RANGAISTUSMÄÄRÄYKSET 2021

1 § SOVELTAMISALA 

Suomen Palloliiton (jäljempänä liitto) rangaistusmääräysten alaisia ovat jäsenseurat ja niiden hallitusten ja johtokuntien ja näiden asettamien elinten jäsenet ja toimihenkilöt sekä jäsenseurojen jäsenet sekä ne henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan näitä määräyksiä tai ovat lunastaneet liiton peli- tai korttelipassin tai rekisteröityneet harrastajiksi, sekä ne henkilöt, jotka on merkitty ottelupöytäkirjaan tai ovat pelanneet kyseisessä ottelussa tai ovat ottelussa vaihtopelaajina tai joukkueen toimihenkilöinä. 
Suomen Palloliitto ja sen alueet ovat rangaistusmääräysten alaisia silloin, kun ne toimivat otteluiden järjestäjinä.

2 § RIKKOMUKSEN LAATU 

Rangaista voidaan sitä, 
a) joka rikkoo liiton tai sen alueen voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla annetaan; 
b) joka tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan Palloliiton hallitusta tai sen asettamia elimiä tai liiton toimihenkilöitä; 
c) joka kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa tai -ottelussa, varsinaisen ottelutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy epäasiallisesti, epäurheilijamaisesti, väkivaltaisesti tai lainvastaisesti;  
d) joka kilpailussa tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa tai -ottelussa puuttuu erotuomariston fyysiseen koskemattomuuteen tai syyllistyy erotuomariston uhkaamiseen tai uhkaavaan käyttäytymiseen erotuomaristoa kohtaan,  
e) joka tultuaan valituksi liiton tai alueen joukkueeseen ilman pätevää syytä ei osallistu otteluun tai jättää siinä tahallisesti täyttämättä velvollisuutensa pelaajana; 
f) joka syyllistyy dopingrikkomukseen kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella; 
g) joka syyllistyy liiton tai sen jäsenseuran etua vahingoittavaan toimintaan tai 
h) joka yrittää pelata, pelaa tai ehdottaa pelaamista ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien tai muulla tavoin manipuloi tai pyrkii manipuloimaan ottelutapahtumia tai laiminlyö tällaista toimintaa koskevan tiedonantovelvollisuuden liitolle tai seuralle. Jos henkilöä on syytä epäillä syyllistyneen tämän kohdan rikkomiseen, voi kurinpitovaliokunta määrätä hänet väliaikaiseen peli- ja toimitsijakieltoon. Ennen päätöstä väliaikaisesta peli- tai toimitsijakiellosta, epäillylle on annettava mahdollisuus tulla kuulluksi.  
i) joka syyllistyy pelikentällä tai sen ulkopuolella rasistiseen käytökseen tai seksuaaliseen häirintään tai sukupuolista suuntautuneisuutta koskevaan loukkaamiseen tai laiminlyö liiton sääntöihin ja määräyksiin perustuvan velvollisuuden puuttua tällaiseen käytökseen. 

Tämän pykälän d) ja h) ja i) kohdissa mainitut rikkomukset on aina katsottava vakaviksi. 

3 § RANGAISTUSLAJIT 

1. Rangaistuslajeja ovat 
a) varoitus;
b) tiettyjen katsomo-osien sulkeminen joko seuraavissa tai erikseen määrätyissä otteluissa;
c) ottelun tai otteluiden määrääminen pelattavaksi muualla kuin kotikentällä;
d) ottelun tai otteluiden määrääminen pelattavaksi ilman katsojia;
e) sakko;
f) peli- tai toimitsijakielto joko tietyksi ottelumääräksi, kuitenkin enintään kahdeksan (8) ottelun ajaksi, tai määräajaksi tai 2 § h-kohdan mukaan väliaikaisesti;
g) ottelun mitätöiminen ja mahdollinen uusiminen;
h) joukkueen yhden tai useamman pisteen menettäminen nykyisessä tai tulevassa kilpailussa;
i) joukkueen julistaminen hävinneeksi ottelussa;
j) joukkueen sulkeminen nykyisestä ja/tai tulevasta kilpailusta. 

Dopingrikkomuksissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia antidopingsäännöstöjä ja niissä mainittuja rangaistuksia. Lisäksi rankaisuvaltaa käyttävä elin voi määrätä seuralle tämän momentin a)-d) ja f)-i) kohdissa määrätyn seuraamuksen, jos seuran joukkue kuuluu Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n testauspooliin ja seura rikkoo velvoitteen antaa olinpaikkatietojaan. Aloite seuraamuksen määräämiselle on tultava aina SUEK:lta.

