Yhteisjoukkuemääräykset

1 LUKU 
YLEISTÄ  
 
1 § TARKOITUS 
 
Näiden määräysten ensisijaisena tarkoituksena on mahdollistaa pelaajakehitystä tukeva 12–20-vuotiaiden nuorten peluuttaminen eri joukkueissa Suomen Palloliiton Kilpailumääräysten 12–14 §:n edustusoikeusmääräyksistä poikkeavalla tavalla. 
 
Näillä määräyksillä voidaan myös pienentää ns. drop out -kehitystä ao. ikäluokissa mahdollistamalla useamman seuran yhteisjoukkueiden muodostamisen ja turvaamalla niiden täysipainoisen kilpailutoimintaan osallistumisen. 
 
2 § MÄÄRITELMÄT JA YLEISET MÄÄRÄYKSET 
 
1. Yhteistoimintaseura
- Yhteisjoukkue toimii jonkun yhteisjoukkuetta koskevan Yhteisjoukkuesopimuksen solmineen seuran alaisuudessa. Tästä seurasta käytetään näissä määräyksissä termiä ”Yhteistoimintaseura”. Tällä seuralla on vastuu joukkueen toiminnasta. 
 
2. Emoseura
- Suomen Palloliiton jäsenseura, jossa Yhteisjoukkueeseen kuuluvan pelaajan edustusoikeus on tai johon se Yhteisjoukkueen sopimuksen teon jälkeen rekisteröidään. 
- Emoseuralla voi olla ainoastaan sellaisia Yhteisjoukkuesopimuksia, joissa samaa ikäluokkaa koskevissa sopimuksissa sopimuskumppanit ovat aina samoja. 
 
3. Yhteisjoukkue
- Palloliiton, sen alueen tai useamman alueen yhteiseen 12 – 20-vuotiaiden sarjatoimintaan osallistuva joukkue, joka koostuu pelaajista, joiden edustusoikeus on jossakin ko. joukkuetta koskevan Yhteisjoukkuesopimuksen allekirjoittaneista emoseuroista. 
- Yhteisjoukkueen toiminnan tulee käsittää vähintään yksi sarjakausi, eikä sitä voida perustaa vain erilliseen yksittäiseen kilpailuun (esim. Kai Pahlman tai Laura Kalmari) tai sen karsintaan osallistumiseksi. 
- Yhteisjoukkueen tulee kaikessa kilpailutoiminnassa esiintyä nimellä, jossa Yhteistoimintaseuran nimen, lyhenteen tai kilpailun järjestäjän hyväksymän nimen lisäksi on kirjattu merkintä ”/YJ” ja mahdollisella saman ikäluokan toisella joukkueella on sama nimi ja sen perässä ”/YJ2”. Yhteisjoukkueen nimi ei saa koostua kahta useammasta seuran tai vastaavan nimilyhennyksestä. 
 
Yhteisjoukkuesopimus
 
- Kahden tai useamman emoseuran solmima kirjallinen sopimus yhteisjoukkueen muodostamisesta, ylläpidosta ja hallinnosta.
- Sopimuksen voi tehdä vain yhdeksi vuodeksi.
- Sopimuksen tehneiden emoseurojen kotipaikkojen ja toiminta-alueiden tulee keskenään sellaiset, että kaikkien sopimuksen piiriin kuuluvien pelaajien osallistuminen säännölliseen harjoittelu- ja kilpailutoimintaan on mahdollista.
- Jokaisesta muodostettavasta Yhteisjoukkueesta on solmittava erillinen sopimus. Samassa ikäluokassa pelaavia yhteisjoukkueita koskevia sopimuksia voi olla korkeintaan kaksi (2) kappaletta.
- Valtakunnalliseen kilpailuun osallistuvan joukkueen yhteisjoukkuesopimus on toimitettava vähintään kaksi viikkoa ennen joukkueen ensimmäistä ottelua ko. kilpailussa ja viimeistään 28.2.2021. Kilpailunjärjestäjä voi painavista syistä hyväksyä sopimuksen myöhemminkin, kuitenkin viimeistään ennen sarjan alkua. Alueelliseen kilpailuun osallistuvan joukkueen YJ-sopimus on toimitettava alueen kilpailutoiminnolle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen joukkueen ensimmäistä ottelua ko. kilpailussa. Mikäli joukkueen sarjapaikka alueellisessa sarjassa varmistuu sitä myöhemmin, niin yhden viikon sisällä sarjapaikan varmistumisesta. Jos kauden aikana käynnistyy kokonaan uusi sarja, niin siihen on mahdollista tehdä yhteisjoukkuesopimus ennen sarjan alkamista. 
- Sopimus astuu voimaan, kun kilpailun järjestäjä on sen hyväksynyt sen. 
 
