Vaikuttaminen Seurojen Palloliitossa -sivun hero-kuva

Suomen Palloliitto ry:n säännöt

1  § Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliitto ry, ruotsiksi Finlands Bollförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista nimeä Football Association of Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Näissä säännöissä nimitetään yhdistystä Liitoksi.

2  § Tarkoitus, eettiset periaatteet ja arvot

 1.  Liiton tarkoituksena on valtakunnallisena urheilun lajiliittona johtaa, valvoa ja ohjata Suomessa jalkapalloilun ja futsalin kehitystä ja olla jalkapalloilua ja futsalia harrastavien ja Liiton jäsenten sekä Liiton alueiden yhdyssiteenä.

 2.  Toiminnan perustana ovat Liiton määrittelemät eettiset periaatteet ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingin vastustaminen, jossa Liitto sitoutuu Suomen antidopingsäännöstöön kokonaisuudessaan.

3.  Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon asettamia vaatimuksia sekä noudatetaan tasa-arvon periaatetta.

4.  Etniseen alkuperään, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, politiikkaan tai muuhun syyhyn perustuva syrjintä on kielletty kaikissa muodoissaan.

 5.  Liiton arvoja ovat iloisuus, menestys, luotettavuus ja yhteisöllisyys.

3  § Toiminta

 Tarkoitustaan Liitto toteuttaa:

 a)    johtamalla, edustamalla ja valvomalla ylimpänä elimenä Suomen jalkapallotoimintaa kotimaassa ja ulkomailla, noudattaen niiden kansainvälisten liittojen sääntöjä, ohjeita, määräyksiä sekä eettisiä periaatteita, joihin Liitto kuuluu;

 b)      järjestämällä kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja;

 c)      järjestämällä seuroille, niiden jäsenille ja muille Liiton toiminnassa ja jalkapallossa ja futsalissa mukana oleville koulutusta;

 d)     vahvistamalla kilpailu- ja rangaistusmääräykset, eettiset periaatteet sekä muut kilpailuja koskevat määräykset ja ratkaisemalla niitä koskevat erimielisyydet;

e)     antamalla virikkeitä ja neuvoja jalkapalloharrastuksen laajenemiseksi sekä seurojen toiminnan tehostamiseksi;

 f)      toimimalla aloitteellisesti olosuhteiden kehittämiseksi;

 g)     valvomalla ylimpänä elimenä, että Suomessa noudatetaan International Football Association Boardin (IFAB) vahvistamia ja kansainvälisen jalkapalloliiton (Fédération Internationale de Football Association, FIFA) julkaisemia jalkapallo- ja futsalsääntöjä (Laws of the Game).

 2. Toimintansa tukemiseksi Liitto voi hakea ja vastaanottaa julkista toiminta-avustusta, hankkia varoja julkisin keräyksin ja muin samantapaisin keinoin, harjoittaa toimintaansa

liittyvän aineiston myynti- ja palvelutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää arpajaisia sekä hankkia kiinteätä ja muuta omaisuutta ja harjoittaa muuta tarkoitustaan välittömästi palvelevaa ansiotoimintaa.

4 § Päätösvalta ja hallinto

 1.  Liiton ylintä päätösvaltaa käyttävät Seurojen kokous ja Seurojen kokouksen välisenä aikana Seuraparlamentti.

2.  Liiton hallinnosta vastaa hallitus sekä sen alaisuudessa toimitusjohtaja, josta käytetään myös nimitystä pääsihteeri. Lisäksi liitolla voi olla muuta hallinnollista henkilökuntaa.

 3.  Liiton palveluksessa oleva toimihenkilö ei voi kuulua hallitukseen tai Seuraparlamenttiin tai toimia edustajana Seurojen kokouksessa.

 5 § Liiton jäsenyydet ja jäsenvelvoitteet

 1.  Liitto kuuluu jäsenenä FIFA:an ja Euroopan Jalkapalloliittoon (Union des Associations Européennes de Football, UEFA) sekä voi hallituksen päätöksellä liittyä jäseneksi muihin järjestöihin.

2.  Liiton sekä liiton ja sen alueiden toimielinten ja toimihenkilöiden, liiton jäsenten, niiden toimihenkilöiden, pelaajien ja edustajien tulee noudattaa toiminnassaan Liiton sääntöjä ja määräyksiä. Edelleen tässä kohdassa mainittujen tahojen tulee noudattaa toiminnassaan FIFA:n ja UEFA:n sääntöjä, määräyksiä ja päätöksiä, jollei liiton omissa määräyksissä tai säännöissä ole toisin päätetty.