2. Dopingrikkomukseen syyllistynyt urheilija tai urheilijan tukihenkilö voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralleen ja liitolle sekä kansainväliselle liitolle. 

3. Sakko on maksettava kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista uhalla, että sakotettu voidaan sulkea kilpailutoiminnasta. 

4. Ottelun tai otteluiden määrääminen pelattavaksi muualla kuin kotikentällä voidaan määrätä rangaistukseksi vain, mikäli on kysymys järjestävän seuran huomattavasta laiminlyönnistä. 

5. Määräaikainen ja väliaikainen peli- tai toimitsijakielto on voimassa kaikissa valtakunnallisissa ja alueiden järjestämissä kilpailuissa. 

6. Toimitsijakieltoon määrätty henkilö ei saa toimia virallisiin otteluihin liittyvissä tehtävissä, joihin lasketaan myös pelaaminen. Toimitsijakiellossa oleva henkilö ei saa olla missään tekemisissä joukkueen kanssa ottelun yhteydessä. Kielto astuu voimaan siitä, kun joukkue saapuu ottelupaikalle, kuitenkin viimeistään 90 minuuttia ennen ottelun alkua. Hän ei saa olla pukuhuoneessa eikä sen lähettyvillä. Hän ei saa myöskään osallistua ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Toimitsijakiellossa olevalla henkilöllä on oikeus istua ottelun aikana katsomossa, mutta kaikenlainen pelin ohjaaminen tai joukkueen kanssa yhteydessä oleminen on kiellettyä. 

Seura on vastuussa toimitsijakiellon noudattamisesta. Toimitsijakiellon rikkomisesta voidaan rangaista seuraa ja antaa toimitsijakieltoon määrätylle henkilölle lisärangaistus. 

7. Eri rangaistuslajeja voidaan määrätä samanaikaisesti. 

8. Jos jokin muu valtakunnallinen urheilujärjestö on rangaissut henkilöä vähintään kuuden (6) kuukauden kilpailu- tai toimitsijakiellolla, voidaan hänet tuomita rangaistukseen näiden sääntöjen perusteella. 

4 § RANKAISUOIKEUS 

1. Rankaisuvaltaa käyttävät elimet ovat näissä säännöissä mainituissa rikkomuksissa liiton ja Jalkapalloliiga ry:n toiminnan osalta Suomen Palloliiton seuraparlamentin asettama kurinpitovaliokunta ja kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja yksin erikseen määrätyissä asioissa sekä alueellisen toiminnan osalta Palloliiton hallituksen asettama alueellinen kurinpito- ja vastalauseasioita käsittelevä työryhmä tai liiton pääsihteerin nimeämä henkilö yksin erikseen määrätyissä asioissa. 

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtajalla on yksin toimivalta vain, mikäli liiton pääsihteeri Palloliiton sääntöjen mukaisesti hänet tehtävään nimeää. Sama koskee alueiden järjestämään kilpailutoimintaan liittyen liiton pääsihteerin nimeämää henkilöä.

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja voi käyttää yksin rankaisuvaltaa Veikkausliigassa ja liiton järjestämissä valtakunnallisissa kilpailuissa seuraavissa tapauksissa: 

a) kun rangaistuksena on näiden määräysten 3 §:n 1 momentin a-kohdassa määrättävä varoitus.
b) kun kyseessä on näiden määräysten 3 §:n 1 momentin f) kohdassa mainittu pelikielto tai toimitsijakielto enintään kolmen (3) ottelun ajaksi.
c) kun kyseessä on näiden määräysten 3 §:n 1 momentin e-kohdan mukainen sakko, kuitenkin enintään 2.000 euroa.

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtajalla on toimivalta tehdä päätös siitä, täyttääkö tapaus edellä olevien kohtien a)-c) kriteerit.  

Epäillyissä dopingrikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttää kuitenkin voimassa olevassa Suomen antidopingsäännöstössä mainittu kurinpitoelin.

Liiton pääsihteeri voi nimetä henkilöitä, jotka käyttävät edellä mainittua rankaisuvaltaa alueiden järjestämässä kilpailutoiminnassa. 

Rangaistusmääräysten piirin kuuluvissa, muissa kuin kilpailutoimintaan liittyvissä tapauksissa rankaisuvaltaa käyttää valtakunnallisissa sarjoissa pelaavien joukkueiden osalta kurinpitovaliokunta tai sen puheenjohtaja ja alueellisissa kilpailuissa pelaavien joukkueiden osalta alueellinen vastalause ja kurinpitoasioita käsittelevä työryhmä.

