JALKAPALLO- JA FUTSALOTTELUIDEN TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET 2021

KIELLETYT ESINEET

1. YLEISET PERIAATTEET

1.1. Jalkapallo- ja futsalottelussa läsnä olevilla on oikeus odottaa, että kaikki mahdollinen on tehty heidän viihtyvyytensä ja turvallisuutensa varmistamiseksi.

1.2. Turvallisuusmääräysten tarkoituksena on varmistaa, että Suomessa pelattavat jalkapallo- ja futsalottelut järjestetään voimassa olevien lakien ja asetusten sekä näiden määräysten mukaisesti.

1.3. Turvallisuusmääräysten laiminlyönti tai rikkominen voi johtaa Suomen Palloliiton rangaistusmääräysten mukaisiin rankaisutoimenpiteisiin.

1.4. Näillä turvallisuusmääräyksillä ei siirretä jalkapallo-ottelun järjestäjän tai jalkapallostadionin/kentän taikka hallin omistajan tai haltijan vastuuta Suomen Palloliitto ry:lle, sen alueille tai Jalkapalloliiga ry:lle.

2. SOVELTAMISALA

2.1. Jalkapallo- ja futsalottelulla (jäljempänä ottelu) tarkoitetaan kaikkia Suomessa pelattavia Suomen Palloliiton (jäljempänä liitto), Jalkapalloliigan, liiton alueiden ja jäsenseurojen (jäljempänä seura) järjestämiä kansallisia ja kansainvälisiä otteluita.

2.2. Seuralla tarkoitetaan näissä määräyksissä liiton tai sen alueiden järjestämissä sarjoissa sarjapaikan omaavaa yhdistystä ja/tai yhtiötä, jonka Palloliiton liittohallitus on hyväksynyt vastaamaan seuran kilpailutoiminnasta.

3. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

3.1. Jalkapallo- ja futsalottelut ovat kokoontumislain mukaan yleisötilaisuuksia, joiden järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaa tilaisuuden järjestäjä. Kotijoukkue on tilaisuuden järjestäjä, jollei muuta ole määrätty. Järjestäjällä on tuottamuksestaan riippumaton eli ankara vastuu, mutta mikäli järjestäjä pystyy näyttämään toteen, että se on tehnyt kaiken tarpeellisen häiriöiden estämiseksi ja/tai niihin puuttumiseksi, voidaan se ottaa huomioon vähentävänä rangaistuksen määrää harkitessa.

3.2. Suomen Palloliitossa turvallisuudesta vastaa pääsihteeri. Hänellä on apunaan turvallisuuspäällikkö, joka huolehtii mm. liiton järjestämien otteluiden ja turnausten turvallisuusjärjestelyistä, seurojen ja alueiden henkilöstön turvakoulutuksesta ja konsultoinnista sekä turvallisuuteen liittyvästä yhteistyöstä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaistahojen, FIFA:n, UEFA:n sekä kansallisten liittojen kanssa.

3.3. Seuroissa turvallisuudesta vastaavat järjestävän seuran puheenjohtaja, johtokunta/hallitus, toimihenkilöt ja turvallisuusvastaava.

3.4. Jalkapallo- ja futsalottelun järjestäjä vastaa pelaajien, joukkueiden taustahenkilöiden, erotuomariston, katsojien, toimitsijoiden ja median turvallisuudesta.

3.5. Seura on tuottamuksestaan riippumattomassa eli ankarassa vastuussa pelaajiensa, joukkueen taustahenkilöiden, toimihenkilöidensä, johtajiensa ja kannattajiensa käytöksestä kaikissa ottelutapahtumissa

3.6. Jalkapallo- ja futsalottelun järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus paikalliselle poliisiviranomaiselle vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä otteluista, joissa vähäinen yleisömäärä ja ottelun luonne eivät edellytä toimenpiteitä turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämiseksi, kuten esim. järjestyksenvalvojien asettamista.

3.7. Poliisi- ja pelastusviranomaiset voivat antaa ennakkoon tai jalkapallo- ja futsalottelun aikana ohjeita ja määräyksiä ottelun järjestäjälle.

4. TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

4.1. KAIKKI OTTELUT

4.1.1. Jalkapallo- ja futsalottelun järjestäjän tulee pyrkiä ottelun turvallisuuteen liittyvillä toimenpiteillä estämään ennakolta häiriöt ja vaaratilanteet.

4.1.2. Pelaajien, joukkueiden taustahenkilöiden ja erotuomariston koskemattomuus sekä yleisön viihtyvyys ja turvallisuus on taattava koko ottelutapahtuman ajan.

4.1.3. Ottelutapahtumassa on käyttäydyttävä asiallisesti ja muita kohtuuttomasti häiritsemättä.

4.1.4. Kaikenlainen rasismi tai rasistinen käyttäytyminen on kiellettyä ja se on pyrittävä estämään ennakolta. Mikäli rasismia ilmenee, siihen on puututtava välittömästi.

4.1.5. Kaikenlainen pelaajiin, joukkueiden taustahenkilöihin, erotuomaristoon, toimitsijoihin tai katsojiin kohdistuva herjaava käytös on kiellettyä. Mikäli herjaavaa käytöstä ilmenee, siihen on puututtava välittömästi.

4.1.6. Ottelun järjestäjällä on yhdessä poliisin kanssa tai yksinäänkin oikeus kieltää päihdyttävien aineiden hallussapito jalkapallo- ja futsalottelussa. Kiellosta tulee ilmoittaa etukäteen esimerkiksi pääsylipuissa, ottelumainonnassa tai porttiopasteissa. Kansainvälisissä otteluissa on lisäksi huomioitava UEFA:n ja FIFA:n ohjeet sekä määräykset alkoholin hallussapidosta ja anniskelusta.

4.1.7. Mikäli ottelussa anniskellaan alkoholia, siitä ei saa aiheutua häiriötä ottelutapahtumalle. Lisäksi on valvottava, ettei alkoholia nautita anniskelualueen ulkopuolella.

4.1.8. Jalkapallokentän turvallisuusalue on neljä metriä sivurajasta ja kolmesta viiteen metriä päätyrajasta. Futsalkentän turvallisuusalue on kauttaaltaan yksi metri. Häiritsevä käyttäytyminen ja katsojien oleskelu turvallisuusalueella on kiellettyä.

