Suomen Palloliiton taloudelliset määräykset sellaisiin liiton sarjoihin osallistuville seuroille, joissa ei ole käytössä liittohallituksen vahvistamaa seuralisenssijärjestelmää. 

1) Taloudellisten määräysten tarkoituksena on vahvistaa seurojen taloudellista asemaa siten, että seurojen taloudenhoito on vakaalla pohjalla ja perustuu voimassa oleviin lakeihin, säädöksiin sekä Suomen Palloliiton sääntöihin ja määräyksiin. 

2) Seurojen taloudellisten asioiden asianmukainen hoito varmistaa seurojen elinvoiman, mahdollistaa pitkäjännitteisen seuratyön harjoittamisen ja tasapuoliset kilpailuolosuhteet kaikille seuroille. 

3) Seuran on hoidettava taloutensa siten, että se pystyy osallistumaan liiton järjestämään sarjaan. Taloudenhoito tulee järjestää siten, että taloudelliset velvoitteet kaikille tahoille tulevat hoidetuiksi. 

4) Seuralla tarkoitetaan näissä määräyksissä liiton järjestämissä sarjoissa sarjapaikan omaavaa yhdistystä ja/tai seuraa yhteistyösopimuksella hallitsevaa yhtiötä 

5) Nämä määräykset ovat ehdottomia Miesten Kakkoseen, Naisten Ykköseen ja Miesten futsal-liigaan seuroille.  

6) Muihin liiton sarjoihin osallistuville seuroille nämä määräykset ovat suosituksia, siltä osin, kun ne eivät koske pakottavaa lainsäädäntöä tai näiden määräysten 1-3 ja 11-19 kohtia. 

7) Seurojen on esitettävä Suomen Palloliittoon selvitys liiton kilpailuun osallistuvan joukkueen kilpailutoiminnan suunnitelmasta ja joukkueen talousarviosta tulevan sarjakauden osalta helmikuun 15. päivään mennessä (Miesten Kakkoseen ja Naisten Ykköseen osallistuvat seurat). Miesten Futsal-liigaan osallistuvien seurojen osalta suunnitelma on toimitettava elokuun 15. päivään mennessä. 

8) Seuran tilintarkastajista vähintään yhden on oltava KHT- tai HTM-tilintarkastaja. 

9) Seuran on toimitettava vuosikokouksensa hyväksymät tilinpäätöstiedot (tuloslaskelma ja tase) tilintarkastajien lausuntoineen Suomen Palloliittoon vuosittain viimeistään viisi (5) kuukautta tilikauden päättymisestä 

10) Seuran on pyydettäessä annettava selvitys liiton sarjaan osallistuvan joukkueen taloudellisesta tilanteesta budjettivertailuineen (tuloslaskelma) per kesäkuun 30. päivä viimeistään elokuun 1. päivään mennessä. 

11) Seuran on ilmoitettava välittömästi liittoon, jos sen taloudellisessa tilanteessa ilmenee ennen sarjan alkua tai pelikauden aikana sellaisia seikkoja, jotka voivat vaarantaa sen osallistumisen liiton sarjaan. 

12) Ilmoittautuessaan liiton sarjaan, seura sitoutuu hoitamaan taloutensa siten, että se pystyy osallistumaan kaikkiin sarjansa otteluihin. 

13) Seuran on toimitettava urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain piiriin kuuluvista pelaajista lista Suomen Palloliittoon kymmenen päivää ennen ensimmäistä ottelua. Listaa on täydennettävä kauden aikana sitä mukaa kun seura palkkaa uusia lain soveltamisalaan kuuluvia pelaajia. 

14) Taloudenhoidon seurannan tehostamiseksi seuran on annettava pyydettäessä myös muita tietoja taloudellisesta tilanteestaan Suomen Palloliittoon. 

15) Seuran on 1 kk ennen ensimmäistä ottelua toimitettava Suomen Palloliittoon selvitys seuran sen hetkisistä vastuuhenkilöistä. Selvitys tulee todentaa myös asianmukaisella viranomaisen antamalla rekisteriotteella tai virallisen nimenkirjoittajan allekirjoittamalla vahvistuksella tietojen muuttumattomuudesta. Muutokset vastuuhenkilöissä tulee ilmoittaa välittömästi Suomen Palloliittoon ja todentaa edellä mainituin tavoin rekisteriotteella. 

16) Suomen Palloliitto valvoo näiden määräysten noudattamista. 

17) Näiden määräysten noudattamatta jättäminen voi johtaa liiton rangaistusmääräysten mukaisiin rangaistuksiin. 

18) Suomen Palloliiton liittohallitus voi sulkea seuran liiton sarjoista, jos seura laiminlyö näissä ja muissa määräyksissä määritellyt taloudelliset velvoitteensa.  

19) Jos seura laiminlyö näissä määräyksissä mainitun tiedonantovelvollisuuden, voidaan seuralta periä liittohallituksen määräämä maksu.