Kasvattajarahalaskelmat 2021

SUOMEN PALLOLIITON KASVATTAJARAHAMÄÄRÄYKSET 2022

1. TARKOITUS 

Kasvattajarahajärjestelmän (myöhemmin järjestelmä) tarkoituksena on tukea niitä Palloliiton jäsenseuroja (myöhemmin seura) rahallisesti, jotka kehittävät ja kouluttavat omia pelaajiaan ylimmille kansallisille sarjatasoille ja eri maajoukkueiden käyttöön. 

Järjestelmässä maksajina ovat ne seurat, jotka peluuttavat toisten kasvattamia pelaajia sekä Suomen Palloliitto, joka maksaa seuran oman kasvatin käytöstä ja maaotteluista. 

2. MÄÄRITELMÄT 

Kasvattajaraha
Raha, joka maksetaan kasvattajarahastoon ja jaetaan kasvattajaseuroille. 

Kasvattajarahasto (rahasto)
Tili, johon kerätään varoja Palloliitolta ja niiltä seuroilta, jotka käyttävät järjestelmän piiriin kuuluvia pelaajia ja josta maksetaan kasvattajarahoja kasvattajaseuroille. 

Kasvattajaseura
Seura, johon pelaaja on ollut rekisteröityneenä 30.6. kutakin pelikautta (1.1.-31.12). 

Kasvatusikä
Kasvatusikä alkaa sinä vuonna, jolloin pelaaja täyttää 12 vuotta ja päättyy sen vuoden lopussa, kun pelaaja täyttää 21 vuotta. 

Kasvatusvuosi
Kasvatusiän aikainen pelikausi, jonka aikana kotimainen seura on ollut kasvattajaseura. 

Oma kasvatti
Pelaaja, joka on ollut kasvatusikänsä aikana rekisteröityneenä vähintään kolmena pelikautena Veikkausliigassa, Miesten Ykkösessä tai Kansallisessa Liigassa pelaavaan seuraan. Jos pelaajalla on alle kolme kasvatusvuotta ja pelaajalla on kasvatusvuosia vain yhdessä seurassa, katsotaan pelaajan olevan oma kasvatti. 

Rekisteröityminen
Pelaajan edustusoikeus seurassa Palloliiton kilpailumääräysten mukaisesti. 

3. KASVATTAJARAHAJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVA PELAAJA 

3.1. Pelaajasta on maksettava kasvattajarahaa sen vuoden loppuun, kun hän täyttää 23 vuotta. 

3.2. Kasvattajarahan maksuvelvollisuus syntyy, kun pelaaja, joka on jossain vaiheessa kasvatusikäänsä ollut rekisteröityneenä Palloliiton jäsenseuraan ja a) pelaa Veikkausliigan, Miesten Ykkösen tai Kansallisen Liigan ottelussa, tai jossakin näistä sarjoissa pelaavan joukkueen Suomen Cupin ottelussa. Suomen Cupin ottelut rinnastetaan sen sarjatason otteluiksi, jossa joukkue pelaa, tai b) on kokoonpanossa Palloliiton virallisessa maaottelussa. 

3.3. Seuran pelaamat karsintaottelut rinnastetaan sen sarjatason otteluihin, jossa seura aloitti pelikautensa. 

3.4. Jos pelaaja pelaa samalla pelikaudella eri seuroissa samalla sarjatasolla tai eri sarjatasoilla, on hänen kyseisen pelikautensa kasvattajaseura se seura, jossa edustusoikeus on ollut 30.6. kutakin pelikautta. 

3.5. Suomen Cupin ja Naisten Suomen Cupin otteluista maksettava kasvattajaraha lasketaan sen pelikauden laskelmaan, jonka aikana kyseiset ottelut on pelattu. 

4. KASVATTAJARAHAN MAKSUVELVOLLISET 

4.1. Maksuvelvollisia ovat kaikki ne seurat, jonka ottelussa tai otteluissa pelaaja on pelannut kohdan 3.2 a mukaisesti. Kasvattajaraha määräytyy kussakin joukkueessa pelattujen otteluiden mukaisesti, jokaisen seuran maksaessa vain omista otteluistaan. 

4.2. Maaotteluista kasvattajarahan maksaa Palloliitto kohdan 3.2 b mukaisesti. 

5. KASVATTAJARAHAN LASKEMINEN JA MAKSAMINEN 

5.1. Kun kohdan 3 edellytykset täyttyvät, seura tai Palloliitto on velvollinen maksamaan rahastoon pelaajakohtaisesti kullekin sarjatasolle tai maajoukkueikäluokalle määritellyn kasvattajarahan.

5.2. Kasvattajarahan suuruus: 

a) Kansalliset sarjat 

- Veikkausliiga ja Suomen Cup 125 euroa/ottelu
- Miesten Ykkönen ja Suomen Cup 50 euroa/ottelu
- Kansallinen Liiga ja Naisten Suomen Cup 25 euroa/ottelu 

b) Maaottelut

Miehet ja pojat
- A-maaottelu, karsinta ja lopputurnausottelut 500 euroa/ottelu
- A-maajoukkue, muut ottelut 200 euroa/ottelu
- B-maajoukkue 133 euroa/ottelu
- U-21 karsinta- ja lopputurnausottelut 200 euroa/ottelu
- U-21 Muut ottelut 100 euroa/ottelu
- U-20 90 euroa/ottelu
- U-19 80 euroa/ottelu
- U-18 70 euroa/ottelu
- U-17 60 euroa/ottelu
- U-16 50 euroa/ottelu
- U-15 40 euroa/ottelu 

Naiset ja tytöt 
- A-maajoukkue, karsinta ja lopputurnausottelut 200 euroa/ottelu
- A-maajoukkue, muut ottelut 100 euroa/ottelu
- B-maajoukkue 100 euroa/ottelu
- TU-21 100 euroa/ottelu
- TU-20 90 euroa/ottelu
- TU-19 80 euroa/ottelu
- TU-18 70 euroa/ottelu
- TU-17 60 euroa/ottelu
- TU-16 50 euroa/ottelu
- TU-15 40 euroa/ottelu 

5.3. Pelaajasta rahastoon maksetusta tämän pykälän 2 momentin a) kohdassa mainitusta kasvattajarahasta maksetaan ennen seuraavan pelikauden alkua pelaajan kasvattajaseuroille osuudet siinä suhteessa kuin niillä on kasvatusvuosia. 

5.4. Seura ei maksa rahastoon kasvattajarahaa niiltä kasvatusiän vuosilta, jolloin kyseinen seura on ollut pelaajan kasvattajaseura.

5.5. Niiltä vuosilta, kun pelaaja on seuran oma kasvatti, maksetaan rahastosta seuralle puolet kohdassa 5.2 a mainitusta kasvattajarahasta.

5.6. Jos pelaajalla ei ole jonain kasvatusiän pelikautena ollut kotimaista kasvattajaseuraa tai seura on lopettanut toimintansa ilman selkeää toiminnan jatkajaa, kyseisen pelikauden kasvattajaraha jää rahastoon. Palloliiton hallitus päättää siitä, mille seuralle toimintansa lopettaneen seuran kasvattajarahat mahdollisesti kuuluvat. 

5.7. Maaotteluista maksettavat kasvattajarahat jaetaan pelaajan kasvattajaseurojen kesken siinä suhteessa, kun niillä on kasvatusvuosia. Jos kasvatusikään kuuluu vuosia, jolloin kotimaista kasvattajaseuraa ei ole tai sitä ei voida määrittää, jää korvaus tältä osin rahastoon. 

5.8. Palloliiton toimisto laskee kasvattajarahamääräysten piiriin kuuluvan pelaajan osalta kasvattajaseuroille ja pelaajia peluuttaville seuroille maksettavat maksut tai seuroille määräytyvät maksuvelvoitteet. 

5.9. Maksuvelvollisen seuran on maksettava suorituksensa rahastoon 31.12. mennessä. 

5.10. Seurat voivat sopia keskenään muunlaisesta kasvattajarahojen maksamisesta kuin mitä nämä määräykset edellyttävät. Tällaiset sopimukset on saatettava liiton tietoon riittävän hyvissä ajoin, jotta ne voidaan ottaa huomioon tehtäessä tilitystä pelikauden kasvattajarahojen maksamisesta. 

6. RAHASTO 

6.1. Rahasto on Palloliiton kirjanpidon tili, joka pidetään erillään muusta kirjanpidosta. 

6.2. Rahastoon kertyy varoja seurojen maksamista kasvattajarahoista ja Palloliiton maksamasta vuosittaisesta osuudesta. 

6.3. Rahastosta maksetaan kasvattajarahaa kasvattajaseuroille kohdissa 3,4 ja 5 mainittujen edellytysten täyttyessä. 

6.4. Kohdassa 5.7 mainitun kasvattajarahan lisäksi rahastoon jää myös sellaisesta pelaajasta, jolta puuttuu kasvattajaseura joltain kasvatusiän pelikausilta, maksettava 
FIFA:n määräysten mukainen kasvattajaraha tai solidaarisuusraha. 