 6  § Jäsenyys liitossa

 1.  Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä hallituksen päätöksellä rekisteröitynä yhdistyksenä toimiva seura tai muu oikeushenkilö (molemmat viimeksi mainitut jäljempänä näissä säännöissä: seura), joka sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä, määräyksiä ja päätöksiä sekä FIFA:n ja UEFA:n sääntöjä, määräyksiä ja päätöksiä.

 2.  Jäsenhakemus on laadittava kirjallisesti. Hakemus ja hakijan säännöt, kuitti liittymismaksusta ja jos kysymyksessä on seura, Liiton seuratoiminnasta vastaavan tahon laatima lausunto on lähetettävä hallitukselle.

 Päätöksestä annetaan kirjallinen ilmoitus hakijalle. Jos hakemusta ei hyväksytä, palautetaan liittymismaksu hakijalle.

3.  Jäsenet suorittavat vuosittain liitolle Seuraparlamentin määräämän jäsenmaksun.

 4.   Liiton jäsenet sitoutuvat noudattamaan FIFA:n julkaisemia jalkapallo- ja futsalsääntöjä (Laws of the Game).

5.  Liiton jäseneksi hyväksytty seura ei voi olla toisen kansallisen jalkapalloliiton jäsen eikä se saa osallistua kilpailuihin toisen kansallisen liiton alueella ilman liiton, toisen kansallisen liiton ja FIFA:n lupaa.

7 § Alueet

1.  Maa jaetaan liiton toimintaa varten alueisiin päämääränä seurojen toimintaedellytysten ja elinvoimaisuuden kehittäminen ja palvelujen parantaminen sekä yhdenmukaistaminen.

 2.  Aloitteet alueiden rajojen muuttamiseksi on asianomaisessa järjestyksessä esitettävä Seuraparlamentin päätettäväksi.

 8 § Jäsenyyden lakkaaminen

 1.  Seuran jäsenyys liitossa lakkaa, jos seura

 a)  eroaa tai puretaan tai

 b)  erotetaan liitosta.

 2.  Jäsenen, joka haluaa erota Liitosta, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä Seurojen kokouksen tai Seuraparlamentin pöytäkirjaan.

3.  Seura voidaan erottaa liitosta, jos se toimii vastoin liiton tarkoitusta, jos se on jättänyt liitolle erääntyneitä maksuja maksamatta, rikkoo liiton sääntöjä, Seurojen kokouksen, Seuraparlamentin tai hallituksen päätöksiä tai sallii jäsenensä syyllistyä sellaiseen menettelyyn tätä rankaisematta taikka jos yhdistyslaissa mainittu erottamisperuste muutoin on olemassa. Lisäksi seura voidaan erottaa, mikäli se muuttaa nimensä sellaiseksi, jota Liitto ei hyväksy.

 Erottamisesta päättää hallitus ja päätös siitä annetaan tiedoksi kahden viikon kuluessa erotetuille kirjeitse tai sähköpostilla.

 4.  Eroavan tai erotetun jäsenen on suoritettava liitolle kuluvan vuoden jäsenmaksu.

 9 § Seurojen kokous

 Varsinainen Seurojen kokous pidetään joka toinen vuosi huhti-toukokuussa hallituksen kutsusta.

10 § Seurojen kokouksen koollekutsuminen

Ilmoitus Seurojen kokouksesta on julkaistava liiton kotisivuilla kuusi (6) kuukautta ennen kokousta. Kokouskutsu ja kokouksen esityslista on julkaistava liiton kotisivuilla ja lähetettävä sähköpostilla tai pyydettäessä kirjeitse jäsenille vähintään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta.

Jäsenten on ilmoitettava kokouksen esityslistalle haluamansa asiat hallitukselle neljä (4) kuukautta ennen Seurojen kokousta.

11 § Edustajat Seurojen kokouksessa

 1.   Seurat käyttävät päätösvaltaa Seurojen kokouksessa. Hallituksen jäsen ei voi toimia edustajana Seurojen kokouksessa.

 2.   Jokaista seuraa edustaa yksi edustaja. Kokouksessa läsnä oleva edustaja voi edustaa vain yhtä seuraa, jonka jäsen hänen tulee olla.

Seurojen kokoukseen saavat osallistua ilman puheoikeutta myös ne varsinaisten jäsenten jäsenet, jotka eivät ole kokouksessa valtuutettuina edustajina. Hallitus voi määritellä tarvittaessa ilman valtuutusta osallistuvien seuran edustajien maksimimäärän. Seurojen tulee ilmoittaa valtuuttamansa edustaja sekä muut osallistujat kokoukseen viimeistään 30 vuorokautta ennen kokousta.

