Rangaistusmääräykset 2022

1. SOVELTAMISALA 

Suomen Palloliiton rangaistusmääräysten alaisia ovat jäsenseurat ja niiden hallitusten ja johtokuntien ja näiden asettamien elinten jäsenet ja toimihenkilöt sekä jäsenseurojen jäsenet sekä ne henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan näitä määräyksiä tai ovat lunastaneet liiton peli- tai korttelipassin tai rekisteröityneet harrastajiksi, sekä ne henkilöt, jotka on merkitty ottelupöytäkirjaan tai ovat pelanneet kyseisessä ottelussa tai ovat ottelussa vaihtopelaajina, joukkueen toimihenkilöinä tai toimineet erotuomarina. 

Suomen Palloliitto ja sen alueet ovat rangaistusmääräysten alaisia silloin, kun ne toimivat otteluiden järjestäjinä.

2. RIKKOMUKSEN LAATU 

Rangaista voidaan sitä, 

2.1. joka rikkoo liiton tai sen alueen voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla annetaan; 

2.2. joka tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan Palloliiton hallitusta tai sen asettamia elimiä tai liiton toimihenkilöitä;

2.3. joka kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa tai -ottelussa, varsinaisen ottelutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy epäasiallisesti, epäurheilijamaisesti, väkivaltaisesti tai lainvastaisesti tai pelaa raa’alla tavalla;  

2.4. joka kilpailussa tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa tai -ottelussa tai sen johdosta puuttuu erotuomariston fyysiseen koskemattomuuteen tai syyllistyy erotuomariston uhkaamiseen tai uhkaavaan käyttäytymiseen erotuomaristoa kohtaan, 

2.5. joka tultuaan valituksi liiton tai alueen joukkueeseen ilman pätevää syytä ei osallistu otteluun tai jättää siinä tahallisesti täyttämättä velvollisuutensa pelaajana; 

2.6. joka syyllistyy dopingrikkomukseen kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella; 

2.7. joka kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa tai -ottelussa tai varsinaisen ottelutapahtuman ulkopuolella kohdistaa vihamielistä käytöstä dopingtestaajaan tai muuhun dopingvalvonnassa toimivaan henkilöön.

2.8. joka kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa tai -ottelussa tai varsinaisen ottelutapahtuman ulkopuolella kohdistaa vihamielistä käytöstä dopingtestaajaan tai muuhun dopingvalvonnassa toimivaan henkilöön.

2.9. joka syyllistyy liiton tai sen jäsenseuran etua vahingoittavaan toimintaan tai 

2.10. joka yrittää pelata, pelaa tai ehdottaa pelaamista ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien tai muulla tavoin manipuloi tai pyrkii manipuloimaan ottelutapahtumia tai laiminlyö tällaista toimintaa koskevan tiedonantovelvollisuuden liitolle tai seuralle. Jos henkilöä on syytä epäillä syyllistyneen tämän kohdan rikkomiseen, voi kurinpitovaliokunta määrätä hänet väliaikaiseen peli- ja toimitsijakieltoon. Ennen päätöstä väliaikaisesta peli- tai toimitsijakiellosta, epäillylle on annettava mahdollisuus tulla kuulluksi tai   

2.11. joka syyllistyy pelikentällä tai sen ulkopuolella rasistiseen käytökseen tai seksuaaliseen häirintään tai vihapuheeseen tai loukkaa seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella tai laiminlyö liiton sääntöihin ja määräyksiin perustuvan velvollisuuden puuttua tällaiseen käytökseen. 

Kohdissa 2.4, 2.10 ja 2.11 mainitut rikkomukset on aina katsottava vakaviksi. 

3. RANGAISTUSLAJIT JA SOVELTAMISMÄÄRÄYKSET

3.1. Rangaistuslajeja ovat 

3.1.1. kurinpidollinen varoitus; 

3.1.2. tiettyjen katsomo-osien sulkeminen joko seuraavissa tai erikseen määrätyissä otteluissa; 

3.1.3. ottelun tai otteluiden määrääminen pelattavaksi muualla kuin kotikentällä; 

3.1.4. ottelun tai otteluiden määrääminen pelattavaksi ilman katsojia; 

3.1.5. sakko;

3.1.6. peli- tai toimitsijakielto joko tietyksi ottelumääräksi, kuitenkin enintään kahdeksan (8) ottelun ajaksi, tai määräajaksi tai kohdan 2.10.mukaan väliaikaisesti;

3.1.7. Ottelun mitätöiminen ja mahdollinen uusiminen;

3.1.8. joukkueen yhden tai useamman pisteen menettäminen nykyisessä tai tulevassa sarjassa/kilpailussa;

3.1.9. joukkueen julistaminen hävinneeksi ottelussa;

3.1.10. joukkueen sulkeminen nykyisestä ja/tai tulevasta sarjasta/kilpailusta

3.2. Soveltamismääräykset

3.2.1. Dopingrikkomuksissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia antidopingsäännöstöjä ja niissä mainittuja rangaistuksia. Lisäksi kurinpito käyttävä elin voi määrätä seuralle kohdissa 3.1–3.1.4- ja 3.6–3.9 määrätyn seuraamuksen, jos seuran joukkue kuuluu Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n testauspooliin ja seura rikkoo velvoitteen antaa olinpaikkatietojaan. Aloite seuraamuksen määräämiselle on tultava aina SUEK:lta.

