JALKAPALLON KILPAILUTOIMINTAA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET JA JÄRJESTÄMISOHJEET 2020 

 

Seura on vastuussa siitä, että ottelussa ja sen järjestelyissä noudatetaan Palloliiton kilpailumääräyksiä ja ko. kilpailua koskevia liiton tai sen alueen antamia erillismääräyksiä. Jalkapalloliiga voi antaa omia Veikkausliigaa koskevia ohjeitaan. 

Ottelun erotuomari ja tarkkailija ovat velvollisia ilmoittamaan kilpailumääräysten ja näiden ohjeiden ja määräysten vastaisista rikkomuksista liittoon tai sen alueelle viimeistään ottelun jälkeisenä päivänä kello 12.00 mennessä ottelupöytäkirjaan kirjatussa raportissa sekä tarvittaessa erillisraportissa. 

Todetut rikkomukset käsitellään liiton tai sen alueen kurinpitomenettelyssä Palloliiton rangaistusmääräysten mukaisesti.  

Ottelusiirto voidaan tehdä vain liiton luvalla. Ottelu voidaan siirtää pakottavista syistä seuraavalla tavalla: 

Ensin on neuvoteltava vastustajan kanssa uudesta ottelupäivästä, jonka jälkeen siirtoa on anottava liitosta. Liitto käsittelee anomuksen ja vahvistaa siirron. Siirtoa anoneelta seuralta peritään 70 euron siirtämismaksu. 

Mikäli ottelu siirretään ilman liiton lupaa, liitto veloittaa seuralta 260 euroa. 

Jos ottelu jää pelaamatta pakottavien syiden takia, liitto määrää uuden pelipäivän ja -paikan. 

Alkamisajoista päättää kilpailumääräykset huomioiden liitto tai sen alue. Liitto määrittelee kilpailukohtaisesti alkamisajat otteluohjelmien vahvistamisen yhteydessä. Veikkausliigan otteluista päättää Jalkapalloliiga. 

Muita alkamisaikoja koskevia määräyksiä 

Mikäli liitto ei ole muuta määrännyt, voi kotijoukkue päättää alkamisajasta. 

Ottelut on pyrittävä järjestämään siten, että vierailevalla joukkueella on mahdollisuus paluuseen ottelupäivänä. Ottelut tulee aloittaa arkisin aikaisintaan 17.30 ja lauantaisin ja pyhäpäivinä aikaisintaan kello 11.00. Joukkueet voivat keskenään sopia myös muista alkamisajoista. 

Joukkueille on varattava tila lämmittelyä varten tuntia ennen ottelun alkua. 

Ottelut on aloitettava täsmällisesti. Joukkueiden ja erotuomariston on oltava pelikentällä viittä (5) minuuttia ennen alkuvihellystä. Ilmoitetusta tai määrätystä alkamisajasta voi poiketa vain järjestäjän luvalla. 

Ottelut voidaan pelata tarvittaessa keinovalaistuksessa. 

Liitolla on oikeus perustellusta syystä muuttaa alkamisaikoja koskevia määräyksiä. 

Kotijoukkueen on viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen ottelua ilmoitettava vierasjoukkueelle, erotuomarille, avustaville erotuomareille ja erotuomaritarkkailijalle/otteludelegaatille otteluaika ja -paikka sekä kaikkien pelaajien peliasujen värit. 

Liiton tulospalvelun piirissä olevista otteluista on ilmoitettava myös Palloliittoon, mikäli tiedot poikkeavat liitolle ennen kauden alkua lähetetyistä kaikkia kotiotteluja koskevista tiedoista. 

Vierasjoukkueen tai erotuomarin tulee selvittää ottelun alkamisaika ja pelikenttä kilpailun järjestäjältä, mikäli ilmoitus on laiminlyöty. Erotuomarin on raportoitava ilmoituksen laiminlyönnistä ottelupöytäkirjassa. 

Otteluilmoituksen laiminlyönnistä voidaan rangaista liiton rangaistusmääräysten mukaisesti. 

