TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 2022

Suomen Palloliiton taloudelliset määräykset sellaisiin valtakunnallisiin sarjoihin osallistuville seuroille, joissa ei ole käytössä Palloliiton hallituksen vahvistamaa seuralisenssijärjestelmää.

1. YLEISTÄ 

1.1. Taloudellisten määräysten tarkoituksena on vahvistaa seurojen taloudellista asemaa siten, että seurojen taloudenhoito on vakaalla pohjalla ja perustuu voimassa oleviin lakeihin, säädöksiin sekä Suomen Palloliiton sääntöihin ja määräyksiin. 

1.2. Seurojen taloudellisten asioiden asianmukainen hoito varmistaa seurojen elinvoiman, mahdollistaa pitkäjännitteisen seuratyön harjoittamisen ja tasapuoliset kilpailuolosuhteet kaikille seuroille. 

1.3. Seuran on hoidettava taloutensa siten, että se pystyy osallistumaan valtakunnalliseen sarjaan. Taloudenhoito tulee järjestää siten, että taloudelliset velvoitteet kaikille tahoille tulevat hoidetuiksi. 

2. SOVELTAMISALA 

2.1. Seuralla tarkoitetaan näissä määräyksissä sarjapaikan omaavaa yhdistystä ja/tai seuraa yhteistyösopimuksella hallitsevaa yhtiötä.

2.2. Nämä määräykset ovat ehdottomia Miesten Kakkoseen, Naisten Ykköseen ja Miesten Futsal-Liigan seuroille.  

2.3. Muihin valtakunnallisiin sarjoihin osallistuville seuroille nämä määräykset ovat suosituksia siltä osin, kun ne eivät koske pakottavaa lainsäädäntöä tai näiden määräysten kohtia 1.1–3, 3.5–9 sekä 4.1–4. 

3. TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 

3.1. Seurojen on esitettävä Suomen Palloliittoon selvitys Palloliiton sarjaan osallistuvan joukkueen kilpailutoiminnan suunnitelmasta ja joukkueen talousarviosta tulevan sarjakauden osalta 15.2. mennessä (Miesten Kakkoseen ja Naisten Ykköseen osallistuvat seurat). Miesten Futsal-Liigaan osallistuvien seurojen osalta suunnitelma on toimitettava 15.8. mennessä. 

3.2. Seuran tilintarkastajista vähintään yhden on oltava HT-, KHT- tai JHT- tilintarkastaja. 

3.3. Seuran on toimitettava vuosikokouksensa hyväksymät tilinpäätöstiedot (tuloslaskelma ja tase) tilintarkastajien lausuntoineen Suomen Palloliittoon vuosittain viimeistään viisi (5) kuukautta tilikauden päättymisestä.

3.4. Seuran on pyydettäessä annettava selvitys valtakunnalliseen sarjaan osallistuvan joukkueen taloudellisesta tilanteesta budjettivertailuineen (tuloslaskelma) per 30.6. viimeistään 1.8. mennessä. 

3.5. Seuran on ilmoitettava välittömästi Suomen Palloliittoon, jos sen taloudellisessa tilanteessa ilmenee ennen sarjan alkua tai pelikauden aikana sellaisia seikkoja, jotka voivat vaarantaa sen osallistumisen Palloliiton valtakunnalliseen sarjaan. 

3.6. Ilmoittautuessaan valtakunnalliseen sarjaan, seura sitoutuu hoitamaan taloutensa siten, että se pystyy osallistumaan kaikkiin sarjansa otteluihin. 

3.7. Seuran on toimitettava urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain piiriin kuuluvista pelaajista lista Suomen Palloliittoon kymmenen päivää ennen ensimmäistä ottelua. Listaa on täydennettävä kauden aikana sitä mukaa kun seura palkkaa uusia lain soveltamisalaan kuuluvia pelaajia. 

3.8. Taloudenhoidon seurannan tehostamiseksi seuran on annettava pyydettäessä myös muita tietoja taloudellisesta tilanteestaan Suomen Palloliittoon. 

3.9. Seuran on yksi kuukausi ennen kauden ensimmäistä virallista ottelua toimitettava Suomen Palloliittoon selvitys seuran sen hetkisistä vastuuhenkilöistä. Selvitys tulee todentaa myös asianmukaisella viranomaisen antamalla rekisteriotteella tai virallisen nimenkirjoittajan allekirjoittamalla vahvistuksella tietojen muuttumattomuudesta. 
Muutokset vastuuhenkilöissä tulee ilmoittaa välittömästi Suomen Palloliittoon ja todentaa edellä mainituin tavoin rekisteriotteella. 

4. VALVONTA JA SEURAAMUKSET 

4.1. Suomen Palloliitto valvoo näiden määräysten noudattamista. 

4.2. Näiden määräysten noudattamatta jättäminen voi johtaa Suomen Palloliiton rangaistusmääräysten mukaisiin rangaistuksiin. 