Liiton pääsihteerin nimeämä henkilö käyttää ensisijaisesti yksin rankaisuvaltaa alueiden järjestämässä kilpailutoiminnassa seuraavissa tapauksissa: 

a) kun rangaistuksena on näiden määräysten 3 §:n 1 momentin a-kohdassa määrättävä varoitus
b) kun kyseessä on näiden määräysten 3 §:n 1 momentin f) kohdassa mainittu pelikielto tai toimitsijakielto enintään kolmen (3) ottelun ajaksi
c) kun kyseessä on näiden määräysten 3 §:n 1 momentin e-kohdan mukainen sakko, kuitenkin enintään 500 euroa

2. Pääsihteerin nimeämän henkilön toimivallan ylittävien, alueiden yhteisesti järjestämien kilpailujen kurinpitoasioiden käsittelystä sovitaan järjestävien alueiden kesken.  

5 § ILMOITUS RIKKOMUKSESTA 

1. Virallisen raportin ottelutapahtumista voi tehdä vain ottelun erotuomarit, tarkkailija, delegaatti tai kurinpitovaliokunnan tai sen puheenjohtajan erikseen hyväksymä puolueeton henkilö. 

2. Muu kuin 5.1 §:ssä mainittu henkilö voi tehdä tarkoin yksilöidyn ilmoituksen rikkomuksesta ja se on toimitettava kirjallisesti asianomaiselle rankaisuelimelle viikon kuluessa rikkomuksesta tai siitä, kun se on tullut ilmi.

Tällainen ilmoitus voidaan käsitellä asianomaisessa rankaisuelimessä ainoastaan painavasta syystä. 

3. Mikäli asian käsittely ei kuulu raportin tai ilmoituksen vastaanottaneelle elimelle, sen on toimitettava asiakirjat välittömästi oikealle elimelle. 

4. Painavasta syystä voidaan asianomaisen rankaisuelimen tietoon tulleet rikkomukset käsitellä, vaikka niistä ei olekaan tehty ilmoitusta tai raporttia. 

6 § ASIANOSAISEN KUULEMINEN 

1. Raportin tai rikkomusilmoituksen johdosta on asianosaisilta välittömästi pyydettävä vastine. Kirjallinen vastine on toimitettava viikon kuluessa vastinepyynnön vastaanottamisesta uhalla, että asia voidaan ratkaista ilman sitä. Vastine voidaan tehdä kirjeitse tai sähköpostilla. Vastine voidaan pyytää asianomaisen seuran välityksellä. 

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja voi kiireellisissä tapauksissa vaatia, että vastine on annettava 24 tunnin kuluessa siitä, kun asianosainen sai tiedon raportista tai vastaavasta, jonka perusteella rangaistus voidaan määrätä.  

Liiton pääsihteerin nimeämän henkilön toimiessa rankaisuelimenä alueellisessa kilpailutoiminnassa 4 §:n 1 momentissa mainituissa tapauksissa, on kiireellisissä tapauksissa vastine annettava 24 tunnin kuluessa siitä, kun asianosainen sai tiedon raportista tai vastaavasta, jonka perusteella peli- tai toimitsijakielto voidaan määrätä. 

2. 4 §:n 1. momentin mukainen rankaisuvaltaa käyttävä elin voi määrätä vastinepyynnön yhteydessä rikkomuksesta epäillyn peli- tai toimitsijakieltoon, kunnes asia on käsitelty. 

3. 4 §:n 1. momentin mukainen rankaisuvaltaa käyttävä elin voi harkintansa mukaan hankkia lisäselvityksiä tai kutsua asianosaisen henkilökohtaisesti kuultavaksi. 

4. Vastinepyynnön yhteydessä toimitetut raportit ja muut selvitykset on tarkoitettu ainoastaan asianosaisten tiedoksi. 

7 § PÄÄTÖS RANGAISTUKSESTA 

1. Asiasta on lähetettävä asianosaiselle tai hänen joukkueelleen sekä tarvittaessa hänen seuralleen ja 8 §:n 4 ja 5 momenteissa tarkoitetussa tapauksessa mainitulle muulle asianosaiselle kirjallinen päätös sähköpostilla asianosaisen Palloliiton Taso- järjestelmään ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen kolmen (3) päivän kuluessa päätöksen antamisesta, mikäli rangaistulla tai muulla asianosaisella on valitusoikeus. Poikkeustilanteissa päätöksen voi toimittaa myös muulla tavalla todisteellisesti. 

Jos kirjallista kurinpitopäätöstä ei ole saatavilla, päätöksen sisältö ilmoitetaan vuorokauden kuluessa päätöksenteosta rangaistulle tai hänen joukkueelleen tai hänen seuralleen joko suullisesti tai sähköpostilla edellä määritellyllä tavalla. 

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan tai liiton pääsihteerin nimeämän henkilön määrätessä peli- tai toimitsijakiellon on päätös annettava ja ilmoitettava viimeistään viikon kuluessa siitä, kun 6 §:ssä mainittu vastine on toimitettu. Poikkeuksellisessa tilanteessa tai päätösprosessin oikeellisuuden sitä vaatiessa, määräaika voidaan ylittää. 

2. Seuraa tai niiden elimiä tai jäseniä koskeva päätös on toimitettava sähköpostilla asianosaiselle liittoon ilmoitetulla osoitteella tai asianomaisen elimen puheenjohtajalle tai sihteerille. 

3. Päätökseen on liitettävä valitusosoitus. 

8 § VALITUSOIKEUS 

1. Liiton pääsihteerin nimeämän henkilön alueellista kilpailutoimintaa koskevasta päätöksestä on oikeus valittaa alueelliselle kurinpito- ja vastalauseasioita käsittelevälle työryhmälle.  

2. Rangaistulla on oikeus valittaa liiton kurinpitovaliokunnan, kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan ja alueellisen kurinpito- ja vastalauseasioita käsittelevän työryhmän päätöksestä seuraparlamentin asettamalle valitusvaliokunnalle ainoastaan, jos päätöksessä on määrätty näiden määräysten 3 §:n 1 momentin

- b-, c- tai d-kohdan mukainen rangaistus; 

- e-kohdan mukaan seuran osalta Palloliiton hallituksen vuosittain päättämän sarjakohtaisen summan (vuonna 2021: liiga 1700 euroa, Ykkönen 1000 euroa, muut sarjat 700 euroa) ylittävä sakko tai henkilön osalta 337 euron ylittävä sakko; 

- f-kohdan nojalla peli- tai toimitsijakielto kahdeksi (2) kuukaudeksi tai sitä pitemmäksi määräajaksi;  

- g-, h-, i-, ja j-kohtien mukainen rangaistus tai 

- 3 §:n 7 momentin mukainen rangaistus, jos seuraamukseksi määrätty 3 §:n 1 momentin e- ja f-kohtien mukainen yhteisrangaistus ja jompikumpi seuraamuksista on yli puolet siitä seuraamuksesta, joka yksinään tuomittuna oikeuttaisi tekemään valituksen tai 

- 2 §:n h-kohdan mukainen väliaikainen peli- tai toimitsijakielto. 

3. Niistä kurinpitovaliokunnan, kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan tai alueellisen kurinpito- ja vastalauseasioita käsittelevän työryhmän päätöksistä, joista ei voi valittaa Palloliiton valitusvaliokuntaan, voi rangaistu valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä mainituin edellytyksin. 

4. Seuraavissa tapauksissa muulla asianosaisella on oikeus valittaa liiton valitusvaliokunnalle: 

- pelaajalla, taustahenkilöllä tai erotuomarilla, kun asia koskee häneen kohdistettua väkivaltaista, epäasiallista tai epäurheilijamaista käyttäytymistä taikka puuttumista erotuomarin fyysiseen koskemattomuuteen tai epäilyä tässä kohdassa mainitusta menettelystä;  

- seuralla tai liitolla, kun niihin on kohdistettu näiden määräysten 2 §:n g-kohdassa tarkoitettua toimintaa.  

5. Seuralla, jonka etuja tai oikeuksia on loukattu näiden määräysten 2 §:n a – tai h – kohdissa esitetyllä tavalla, on oikeus valittaa liiton valitusvaliokuntaan kurinpitovaliokunnan, kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan, alueellisen kurinpito- ja vastalauseasioita käsittelevän työryhmän päätöksestä seuraamuksen osalta.  

9 § VALITUSMENETTELY 

1. Valitus on toimitettava kirjallisesti valituksen käsittelevälle elimelle viikon kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus voidaan toimittaa myös sähköpostin välityksellä. 

2. Mikäli valittaja on ollut pätevästä syystä estynyt tekemästä valitusta viikon kuluessa, voi valitusvaliokunta anomuksesta, joka on tehtävä viipymättä esteen lakattua, harkintansa mukaan myöntää valittajalle uuden enintään viikon pituisen määräajan. 

3. Valitusvaliokunta voi erityisen painavasta syystä ja määräajoista riippumatta poistaa rankaisuvaltaa käyttäneen elimen päätöksen tapahtuneen menettelyvirheen tai säännösten väärän soveltamisen takia sekä tarvittaessa palauttaa asian sen uudelleen käsiteltäväksi. 