Mikäli erotuomari tai avustava erotuomari joutuu itse ottamaan selville alkamisajankohdan ja pelipaikan, hän on oikeutettu laskuttamaan tästä aiheutuneet kohtuulliset kulut kotijoukkueelta. 

Kotijoukkueen on ilmoitettava ottelun tulostiedot kilpailun järjestäjän antamien ohjeiden mukaan. 

Kokoonpanoluettelot 

Liiton kilpailussa on kilpailukohtaisesti määritelty, koska seuran tulee tehdä TASO-järjestelmään alustava kokoonpanoluettelo pelaajista, joita se tulee käyttämään seuraavassa ottelussaan. Veikkausliigassa ja liiton pääsarjoissa tämä on pääsääntöisesti viimeistään 4 tuntia ennen ottelua (ja muissa otteluissa 2 tuntia ennen ottelua). Tämän alustavan kokoonpanoluettelon tarkoituksena on antaa ennakkotietoa Veikkauksen pelien pelaajille sekä Veikkaus Oy:lle sen kertoimenlaskentaa varten.  

Ilmoitetun kokoonpanon ennakkotiedon tulee olla luotettavaa, ja mikäli havaitaan että pyrkimyksenä on ollut antaa harhauttavaa tietoa tietoisesti, kyseinen toimija voidaan asettaa kurinpitomenettelyyn. Pelaajalla on oltava edustusoikeus siinä vaiheessa, kun hänet merkitään kokoonpanoluetteloon. Tähän alustavaan listaan saa perustelluista syistä tehdä pieniä muutoksia sekä aloituskokoonpanoon että vaihtopelaajiin ennen kokoonpanoluettelon luovuttamista erotuomaristolle, mikä tapahtuu 75 minuuttia ennen ottelun alkua. Kokoonpanoon ei kuitenkaan voi lisätä pelaajaa, jolla ei ole ollut edustusoikeutta, kun alustava kokoonpanoluettelo on täytetty. Aloituspelaajan vaihtamisen tulee kuitenkin tapahtua alustavasti nimettyjen vaihtopelaajien joukosta, eli alustavan listan ulkopuolelta ei voi asettaa pelaajaa aloituskokoonpanoon. 

Kun kokoonpanoluettelo on luovutettu erotuomaristolle, luetteloon ei voi enää tehdä pelaajien lisäyksiä. Painavista syistä johtuen (esim. sairastuminen tai loukkaantuminen lämmittelyssä) aloituskokoonpanoon merkitty pelaaja voidaan siirtää vaihtopelaajaksi tai taustahenkilöksi, jos luettelossa on tilaa tai poistaa kokonaan kokoonpanosta ja hänen tilalleen voidaan laittaa vaihtopelaajiksi merkitystä pelaajista uusi pelaaja aloituskokoonpanoon. Tämä ennen ottelua tehty vaihdos, ei rasita pelin aikana sallittujen vaihtojen lukumäärää. Loukkaantuneen ja/tai aloituskokoonpanosta poistetun pelaajan tilalle ei voi lisätä tilalle uuttaa pelaajaa, vaikka kokoonpanoluettelossa tähän olisi lukumääräisesti tilaa. 

Kaudesta 2017 alkaen, kokoonpanoluetteloon merkittyjen joukkueen taustahenkilöiden tulee kaikkien olla Pelipaikka -rekisteriin rekisteröityjä toimijoita (kts. kohta 10). Taustahenkilöitä ei voi lisätä kokoonpanoluetteloon sen jälkeen, kun luettelo on annettu erotuomareille tiedoksi 75 minuuttia ennen ottelun alkamista. 

Ottelun erotuomari tarkastaa ennen ottelua joukkueiden peliasut järjestäjän määräämällä tavalla ja päättää tarvittaessa käytettävistä peliasuista. 

Kotijoukkue pelaa omassa peliasussaan, jolloin vierasjoukkueen tulee valita selvästi poikkeava peliasu. Jos kotijoukkueen peliasu poikkeaa ennen kauden alkua Palloliitolle ilmoitetusta, on sen eikä vierasjoukkueen vaihdettava peliasua. 

