Taloudelliset määräykset 2021

Suomen Palloliiton taloudelliset määräykset sellaisiin valtakunnallisiin sarjoihin osallistuville seuroille, joissa ei ole käytössä Palloliiton hallituksen vahvistamaa seuralisenssijärjestelmää. 

I YLEISTÄ 

1) Taloudellisten määräysten tarkoituksena on vahvistaa seurojen taloudellista asemaa siten, että seurojen taloudenhoito on vakaalla pohjalla ja perustuu voimassa oleviin lakeihin, säädöksiin sekä Suomen Palloliiton sääntöihin ja määräyksiin. 

2) Seurojen taloudellisten asioiden asianmukainen hoito varmistaa seurojen elinvoiman, mahdollistaa pitkäjännitteisen seuratyön harjoittamisen ja tasapuoliset kilpailuolosuhteet kaikille seuroille. 

3) Seuran on hoidettava taloutensa siten, että se pystyy osallistumaan valtakunnalliseen sarjaan. Taloudenhoito tulee järjestää siten, että taloudelliset velvoitteet kaikille tahoille tulevat hoidetuiksi. 

II SOVELTAMISALA 

4) Seuralla tarkoitetaan näissä määräyksissä sarjapaikan omaavaa yhdistystä ja/tai seuraa yhteistyösopimuksella hallitsevaa yhtiötä.

5) Nämä määräykset ovat ehdottomia Miesten Kakkoseen, Naisten Ykköseen ja Miesten Futsal-Liigan seuroille.  

6) Muihin valtakunnallisiin sarjoihin osallistuville seuroille nämä määräykset ovat suosituksia siltä osin, kun ne eivät koske pakottavaa lainsäädäntöä tai näiden määräysten 1-3 ja 11-19 kohtia

III TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET 

7) Seurojen on esitettävä Suomen Palloliittoon selvitys liiton kilpailuun osallistuvan joukkueen kilpailutoiminnan suunnitelmasta ja joukkueen talousarviosta tulevan sarjakauden osalta helmikuun 15. päivään mennessä (Miesten Kakkoseen ja Naisten Ykköseen osallistuvat seurat). Miesten Futsal-Liigaan osallistuvien seurojen osalta suunnitelma on toimitettava elokuun 15. päivään mennessä. 

8) Seuran tilintarkastajista vähintään yhden on oltava HT-, KHT- tai JHT- tilintarkastaja. 

9) Seuran on toimitettava vuosikokouksensa hyväksymät tilinpäätöstiedot (tuloslaskelma ja tase) tilintarkastajien lausuntoineen Suomen Palloliittoon vuosittain viimeistään viisi (5) kuukautta tilikauden päättymisestä 

10) Seuran on pyydettäessä annettava selvitys valtakunnalliseen sarjaan osallistuvan joukkueen taloudellisesta tilanteesta budjettivertailuineen (tuloslaskelma) per kesäkuun 30. päivä viimeistään elokuun 1. päivään mennessä. 

11) Seuran on ilmoitettava välittömästi Suomen Palloliittoon, jos sen taloudellisessa tilanteessa ilmenee ennen sarjan alkua tai pelikauden aikana sellaisia seikkoja, jotka voivat vaarantaa sen osallistumisen liiton valtakunnalliseen sarjaan. 

12) Ilmoittautuessaan valtakunnalliseen sarjaan, seura sitoutuu hoitamaan taloutensa siten, että se pystyy osallistumaan kaikkiin sarjansa otteluihin. 

13) Seuran on toimitettava urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain piiriin kuuluvista pelaajista lista Suomen Palloliittoon kymmenen päivää ennen ensimmäistä ottelua. Listaa on täydennettävä kauden aikana sitä mukaa kun seura palkkaa uusia lain soveltamisalaan kuuluvia pelaajia. 

14) Taloudenhoidon seurannan tehostamiseksi seuran on annettava pyydettäessä myös muita tietoja taloudellisesta tilanteestaan Suomen Palloliittoon. 

15) Seuran on 1 kk ennen ensimmäistä ottelua toimitettava Suomen Palloliittoon selvitys seuran sen hetkisistä vastuuhenkilöistä. Selvitys tulee todentaa myös asianmukaisella viranomaisen antamalla rekisteriotteella tai virallisen nimenkirjoittajan allekirjoittamalla vahvistuksella tietojen muuttumattomuudesta. Muutokset vastuuhenkilöissä tulee ilmoittaa välittömästi Suomen Palloliittoon ja todentaa edellä mainituin tavoin rekisteriotteella. 

IV VALVONTA JA SEURAAMUKSET 

16) Suomen Palloliitto valvoo näiden määräysten noudattamista. 

17) Näiden määräysten noudattamatta jättäminen voi johtaa Suomen Palloliiton rangaistusmääräysten mukaisiin rangaistuksiin. 