4. Tämän pykälän 2 ja 3 momenttia ei sovelleta silloin, kun valitusta käsittelee kurinpitovaliokunta.  

10 § PÄÄTÖS VALITUKSESTA 

1. Valitusvaliokunnan kurinpitotoimia koskevasta päätöksestä voidaan valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan. 

2. Päätös valituksesta on lähetettävä valittajalle kuten 7 §:ssä määrätään rangaistulle lähetettävästä päätöksestä. 

11 § RANGAISTUSLUETTELO  

Rankaisuelimen on pidettävä luetteloa rikkomusilmoituksista, rangaistuksista ja valituksista sekä niiden aiheuttamista toimenpiteistä. 

12 § RANGAISTUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Määrätty rangaistus pannaan täytäntöön, vaikka siitä valitetaankin valitusvaliokunnalle tai muulle valituselimelle. Nämä voivat kuitenkin määrätä sääntöjensä puitteissa rangaistuksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi jo ennen valituksen ratkaisemista. 

13 § RANGAISTUKSEN RAUKEAMINEN 

Valitusvaliokunta voi erityisen painavista syistä määrätä rangaistuksen raukeamaan, jos peli- tai toimitsijakieltoon määräämisestä on kulunut vähintään kaksi (2) vuotta. 

14 § JALKAPALLOLIIGA RY

Näitä rangaistusmääräyksiä sovelletaan myös Jalkapalloliigan ry:n järjestämissä kilpailuissa. 

STRAFFBESTÄMMELSER 2021

1 § Tillämpningsområde
 
Finlands Bollförbunds (nedan kallat förbundet) medlemsföreningar samt deras styrelser och direktioner och av dem tillsatta organs medlemmar och funktionärer samt medlemsföreningarnas medlemmar, samt de personer och samfund som skriftligen förbundit sig att följa nedan nämnda bestämmelser eller har löst förbundets spel- eller kvarterspass, eller de som registrerat sig som hobbyspelare, samt de personer, vilka är antecknade i matchprotokollet, eller som spelat i matchen, eller som medverkat i matchen som bytesspe-lare eller som varit lagets funktionärer lyder under dessa straffbestämmelser.  
 
Finlands Bollförbund och dess regioner lyder under dessa straffbestämmelser när de fungerar som arran-gör av matcher.
 
2 § Regelbrottets art
 
Bestraffas kan den,
a) som bryter mot förbundets eller dess regioners i kraft varande regler, bestämmelser eller beslut, som avgivits med stöd av Bollförbundets eller regler;
b) som avsiktligt vilseleder eller försöker att avsiktligt vilseleda förbundets styrelse eller av den utsedda organ eller förbundets tjänsteman;
c) som i tävling, till den ansluten träningsverksamhet eller match, utanför ett egentligt matchtillfälle eller på grund av beslut som fattats om tävlingen eller annars uppträder olämpligt, osportsligt, våldsamt eller lagstridigt; 
d) som i tävling och därtill hörande träningsverksamhet eller match kränker domarnas fysiska immunitet eller som gör sig skyldig till hot av domare eller hotfullt uppträdande mot domarna;
e) som har nominerats till förbundets eller regionens lag och utan giltig orsak uteblir från matchen eller avsiktligt låter bli att uppfylla sina förpliktelser som spelare;
f) som gör sig skyldig till dopingförseelser i tävling och utanför tävlingar;
g) som deltar i verksamhet som skadar förbundet eller dess medlemsföreningar eller
h) som försöker spela, spelar eller föreslår att spela så att ett på förhand överenskommet resultat uppnås eller på annat sätt manipulerar eller försöker manipulera matchtillfället eller försummar sin rapporterings-skyldighet till förbundet gällande sådan verksamhet. Om det finns misstanke att en person bryter mot denna punkts bestämmelse kan disciplinutskottet försätta personen i tillfälligt spel- och funktionärsförbud. Innan beslut fattas skall den misstänkte ges möjlighet att bli hörd.
i) som gör sig skyldig till rasistiskt uppträdande eller sexuell trakassering eller förolämpning av sexuell läggning på eller vid sidan av planen eller försummar skyldigheten enligt förbundets regler och bestäm-melser att ingripa i dylikt uppträdande.
 
Brotten som nämns i denna paragrafs d) och h) och i) punkter skall alltid anses grova. 
 
3 § Straffalternativ
 
1. Straffalternativ är
a) varning;
b) stängning av vissa läktarsektioner i följande eller skilt bestämda matcher;
c) match eller matcher döms att spelas på annan plats än hemmaplanen;
d) match eller matcher döms att spelas utan åskådare;
e) böter;
f) spel- eller funktionärsförbud, antingen för ett bestämt antal matcher dock för högst åtta (8) matcher eller för en bestämd tid eller enligt 2 § h-punkt till tillfälligt spel- eller funktionärsförbud;
g) ogiltigförklarande av match och eventuellt omspel;
h) förlust av ett eller fler poäng i nuvarande eller kommande tävling;
i) förklarande som förlorare i matchen;
j) uteslutning ur nuvarande och/eller kommande tävling och
 
Vid dopingförseelser följs ikraftvarande antidopingregler och i dessa nämnda bestraffningar.
 
