Yhteistyöseuramääräykset 

I LUKU 
YLEISTÄ  

1 § TARKOITUS 
Näiden määräysten tarkoituksena on Suomen Palloliiton kilpailumääräyksistä poiketen helpottaa nuorten pelaajien siirtymistä yhteistyöseurasopimuksen tehneiden liiton jäsenseurojen välillä. 

2 § MÄÄRITELMÄT  

Seura
Seura, jolla on liiton tai alueen järjestämässä kilpailussa pelaava aikuisten joukkue. 

Yhteistyöseura
Seura, jolla on liiton tai alueen järjestämässä kilpailussa pelaava nuorten joukkue. 

3 § SOVELTAMISALA  

1. Näiden määräysten soveltamisalaan kuuluvat pojissa P20- ja sitä nuoremmat ikäluokat ja tytöissä T18- ja sitä nuoremmat ikäluokat. Vain nuori pelaaja voi siirtyä näiden määräysten perusteella. 

2. Näiden määräysten nojalla pelaaja ei voi siirtyä 15-vuotiaiden tai sitä nuorempien ikäluokkien välillä seurasta toiseen.  

II LUKU  
YHTEISTYÖSEURAMÄÄRÄYKSET 

4 § YHTEISTYÖSEURASOPIMUS 

1. Yhteistyöseuralla voi olla yhteistyöseurasopimus vain yhden seuran kanssa. 

2. Seuralla voi olla enintään kolme yhteistyöseuraa. 

3. Naisten ja miesten sopimukset lasketaan erikseen. 

4. Seura voi olla eri yhteistyöseurasopimuksissa sekä seura että yhteistyöseura. 

5 § PELAAJIEN SIIRTYMINEN 

1. Näiden määräysten soveltamisalaan kuuluva pelaaja voi siirtyä yhteistyöseurasopimuksen tehneestä seurasta yhteistyöseuran joukkueeseen 6 §:ssä mainittujen ehtojen mukaisesti ilman edustusoikeuden rekisteröintimaksua ja pelata siellä seuraavana päivänä seurassa pelatun virallisen ottelun jälkeen ja päinvastoin. 

2. Seuran ja yhteistyöseuran väliset siirrot voidaan tehdä myös 2.9. jälkeen.   

6 § PELIOIKEUS  

1. Pelaaja voi pelata kilpailumääräysten ja farmisopimusmääräysten mukaisesti seuran muissakin joukkueissa tai farmisopimuksen osapuolena olevassa joukkueessa vain, jos hänen edustusoikeutensa on rekisteröity seuraan.  

2. Pelaaja, jonka edustusoikeus on rekisteröity seuraan, voi 1 momentissa mainittujen joukkueiden lisäksi pelata vain yhteistyöseuran sen ikäluokan nuorten joukkueessa, jossa seuralla ei ole omaa joukkuetta ja yhteistyöseuran yhdessä aikuisten joukkueessa, joka pelaa eri sarjatasolla kuin seuran aikuisten joukkue tai sen farmisopimusosapuoli.       

3. Jos edustusoikeus on rekisteröity yhteistyöseuraan, voi pelaaja pelata yhteistyöseuran ikänsä mukaisen nuorten ikäluokan joukkueiden otteluiden lisäksi yhteistyöseuran aikuisten joukkueissa ja yhdessä seuran aikuisten joukkueessa, joka pelaa eri sarjatasolla kuin yhteistyöseuran aikuisten joukkue. 
 
4. Pelaaja, jonka edustusoikeus on rekisteröity yhteistyöseuraan, voi pelata lisäksi seuran sen ikäluokan nuorten joukkueessa, jossa yhteistyöseuralla ei ole joukkuetta. 

5. Pelaajalla ei ole yhteistyöseurasopimuksen perusteella pelioikeutta toisen seuran UEFA:n seurajoukkuekilpailuissa. 

6. Pelaajalla, jonka omalla seuralla ei ole joukkuetta miesten kolmessa ylimmässä sarjassa tai naisten kahdessa ylimmässä sarjassa, ei ole pelioikeutta toisen seuran sellaisessa joukkueessa, joka pelaa edellä mainituissa sarjoissa.  Pelioikeudettomuus johtuu siitä, että mainituissa sarjoissa pelaaminen on kilpailumääräysten mukaan sallittua ainoastaan ammattilaisille ja sopimuksellisille amatööreille, ja näitä ei voi olla alemmissa sarjoissa. 

7. Pelaaja, jonka edustusoikeus on rekisteröity seuraan, voi pelata vain yhdessä yhteistyöseurassa pelikauden aikana. Jotta hän voisi pelata seuran toisessa yhteistyöseurassa, on edustusoikeus siirrettävä sinne kilpailumääräysten mukaisesti.  