18) Suomen Palloliiton hallitus voi sulkea seuran valtakunnallisista sarjoista, jos seura laiminlyö näissä ja muissa määräyksissä määritellyt taloudelliset velvoitteensa.  

19) Jos seura laiminlyö näissä määräyksissä mainitun tiedonantovelvollisuuden, voidaan seuralta periä Suomen Palloliiton hallituksen määräämä maksu. 

Finansiella bestämmelser

Finlands Bollförbunds finansiella bestämmelser till föreningar som deltar i sådana nationella serier, där förenings licenssystemet Finlands Bollförbund bekräftat, inte är i användning. 

I ALLMÄNT 

1) Syftet med de finansiella bestämmelserna är att förstärka föreningarnas finansiella position, så att förningarnas ekonomiska förvaltning har en solid grund och baserar sig på ikraftvarande lagar, förordningar samt Bollförbundets regler och bestämmelser.

2) En korrekt skötsel av föreningarnas finansiella ärenden säkerställer föreningarnas livskraft, möjliggör utförandet av ett långsiktigt föreningsarbete samt ger alla föreningar likvärdiga tävlingsmöjligheter.

3) Föreningen bör sköta sin ekonomi, på ett sätt som möjliggör att föreningen har möjligheten att delta i nationella serier. Den ekonomiska förvaltningen bör skötas på ett sådant sätt, att alla finansiella åtaganden, till alla parter blir skötta.

II TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

4) Föreningen betyder i dessa bestämmelser organisationen som innehar serieplatsen och/eller företaget som styr föreningen genom ett samarbetsavtal

5) Dessa bestämmelser är ovillkorliga för föreningar i Herrarnas Tvåa, Damernas Etta och Herrarnas Futsal-Liga.

6) För övriga föreningar som deltar i nationella serier är dessa bestämmelser rekommendationer, om de inte handlar om tvingande lagstiftning eller punkterna 1-3 och 11-19 i dessa bestämmelser.

III FINANSIELLA BESTÄMMELSER

7) Förningarna måste innan 15 februari presentera för Finlands Bollförbund en plan för tävlingsverksamheten för laget som deltar i tävlingen, samt en budget för lagets kommande säsong (föreningar som deltar i Herrarnas Tvåa och Damernas Etta). För föreningar som deltar i Herrarnas Futsal-Liga, måste planerna presenteras innan 15 augusti.

8) Åtminstone en av föreningens revisorer måste vara en GR, CGR eller OFGR -revisor.

9) Föreningen måste leverera, under årsmötet godkänna uppgifter om bokslutet (resultat- och balansräkning), med revisorernas utlåtanden, till Finlands Bollförbund, senast fem (5) månader efter räkenskapsårets slut.
10) Om Finlands Bollförbund begär, måste föreningen redogöra ett lags finansiella situation (inklusive resultaträkning), som skall delta i en nationell serie, detta kan göras från och med 30 juni tills 1 augusti.

11) Föreningen måste omedelbart informera Finlands Bollförbund, om det innan säsongen eller under säsongen framkommer sådana finansiella problem som skulle kunna äventyra föreningens deltagande i en nationell serie.

12) När föreningen anmäler sig till en nationell serie, förbinder sig föreningen att sköta sin ekonomi på ett sådant sätt att föreningen kan delta i alla sina matcher.

13) Förningarna måste enligt lagen om idrottarnas olycks- och pensionsförsäkring, förse Finlands Bollförbund med en lista på spelarna som hör till denna kategori, tio dagar innan den första matchen. Listan måste kompletteras under säsongen i takt med att föreningen skaffar nya spelare som tillhör lagens tillämpningsområde.

14) För att kunna effektivisera den ekonomiska förvaltningen, måste föreningen även förse Finlands Bollförbund med övrig information om föreningens ekonomiska situation, om Bollförbundet begär detta.

15) Föreningen måste 1 månad innan föreningens första match, förse Finlands Bollförbund med en redogörelse för föreningens aktuella ansvarsperson. Redogörelsen måste bestyrkas med ett relevant registreringsbevis som myndigheterna gett eller genom en underskrift av en officiell undertecknare, som intygar att uppgifterna är oförändrade. Om ansvarspersonen förändras, måste Finlands Bollförbund omedelbart informeras om detta, samt så skall informationen bekräftas enligt sättet som nämndes ovan, registreringsbevis.

IV KONTROLL OCH SANKTIONER

16) Finlands Bollförbund kontrollerar att dessa bestämmelser efterföljs. 

17) Om dessa bestämmelser inte efterföljs, kan påföljden vara bestraffning, enligt Finlands Bollförbunds straffbestämmelser.

18) Vid försummelse av dessa, samt övriga finansiella åtagande som finns definierade i andra bestämmelser, kan Finlands Bollförbund utesluta föreningen från nationella serier.

19) Vid föreningens försummelse av informationsplikten som nämns i dessa bestämmelser, kan en avgift bestämd av Finlands Bollförbund debiteras.