 Seurat saavat Seurojen kokoukseen ääniä sen perusteella, paljonko seurassa on ollut rekisteröityjä pelaajia Seurojen kokousta edeltävän vuoden marraskuun 30. päivänä seuraavasti:

Seura saa kaksi ääntä jokaista alkavaa 100 rekisteröityä pelaajaa kohti 900 rekisteröityyn pelaajaan asti, jonka jälkeen seura saa maksimiäänimäärän eli 20 ääntä jäsenseuraa kohden. Äänimäärät kullekin seuralle määräytyvät seuraavasti:

2 ääntä kun seuralla on 0-100 pelaajaa
4 ääntä kun seuralla on 101-200 pelaajaa
6 ääntä kun seuralla on 201-300 pelaajaa
8 ääntä kun seuralla on 301-400 pelaajaa
10 ääntä kun seuralla on 401-500 pelaajaa
12 ääntä kun seuralla on 501-600 pelaajaa
14 ääntä kun seuralla on 601-700 pelaajaa
16 ääntä kun seuralla on 701-800 pelaajaa
18 ääntä kun seuralla on 801-900 pelaajaa
20 ääntä kun seuralla on 901 tai sitä enemmän pelaajia

Epäselvissä tapauksissa ratkaisee hallitus seuran äänimäärän.

3. Seuran edustajalla tulee olla seuran antama valtakirja, jossa mainitaan seuran sääntöjen määrittelemällä tavalla valitun edustajan ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä nimi.

4. Seurojen edustajien lisäksi Seuraparlamentin ja hallituksen jäsenillä, liiton toimitusjohtajalla ja valiokuntien jäsenillä, työryhmien jäsenillä, Alueparlamentin ja alueellisten kehitysryhmien puheenjohtajilla sekä liiton kunniapuheenjohtajilla, kunniajäsenillä ja ainaisjäsenillä on oikeus olla läsnä Seurojen kokouksessa ja osallistua keskusteluun, mutta ei päätösten tekemiseen.

 5. Hallituksella on oikeus kutsua Seurojen kokoukseen sidosryhmien edustajia, joilla on kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

 6. Seurojen kokoukseen ja siellä järjestettäviin äänestyksiin voidaan osallistua hallituksen tai Seurojen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

7.  Seuran jäsenmaksun tulee olla suoritettuna viimeistään Seurojen kokouksen kokousvuoden maaliskuun 31. päivänä. Mikäli jäsenmaksua ei ole maksettu mainitussa ajassa ei seuralla ole oikeutta osallistua Seurojen kokoukseen.

12 § Asiat Seurojen kokouksessa

1.  Varsinaisessa Seurojen kokouksessa:

-  valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteerit, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kolme (3) ääntenlaskijaa;

 -  tarkastetaan edustajien valtakirjat;

-  todetaan kokouksen laillisuus;

 -  valitaan tarvittaessa valiokunnat kokousasioiden käsittelyä varten;

 -  käsitellään hallituksen kertomus liiton toiminnasta ja taloudesta;

 -  valitaan joka toisessa sääntömääräisessä Seurojen kokouksessa neljäksi (4) vuodeksi hallituksen puheenjohtaja, josta käytetään nimitystä Palloliiton puheenjohtaja. Mikäli puheenjohtajavaalissa on enemmän kuin kaksi ehdokasta, eikä yksikään heistä saa yli 50

% annetuista äänistä, suoritetaan vaalin toinen kierros kahden eniten ääniä saaneen kesken;

-  valitaan joka toisessa sääntömääräisessä Seurojen kokouksessa neljäksi (4) vuodeksi hallituksen ensimmäinen (1.) varapuheenjohtaja. Mikäli varapuheenjohtajavaalissa on enemmän kuin kaksi ehdokasta, eikä yksikään heistä saa yli 50 % annetuista äänistä, suoritetaan vaalin toinen kierros kahden eniten ääniä saaneen kesken;

 -  valitaan jokaisessa sääntömääräisessä Seurojen kokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi Seuraparlamentin varsinaiset jäsenet ja näille henkilökohtaiset varajäsenet.

Seuraparlamentin jäseneksi voi tulla valituksi henkilö, jonka seura tai seurat ovat nimenneet ehdolle viimeistään 30 päivää ennen kokousajankohtaa hallitukselle osoittamallaan kirjeellä tai sähköpostitse. Seurojen kokous ei ole sidottu ehdokasasetteluun.

