Markkinoinnin tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2016/679 sekä henkilötietolain 523/1999 10 §:n mukainen rekisteri-/tietosuojaseloste ja seloste käsittelytoimista.

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Palloliitto ry

Postiosoite:
PL 191
00251 Helsinki

Käyntiosoite:
Urheilukatu 5
00250 Helsinki

2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Suomen Palloliitto / Tietosuoja
PL 191
00251 Helsinki
tietosuoja@palloliitto.fi

3. Rekisterin nimi

Suomen Palloliiton markkinointirekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella, tai asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

5. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • Sisällöt ja niiden personointi
  • Haluamme tarjota käyttäjille mahdollisimman relevanttia ja kiinnostavaa sisältöä hänen omalta alueeltaan.
 • Kohdennettu sähköinen suoramarkkinointi
  • Lähetämme 1-2 kertaa kuukaudessa sähköpostitse kohdistetun uutiskirjeen, joka sisältää jalkapalloperheelle eksklusiivisia sisältöjä ja etuja.
 • Tarjoukset, ostaminen ja palvelun toteuttaminen
  • Autamme käyttäjää löytämään kiinnostavia tarjouksia ja toimitamme käyttäjälle hänen ostamansa tuotteet tai palvelut. Varmennamme asiakastapahtumia.
 • Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen
  • Kehitämme palveluidemme ja tuotteidemme käyttöliittymiä ja käyttökokemusta. Teemme kysely- ja kuluttajatutkimuksia sekä raportteja päätöksenteon tueksi.
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Analysointi ja tilastointi

Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Suomen Palloliiton omistamassa Fanimo Oy osakeyhtiössä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Fanimo Oy osakeyhtiön toimesta on tehty oma tietosuojaseloste.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja.

Käyttäjän antamat tai henkilökohtaisesti tunnistavat tiedot:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
 • demografiatiedot, kuten ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti, perhetiedot ja äidinkieli,
 • työnantajayrityksen nimi, osoite ja y-tunnus,
 • henkilön kuva,
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot ja tunnistautumistiedot, tiedot palveluiden ja tarjottujen etujen käytöstä,
 • jäsen- ja kilpailutiedot Suomen Palloliiton jäsenrekisteristä ja kilpailujärjestelmästä,
 • nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut,
 • mahdolliset luvat ja suostumukset,
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot,
 • tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot,
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot,
 • käyttäjän mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot, sekä
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot:

 • palvelun ominaisuuksien käyttö- ja selaustiedot, mukaan lukien stadionin kulunvalvontajärjestelmän tiedot
 • sisällöt, jotka on näytetty, sekä tiedot sisältöjen klikkaamisesta
 • sivu, jolta käyttäjä on siirtynyt sivuillemme, laitteen malli, yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste, tiedonkeruun kanava (internetselain, sähköpostikirje, mobiiliselain, sovellus), selaimen versio, IP-osoite, istuntotunniste, istunnon aika ja kesto sekä näytön tarkkuus ja käyttöjärjestelmä.
  • Tunnistetun käyttäjän tunnisteena on satunnainen numerosarja tai muu vastaava tunniste, josta käyttäjää ei voida tunnistaa henkilökohtaisesti.
  • Havainnoidun (tunnistamattoman) käyttäjän tunnisteena on tyypillisesti eväste tai muu vastaava tunniste.
 • GPS:n, WLAN-yhteyspisteiden tai matkapuhelinverkon tukiasemien avulla arvioitu sijainti, mikäli käyttäjä on tätä varten antanut nimenomaisen luvan.
 • muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.

Stadioneilla tehtävästä kameravalvonnasta on laadittu oma rekisteriseloste.

Palveluiden käytöstä johdetut tiedot:

Johdetulla tiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on päätelty analytiikan avulla palvelun havaitusta käytöstä ja / tai asiakkaan itse antamista tiedoista, esimerkiksi käyttäjän mahdolliset kiinnostuksen kohteet tai segmentointi tietynlaisten käyttäjien ryhmään.

7. Asiakasrekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään internetin kautta, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, palautuskortilla, mobiilisovelluksen kautta, tai muulla vastaavalla tavalla,
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
 • Suomen Palloliiton rekistereistä ja kilpailujärjestelmistä,
 • Suomen Palloliiton omistaman Fanimo Oy:n asiakasrekisteristä,
 • Suomen Palloliiton käyttämän lipunvälittäjän lipunmyynti- ja kulunvalvontajärjestelmästä,
 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä, internetin yhteisöpalveluista, ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

Voimme täydentää tunnistettujen käyttäjien tietoja kohdassa 5. mainittuja käyttötarkoituksia varten. Tietoja yhdistetään sisältöjen ja markkinoinnin kohdentamista varten.