3.2.2. Dopingrikkomukseen syyllistynyt urheilija tai urheilijan tukihenkilö voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralleen ja liitolle sekä kansainväliselle liitolle. 

3.2.3. Sakko on maksettava kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista uhalla, että sakotettu voidaan sulkea kilpailutoiminnasta. 

3.2.4. Ottelun tai otteluiden määrääminen pelattavaksi muualla kuin kotikentällä voidaan määrätä rangaistukseksi vain, mikäli on kysymys järjestävän seuran huomattavasta laiminlyönnistä. 

3.2.5. Määräaikainen ja väliaikainen peli- tai toimitsijakielto on voimassa kaikissa valtakunnallisissa ja alueiden järjestämissä kilpailuissa. 

3.2.6. Toimitsijakieltoon määrätty henkilö ei saa toimia virallisiin otteluihin liittyvissä tehtävissä, joihin lasketaan myös pelaaminen. Toimitsijakiellossa oleva henkilö ei saa olla missään tekemisissä joukkueen kanssa ottelun yhteydessä. Kielto astuu voimaan siitä, kun joukkue saapuu ottelupaikalle, kuitenkin viimeistään 90 minuuttia ennen ottelun alkua. Hän ei saa olla pukuhuoneessa eikä sen lähettyvillä. Hän ei saa myöskään osallistua ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Toimitsijakiellossa olevalla henkilöllä on oikeus istua ottelun aikana katsomossa, mutta kaikenlainen pelin ohjaaminen tai joukkueen kanssa yhteydessä oleminen on kiellettyä.                            

Seura on vastuussa toimitsijakiellon noudattamisesta. Toimitsijakiellon rikkomisesta voidaan rangaista seuraa ja antaa toimitsijakieltoon määrätylle henkilölle lisärangaistus. 

3.2.7. Eri rangaistuslajeja voidaan määrätä samanaikaisesti. 

3.2.8. Jos jokin muu valtakunnallinen urheilujärjestö on rangaissut henkilöä vähintään kuuden (6) kuukauden kilpailu- tai toimitsijakiellolla, voidaan hänet tuomita rangaistukseen näiden sääntöjen perusteella. 

4. KURINPITOVALTA 

4.1. Kurinpitovaltaa käyttävät elimet ovat näissä säännöissä mainituissa rikkomuksissa valtakunnallisen toiminnan osalta Suomen Palloliiton seuraparlamentin asettama kurinpitovaliokunta ja kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja tai, puheenjohtajan ollessa esteellinen, varapuheenjohtaja yksin erikseen määrätyissä asioissa sekä alueellisen toiminnan osalta Palloliiton hallituksen asettama alueellinen kurinpito- ja vastalauseasioita käsittelevä työryhmä tai liiton pääsihteerin nimeämä henkilö yksin erikseen määrätyissä asioissa. Mikäli kurinpitovaltaa käyttävä elin on esteellinen käsittelemään asian, voidaan asia siirtää toisen kurinpitovaltaa käyttävän elimen käsiteltäväksi. 

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtajalla on yksin toimivalta vain, mikäli liiton pääsihteeri Palloliiton sääntöjen mukaisesti hänet tehtävään nimeää. Sama koskee alueiden järjestämään kilpailutoimintaan liittyen liiton pääsihteerin nimeämää henkilöä.

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi käyttää yksin kurinpitovaltaa valtakunnallisissa sarjoissa/kilpailuissa seuraavissa tapauksissa: 

4.1.1. kun rangaistuksena on näiden määräysten kohdassa 3.1.1 määrättävä kurinpidollinen varoitus.

4.1.2. kun kyseessä on näiden määräysten kohdassa 3.1.6 mainittu pelikielto tai toimitsijakielto enintään kolmen (3) ottelun ajaksi.

4.1.3. kun kyseessä on näiden määräysten kohdan 3.1.5 mukainen sakko, kuitenkin enintään 2.000 euroa.

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla on toimivalta tehdä päätös siitä, täyttääkö tapaus edellä olevien kohtien 4.1.1–4.1.3 kriteerit.  

Epäillyissä dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää kuitenkin voimassa olevassa Suomen antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin.

Liiton pääsihteeri voi nimetä henkilöitä, jotka käyttävät edellä mainittua kurinpitovaltaa alueiden järjestämässä kilpailutoiminnassa. 

