Eniten esitetyt kysymykset?

Mikä on alueiden liikkumatila järjestää sellaista kilpailutoimintaa kuin ko. alueen seurat haluavat?

 • Alueellista kilpailutoimintaa ei pakoteta yhteen muottiin.  Kilpailutoiminnan kehitys on keskitetty valtakunnallinen prosessi,  mutta kilpailutoiminnan järjestäminen on lähipalvelu, jossa  paikalliset tarpeet huomioidaan. Yhteisistä kilpailutoiminnan  sapluunoista voidaan alueellisesti tai paikallisesti poiketa sen  ollessa perusteltua. Palveluiden tasalaatuisuus läpi maan  tullaan varmistamaan palveluprosessit harmonisoimalla.  Alueelliset tapahtumat järjestetään kilpailuorganisaation  toimesta aina kun se on tarkoituksenmukaista.
 • On erittäin tärkeää, että alueelliset kilpailutoiminnan  kehitysryhmät sparraavat alueen operatiivista organisaatiota  siitä, millaista kilpailutoimintaa alueella tarvitaan.

Miten palvelujen ostaminen seuroilta toimii käytännössä ja miten varmistetaan palveluiden laatu, kustannuskilpailukyky ja hyöty muillekin kuin palveluja myyvälle seuralle?

 • Liiton ostaessa palveluita seuroilta se määrittää tarvittavat  ehdot, jotka palveluja tarjoavien seurojen on täytettävä (esim.  tarvittava pätevyys, palvelujen saatavuus alueen muille  seuroille).
 • Palvelujen ostamista koskevien päätöksentekoprosessien tulee  olla läpinäkyviä ja ehdot täyttävillä seuroilla tulee olla  mahdollisuus tarjota palveluitaan liitolle. Seuroilla on  mahdollisuus vaikuttaa mahdollisiin ostopalveluissa ilmeneviin  tilanteiseen kehitysryhmien kautta.

Miten varmistetaan, että jatkossa liitto ei etäänny seuroista? Piirit ovat olleet paikallisesti läsnä ja lähellä seuroja.

 • Piirien hallinnon pyörittäminen on syönyt tuntuvan osan niiden resursseista.  Jatkossa hallinto ja päällekkäiset työt on keskitetty, ja alueorganisaatioiden  tehtävä on keskittyä seurojen palvelemiseen niiden arjessa. Seurojen  lähipalveluihin käytettävä aika tulee kasvamaan.
 • Uudistuksen yhteydessä optimaalista ja tarkoituksenmukaista  toimipisteverkostoa uudelleenarvioidaan, mutta suurelta osin verkosto säilyy ja  varmistaa, että liitto on fyysisesti lähellä seuroja.
 • Kaikilla alueilla on jatkossa kussakin päätoiminnossa seuraedustajista  koostuva kehitysryhmä, jonka jäsenten yksi tärkeä tehtävä on kuulla aktiivisesti  alueen seurojen näkemyksiä ja tarpeita. Lisäksi kehitysryhmien tärkeä  tehtävä on varmistaa toimintojen läsnäolo seuroissa.

Kuka/mikä on se taho, jonka kanssa päivittäiset asiat jatkossa hoidetaan?

 • Kunkin toiminnon alueellinen tai valtakunnallinen henkilöstö sekä aluepäällikkö, joka tarvittaessa ohjaa oikealle henkilölle uudessa organisaatiossa.

Mikä on konkreettinen etu pienelle seuralle jatkossa?

 • Seurojen koosta riippumatta uudistuvan organisaation läsnäolo seurojen arjessa lisääntyy, hallinnon osuus vähenee henkilöstön  työnkuvissa ja toimintoihin liittyvän palvelutehtävän osuus  kasvaa.
 • Alueella toimivat suuremmat seurat ottavat vahvan roolin pienempien seurojen palvelujen tuottamisesta liiton tukena

Millä tavalla konkreettisesti näkyy se, että ”resurssit siirtyvät hallinnosta kentälle”?

 • Seurojen Palloliiton myötä 10-20 henkilötyövuoden edestä  henkilöstöresursseja siirtyy järjestön hallintotehtävistä urheilutoiminnan (pelaajakehitys, alue- ja maajoukkuetoiminta, valmennusosaaminen, tutkimus- ja kehitystoiminta) tehtäviin.
 • Ensi vaiheessa organisaation sisällä olevat resurssit on siirretty  hallinnosta kenttää lähimpänä oleviin toimialueisiin ja tulevina  vuosina lisääntyvissä määrin suoraan seuroihin  toimintaedellytysten parantamiseksi.

Miten seurat pääsevät jatkossa konkreettisesti mukaan kehittämään toimintaa?

 • Kehitysryhmien ja  eri kohderyhmille järjestettävien vapaammin  muodostuvien foorumien sekä liiton organisaation seurakäyntien  kautta.
 • Hallintomallin muutosten kautta seuroilla on jatkossa suora  vaikutusmahdollisuus liiton asioihin ja valintoihin mm. Seurojen  kokousten kautta.

Tuleeko yhtenäisiä järjestelmiä jatkossa seurojen käyttöön helpottamaan arkea?

 • Kilpailutoimintaan liittyen TASO:n ja Pelipaikan kehittämistä jatketaan edelleen ja niiden palvelukykyä parannetaan. Tietojärjestelmiä hyödyntämällä vähennetään seurojen ja Palloliiton hallinnollista työtä ja vapautetaan resursseja kentälle.
 • Seurakäyttäjien asiantuntemusta ja roolia järjestelmien kehittämisessä kasvatetaan, jotta ne palvelisivat tehokkaammin seurojen tarpeita.

Miten vältetään byrokratian kasvu?

 • Jatkossa hallinto ja päällekkäiset työt on keskitetty, jolloin tarve esimerkiksi tilinpäätöksille on kymmenkertaisesti pienempi.
 • Toimintojen yhdenmukaistaminen ja tietojärjestelmien automatisointi sekä kehittäminen vähentävät hallinnollisia vaatimuksia.

Mitä tarkoittaa seuroille tarjottava HR-tuki?

 • Palloliiton henkilöstöpäällikkö on seurojen käytettävissä erilaisten HR-prosessien ja yksittäisten tilanteiden konsultoinnissa.
  • Materiaalien kommentointi
  • Prosessien sparraus
  • Yksittäisten tilanteiden tuki (esim. vaikeat henkilöstötilanteet, muutosjuridiikka)
  • Seurakäynnit tarpeen mukaan​
 • Käytännössä mahdollisuus ottaa yhteyttä milloin tahansa sekä tietyt viikoittaiset soittoajat viestitään seuroille.
 • Henkilöstöpäällikön resursointi seuroille n. 0,5-1 työpäivän verran viikossa.
 • Käytettävissä jo nyt, yhteystiedot heidi.hol[email protected] / 0405407184

Milloin ja miten piirit ohjeistetaan liikkeenluovutukseen ja sen käytännön asioihin?

 • Tuotamme tarvittavan materiaalin, eli sisältöesitykset  piirikokouksiin syksystä 2018 alkaen.
 • Asia on jatkuvasti ohjausryhmän ja projektitiimin agendalla ja pääsihteeriltä on aina saatavissa ajankohtaiset tiedot.

Eikö kysymykseesi tullut vastausta? Kysy täältä, me vastaamme.