Yhteisjoukkueen sarjapaikka 
 
- Yhteisjoukkue voi pelata kilpailussa: 
a) joko jonkun ao. joukkuetta koskevan yhteisjoukkuesopimuksen piiriin kuuluvan emoseuran sarjapaikalla, jonka kilpailun järjestäjä on anomuksesta ja määräysten mukaisessa aikataulussa siirtänyt toistaiseksi Yhteisjoukkueen hallintaan tai 
b) sarjapaikalla, jonka se itse on kilpailullisen menestyksen kautta saavuttanut tai 
c) sarjapaikalla, johon se ilmoittautumisen kautta on oikeutettu osallistumaan. 
 
- Yhteisjoukkuesopimuksen ollessa voimassa ei yhteisjoukkueen hallinnassa olevaa sarjapaikkaa voi siirtää yhteistoimintaseuralta millekään muulle seuralle. 
- Yhteisjoukkueen sarjapaikka palautuu automaattisesti kauden jälkeen sille emoseuralle, jolta sarjapaikka Yhteisjoukkueelle aiemmin siirrettiin. 
- Kaikissa muissa tapauksissa Yhteisjoukkuesopimuksen purkautuessa ja toiminnan päättyessä, sarjapaikka katsotaan luovutetuksi ja se täytetään ao. kilpailun järjestäjän etukäteen päättämän täydennysmenettelyn tai muun päätöksen mukaisesti. 
 
Muut määritelmät 
 
Katso Suomen Palloliiton Kilpailumääräykset 3 §. 
 
2 LUKU  
PELAAJAN PELUUTTAMINEN 
 
3 § PELIOIKEUS, SEN MUUTOKSET JA RAJOITUKSET 
 
Emoseuraan rekisteröidyllä pelaajalla on seuraavassa esitetyin edellytyksin oikeus pelata oman emoseuransa joukkueissa, emoseuransa solmimien Yhteisjoukkuesopimusten piiriin kuuluvissa joukkueissa ja emoseuransa yhteistyö- tai farmisopimuskumppanin joukkueissa ilman edustusoikeuden muutosta ja rekisteröintimaksua.  
 
1. Emoseuransa sopimien Yhteisjoukkuesopimusten perusteella sopimuksen piiriin kuuluva nuori pelaaja voi pelata eri Yhteisjoukkueissa, kuten hän olisi Palloliiton Kilpailumääräysten 14 §:n 1.-5. momenttien mukaisesti oikeutettu pelaamaan emoseuransa nuorten joukkueissa, tai jos joukkue pelaa alueen sarjassa, niin alueen erillismääräysten mukaisesti. 
 
2. Yhteisjoukkueessa pelanneella pelaajalla on oikeus pelata ainoastaan sellaisessa Kilpailumääräysten 14 §:n mukaisessa emoseuransa nuorten joukkueessa, joka pelaa eri ikäluokassa tai eri sarjatasolla kuin ne yhteisjoukkueet, joissa pelaajalla on pelioikeus yhteisjoukkuesopimusten perusteella. Pelioikeus tällaisessa joukkueessa alkaa ikäluokkakohtaisesti seuraavana päivänä alemmalla sarjatasolla pelatun virallisen ottelun jälkeen ja seuraavana päivänä ylemmällä sarjatasolla pelatun virallisen ottelun jälkeen. 
 
