Aluehallintovirastojen kautta haettavat valtionavustukset 

Suomessa on noin 30 000 liikuntapaikkaa, joista noin 75 prosenttia on kuntien rakentamia ja ylläpitämiä. Lopuistakin suuri osa on kuntien määräysvallassa olevia yhtymiä tai osakeyhtiöitä. Yksityisiä liikuntapaikkoja on lähinnä suurissa kaupungeissa ja taajamissa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö luo edellytyksiä liikunnan ja urheilun harrastamiseen ohjaamalla ja tukemalla mm. liikuntapaikkarakentamista. 

Liikuntapaikkojen osalta kaavoitukseen ja luontoympäristön liikuntaan liittyvissä kysymyksissä yhteistyötä tehdään ympäristöministeriön kanssa. Kevyen liikenteen väylien kehittämisessä tärkein yhteistyöministeriö on liikenne- ja viestintäministeriö. 

Liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmassa nimetään ennakoivasti hankkeet, joita opetus- ja kulttuuriministeriö varautuu avustamaan seuraavina neljänä vuotena edellyttäen, että rahoitus säilyy arvioidun suuruisena. Suunnitelma tarkastetaan vuosittain. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja AVI:t myöntävät vuosittain avustuksia liikuntapaikkojen sekä niihin liittyvien vapaa-aikatilojen perustamishankkeisiin. Suurin osa avustuksista on suunnattu laajojen käyttäjäryhmien hankkeisiin kuten uimahallien peruskorjauksiin ja lähiliikunta¬paikkoihin. 

Määräraha asetetaan vuosittain hakuun ja hakuaika on yleensä vuoden loppuun. Hakemus lähetetään AVI:lle, joka asettaa hankkeet kiireellisyysjärjestykseen ja lähettää hakemukset opetus- ja kulttuuriministeriölle. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää esityksestä lausunnon myös valtion liikuntaneuvostolta, jonka jälkeen kulttuuri- ja urheiluministeri päättää avustuksista. 

Avustuksen määrä on harkinnanvarainen. Liikuntapoliittisten ja laillisuusnäkökohtien ohella huomioidaan, ettei rakentamiselle ole esim. rakentamislupiin tai rahoitukseen liittyviä esteitä. Hankkeisiin myönnetään tavallisesti avustusta noin neljäsosa arvonlisäverollisista kustannuksista, avustuksen enimmäismäärä päätetään vuosittain. 

Liikuntapaikkarakentaminen on erikoisosaamista vaativaa rakentamista. Siihen liittyvä ohjaus ja neuvonta ovat osa strategista ohjausta, joka palvelee hankkeen toteuttajaa rakennusteknisenä ohjauksena ja jolla seurataan hankkeen toteuttamista. 

Tehtäviä hoitavat aluehallinnossa rakennustarkastajat. Varsinainen liikuntapaikkojen valvonta on ympäristöministeriön ja kuntien rakennustarkastajien vastuulla. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö avustaa myös tutkimus- ja kehittämishankkeita, joiden tavoitteena on lisätä liikuntapaikkarakentamisen laatua sekä mm. liikuntapaikkojen turvallisuutta, esteettömyyttä ja monikäyttöisyyttä. Tuloksia sovelletaan rakentamisessa ja tilojen käytössä. 

Tutkimusta tehdään mm. alan tutkimuslaitoksissa ja korkeakouluissa. Tutkimuksia ja oppaita julkaistaan Rakennustietosäätiön kustantamassa opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkajulkaisusarjassa.