Laaja kattaus jalkapallotiedettä – valtakunnallinen opinnäytetyöseminaari toukokuussa

Kaikki peliin -opinnäytetyöseminaari järjestetään Zoomissa 5. toukokuuta klo 9–11.15.

Kuvituskuva

20.4.2023 klo 12:37

Jalkapallon valtakunnallinen Kaikki peliin -opinnäytetyöseminaari tarjoaa kohtaamispaikan jalkapallotutkimuksesta kiinnostuneille korkeakouluopiskelijoille, jalkapallo-organisaatioiden edustajille, opinnäytetöiden ohjaajille ja tutkijoille. Kaksi kertaa lukuvuodessa järjestettävän seminaarin tavoitteena on vahvistaa korkeakoulujen ja Palloliiton välistä yhteistyötä opinnäytetyöprojekteissa sekä niiden hyödyntämisessä osana tiedolla johtamista. Tilaisuudella halutaan lisäksi edesauttaa uusien osaajien saamisesta lajin pariin.

Perjantaina 5.5.2023 järjestettävässä seminaarissa esitellään ajankohtaisia tutkimuksia ja niiden tuloksia. Tilaisuus on ilmainen ja tervetulleita ovat kaikki jalkapallotutkimuksesta kiinnostuneet. Keskeisenä ideana on tieteen ja käytännön kohtaaminen. Seminaarin järjestävät Jyväskylän yliopisto ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu yhteistyössä Suomen Palloliiton kanssa.

Kenelle opinnäytetyöseminaari on suunnattu?

  • Jalkapallo-organisaatioiden edustajille ja liikunta-alan toimijoille

  • Korkeakoulujen opiskelijoille, vastavalmistuneille ja opinnäytetöiden ohjaajille

  • Tutkijoille

  • Muille jalkapallotutkimuksesta kiinnostuneille

Seminaarin ohjelma (lisätietoa esityksistä alla)

Klo Kenttä 1 Kenttä 2
09.00-09.15 Seminaarin alkupotku
09.15-09.30 Suomalaisten nuorten peliaika Veikkausliigassa ja pelaajasiirrot ulkomaille 2018-2021 
(Rantala, Juho) 
‘We are going to the right direction… but we are not in ideal world yet’: understanding gender (in)equality within leadership positions in Nordic football governance
(Mikkonen, Marjukka)
09.30-09.45 The effect of a previous anterior cruciate ligament injury on performance in Finnish top-level women football players
(Kauppila, Samu) 
Naisten kokemuksia miesten seurajalkapallon kannattamisesta: tapaustutkimus Seinäjoen Jalkapallokerhon kannattajaryhmä Klopeista
(Liljander, Susanna)
09.45-10.00 Suomalaisen U19-futsalmaajoukkuepelaajan voima- ja nopeusprofiili
(Demidoff, Marko)
Urheilumaailmassa tapahtuvia kannanottoja ja niihin kohdistuva mediajulkisuus
(Suutari, Jenna)
10.00-10.15 Puoliaika Puoliaika
10.15-10.30 Jalkapallon videovalmennus multimodaalisena verkko-opetuksena : kriittinen integroiva kirjallisuuskatsaus
(Nyman, Antti)
Social Responsibility In Sport Clubs - Perceptions Of Young Football Players In Finland
(Karjalainen, Valtteri)
10.30-10.45 Suomalaisten naisjalkapalloilijoiden energiansaatavuus ja sen yhteys ravitsemusosaamiseen sekä kehonkoostumukseen
(Nurmi, Matilda)
Futsalpelaajan urapolku - Jalkapallo- ja muun lajitaustan sekä maantieteellisen asuinpaikan yhteys futsaluraan
(Eteläpää, Juuso & Madetoja, Joonas)
10.45-11.00 Lahjakkuuden tunnistaminen jalkapallossa - Suomen Palloliiton aluevalmentajien käyttämät valintakriteerit ja kokemukset aluejoukkueiden valintaprosesseista
(Purokuru, Lenni & Ojala, Kalle)
Jalkapallon harrastuskustannukset ja vanhempien sosioekonominen asema : kyselytutkimus kilpailullisella tasolla Suomessa jalkapalloilevien 15-vuotiaiden nuorten vanhemmille
(Kesonen, Antti-Pekka)
11.00-11.15 Loppuvihellys


KEVÄÄN 2023 SEMINAARIN AIHEET JA ESIINTYJÄT

Suomalaisten nuorten peliaika Veikkausliigassa ja pelaajasiirrot ulkomaille 2018-2021 
(Rantala, Juho | Haaga-Helia Ammattikorkeakoulu | Liikunta-ala, valmennus) Linkki työhön
Työn tavoitteena oli selvittää minkälainen kasvattajasarja Veikkausliiga on. Asiaa tutkitaan kahden päänäkökulman kautta: kuinka paljon nuoret suomalaispelaajat pelaavat Veikkausliigassa ja kuinka usein ja minkälaisilla siirtosummilla pelaajat siirtyvät Suomesta ulkomaille.

