Valitusvaliokunnan päätös

Palloliiton valitusvaliokunta kokoontui torstaina 15.9. käsittelemään Atlantis FC Edustuksen valitusta kurinpitovaliokunnan päätöksestä.

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA
 
Suomen Palloliiton kurinpitovaliokunnan 12.8.2016 tekemä päätös, jolla Atlantis FC Edustukselle on määrätty yhdeksän pisteen pistemenetys sekä 1.000 euroa sakkoa.
 
ASIA
 
Kilpailumääräysten rikkominen
 
MUUTOKSENHAKIJA
 
Atlantis FC Edustus
 
KURINPITOVALIOKUNNAN PÄÄTÖS
Tapauksessa on kyse siitä, että miesten Kakkosessa pelaava seura oli rekisteröinyt pelaajastatukset väärin 23 pelaajan osalta. Lisäksi kahdella pelaajalla ei ole ollut vaadittavaa oleskelulupaa.
 
VALITUS
 
Seura on vaatinut rangaistuksen lieventämistä, koska kurinpitovaliokunnan päätös on virheellinen ja koh-tuuton.
 
PÄÄTÖS
 
Perustelut
 
Rangaistuksen mittaaminen kilpailumääräysten rikkomisessa
 
Urheilun kurinpidossa voidaan käyttää lähtökohtana rikosoikeuden yleisiä oppeja mitattaessa kurinpitoseuraamuksia. Yleisiä rikosoikeudellisia rangaistuksen mittaamisperiaatteita ovat suhteellisuus-, yhdenvertaisuus- ja kohtuusperiaate.
 
Suhteellisuusperiaate tarkoittaa sitä, että rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikkomuksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikkomuksesta ilmenevään tekijän muuhun syyllisyyteen. Rangaistuksen ankaruuden ja teon törkeyden välillä tulee siten vallita ”oikeudenmukainen suhde”.
 
Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan samanlaisia tapauksia tulee kohdella samalla tavalla ja erilaisia eri tavalla. Kurinpitoelimen on rangaistusta mitatessaan kiinnitettävä erityistä huomiota rangaistuskäytännön yhtenäisyyteen.
 
Kohtuusperiaate tarkoittaa sitä, että tekijälle sääntöjen rikkomisesta mahdollisesti seuranneet muut seuraamukset tulee kurinpitomenettelyssä seuraamusta harkittaessa ottaa huomioon niin, että tekijälle aiheutuneet kokonaisseuraamukset eivät muodostu kohtuuttomiksi.
 
Valitusvaliokunnan aikaisemmassa rangaistuskäytännössä viimeisten vuosien aikana on päädytty pistemenetysrangaistuksiin vain silloin, kun seura on peluuttanut tietoisesti pelioikeudettomia pelaajia väärillä nimillä. Nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa seuran kaikilla pelaajilla on ollut kurinpitovaliokunnan päätöksen mukaisesti pelioikeus. Pelaajan pelioikeudella on suuri merkitys arvioitaessa seuran saamaa ja mahdollisesti tavoittelemaa kilpailuetua muihin seuroihin nähden. Siten valitusvaliokunta katsoo, että pistemenetysrangaistus kurinpitovaliokunnan syyksilukemista teoista olisi kohtuuton ja siten liian ankara seuraamus.
 
Syyksiluettavat kilpailumääräysten rikkomiset
 
Asia on tullut kurinpitovaliokunnan käsittelyyn Suomen Palloliiton kilpailutoiminnon edustajan raportin perusteella.
 
Seura on valituksessaan todennut, että pelaajastatusten rekisteröinti on perustunut tietämättömyyteen ja osaamattomuuteen.
 
Kilpailumääräykset on 3 § b-, c- ja v-kohtien osalta kirjoitettu siten, ettei niistä ilmene - ainakaan riittävän selvästi -, ettei miesten Kakkoseen saa kirjata amatööristatuksen omaavaa pelaajaa. Koska kilpailumääräys on tältä osin epäselvä, ei asiaa voida ratkaista valittajan vahingoksi. Siten seuralle ei voida antaa rangaistusta pelaajastatusten väärästä rekisteröinnistä.
 
Kurinpitovaliokunta on lisäksi katsonut seuran syyllistyneen kilpailumääräysten 10 §:n rikkomiseen peluuttaessan kahta pelaajaa, joilla ei ole ollut tarvittavaa oleskelulupaa. Tältä osin kilpailumääräys on yksiselitteinen eikä seuran vetoamalla Maahanmuuttoviraston ilmoituksella ole tässä suhteessa merkitystä.
 
Valitusvaliokunta hyväksyy tältä osin kurinpitovaliokunnan perustelut.
 
Johtopäätökset
 
Atlantis FC Edustukselle kurinpitovaliokunnassa tuomittua sakkoa on pidettävä oikeudenmukaisena rangaistuksena syyksiluetusta rikkomuksesta..
 
Päätöslauselma
 
Valitus hyväksytään osittain. Kurinpitovaliokunnan määräämä pistemenetysrangaistus kumotaan.
 
Sovelletut säännökset
 
SPL:n rangaistusmääräykset 2 § 1/a, 3 § 1/d, 10 § 1
SPL:n kilpailumääräykset 10 § 2
 
MUUTOKSENHAKU
 
Atlantis FC Edustus saa hakea muutosta tähän päätökseen valittamalla kirjallisesti Urheilun Oikeusturvalautakunnalle sen säännöissä mainituin edellytyksin 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.