Mitä Seurojen Palloliitto on?

Sivun sisältö: Miten muutos näkyy seuroille? I Toimintamallin vahvuudet? I Miten seurat johtavat Palloliittoa? 

 • Seurojen Palloliitto on Palloliiton historian suurin organisaatiomuutos, jonka ydintavoitteena on hallintoa keskittämällä siirtää lisää resursseja kentälle. 
 • Uudistusta on valmisteltu jo useita vuosia. Kehitysohjelma hyväksyttiin lliittokokouksessa tammikuussa 2018. Kehitysohjelman myötä tapahtuvia muutoksia toimeenpannaan 1.1.2020 asti, jolloin uusi organisaatio aloittaa. 
 • Valmistelu tapahtuu (hallituksen alaisen) ohjausryhmän alaisuudessa. Käytännössä valmistelua tekee operatiivinen johto, laaja joukko työntekijöitä, ulkopuoliset asiantuntijat sparrausroolissa ja seuroista mukaan pyydetyt henkilöt. Lisäksi seuroja kuullaan kehitysryhmissä kehittämisen eri vaiheissa.
 • Tärkein muutos on, että itsenäiset piirit ja keskusorganisaatio yhdistyvät yhdeksi valtakunnallisesti johdetuksi, mutta alueellisesti toimivaksi palveluorganisaatioksi. 
 • Kehitysohjelman lähtökohtana on, että suomalaisen jalkapallon ja futsalin menestys on kriittisessä yhteydessä seuroissa tehtävän työn määrään ja laatuun. 
 • Palloliiton ensisijainen tehtävä on auttaa seuroja, joissa puolestaan tehdään arkipäivän työ pelaajien hyväksi. Hyvinvoiva seura pystyy menestyksellisesti kehittämään pelaajiaan. 

Siksi tekemämme työtä ja kehittämistä tulee lähestyä kysymyksellä: Miten tekemämme työ auttaa seuroja onnistumaan ja luo seuroillemme menestyksen edellytyksiä?

Uuden toimintamallin tavoitteet seurojen näkökulmasta
...eli miten muutos näkyy seuroille

 1. Seurat saavat nykyistä paremmin tarpeitaan vastaavia, laadukkaita palveluita. Lähipalvelut vahvistuvat.
 2. Palvelut ovat nykyistä yhdenmukaisempia sijainnista riippumatta, ja palvelut saa ”yhdeltä luukulta”.
 3. Erityisesti pelaajakehitys paranee, kun valmentajakoulutuksen ja seurojen valmennuksen kehittämiseen panostetaan.
 4. Halukkaat ja kyvykkäät seurat saavat resursseja järjestää palveluita itse, esimerkiksi valmentajakoulutuksia.
 5. Palveluorganisaatio kuuntelee seuroja ja uudistaa jatkuvasti toimintaansa vastatakseen seurojen tarpeisiin.

Nykyisen toimintamallin vahvuudet
...eli asiat, joista halutaan pitää kiinni myös jatkossa

 1. Kilpailutoiminnan sujuvuus ja jatkuvuus muutoksesta huolimatta
 2. Osaavat ihmiset
 3. Ympäri Suomea paikallisesti toimiva organisaatio
 4. Taloudelliset tukimuodot (talenttivalmentaja- ja tutortuki)
 5. Prosessimuotoinen valmentajakoulutus
 6. Vertaistapahtumat (toiminnanjohtaja-, valmennuspäällikkö- ja puheenjohtajafoorumit)
 7. Laatujärjestelmä
 8. Seuraohjelma.fi-työkalujen jakaminen

  ...ja ylipäätänsä kaikki palvelut ja toimintatavat, jotka seurat ovat kokeneet hyviksi.

Unelmana on, että jokaisella lapsella ja nuorella osaava ja koulutettu valmentaja

Miten seurat johtavat Palloliittoa?

Seurat johtavat Palloliittoa uudella tavalla. Kerran kahdessa vuodessa kokoontuva seurojen kokous on ylin päättävä elin, jossa mukana ovat kaikki Palloliiton jäsenseurat. Osallistumisen kynnystä on pienennetty mahdollisuudella äänestää sähköisesti etänä. Etäosallistuminen on käytössä myös muissa Palloliiton toimielimien kokouksissa.

PALLOLIITON TOIMIELIMET JA NIIDEN TARKOITUS

 1. Seurojen kokous: Kokoontuu kerran kahdessa vuodessa. Osallistumisoikeus kaikilla seuroilla (myös sähköisesti etänä). Valitsee puheenjohtajan ja ehdollepanotoimikunnan. Hyväksyy strategian ja arvioi strategian etenemistä ja tekee tarvittavia täsmennyksiä.
 2. Seuraparlamentti: Koostuu vaalialueilta seurojen äänestämällä valituista seuraedustajista. Kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa. Hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman. Tekee tarvittavia luottamushenkilövalintoja. Hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä antaa vastuuvapauden hallitukselle. 
 3. HallitusSeuraparlamentti valitsee. Vastaa strategian toimeenpanosta ja seurannasta. Päättää seuraparlamentille esitettävästä toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Valmistelee seuraparlamentille toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Valitsee valtakunnalliset kehitysryhmät ja FIFA:n ja UEFA:n edellyttämät luottamuselimet. 
 4. Valtakunnalliset kehitysryhmätKoostuu hallituksen keskuudestaan nimeämästä edustajasta, hallituksen valitsemasta puheenjohtajasta ja valinnan valtakunnallisesta vastaavasta sekä alueellisten kehitysryhmien puheenjohtajat ja esittelijät. Johtaa valintaa strategisesti hallituksen mandaatilla ja käyden dialogia sen kanssa. Kokoaa yhteen syötteet alueellisista kehitysryhmistä ja synnyttää kokonaisnäkemyksen ml. budjetoinnin prioriteetit
 5. Alueelliset kehitysryhmätAlueparlamentti valitsee (seurat ehdottavat annettujen osaamistarpeiden mukaan) osaamisperusteisesti jäsenet. Sparraa valinnan alueorganisaatiota strategian toteuttamisessa ja seuraa sitä. Synnyttää kokonaisnäkemyksen alueen tarpeista ja budjetoinnin prioriteeteista seuroja kuullen. Puheenjohtaja ja esittelijä edustavat aluetta valtakunnallisessa kehitysryhmässä.
 6. AlueparlamenttiAlueparlamentin muoto ja rooli täsmentyy kevään 2020 Seurojen Kokoukseen mennessä.
 7. Aluefoorumit (puheenjohtajat, valmennuksesta vastaavat, toiminnanjohtajat, seurojen ääni -tilaisuudet jne.): Vertaisryhmissä jaetaan tietoa, osaamista ja kokemuksia seurojen välillä. Samalla kerätään seurojen näkemyksiä ajankohtaisista asioista, huolista, toiveista ja tarpeista. Samalla jaetaan tilannetietoja sekä tarjotaan tietoiskuja kunkin kohderyhmän kannalta tärkeistä teemoista. 

  Lisätietoja hallintomallista ja Seurojen Palloliitto -kehitysohjelman muust asisällöstä alla olevasta PDF-tiedostosta.

Haluatko kysyä jotain? Kysy - me vastaamme. 

Materiaalia seuraviestintään (käyttö vapaa)