Suomen Palloliitolla ja Lapin ammattikorkeakoululla on strategioidensa mukaisia yhteisiä tavoitteita muun muassa liikunnanohjaajien ja valmentajien osaamista koskien. Yksi Palloliiton strategisista päävalinnoista on valmennusosaamisen vaikuttavuuden vahvistaminen. Siihen liittyen käynnistettiin syksyllä Lapin ammattikorkeakoulun ja Suomen Palloliiton yhteistyönä jalkapallovalmennukseen painottuva liikunnanohjaajan AMK-koulutus.  

Liikunnanohjaaja (AMK) -tutkinto (Bachelor of Sport Studies) on alempi korkeakoulututkinto, joka vastaa yliopiston kandidaatin tutkintoa. Jatko-opintokelpoisuuden liikunnanohjaaja (YAMK) -tutkinnon suorittamiseen saat liikunnanohjaaja (AMK) -tutkinnon suorittamisen ja kolmen vuoden työelämässä olon jälkeen. Opintoja voit jatkaa myös hakeutumalla yliopistojen maisterikoulutuksiin. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on mahdollista jatkaa myös ulkomaisissa korkeakouluissa Master-tason koulutusohjelmissa. 

Jalkapallovalmennukseen painottuvassa liikunnanohjaajan AMK-koulutuksessa tiettyjä koulutuksen sisältöjä on korvattu lajiin liittyvillä opinnoilla siten, että normaalin liikunnanohjaajatutkinnon sisältöjen lisäksi opiskelija suorittaa koulutuksen aikana myös lajiliiton valmennuskoulutusjärjestelmän kursseja edeten aina UEFA B-tutkinnon suorittamiseen asti. Mikäli opiskelija on jo suorittanut UEFA B-tutkinnon opinnot aloittaessaan, hänelle räätälöidään lajisisältöihin liittyvä koulutus omien oppimistarpeiden mukaisesti. Opiskelijoille rakennetaan henkilökohtainen opetussuunnitelma ammattikorkeakoulun tutkinnon sekä Palloliiton uudistuvan valmennuskoulutusjärjestelmän sisällöistä ihmisen elämänkaarta mukaillen.  

Ensimmäisenä vuotena opinnot keskittyvät lasten kasvuun, kehitykseen ja lajivalmennukseen. Toisena vuotena edetään nuorten vaiheen ja kolmantena vuotena huippuvaiheen valmennustoimintaan. Tavoitteena on, että opinnoissaan jalkapallovalmennukseen suuntautuva liikunnanohjaajaopiskelija suorittaa kaikki opintoihin kuuluvat tehtävänsä, opinnäytetyönsä ja harjoittelunsa jalkapalloon pohjautuen. Tavoitteena on lisäksi, että kolmannen vuoden harjoittelu suoritetaan kansainvälisessä ympäristössä.  

Koulutuksen rakenne on esitetty kuvassa 1. 

  

Kuva 1. Jalkapallovalmennukseen painottuvan liikunnanohjaajan AMK-koulutuksen rakenne. 

Avoimen AMK:n kautta sisään tulevien opiskelijoiden koulutus toteutuu pääasiassa verkko-opintoina ja niihin liittyvinä näyttöinä (näyttöpäivinä), joten paikkakuntaan sidotun kontaktiopetuksen määrä on kohtuullisen vähäinen ja tutkinto on mahdollista suorittaa oman työn ohessa. Tarvittaessa myös yhteishaun kautta valittavat tutkinto-opiskelijat voivat tehdä opintojaan etäryhmässä. Edelleen korostetaan kuitenkin, että alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen vaatii korkeaa opiskelumotivaatiota ja -osaamista, kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja opintojen aikataulutukseen suhteessa muuhun elämään 3,5 vuoden ajan sekä mahdollisuutta osallistua noin viikon mittaisiin lähijaksoihin 3-4 kertaa lukuvuodessa. 

AMK-koulutuksen aikana suoritettavien Palloliiton lajikoulutusten kustannuksista vastaa opiskelija (tai edustamansa seura) itse (pl. ensimmäisen opiskeluvuoden lajisisällöt). Samoin opiskelija vastaa itse koulutuksen aikana järjestettävien lähijaksojen majoitus- ja ruokailukustannuksista. 

Jalkapallovalmennukseen painottuvaan liikunnanohjaajan AMK-koulutukseen voi hakeutua kahta eri reittiä. Ensimmäisessä vaiheessa koulutukseen hakeminen on mahdollista yhteishaun kautta. Yhteishaun kautta valituiksi tulleet opiskelijat pääsevät sisään AMK-koulutukseen tutkinto-opiskelijoina ja suorittavat opintonsa päiväopiskelijoiden joukossa, halutessaan jalkapallovalmennukseen painottuen, mikäli omaavat lajitaustaa ja valmennuskokemusta sekä valmentavat aktiivisesti opintojen alkaessa.  

Yhteishakumenettelyn lisäksi avoimen AMK-opiskelun kautta. Avoimen AMK:n kautta tulevat valmentajat valitaan yhteistyössä Palloliiton ja Lapin Ammattikorkeakoulun kanssa. Mikäli opiskelija suorittaa ensimmäisenä vuonna vaadittavat 60 opintopistettä, hän voi hakea Lapin AMKin tutkinto-opiskelijaoikeutta. Avoimen AMK:n hakuväylästä informoidaan aina erikseen ennen haun alkamista. 

Lisätietoja 

Lisätietoja koulutuksesta antaa Lapsuusvaiheen valmennusosaamisen päällikkö Santeri Suvala.