Rangaistusmääräysten piirin kuuluvissa, muissa kuin kilpailutoimintaan liittyvissä tapauksissa kurinpitovaltaa käyttää valtakunnallisissa sarjoissa pelaavien joukkueiden osalta kurinpitovaliokunta tai sen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja alueellisissa kilpailuissa pelaavien joukkueiden osalta alueellinen vastalause ja kurinpitoasioita käsittelevä työryhmä 

Liiton pääsihteerin nimeämä henkilö käyttää ensisijaisesti yksin kurinpitovaltaa alueiden järjestämässä kilpailutoiminnassa seuraavissa tapauksissa: 

4.1.4. kun rangaistuksena on näiden määräysten kohdassa 3.1.1 määrättävä varoitus.

4.1.5. kun kyseessä on näiden määräysten kohdassa 3.1.6 mainittu pelikielto tai toimitsijakielto enintään kolmen (3) ottelun ajaksi

4.1.6. kun kyseessä on näiden määräysten kohdan 3.1.5 mukainen sakko, kuitenkin enintään 500 euroa

4.2. Pääsihteerin nimeämän henkilön toimivallan ylittävien, alueiden yhteisesti järjestämien sarjojen kurinpitoasioiden käsittelystä sovitaan järjestävien alueiden kesken.  

4.3. Eri sarjatasojen joukkueiden välisissä harjoitus- ja turnausotteluissa kurinpitovalta määräytyy ylemmän sarjatason joukkueen mukaan. 

5. ILMOITUS RIKKOMUKSESTA 

5.1. Virallisen raportin ottelutapahtumista voi tehdä vain ottelun erotuomarit, tarkkailija, delegaatti tai kurinpitovaliokunnan tai sen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan erikseen hyväksymä puolueeton henkilö. 

5.2. Muu kuin 5.1 mainittu henkilö voi tehdä tarkoin yksilöidyn ilmoituksen rikkomuksesta ja se on toimitettava kirjallisesti asianomaiselle kurinpitoelimelle viikon kuluessa rikkomuksesta tai siitä, kun se on tullut ilmi.

Tällainen ilmoitus voidaan käsitellä asianomaisessa kurinpitoelimessä ainoastaan painavasta tai erityisestä syystä. 

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtajalla tai, puheenjohtajan ollessa estynyt, varapuheenjohtajalla tai pääsihteerin nimeämällä henkilöllä on toimivalta päättää, onko ilmoituksessa esille tullut syy riittävä tullakseen käsittelyyn. Tästä päätöksestä voi valittaa viikon kuluessa sen tiedoksisaannista valtakunnallisten sarjojen osalta Palloliiton valitusvaliokunnalle ja alueellisten sarjojen osalta alueelliselle kurinpito- ja vastalauseasioita käsittelevälle työryhmälle.

5.3. Mikäli asian käsittely ei kuulu raportin tai ilmoituksen vastaanottaneelle elimelle, sen on toimitettava asiakirjat välittömästi oikealle elimelle. 

5.4. Painavasta tai erityisestä syystä voidaan asianomaisen kurinpitoelimen tietoon tulleet rikkomukset käsitellä, vaikka niistä ei olekaan tehty ilmoitusta tai raporttia. 

6. ASIANOSAISEN KUULEMINEN 

6.1. Raportin tai rikkomusilmoituksen johdosta on asianosaisilta välittömästi pyydettävä vastine. Kirjallinen vastine on toimitettava viikon kuluessa vastinepyynnön vastaanottamisesta uhalla, että asia voidaan ratkaista ilman sitä. Vastine tulee tehdä sähköpostilla. Vastine voidaan pyytää asianomaisen seuran välityksellä. 

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja voi kiireellisissä tapauksissa vaatia, että vastine on annettava 24 tunnin kuluessa siitä, kun asianosainen sai tiedon raportista tai vastaavasta, jonka perusteella rangaistus voidaan määrätä.  

Liiton pääsihteerin nimeämän henkilön toimiessa kurinpitoelimenä alueellisessa kilpailutoiminnassa kohdassa 4.1 mainituissa tapauksissa, on kiireellisissä tapauksissa vastine annettava 24 tunnin kuluessa siitä, kun asianosainen sai tiedon raportista tai vastaavasta, jonka perusteella peli- tai toimitsijakielto voidaan määrätä. 

6.2. Kohdan 4.1 mukainen kurinpitovaltaa käyttävä elin voi määrätä vastinepyynnön yhteydessä rikkomuksesta epäillyn peli- tai toimitsijakieltoon, kunnes asia on käsitelty. 

6.3. Kohdan 4.1. mukainen kurinpitovaltaa käyttävä elin voi harkintansa mukaan hankkia lisäselvityksiä tai kutsua asianosaisen henkilökohtaisesti kuultavaksi. 

6.4. Vastinepyynnön yhteydessä toimitetut raportit ja muut selvitykset on tarkoitettu ainoastaan asianosaisten tiedoksi. 

7. PÄÄTÖS RANGAISTUKSESTA 

7.1. Asiasta on lähetettävä asianosaiselle tai hänen joukkueelleen sekä tarvittaessa hänen seuralleen ja kohdassa 8.4 tarkoitetussa tapauksessa mainitulle muulle asianosaiselle kirjallinen päätös sähköpostilla asianosaisen Palloliiton Taso- järjestelmään ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen kolmen (3) päivän kuluessa päätöksen antamisesta, mikäli rangaistulla tai muulla asianosaisella on valitusoikeus. Poikkeustilanteissa päätöksen voi toimittaa myös muulla tavalla todisteellisesti. 

