SUOMEN PALLOLIITON JALKAPALLO- JA FUTSALOTTELUIDEN TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET 2022

KIELLETYT ESINEET

1. YLEISET PERIAATTEET

1.1. Jalkapallo- ja futsalottelussa läsnä olevilla on oikeus odottaa, että kaikki mahdollinen on tehty heidän viihtyvyytensä ja turvallisuutensa varmistamiseksi.

1.2. Turvallisuusmääräysten tarkoituksena on varmistaa, että Suomessa pelattavat jalkapallo- ja futsalottelut järjestetään voimassa olevien lakien ja asetusten sekä näiden määräysten mukaisesti.

1.3. Turvallisuusmääräysten laiminlyönti tai rikkominen voi johtaa Suomen Palloliiton rangaistusmääräysten mukaisiin rankaisutoimenpiteisiin.

1.4. Näillä turvallisuusmääräyksillä ei siirretä jalkapallo-ottelun järjestäjän tai jalkapallostadionin/kentän taikka hallin omistajan tai haltijan vastuuta Suomen Palloliitto ry:lle, sen alueille tai yhteisöille, jotka hallinnoivat ylimpiä aikuisten valtakunnallisia sarjoja.

2. SOVELTAMISALA

2.1. Jalkapallo- ja futsalottelulla (jäljempänä ottelu) tarkoitetaan kaikkia Suomessa pelattavia Suomen Palloliiton, ylimpiä valtakunnallisia sarjoja hallinnoivien yhteisöjen, Palloliiton alueiden ja jäsenseurojen (jäljempänä seura) järjestämiä kansallisia ja kansainvälisiä otteluita.

2.2. Seuralla tarkoitetaan näissä määräyksissä Palloliiton tai sen alueiden järjestämissä sarjoissa sarjapaikan omaavaa yhdistystä ja/tai yhtiötä, jonka Palloliiton hallitus on hyväksynyt vastaamaan seuran kilpailutoiminnasta.

3. YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

3.1. Jalkapallo- ja futsalottelut ovat kokoontumislain mukaan yleisötilaisuuksia, joiden järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaa tilaisuuden järjestäjä. Kotijoukkue on tilaisuuden järjestäjä, jollei muuta ole määrätty. Järjestäjällä on tuottamuksestaan riippumaton eli ankara vastuu, mutta mikäli järjestäjä pystyy näyttämään toteen, että se on tehnyt kaiken tarpeellisen häiriöiden estämiseksi ja/tai niihin puuttumiseksi, voidaan se ottaa huomioon vähentävänä rangaistuksen määrää harkitessa.

3.2. Suomen Palloliitossa turvallisuudesta vastaa pääsihteeri. Hänellä on apunaan turvallisuuspäällikkö, joka huolehtii mm. Palloliiton järjestämien otteluiden ja turnausten turvallisuusjärjestelyistä, seurojen ja alueiden henkilöstön turvakoulutuksesta ja konsultoinnista sekä turvallisuuteen liittyvästä yhteistyöstä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaistahojen, FIFA:n, UEFA:n sekä kansallisten liittojen kanssa.

3.3. Seuroissa turvallisuudesta vastaavat järjestävän seuran puheenjohtaja, johtokunta/hallitus, toimihenkilöt ja turvallisuusvastaava.

3.4. Jalkapallo- ja futsalottelun järjestäjä vastaa pelaajien, joukkueiden taustahenkilöiden, erotuomariston, katsojien, toimitsijoiden ja median turvallisuudesta.

3.5. Seura on tuottamuksestaan riippumattomassa eli ankarassa vastuussa pelaajiensa, joukkueen taustahenkilöiden, toimihenkilöidensä, johtajiensa ja kannattajiensa käytöksestä kaikissa ottelutapahtumissa.

3.6. Jalkapallo- ja futsalottelun järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus paikalliselle poliisiviranomaiselle vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä otteluista, joissa vähäinen yleisömäärä ja ottelun luonne eivät edellytä toimenpiteitä turvallisuuden ja järjestyksen ylläpitämiseksi, kuten esim. järjestyksenvalvojien asettamista.

3.7. Poliisi- ja pelastusviranomaiset voivat antaa ennakkoon tai jalkapallo- ja futsalottelun aikana ohjeita ja määräyksiä ottelun järjestäjälle.

4. TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET

4.1. KAIKKI OTTELUT

4.1.1. Jalkapallo- ja futsalottelun järjestäjän tulee pyrkiä ottelun turvallisuuteen liittyvillä toimenpiteillä estämään ennakolta häiriöt ja vaaratilanteet.

4.1.2. Pelaajien, joukkueiden taustahenkilöiden ja erotuomariston koskemattomuus sekä yleisön viihtyvyys ja turvallisuus on taattava koko ottelutapahtuman ajan.

4.1.3. Ottelutapahtumassa on käyttäydyttävä asiallisesti ja muita kohtuuttomasti häiritsemättä.

4.1.4. Kaikenlainen rasismi tai rasistinen käyttäytyminen on kiellettyä ja se on pyrittävä estämään ennakolta. Mikäli rasismia ilmenee, siihen on puututtava välittömästi.

4.1.5. Kaikenlainen pelaajiin, joukkueiden taustahenkilöihin, erotuomaristoon, toimitsijoihin tai katsojiin kohdistuva herjaava käytös on kiellettyä. Mikäli herjaavaa käytöstä ilmenee, siihen on puututtava välittömästi.

4.1.6. Ottelun järjestäjällä on yhdessä poliisin kanssa tai yksinäänkin oikeus kieltää päihdyttävien aineiden hallussapito jalkapallo- ja futsalottelussa. Kiellosta tulee ilmoittaa etukäteen esimerkiksi pääsylipuissa, ottelumainonnassa tai porttiopasteissa. Kansainvälisissä otteluissa on lisäksi huomioitava UEFA:n ja FIFA:n ohjeet sekä määräykset alkoholin hallussapidosta ja anniskelusta.

4.1.7. Mikäli ottelussa anniskellaan alkoholia, siitä ei saa aiheutua häiriötä ottelutapahtumalle. Lisäksi on valvottava, ettei alkoholia nautita anniskelualueen ulkopuolella.

4.1.8. Jalkapallokentän turvallisuusalue on neljä metriä sivurajasta ja kolmesta viiteen metriä päätyrajasta. Futsalkentän turvallisuusalue on kauttaaltaan yksi metri. Häiritsevä käyttäytyminen ja katsojien oleskelu turvallisuusalueella on kiellettyä.

4.1.9. Katsojien pääsy pelikentälle on estettävä ottelutapahtuman aikana. Katsojat eivät saa poistua katsomosta pelikentälle päin ottelutapahtuman aikana. Mikäli kulku katsomoon tapahtuu katsomon edestä, on katsojilla oikeus käyttää katsomon edessä olevaa kulkuväylää katsomoon saapuessaan ja poistuessaan stadionilta tai siirtyessään katsomosta yleisöpalvelualueelle. Kaikenlainen muu katsomosta pelikentälle päin poistuminen on häiritsevää käytöstä.

4.1.10. Jalkapallo- tai futsalottelussa taikka ottelupaikan välittömässä läheisyydessä ei saa pitää hallussa eikä niihin saa tuoda

a) päihdyttäviä aineita
b) ampuma-aseita tai patruunoita
c) räjähdysaineita tai räjähteitä
d) terä- tai lyömäaseita
e) ilotulitteita, soihtuja tai savuja
f) laserkyniä tai vastaavia voimakkaan valotehon laitteita tai muita sellaisia esineitä tai aineita, joilla voidaan uhata toisen henkeä tai terveyttä taikka joilla voidaan aiheuttaa vaaraa ottelutapahtuman järjestykselle ja turvallisuudelle
g) poliittisia, rasistisia tai muuten loukkaavia julisteita tai banderolleja

4.1.11. Jalkapallo- ja futsalotteluun ei saa päästää henkilöä,

a) joka on häiritsevästi päihtynyt
b) jonka voidaan olettaa muutoin aiheuttavan häiriöitä tai vaarantavan turvallisuutta tai jonka hallusta sisääntulotarkastuksen yhteydessä tavataan 4.1.10 kohdassa b-f mainittuja esineitä tai aineita

4.1.12. Sisäänpääsy jalkapallo- ja futsalotteluun voidaan estää myös henkilöltä,

a) jonka aikaisemman käyttäytymisen perusteella on syytä epäillä vaarantavan siellä järjestystä ja turvallisuutta tai
b) jonka hallusta tavataan sisääntulotarkastusten yhteydessä 4.1.10 kohdassa a ja g mainittuja esineitä tai aineita

4.1.13. Seuran on neuvoteltava kannattajiensa kanssa turvallisuuteen ja järjestykseen liittyvistä asioista ennen kauden alkua ja selvitettävä heille myös vierasotteluita koskevat turvallisuus- ja käyttäytymissäännöt.

