SUOMEN PALLOLIITON YHTEISJOUKKUEMÄÄRÄYKSET 2022

1. TARKOITUS 
 
Näiden määräysten ensisijaisena tarkoituksena on mahdollistaa pelaajakehitystä tukeva 12–20-vuotiaiden nuorten peluuttaminen eri joukkueissa Suomen Palloliiton Kilpailumääräysten kohtien 12, 13 ja 15 edustusoikeusmääräyksistä poikkeavalla tavalla.  

Näillä määräyksillä voidaan myös pienentää ns. drop out -kehitystä ao. ikäluokissa mahdollistamalla useamman seuran yhteisjoukkueiden muodostamisen ja turvaamalla niiden täysipainoisen kilpailutoimintaan osallistumisen. 
 
2. MÄÄRITELMÄT JA YLEISET MÄÄRÄYKSET 
 
2.1. Yhteistoimintaseura
- Yhteisjoukkue toimii jonkun yhteisjoukkuetta koskevan Yhteisjoukkuesopimuksen solmineen seuran alaisuudessa. Tästä seurasta käytetään näissä määräyksissä termiä ”Yhteistoimintaseura”. Tällä seuralla on vastuu joukkueen toiminnasta.  

2.2. Emoseura
- Suomen Palloliiton jäsenseura, jossa Yhteisjoukkueeseen kuuluvan pelaajan edustusoikeus on tai johon se Yhteisjoukkueen sopimuksen teon jälkeen rekisteröidään. 
- Emoseuralla voi olla ainoastaan sellaisia Yhteisjoukkuesopimuksia, joissa samaa ikäluokkaa koskevissa sopimuksissa sopimuskumppanit ovat aina samoja.  

2.3. Yhteisjoukkue
- Palloliiton, sen alueen tai useamman alueen yhteiseen 12–20-vuotiaiden sarjatoimintaan osallistuva joukkue, joka koostuu pelaajista, joiden edustusoikeus on jossakin ko. joukkuetta koskevan Yhteisjoukkuesopimuksen allekirjoittaneista emoseuroista. 
- Yhteisjoukkueen toiminnan tulee käsittää vähintään yksi sarjakausi, eikä sitä voida perustaa vain erilliseen yksittäiseen kilpailuun (SPL-turnaukset) tai sen karsintaan osallistumiseksi. 
- Yhteisjoukkueen tulee kaikessa kilpailutoiminnassa esiintyä nimellä, jossa Yhteistoimintaseuran nimen, lyhenteen tai kilpailunjärjestäjän hyväksymän nimen lisäksi on kirjattu merkintä ”/YJ” ja mahdollisella saman ikäluokan toisella joukkueella on sama nimi ja sen perässä ”/YJ2”. Yhteisjoukkueen nimi ei saa koostua kahta useammasta seuran tai vastaavan nimilyhennyksestä. 
 
2.4. Yhteisjoukkuesopimus 
- Kahden tai useamman emoseuran solmima kirjallinen sopimus yhteisjoukkueen muodostamisesta, ylläpidosta ja hallinnosta.
- Sopimuksen voi tehdä vain yhdeksi vuodeksi.
- Sopimuksen tehneiden emoseurojen kotipaikkojen ja toiminta-alueiden tulee keskenään sellaiset, että kaikkien sopimuksen piiriin kuuluvien pelaajien osallistuminen säännölliseen harjoittelu- ja kilpailutoimintaan on mahdollista.
- Jokaisesta muodostettavasta Yhteisjoukkueesta on solmittava erillinen sopimus. Samassa ikäluokassa pelaavia yhteisjoukkueita koskevia sopimuksia voi olla korkeintaan kaksi (2) kappaletta.
- Valtakunnalliseen sarjaan osallistuvan joukkueen yhteisjoukkuesopimus on toimitettava vähintään kaksi viikkoa ennen joukkueen ensimmäistä ottelua ko. sarjassa ja viimeistään 28.2.2022. Kilpailunjärjestäjä voi painavista syistä hyväksyä sopimuksen myöhemminkin, kuitenkin viimeistään ennen sarjan alkua. Alueelliseen sarjaan osallistuvan joukkueen YJ-sopimus on toimitettava alueen kilpailutoiminnolle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen joukkueen ensimmäistä ottelua ko. sarjassa. Mikäli joukkueen sarjapaikka alueellisessa sarjassa varmistuu sitä myöhemmin, niin yhden viikon sisällä sarjapaikan varmistumisesta. Jos kauden aikana käynnistyy kokonaan uusi sarja, on siihen mahdollista tehdä yhteisjoukkuesopimus ennen sarjan alkamista.  
- Sopimus astuu voimaan, kun kilpailunjärjestäjä on sen hyväksynyt sen. 
 
2.5. Yhteisjoukkueen sarjapaikka  
- Yhteisjoukkue voi pelata sarjassa: 
a) joko jonkun ao. joukkuetta koskevan yhteisjoukkuesopimuksen piiriin kuuluvan emoseuran sarjapaikalla, jonka kilpailunjärjestäjä on anomuksesta ja määräysten mukaisessa aikataulussa siirtänyt toistaiseksi Yhteisjoukkueen hallintaan tai 
b) sarjapaikalla, jonka se itse on kilpailullisen menestyksen kautta saavuttanut tai 
c) sarjapaikalla, johon se ilmoittautumisen kautta on oikeutettu osallistumaan. 
 
- Yhteisjoukkuesopimuksen ollessa voimassa ei yhteisjoukkueen hallinnassa olevaa sarjapaikkaa voi siirtää yhteistoimintaseuralta millekään muulle seuralle. 
- Yhteisjoukkueen sarjapaikka palautuu automaattisesti kauden jälkeen sille emoseuralle, jolta sarjapaikka Yhteisjoukkueelle aiemmin siirrettiin. 
- Kaikissa muissa tapauksissa Yhteisjoukkuesopimuksen purkautuessa ja toiminnan päättyessä, sarjapaikka katsotaan luovutetuksi ja se täytetään kilpailunjärjestäjän etukäteen päättämän täydennysmenettelyn tai muun päätöksen mukaisesti. 
 
2.6. Muut määritelmät  
Katso Suomen Palloliiton kilpailumääräykset kohta 3. 
 
3. PELIOIKEUS, SEN MUUTOKSET JA RAJOITUKSET 
 
Emoseuraan rekisteröidyllä pelaajalla on seuraavassa esitetyin edellytyksin oikeus pelata oman emoseuransa joukkueissa, emoseuransa solmimien Yhteisjoukkuesopimusten piiriin kuuluvissa joukkueissa ja emoseuransa yhteistyö- tai farmisopimuskumppanin joukkueissa ilman edustusoikeuden muutosta ja rekisteröintimaksua.  
 
3.1. Emoseuransa sopimien Yhteisjoukkuesopimusten perusteella sopimuksen piiriin kuuluva nuori pelaaja voi pelata eri Yhteisjoukkueissa, kuten hän olisi Palloliiton Kilpailumääräysten kohtien 15.1–5 mukaisesti oikeutettu pelaamaan emoseuransa nuorten joukkueissa, tai jos joukkue pelaa alueen sarjassa, niin alueen erillismääräysten mukaisesti. 
 
3.2. Yhteisjoukkueessa pelanneella pelaajalla on oikeus pelata ainoastaan sellaisessa Kilpailumääräysten kohdan 15 mukaisessa emoseuransa nuorten joukkueessa, joka pelaa eri ikäluokassa tai eri sarjatasolla kuin ne yhteisjoukkueet, joissa pelaajalla on pelioikeus yhteisjoukkuesopimusten perusteella. Pelioikeus tällaisessa joukkueessa alkaa ikäluokkakohtaisesti seuraavana päivänä alemmalla sarjatasolla pelatun virallisen ottelun jälkeen ja seuraavana päivänä ylemmällä sarjatasolla pelatun virallisen ottelun jälkeen. 
 