Dessutom kan det organ som har bestraffningsrätten fastställa följder för föreningen enligt detta moments a)-d) och f)-i), om föreningens lag hör till Finlands centrum för Etik inom idrotten FCEI:s testningspool och föreningen bryter mot skyldigheten att uppge vistelseort. Initiativ till att bestämma följden skall alltid komma från FCEI.
 
2. Idrottare eller idrottarens stödperson som gjort sig skyldig till dopingförseelse kan bli skyldig att ersätta skadan som dopingförseelsen har orsakat föreningen och förbundet samt internationella förbundet.
 
3. Böter skall betalas inom en månad efter beslutets delgivning, med hot om att den bötfällda kan av-stängas från tävlingsverksamhet.
 
4. Att match eller matcher skall spelas på annan plats än på hemmaplanen kan utdömas som bestraffning endast då det är frågan om den arrangerande föreningens ansenliga försummelse.
 
5. Tidsbestämt och tillfälligt tävlings- eller funktionärsförbud är i kraft i alla nationella tävlingar och i täv-lingar ordnade av regionerna.
 
6. Person som dömts till funktionärsförbud får inte delta i uppgifter som har att göra med officiella mat-cher, till detta hör även att spela. Person i funktionärsförbud får inte ha någonting att göra med laget i samband med match. Förbudet träder ikraft då laget anländer till matchen, dock senast 90 min före matchstart. Personen får inte vara i omklädningsrummet eller i dess närhet. Personen får inte heller delta i presstillfället efter matchen. Person i funktionärsförbud har rätt att sitta i läktaren under matchen, men allehanda ledning av spelet eller kontakt med laget är förbjudet.
 
7. Olika bestraffningsalternativ kan ges samtidigt.
 
8. Om något annat Riksidrottsförbund har straffat en person med minst sex (6) månaders tävlings- eller funktionärsförbud, kan han dömas till bestraffning med stöd av dessa regler.
 
4 § Bestraffningsrätt
 
1. Bestraffningsrätten för i dessa regler nämnda regelbrott, har då det gäller förbundets och Fotbollsligan r.f:s verksamhet det av Finlands Bollförbunds föreningsparlament utsedda disciplinutskottet och discipli-nutskottets ordförande ensam i skilt bestämda ärenden samt då det gäller regional verksamhet av Bollför-bundets styrelse utsedda regionala arbetsgruppen som behandlar disciplin och protestärenden eller av för-bundets generalsekreterare utsedd person ensam i specifika frågor.
 
Disciplinutskottets ordförande är ex-klusivt behörig endast om förbundets generalsekreterare i enlighet med Bollförbundets regler utsett denne. Detsamma gäller för den person som utses av förbundets generalsekreterare inom ramen för täv-lingsverksamhet ordnad av regionerna.  
 
Disciplinutskottets ordförande kan ensam ha bestraffningsrätten i Tipsligan och i förbundets nationella tävlingar i följande fall:
a) då bestraffningen är varning enligt dessa bestämmelsers 3 § 1 moments a-stycke. 
b) då det är frågan om spel- eller funktionärsförbud i högst tre (3) matcher enligt dessa bestämmelsers 3 § 1 moment punkt f). 
c) då det är frågan böter, dock högst 2.000 euro, enligt dessa bestämmelsers 3 § 1 moment punkt e). 
Disciplinutskottets ordförande har befogenhet att avgöra om ärendet uppfyller kriterierna a) -c) ovan.
Vid misstänkta dopingbrott är det dock disciplinorganet som är nämnt i Finlands antidopingregler som har bestraffningsrätten.
 
Förbundets generalsekreterare kan utse personer, som använder nämnda bestraffningsrätt gällande täv-lingsverksamhet ordnad av regionerna. 
I fall som hänför sig till straffbestämmelserna och som inte hör till tävlingsverksamhet använder disciplin-utskottet eller dess ordförande bestraffningsrätt för lag som spelar i nationella serier. På motsvarande sätt använder den regionala
arbetsgruppen för protest- och disciplinärenden bestraffningsrätt för lag som spe-lar i regionala 
tävlingar.
 