4.3. Suomen Palloliiton hallitus voi sulkea seuran valtakunnallisista sarjoista, jos seura laiminlyö näissä ja muissa määräyksissä määritellyt taloudelliset velvoitteensa.  

Jos seura laiminlyö näissä määräyksissä mainitun tiedonantovelvollisuuden, voidaan seuralta periä Suomen Palloliiton hallituksen määräämä maksu.

Taloudelliset määräykset 2021 / Finansiella bestämmelser 2021 >>

FINANSIELLA BESTÄMMELSER 2022

Finlands Bollförbunds finansiella bestämmelser för föreningar som deltar i sådana nationella serier där det föreningslicenssystem som Finlands Bollförbund har bekräftat inte är i bruk.

1. ALLMÄNT

1.1. Syftet med de finansiella bestämmelserna är att förstärka föreningarnas finansiella position så att föreningarnas ekonomiska förvaltning har en solid grund och baserar sig på ikraftvarande lagar, förordningar samt Finlands Bollförbunds regler och bestämmelser.

1.2. En adekvat skötsel av föreningarnas finansiella ärenden säkerställer att föreningarna har livskraft, gör det möjligt att idka ett långsiktigt föreningsarbete samt ger alla föreningar likvärdiga tävlingsförhållanden.

1.3. Föreningen bör sköta sin ekonomi så att föreningen kan delta i nationell serie. Den ekonomiska förvaltningen bör skötas så att de finansiella åtagandena till alla parter blir omskötta.

2. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

2.1. Med förening avses i dessa bestämmelser förening som innehar serieplats och/eller bolag som styr förening genom ett samarbetsavtal

2.2. Dessa bestämmelser är ovillkorliga för föreningar i Herrarnas Tvåa, Damernas Etta och Herrarnas Futsal-Liga.

2.3. För föreningar som deltar i övriga nationella serier är dessa bestämmelser rekommendationer i den mån de inte gäller tvingande lagstiftning eller punkterna 1.1-3, 3.5-9 och 4.1-4 i dessa bestämmelser.

3. FINANSIELLA BESTÄMMELSER

3.1 Föreningarna måste före den 15.2 förse Finlands Bollförbund med en plan för tävlingsverksamheten för det lag som deltar i förbundets serie och lagets budget för kommande säsong (föreningar som deltar i Herrarnas Tvåa och Damernas Etta). För föreningar som deltar i Herrarnas Futsal-Liga måste planen skickas före den 15.8.

3.2. Åtminstone en av föreningens revisorer måste vara en GR-, CGR- eller OFGR -revisor.

3.3. Föreningen måste senast fem (5) månader efter räkenskapsårets slut skicka uppgifter om bokslutet (resultat- och balansräkning) som godkänts under årsmötet inklusive revisorernas utlåtanden till Finlands Bollförbund.

3.4. På begäran måste föreningen ge en redogörelse över den finansiella situationen inkl. budgetjämförelser (resultaträkning) för ett lag som skall delta i en nationell serie per 30.6 senast den 1.8.

3.5. Föreningen måste omedelbart informera Finlands Bollförbund om det före säsongsstarten eller under säsongen i dess finansiella situation framkommer sådana aspekter som skulle kunna äventyra föreningens deltagande i nationell serie.

3.6. I samband med att föreningen anmäler sig till en nationell serie förbinder sig föreningen att sköta sin ekonomi på ett sådant sätt att den kan delta i alla matcher i sin serie.

3.7. Föreningarna måste enligt lagen om idrottarnas olycks- och pensionsförsäkring förse Finlands Bollförbund med en lista på spelarna som hör till denna kategori tio dagar före den första matchen. Listan måste kompletteras under säsongen i takt med att föreningen skaffar nya spelare som är underställda denna lags tillämpningsområde.

3.8. För att effektivisera ekonomiuppföljningen måste föreningen även på begäran förse Finlands Bollförbund med övrig information om föreningens ekonomiska situation.

3.9. Föreningen måste 1 månad före säsongens första officiella match förse Finlands Bollförbund med en redogörelse för föreningens aktuella ansvarspersoner. Redogörelsen måste också bestyrkas med ett adekvat registreringsbevis från myndigheterna eller med en bekräftelse undertecknad av officiell undertecknare som intygar att uppgifterna är oförändrade. Om ansvarspersonerna ändras måste Finlands Bollförbund omedelbart informeras om detta och så skall det bekräftas på ovannämnda sätt med registreringsbevis.

4. KONTROLL OCH SANKTIONER

4.1. Finlands Bollförbund kontrollerar att dessa bestämmelser efterföljs.

4.2. Om dessa bestämmelser inte efterföljs kan påföljden vara bestraffning enligt Finlands Bollförbunds straffbestämmelser.

4.3. Vid försummelse av de finansiella åtaganden som definierats i dessa och övriga bestämmelser kan Finlands Bollförbunds styrelse utesluta föreningen från nationella serier.

Om föreningen försummar den informationsplikt som omnämns i dessa bestämmelser kan föreningen debiteras för en avgift som bestäms av Finlands Bollförbunds styrelse.