3.3. Yhteisjoukkueessa pelanneella pelaajalla on oikeus pelata emoseuransa aikuisten joukkueissa kilpailumääräysten kohdan 15.1. mukaisesti. Pelioikeus tällaisessa joukkueessa alkaa seuraavana päivänä Yhteisjoukkueessa pelatun virallisen ottelun jälkeen ja päinvastoin.  
 
3.4. Emoseuraan rekisteröidyllä pelaajalla ei ole oikeutta pelata Yhteistoimintaseurassa muissa kuin yhteisjoukkuesopimusten piiriin kuuluvissa joukkueissa, ellei Yhteistoimintaseura ole samalla hänen emoseuransa tai ellei pelioikeutta synny muiden Palloliiton määräysten perusteella. 
 
3.5. Jos emoseuralla on farmi- tai yhteistyöseurasopimus sellaisen seuran kanssa, joka ei ole sen Yhteisjoukkueen sopimuskumppani, voi emoseuraan rekisteröity ja Yhteisjoukkueessa pelannut pelaaja pelata farmi- tai yhteistyöseurasopimuksen perusteella vain farmi- ja yhteistyöseuran yhdessä sellaisessa aikuisten joukkueessa, joka pelaa eri sarjatasolla kuin emoseuran aikuisten joukkue.  

Pelioikeus tällaisessa joukkueessa alkaa seuraavana päivänä Yhteisjoukkueessa pelatun virallisen ottelun jälkeen ja päinvastoin.  
 
3.6. Yhteisjoukkueessa pelanneella pelaajalla ei ole pelioikeutta emoseuransa yhteistyöseurasopimuskumppaneiden sellaisessa nuorten ikäluokassa, jossa emoseuralla tai Yhteistoimintaseuralla on joukkue. 
 
3.7. Farmi- tai yhteistyöseuraan rekisteröity pelaaja ei voi pelata Yhteisjoukkueessa, ellei seura samalla ole Yhteistoimintaseura. 
 
3.8. Tämän pykälän kohtien 3.2, 3.3. ja 3.5. mukainen pelioikeus on voimassa myös 3.9. jälkeen. 
 
4. MUITA MÄÄRÄYKSIÄ  
 
4.1. Yhteisjoukkueessa pelaavan pelaajan kasvattajarahamääräysten mukainen kasvattajaseura on se emoseura, jossa hänen edustusoikeutensa on kullakin pelikaudella 30.6, jollei ole tehty kasvattajarahamääräysten kohdan 5.10 mukaista ilmoitusta. 
 
4.2. Kilpailunjärjestäjällä on oikeus määrätä Yhteisjoukkuesopimuksen käsittelystä ja hyväksymisestä rekisteröintimaksu ja periä pelikausittain Yhteisjoukkueelta muista ao. sarjaan osallistuvista joukkueista poikkeava, etukäteen ilmoitetun suuruinen osallistumismaksu. 
 
4.3. Kilpailunjärjestäjä on velvollinen julkaisemaan järjestämiinsä sarjoihin vuosittain osallistuvat Yhteisjoukkueet ja niiden sopimusten piiriin kuuluvat seurat 
 
4.4. Alueet voivat omissa kilpailuissaan antaa näiden määräysten piiriin kuuluvalle yksittäiselle pelaajalle aluekohtaisia joustolupia.

Yhteisjoukkuemääräykset2021 / Bestämmelser for gemensamt lag 2021 >>  

FINLANDS BOLLFÖRBUNDS BESTÄMMELSER FÖR GEMENSAMT LAG 2022

1. SYFTE

Det främsta syftet med dessa bestämmelser är att stöda spelarutveckling genom att göra det möjligt för 12–20-åriga ungdomar att spela i olika lag på ett sätt som avviker från representationsbestämmelserna i punkterna 12, 13 och 15 i Finlands Bollförbunds tävlingsbestämmelser.

Med dessa bestämmelser kan man också minska på den s.k. drop out-utvecklingen i ifrågavarande åldersklasser genom att göra det möjligt för flera föreningar att bilda gemensamma lag och säkerställa att dessa lag fullvärdigt kan delta i tävlingsverksamheten.