7 § EDUSTUSOIKEUS JA SEN MUUTTAMINEN  

1. Edustusoikeuden muuttamisessa eri yhteistyöseurojen sekä yhteistyöseuran ja seuran välillä noudatetaan kilpailumääräysten edustusoikeuden muutosta koskevia määräyksiä kuten tavallisessa seurasiirrossa.  

2. Siirtymisessä yhteistyöseuran ja seuran nuorten joukkueiden välillä otetaan kuitenkin huomioon 6 §:n 2 ja 4 momentin määräykset.

8 § ILMOITUKSET  

1. Jos pelaajan edustusoikeus on rekisteröity seuraan, seuran tulee ilmoittaa liittoon tai jos seura tai yhteistyöseura pelaa alueen järjestämässä kilpailussa, myös alueelle, missä yhteistyöseurassa pelaaja pelikaudella pelaa, viimeistään päivää ennen pelaajan ensimmäistä virallista ottelua yhteistyöseuran joukkueessa.  

2. Jos 1 momentissa mainittu ilmoitus laiminlyödään, pelaaja voidaan katsoa pelioikeudettomaksi yhteistyöseurassa. 

9 § YHTEISTYÖSEURASOPIMUKSEN VOIMAANTULO  

1. Yhteistyöseurasopimuksen pitää olla liitossa ja alueella viimeistään 28.2.2022, mutta kuitenkin kaksi viikkoa ennen aikaisemman sarjan alkua. Kilpailun järjestäjä voi painavista syistä hyväksyä sopimuksen myöhemminkin, kuitenkin viimeistään ennen aikaisemman sarjan alkua. 

2. Sopimuksen tulee olla sekä seuran että yhteistyöseuran hyväksymä.  

3. Palloliiton kilpailujen sarja- ja kilpamaksuissa määrätään erikseen maksuista. 

4. Vasta kun sopimus on saapunut Palloliittoon, voivat seura ja yhteistyöseura siirtää pelaajia näiden määräysten mukaisesti.  

5. Jos pelaaja on pelannut seurassa tai yhteistyöseurassa ennen sopimuksen saapumista, saa hän pelata siinä joukkueessa, johon hänet siirretään kuitenkin vasta kuudentena päivänä sen joukkueen, josta hänet siirretään, ottelusta. 

6. Huolimatta siitä, mitä tämän pykälän 1 ja 3 momentissa sanotaan, voi nuorten SM-sarjassa tai Ykkösessä pelaava seura tehdä yhteistyöseurasopimuksen SM-karsintasarjan päättymisen jälkeen kuitenkin ennen kuin SM-sarja tai Ykkönen alkaa. 

10 § SOPIMUKSEN PURKAMINEN  

1. Seura ja yhteistyöseura voivat purkaa sopimuksen pelikauden aikana. 

2. Sopimuksen purku tulee voimaan, kun siitä on ilmoitettu Palloliittoon. 

3. Sopimuksen purun jälkeen pelaajien pelioikeus on siinä seurassa, joihin heidän edustusoikeutensa on rekisteröity. 

Samarbetsföreningsbestämmelser 

KAPITEL I
ALLMÄNT

1§ Avsikt

Dessa bestämmelsers avsikt är att avvikande från Finlands Bollförbunds tävlingsbestämmelse underlätta för ungdomsspelare att flytta mellan de förbundets medlemsföreningar som har slutit samarbetsföreningsavtal.

2§ Definitioner

Förening
Förening, vilken har vuxen lag som spelar i förbundets tävling eller i tävling ordnad av regionen.

Samarbetsförening
Förening, vilken har ungdomslag som spelar i förbundets tävling eller i tävling ordnad av regionen.

3§ Tillämpningsområde 

1. Till dessa bestämmelsers tillämpningsområde hör för pojkar P20 och yngre åldersklasser och för flickor T18 och yngre åldersklasser. Endast ungdomsspelare kan flytta i enlighet med dessa bestämmelser.

2. I enlighet med dessa bestämmelser kan inte spelaren flytta i serier för 15-åringar eller yngre åldersklasser från förening till en annan. 

KAPITEL II
SAMARBETSFÖRENINGSBESTÄMMELSER

4§ Samarbetsföreningsavtal

1. Samarbetsföreningen kan ha samarbetsföreningsavtal med endast en förening.

2. Föreningen kan ha högst tre samarbetsföreningar.

3. Avtal för damer och herrar räknas skilt.

4. Förening kan vara i olika Samarbetsföreningsavtal både Förening och Samarbetsföreningar

5§ Flyttande av spelare

1. Spelare som lyder under dessa bestämmelsers tillämpningsområde kan flytta från föreningen till samarbetsföreningens lag enligt de villkor som nämns i 6 § utan representationsrättens registreringsavgift och spela där följande dag efter att ha spelat i föreningen och vice versa.