4.1.9. Katsojien pääsy pelikentälle on estettävä ottelutapahtuman aikana. Katsojat eivät saa poistua katsomosta pelikentälle päin ottelutapahtuman aikana. Mikäli kulku katsomoon tapahtuu katsomon edestä, on katsojilla oikeus käyttää katsomon edessä olevaa kulkuväylää katsomoon saapuessaan ja poistuessaan stadionilta tai siirtyessään katsomosta yleisöpalvelualueelle. Kaikenlainen muu katsomosta pelikentälle päin poistuminen on häiritsevää käytöstä.

4.1.10. Jalkapallo- tai futsalottelussa taikka ottelupaikan välittömässä läheisyydessä ei saa pitää hallussa eikä niihin saa tuoda
a) päihdyttäviä aineita
b) ampuma-aseita tai patruunoita
c) räjähdysaineita tai räjähteitä
d) terä- tai lyömäaseita
e) ilotulitteita, soihtuja tai savuja
f) laserkyniä tai vastaavia voimakkaan valotehon laitteita tai muita sellaisia esineitä tai aineita, joilla voidaan uhata toisen henkeä tai terveyttä taikka joilla voidaan aiheuttaa vaaraa ottelutapahtuman järjestykselle ja turvallisuudelle
g) poliittisia, rasistisia tai muuten loukkaavia julisteita tai banderolleja

4.1.11. Jalkapallo- ja futsalotteluun ei saa päästää henkilöä,
a) joka on häiritsevästi päihtynyt
b) jonka voidaan olettaa muutoin aiheuttavan häiriöitä tai vaarantavan turvallisuutta tai jonka hallusta sisääntulotarkastuksen yhteydessä tavataan 4.1.10 kohdassa b-f mainittuja esineitä tai aineita

4.1.12. Sisäänpääsy jalkapallo- ja futsalotteluun voidaan estää myös henkilöltä,
a) jonka aikaisemman käyttäytymisen perusteella on syytä epäillä vaarantavan siellä järjestystä ja turvallisuutta tai
b) jonka hallusta tavataan sisääntulotarkastusten yhteydessä 4.1.10 kohdassa a ja g mainittuja esineitä tai aineita

4.1.13 Seuran on neuvoteltava kannattajiensa kanssa turvallisuuteen ja järjestykseen liittyvistä asioista ennen kauden alkua ja selvitettävä heille myös vierasotteluita koskevat turvallisuus- ja käyttäytymissäännöt.

4.2. KANSAINVÄLISET OTTELUT

Suomessa pelattavissa kansainvälisissä otteluissa noudatetaan näitä määräyksiä sekä UEFA:n ja FIFA:n turvallisuusohjeita ja -määräyksiä.

4.3. KANSALLISET OTTELUT

Veikkausliiga, Miesten Ykkönen ja Futsal-Liiga         

4.3.1. Jalkapallon Veikkausliigaseurojen ja Miesten Ykkösen seurojen tulee nimetä voimassa olevan järjestyksenvalvojakortin omaava henkilö turvallisuusvastaavaksi, jonka tehtävänä on laatia ottelutapahtumia koskeva turvallisuussuunnitelma, johtaa otteluiden aikana turvallisuushenkilöstöä ja vastata ottelutapahtumien turvallisuudesta. Miesten Kakkosen ja Futsal-Liigan seuroille suositellaan samaa käytäntöä.

4.3.2. Seuran on neuvoteltava ennen kauden alkua paikallisten poliisi- ja pelastusviranomaisten kanssa otteluiden järjestykseen, turvallisuuteen, liikennejärjestelyihin, onnettomuustilanteisiin ja pelastustoimiin liittyvistä asioista.

4.3.3. Turvallisuusvastaava raportoi seurajohdolle kaikista turvallisuuteen ja järjestykseen liittyvistä asioista.

4.3.4. Järjestyksenvalvojiksi valitaan ainoastaan järjestyksenvalvojakortin omaavia, turvallisuustehtäviin kykeneviä henkilöitä ja vähintään viranomaisten vaatima määrä.

4.3.5. Järjestyksenvalvojat on koulutettava ennen kauden alkua ja koulutusta on jatkettava kauden aikana.

4.3.6. Sisääntulo kentälle, stadionille tai hallille on järjestettävä porttien ja aitojen avulla siten, että turvallisuustarkastukset sisääntuloporteilla tai kulkuovilla ovat mahdollisia.

4.3.7. Kaikki myytävät juomat on kaadettava avonaisiin pahvisiin tai muovisiin kertakäyttömukeihin. Seurat voivat anoa kilpailun järjestäjältä lupaa myydä juomia avatuissa tölkeissä tai muovipulloissa. Luvan edellytyksenä on osoittaa riittävät toimenpiteet, joilla varmistetaan juomien nauttiminen siihen osoitetuissa tiloissa, ja tölkeissä tai muovipulloissa olevien juomien kuljettaminen katsomoon estetään. Lupaehtojen laiminlyönti voi johtaa luvan perumiseen ja kurinpitotoimenpiteisiin. Kilpailun järjestäjä voi myöntää luvan samoilla perusteilla myös muiden sarjojen otteluihin.

4.3.8. Poliisi- ja pelastusajoneuvoille on järjestettävä pysäköintipaikat stadionin, kentän tai hallin välittömästä läheisyydestä ja viranomaisajoneuvoille on taattava esteetön kulku heidän vaatimiinsa kohteisiin.

4.3.9. Yleisöä varten on varattava oma ensiapuhenkilöstö.

4.3.10. Liikuntaesteisille on varattava oma katsomonosa tai omat erilliset paikat katsomossa. Saattajille on myös varattava riittävä määrä paikkoja.

4.3.1. Medialle on varattava oma katsomonosa.

4.3.12. TV-kameroille on tehtävä kiinteät paikat ja nämä paikat on huomioitava pääsylippuja myytäessä.

4.3.13. Tupakointi on kiellettyä kentällä, stadionilla tai hallilla muualla kuin erikseen merkityillä tupakointipaikoilla niin sisä- kuin ulkotiloissa.

4.3.14. Kotijoukkueen ja vierasjoukkueen kannattajille on varattava omat turvalliset istumapaikat, joiden tulee sijaita riittävän kaukana toisistaan, mieluiten eri katsomoissa. Vierasjoukkueen kannattajien katsomoon tulee järjestää oma sisääntuloportti, omat palvelut WC-tiloineen ja katsomonosa pitää pystyä tarvittaessa eristämään aidoilla, peitteillä tms. muista katsomoista. Tarvittaessa vierasjoukkueen kannattajien busseille on varattava oma turvallinen pysäköintialue.