4.2. KANSAINVÄLISET OTTELUT

Suomessa pelattavissa kansainvälisissä otteluissa noudatetaan näitä määräyksiä sekä UEFA:n ja FIFA:n turvallisuusohjeita ja -määräyksiä.

4.3. KANSALLISET OTTELUT 

Veikkausliiga, Miesten Ykkönen ja Futsal-Liiga ja Kansallinen Liiga

4.3.1. Jalkapallon Veikkausliigaseurojen ja Miesten Ykkösen ja Kansallisen Liigan seurojen tulee nimetä voimassa olevan järjestyksenvalvojakortin omaava henkilö turvallisuusvastaavaksi, jonka tehtävänä on laatia ottelutapahtumia koskeva turvallisuussuunnitelma, johtaa otteluiden aikana turvallisuushenkilöstöä ja vastata ottelutapahtumien turvallisuudesta. Miesten Kakkosen ja Futsal-Liigan seuroille suositellaan samaa käytäntöä.

4.3.2. Seuran on neuvoteltava ennen kauden alkua paikallisten poliisi- ja pelastusviranomaisten kanssa otteluiden järjestykseen, turvallisuuteen, liikennejärjestelyihin, onnettomuustilanteisiin ja pelastustoimiin liittyvistä asioista.

4.3.3. Turvallisuusvastaava raportoi seurajohdolle kaikista turvallisuuteen ja järjestykseen liittyvistä asioista.

4.3.4. Järjestyksenvalvojiksi valitaan ainoastaan järjestyksenvalvojakortin omaavia, turvallisuustehtäviin kykeneviä henkilöitä ja vähintään viranomaisten vaatima määrä.

4.3.5. Järjestyksenvalvojat on koulutettava ennen kauden alkua ja koulutusta on jatkettava kauden aikana.

4.3.6. Sisääntulo kentälle, stadionille tai hallille on järjestettävä porttien ja aitojen avulla siten, että turvallisuustarkastukset sisääntuloporteilla tai kulkuovilla ovat mahdollisia.

4.3.7. Kaikki myytävät juomat on kaadettava avonaisiin pahvisiin tai muovisiin kertakäyttömukeihin. Seurat voivat anoa kilpailunjärjestäjältä lupaa myydä juomia avatuissa tölkeissä tai muovipulloissa. Luvan edellytyksenä on osoittaa riittävät toimenpiteet, joilla varmistetaan juomien nauttiminen siihen osoitetuissa tiloissa, ja tölkeissä tai muovipulloissa olevien juomien kuljettaminen katsomoon estetään. Lupaehtojen laiminlyönti voi johtaa luvan perumiseen ja kurinpitotoimenpiteisiin. Kilpailunjärjestäjä voi myöntää luvan samoilla perusteilla myös muiden sarjojen otteluihin.

4.3.8. Poliisi- ja pelastusajoneuvoille on järjestettävä pysäköintipaikat stadionin, kentän tai hallin välittömästä läheisyydestä ja viranomaisajoneuvoille on taattava esteetön kulku heidän vaatimiinsa kohteisiin.

4.3.9. Yleisöä varten on varattava oma ensiapuhenkilöstö.

4.3.10. Liikuntaesteisille on varattava oma katsomonosa tai omat erilliset paikat katsomossa. Saattajille on myös varattava riittävä määrä paikkoja.

4.3.11. Medialle on varattava oma katsomonosa.

4.3.12. TV-kameroille on tehtävä kiinteät paikat ja nämä paikat on huomioitava pääsylippuja myytäessä.

4.3.13. Tupakointi on kiellettyä kentällä, stadionilla tai hallilla muualla kuin erikseen merkityillä tupakointipaikoilla niin sisä- kuin ulkotiloissa.

