Täydennetyt menettelyohjeet seuroille poikkeustilanteeseen

På svenska >>

Palloliiton työryhmä on laatinut ohjeet seuroille koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen hallitsemiseksi. Tässä vaiheessa ohjeet liittyvät lähinnä työsuhteisiin ja toimintamaksuihin liittyviin kysymyksiin.

Laaditut ohjeet on jaoteltu seuraavasti:

1. Seuran työnantaja-asemaan liittyvät ohjeet ja asiakirjamallit:

 • Lomautuksen periaatteet
 • Lomauttamismenettely vuokaaviot
 • Koronaviruksen vaikutukset työsopimuksiin ja pelaajasopimuksiin
 • Liitteet (mallit seurojen käyttöön)
   
  • YT -neuvotteluesitys
  • Lomautuksen ennakkoselvitys
  • Ilmoitus palkanmaksun keskeytyksestä

2. Ohjeet seurojen henkilöstölle mahdollisen lomautuksen tai palkanmaksun keskeytyksen yhteydessä

3. Ohjeet seuroille Toiminta- ja pelaajamaksun laskuttamisesta Korona-viruksen rajoitettua seuran harjoittelua ja kilpailemista

Ohjeet täydentyvät sitä mukaa kun lisää ohjeita asiaan liittyen laaditaan.

Koronavirusinfo seuroille >>

Lisätietoja ja palvelua saat osoitteesta: tuki(a)palloliitto.fi

Kannustamme seuroja varmistamaan, että Pelipaikassa seuran ja toimihenkilöiden yhteystiedot ovat ajantasaiset. 
Yhteystietojen päivitys Pelipaikassa >>

Palloliitto muistuttaa seuroja siitä, että julkisuudessa esiintyneet työmarkkinajärjestöjen lista yritysten auttamiseksi koronakriisissä ei vielä ole voimassa ja toistaiseksi kaikki toimet joihin seurat ryhtyvät tulee tehdä voimassa olevan lainsäädännön mukaan. Palloliitto tiedottaa välittömästi kun työmarkkinajärjestöjen sopimat ratkaisut astuvat voimaan.*

Tiedote hallituksen valmistelemasta väliaikaisesta työlainsäädännöstä 20.3.2020

Hallituksen tiedotustilaisuudessa 20.3.2020 esiteltiin valmistelussa oleva väliaikaisen työehtosopimusten ja työlainsäädännön sisältöjä. Poikkeukselliset säännökset olisivat voimassa 3 kuukautta ja ne koskisivat yrityksiä, järjestöjä ja säätiöitä. Säännökset ovat siis vielä valmistelussa ja vaativat lainsäädännöllisen muutoksen. Seurat voivat kuitenkin toimintaansa suunniteltaessa huomioida valmistelussa olevat säännökset. 

Palloliitto tiedottaa, kun säännökset astuvat voimaan. Sitä ennen käytettävissä on menettelyt, jotka on kuvattu aiemmin tiedotetuissa menettelyohjeissa: 

Menettelyohjeet seuroille poikkeustilanteessa >>

Päivitämme myös ohjeet uusien säännösten astuessa voimaan.

Valmistelussa olevat työlainsäädännön joustot:

1. YT-lain vähimmäisneuvotteluaikojen lyhentäminen 

Lyhennetään yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaikoja lomautustilanteessa nykyisestä 14 päivästä ja nykyisestä 6 viikosta molemmista 5 päivään. (TEM valmistelee) 

2. Lomautusoikeus koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia 

Laajennetaan lomautusoikeus koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia. (TEM valmistelee) 

Lomautustilanteessa työntekijällä tulee olla oikeus työttömyysturvaan sekä oikeus purkaa työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta. 

3. Lyhennetään lomautusilmoitusaikaa 

Lyhennetään työsopimuslain mukaista 14 päivän lomautusilmoitusaikaa 5 päivään. (Toteutetaan työlainsäädännön ja TES:n kautta) 

4. Täsmennetään mahdollisuutta lomauttaa ennen yt-neuvottelujen päättymistä 

Koronaviruksesta aiheutuva yrityksen tuotteiden tai palveluiden kysynnän äkillinen ja voimakas heikkeneminen, jonka seurauksena yritykselle syntyy tarve lomauttaa merkittävä osa yrityksen työntekijöistä, muodostaa YTL 60 §:ssä säädetyn poikkeustilanteen. Arvio tehdään tapauskohtaisesti. Kun perusteita poiketa yt-velvoitteista ei enää ole, työnantajan on viivytyksettä käynnistettävä yt-neuvottelut. Lakia ei siis muuteta, vaan tulkintaan tällä tavoin.

5. Koeaikapurun laajentaminen 

Sallitaan koeaikapurku myös tuotannollisella ja taloudellisella perusteella.

Samalla säädetään, että koeaikapurussa ei tule työttömyysturvan karenssia eikä omavastuupäiviä. (TEM valmistelee) 

6. Takaisinottovelvollisuuden pidentäminen 

Takaisinottovelvollisuuden pidentäminen 9 kk:een, jos työntekijä on irtisanottu tähän sopimuksekseen sisältyvien määräaikaisten työlainsäädännön muutosten aikana. (TEM toteuttaa)

Seuraamme jatkuvasti tilanteen etenemistä, noudatamme viranomaisen ohjeita ja tiedotamme muutoksista säännöllisesti.