5. TURVALLISUUSSUUNNITELMA

5.1. Pelikauden ottelutapahtumien turvallisuusjärjestelyistä tulee jalkapallon Veikkausliigaseurojen ja Miesten Ykkösen seurojen tehdä turvallisuussuunnitelma. Tarvittaessa muissakin sarjoissa pelaavien seurojen tulee tehdä turvallisuussuunnitelma otteluistaan, joihin odotetaan vähintään 200 katsojaa.

Turvallisuussuunnitelmasta täytyy selvitä ainakin seuraavat asiat:
a) Turvallisuusvastaavan, apulaisturvallisuusvastaavan sekä muun tapahtuma- ja turvaorganisaation yhteystiedot
b) ottelutapahtuman perustiedot ja riskiarvio
c) tietoa pääsylipuista ja kulkuluvista
d) ottelutapahtuman turvajärjestelyt
e) ottelutapahtuman uhka- ja riskianalyysi
f) toimintaohjeet erilaisiin kriisi-, uhka-, rikos- ja onnettomuustilanteisiin
g) sisäänpääsynvalvonnan toimintaohjeet
h) katsomo- ja kenttävalvonnan toimintaohjeet
i) toimintaryhmän toimintaohjeet
j) sisätilojen valvonnan toimintaohjeet
k) liikenteen- ja pysäköinninvalvonnan toimintaohjeet
l) stadionkartta
m) pommiuhkaussoittokaavake (tarvittaessa)
n) tuntomerkkikaavake rikostilanteisiin (tarvittaessa)

5.2. Turvallisuussuunnitelma sekä sen liitteenä olevat nämä määräykset on toimitettava poliisi- ja pelastusviranomaisille yleisötilaisuudesta tehtävän ilmoituksen yhteydessä riittävän aikaisin ennen kauden alkua. Jalkapallon Veikkausliigaseurojen ja Miesten Ykkösen seurojen on toimitettava suunnitelma myös Suomen Palloliittoon ennen kauden alkua.

5.3. Järjestyksenvalvojat ja muu turvallisuushenkilöstö tulee jakaa ryhmiin ja nimetä eri ryhmille ryhmänjohtajat sekä vastuualueet.

5.4. Turvallisuus- ja tapahtumaorganisaatiolle on annettava riittävä ottelutapahtumiin liittyvä koulutus sekä selkeät kirjalliset tai suulliset toimintaohjeet. Ohjeistuksessa on huomioitava mahdolliset viranomaisten antamat määräykset.

5.5. Koko jalkapallo- ja futsalottelun järjestävän organisaation on sitouduttava turvallisuussuunnitelmaan ja noudatettava sitä.

5.6. Turvallisuussuunnitelma ja nämä määräykset on pidettävä turvaorganisaation sekä viranomaisten saatavilla ottelutapahtumassa.

6. JÄRJESTYKSENVALVOJATOIMINTA

6.1. JÄRJESTYKSENVALVOJAN VELVOLLISUUDET

6.1.1. Järjestyksenvalvojan ensisijaisena velvollisuutena on varmistaa ja huolehtia kaikkien ottelutapahtumassa mukana olevien ihmisten turvallisuudesta.

6.1.2. Järjestyksenvalvojan on viipymättä ilmoitettava ottelutapahtuman järjestäjälle, tarvittaessa myös poliisille ja pelastusviranomaisille turvallisuutta ilmeisesti vaarantavista seikoista ja hänen on ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin turvallisuuden säilyttämiseksi.

6.1.3. Järjestyksenvalvojan on huolehdittava, ettei ottelutapahtumasta aiheudu vaaraa eikä kohtuutonta häiriötä sivullisille, liikenteelle, ympäristölle tai kotirauhalle.

6.1.4. Järjestyksenvalvojan on varmistettava, ettei ottelutapahtumassa vahingoiteta toisten omaisuutta.

6.1.5. Järjestyksenvalvojan on toimessaan noudatettava poliisin ja pelastusviranomaisten ennakolta tai ottelutapahtuman aikana antamia ohjeita ja määräyksiä.

6.1.6. Järjestyksenvalvojan on käytettävä ottelutapahtumassa Sisäasiainministeriön asetuksen (842/2003) mukaista järjestyksenvalvojan tunnusta (tunnistelaatta tai -liivi, jossa on säädöksen mukainen tekstitys).

6.2. JÄRJESTYKSENVALVOJAN OIKEUDET

6.2.1. Järjestyksenvalvojan on oikeus estää pääsy ottelutapahtumaan henkilöltä, jonka päihtymyksensä, käyttäytymisensä tai varustautumisensa vuoksi on perusteltua syytä epäillä vaarantavan järjestystä tai turvallisuutta.

6.2.2. Järjestyksenvalvojalla on oikeus estää pääsy ottelutapahtumaan henkilöltä, jonka aikaisemman käyttäytymisensä perusteella on syytä epäillä vaarantavan järjestystä tai turvallisuutta.

6.2.3. Järjestyksenvalvojalla on myös oikeus estää sisäänpääsy henkilöltä, jonka epäillään pitävän hallussaan esineitä tai aineita, joiden hallussapito on lain mukaan tai ottelutapahtuman järjestäjän tai poliisin asettamien ehtojen mukaan kielletty.

6.2.4. Järjestyksenvalvojalla on oikeus poistaa ottelutapahtumasta henkilö, joka esim. päihtyneenä häiritsee järjestystä tai muita henkilöitä, herjaa pelaajia, joukkueiden taustahenkilöitä, erotuomaristoa, toimitsijoita tai katsojia, esiintyy uhkaavasti, meluamalla, väkivaltaisuudella tai muulla käyttäytymisellään häiritsee järjestystä tai vaarantaa turvallisuutta tai joka huomautuksista huolimatta jättää noudattamatta järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi annettuja tarpeellisia määräyksiä.

6.2.5. Jos paikalta poistaminen on riittämätön toimenpide, eikä häiriötä tai vaaraa voida muutoin poistaa, järjestyksenvalvojalla on oikeus ottaa henkilö kiinni. Kiinniotettu on viipymättä luovutettava poliisin haltuun.

6.2.6. Järjestyksenvalvojalla on tehtäväänsä suorittaessaan oikeus käyttää tarpeellisia voimakeinoja, mikäli järjestystä tai turvallisuutta vaarantava tilanne on välittömästi uhkaamassa eikä sitä tilanteen vaaran, vakavuuden ja kiireellisyyden vuoksi kyetä millään muilla keinoin hoitamaan. Voimankäyttö saa jatkua vain niin kauan, kuin edellytykset sen aloittamiselle olisivat jatkuvasti olemassa. Voimakeinoja saa kohdistaa niin henkilöön kuin omaisuuteen.