4.3.14. Kotijoukkueen ja vierasjoukkueen kannattajille on varattava omat turvalliset istumapaikat, joiden tulee sijaita riittävän kaukana toisistaan, mieluiten eri katsomoissa. Vierasjoukkueen kannattajien katsomoon tulee järjestää oma sisääntuloportti, omat palvelut WC-tiloineen ja katsomonosa pitää pystyä tarvittaessa eristämään aidoilla, peitteillä tms. muista katsomoista. Tarvittaessa vierasjoukkueen kannattajien busseille on varattava oma turvallinen pysäköintialue.

5. TURVALLISUUSSUUNNITELMA

5.1. Pelikauden ottelutapahtumien turvallisuusjärjestelyistä tulee jalkapallon Veikkausliigaseurojen, ja Miesten Ykkösen ja Kansallisen Liigan seurojen tehdä turvallisuussuunnitelma. Tarvittaessa muissakin sarjoissa pelaavien seurojen tulee tehdä turvallisuussuunnitelma otteluistaan, joihin odotetaan vähintään 200 katsojaa.

Turvallisuussuunnitelmasta täytyy selvitä ainakin seuraavat asiat:
a) Turvallisuusvastaavan, apulaisturvallisuusvastaavan sekä muun tapahtuma- ja turvaorganisaation yhteystiedot
b) ottelutapahtuman perustiedot ja riskiarvio
c) tietoa pääsylipuista ja kulkuluvista
d) ottelutapahtuman turvajärjestelyt
e) ottelutapahtuman uhka- ja riskianalyysi
f) toimintaohjeet erilaisiin kriisi-, uhka-, rikos- ja onnettomuustilanteisiin
g) sisäänpääsynvalvonnan toimintaohjeet
h) katsomo- ja kenttävalvonnan toimintaohjeet
i) toimintaryhmän toimintaohjeet
j) sisätilojen valvonnan toimintaohjeet
k) liikenteen- ja pysäköinninvalvonnan toimintaohjeet
l) stadionkartta
m) pommiuhkaussoittokaavake (tarvittaessa)
n) tuntomerkkikaavake rikostilanteisiin (tarvittaessa)

5.2. Turvallisuussuunnitelma sekä sen liitteenä olevat nämä määräykset on toimitettava poliisi- ja pelastusviranomaisille yleisötilaisuudesta tehtävän ilmoituksen yhteydessä riittävän aikaisin ennen kauden alkua. Jalkapallon Veikkausliigaseurojen ja Miesten Ykkösen seurojen on toimitettava suunnitelma myös Suomen Palloliittoon ennen kauden alkua.

5.3. Järjestyksenvalvojat ja muu turvallisuushenkilöstö tulee jakaa ryhmiin ja nimetä eri ryhmille ryhmänjohtajat sekä vastuualueet.

5.4. Turvallisuus- ja tapahtumaorganisaatiolle on annettava riittävä ottelutapahtumiin liittyvä koulutus sekä selkeät kirjalliset tai suulliset toimintaohjeet. Ohjeistuksessa on huomioitava mahdolliset viranomaisten antamat määräykset.

5.5. Koko jalkapallo- ja futsalottelun järjestävän organisaation on sitouduttava turvallisuussuunnitelmaan ja noudatettava sitä.

5.6. Turvallisuussuunnitelma ja nämä määräykset on pidettävä turvaorganisaation sekä viranomaisten saatavilla ottelutapahtumassa.

6. JÄRJESTYKSENVALVOJATOIMINTA

6.1. JÄRJESTYKSENVALVOJAN VELVOLLISUUDET

6.1.1. Järjestyksenvalvojan ensisijaisena velvollisuutena on varmistaa ja huolehtia kaikkien ottelutapahtumassa mukana olevien ihmisten turvallisuudesta.

6.1.2. Järjestyksenvalvojan on viipymättä ilmoitettava ottelutapahtuman järjestäjälle, tarvittaessa myös poliisille ja pelastusviranomaisille turvallisuutta ilmeisesti vaarantavista seikoista ja hänen on ryhdyttävä välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin turvallisuuden säilyttämiseksi.

6.1.3. Järjestyksenvalvojan on huolehdittava, ettei ottelutapahtumasta aiheudu vaaraa eikä kohtuutonta häiriötä sivullisille, liikenteelle, ympäristölle tai kotirauhalle.