6.5. Rahaston ylijäämä siirtyy seuraavalle tilikaudelle. Ylijäämä voidaan käyttää Palloliiton hallituksen päätöksellä muihin kasvattajaseuroja tukeviin tarkoituksiin, sillä edellytyksellä että rahasto pystyy suoriutumaan vuosittaisista velvoitteistaan. Rahastoon kertyvä korko kartuttaa rahastoa. 

7. VOIMAANTULO JA SOVELTAMINEN 

7.1. Nämä määräykset tulevat voimaan Palloliiton hallituksen hyväksyttyä ne. 

7.2. Määräyksiä sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2019 pelattaviin otteluihin.

Kasvattajarahamääräykset 2021 >>

FINLANDS BOLLFÖRBUNDS BESTÄMMELSER KRING FOSTRARPENG 2022

1. SYFTE

Syftet med systemet för fostrarpeng (senare systemet) är att finansiellt stöda sådana medlemsföreningar inom Bollförbundet som utvecklar och utbildar sina egna spelare till högre nationella serienivåer och till olika landslag.

Som betalare i systemet fungerar de föreningar som ger speltid åt spelare som fostrats av annan förening samt Finlands Bollförbund som betalar för användning av föreningens egna produkt och för landskamper.

2. DEFINITIONER

Fostrarpeng
Peng som betalas till fostrarfonden och som delas ut till fostrarföreningarna.

Fostrarfond (fond)
Konto dit tillgångar samlas från Bollförbundet och från de föreningar som använder sig av spelare som hör till systemet och varifrån det utbetalas fostrarpeng till fostrarföreningarna.

Fostrarförening
Förening där spelare varit registrerad 30.6 under varje spelsäsong (1.1-31.12).

Fostrarålder
Fostraråldern börjar det år spelaren fyller 12 år och slutar i slutet av det år som spelaren fyller 21 år.

Fostrarår
Spelsäsong under fostraråldern, under vilken en inhemsk förening varit fostrarförening.

Egen produkt
Spelare som under sin fostrarålder varit registrerad minst tre spelsäsonger i en förening som spelar i Tipsligan, Herrarnas Etta eller Nationella Ligan. Om spelaren har färre än tre fostrarår och spelaren har fostrarår i endast en förening anses spelaren vara en egen produkt.

Registrering
Spelarens representationsrätt i föreningen i enlighet med Bollförbundets tävlingsbestämmelser.

3. SPELARE SOM HÖR TILL SYSTEMET FÖR FOSTRARPENG

3.1. Fostrarpeng skall betalas för spelare till det årets slut när hen fyller 23 år.

3.2. Betalningsskyldighet för fostrarpeng uppstår när spelare som i något skede under sin fostrarålder varit registrerad i en av Bollförbundets medlemsföreningar och

a) spelar match i Tipsligan, Herrarnas Etta eller Nationella Ligan, eller i match i Finska Cupen med ett lag som spelar i någon av ovannämnda serier. Finska Cupens matcher jämställs med den serienivåns matcher där laget spelar, eller

b) är med i laguppställningen i en av Bollförbundets officiella landskamper.

3.3. Kvalmatcher som föreningen spelar jämställs med matcher på den serienivå där föreningen påbörjade sin spelsäsong.

3.4. Om en spelare under samma spelsäsong spelar i olika föreningar på samma serienivå eller på annan serienivå är spelarens fostrarförening för ifrågavarande spelsäsong den förening där representationsrätten varit den 30.6 för varje spelsäsong.

3.5. Fostrarpeng för matcher spelade i Finska Cupen och Damernas Finska Cup räknas till den spelsäsong under vilken dessa matcher spelades.

4. BETALNINGSSKYLDIGA FÖR FOSTRARPENG

4.1. Betalningsskyldiga är alla de föreningar som haft spelare som spelat i en eller flera matcher i enlighet med punkt 3.2. Fostrarpengen baseras på spelade matcher i varje lag och varje förening betalar endast för egna matcher.

4.2. Bollförbundet betalar fostrarpeng för landskamper i enlighet med punkt 3.2 b.

5. BERÄKNING OCH BETALNING AV FOSTRARPENG

5.1. När villkoren i punkt 3 uppfylls, är föreningen eller Bollförbundet skyldiga att till fonden betala spelarspecifik fostrarpeng som fastställs enligt varje serienivå eller landslagsålder.