Jos kirjallista kurinpitopäätöstä ei ole saatavilla, päätöksen sisältö ilmoitetaan vuorokauden kuluessa päätöksenteosta rangaistulle tai hänen joukkueelleen tai hänen seuralleen joko suullisesti tai sähköpostilla edellä määritellyllä tavalla. 

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan tai liiton pääsihteerin nimeämän henkilön määrätessä peli- tai toimitsijakiellon on päätös annettava ja ilmoitettava viimeistään viikon kuluessa siitä, kun kohdassa 6.1 mainittu vastine on toimitettu. Poikkeuksellisessa tilanteessa, tai päätösprosessin oikeellisuuden sitä vaatiessa, määräaika voidaan ylittää. 

Seuraa tai niiden elimiä tai jäseniä koskeva päätös on toimitettava sähköpostilla asianosaiselle seuralle Palloliittoon ilmoitetulla osoitteella.

7.2. Päätökseen on liitettävä valitusosoitus.

8. VALITUSOIKEUS 

8.1. Liiton pääsihteerin nimeämän henkilön alueellista kilpailutoimintaa koskevasta päätöksestä on oikeus valittaa alueelliselle kurinpito- ja vastalauseasioita käsittelevälle työryhmälle.  

8.2. Rangaistulla on oikeus valittaa liiton kurinpitovaliokunnan, kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan ja alueellisen kurinpito- ja vastalauseasioita käsittelevän työryhmän päätöksestä seuraparlamentin asettamalle valitusvaliokunnalle ainoastaan, jos päätöksessä on määrätty näiden määräysten kohtien

  • 2.10 mukainen väliaikainen peli- tai toimitsijakielto. 
  • 3.1.2–3.1.4 mukainen rangaistus 
  • 3.1.5 mukaan seuran osalta Palloliiton hallituksen vuosittain päättämän sarjakohtaisen summan (vuonna 2022: liiga 1700 euroa, Ykkönen 1000 euroa, muut sarjat 700 euroa) ylittävä sakko tai henkilön osalta 337 euron ylittävä sakko 
  • 3.1.6 nojalla peli- tai toimitsijakielto kahdeksi (2) kuukaudeksi tai sitä pitemmäksi määräajaksi  
  • 3.1.7–10 mukainen rangaistus 
  • 3.2.7 mukainen rangaistus, jos seuraamukseksi määrätty 3.1.5–3.1.6 mukainen yhteisrangaistus ja jompikumpi seuraamuksista on yli puolet siitä seuraamuksesta, joka yksinään tuomittuna oikeuttaisi tekemään valituksen.

8.3. Niistä kurinpitovaliokunnan, kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan tai alueellisen kurinpito- ja vastalauseasioita käsittelevän työryhmän päätöksistä, joista ei voi valittaa Palloliiton valitusvaliokuntaan, voi rangaistu valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä mainituin edellytyksin. 

8.4. Seuraavissa tapauksissa muulla asianosaisella on oikeus valittaa liiton valitusvaliokunnalle: 

Pelaajalla, taustahenkilöllä tai erotuomarilla, kun asia koskee häneen kohdistettua väkivaltaista, epäasiallista tai epäurheilijamaista käyttäytymistä taikka puuttumista erotuomarin fyysiseen koskemattomuuteen tai epäilyä tässä kohdassa mainitusta menettelystä.  

Seuralla tai liitolla, kun niihin on kohdistettu näiden määräysten kohdassa 2.9. tarkoitettua toimintaa.  

Seuralla, jonka etuja tai oikeuksia on loukattu näiden määräysten kohdissa 2.1 tai 2.10. esitetyllä tavalla, on oikeus valittaa liiton valitusvaliokuntaan kurinpitovaliokunnan, kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan, alueellisen kurinpito- ja vastalauseasioita käsittelevän työryhmän päätöksestä seuraamuksen osalta.  

9. VALITUSMENETTELY 

9.1. Valitus on toimitettava kirjallisesti valituksen käsittelevälle elimelle viikon kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus toimitetaan sähköpostilla.

9.2. Mikäli valittaja on ollut pätevästä syystä estynyt tekemästä valitusta viikon kuluessa, voi valituselin anomuksesta, joka on tehtävä viipymättä esteen lakattua, harkintansa mukaan myöntää valittajalle uuden, enintään viikon pituisen määräajan. 

9.3. Valituselin voi erityisen painavasta syystä ja määräajoista riippumatta poistaa kurinpitovaltaa käyttäneen elimen päätöksen tapahtuneen menettelyvirheen tai säännösten väärän soveltamisen takia sekä tarvittaessa palauttaa asian sen uudelleen käsiteltäväksi. 

9.4. Kohtia 9.2 ja 9.3 ei sovelleta silloin, kun valitusta käsittelee kurinpitovaliokunta tai alueellinen kurinpito- ja vastalauseasioita käsittelevä työryhmä.  