 -  valitaan joka toisessa sääntömääräisessä Seurojen kokouksessa neljäksi (4) vuodeksi Seuraparlamentin esityksestä ehdollepanotoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella Seurojen kokouksessa ja Seuraparlamentissa tehtäviä henkilövalintoja ja esitellä ehdokkaat hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja muiksi hallituksen jäseniksi.

-  päätetään joka toisessa sääntömääräisessä Seurojen kokouksessa hallituksen esittämästä toimintastrategiasta neljäksi (4) vuodeksi ja suoritetaan kahden vuoden kuluttua päätöksestä sen toteutumisen ja tulosten analyysi sekä

-  päätetään muista Seurojen kokouksen esityslistalla olevista asioista

 2.   Sellaisia asioita, joita ei ole esityslistalla, voidaan ottaa kokouksessa käsiteltäväksi, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa edustetusta äänimäärästä sitä kannattaa. Kokouksessa ei kuitenkaan voida käsitellä yhdistyksen sääntöjen muuttamista, kiinteistön luovuttamista, kiinnittämistä tai yhdistyksen kannalta huomattavan omaisuuden luovuttamista, yhdistyksen purkamista tai muuta yhdistyslain 23 §:ssä mainittua asiaa, jos asia ei ole ollut esityslistalla.

13 § Ylimääräinen Seurojen kokous

 1.  Ylimääräinen Seurojen kokous pidetään, milloin

 a)  edellinen Seurojen kokous niin päättää;

 b)  Seuraparlamentti tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai

c)  vähintään yksi kymmenesosa (1/10) Liiton seuroista vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta määrätyn asian käsittelemistä varten

 Ylimääräinen Seurojen kokous on pidettävä kolmen (3) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä, ellei hallitus perustellusta syystä siirrä sitä myöhemmäksi, ei kuitenkaan yli kuuden (6) kuukauden päähän vaatimuksen esittämisestä.

2.  Kutsu ylimääräiseen Seurojen kokoukseen ja kokouksen esityslista on lähetettävä jäsenille viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

3.  Ylimääräisestä Seurojen kokouksesta on muutoin soveltuvin kohdin voimassa, mitä näissä säännöissä varsinaisesta Seurojen kokouksesta on määrätty.

14 § Seuraparlamentti

1.  Seuraparlamentin muodostaa Seurojen kokouksen valitsemat varsinaiset jäsenet ja heidän varajäsenensä.

2.  Seuraparlamenttiin valitaan edustajat vaalialueilta kullekin vaalialueelle rekisteröityjen seurojen toimesta. Vaalialueiden rajat vahvistaa Seuraparlamentti. Jokaiselta vaalialueelta valitaan edustaja kutakin alkavaa 5000 rekisteröityä pelaajaa kohden vaalia edeltävän vuoden marraskuun 30. päivänä rekisteröityjen pelaajien lukumäärän mukaan.

3.  Seuraparlamentin jäsenten ja varajäsenten keskuudessa tulee olla kummankin sukupuolen edustus.

4.  Seuraparlamentti pitää hallituksen kutsusta vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta.

5.  Seuraparlamenttiin voidaan valita vain alle 70-vuotias henkilö. Seuraparlamentin jäsen ei voi toimia seuraparlamentin jäsenenä enempää kuin kolme kautta peräkkäin.

15 § Seuraparlamentin koollekutsuminen

 1.  Seuraparlamentin kutsuu koolle hallitus lähettämällä kokouskutsun sähköpostitse tai pyydettäessä kirjeitse esityslistoineen Seuraparlamentin jäsenille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Ylimääräisen kokouksen kutsu on lähetettävä viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

 2.  Asioista, jotka Seuraparlamentin jäsen, Alueparlamentti tai alueellinen kehitysryhmä tai seura haluaa Seuraparlamentin käsiteltäviksi, on tehtävä esitys hallitukselle kevätkokouksen osalta helmikuun 1. päivään ja syyskokouksen osalta syyskuun 1. päivään mennessä.

16 § Seuraparlamentin kokoukset

 1.   Seuraparlamentin kevätkokous pidetään maalis-kesäkuussa ja syyskokous loka-joulukuussa.

 2. Seuraparlamentin kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet Seuraparlamentin jäsenistä on läsnä.

3.   Hallituksen jäsen ei voi kuulua Seuraparlamenttiin, mutta hänellä, kuten myös liiton pääsihteerillä on puheoikeus Seuraparlamentin kokouksissa.

4.   Seuraparlamentista hallitukseen valittu jäsen palaa sen Seuraparlamentin jäseneksi tai varajäseneksi, josta hänet valittiin, jos häntä ei valita uudelleen hallituksen jäseneksi.