3. Yhteisjoukkueessa pelanneella pelaajalla on oikeus pelata emoseuransa aikuisten joukkueissa kilpailumääräysten 14 § 1-kohdan mukaisesti. Pelioikeus tällaisessa joukkueessa alkaa seuraavana päivänä Yhteisjoukkueessa pelatun virallisen ottelun jälkeen ja päinvastoin.  
 
4. Emoseuraan rekisteröidyllä pelaajalla ei ole oikeutta pelata Yhteistoimintaseurassa muissa kuin yhteisjoukkuesopimusten piiriin kuuluvissa joukkueissa, ellei Yhteistoimintaseura ole samalla hänen emoseuransa tai ellei pelioikeutta synny muiden Palloliiton määräysten perusteella. 
 
5. Jos emoseuralla on farmi- tai yhteistyöseurasopimus sellaisen seuran kanssa, joka ei ole sen Yhteisjoukkueen sopimuskumppani, voi emoseuraan rekisteröity ja Yhteisjoukkueessa pelannut pelaaja pelata farmi- tai yhteistyöseurasopimuksen perusteella vain farmi- ja yhteistyöseuran yhdessä sellaisessa aikuisten joukkueessa, joka pelaa eri sarjatasolla kuin emoseuran aikuisten joukkue. 
 
Pelioikeus tällaisessa joukkueessa alkaa seuraavana päivänä Yhteisjoukkueessa pelatun virallisen ottelun jälkeen ja päinvastoin.  
 
6. Yhteisjoukkueessa pelanneella pelaajalla ei ole pelioikeutta emoseuransa yhteistyöseurasopimuskumppaneiden sellaisessa nuorten ikäluokassa, jossa emoseuralla tai Yhteistoimintaseuralla on joukkue. 
 
7. Farmi- tai yhteistyöseuraan rekisteröity pelaaja ei voi pelata Yhteisjoukkueessa, ellei seura samalla ole Yhteistoimintaseura. 
 
8. Tämän pykälän 2, 3 ja 5 momentin mukainen pelioikeus on voimassa myös 13 3.9. jälkeen. 
 
3 LUKU  
MUITA MÄÄRÄYKSIÄ
4 § MUITA MÄÄRÄYKSIÄ  
 
1. Yhteisjoukkueessa pelaavan pelaajan kasvattajarahamääräysten mukainen kasvattajaseura on se emoseura, jossa hänen edustusoikeutensa on kullakin pelikaudella 30.6., jollei ole tehty kasvattajarahamääräysten 5 § 10:n mukaista ilmoitusta. 
 
2. Kilpailun järjestäjällä on oikeus määrätä Yhteisjoukkuesopimuksen käsittelystä ja hyväksymisestä rekisteröintimaksu ja periä pelikausittain Yhteisjoukkueelta muista ao. kilpailuun osallistuvista joukkueista poikkeava, etukäteen ilmoitetun suuruinen osallistumismaksu. 
 
3. Kilpailun järjestäjä on velvollinen julkaisemaan järjestämiinsä kilpailuihin vuosittain osallistuvat Yhteisjoukkueet ja niiden sopimusten piiriin kuuluvat seurat 
 
4. Alueet voivat omissa kilpailuissaan antaa näiden määräysten piiriin kuuluvalle yksittäiselle pelaajalle aluekohtaisia joustolupia.
 
 

Bestämmelser för gemensamt lag 

KAPITEL I
ALLMÄNT
 
1§ Avsikt
 
Dessa bestämmelsers huvudsakliga avsikt är att stöda spelarutvecklingen genom att möjliggöra för 12-20 åriga ungdomar att spela i olika lag avvikande från Finlands Bollförbunds tävlingsbestämmelsers 12-14 §:s bekräftande representationsbestämmelser.
 
Med dessa bestämmelser kan man minska på s.k. drop out- utvecklingen i berörda åldersklasser genom att möjliggöra för flera föreningar att bilda gemensamma lag och säkerställa att dessa lag kan fullvärdigt delta i tävlingsverksamheten.
 
