SUOMEN PALLOLIITON YHTEISTYÖSEURAMÄÄRÄYKSET 2022

1. TARKOITUS 

Näiden määräysten tarkoituksena on Suomen Palloliiton kilpailumääräyksistä poiketen helpottaa nuorten pelaajien siirtymistä yhteistyöseurasopimuksen tehneiden Palloliiton jäsenseurojen välillä. 

2. MÄÄRITELMÄT  

2.1. Seura
Seura, jolla on virallisessa sarjassa pelaava aikuisten joukkue. 

2.2. Yhteistyöseura
Seura, jolla on virallisessa sarjassa pelaava nuorten joukkue. 

3. SOVELTAMISALA  

3.1. Näiden määräysten soveltamisalaan kuuluvat P20-, P17- ja T18-sarjat. Kaikki nuoret pelaajat voivat siirtyä näiden määräysten perusteella. 

4. YHTEISTYÖSEURASOPIMUS 

4.1. Yhteistyöseuralla voi olla yhteistyöseurasopimus vain yhden seuran kanssa. 

4.2. Seuralla voi olla enintään kolme yhteistyöseuraa. 

4.3. Naisten ja miesten sopimukset lasketaan erikseen. 

4.4. Seura voi olla eri yhteistyöseurasopimuksissa sekä seura että yhteistyöseura. 

5. PELAAJIEN SIIRTYMINEN 

5.1. Näiden määräysten soveltamisalaan kuuluva pelaaja voi siirtyä yhteistyöseurasopimuksen tehneestä seurasta yhteistyöseuran joukkueeseen kohdassa 6 mainittujen ehtojen mukaisesti ilman edustusoikeuden rekisteröintimaksua ja pelata siellä seuraavana päivänä seurassa pelatun virallisen ottelun jälkeen ja päinvastoin. 

5.2. Seuran ja yhteistyöseuran väliset siirrot voidaan tehdä myös 2.9. jälkeen.   

6. PELIOIKEUS  

6.1. Pelaaja voi pelata kilpailumääräysten ja farmisopimusmääräysten mukaisesti oman seuransa joukkueissa ja oman seuran farmisopimusosapuolen joukkueessa, ellei näistä määräyksistä muuta johdu.

6.2. Pelaaja, jonka edustusoikeus on rekisteröity seuraan, voi kohdassa 6.1. mainittujen joukkueiden lisäksi pelata vain yhteistyöseuran niiden ikäluokkien nuorten joukkueissa, joissa seuralla ei ole omaa joukkuetta ja yhteistyöseuran yhdessä aikuisten joukkueessa, joka pelaa eri sarjatasolla kuin seuran aikuisten joukkue.    
   
6.3. Pelaaja, jonka edustusoikeus on rekisteröity yhteistyöseuraan, voi kohdassa 6.1. mainittujen joukkueiden lisäksi pelata vain seuran niiden ikäluokkien nuorten joukkueissa, joissa yhteistyöseuralla ei ole omaa joukkuetta ja seuran yhdessä aikuisten joukkueessa, joka pelaa eri sarjatasolla kuin yhteistyöseuran aikuisten joukkue.

6.4. Yhteistyöseurasopimuksella siirretty pelaaja ei saa pelata oman seuransa farmi- ja/tai yhteistyöseurasopimuksen piirissä olevaa seuraa vastaan virallisessa ottelussa.

6.5. Pelaajalla ei ole yhteistyöseurasopimuksen perusteella pelioikeutta toisen seuran UEFA:n seurajoukkuekilpailuissa. 

6.6. Pelaajalla, jonka omalla seuralla ei ole joukkuetta miesten kolmessa ylimmässä sarjassa tai naisten kahdessa ylimmässä sarjassa, ei ole pelioikeutta toisen seuran sellaisessa joukkueessa, joka pelaa edellä mainituissa sarjoissa.  Pelioikeudettomuus johtuu siitä, että mainituissa sarjoissa pelaaminen on kilpailumääräysten mukaan sallittua ainoastaan ammattilaisille ja sopimuksellisille amatööreille, ja näitä ei voi olla alemmissa sarjoissa. 

6.7. Pelaaja, jonka edustusoikeus on rekisteröity seuraan, voi pelata vain yhdessä yhteistyöseurassa pelikauden aikana. Jotta hän voisi pelata seuran toisessa yhteistyöseurassa, on edustusoikeus siirrettävä sinne kilpailumääräysten mukaisesti.  