 17 § Asiat Seuraparlamentin kokouksessa

1.  Seuraparlamentin kevätkokouksessa:

 -  valitaan Seuraparlamentin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Seuraparlamentin jäsenten keskuudesta kahdeksi (2) vuodeksi.

-  esitetään hallituksen toimintakertomus tileineen ja tilintarkastajien niistä antama lausunto;

-  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;

-  päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit antavat aihetta;

-  käsitellään liiton vuosikertomus edelliseltä vuodelta

-  käsitellään tarvittaessa Seurojen kokoukselle esitettävä liiton toimintastrategia ja annetaan siitä lausunto hallitukselle;

-  määrätään liiton liittymis- ja jäsenmaksu sekä rekisteröityjen pelaajien pelipassi- ja rekisteröintimaksut;

-  vahvistetaan tarvittaessa Liiton eettiset säännöt ja

-  käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.

2.  Seuraparlamentin syyskokouksessa:

-  valitaan kahdeksi (2) vuodeksi hallituksen jäsenet siten, että puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa;

-  Valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita;

-  valitaan kahdeksi (2) vuodeksi valitusvaliokunnan ja kurinpitovaliokunnan puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja muut jäsenet. Näiden valiokuntien toimikausi alkaa Seuraparlamentin päätöstä seuraavan kalenterivuoden alusta ja kestää sitä seuraavan vuoden loppuun;

-  valitaan tarvittaessa alueiden kurinpitoelimet ja muut mahdollisesti tarvittavat alueelliset toimielimet

-  vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma;

-  vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio;

-  käsitellään mahdolliset alueiden rajojen ja Liiton vaalisäännön muutosesitykset;

-  päätetään mahdollisista muutoksista rangaistusmääräyksiin sekä valitus- ja kurinpitovaliokunnan johtosääntöihin ja

-  käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.

 18 § Ylimääräinen Seuraparlamentin kokous

Ylimääräinen Seuraparlamentin kokous pidetään, milloin hallitus niin päättää tai vähintään yksi kolmasosa (1/3) Seuraparlamentin jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii määrätyn asian käsittelemistä varten.

 19 § Asioiden ratkaiseminen

 1.  Seurojen kokouksen ja Seuraparlamentin kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli yhdistyslaki tai nämä säännöt eivät toisin määrää. Kuitenkin mikäli Seuraparlamentin puheen- tai varapuheenjohtajajohtajavaalissa on enemmän kuin kaksi ehdokasta, eikä yksikään heistä saa yli 50 % annetuista äänistä, suoritetaan vaalin toinen kierros kahden eniten ääniä saaneen kesken.

 2.  Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

20 § Hallitus

 1.  Liiton asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat varsinaisen Seurojen kokouksen valitsemat liiton puheenjohtaja ja ensimmäinen (1.) varapuheenjohtaja sekä Seuraparlamentin syyskokouksien valitsemat 6 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan toisen (2.) varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallituksessa tulee olla edustettuna molemmat sukupuolet siten, että vähintään 25 % hallituksesta on naisia tai miehiä. Yksi hallituksen jäsen pyritään valitsemaan Jalkapalloliiga ry:n piiristä.

2.  Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, Seuraparlamentti valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi ajaksi.

 3.  Hallitukseen voidaan valita vain alle 70-vuotias henkilö.

 4.  Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Jos vähintään kolme (3) jäsentä ilmoitettua asiaa varten sitä vaatii, on hallitus kutsuttava koolle.

 5.  Seuraparlamentin puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla on puheenjohtajan kutsusta läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

6.  Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä vähintään neljä (4) jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

 7.  Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

8.  Hallituksen puheenjohtaja tai ensimmäinen (1.) varapuheenjohtaja tai eivät voi toimia hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana enempää kuin kaksi kautta peräkkäin lukuun ottamatta tilannetta, jossa hän on tullut valituksi sellaisen kansainvälisen jalkapallojärjestön toimielimeen, jonka jäsenyys edellyttää puheenjohtaja-asemaa kansallisessa jalkapalloliitossa.

 Hallituksen toinen (2.) varapuheenjohtaja tai hallituksen jäsen eivät voi toimia hallituksen jäsenenä enempää kuin kolme kautta peräkkäin lukuun ottamatta tilannetta, jossa hallituksen toinen (2.) varapuheenjohtaja on tullut valituksi sellaisen kansainvälisen jalkapallojärjestön toimielimeen, jonka jäsenyys edellyttää puheenjohtaja-asemaa kansallisessa jalkapalloliitossa.