6.2.7. Järjestyksenvalvojalla on oikeus estää tai keskeyttää ottelu, siihen kuuluva ohjelmanumero tai tapahtuma kokoontumislaissa määritellyin edellytyksin.

6.2.8. Järjestyksenvalvojan oikeuksista sisääntulotarkastuksissa määritellään myöhemmin kappaleessa ”Sisäänpääsyn valvonta”.

6.3. JÄRJESTYKSENVALVOJIEN TOIMINTATAPA

6.3.1. Järjestyksenvalvojan tehtävänä jalkapallo- ja futsalottelussa on ylläpitää viihtyisyyttä, järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikoksia ja onnettomuuksia.

6.3.2. Asiallinen toiminta sekä täsmällinen ja rauhallinen käytös antavat hyvän kuvan järjestäjästä ja lisäävät yleisön viihtyvyyttä.

6.3.3. Järjestyksenvalvojatoiminnan pitää olla yhteisen linjan mukaista.

6.3.4. Järjestyksenvalvoja ei saa provosoida yleisöä omalla käytöksellään.

6.3.5. Järjestyksenvalvojan pitää käyttää työskennellessään laissa ja asetuksessa määriteltyjä järjestyksenvalvojatunnuksia.

6.3.6. Järjestyksenvalvoja on puolueeton eikä hän saa pukeutua kummankaan joukkueen asuihin.

6.3.7. Järjestyksenvalvoja ei saa reagoida näkyvästi kummankaan joukkueen suorituksiin.

6.3.8. Järjestyksenvalvoja ei saa tupakoida tehtäväpaikallaan eikä hän saa missään olosuhteissa työskennellä päihteiden vaikutuksen alaisena.

6.3.9. Järjestyshäiriöihin tulee puuttua ajoissa ja toiminnan on oltava nopeaa, tehokasta ja yhtenäistä.

6.3.10. Kriisi- ja uhkatilanteissa järjestyksenvalvojien tulee pyrkiä pelastamaan vaarassa olevat ja estämään lisävahinkojen syntyminen sekä toimimaan aina viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti.

6.3.11. Järjestyksenvalvojan on tultava toimipaikalleen riittävän ajoissa. Työtehtävät päättyvät vasta, kun katsojat, pelaajat, joukkueiden taustahenkilöt ja erotuomaristo ovat poistuneet kentältä/stadionilta. 

6.3.12. Järjestyksenvalvojan on toimessaan noudatettava poliisin ja pelastusviranomaisten ennakolta tai tilaisuuden aikana antamia ohjeita ja määräyksiä.
 

6.4.JÄRJESTYKSENVALVOJIEN YHTEYDENPITO

Keskinäistä yhteydenpitoa varten järjestyksenvalvojien suositellaan käytettävän VHF – UHF-taajuuksilla toimivia radiopuhelimia. Yhteydet tulee varmistaa GSM-puhelimilla.

7. SISÄÄNPÄÄSYN VALVONTA

7.1. Järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi järjestäjällä on yhdessä poliisin kanssa tai yksinään oikeus määrätä järjestyksenvalvoja tarkastamaan jalkapallo- ja futsalotteluun saapuvat ja näiden mukana olevat tavarat, jos tämä on tarpeen tilaisuuden erityisluonteen vuoksi tai on perusteltua aihetta epäillä, että ottelutapahtumaan osallistuvilla on hallussaan kokoontumislaissa kiellettyjä esineitä tai aineita.

7.2. Tarkastuksesta on ilmoitettava etukäteen esimerkiksi pääsylipuissa, ottelumainonnassa sekä sisääntuloporteille ja -oville sijoitettavissa opasteissa.

7.3. Järjestäjällä itsellään ei ole oikeutta tehdä sisääntulotarkastuksia, vaan järjestäjän on asetettava järjestyksenvalvoja suorittamaan tarkastuksia.

7.4. Järjestyksenvalvojalla on oikeus metallinilmaisinta tai muuta vastaavaa laitetta käyttäen tarkastaa jalkapallo- ja futsalotteluun saapuva tai siellä oleva henkilö sen varmistamiseksi, ettei hänellä ole hallussaan sellaisia esineitä tai aineita, joilla voitaisiin aiheuttaa vaaraa järjestykselle tai turvallisuudelle, taikka joiden hallussapito jalkapallo- ja futsalottelussa on kielletty lailla tai sen nojalla annetulla määräyksellä.

7.5. Ottelun järjestäjän tai poliisin antaman määräyksen nojalla tai jos muusta syystä on perusteltua aihetta epäillä, että henkilöllä on hallussaan kiellettyjä esineitä tai aineita, järjestyksenvalvojalla on oikeus tarkastaa henkilö ja hänen mukanaan olevat tavarat myös muulla sopivalla tavalla.

7.6. Tarkastuksen suorittamiseksi henkilö voidaan määrätä kulkemaan metallinilmaisimen kautta. Röntgenlaitetta saa käyttää ainoastaan tavaroiden tarkastukseen.

7.7. Järjestyksenvalvojalla on oikeus ottaa pois tarkastuksissa löydetyt kielletyt esineet tai aineet, joilla voitaisiin aiheuttaa vaaraa ottelutapahtuman järjestykselle ja turvallisuudelle. Pois otetut esineet tai aineet, joiden palauttamiselle ei ole lain mukaista estettä, tulee palauttaa omistajalleen hänen poistuessaan ottelusta.

7.8. Jos tarkastus tehdään tarkastettavan suostumuksella vaatteiden päältä tunnustelemalla, on tarkastajan oltava samaa sukupuolta kuin tarkastettavan.

7.9. Tarkastus on suoritettava hienotunteisesti ja vähimmän haitan periaatetta noudattaen sekä sukupuolisiveellisyyttä vaalivalla tavalla.

7.10. Henkilö, joka kieltäytyy tarkastuksesta, jätetään tarkastamatta. Häntä ei kuitenkaan tarvitse päästää jalkapallo- tai futsalotteluun.

8. KENTTIEN RAKENTEIDEN TURVALLISUUS

8.1. ENNEN KAUDEN ALKUA SUORITETTAVAT TARKASTUKSET

8.1.1. Jalkapallo- ja futsalottelun järjestäjän on varmistettava, että kentän, stadionin tai hallin omistaja taikka haltija on laatinut kiinteistölle pelastuslain ja -asetuksen edellyttämän asianmukaisen ja ajan tasalla olevan pelastussuunnitelman. (PelL 15§ ja PelA 1 § 7 mom)

8.1.2. Jalkapallo- ja futsalottelun järjestäjän on varmistettava, että kentän, stadionin tai hallin omistaja on tarkastanut yhdessä pelastus- ja rakennusvalvontaviranomaisten, tarvittaessa myös poliisiviranomaisen kanssa kentän, stadionin tai hallin ennen kauden alkua ja hyväksyneet sen turvalliseksi ottelupaikaksi.