2§ Definitioner
 
1. Samverkansförening
- Ett gemensamt lag administreras under någondera av lagen inom avtalet för samarbetet. Definitionen, som används för att beskriva detta förhållande är Samverkansförening. Denna förening ansvarar för lagets verksamhet.
 
2. Ordinarie förening
- Finlands Bollförbunds medlemsförening, i vilket Gemensamma lagets spelares representationsrätt finns eller i vilken spelaren registreras efter att Avtalet för sammanslagna lag gjorts
- Ordinarie föreningen kan endast ha sådana Avtal för gemensamma lag, att avtalen som gäller samma åldersklass så är avtalspartnerna alltid de samma
 
3. Gemensamt lag
- Lag i 12 – 20 årsklasserna som deltar i förbundets, regionens eller flera regioners gemensamma serieverksamhet, vilket består av spelare vilkas representationsrätt är i någon av de berörda lags ordinarie föreningar som har undertecknat Avtalet för gemensamt lag. 
- Gemensamma lagets verksamhet skall sträcka sig minst över en seriesäsong. Verksamheten får inte bygga på en enskild tävling (t.ex. Kai Pahlman eller Laura Kalmari) eller på kval till denna.
- Det Gemensamma laget skall i all tävlingsverksamhet förekomma under namnet, förutom var Samverkansföreningens namn, förkortning eller av tävlingsarrangören godkänt namn förekommer så skall det dessutom till namnet antecknas ”/YJ” eller för eventuellt andralag i samma åldersklass ”/YJ2”. Det gemensamma lagets namn får inte bestå av flera än två föreningars namn eller förkortningar.
 
Avtal för gemensamt lag
 
- Skriftligt avtal som ingåtts av två eller flera ordinarie föreningar, vilket är ikraft tillsvidare för att bilda, upprätthålla och administrera gemensamt lag.
- Avtalet kan endast göras för ett år.
- Hemort och verksamhetsområde för de ordinarie föreningar som har undertecknat avtalet skall inbördes vara sådana att alla de spelare som berörs av avtalet har möjlighet att delta regelbundet i tränings- och tävlingsverksamheten.
- För varje Gemensamt lag skall skilt avtal i ingås. Avtal för i samma åldersklass spelande Gemensamma lag kan vara högst två (2) till antalet.
- För nationella tävlingar måste kontraktet lämnas in minst två veckor före tävlingens start och senast 28.2.2021. Tävlingsarrangören kan om starkt vägande skäl föreligger godkänna avtalet senare, dock senast före serien startar. YJ-avtal för ett lag som deltar i regional tävling skall lämnas in till den regionala tävlingsavdelningen minst en (1) månad före lagets första match i berörda tävling. Om lagets serieplats i den regionala serien blir klar senare, skall avtalet göras inom en vecka efter att serieplatsen blivit klar. Om en helt ny serie startar under säsongen är det möjligt att ingå ett avtal för gemensamt lag innan serien börjar.
- Avtalet träder ikraft, då tävlingsarrangören har godkänt avtalet. 
 
Gemensamma lagets serieplats
 
- Gemensamma laget kan spela i tävling:
a) endera på en sådan serieplats som något lag tillhörande någon ordinarie förening har rätt till och vart tävlingens arrangör har enligt ansökan och enligt tidtabell i dessa bestämmelser överflyttat kontrollen av det gemensamma laget eller
b) på serieplats som laget har kvalificerat sig till genom tävlingsprestation eller
c) på serieplats som den har rätt att delta i genom anmälan
- Då Avtalet för gemensamt lag är ikraft, kan inte serieplatsen som kontrolleras av gemensamma laget flyttas från samverkansföreningen till någon annan förening
- Gemensamma lagets serieplats återgår automatiskt efter säsongen till den ordinarie förening som hade serieplatsen före sammanslagningen. 
- I alla andra fall om Avtalet för gemensamt lag upphävs eller att verksamheter upphör anses laget ha gett upp serieplatsen och denna serieplats fylls på genom berörda tävlingsarrangörs på förhand bestämda kompletteringsförfarande eller enligt annat beslut.
 
Andra definitioner
 
Se Finlands Bollförbunds Tävlingsbestämmelser 3 §. 
 