21 § Hallituksen tehtävät

 Lakia, näitä sääntöjä sekä Seurojen kokouksen ja Seuraparlamentin ohjeita noudattaen hallituksen tehtävänä on:

1.  kutsua koolle Seurojen kokouksen ja Seuraparlamentin kokoukset, valmistella niille esitettävät asiat ja panna päätökset täytäntöön;

2.  hyväksyä ja erottaa Liiton jäsenet sekä pitää jäsenluetteloa;

3.  valvoa ja ohjata alueiden ja seurojen toimintaa ja taloutta vahvistamalla niiden taloudellista asemaa koskevat määräykset;

4.  vastata Liiton strategian toimeenpanosta ja sen toteutumisen seurannasta;

5.  vahvistaa Liiton organisaatio, jota johtaa toimitusjohtaja;

6.  palkata ja erottaa Liiton toimitusjohtaja ja liiton toiminnan hoitamista varten tarvittava muu johtava henkilökunta sekä määrätä heidän tehtävänsä ja palkkauksensa;

7.  hoitaa Liiton omaisuutta ja pitää siitä sekä liiton tuloista ja menoista täydellistä kirjanpitoa ja laatia Liiton vuosikertomukset ja toimintasuunnitelmat;

8.  päättää kansainvälisestä kilpailutoiminnasta FIFA:n ja UEFA:n periaatteiden mukaisesti;

 9.  päättää kansallisesta kilpailutoiminnasta, sarjapaikoista ja niiden menettämisestä, kilpailutoiminnan kehittämislinjoista ja kilpailutoimintaan liittyvistä maksuista;

10. tarvittaessa kilpailumääräyksillä asettaa rajoituksia seuroissa pelaavien pelaajien kansallisuuksien tai muiden kuin kansallisesti kasvatettujen pelaajien suhteen edellyttäen, että ne eivät ole EU lainsäädännön vastaisia;

 11. valmistella ja hyväksyä kilpailu- ja muut määräykset sekä tehdä Liiton sääntöjen muutosehdotukset;

 12. valvoa, että pelisäännöt ja kilpailutoimintaa koskevat määräykset ovat niiden kansainvälisten liittojen, joihin Suomen Palloliitto kuuluu, sääntöjen mukaiset;

13. määritellä ja hyväksyä seurojen muodostaman ryhmän jalkapalloa koskevat toimivaltuudet, oikeudet ja velvollisuudet;

14. ryhtyä toimenpiteisiin, jos seura tai seuran jäsen tai toiminnassa mukana oleva toimii vastoin Liiton sääntöjä ja määräyksiä, sekä valvoa, että kansainvälisten liittojen seuralle, pelaajalle tai toimihenkilölle määräämät rangaistukset pannaan täytäntöön;

15.  ratkaista erimielisyydet, joista asianmukaisessa järjestyksessä on pyydetty Liiton toimenpiteitä;

16.  asettaa tarvittavat valiokunnat, lautakunnat ja valtakunnalliset toimielimet sekä hyväksyä niiden johtosäännöt. Näihin ja muihin hallituksen näiden sääntöjen perusteella asettamiin toimielimiin voidaan valita vain alle 70-vuotias henkilö;

 17.  seurata ja edistää jalkapalloilun kehitystä;

 18.  päättää Liiton pääsykorttien myöntämisen periaatteista;

 19.  päättää seuralisenssien ehdoista liiton sarjoihin sekä asettaa seuralisensseistä päättävät seuralisenssikomiteat ja seuralisenssivalituslautakunta ja

20.  päättää kansallisen UEFAn seuralisenssin ehdot sekä valita UEFA seuralisensseistä päättävä seuralisenssikomitea ja seuralisenssivalituslautakunta.

 21.  valitsee muut mahdollisesti tarvittavat alueelliset toimielimet

 22 § Ehdollepanotoimikunta

 Ehdollepanotoimikunnan tehtävänä on valmistella Seurojen kokouksessa ja Seuraparlamentissa tehtäviä hallituksen jäsenten valintoja. Puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi voi tulla valituksi henkilö, jonka ehdollepanotoimikunta on asettanut ehdolle tai jonka seura tai seurat ovat nimenneet ehdolle viimeistään 45 päivää ennen

kokousajankohtaa ehdollepanotoimikunnalle osoittamallaan kirjeellä tai sähköpostitse. Seurojen kokous tai Seuraparlamentti eivät ole sidottuja ehdollepanotoimikunnan ehdotukseen.

 Ehdollepanotoimikunnan tulee laatia perusteltu ehdotus, joka toimitetaan jäsenille kokousaineiston mukana. Esityksen tulee sisältää selvitys kunkin ehdokkaan soveltuvuudesta kyseessä olevaan tehtävään. Ehdollepanotoimikunta ei voi esittää omia jäseniään valittavaksi Liiton hallitukseen, puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi.