7. EDUSTUSOIKEUS JA SEN MUUTTAMINEN  

7.1. Edustusoikeuden muuttamisessa eri yhteistyöseurojen sekä yhteistyöseuran ja seuran välillä noudatetaan kilpailumääräysten edustusoikeuden muutosta koskevia määräyksiä kuten tavallisessa seurasiirrossa.  

7.2. Siirtymisessä yhteistyöseuran ja seuran nuorten joukkueiden välillä otetaan kuitenkin huomioon kohtien 6.2 ja 6.3. määräykset.

8. ILMOITUKSET  

8.1. Jos pelaajan edustusoikeus on rekisteröity seuraan, seuran tulee ilmoittaa Palloliittoon tai jos seura tai yhteistyöseura pelaa alueen järjestämässä sarjassa, myös alueelle, missä yhteistyöseurassa pelaaja pelikaudella pelaa, viimeistään päivää ennen pelaajan ensimmäistä virallista ottelua yhteistyöseuran joukkueessa.  

Jos kohdassa 8.1. mainittu ilmoitus laiminlyödään, pelaaja voidaan katsoa pelioikeudettomaksi yhteistyöseurassa. 

9. YHTEISTYÖSEURASOPIMUKSEN VOIMAANTULO  

9.1. Yhteistyöseurasopimuksen pitää olla Palloliitossa ja alueella viimeistään 28.2.2022, mutta kuitenkin kaksi viikkoa ennen aikaisemman sarjan alkua. Kilpailunjärjestäjä voi painavista syistä hyväksyä sopimuksen myöhemminkin, kuitenkin viimeistään ennen aikaisemman sarjan alkua. 

9.2. Sopimuksen tulee olla sekä seuran että yhteistyöseuran hyväksymä.  

9.3. Palloliiton kilpailujen sarja- ja kilpamaksuissa määrätään erikseen maksuista. 

9.4. Vasta kun sopimus on saapunut Palloliittoon, voivat seura ja yhteistyöseura siirtää pelaajia näiden määräysten mukaisesti.  

9.5. Jos pelaaja on pelannut seurassa tai yhteistyöseurassa ennen sopimuksen saapumista, saa hän pelata siinä joukkueessa, johon hänet siirretään kuitenkin vasta kuudentena päivänä sen joukkueen, josta hänet siirretään, ottelusta. 

9.6. Huolimatta siitä, mitä kohdissa 9.1. ja 9.3. sanotaan, voi nuorten SM-sarjassa tai Ykkösessä pelaava seura tehdä yhteistyöseurasopimuksen SM-karsintasarjan päättymisen jälkeen kuitenkin ennen kuin SM-sarja tai Ykkönen alkaa. 

10. SOPIMUKSEN PURKAMINEN  

10.1. Seura ja yhteistyöseura voivat purkaa sopimuksen pelikauden aikana. 

10.2. Sopimuksen purku tulee voimaan, kun siitä on ilmoitettu Palloliittoon. 

10.3. Sopimuksen purun jälkeen pelaajien pelioikeus on siinä seurassa, joihin heidän edustusoikeutensa on rekisteröity.

Yhteistyöseuramääräykset 2021 >>

FINLANDS BOLLFÖRBUNDS SAMARBETSFÖRENINGSBESTÄMMELSER 2022

1. SYFTE

Syftet med dessa bestämmelsers är att, avvikande från Finlands Bollförbunds tävlingsbestämmelser, göra det lättare för unga spelare att flytta mellan förbundets medlemsföreningar som har slutit samarbetsföreningsavtal.

2. DEFINITIONER

2.1. Förening

Förening med seniorlag som spelar i officiell serie.

2.2. Samarbetsförening

Förening med ungdomslag som spelar i officiell serie.

3. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

3.1. Till dessa bestämmelsers tillämpningsområde hör P20-, P17- och F18-serierna. Alla unga spelare kan flytta på basen av dessa bestämmelser.

4. SAMARBETSFÖRENINGSAVTAL

4.1. Samarbetsföreningen kan ha samarbetsföreningsavtal med endast en förening.

4.2. Föreningen kan ha högst tre samarbetsföreningar.

4.3. Avtal för damer och herrar räknas separat.

4.4. Förening kan stå som både förening och samarbetsförening i olika samarbetsföreningsavtal.

5. FLYTT AV SPELARE

5.1. Spelare som lyder under dessa bestämmelsers tillämpningsområde kan flytta från förening som tecknat samarbetsavtal till samarbetsföreningens lag i enlighet med de villkor som omnämns i punkt 6 utan registreringsavgift för representationsrätten och spela där följande dag efter att ha spelat officiell match i föreningen och vice versa.

5.2. Överflyttningar mellan förening och samarbetsförening kan göras också efter 2.9.