KAPITEL II 
ATT ANVÄNDA SPELARE
 
3§ Spelrätt, ändring av denna och begränsningar
 
I ordinarie föreningen registrerad spelare har i följande framförda förutsättningar rätt att spela i egna ordinarie föreningens lag, i lag som lyder under Avtalet för gemensamt lag som ordinarie föreningen ingått och i de lag som ingår i de av ordinarie föreningen gjorda samarbetsförenings- eller farmavtal utan ändring och betalning av representationsrätten.
 
1. I enlighet med ordinarie föreningens gjorda Avtal för gemensamt lag kan ungdomsspelare som lyder under avtalet spela i olika gemensamma lag såsom spelaren hade rätt till att spela i ordinarie föreningens ungdomslag i enlighet med Bollförbundets tävlingsbestämmelsers 14 §:s 1-5 moment eller om laget spelar i regionens serie så i enlighet med regionens särskilda bestämmelser.
 
2. Spelare som har spelat i gemensamma laget har endast rätt att spela i sådant ungdomslag i ordinarie föreningen i enlighet med tävlingsbestämmelsernas 13 §, som spelar i annan åldersklass eller på annan serienivå än de gemensamma lag, i vilken spelaren har spelrätt enligt avtalet för gemensamt lag. Spelrätten i dessa lag börjar åldersklassvis följande dag efter spelad officiell match på den lägre nivån och följande dag efter spelad officiell match på den högre nivån.
3. Spelare som har spelat i det gemensamma laget har rätt att spela i ordinarie föreningens seniorlag i enlighet med tävlingsbestämmelsernas 14 § 1-punkt. Spelrätten i dessa lag börjar följande dag efter spelad officiell match i det Gemensamma laget och vice versa.
 
4. I ordinarie föreningen registrerad spelare har inte rätt att spela i andra av Samverkansföreningens lag som inte lyder under avtalet för gemensamt lag, om inte Samverkansföreningen samtidigt är spelarens ordinarie förening eller om inte spelaren har spelrätt i enlighet med Bollförbundets andra bestämmelser.
 
5. Om ordinarie föreningen har farm- eller samarbetsföreningsavtal med förening som inte är partner i Avtalet för gemensamt lag, kan spelare som är registrerad i ordinarie föreningen och har spelat i det Gemensamma laget spela i enlighet med farm- eller samarbetsföreningsavtalet endast i farm- eller samarbetsföreningen ett sådant vuxenlag som spelar på en annan nivå än ordinarie föreningens vuxenlag. Spelrätten i sådant lag börjar följande dag efter spelad officiell match i det Gemensamma laget och vice versa.
 
6. Spelare som spelat i gemensamma laget har inte rätt att spela i ordinarie föreningens samarbetsföreningspartners sådana ungdomslag var ordinarie föreningen eller Samverkansföreningen har lag i samma åldersklass.
 
7. Spelare som är registrerad i farm- eller samarbetsföreningen kan inte spela i Gemensamma laget, om inte föreningen samtidigt är Samverkansförening.
 
8. Spelrätten som nämns i denna paragrafs 2, 3 och 5 moment är även ikraft efter 3.9.
 
 
KAPITEL III
ÖVRIGA BESTÄMMELSER
 
4§ Övriga bestämmelser
 
1. Vid bestämmandet av fostringspeng för spelare som spelar i Gemensamma laget är det avgörande i vilken ordinarie förening som spelaren har representationsrätten registrerad per 30.6., om ej anmälan enligt bestämmelserna för fostringspengs 5.10 § är gjord.
 
2. Tävlingens arrangör har rätt att bestämma en registreringsavgift för behandling och godkännande av Avtalet för gemensamt lag och rätt att ta ut en på förhand bestämd deltagaravgift som är avvikande från övriga lag som deltar i tävlingen, 
 
3. Tävlingens arrangör är skyldig att offentliggöra årligen deltagande Gemensamma lag och till föreningar som hör till detta.
 
4. Regionen kan i egna tävlingar ge enskild spelare, som lyder under dessa bestämmelser, dispens som endast gäller inom regionen