* Lisäys tehty 20.3. klo 16.45

Bollförbundet har publicerat praktiska riktlinjer för föreningarna angående coronavirus-situationen.

Bollförbundets arbetsgrupp har utarbetat riktlinjer för föreningarna (nu endast på finska, svenska på kommande) för att hantera nödsituationen orsakad av coronaviruset. I detta skede är riktlinjerna huvudsakligen relaterade till anställnings- och verksamhets.

Riktlinjerna är uppdelade enligt följande:

1. Instruktioner och mallar för föreningen som arbetsgivare:

 • Principer för permittering
 • Permitteringsförfarandets flödesschema
 • Coronavirusets inverkan på anställningsavtal och spelarkontrakt
 • Bilagor (mallar för föreningarna)
   
  • samarbetsförhandlingsförslag
  • förhandsutredning av permitteringar
  • meddelande om löneavbrott

2. Instruktioner till föreningarnas personal vid eventuell permittering eller löneavbrott

3. Instruktioner till föreningarna om fakturering av verksamhets- och spelaravgifter efter begränsningar i föreningens träningar och tävlingar till följd av Coronaviruset

Informationen kompletteras när mera riktlinjer görs.

Coronavirusinfo till föreningarna >>

För mer information och service, besök: tuki(a)palloliitto.fi

Vi uppmuntrar föreningarna att se till att kontaktinformationen för föreningen och dess funktionärer är uppdaterade i Pelipaikka.

Uppdatera kontaktuppgifterna i Pelipaikka
Uppdatera kontaktuppgifterna i Pelipaikka >>

Bollförbundet påminner föreningarna om att arbetsmarknadsorganisationernas lista, som förekommit i offentligheten, gällande hur man kan hjälpa företag under koronakrisen ännu inte har trätt i kraft och att därför alla åtgärder som nu vidtas av föreningarna bör följa ikraftvarande lagstiftning. Bollförbundet informerar omedelbart då arbetsmarknadsorganisationernas avtalade lösning träder i kraft.*

Bulletin om tillfällig arbetslagstiftning utarbetad av regeringen 20.3.2020

 

Vid regeringens infotillfälle den 20 mars 2020 presenterades innehållet i tillfälliga kollektivavtal och arbetslagstiftning som är under förberedelse. Exceptionella bestämmelserna skulle gälla i tre månader och skulle gälla för företag, organisationer och stiftelser. Bestämmelserna är förbereds fortfarande och kommer att kräva lagstiftningsändringar. Föreningarna kan emellertid ta hänsyn till bestämmelserna som förberedelse när de planerar sin verksamhet.

 

Bollförbundet kommer att informera när bestämmelserna träder i kraft. Fram till dess finns förfarandena tillgängliga som beskrivs i de tidigare publicerade riktlinjerna:

 

https://tuki.palloliitto.fi/fi/support/solutions/articles/35000150503-koronavirusinfo?_ga=2.32175224.739104804.1584706631-2060346540.1524744103

 

Vi kommer även att uppdatera riktlinjerna när nya bestämmelserna träder i kraft.

 

Flexibilitet i arbetsrätten som är under förberedelse:

 

1. Minska minimiförhandlingstiden som nämns i lagen om samarbete

 

Minska minimiförhandlingstiderna i lagen om samarbete vid permittering från de nuvarande 14 dagarna och de nuvarande 6 veckorna båda till fem dagar. (ANM förbereder)

 

2. Rätten att permittera även personer som är anställda på tidsbegränsade anställningsavtal

 

Rätten till permitteringar utvidgas till att omfatta tidsbegränsade anställningsavtal i samma utsträckning som för avtal av tillsvidare ikraftvarande. (ANM förbereder)

Vid permitteringar måste arbetstagaren ha rätt till arbetslöshetsersättning och ha rätten att säga upp anställningsavtalet trots den tidsbegränsade tiden.

 

3. Minska permitteringsanmälningstiden

 

Permitteringstiden på 14 dagar enligt arbetsavtals reduceras till 5 dagar. (Ska genomföras via arbetslagstiftning och kollektivavtal)

 

4. Förtydligande av möjligheten att permittera före slutet av samarbetsförhandlingarna

 

Den plötsliga och allvarliga nedgången i efterfrågan på ett företags produkter eller tjänster orsakade av coronaviruset, vilket medför för företaget behov att permittera en betydande del av sina anställda, utgör en exceptionell situation som avses i 60 § i lagen om samarbete. Bedömningen görs från fall till fall. När grunderna för att avvika från samarbetsskyldigheterna inte längre föreligger, skall arbetsgivaren utan dröjsmål inleda samarbetsförhandlingar. Så lagen ändras inte utan tolkas på detta sätt.

5. Utöka rätten att säga upp prövotid

 

Tillåter att säga upp avtal på prövotid på produktions- och ekonomisk basis.

 

Samtidigt föreskrivs att det inte kommer att finnas karens för utkomstskydd för arbetslösa eller självriskdagar. (ANM förbereder sig)

 

6. Förlängning av återtagandeskyldigheten

 

Förlängning av återtagandeskyldigheten till 9 månader om den anställde har sagts upp under tiden för detta avtals tidsbestämda ändringar av arbetslagstiftningen. (Implementeras av ANM)

Vi följer upp utvecklingen noggrant och beslut görs i enlighet med rekommendationer av myndigheterna och vi informerar regelbundet om förändringar.

Tillägg uppdaterat 20.3. kl 22.32