6.1.4. Järjestyksenvalvojan on varmistettava, ettei ottelutapahtumassa vahingoiteta toisten omaisuutta.

6.1.5. Järjestyksenvalvojan on toimessaan noudatettava poliisin ja pelastusviranomaisten ennakolta tai ottelutapahtuman aikana antamia ohjeita ja määräyksiä.

6.1.6. Järjestyksenvalvojan on käytettävä ottelutapahtumassa Sisäasiainministeriön asetuksen (842/2003) mukaista järjestyksenvalvojan tunnusta (tunnistelaatta tai -liivi, jossa on säädöksen mukainen tekstitys).

6.2. JÄRJESTYKSENVALVOJAN OIKEUDET

6.2.1. Järjestyksenvalvojan on oikeus estää pääsy ottelutapahtumaan henkilöltä, jonka päihtymyksensä, käyttäytymisensä tai varustautumisensa vuoksi on perusteltua syytä epäillä vaarantavan järjestystä tai turvallisuutta.

6.2.2. Järjestyksenvalvojalla on oikeus estää pääsy ottelutapahtumaan henkilöltä, jonka aikaisemman käyttäytymisensä perusteella on syytä epäillä vaarantavan järjestystä tai turvallisuutta.

6.2.3. Järjestyksenvalvojalla on myös oikeus estää sisäänpääsy henkilöltä, jonka epäillään pitävän hallussaan esineitä tai aineita, joiden hallussapito on lain mukaan tai ottelutapahtuman järjestäjän tai poliisin asettamien ehtojen mukaan kielletty.

6.2.4. Järjestyksenvalvojalla on oikeus poistaa ottelutapahtumasta henkilö, joka esim. päihtyneenä häiritsee järjestystä tai muita henkilöitä, herjaa pelaajia, joukkueiden taustahenkilöitä, erotuomaristoa, toimitsijoita tai katsojia, esiintyy uhkaavasti, meluamalla, väkivaltaisuudella tai muulla käyttäytymisellään häiritsee järjestystä tai vaarantaa turvallisuutta tai joka huomautuksista huolimatta jättää noudattamatta järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi annettuja tarpeellisia määräyksiä.

6.2.5. Jos paikalta poistaminen on riittämätön toimenpide, eikä häiriötä tai vaaraa voida muutoin poistaa, järjestyksenvalvojalla on oikeus ottaa henkilö kiinni. Kiinniotettu on viipymättä luovutettava poliisin haltuun.

6.2.6. Järjestyksenvalvojalla on tehtäväänsä suorittaessaan oikeus käyttää tarpeellisia voimakeinoja, mikäli järjestystä tai turvallisuutta vaarantava tilanne on välittömästi uhkaamassa eikä sitä tilanteen vaaran, vakavuuden ja kiireellisyyden vuoksi kyetä millään muilla keinoin hoitamaan. Voimankäyttö saa jatkua vain niin kauan, kuin edellytykset sen aloittamiselle olisivat jatkuvasti olemassa. Voimakeinoja saa kohdistaa niin henkilöön kuin omaisuuteen.

6.2.7. Järjestyksenvalvojalla on oikeus estää tai keskeyttää ottelu, siihen kuuluva ohjelmanumero tai tapahtuma kokoontumislaissa määritellyin edellytyksin.

6.2.8. Järjestyksenvalvojan oikeuksista sisääntulotarkastuksissa määritellään myöhemmin kappaleessa ”Sisäänpääsyn valvonta”.

6.3. JÄRJESTYKSENVALVOJIEN TOIMINTATAPA

6.3.1. Järjestyksenvalvojan tehtävänä jalkapallo- ja futsalottelussa on ylläpitää viihtyisyyttä, järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikoksia ja onnettomuuksia.

6.3.2. Asiallinen toiminta sekä täsmällinen ja rauhallinen käytös antavat hyvän kuvan järjestäjästä ja lisäävät yleisön viihtyvyyttä.

6.3.3. Järjestyksenvalvojatoiminnan pitää olla yhteisen linjan mukaista.

6.3.4. Järjestyksenvalvoja ei saa provosoida yleisöä omalla käytöksellään.

6.3.5. Järjestyksenvalvojan pitää käyttää työskennellessään laissa ja asetuksessa määriteltyjä järjestyksenvalvojatunnuksia.