10. PÄÄTÖS VALITUKSESTA 

10.1. Valitusvaliokunnan kurinpitotoimia koskevasta päätöksestä voidaan valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan. 

10.2. Päätös valituksesta on lähetettävä valittajalle kuten kohdassa 7 määrätään rangaistulle lähetettävästä päätöksestä. 

11. RANGAISTUSLUETTELO  

Kurinpitoelimen on pidettävä luetteloa rikkomusilmoituksista, rangaistuksista ja valituksista sekä niiden aiheuttamista toimenpiteistä. 

12. RANGAISTUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Määrätty rangaistus pannaan täytäntöön, vaikka siitä valitetaankin valitusvaliokunnalle tai muulle valituselimelle. Nämä voivat kuitenkin määrätä sääntöjensä puitteissa rangaistuksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi jo ennen valituksen ratkaisemista. 

13. RANGAISTUKSEN RAUKEAMINEN 

Valitusvaliokunta voi erityisen painavista syistä määrätä rangaistuksen raukeamaan, jos peli- tai toimitsijakieltoon määräämisestä on kulunut vähintään kaksi (2) vuotta.

Rangaistusmääräykset 2021 / Straffbestämmelser 2021 >> 

Straffbestämmelser 2022

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

De som är underställda Finlands Bollförbunds straffbestämmelser är medlemsföreningar och deras styrel-ser och direktioner och av dessa tillsatta organs medlemmar och funktionärer samt medlemsföreningarnas medlemmar, samt de personer och samfund som skriftligen förbundit sig att följa nedan nämnda bestäm-melser eller som har löst ut förbundets spel- eller kvarterspass eller som registrerat sig som hobbyspelare, samt de personer som är antecknade i matchprotokoll eller som spelat i ifrågavarande match eller som medverkat i match som bytesspelare eller varit funktionär i laget eller fungerat som domare.  

Finlands Bollförbund och dess regioner lyder under straffbestämmelserna när de står som matcharrangörer.

2. FÖRSEELSENS ART

Bestraffas kan den

2.1. som bryter mot förbundets eller dess regioners ikraftvarande regler, bestämmelser eller beslut, som avgivits med stöd av förbundets regler;

2.2. som avsiktligt vilseleder eller försöker att vilseleda Bollförbundets styrelse eller av den utsedda organ eller förbundets tjänsteman;

2.3. som i tävling, dithörande träningsverksamhet eller -match, utanför ett egentligt matchtillfälle eller på grund av beslut som fattats ifråga om tävlingen eller annars uppträder olämpligt, osportsligt, våldsamt eller lagstridigt eller spelare som spelar på ett grovt sätt;

2.4. som i tävling eller dithörande träningsverksamhet eller -match eller till följd av denna kränker domar-nas fysiska immunitet eller gör sig skyldig till hot mot domarna eller hotfullt uppträdande mot domarna;

2.5. som efter att ha nominerats till förbundets eller regionens lag utan giltig orsak uteblir från match eller avsiktligt låter bli att uppfylla sina förpliktelser som spelare;

2.6. som gör sig skyldig till dopingförseelse i tävling eller utanför tävlingar;

2.7. som i tävling, dithörande träningsverksamhet eller -match eller utanför det egentliga matchtillfället riktar fientligt uppträdande mot dopingtestare eller annan person som sköter dopingkontrollen.

2.8. som deltar i verksamhet som skadar förbundet eller dess medlemsföreningar

2.9. som försöker spela, spelar eller föreslår att spela så att ett på förhand överenskommet resultat uppnås eller på annat sätt manipulerar eller försöker manipulera matchhändelserna eller försummar sin informat-ionsskyldighet till förbundet eller föreningen gällande sådan verksamhet. Om det finns skäl att misstänka att en person bryter mot denna punkt, kan disciplinutskottet försätta personen i tillfälligt spel- och funkt-ionärsförbud. Innan beslut om spel- eller funktionärsförbud fattas, skall den misstänkte ges möjlighet att bli hörd.

i) som på eller utanför spelplanen gör sig skyldig till rasistiskt uppträdande eller sexuell trakassering eller hets mot folkgrupp eller förolämpning på basen av sexuell läggning, sexuell identitet eller könsuttryck, eller försummar skyldigheten att ingripa i dylikt uppträdande i enlighet med förbundets regler och be-stämmelser.

De förseelser som omnämns i punkterna 2.4, 2.10 och 2.11 skall alltid anses vara grova.

3. STRAFFALTERNATIV OCH TILLÄMPNINGSBESTÄMMELSER

3.1. Straffalternativ är

3.1.1. disciplinär varning;

3.1.2. stängning av vissa läktarsektioner antingen i följande eller separat bestämda matcher;

3.1.3. beslut att match eller matcher skall spelas annanstans än på hemmaplanen;

3.1.4. beslut att match eller matcher skall spelas utan åskådare;

3.1.5. böter;

3.1.6. spel- eller funktionärsförbud, antingen för ett bestämt antal matcher, dock för högst åtta (8) matcher eller för en bestämd tid eller tillfälligt i enlighet med punkt 2.10;

3.1.7. ogiltigförklarande av match och eventuellt omspel;

3.1.8. förlust av ett eller fler poäng i nuvarande eller kommande serie/tävling för laget;

3.1.9. förklarande av lag som förlorare i matchen;

3.1.10. uteslutning ur nuvarande och/eller kommande serie/tävling 

3.2. Tillämpningsbestämmelser

3.2.1. Vid dopingförseelser följs ikraftvarande antidopingregler och i dessa nämnda bestraffningar. Dess-utom kan ett disciplinärt organ fastställa följder för föreningen enligt punkterna 3.1-3.1.4 och 3.6-3.9, om föreningens lag hör till testningspoolen för Finlands centrum för Etik inom idrotten rf FCEI och förening-en bryter mot skyldigheten att uppge uppgifter om vistelseort. Initiativ till att fastställa följder skall alltid komma från FCEI.

3.2.2. Idrottare eller idrottares stödperson som gjort sig skyldig till dopingförseelse kan bli skyldig att ersätta den skada som dopingförseelsen har orsakat föreningen och förbundet samt det internationella förbundet.

3.2.3. Böter skall betalas inom en månad efter beslutets delgivning, med hot om att den bötfällda kan av-stängas från tävlingsverksamhet.

3.2.4. Beslut om att match eller matcher skall spelas annanstans än på hemmaplanen kan utdömas som bestraffning endast då det är frågan om betydande försummelse av arrangörsföreningen.

3.2.5. Tidsbestämt och tillfälligt spel- eller funktionärsförbud är i kraft i alla nationella tävlingar och i täv-lingar som arrangeras av regionerna.

3.2.6. Person som tilldömts funktionärsförbud får inte delta i uppgifter som har att göra med officiella matcher och till detta hör även att spela. Person i funktionärsförbud får inte ha någonting att göra med laget i samband med match. Förbudet träder ikraft då laget anländer till matchplatsen, dock senast 90 min före matchstart. Personen får inte vara i omklädningsrummet eller dess närhet. Personen får inte heller delta i presstillfälle efter match. Person i funktionärsförbud har rätt att sitta på läktaren under match, men allehanda ledning av spelet eller kontakt med laget är förbjudet.

3.2.7. Olika bestraffningsalternativ kan ges samtidigt.

3.2.8. Om något riksomfattande idrottsorganisation har bestraffat en person med minst sex (6) månaders tävlings- eller funktionärsförbud, kan hen tilldömas bestraffning med stöd av dessa regler.

4. DISCIPLINÄR MAKT

4.1. De organ som utövar disciplinär makt vid förseelser som omnämns i dessa regler är ifråga om den nationella verksamheten det av Finlands Bollförbunds föreningsparlament tillsatta disciplinutskottet och disciplinutskottets ordförande eller, när ordförande är förhindrad, vice ordförande ensam i separat be-stämda ärenden, samt då det gäller den regionala verksamheten den av Bollförbundets styrelse tillsatta regionala arbetsgruppen som behandlar disciplin- och protestärenden eller av förbundets generalsekrete-rare utsedd person ensam i separat bestämda ärenden. Ifall det organ som utövar den disciplinära makten är förhindrat att hantera ärendet, kan det överföras för hantering till ett annat organ som utövar disciplinär makt.

Disciplinutskottets ordförande har egna befogenheter endast om förbundets generalsekreterare utnämner denne till uppgiften i enlighet med Bollförbundets regler. Detsamma gäller för den person som utses av förbundets generalsekreterare ifråga om den tävlingsverksamhet som ordnas av regionerna.

Disciplinutskottets ordförande eller vice ordförande kan ensam utöva disciplinär makt i nationella se-rier/tävlingar i följande fall:

4.1.1. då bestraffningen är disciplinär varning i enlighet med punkt 3.1.1. i dessa bestämmelser.

4.1.2. då det är frågan om spel- eller funktionärsförbud i högst tre (3) matcher i enlighet med punkt 3.1.6 i dessa bestämmelser.

4.1.3. då det är frågan om böter, dock högst 2 000 euro, i enlighet med punkt 3.1.5 i dessa bestämmelser.

Disciplinutskottets ordförande eller vice ordförande har befogenhet att avgöra om ärendet uppfyller krite-rierna i punkterna 4.1.1-4.1.3 ovan.

Vid misstänkta dopingförseelser är det dock det disciplinorgan som omnämns i Finlands ikraftvarande antidopingregler som utövar disciplinär makt.

Förbundets generalsekreterare kan utse personer som utövar ovannämnda disciplinära makt i tävlingsverk-samhet som arrangeras av regionerna.

I fall som hänför sig till straffbestämmelserna och som inte hör till tävlingsverksamheten utövas disciplinär makt för de lag som spelar i de nationella serierna av disciplinutskottet eller dess ordförande eller vice ordförande, och för de lag som spelar i de regionala tävlingarna den regionala arbetsgruppen för protest- och disciplinärenden.