6. SPELRÄTT

6.1. Spelare kan i enlighet med tävlingsbestämmelserna och farmavtalsbestämmelserna spela i sin egen förenings lag eller i sin egen förenings farmavtalsparts lag om inte någon annat följer av dessa bestämmelser.

6.2. Spelare vars representationsrätt är registrerad i föreningen kan förutom i punkt 6.1 omnämnda lag spela endast i de åldersklassers ungdomslag i samarbetsföreningen där föreningen inte har något eget lag och i ett av samarbetsföreningens seniorlag som spelar på annan serienivå än föreningens seniorlag.

6.3. Spelare vars representationsrätt är registrerad i samarbetsföreningen kan förutom i punkt 6.1 omnämnda lag spela endast i de åldersklassers ungdomslag i föreningen där samarbetsföreningen inte har något eget lag och i ett av föreningens seniorlag som spelar på annan nivå än samarbetsföreningens seniorlag.

6.4. Spelare som överflyttats via samarbetsföreningsavtal får inte spela i officiell match mot förening som har farm- och/eller samarbetsföreningsavtal med den egna föreningen.

6.5. På basen av samarbetsföreningsavtalet saknar spelare spelrätt i annan förening i UEFA:s föreningslagstävling.

6.6. Spelare vars egen förening saknar lag i de tre högsta serierna för herrar eller i de två högsta serierna för damer saknar spelrätt i annan förening i ett sådant lag som spelar i ovannämnda serier. Avsaknaden av spelrätt beror på att spel i nämnda serier i enlighet med tävlingsbestämmelserna är tillåtet endast för professionella och amatörer med kontrakt, och dessa kan inte finnas i de lägre serierna.

6.7. Spelare vars representationsrätt är registrerad i föreningen kan spela i endast en samarbetsförening under spelsäsongen. För att spelaren skall kunna spela i föreningens andra samarbetsförening måste spelarens representationsrätt överflyttas dit i enlighet med tävlingsbestämmelserna.

7. REPRESENTATIONSRÄTT OCH ÄNDRING AV DENNA

7.1. Vid ändring av representationsrätt mellan olika samarbetsföreningar samt samarbetsförening och förening efterföljs tävlingsbestämmelsernas bestämmelser för ändring av representationsrätt, såsom vid normal föreningsövergång.

7.2. Vid överflyttning mellan samarbetsföreningens och föreningens ungdomslag beaktas dock bestämmelserna i punkterna 6.2 och 6.3.

8. ANMÄLAN

1. Om spelarens representationsrätt är registrerad i föreningen skall föreningen meddela förbundet, eller om föreningen eller samarbetsföreningen spelar i serie arrangerad av regionen skall även den region meddelas där samarbetsföreningens spelare spelar under spelsäsongen, senast en dag innan spelaren spelar sin första officiella match i samarbetsföreningens lag.

Om den anmälan som omnämns i punkt 8.1 försummas kan spelaren anses sakna spelrätt i samarbetsföreningen.

9. SAMARBETSFÖRENINGSAVTALETS IKRAFTTRÄDANDE

9.1. Samarbetsföreningsavtalet skall vara förbundet och regionen tillhanda senast 28.2.2022, men dock två veckor före den tidigare serien börjar. Tävlingsarrangören kan av tungt vägande skäl godkänna avtalet också senare, dock senast innan den tidigare serien börjar. 9.2. Avtalet skall vara godkänt av både föreningen och samarbetsföreningen.

9.3. I Bollförbundets serie- och tävlingsavgifter för tävlingar bestäms separat om avgifter.

9.4. Först när avtalet har nått fram till Bollförbundet kan föreningen och samarbetsföreningen överflytta spelare i enlighet med dessa bestämmelser. 9.5. Om en spelare har spelat i föreningen eller samarbetsföreningen innan avtalet nått fram, får spelaren spela i det lag dit spelaren överflyttas, dock först på den sjätte dagen efter match med det lag varifrån spelaren överflyttas.

9.6. Oavsett vad som står i punkterna 9.1 och 9.3 kan förening som spelar i ungdomarnas FM-serie eller i Ettan sluta samarbetsföreningsavtal efter att FM-kvalserien avslutats, dock före FM-serien eller Ettan börjar.

10. UPPHÄVANDE AV AVTAL

10.1. Föreningen och samarbetsföreningen kan upphäva avtalet under spelsäsongen.

10.2. Upphävandet av avtalet träder ikraft då detta har meddelats till Bollförbundet.

10.3. Efter att avtalet upphävts ligger spelarnas spelrätt i den förening där deras representationsrätt är registrerad.