8.1.3. Mikäli kentän/stadionin tai hallin olosuhteissa, rakenteissa tai järjestelyissä tapahtuu ennen ottelua tai kauden aikana turvallisuuteen vaikuttavia muutoksia, on ottelutapahtuman järjestäjän ilmoitettava siitä yllä mainituille viranomaisille, jotka päättävät mahdollisista lisä- tai uusintatarkastuksista.

8.2. ENNEN OTTELUA SUORITETTAVAT TARKASTUKSET

8.2.1. Alkusammutusvälineistön kunto ja sijoitus

8.2.2. Sisääntuloporttien, hätäpoistumisreittien ja katsomoista kentälle johtavien hätäkulkuporttien toiminta ja esteettömyys

8.2.3. Katsomot, jolla varmistetaan, ettei katsomossa ole irrallisia esineitä tai paloherkkiä tavaroita tai aineita

8.2.4. Kenttäalue

8.2.5. Sisätilat

8.2.6. Pelastustiet (uusi määräys)

8.2.7. Kansainvälisissä otteluissa tarkastetut sisätilat on lukittava. Mikäli lukitseminen ei ole mahdollista, tilat on pidettävä valvottuina turvallisuushenkilöstön saapumiseen saakka.

8.3. MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

8.3.1. Tilapäiset rakenteet, kuten esim. katsomorakenteet, on tarkastutettava rakennusvalvonta- tai pelastusviranomaisilla aina ennen niiden käyttöönottoa.

8.3.2. Yleisön kulkureitit ja poistumistiet on pidettävä koko ottelutapahtuman ajan lukitsemattomina ja esteettöminä.

8.3.3. Katsomosta kentälle johtavat hätäpoistumisportit suositellaan merkittävän näkyvällä värillä tai teipillä.

8.3.4. Stadionille/hallille johtavat pelastustiet ja -reitit on pidettävä esteettöminä koko ottelutapahtuman ajan

8.3.5 Mikäli kannattajaryhmät haluavat tuoda stadionille tai halliin banderolleja tai tifoja, on niiden käytöstä ilmoitettava etukäteen tapahtuman turvallisuuspäällikölle.

8.3.6. Mikäli kannattajaryhmät haluavat käyttää katsomossa yleisön yläpuolella rullattavia isoja banderolleja tai kankaita, materiaalien on oltava paloluokiteltuja tai palokäsiteltyjä. Paloluokiteltujen materiaalien on oltava syttyvyysluokaltaan SL1, palosuojakäsitellyistä materiaaleista tulee esittää kirjallinen todistus materiaalin palosuojakäsittelystä.

SÄKERHETSBESTÄMMELSER FÖR FOTBOLLS- OCH FUTSALMATCHER 2021

FÖRBJUDNA FÖREMÅL

1. ALMÄNNA PRINCIPER

1.1. Alla personer som besöker fotbolls- eller futsalmatcher har rätt att förvänta sig, att allt har gjorts för att garantera deras trivsel och säkerhet

1.2. Säkerhetsbestämmelsernas mål är att säkra, att fotbolls- och futsalmatcher som spelas i Finland ordnas enligt ikraftvarande lagar och förordningar och enligt dessa bestämmelser.

1.3. Försummelse eller brott mot säkerhetsbestämmelserna kan leda till straffåtgärder i enlighet med Finlands Bollförbunds straffbestämmelser. 

1.4. Med dessa säkerhetsbestämmelser förflyttas inte ansvaret, från arrangörerna av matchen, ägarna eller innehavaren av fotbollsstadion/plan eller hall, till Finlands Bollförbund eller Fotbollsligan r.f. 

2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

2.1. Med fotbolls- och futsalmatch (nedan match) menas alla i Finland spelade nationella och internationella matcher ordnade av Finlands Bollförbund (nedan förbund), Fotbollsligan, förbundets regioner och medlemsföreningar (nedan förening).

2.2. Med förening menas i dessa bestämmelser förening och/eller bolag, som har serieplatsen i serier ordnade av förbundet eller dess regioner och som Bollförbundets förbundsstyrelse har godkänt att stå för föreningens tävlingsverksamhet.

3. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

3.1. Fotbolls- och futsalmatch lyder under lagen om sammankomster och är offentliga tillställningar. Arrangören ansvarar för ordningen och säkerheten vid dessa. Hemmalaget är arrangör av evenemanget, om inte annat anges. Arrangörerna har oberoende av uppsåt strikt ansvar, men om arrangören kan visa att den har gjort allt som är nödvändigt för att förhindra störningar och/eller för att ta itu med dem, kan det tas hänsyn till när man överväger att minska mängden straff.

3.2. I Finlands Bollförbund är det generalsekreteraren som ansvarar för säkerheten. Till sin hjälp har han säkerhetschefen, som tar hand om bl.a. säkerhetsarrangemangen vid matcher och turneringar ordnade av förbundet, säkerhetsutbildning och konsultering av föreningarnas och regionernas personal samt samarbete med inhemska och utländska myndigheter, FIFA, UEFA och nationella förbund rörande säkerhet.

3.3. I föreningarna är det föreningens ordförande, direktion/styrelse, tjänstemän och säkerhetsansvarig som ansvarar för säkerheten.

3.4. Arrangören av fotbolls- och futsalmatch ansvarar för spelarnas, lagledningens, domarnas, publikens, funktionärernas och medias säkerhet.

3.5. Förening har oberoende av uppsåt strikt ansvar för spelarnas, lagledningens, tjänstemännens, ledarnas och supportrarnas uppförande under alla matchtillfällen.

3.6. Vid ordnande av fotbolls- och futsalmatch skall det göras en skriftlig anmälan till den lokala polismyndigheten minst fem dygn före tillställningens start. Anmälan behöver inte göras om publikantalet eller matchens karaktär inte kräver åtgärder för uppehållandet av säkerhet och ordning, så som tillsättande av ordningsvakter.

3.7. Polis- och räddningsmyndigheterna kan på förhand eller under fotbolls- och futsalmatch ge direktiv och bestämmelser till matchens arrangör.

4. SÄKERHETSBESTÄMMELSER

4.1. ALLA MATCHER

4.1.1. Genom åtgärder som berör säkerheten skall arrangör av fotbolls- och futsalmatch sträva till att förebygga störningar och faror.

4.1.2. Spelarnas, lagledningens och domarnas fysiska immunitet samt publikens trivsel och säkerhet skall garanteras under hela matchtillfället.