Person utsedd av förbundets generalsekreterare använder i första hand ensam disciplinär makt i tävlings-verksamhet arrangerad av regionerna i följande fall:

4.1.4. då bestraffningen är varning i enlighet med punkt 3.1.1 i dessa bestämmelser

4.1.5. då det är frågan om spel- eller funktionärsförbud i högst tre (3) matcher i enlighet med punkt 3.1.6 i dessa bestämmelser.

4.1.6. då det är frågan om böter, dock högst 500 euro, i enlighet med punkt 3.1.5 i dessa bestämmelser

4.2. Hanteringen av disciplinära ärenden i regionernas gemensamt arrangerade serier och som står utanför befogenheterna för den av generalsekreteraren utsedda personen överenskoms mellan de arrangerande regionerna.

4.3. I tränings- och turneringsmatcher mellan lag på olika serienivåer avgörs den disciplinära makten i en-lighet med laget på den högre serienivån.

5. ANMÄLAN OM FÖRSEELSE

5.1. Officiell rapport om matchhändelser kan göras endast av matchens domare, domarobservatör, delegat eller oberoende person som separat godkänts av disciplinutskottet eller dess ordförande eller vice ordfö-rande. 

5.2. Annan än i 5.1 nämnd person kan göra en noggrann individuell anmälan om förseelse och denna skall sändas skriftligen till vederbörande disciplinorgan inom en vecka från förseelsen eller från att den har framkommit. 

Dylik anmälan kan behandlas i vederbörande disciplinorgan endast om tungt vägande eller särskilda skäl föreligger.

Disciplinutskottets ordförande eller, ifall ordförande är förhindrad, vice ordförande eller av generalsekre-teraren utsedd person har befogenhet att besluta om den orsak som framkommit i anmälan är tillräcklig för att tas till behandling. Beslutet kan ifråga om de nationella serierna överklagas till Bollförbundets besvärs-utskott, och ifråga om de regionala serierna till den arbetsgrupp som behandlar disciplin- och protestären-den, inom en vecka efter att man tagit del av beslutet. 

5.3. Om behandlingen av ärendet inte hör till det organ som tagit emot anmälan eller rapporten, skall det omedelbart skicka handlingarna till rätt organ.

5.4. Om tungt vägande eller särskilda skäl föreligger kan vederbörande disciplinorgan behandla förseelser som kommit dem till känna, även om ingen anmälan eller rapport har gjorts om dem.

6. HÖRANDE AV PART

6.1. Till följd av rapport eller anmälan om förseelse skall av parterna omedelbart begäras ett svaromål. Det skriftliga svaromålet skall avges inom en vecka från mottagande av begäran om svaromål, med hot om att ärendet kan avgöras utan det. Svaromålet bör skickas per e-post. Svaromålet kan begäras via vederbö-rande förening. 

Disciplinutskottets ordförande kan i brådskande ärenden kräva att svaromålet skall ges inom 24 timmar från att vederbörande fick kännedom om rapporten eller motsvarande på basen av vilken bestraffning kan bestämmas.

Om av förbundets generalsekreterare utsedd person fungerar som disciplinorgan i regional tävlingsverk-samhet i fall enligt punkt 4.1, skall svaromålet vid brådskande fall ges inom 24 timmar från att vederbö-rande fick kännedom om rapporten eller motsvarande på basen av vilken spel- eller funktionärsförbud kan bestämmas.

6.2. Organ som utövar disciplinär makt i enlighet med punkt 4.1, kan i samband med begäran om svaromål bestämma om spel- eller funktionärsförbud för den som misstänks för förseelse, tills ärendet är behandlat.

6.3. Organ som utövar disciplinär makt i enlighet med punkt 4.1, kan efter eget övervägande skaffa till-äggsutredningar eller kalla vederbörande till personligt förhör.

6.4. De rapporter och andra utredningar som skickats i samband med begäran om svaromål är avsedda till kännedom endast för vederbörande parter.

7. BESLUT OM BESTRAFFNING

7.1. Beslutet skall sändas skriftligen till part eller dennes lag och vid behov till dennes förening samt i fall som avses i punkt 8.4 till omnämnd annan part, per e-post till den e-postadress som parten uppgett i Boll-förbundets Taso-system inom tre (3) dagar efter att beslut fattats, ifall den straffade eller den andra parten har rätt att överklaga. I undantagsfall kan beslutet ges på annat sätt bevisligen. 

Om ett skriftligt disciplinärt beslut inte finns tillgängligt, meddelas innehållet i beslutet antingen muntlig-en eller via e-post inom ett dygn från att beslutet fattats till den bestraffade eller dennes lag eller förening, på ovan definierat sätt.

Om spel- eller funktionärsförbud fastställs av disciplinutskottets ordförande eller av person som utsetts av förbundets generalsekreterare, skall beslutet ges och meddelas senast inom en vecka efter att svaromålet enligt punkt 6.1 har skickats. I undantagsfall eller när beslutsprocessens rättslighet så kräver, kan tidsfris-ten överskridas.