Person utsedd av förbundets generalsekreterare använder i första hand ensam bestraffningsrätt i regionala tävlingsverksamheten som är arrangerad av regionerna i följande fall:
a) då bestraffningen är varning enligt dessa bestämmelsers 3 § 1 moments a-stycke  
b) då det är frågan om spel- eller funktionärsförbud i högst tre (3) matcher enligt dessa bestämmelsers 3 § 1 moment punkt f). 
c) då det är frågan böter, dock högst 500 euro, enligt dessa bestämmelsers 3 § 1 moment punkt e). 
 
2.  För de ärenden som är utanför den av Generalsekreteraren utsedda personens befogenheter, discipli-nära ärenden som uppkommer vid tävlingar som gemensamt ordnas av regioner, bestäms förfarandet mel-lan de regioner som ordnar tävlingen.
 
5 § Anmälan om regelbrott
 
1. Officiell rapport om matchtillfället kan endast göras av matchens domare, domarobservatör, matchde-legat eller annan oberoende person som är enskilt godkänd av disciplinutskottet eller dess ordförande.
 
2. Annan än i 5.1 § nämnd person kan göra en noggrann individuell anmälan om regelbrott och denna skall sändas skriftligen till vederbörande strafforgan inom en vecka från regelbrottet eller från det att det har kommit i dagen. Sådan anmälan kan behandlas i vederbörande strafforgan endast om vägande skäl föreligger.
 
3. Om behandlingen av ärendet inte hör till det organ som anmälan eller rapporten har gjorts till, skall det organet omedelbart sända handlingarna till rätt organ.
 
4. Om vägande skäl föreligger kan vederbörande organ behandla ett ärende som kommit dem till känna, trots att ingen anmälan eller rapport har gjorts.
 
6 § Hörande av part
 
1. På grund av rapport eller anmälan om regelbrott skall av parten omedelbart begäras ett svaromål. Det skriftliga svaromålet skall avges inom en vecka från tillkännagivandet, med hot om att saken annars kan avgöras utan det.

Svaromålet kan ges per brev eller e-post. Svaromålet kan begäras via parts förening. 

Disciplinutskottets ordförande kan i brådskande ärenden kräva att svaromålet ges inom 24 timmar efter att vederbörande fick kännedom om rapporten eller motsvarande enligt vilket spelförbud kan bestämmas.
 
Om av förbundets generalsekreterare utsedd person fungerar som bestraffningsorgan i regional tävlings-verksamhet i fall enligt 4 § 1 moment, skall svaromålet vid brådskande fall ges inom 24 timmar efter att vederbörande fick kännedom om rapporten eller motsvarande enligt vilket spel- eller funktionärsförbud kan bestämmas.
 
2. Organ som använder bestraffningsrätt enligt 4 §:s 1. moment, kan i samband med begäran om svaromål stadga om spel- eller funktionärsförbud för den misstänkte, tills ärendet är behandlat.
 
3. Organ som använder bestraffningsrätt enligt 4 §:s 1. moment, kan i enlighet med eget övervägande skaffa tilläggsutredningar eller kalla parten till personligt förhör.
 
4. I samband med svaromålet sända rapporter och andra utredningar är endast ämnade till kännedom för inblandade.
 
7 § Beslut om bestraffning
 
1. Beslutet skall sändas till part eller dennes lag och vid behov till dennes förening och i fall som avses i 8 § 4 och 5 momenten, ett skriftligt beslut per e-post, till e-postadressen som är anmäld i Bollförbundets Taso-system till nämnda parter, om dessa har rätt att överklaga, på bevisbart sätt inom tre (3) dagar efter att beslutet fattats. I undantagsfall kan beslutet levereras på ett annat sätt, som måste vara bevisligt. 
Om ett skriftligt disciplinärt beslut inte finns tillgängligt, kommer beslutets innehåll att antigen muntligt eller via p-post meddelas inom ett dygn från att beslutet tagits till den bestraffade, dennes lag eller före-ning, på sättet som definierades ovan.
 
Om bestraffningen bestämts av disciplinutskottets ordförande eller av förbundets generalsekreterare ut-sedd person skall beslutet ges och meddelas senast inom en vecka efter att svaromålet enligt 6 § har leve-rerats. I undantagsfall eller när beslutsprocessens rättslighet kräver detta, kan tidsfristen överskridas.
 
2. Beslut som berör förening eller deras organ eller medlemmar skall sändas per e-post till de berörda till den adress som meddelats förbundet eller till det berörda organets ordförande eller sekreterare.
 
3. Till beslutet skall bifogas en besvärsundervisning.
 
8§ Besvärsrätt
 
1. Om beslutet fattats av förbundets generalsekreterare utnämnd person gällande regional tävlingsverk-samhet har man rätt att besvära sig till den regionala arbetsgruppen som behandlar disciplin och protestä-renden. 
 