Ehdollepanotoimikunnan toimikausi on nelivuotinen. Ehdollepanotoimikunta koostuu puheenjohtajasta, neljästä jäsenestä sekä kahdesta varajäsenestä. Ehdollepanotoimikunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Ehdollepanotoimikunnan jäsenten ja varajäsenten keskuudessa tulee olla kummankin sukupuolen edustus.

23 § Riitaisuuksien ratkaiseminen

 1.  Liiton, siihen kuuluvien seurojen, seurojen jäsenten tai pelaajien välillä syntyneet jalkapalloa koskevat riitaisuudet, ratkaistaan välimiesmenettelyssä ellei muista määräyksistä, riidan osapuolten keskinäisestä sopimuksesta tai voimassa olevasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Hallitus tai sen määräämä elin määrää välimiesoikeuden kokoonpanon, elleivät osapuolet sovi siitä keskenään.

Riitaisuuksien ratkaisua varten hallitus voi myös nimetä pysyvän välityselimen, jonka muodostavat puheenjohtaja ja kolme jäsentä. Puheenjohtajan tulee olla oikeustieteellisen tutkinnon suorittanut henkilö. Välityselimen jäsenet eivät saa olla Seuraparlamentin, hallituksen, kurinpitovaliokunnan tai valitusvaliokunnan jäseniä eivätkä liiton palveluksessa olevia.

Liiton ollessa riidan osapuolena keskuskauppakamari määrää välimiesoikeuden kokoonpanon, jos siitä ei päästä sopimukseen.

2.  Liiton tai seuran jäsen tai toiminnassa mukana oleva voi valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä mainitun edellytyksin Liiton elinten tekemistä valittajaan kohdistuneista päätöksistä.

3.  FIFA:n ja UEFAn kurinpitoelimet ratkaisevat kaikki urheiluun liittyvät FIFA:n ja UEFA:n asioita koskevat kiistat, jotka syntyvät FIFA:n tai UEFA:n ja niiden jäsenliittojen, niiden seurojen, pelaajien tai seurojen toimihenkilöiden välillä.

FIFA:n ja UEFA:n sääntöjen perusteella Lausannessa toimiva Urheilun pysyvä kansainvälinen välitystuomioistuin (CAS) ratkaisee kaikki siviilioikeudelliset taloudellisen luonteen omaavat FIFAn ja UEFAn asioita koskevat kiistat, jotka syntyvät FIFAn tai UEFAn ja niiden jäsenliittojen, niiden seurojen, pelaajien ja seurojen toimihenkilöiden sekä niiden itsensä välillä. CAS toimii joko tavallisena välitystuomioistuimena tai valituselimenä.

Edellä mainittujen elinten päätökset ovat lopullisia.

Liitto vastaa siitä, että Liiton toimielimet ja toimihenkilöt, liiton jäsenet, niiden toimihenkilöt, pelaajat ja pelaaja-agentit noudattavat CAS:in päätöksiä.

 24 § Kurinpitoelimet

Liiton kurinpitovaltaa käyttäviä elimiä ovat:

a)  kurinpitovaliokunta;

b)  valitusvaliokunta;

c)  liiton toimitusjohtaja tai nimeämänsä henkilö liiton rangaistusmääräyksissä mainituissa asioissa ja

d)  seuralisenssikomiteat ja seuralisenssivalituslautakunta seuralisenssimääräyksissä mainituissa asioissa.

e)  alueelliset kurinpitotehtäviin nimitetyt toimijat Liiton kurinpitomääräyksissä mainituissa asioissa.

2.  Kurinpitovaliokunnan, valitusvaliokunnan, alueiden kurinpitoelimien sekä liiton toimitusjohtajan tai hänen nimeämänsä henkilön toimivallasta ja rangaistuslajeista säädetään Seuraparlamentin hyväksymissä rangaistusmääräyksissä. Seuralisenssikomiteoiden ja seuralisenssivalituslautakunnan toimivallasta, kokoonpanosta ja toiminnasta säädetään hallituksen hyväksymissä seuralisenssimääräyksissä.

 3. Kurinpitovaltaa käyttävät elimet ovat toiminnassaan ja päätöksenteossaan itsenäisiä ja riippumattomia liiton muista elimistä

 4. Kurinpitovaliokunta ja valitusvaliokunta koostuvat puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja enintään 5 muusta jäsenestä. Valiokunnissa on molempien sukupuolien edustus.