‘We are going to the right direction… but we are not in ideal world yet’: understanding gender (in)equality within leadership positions in Nordic football governance
(Mikkonen, Marjukka | Tampereen yliopisto | Hallintotiede) Linkki työhön
Esitys perustuu väitöskirjan yhteen osajulkaisuun. Osajulkaisussa tarkasteltiin naisjohtajien asemaa pohjoismaisissa palloliitoissa case-tutkimuksen keinoin. Erityisesti pyrittiin vastaamaan siihen, miksi naisjohtajia on niin vähän pohjoismaisten palloliittojen johtoasemissa tarkastelemalla ilmiötä mikro-, meso-, ja makrotasoilla.

The effect of a previous anterior cruciate ligament injury on performance in Finnish top-level women football players
(Kauppila, Samu | Jyväskylän ammattikorkeakoulu | Fysioterapia) Linkki työhön
Työ käsittelee Kansallisessa Liigassa kaudella 2020 pelanneiden naispelaajien peliminuuttien & kaudella ilmenneiden vammojen vertailua suhteessa koettuihin eturistisidevammoihin uralla. Mukana myös episemiologista informaatiota kaudella 2020 ilmenneistä vammoista.

Naisten kokemuksia miesten seurajalkapallon kannattamisesta: tapaustutkimus Seinäjoen Jalkapallokerhon kannattajaryhmä Klopeista
(Liljander, Susanna | Jyväskylän yliopisto | Liikunnan yhteiskuntatieteet) Linkki työhön
Tapaustutkimuksen tehtävänä oli selvittää, millaisia kokemuksia Seinäjoen Jalkapallokerhon (SJK) kannattajaryhmä Kloppeihin kuuluvilla naisilla on jalkapallokannattamisesta. Tuloksissa naisten kokemuksia kuvataan kannattajaksi sosiaalistumisen, katsojaidentiteetin, kannattajakäyttäytymisen ja jalkapallon katsomiseen tai kannattamiseen liittyvien sukupuolistuneiden oletusten kohtaamisen näkökulmista.

Suomalaisen U19-futsalmaajoukkuepelaajan voima- ja nopeusprofiili
(Demidoff, Marko | Lapin ammattikorkeakoulu | Liikunta- ja urheiluvalmennus)
Työ esittelee futsalin nopeus- ja voimaprofiilin suuntaviivoja nuorten maajoukkuepelaajien testitulosten, lajianalyysin sekä voima- ja nopeusharjoittelun periaatteiden perusteella. Tavoitteena on luoda futsalin U19-maajoukkuetasoisen pelaajan nopeus- ja voimaprofiilin tavoitearvot U19-maajoukkueen testitulosten keskiarvojen ja aiempien kansainvälisten tutkimustulosten perusteella. Tavoitearvot helpottavat harjoittelun ohjelmointia ja lisäävät harjoitteluun motivoivan tavoite-elementin. 

Urheilumaailmassa tapahtuvia kannanottoja ja niihin kohdistuva mediajulkisuus
(Suutari, Jenna | Oulun ammattikorkeakoulu | Viestintä, journalismi)
Työ käsittelee urheilumaailmassa tapahtuvia kannanottoja, ja niiden saamaa mediajulkisuutta. Kokevatko urheilijat kannanottamisen turvalliseksi, ja mihin aiheisiin he ottavat kantaa? Aineistona on jalkapallossa tapahtuneita kannanottoja, sekä esimerkkitapauksia.

Jalkapallon videovalmennus multimodaalisena verkko-opetuksena : kriittinen integroiva kirjallisuuskatsaus 
(Nyman, Antti | Jyväskylän yliopisto | Koulutusteknologia) Linkki työhön
Perinteisesti jalkapallon videovalmennuksen on ajateltu olevan luokkahuoneopetusta, jossa valmentaja antaa palautetta pelaajille. Nykyään seuroilla ja joukkueilla saattaa olla tilat, joissa tietotekniikan hyödyntäminen on helppoa, ja jokaiselta ihmiseltä löytyy mobiililaitteet, joita voidaan käyttää opetuksen apuna. Katsauksen perusteella syntyi malli, jossa jalkapallon videovalmentaminen on uudelleenkäsitteellistetty multimodaaliseksi verkko-opetukseksi. Mallin avulla pohditaan kriittisesti jalkapallon videovalmennukseen liittyviä ongelmia, kuten teknologian ylikäyttöä, henkisen kuormituksen lisääntymistä ja valmennuksen aliresursointia sekä potentiaalisia kehittämissuuntia, kuten joukkuepelin kehittämistä, pelaajan osallistumisen lisäämistä ja valmentajien kehittymistä.