4.1.3. Under matchtillfället skall man uppträda sakligt och utan att överdrivet störa andra.

4.1.4. Alla slag av rasism eller rasistiskt uppträdande är förbjudet och detta skall strävas till att förebygga. Om rasism förekommer, skall man omedelbart ingripa mot detta.

4.1.5. Alla slag av smädande uppträdande som är riktat mot spelare, lagledning, domare, funktionärer eller publik är förbjuden. Om smädande uppträdande förekommer skall man omedelbart ingripa mot detta.

4.1.6. Tävlingsarrangören har med polisen, eller en fristående rätt att förbjuda innehav av berusningsmedel på fotbolls- och futsalmatcher. Förbudet kommer att meddelas i förväg på biljetten, match reklamen eller på infotavla vid porten. Vid internationella matcher beaktas utöver UEFA och FIFA: s instruktioner och regler för innehav av alkohol och serveringsställen.

4.1.7. Om det förekommer utskänkning av alkohol under matchen, får detta inte förorsaka störningar för matchtillfället. Dessutom skall det övervakas, att alkohol inte förtärs utanför utskänkningsområdet.

4.1.8. Fotbollsplanens säkerhetsområde är fyra meter från sidolinjen och från tre till fem meter från kortlinjen. Futsalplanens säkerhetsområde är alltigenom en meter. Det är förbjudet att uppföra sig störande och det är förbjudet att vistas inom angivet säkerhetsområde.

4.1.9. Publikens tillträde till spelplanen under matchtillfället skall hindras. Publiken får inte lämna läktaren och röra sig mot spelplanen under matchevenemanget. Om läktaren fylls framifrån, har publiken rätt att använda passage framför läktaren när de kommer till stadion, lämnar stadion eller går till kioskområdet. All övrig avlägsnande från läktaren mot spelplanen är störande uppträdande. 

4.1.10. I en Fotboll eller futsalmatch, eller en match i omedelbar närhet får man inte bära på sig eller hämta med sig
a) berusningsmedel
b) skjutvapen eller patroner
c) sprängmedel eller sprängladdning
d) egg- eller tillhyggen
e) fyrverkerier, facklor eller rökgranater
f) laserpennor eller motsvarande anordningar med stark ljuseffekt eller andra sådana föremål eller medel med vilka man kan hota annan persons liv eller hälsa eller med vilka man kan orsaka fara för matchtillfällets ordning och säkerhet
g) politiska, rasistiska eller andra kränkande affischer eller banderoller.

4.1.11. Person kan vägras inträde till fotbolls- och futsalmatch om han/hon 
a) är störande påverkad
b) misstänks kunna förorsaka störning eller bedöms innebära en risk för den   
allmänna säkerheten eller som vid insläppskontrollen konstateras bära föremål eller medel som nämns i stycke 4.1.10 b-f

4.1.12. Inträde till fotbolls- och futsalmatch kan även hindras person, som
a) på grund av sitt tidigare uppförande kan misstänkas komma att äventyra ordningen och säkerheten där
b) vid insläppskontrollen innehar föremål eller medel som nämns i stycke 4.1.10 a-g.

4.1.13. Föreningen skall diskutera med sina supportrar före säsongen om saker som berör säkerhet och ordning och klargöra för dem reglerna för uppträdande och säkerhet som gäller vid bortamatcher.

4.2. INTERNATIONELLA MATCHER

Vid internationella matcher som spelas i Finland iakttas dessa bestämmelser samt UEFA:s och FIFA:s säkerhetsanvisningar och -bestämmelser.

4.3. NATIONELLA MATCHER

Ligan, Ettan och Futsal-ligan

4.3.1. Veikkausligans- samt Ettans fotbollsföreningar skall utse en person som har ett ikraftvarande ordningsvaktkort till säkerhetsansvarig, vilkens uppgift är att uppgöra en säkerhetsplan för matchtillfällena, leda säkerhetspersonalen under matcherna och ansvara för säkerheten under matchtillfällena. För Tvåan och futsal-ligans föreningar rekommenderas samma förfarande.

4.3.2. Föreningen skall före säsongens början förhandla med de lokala polis- och räddningsmyndigheterna om allt som berör matchernas ordning, säkerhet, trafikarrangemang, olyckssituationer och räddningstjänst.

4.3.3. Säkerhetsansvarige skall rapportera allt som berör säkerhet och ordning till föreningsledningen.

4.3.4. Till ordningsvakter skall endast väljas personer som innehar ordningsvaktkort, som är dugliga för säkerhetsuppdrag och minst det antal som myndigheterna kräver.

4.3.5. Ordningsvakterna skall utbildas före säsongen och utbildningen skall fortgå under säsongen.

4.3.6. Inträde till planen, stadion eller hallen skall ordnas med portar eller staket, så att säkerhetskontroller är möjliga vid entréerna.

4.3.7. Alla drycker som säljs skall hällas i öppna engångsmuggar av papp eller plast. Föreningarna kan anhålla om tillstånd av tävlingsarrangören att servera drycker i öppnade burkar eller plastflaskor. För att anhållan skall kunna godkännas krävs att föreningen påvisar tillräckliga åtgärder, enligt vilka kan säkerställas att dryckerna avnjuts i för dessa utpekade områden samt att transport av drycker till läktarna förhindras. Om det sker en försummelse mot villkoren av tillståndet, kan detta leda till att tillståndet dras in samt till disciplinära åtgärder. Tävlingsarrangören kan utifrån samma grunder bevilja tillstånd även till övriga seriers matcher.

4.3.8. För polis- och brandbilar skall ordnas parkeringsplatser vid stadions, planens eller hallens omedelbara närhet och myndighetsfordonen skall garanteras obehindrad passage till av dom krävda ställen.

4.3.9. För publiken skall ordnas en egen första hjälp personal.

4.3.10. För rörelsehindrade skall reserveras en egen läktarsektion eller egna skilda platser i läktaren. För följeslagare skall även reserveras tillräckligt antal platser.

4.3.11. För media skall reserveras en egen läktarsektion.

4.3.12. För TV-kameror skall göras fasta platser och dessa platser skall iakttas vid försäljningen av inträdesbiljetter.

4.3.13. Rökning är förbjudet på planen, stadion eller hallen utanför de särskilt markerade röknings områden både inomhus och utomhus.