6.3.6. Järjestyksenvalvoja on puolueeton eikä hän saa pukeutua kummankaan joukkueen asuihin.

6.3.7. Järjestyksenvalvoja ei saa reagoida näkyvästi kummankaan joukkueen suorituksiin.

6.3.8. Järjestyksenvalvoja ei saa tupakoida tehtäväpaikallaan eikä hän saa missään olosuhteissa työskennellä päihteiden vaikutuksen alaisena.

6.3.9. Järjestyshäiriöihin tulee puuttua ajoissa ja toiminnan on oltava nopeaa, tehokasta ja yhtenäistä.

6.3.10. Kriisi- ja uhkatilanteissa järjestyksenvalvojien tulee pyrkiä pelastamaan vaarassa olevat ja estämään lisävahinkojen syntyminen sekä toimimaan aina viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti.

6.3.11. Järjestyksenvalvojan on tultava toimipaikalleen riittävän ajoissa. Työtehtävät päättyvät vasta, kun katsojat, pelaajat, joukkueiden taustahenkilöt ja erotuomaristo ovat poistuneet kentältä/stadionilta. 

6.3.12. Järjestyksenvalvojan on toimessaan noudatettava poliisin ja pelastusviranomaisten ennakolta tai tilaisuuden aikana antamia ohjeita ja määräyksiä. 

6.4. JÄRJESTYKSENVALVOJIEN YHTEYDENPITO

Keskinäistä yhteydenpitoa varten järjestyksenvalvojien suositellaan käytettävän VHF – UHF-taajuuksilla toimivia radiopuhelimia. Yhteydet tulee varmistaa GSM-puhelimilla.

7. SISÄÄNPÄÄSYN VALVONTA

7.1. Järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi järjestäjällä on yhdessä poliisin kanssa tai yksinään oikeus määrätä järjestyksenvalvoja tarkastamaan jalkapallo- ja futsalotteluun saapuvat ja näiden mukana olevat tavarat, jos tämä on tarpeen tilaisuuden erityisluonteen vuoksi tai on perusteltua aihetta epäillä, että ottelutapahtumaan osallistuvilla on hallussaan kokoontumislaissa kiellettyjä esineitä tai aineita.

7.2. Tarkastuksesta on ilmoitettava etukäteen esimerkiksi pääsylipuissa, ottelumainonnassa sekä sisääntuloporteille ja -oville sijoitettavissa opasteissa.

7.3. Järjestäjällä itsellään ei ole oikeutta tehdä sisääntulotarkastuksia, vaan järjestäjän on asetettava järjestyksenvalvoja suorittamaan tarkastuksia.

7.4. Järjestyksenvalvojalla on oikeus metallinilmaisinta tai muuta vastaavaa laitetta käyttäen tarkastaa jalkapallo- ja futsalotteluun saapuva tai siellä oleva henkilö sen varmistamiseksi, ettei hänellä ole hallussaan sellaisia esineitä tai aineita, joilla voitaisiin aiheuttaa vaaraa järjestykselle tai turvallisuudelle, taikka joiden hallussapito jalkapallo- ja futsalottelussa on kielletty lailla tai sen nojalla annetulla määräyksellä.

7.5. Ottelun järjestäjän tai poliisin antaman määräyksen nojalla tai jos muusta syystä on perusteltua aihetta epäillä, että henkilöllä on hallussaan kiellettyjä esineitä tai aineita, järjestyksenvalvojalla on oikeus tarkastaa henkilö ja hänen mukanaan olevat tavarat myös muulla sopivalla tavalla.

7.6. Tarkastuksen suorittamiseksi henkilö voidaan määrätä kulkemaan metallinilmaisimen kautta. Röntgenlaitetta saa käyttää ainoastaan tavaroiden tarkastukseen.

7.7. Järjestyksenvalvojalla on oikeus ottaa pois tarkastuksissa löydetyt kielletyt esineet tai aineet, joilla voitaisiin aiheuttaa vaaraa ottelutapahtuman järjestykselle ja turvallisuudelle. Pois otetut esineet tai aineet, joiden palauttamiselle ei ole lain mukaista estettä, tulee palauttaa omistajalleen hänen poistuessaan ottelusta.