Beslut som gäller förening eller deras organ eller medlemmar, skall sändas per e-post till vederbörande förening på den adress som meddelats Bollförbundet.

7.2. Till beslutet skall bifogas en besvärsanvisning.

8. BESVÄRSRÄTT 

8.1. Beslut som gäller regional tävlingsverksamhet och som fattats av person utsedd av förbundets gene-ralsekreterare kan överklagas till den regionala arbetsgruppen som behandlar disciplin- och protestärenden. 

8.2. Den bestraffade har rätt att överklaga beslut som fattats av förbundets disciplinutskott, disciplinut-skottets ordförande och den regionala arbetsgrupp som behandlar disciplin- och protestärenden till av för-eningsparlamentet utsett besvärsutskott endast om beslutet stöder sig på dessa bestämmelsers punkter

spel- eller funktionärsförbud i enlighet med 2.10

bestraffning i enlighet med 3.1.2-3.1.4

enligt punkt 3.1.5 för en förening då bötessumman överstiger det av Bollförbundets styrelse årligen fast-ställda seriespecifika beloppet (år 2022: ligan 1700 euro, Ettan 1000 euro, övriga serier 700 euro) eller för en person då bötessumman överstiger 337 euro;

spel- eller funktionärsförbud i två (2) månader eller längre tidsbestämd tid med stöd av 3.1.6 

bestraffning i enlighet med 3.1.7-10 

bestraffning i enlighet med 3.2.7 om påföljden är sambestraffning i enlighet med 3.1.5-3.1.6 och om nå-gondera påföljden är över hälften av den påföljd som enskilt utdömd skulle berättiga till besvär 

8.3. Ifråga om de beslut som fattats av disciplinutskottet, disciplinutskottets ordförande eller av den reg-ionala arbetsgruppen som behandlar disciplin- och protestärenden, och mot vilka man inte kan besvära sig till Bollförbundets besvärsutskott, kan den bestraffade besvära sig till idrottens rättskyddsnämnd på de villkor som anges i dess regler.

8.4. I följande fall har annan part rätt att överklaga till förbundets besvärsutskott:

Spelare, funktionär eller domare, när ärendet gäller våldsamt, osakligt eller osportsligt uppträdande mot denne, eller vid kränkande av domarens fysiska immunitet eller vid misstanke om förfarande som om-nämns i denna punkt.

Förening eller förbundet, när det mot dessa har riktats handling i enlighet med dessa bestämmelsers punkt 2.9.

Förening vars intressen eller rättigheter har blivit kränkta på sådant sätt som framförs i punkterna 2.1 eller 2.10 i dessa bestämmelser, har rätt att besvära sig till förbundets besvärsutskott till följd av beslut från disciplinutskottet, disciplinutskottets ordförande eller den regionala arbetsgruppen som behandlar disci-plin- och protestärenden.

9. BESVÄRSFÖRFARANDE

9.1. Besväret skall inom en vecka efter att det fåtts skriftligen tillställas det organ som behandlar besväret. Besväret skickas per e-post.

9.2. Om den som besvärar sig av giltiga orsaker varit förhindrad att framställa besvär inom en vecka, kan besvärsutskottet på begäran, som skall göras omedelbart efter att hindret upphört, efter eget övervägande bevilja den som besvärar sig en ny besvärstid på högst en vecka.

9.3. Besvärsorganet kan, om synnerligen tungt vägande skäl föreligger och oberoende av tidsfristerna, upphäva beslutet av det organ som utövar disciplinär makt, om detta har fattats till följd av förfarandefel eller om reglerna har tillämpats fel, och vid behov återremittera ärendet för ny behandling.

9.4. Punkterna 9.2 och 9.3 tillämpas inte när besväret behandlas av disciplinutskottet eller den regionala arbetsgrupp som behandlar disciplin- och protestärenden. 

10. BESLUT OM BESVÄR

10.1. Beslut som gäller besvärsutskottets disciplinära åtgärder kan överklagas till idrottens rättsskydds-nämnd.

10.2. Beslut om besväret skall skickas till den som besvärat sig i enlighet med vad som bestäms i punkt 7 ifråga om delgivande av beslut till den bestraffade.

11. STRAFFÖRTECKNING

Disciplinorganet skall upprätthålla en förteckning över anmälningar om förseelser, bestraffningar och be-svär samt över vilka åtgärder som vidtagits till följd av dessa.

12. VERKSTÄLLANDE AV BESTRAFFNING

Fastställd bestraffning verkställs, även om besvär har inlämnats till besvärsutskottet eller annat besvärsor-gan. Dessa kan dock inom ramen för sina regler beordra att verkställandet av bestraffningen skall avbryts redan innan besväret har avgjorts.

13. UPPHÄVANDE AV BESTRAFFNING

Besvärsutskottet kan, om synnerligen tungt vägande skäl föreligger, besluta att bestraffningen upphävs, om det har förflutit minst två (2) år sedan beslut om spel- eller funktionärsförbud fattats.