8. Tietojen säilyttämisaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 5 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Ellei rekisteröity ole kirjautuneena käyttänyt Suomen Palloliiton sähköisiä palveluita tai avannut uutiskirjeitä viimeisen kahdentoista (12) kuukauden aikana, käyttäjää pyydetään vahvistamaan halunsa pysyä markkinointirekisterissä. Ellei käyttäjä vahvista haluaan yhden (1) kuukauden aikana, ja käyttäjän asiakassuhde tai muu henkilötietojen käsittelyperuste on päättynyt, käyttäjän henkilötiedot poistetaan ja muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä enää tunnistettavissa.

Joidenkin palveluiden viestinnällisiin osioihin, kuten kommentointikenttiin ja julkisiin palautteisiin, jää näkyviin käyttäjän nimimerkki ja siihen liittyvä käyttäjän tuottama sisältö myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Lisäksi voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjän työntekijöiden lisäksi Suomen Palloliiton omistaman Fanimo Oy:n työntekijät voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja siirretään säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Luovutamme tietoja kolmansille ainoastaan kohdassa 11 esitellyissä tapauksissa.

11. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa tunnistetun käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa.

 • Voimme luovuttaa käyttäjän tietoja kolmansille osapuolille, mikäli käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.
 • Voimme luovuttaa mainostajillemme mainonnan kohdentamista varten segmenttitietoja havainnoiduista käyttäjistä. Mainostajat eivät voi yhdistää näitä tietoja tunnistetun käyttäjän henkilötietoihin.
 • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
 • Mikäli fuusioimme tai muutoin järjestelemme toimintaamme, käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa uuden organisaation sisällä.
 • Tietoja voidaan siirtää yhteisö- ja hakukonepalveluihin sisältöjen ja mainonnan kohdentamista varten.
 • Jos käyttäjä on erikseen antanut suostumuksensa Suomen Palloliiton yhteistyökumppaneiden sähköiseen suoramarkkinointiin, voidaan käyttäjän tietoja käyttää tarkoin valituille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Seuraamme käyttäjien käyttäytymistä digitaalisissa palveluissamme, kohdentaaksemme heille mahdollisimman hyvin juuri heidän tarpeitaan palvelevaa sisältöä ja kiinnostuksenkohteita.

13. Evästeet ja selailun seuranta

Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden ("cookies") ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet.

Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Suomen Palloliiton ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia.

Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme vastaa näiden ulkopuolisten palveluiden yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

14. Mobiilisovellusten yksityisyydensuojaehdot

Mobiilisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen, Googlen Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojaselosteen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Lisäksi käyttäjän tulee hyväksyä sovelluksen omat käyttöehdot.

15. Sijaintitiedot

Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, kuten alueellisten sisältöjen tarjoamiseksi ja kohdennetun mainonnan esittämiseksi, edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi.

Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista.

16. Rekisteröidyn oikeudet

Olemme sitoutuneita tarjoamaan käyttäjillemme valintoja ja hallintamahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla käyttäjämme voivat vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn.

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Suomen Palloliitto / Tietosuoja
PL 191
00251 Helsinki
tai sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@palloliitto.fi.

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa
Urheilukatu 5
00250 Helsinki

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse tietosuoja@palloliitto.fi.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse tietosuoja@palloliitto.fi.

Evästeiden estäminen ja tyhjentäminen

Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Tyhjentämällä evästeet säännöllisin väliajoin käyttäjä vaihtaa tunnistetta, jonka pohjalta käyttäjästä muodostuu profiili. Evästeiden tyhjentäminen ei kuitenkaan lopeta kokonaan tiedon keruuta, vaan pikemminkin nollaa aikaisempiin käyttäytymistietoihin pohjautuvan profiilin.

Suostumus sijaintitietojen käyttöön

Käyttäjä voi antaa suostumuksensa sijaintitietojen käyttöön päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista. Asetusten avulla käyttäjä voi myös peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa.

Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisterinpitäjän markkinointirekisteristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse tietosuoja@palloliitto.fi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää siirtämään hänen tietonsa yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toiseen järjestelmään. Oikeus koskee vain tietoja, jotka rekisteröity on itse antanut rekisterinpitäjälle. Tietojen siirtopyynnöstä tulisi ilmoittaa kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse tietosuoja@palloliitto.fi.

Oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia ilmoittamalla siitä kirjallisesti yllä olevaan postiosoitteeseen tai sähköpostitse tietosuoja@palloliitto.fi.

17. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat ympärivuorokautisesti valvotuissa tiloissa.

18. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.