7.8. Jos tarkastus tehdään tarkastettavan suostumuksella vaatteiden päältä tunnustelemalla, on tarkastajan oltava samaa sukupuolta kuin tarkastettavan.

7.9. Tarkastus on suoritettava hienotunteisesti ja vähimmän haitan periaatetta noudattaen sekä sukupuolisiveellisyyttä vaalivalla tavalla.

7.10. Henkilö, joka kieltäytyy tarkastuksesta, jätetään tarkastamatta. Häntä ei kuitenkaan tarvitse päästää jalkapallo- tai futsalotteluun.

8. KENTTIEN RAKENTEIDEN TURVALLISUUS

8.1. ENNEN KAUDEN ALKUA SUORITETTAVAT TARKASTUKSET

8.1.1. Jalkapallo- ja futsalottelun järjestäjän on varmistettava, että kentän, stadionin tai hallin omistaja taikka haltija on laatinut kiinteistölle pelastuslain ja -asetuksen edellyttämän asianmukaisen ja ajan tasalla olevan pelastussuunnitelman. (PelL 15 § ja PelA 1 § 7 mom.).

8.1.2. Jalkapallo- ja futsalottelun järjestäjän on varmistettava, että kentän, stadionin tai hallin omistaja on tarkastanut yhdessä pelastus- ja rakennusvalvontaviranomaisten, tarvittaessa myös poliisiviranomaisen kanssa kentän, stadionin tai hallin ennen kauden alkua ja hyväksyneet sen turvalliseksi ottelupaikaksi.

8.1.3. Mikäli kentän/stadionin tai hallin olosuhteissa, rakenteissa tai järjestelyissä tapahtuu ennen ottelua tai kauden aikana turvallisuuteen vaikuttavia muutoksia, on ottelutapahtuman järjestäjän ilmoitettava siitä yllä mainituille viranomaisille, jotka päättävät mahdollisista lisä- tai uusintatarkastuksista.

8.2. ENNEN OTTELUA SUORITETTAVAT TARKASTUKSET

8.2.1. Alkusammutusvälineistön kunto ja sijoitus

8.2.2. Sisääntuloporttien, hätäpoistumisreittien ja katsomoista kentälle johtavien hätäkulkuporttien toiminta ja esteettömyys

8.2.3. Tarkastus, jolla varmistetaan, ettei katsomossa ole irrallisia esineitä tai paloherkkiä tavaroita tai aineita

8.2.4. Kenttäalue (päivittyy)

8.2.5. Sisätilat (päivittyy)

8.2.6. Pelastustiet (päivittyy)

8.2.7. Kansainvälisissä otteluissa tarkastetut sisätilat on lukittava. Mikäli lukitseminen ei ole mahdollista, tilat on pidettävä valvottuina turvallisuushenkilöstön saapumiseen saakka.

8.3. MUITA MÄÄRÄYKSIÄ

8.3.1. Tilapäiset rakenteet, kuten esim. katsomorakenteet, on tarkastutettava rakennusvalvonta- tai pelastusviranomaisilla aina ennen niiden käyttöönottoa.

8.3.2. Yleisön kulkureitit ja poistumistiet on pidettävä koko ottelutapahtuman ajan lukitsemattomina ja esteettöminä.

8.3.3. Katsomosta kentälle johtavat hätäpoistumisportit suositellaan merkittävän näkyvällä värillä tai teipillä.

8.3.4. Stadionille/hallille johtavat pelastustiet ja -reitit on pidettävä esteettöminä koko ottelutapahtuman ajan.

8.3.5. Mikäli kannattajaryhmät haluavat tuoda stadionille tai halliin banderolleja tai tifoja, on niiden käytöstä ilmoitettava etukäteen tapahtuman turvallisuuspäällikölle.

8.3.6. Mikäli kannattajaryhmät haluavat käyttää katsomossa yleisön yläpuolella rullattavia isoja banderolleja tai kankaita, materiaalien on oltava paloluokiteltuja tai palokäsiteltyjä. Paloluokiteltujen materiaalien on oltava syttyvyysluokaltaan SL1, palosuojakäsitellyistä materiaaleista tulee esittää kirjallinen todistus materiaalin palosuojakäsittelystä.

Turvallisuusmääräykset 2021 / Säkerhetsbestämmelser 2021 >>