2. Den bestraffade har rätt att besvära sig över beslut, som fattats av förbundets disciplinutskott, discipli-nutskottets ordförande och av den regionala arbetsgruppen som behandlar disciplin och protestärenden, till av föreningsparlamentet utsett besvärsutskott endast om beslutet stöder sig på dessa bestämmelsers 3 § 1 moment och gäller
- bestraffning enligt punkt b), c) eller d);
- enligt punkt e) för en förening då bötessumman överstiger det av Bollförbundets styrelse årligen fast-ställda serieberoende beloppet (år 2020: liga 1700 euro, Ettan 1000 euro, övriga serier 700 euro) eller för en person då bötessumman överstiger 337 euro;
 
- med stöd av punkt f) dömts till spel- eller funktionärsförbud i två (2) månader eller längre tidsbestämd tid; 
 
- bestraffning enligt punkterna g), h), i) och j) eller
 
- bestraffning enligt 3 § moment 6 sker ifall sambestraffning enligt 3 § moment 1 punkterna e) och f) är påföljden och om någondera av påföljderna är över hälften av den påföljd som enskilt dömd skulle berät-tiga till besvär eller
 
- enligt 2 § h-punkt till tillfälligt spel- eller funktionärsförbud 
 
3. Beslut som tagits av disciplinutskottet, disciplinutskottets ordförande eller av den regionala arbetsgrup-pen som behandlar disciplin och protestärenden och mot vilka man inte kan besvära sig till Bollförbundets besvärsutskott, kan bestraffade besvära sig till idrottens rättssäkerhetsutskott i enlighet med dess bestäm-melser.
 
4. I följande fall har annan part rätt att överklaga till förbundets besvärsutskott, när inget straff har utde-lats efter handlande riktat mot denna:
 
- spelare, funktionär eller domare, när det har riktats en våldshandling eller osakligt eller osportsligt upp-trädande mot honom eller vid kränkande av domarnas fysiska immunitet eller misstanke av förfarande som nämns i denna punkt;
 
- förening eller förbundet, när det mot dessa har riktats handling enligt dessa bestämmelsers 2 § punkt g och
 
5. Förening, vars intressen och rättigheter har blivit kränkta enligt dessa bestämmelsers 2 § punkt a eller h, har rätt att besvära sig till förbundets besvärsutskott mot följden av disciplinutskottets, disciplinutskottets ordförandes beslut eller beslut av den regionala arbetsgruppen som behandlar disciplin och protestären-den.
 
9 § Besvärsförfarande
 
1. Besväret skall inom en vecka efter tillkännagivandet skriftligen tillställas det organ som behandlar be-sväret. Besväret kan även sändas per e-post.
 
2. Om den som besvärar sig av giltiga orsaker har varit förhindrad att framställa sitt besvär inom en vecka, kan besvärsutskottet på begäran, som skall göras omedelbart efter att hindret upphört, efter eget övervä-gande ge besvärandet en ny besvärstid på högst en vecka.
 
3. Besvärsutskottet kan, om tungt vägande skäl föreligger upphäva bestraffande organs beslut om detta har fattats på felaktiga grunder eller om reglerna har tillämpats fel. Besvärsutskottet kan vid behov åter-remittera ärendet till ny behandling.
 
4. Denna paragrafs 2 och 3 moment tillämpas ej om besväret behandlas av disciplinutskottet. 
 
10 § Beslut om besvär
 
1. Man kan besvära sig över besvärsutskottets disciplinåtgärder till idrottens rättssäkerhetsutskott.
 
2. Beslutet över besväret skall sändas till den som besvärat sig i enlighet med vad som bestäms i 7 § om sändande av beslut till den bestraffade.
 
11 § Strafförteckning
 
Bestraffningsorganen skall upprätthålla en förteckning över regelbrottsanmälningar, bestraffningar och besvär samt över åtgärder som vidtagits.
 
12 § Verkställande av bestraffning
 
Bestämd bestraffning verkställs, fastän ett besvär har inlämnats till besvärsutskottet eller annan besvärs-nämnd. Besvärsutskottet kan dock beordra inom ramen för sina regler, att verkställandet av bestraffning-en avbryts redan före besväret har avgjorts.
 
13 § Upphävande av bestraffning
Besvärsutskottet kan, om tungt vägande skäl föreligger, besluta att bestraffning upphävs, om det har för-flutit minst två (2) år sedan beslut om spel- eller funktionärsförbud fattats.
 
14 § Fotbollsligan
 
Dessa straffbestämmelser tillämpas även i tävlingar som arrangeras av Fotbollsligan rf.