 5. Valitusvaliokunta toimii valituselimenä rangaistusmääräyksissä mainittujen elinten päätöksiin.

6. Kurinpitovaliokunnan ja valitusvaliokunnan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on oltava oikeustieteellinen tutkinto. Valiokunnan jäsenten tulee olla toiminnassaan ehdottoman puolueettomia. Jäsenen tulee pidättyä sellaisen asian käsittelystä, jossa hänen puolueettomuutensa vaarantuu. Valiokunnan jäsenet eivät saa olla hallituksen jäseniä eivätkä Liiton henkilöstöä.

7.  Valiokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee rangaistulle edullisempi kanta. Varapuheenjohtaja toimii valiokunnan kokouksen puheenjohtajana varsinaisen puheenjohtajan ollessa estyneenä.

 8. Jos valiokunnan jäsen eroaa tai on estynyt toimimaan valiokunnan jäsenenä, Seuraparlamentti valitsee hänen tilalleen uuden henkilön.

 9.  Palloliitto ja sen jäsenet sitoutuvat liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin ja urheiluyhteisön yhteisen eettisten rikkomusten kurinpitolautakunnan toimivaltaan ja sääntöihin sekä sen päätöksiin. Palloliiton jäsenet sitouttavat omat jäsenensä ja toiminnassaan mukana olevat henkilöt ja yhteisöt edellä mainittuihin kurinpitomääräyksiin ja kurinpitolautakunnan toimivaltaan, sääntöihin ja päätöksiin.

25 § Nimenkirjoitus

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toimitusjohtaja kaksi yhdessä tai joku heistä sen toimihenkilön kanssa, jolle hallitus on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden.

26 § Tilit ja tilintarkastus

1.  Liiton tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

2.  Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä liiton vuosikertomuksen, pöytäkirjojen ja muiden asiakirjojen ohella tilintarkastajille maaliskuun 15. päivään mennessä.

3.  Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa maaliskuun 31. päivään mennessä.

27 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamista ja liiton purkamista koskeva päätös on tehtävä Seurojen kokouksessa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa edustettuna olevasta äänimäärästä.

28 § Liiton purkaminen

Mikäli Liitto puretaan, luovutetaan sen varat sellaisen rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön taikka muun yhteisön tai laitoksen toiminnan tukemiseen, joka suorittaa lähinnä samaa työtä, mitä Liitto on tehnyt.

29 § Jäsenten velvollisuudet

Liiton seura on velvollinen pitämään tiliä tuloistaan ja menoistaan, pöytäkirjaa kokouksistaan sekä jäsenluetteloa. Seura on velvollinen antamaan pyydettäessä nämä asiakirjat hallituksen tarkastettavaksi.

30 § Jäsenseurojen muodostama ryhmä

Liiton jäsenseurojen muodostama ryhmä voi toimia jalkapalloilussa vain Liiton luvalla ja alaisuudessa. Sellaisen ryhmän säännöt ja määräykset on alistettava liiton hyväksyttäväksi.

31 § Palkitseminen

 1.  Liiton tarkoituksen toteuttamista erittäin ansiokkaasti edistänyt henkilö voidaan Seurojen kokouksen päätöksellä kutsua liiton kunniapuheenjohtajaksi tai Seuraparlamentin päätöksellä kunniajäseneksi tai ainaisjäseneksi. Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja ainaisjäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta eikä äänioikeutta.

2.  Hallitus voi myöntää ansioituneille henkilöille liiton kultaisen, tai hopeisen tai pronssisen ansiomerkin. Lisäksi hallitus voi antaa liiton tarkoitusta ansiokkaasti toteuttaneelle henkilölle tai yhteisölle liiton kullatun, hopeoidun tai pronssisen ansiolevykkeen.

32 § Muut määräykset

Laskettaessa Seuraparlamentin jäsenten, hallituksen puheenjohtajien tai hallituksen jäsenten enimmäiskausien määrää ei sääntömääräisestä täydestä toimikaudesta poikkeavan mittaisia lyhyempiä toimikausia lasketa mukaan toimikausien enimmäismäärää laskettaessa.

 Muutoin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

33  § Voimaantulosäännökset

Nämä säännöt tulevat voimaan, kun ne on hyväksytty Seurojen kokouksessa.

Etkö löytänyt etsimääsi?

Seuraa meitä

Kaikki some-tilimme

Liity postituslistalle

Saat alennuksen Huuhkajien ja Helmareiden ottelulipuista. Lisäksi saat etuosto-oikeuden Huuhkajien ottelulippuihin sekä etuja Maajoukkueen verkkokauppaan.

Postituslistalle liittyminen

Pääyhteistyökumppanit