2. DEFINITIONER OCH ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

2.1. Samverkansförening

- Ett gemensamt lag fungerar under något lag som slutit ett avtal om gemensamt lag. För denna förening används i dessa bestämmelser termen ”Samverkansförening”. Denna förening ansvarar för lagets verksamhet.

2.2. Moderförening

- Medlemsförening i Finlands Bollförbund där spelare som hör till ett gemensamt lag har representationsrätt eller i vilken spelaren registreras efter att avtal för gemensamt lag uppgjorts

- Moderföreningen kan ha endast sådana avtal för gemensamma lag där avtalsparterna alltid är de samma i avtal som gäller samma åldersklass.

2.3. Gemensamt lag

- Lag som deltar i Bollförbundets, dess regions eller flera regioners gemensamma serieverksamhet för 12–20-åringar och som består av spelare vilkas representationsrätt är i någon av de moderföreningar som undertecknat avtal för gemensamt lag och som gäller det ifrågavarande laget.

- Det gemensamma lagets verksamhet skall sträcka sig över åtminstone en seriesäsong och laget kan inte bildas för en separat enskild tävling (FBF-turneringar) eller för att kunna delta i kval till denna.

- Det gemensamma laget skall i all tävlingsverksamhet gå under ett namn där det förutom Samverkansföreningens namn, förkortning eller av tävlingsarrangören godkänt namn finns markeringen ”/YJ” och eventuellt annat lag i samma åldersklass med samma namn ska ha markeringen ”/YJ2”. Det gemensamma lagets namn får inte bestå av flera än två föreningars namn eller förkortningar.

2.4. Avtal för gemensamt lag

- Skriftligt avtal som ingåtts av två eller flera moderföreningar för att bilda, upprätthålla och administrera ett gemensamt lag.

- Avtalet kan skrivas för endast ett år.

- Hemorter och verksamhetsområden för de moderföreningar som har undertecknat avtalet skall sinsemellan vara sådana att alla de spelare som berörs av avtalet har möjlighet att delta i regelbunden tränings- och tävlingsverksamhet.

- För varje gemensamt lag som skall bildas måste separat avtal i ingås. Avtal för gemensamma lag som spelar i samma åldersklass kan vara högst två (2) till antalet.

- För lag som deltar i nationell serie måste avtalet om gemensamma lag skickas in minst två veckor före lagets första match i den ifrågavarande serien och senast 28.2.2021. Tävlingsarrangören kan om tungt vägande skäl föreligger godkänna avtalet också senare, dock senast före serien startar. Avtal för gemensamt lag för ett lag som deltar i regional serie skall lämnas in till regionens tävlingsavdelning minst en (1) månad före lagets första match i den ifrågavarande serien. Om lagets serieplats i den regionala serien klarnar senare än det, skall avtalet göras inom en vecka efter att serieplatsen bekräftats. Om det under säsongen startar en helt ny serie är det möjligt att ingå ett avtal för gemensamt lag innan serien börjar.

- Avtalet träder ikraft när tävlingsarrangören har godkänt det.

2.5. Serieplats för gemensamt lag

- Ett gemensamt lag kan spela i serie:

a) antingen på någon moderförenings serieplats för det ifrågavarande laget som omfattas av ett avtal för gemensamt lag och som tävlingsarrangören enligt anhållan och bestämmelsernas tidtabell tills vidare har överfört till det gemensamma laget eller

b) på serieplats som laget själv har kvalificerat sig till genom tävlingsprestation eller

c) på serieplats som laget har rätt att delta i via anmälan

- Då ett avtal för gemensamt lag är ikraft går det inte att flytta över serieplats som det gemensamma laget innehar från samverkansföreningen till någon annan förening

- Det gemensamma lagets serieplats återgår automatiskt efter säsongen till den moderförening som innehade serieplatsen före sammanslagningen.

- I alla andra fall om avtalet för gemensamt lag upphävs och verksamheten upphör, anses laget ha gett upp serieplatsen och den kompletteras i enlighet med tävlingsarrangörens på förhand bestämda kompletteringsförfarande eller annat beslut.