2. Överflyttning mellan föreningen och samarbetsföreningen kan även göras efter 2.9. 

6§ Spelrätt

1. Spelaren kan spela enligt tävlingsbestämmelserna och farmavtalsbestämmelserna i föreningens andra lag eller farmlag endast om spelarens representationsrätt är bokförd i föreningen. 

2. Spelare, vilkens representationsrätt är bokförd i föreningen kan förutom i 1 momentet nämnda lag dessutom spela endast i samarbetsföreningens det ungdomslag var föreningen inte har eget lag och i samarbetsföreningens ett vuxenlag som spelar på annan serienivå än föreningens vuxenlag eller dess farmlag.

3. Om representationsrätten är registrerad i samarbetsföreningen kan spelaren spela i samarbetsföreningens ungdomslag enligt dennes ålder samt i samarbetsföreningens vuxenlag och i ett vuxenlag i föreningen som spelar på annan nivå än samarbetsföreningens vuxenlag.

4. Spelare, vilkens representationsrätt är registrerad i samarbetsföreningen kan dessutom spela i föreningens ungdomslag var samarbetsföreningen saknar lag.

5. Spelaren har inte spelrätt utifrån samarbetsföreningsavtalet i annan förening i UEFA:s föreningslagstävling.

6. Spelare, vilkens egna förening saknar lag i de tre högsta serierna för herrar eller i de två högsta för damer, har inte spelrätt i annan förenings sådant lag som spelar i dessa serier.
Saknande av spelrätt beror på att i nämnda serier har i enlighet med tävlingsbestämmelserna endast professionella och amatörer med kontrakt spelrätt, och dessa kan inte finnas i lägre serier. 

7. Spelare, vilkens representationsrätt är registrerad i föreningen kan endast spela i en samarbetsförening under spelsäsongen. Om spelaren skall spela i föreningens andra samarbetsförening skall spelarens representationsrätt överflyttas till denna förening i enlighet med tävlingsbestämmelserna.
 
7§ Representationsrätt och ändring av denna

1. Vid ändring av representationsrätt mellan olika samarbetsföreningar samt samarbetsföreningen och föreningen följes bestämmelserna för ändring av representationsrätten i tävlingsbestämmelserna, såsom vid en normal övergång.

2. Vid överflyttning mellan samarbetsföreningens och föreningens ungdomslag beaktas dock bestämmelserna i 6 § 2 och 4 momentet.

8§ Anmälan

1. Om spelarens representationsrätt är registrerad i föreningen skall föreningen meddela förbundet, eller om föreningen eller samarbetsföreningen spelar i tävling ordnad av regionen skall även regionen meddelas, i vilken samarbetsförening spelaren spelar under spelsäsongen senast en dag före spelaren spelar sin första officiella match i samarbetsföreningen.

2. Om man försummar anmälan som nämns i 1 momentet kan spelaren anses vara utan spelrätt i samarbetsföreningen

9§ Samarbetsföreningsavtalets ikraftträdande

1. Samarbetsföreningsavtalet skall vara förbundet och regionen tillhanda senast 28.2.2022, men dock två veckor före den tidigare serien börjar. Tävlingsarrangören kan av vägande skäl godkänna avtalet senare, dock senast före då den tidigare serien börjar.

2. Avtalet skall vara godkänt av både föreningen och samarbetsföreningen.

3. I Bollförbundets serie- och tävlingsavgifter bestäms skilt om avgifter. 

4. Först efter att avtalet har anlänt till Bollförbundet kan föreningen och samarbetsföreningen överflytta spelare enligt dessa bestämmelser. 

5. Om spelaren har spelat i föreningen eller samarbetsföreningen före anländandet av avtalet får spelaren spela i det lag vart spelaren överflyttas dock först på den sjätte dagen efter det lagets match varifrån spelaren överflyttas.

6. Oavsett vad som står i denna paragrafs 1 och 3 moment, så kan förening som spelar i ungdomarnas- FM-serie eller i Ettan göra samarbetsföreningsavtal efter att FM-kvalserien slutat dock senast före då SM-serien eller Ettan börjar. 

10§ Upphäva avtalet

1. Föreningen och samarbetsföreningen kan upphäva avtalet under spelsäsongen 

2. Upphävandet av avtalet träder ikraft då detta har meddelats Bollförbundet.

3. Efter att avtalet upphävts är spelarnas spelrätt i den förening var deras representationsrätt är registrerad.