4.3.14. För hemmalagets och bortalagets supportrar skall reserveras egna säkra sittplatser, vilka skall vara belägna tillräckligt långt från varandra, helst i olika läktare. För bortalagets supportrar skall ordnas en skild entréport, egna serviceställen med WC-utrymmen och läktarsektionen skall vid behov kunna isoleras från andra läktarsektioner med staket, presenningar och dyl. Vid behov skall det reserveras ett säkert parkeringsområde för bortalagets supportrars buss.

5. SÄKERHETSPLAN

5.1. För säkerhetsarrangemangen berörande spelsäsongens matcher och matchtillfällen skall Veikkausligans- och Ettans fotbollsföreningar göra en säkerhetsplan. Om det behövs kommer andra klubbar som spelar i serien gör en säkerhetsplan för matchen, som beräknas till minst 200 åskådare.

I säkerhetsplanen måste framgå i alla fall följande saker:
a) väktarens, biträdande säkerhetschefens samt i andra händelse- och säkerhetsorganisationers kontaktuppgifter
b) matchhändelsens grunduppgifter och riskbedömning
c) information om biljetterna och passeringslov
d) matchhändelsens säkerhet
e) match incidenter och riskanalys
f) Anvisningar för olika kriser, hotande, kriminella och olyckssituationer
g) instruktioner för inträdeskontroll
h) instruktioner för läktar- och plankontroll
i) instruktioner för åtgärder
j) instruktioner för inomhuskontroll
k) instruktioner för trafik och parkerings kontroll
l) stadionkarta
m) formulär mot bombhots samtal (vid behov)
n) formulär för kännetecknande vid kriminella situationer (vid behov)

5.2. Säkerhetsplanen samt till den som bilaga hörande dessa bestämmelser skall skickas till polis- och räddningsmyndigheterna i samband med anmälan om offentlig tillställning eller i tillräckligt god tid före säsongen börjar. Veikkausligans - och Ettans fotbollsföreningar skall även skicka planen till Finlands Bollförbund före säsongens början.

5.3. Ordningsvakterna och annan säkerhetspersonal skall uppdelas i grupper och för varje grupp skall man namnge en gruppledare och ansvarsområde

5.4. För säkerhets- och matchorganisationen skall ordnas tillräckligt med utbildning som berör matchtillfällen. Samt tydliga skriftliga eller muntliga instruktioner. Av dessa normer skall beaktas eventuella bestämmelser som angivits av myndigheterna.

5.5. Hela organisationen som ordnar fotbolls- och futsalmatchen skall förbinda sig till säkerhetsplanen och följa denna.

5.6. Säkerhetsplanen samt dessa bestämmelser bör finnas säkerhetsorganisationen och myndigheterna tillhanda vid matchen.

6. ORDNINGSVAKTSVERKSAMHET

6.1. ORDNINGSVAKTENS PLIKTER

6.1.1. En ordningsvakts främsta plikt är att säkra och se till säkerheten för alla som deltar i matchtillfället.

6.1.2. En ordningsvakt skall utan dröjsmål underrätta matchtillfällets arrangör, vid behov även till polis och räddningsmyndighet, om omständigheter som uppenbart hotar säkerheten och han skall omedelbart vidta nödvändiga åtgärder för att upprätthålla säkerheten.

6.1.3. En ordningsvakt skall övervaka att matchtillfället inte medför fara eller oskäliga störningar för utomstående, trafiken eller hemfriden.

6.1.4. En ordningsvakt skall säkerställa att annans egendom inte skadas vid matchtillfället.

6.1.5. En ordningsvakt skall handla i enlighet med de anvisningar och föreskrifter som polisen samt räddningsmyndigheten meddelar antingen på förhand eller under match tillfället.

6.1.6. Ordningsvakten bör under matchen använda identifikation (funktionsbeteckning eller en väst som anger ordningsvaktstatus) i enlighet med Inrikesministeriets förordning (842/2003).

6.2. ORDNINGSVAKTENS BEFOGENHETER

6.2.1. En ordningsvakt har rätt att vägra en sådan person tillträde till matchtillfället, om det finns grundad anledning att misstänka att personen kan äventyra ordningen och säkerheten på grund av att han är berusad eller på grund av sitt uppförande eller föremål som han medför.

6.2.2. En ordningsvakt har rätt att vägra en sådan person tillträde till matchtillfället, som på grund av sitt tidigare uppförande kan misstänkas komma att äventyra ordning och säkerhet.

6.2.3. En ordningsvakt har även rätt att vägra en sådan person tillträde, som kan misstänkas medföra föremål eller ämnen som det enligt lag eller enligt de villkor som matchtillfällets arrangör eller polisen har uppställt är förbjudet att inneha.

6.2.4. En ordningsvakt har rätt att från matchtillfället avlägsna en person som t.ex. i berusat tillstånd stör ordningen eller andra personer, smädar spelare, lagens lagledning, domare, funktionärer eller publik, som genom hotfullt uppträdande, oljud våldsamhet eller på annat sätt stör ordningen eller äventyrar säkerheten eller som trots tillsägelse underlåter att följa en bestämmelse som är nödvändig för upprätthållande av ordning och säkerhet.

6.2.5. Om det inte är tillräckligt att en person avlägsnas från platsen och störningen eller faran inte annars kan avvärjas, har ordningsvakten rätt att gripa personen. Den gripne skall utan dröjsmål överlämnas till polisen.

6.2.6. I sitt uppdrag har ordningsvakten rätt att använda maktmedel i den mån det behövs, om det uppstår en situation där det finns ett omedelbart hot mot ordningen eller säkerheten och detta inte kan skötas på annat sätt pga. fara, allvarlighet och tidsbrist. Användandet av makt får endast fortsätta så länge som förutsättningar för att börja använda detta är fortlöpande ikraft. Maktmedel får riktas mot såväl person som egendom.

6.2.7. En ordningsvakt har rätt att förhindra eller avbryta match, till den hörande programnummer eller tillställning enligt förutsättningarna som nämns lagen om sammankomster.

6.2.8. Ordningsvaktens befogenheter i samband med insläppskontrollen definieras senare i stycket ”Övervakning vid insläpp”.

6.3. ORDNINGSVAKTERNAS HANDLINGSSÄTT

6.3.1. En ordningsvakts uppgift är att vid fotbolls- och futsalmatch upprätthålla trivsel, ordning och säkerhet samt förhindra brott och olyckor.

6.3.2. Saklig handling samt precis och lugnt uppförande ger en bra bild av arrangören och ökar publikens trivsel.

6.3.3. Ordningsvaktsverksamheten skall ha en gemensam linje.

6.3.4. En ordningsvakt får inte provocera publiken med sitt eget uppförande.

6.3.5. En ordningsvakt skall då han jobbar använda i lag och ordning definierade ordningsvaktskännetecken.

6.3.6.En ordningsvakt är opartisk och får inte klä sig i någotdera lagets dräkt.