2.6. Övriga definitioner

Se Finlands Bollförbunds tävlingsbestämmelser punkt 3.

3. SPELRÄTT, ÄNDRING AV DENNA OCH BEGRÄNSNINGAR

Spelare som är registrerad i moderförening har rätt att enligt följande villkor spela i sin egen moderförenings lag, i lag som lyder under avtal för gemensamt lag som moderföreningen ingått och i sin moderförenings samarbets- eller farmavtalspartners lag utan ändring av representationsrätt och registreringsavgift.

3.1. I enlighet med moderföreningens ingångna avtal för gemensamt lag kan en ungdomsspelare som lyder under avtalet spela i olika gemensamma lag på samma sätt som hen hade rätt till att spela i moderföreningens ungdomslag i enlighet med punkterna 15.1-5 i Bollförbundets tävlingsbestämmelser, eller om laget spelar i regionens serie i enlighet med regionens särskilda bestämmelser.

3.2. Spelare som spelat i ett gemensamt lag har i enlighet med tävlingsbestämmelsernas punkt 15 rätt att spela endast i sådant ungdomslag i moderföreningen som spelar i annan åldersklass eller på annan serienivå än de gemensamma lag där spelaren har spelrätt enligt avtalet för gemensamt lag. Spelrätten i ett sådant lag börjar åldersklassvis följande dag efter spelad officiell match på den lägre nivån och följande dag efter spelad officiell match på den högre nivån.

3.3. Spelare som spelat i ett gemensamt lag har rätt att spela i sin moderförenings seniorlag i enlighet med punkt 15.1. i tävlingsbestämmelserna. Spelrätten i ett sådant lag börjar följande dag efter spelad officiell match med det gemensamma laget och vice versa.

4. Spelare som är registrerad i moderförening har inte rätt att spela med andra av samverkansföreningens lag som inte lyder under avtalet för gemensamt lag, om inte samverkansföreningen samtidigt är spelarens moderförening eller om spelaren saknar spelrätt i enlighet med Bollförbundets andra bestämmelser.

5. Om moderföreningen har farm- eller samarbetsföreningsavtal med en sådan förening som den inte har avtal om för gemensamt lag med, kan spelare som är registrerad i moderföreningen och som har spelat i ett gemensamt lag i enlighet med farm- eller samarbetsföreningsavtalet spela endast för farm- eller samarbetsföreningen i ett sådant seniorlag som spelar på annan nivå än moderföreningens seniorlag. Spelrätt i ett dylikt lag börjar följande dag efter spelad officiell match med det gemensamma laget och vice versa.

3.6. Spelare som spelat i ett gemensamt lag har inte spelrätt i sådan ungdomsklass hos moderföreningens samarbetsföreningsavtalspart där moderföreningen eller samverkansföreningen har lag.

3.7. Spelare som är registrerad i farm- eller samarbetsförening kan inte spela i ett gemensamt lag, om inte föreningen samtidigt är en samverkansförening.

3.8. Den spelrätt som omnämns i punkterna 3.2, 3.3 och 3.5 i denna paragraf är ikraft även efter 3.9.

4. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

4.1. Enligt bestämmelserna om fostrarpeng är fostrarföreningen för spelare som spelar i gemensamt lag den moderförening där spelarens haft sin representationsrätt respektive spelsäsong den 30.6 om det inte gjorts någon anmälan i enlighet med punkt 5.10 i bestämmelserna om fostrarpeng.

4.2. Tävlingsarrangören har rätt att fastställa en registreringsavgift för behandling och godkännande av avtal för gemensamt lag och rätt att för varje spelsäsong av ett gemensamt lag ta ut en på förhand bestämd deltagaravgift som avviker från övriga lag som deltar i ifrågavarande serie.

4.3. Tävlingsarrangören är skyldig att årligen offentliggöra de gemensamma lag och föreningar som är underställda deras avtal och som deltar i de serier som arrangeras.

4.4. Regionerna kan i de egna tävlingarna ge enskild spelare, som lyder under dessa bestämmelser, dispens som gäller endast inom regionen.