Social Responsibility In Sport Clubs - Perceptions Of Young Football Players In Finland
(Karjalainen, Valtteri | Jyväskylän yliopisto | Responsible Management and Business of Sport)
Sosiaalinen vastuullisuus on kasvava trendi urheiluseuroissa ja sen merkitys kasvaa myös jatkuvasti. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka nuoret jalkapalloilijat Suomessa ymmärtävät sosiaalisen vastuullisuuden ja kuinka sosiaalinen vastuullisuus toteutuu heidän seuroissaan.

Suomalaisten naisjalkapalloilijoiden energiansaatavuus ja sen yhteys ravitsemusosaamiseen sekä kehonkoostumukseen
(Nurmi, Matilda | Jyväskylän yliopisto | Liikuntalääketiede)
Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään alhaisen energiansaatavuuden esiintymistä suomalaisilla naisjalkapalloilijoilla. Tarkoituksena oli myös selvittää, onko ravitsemustieto yhteydessä energiansaatavuuteen. Lisäksi pyrittiin selvittämään, oliko kehonkoostumus, energiansaatavuus ja ravitsemustieto yhteydessä toisiinsa suomalaisilla naisjalkapalloilijoilla. Johtopäätöksissä etsitään keinoja tilanteen ratkaisemiseen ja verrataan tuloksia aikaisempaan tutkimustietoon.

Futsalpelaajan urapolku - Jalkapallo- ja muun lajitaustan sekä maantieteellisen asuinpaikan yhteys futsaluraan 
(Eteläpää, Juuso & Madetoja, Joonas | Jyväskylän yliopisto | Liikuntapedagogiikka) 
Tutkimuksessa tarkasteltiin futsalpelaajan urapolun eri tekijöiden yhteyksiä menestykseen futsalissa. Työssä tutkitaan muun muassa futsalin aloittamisiän, erikoistumisiän ja jalkapallossa pelatun tason yhteyksiä futsalmenestykseen. Futsalmenestys määriteltiin korkeimman pelatun sarjatason ja miesten maajoukkueeseen osallistumisen mukaan.

Lahjakkuuden tunnistaminen jalkapallossa - Suomen Palloliiton aluevalmentajien käyttämät valintakriteerit ja kokemukset aluejoukkueiden valintaprosesseista
(Purokuru, Lenni & Ojala, Kalle | Jyväskylän yliopisto | Liikuntapedagogiikka)
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Palloliiton aluevalmentajien käsityksiä lahjakkuudesta. Tavoitteena on selvittää aluevalmentajien keinoja ja kriteereitä lahjakkaiden pelaajien tunnistamisessa aluejoukkueisiin. Tutkimuksessa selvitetään myös aluevalmentajien omia kokemuksia, ajatuksia sekä kehitysideoita valintaprosessiin sekä yleisesti lahjakkuuden tunnistamiseen liittyen.

Jalkapallon harrastuskustannukset ja vanhempien sosioekonominen asema : kyselytutkimus kilpailullisella tasolla Suomessa jalkapalloilevien 15-vuotiaiden nuorten vanhemmille 
(Kesonen, Antti-Pekka | Jyväskylän yliopisto | Liikunnan yhteiskuntatieteet) Linkki työhön
Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin jalkapallon harrastuskustannuksia 15-vuotiailla nuorilla, jotka harrastavat jalkapalloa kilpailullisella tasolla Suomessa. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää harrastavien nuorten vanhempien sosioekonominen asema ja tutkia sen vaikutuksia nuorten mahdollisuuksiin harrastaa jalkapalloa kilpailullisella tasolla.


KICK OFF -TAPAHTUMA | Syksy

Syksyisin järjestettävän KICK OFF -tapahtumassa esitellään ja sparrataan jalkapalloon liittyviä ajankohtaisia opinnäytetyöaiheita yli tieteenalarajojen. Tilaisuuden kautta halutaan mahdollistaa opiskelijoille mielekkään opinnäytetyöaiheen löytyminen. Motivoituneet tekijät pääsevät pureutumaan jalkapalloyhteisön tietotarpeisiin. Seuraava KICK OFF -tapahtuma järjestetään syksyllä 2023.

Aiemmat KICK OFF-tapahtumat:

09/2022 Jalkapallon valtakunnallinen opinnäytetyöseminaari | KICK OFF

Lisää aiheesta

Etkö löytänyt etsimääsi?

Seuraa meitä

Kaikki some-tilimme

Liity postituslistalle

Saat alennuksen Huuhkajien ja Helmareiden ottelulipuista. Lisäksi saat etuosto-oikeuden Huuhkajien ottelulippuihin sekä etuja Maajoukkueen verkkokauppaan.

Postituslistalle liittyminen

Pääyhteistyökumppanit