5.2. Fostrarpengens storlek:

a) Nationella serier

- Tipsligan och Finska Cupen 125 euro/match
- Herrarnas Etta och Finska Cupen 50 euro/match
- Nationella Ligan och Damernas Finska Cup 25 euro/match

b) Landskamper

Herrar och pojkar

-A-landslag, kval- och slutturneringsmatcher 500 euro/match
-A-landslag, övriga matcher 200 euro/match
-B-landslag 133 euro/match
-U-21 kval- och slutturneringsmatcher 200 euro/match
-U-21 övriga matcher 100 euro/match
-U-20 90 euro/match
-U-19 80 euro/match
-U-18 70 euro/match
-U-17 60 euro/match
-U-16 50 euro/match
-U-15 40 euro/match

Damer och flickor

- A-landslag, kval- och slutturneringsmatcher 200 euro/match
- A-landslag, övriga matcher 100 euro/match
-B-landslag 100 euro/match
-FU-21 100 euro/match
-FU-20 90 euro/match
-FU-19 80 euro/match
-FU-18 70 euro/match
-FU-17 60 euro/match
-FU-16 50 euro/match
-FU-15 40 euro/match

5.3. Av den fostrarpeng som betalas för en spelare till fonden i enlighet med punkt a) i denna paragrafs moment 2 betalas andelarna till fostrarföreningarna i proportion till fostraråren, innan följande spelsäsong påbörjas.

5.4. Föreningen betalar inte fostrarpeng till fonden för de fostrarår där den ifrågavarande föreningen varit spelarens fostrarförening.

5.5. För de år som spelare är föreningens egen produkt betalas hälften av den fostrarpeng som omnämns i punkt 5.2 a till föreningen från fonden.

5.6. Om spelaren under något av sina fostrarår inte haft en inhemsk fostrarförening eller om föreningen har avslutat sin verksamhet utan att det finns någon tydlig fortsättning på verksamheten, stannar fostrarpengen för denna säsong kvar i fonden. Bollförbundets styrelse bestämmer vilken förening som får den fostrarpeng som hör till föreningen som avslutat sin verksamhet.

5.7. Fostrarpeng som betalas för landskamper delas mellan spelarens fostrarföreningar i proportion till mängden fostrarår. Om det under fostraråldern finns år då spelaren saknar inhemsk fostrarförening, eller om den inte kan fastställas, blir den delen av ersättningen kvar i fonden.

5.8. Ifråga om spelare som är underställda bestämmelserna om fostrarpeng beräknar Bollförbundets kansli de avgifter som ska betalas till fostrarföreningarna och de föreningar som använder sig av spelarna eller de betalningsförpliktelser som åläggs föreningarna.

5.9. En betalningsskyldig förening måste betala sitt arvode till fonden senast den 31.12.

5.10. Föreningarna kan sinsemellan komma överens om andra betalningsalternativ för fostrarpengarna än vad som står i dessa bestämmelsers villkor. Dylika avtal skall informeras till förbundet i tillräckligt god tid, så att de kan tas i beaktande när spelsäsongens fostrarpengsavgifter skall bokföras.

6. FOND

6.1. Fonden är Bollförbundets bokföringskonto som hålls åtskilt från övrig bokföring.

6.2. Till fonden samlas tillgångar från de fostrarpengar som föreningarna betalar och från den årliga andel som Bollförbundet betalar.

6.3. Från fonden utbetalas fostrarpeng till fostrarföreningarna om villkoren som omnämns i punkterna 3, 4 och 5 uppfylls.

6.4. Förutom den fostrarpeng som omnämns i punkt 5.7 samlas till fonden även fostrarpeng eller solidaritetspeng som enligt FIFA:s bestämmelser ska betalas för sådan spelare som saknar fostrarförening för någon spelsäsong under fostraråldern.

6.5. Fondens överskott överförs till följande räkenskapsår. Överskottet kan med beslut av Bollförbundets styrelse användas till övriga ändamål som stöder fostrarföreningarna, på det villkoret att fonden klarar av att sköta sina årliga skyldigheter. Räntan som samlas på fonden utökar fondens tillgångar.

7. IKRAFTTRÄDANDE OCH TILLÄMPNING

7.1. Dessa bestämmelser träder i kraft efter att Bollförbundets styrelse godkänt dem.

7.2. Bestämmelserna tillämpas för första gången vid matcher som spelas år 2019.