6.3.7. En ordningsvakt får inte synligt reagera på någotdera lagets prestation.

6.3.8. En ordningsvakt får inte röka på sin uppdragsplats och han får absolut inte arbeta påverkad av rusmedel.

6.3.9. Man skall ingripa i tid mot störande av allmän ordning och ingripandet skall vara snabbt, effektivt och enhetligt.

6.3.10. Vid kris- och nödsituationer skall ordningsvakterna sträva efter att rädda dom som är i att fara och förhindra uppkomsten av mer skada samt alltid verka efter direktiv givna av myndighet.

6.3.11. En ordningsvakt skall komma i tillräckligt god tid till sin verksamhetsplats. Arbetsuppgifterna upphör först då, åskådarna, spelarna, lagens lagledningar och domare har avlägsnat sig från planen/stadion. 

6.3.12. En ordningsvakt skall handla i enlighet med de anvisningar och föreskrifter som polisen samt räddningsmyndigheten meddelar antingen på förhand eller under tillställningen.

6.4. KONTAKT MELLAN ORDNINGSVAKTERNA

För intern kontakt mellan ordningsvakterna rekommenderas användning av radiotelefoner som fungerar med UHF –frekvens. Kontakt skall säkerställas med GSM-telefoner.

7. ÖVERVAKNING VID INSLÄPP

7.1. För att upprätthålla ordning och säkerhet har arrangören tillsammans med polisen eller ensam rätt att beordra ordningsvakterna att visitera alla och deras saker, som anländer till fotbolls- och futsalmatch, om det finns behov av detta pga. tillfällets karaktär eller om det finns fog att misstänka att de som deltar i matchtillfället innehar föremål eller medel som är förbjudna enligt lagen om sammankomster.

7.2. Visiteringen skall anmälas på förhand t.ex. på biljetten, matchannonsering samt på anslag vid ingångsportar och -dörrar.

7.3. Arrangören har inte själv rätt att göra visitering vid insläppskontrollen, utan arrangören skall placera ordningsvakter att utföra visiteringarna.

7.4. En ordningsvakt har rätt att med metalldetektor eller med motsvarande anordning kontrollera alla som anländer till fotbolls- och futsalmatch eller där vistande person, för att säkerställa att personen inte innehar sådana föremål eller medel med vilka man kan utsätta fara för ordning eller säkerhet eller vilkens innehav vid fotbolls- och futsalmatcher är förbjudet i lag och med stöd av den givna bestämmelser.

7.5. Med stöd av bestämmelser givna av matchens arrangör eller polisen eller om det finns andra grundade orsaker att misstänka, att en person innehar förbjudna föremål eller medel, har ordningsvakten rätt att kontrollera på lämpligt sätt personen och hans saker.

7.6. Vid kontroll kan person beordras gå genom en metalldetektor. Röntgenapparat får endast användas för kontroll av saker.

7.7. En ordningsvakt har rätt att frånta förbjudna föremål eller ämnen som påträffats vid visitation, med vilka man kan utsätta fara för matchtillfällets ordning och säkerhet. De föremål och ämnen, om inga hinder enligt lag finns, återlämnas till ägaren när han avlägsna sig från matchen.

7.8. När visitation görs, med godkännande av den som skall visiteras, genom att känna utanpå kläderna, skall den som utför visitationen vara av samma kön som den som skall visiteras.

7.9. Visitationen måste utföras samvetsgrant och i enlighet med principen om minst skada och på ett sätt som respekterar sexuellt.

7.10. En person, som motsätter sig visitation, skall inte visiteras, men man behöver inte ge personen tillträde till fotbolls- eller futsalmatchen.

8. SÄKERHETEN FÖR PLANERNAS BYGGNADER

8.1. KONTROLLER SOM SKALL GÖRAS FÖRE BÖRJAN AV SÄSONGEN

8.1.1. Arrangören i en fotboll- och futsalmatch måste säkra till att planen, stadion, arenan eller ägaren av arenan har gjort till fastigheten en räddnings- och förordningslag. Räddningsplanen måste vara korrekt och aktuell.

8.1.2. Arrangören av en fotbolls- eller futsalmatch bör försäkra sig om att planens, stadions eller hallens ägare tillsammans med räddnings- och byggnadsmyndigheterna, samt vid behov även polismyndigheterna, har granskat och godkänt planen, stadion eller hallen som en trygg matchplats.

8.1.3. Ifall det före matchen eller säsongen sker förändringar på stadion/planen eller hallen, som inverkar på säkerhet, bör matcharrangören meddela därom till ovan nämnda myndigheter, vilka besluter om eventuella tilläggs- eller nya granskningar.

8.2. KONTROLLER SOM SKALL GÖRAS FÖRE MATCH

8.2.1. Förstahandsbrandsläckningsredskapens skick och placering

8.2.2. Funktionen och tillgängligheten vid ingångsportarna, nödutgångs vägen och på nödutgångsportarna från läktarna till planen

8.2.3. Läktarna, var man säkerställer, att det inte finns några lösa föremål eller brandfarliga saker eller ämnen

8.2.4. Spelplanen

8.2.5. Utrymmen inomhus

8.2.6. Räddningsvägar

8.2.7. Vid internationella matcher skall kontrollerade utrymmen låsas. Om det inte är möjligt att låsa utrymmen, skall de vara övervakade tills säkerhetspersonalen anländer.

8.3. ANDRA BESTÄMMELSER

8.3.1. Tillfälliga byggnationer, såsom t.ex. läktarbyggnationer, skall kontrolleras av byggnadsövervaknings-/räddningsmyndighet före deras ibruktagande.

8.3.2. Publikens utgångar och nödutgångar skall vara olåsta under hela matchen och hållas fria från alla typer av hinder.

8.3.3. Nödutgångar från läktare till planen bör märkas med synlig färg eller tejp.

8.3.4. Räddningsvägar och rutter som leder till stadion/hall skall hållas fria från alla typer av hinder under hela matchen.

8.3.5. Ifall en supportergrupp vill hämta med banderoller eller tifon till stadion eller hallen måste det på förhand göras en anmälan om dess användande till evenemangets säkerhetsansvariga.

8.3.6. Ifall supportergrupperna på läktaren vill använda stora banderoller eller tyg som man drar över åskådarna, måste materialet vara brand klassat eller brandskyddsbehandlat. Det brandklassade materialet bör ha tändningsklass SL1. Gällande brandskyddsbehandlade material bör skriftligt intyg gällande brandskyddsbehandligen presenteras.