Koska kotijoukkueen pelipaidassa on usein kaksi ns. pääväriä joko luonnostaan (esimerkiksi raitapaita, hihat eriväriset tms.) tai isojen mainosten takia, vierasjoukkueen tulee valita asunsa väri kotijoukkueen pääväreistä poikkeavasti ja siten, että pelipaidat selvästi eroavat toisistaan.  Liiton ottelussa kotijoukkueen pelatessa raidallisessa pelipaidassa tulee vierasjoukkueen pelata molemmista raitapaidan väreistä poikkeavassa yksivärisessä tai sellaisissa väreissä, jotka selvästi erottuvat kotijoukkueen peliasusta, elleivät peliasut riittävästi erotu toisistaan. 

Maalivahtien peliasujen värien on erotuttava muiden pelaajien peliasujen väreistä. 

Vierasjoukkueen on varmistettava kotijoukkueen peliasun väri viimeistään kolme (3) vuorokautta ennen ottelua. 

Veikkausliigassa, Kansallisessa Liigassa ja Ykkösessä myös joukkueiden housujen ja sukkien värin on poikettava toisistaan. Tämä on suositus myös muissa liiton kilpailuissa. Kakkosessa on sukkien värin erotuttava toisistaan. Suositeltavaa on, että myös housujen värit erottuvat. 

Jos lämpöhousuja tai trikoita käytetään, niiden on oltava samanväriset housujen päävärin kanssa. Muissa liiton kilpailuissa kuin Veikkausliiga, Kansallinen Liiga, Miesten Ykkönen ja Kakkonen voidaan käyttää myös mustia lämpöhousuja ja trikoita edellyttäen, että saman joukkueen pelaajat käyttävät samaa väriä. 

Jokaisen pelaajan pelipaidan selässä tulee olla selvästi erottuvat vähintään 25 cm korkeat (nuorilla ja naisilla 20 cm) ja 2,5 cm leveät numerot. Joukkueella ei saa olla saman numeroisia pelaajia. Numeroiden tulee olla kokonaislukuja välillä 1 - 99. Numeron selventämiseksi (varsinkin raitapaidoissa) liitto suosittelee, että numeron alla on numeron väristä selvästi erottuva yksivärinen pohja. Epäselvissä tapauksissa seuroja pyydetään ottamaan yhteyttä Palloliiton kilpailutoimintoon. 

Kenttiä ja jalkapallohalleja koskevat määräykset löytyvät liiton kotisivulta. 

Liiton sarjamuotoisissa kilpailuissa voidaan neljän ensimmäisen ja neljän viimeisen kierroksen aikana ottelu pelata liiton luvalla hiekalla tai jalkapallohallissa, mikäli olosuhteet estävät pelaamisen nurmikentällä tai jalkapallonurmella. Kesäkuun 1. päivän jälkeen ja muilla kierroksilla pelaamiselle hiekalla tai hallissa tarvitaan liiton lupa.  Hiekkakentän, jalkapallonurmen tai jalkapallohallin tulee olla Palloliiton hyväksymä tai sillä tulee olla vuodelle 2020 myönnetty lupa. 

Liiton sarjojen nousukarsintaottelut (ei koske alueen sarjassa pelaavien joukkueiden keskinäistä nousukarsintaottelua) pelataan nurmikentällä tai jalkapallonurmella, jolle Palloliitto on antanut jatkuvan käyttöhyväksynnän. Palloliiton päätöksellä nousukarsintaottelu voidaan siirtää pelattavaksi myös muulle alustalle tai halliin. Muissa tapauksissa pelaamisesta hiekalla, jalkapallonurmella tai jalkapallohallissa tulee ottaa yhteys Palloliittoon. 

Veikkausliiga ja Ykkönen 

Veikkausliigan ja Ykkösen otteluihin liitto määrää erotuomarit ja avustavat erotuomarit sekä erotuomaritarkkailijat/otteludelegaatit. 

Kansallinen Liiga ja miesten Kakkonen  

Kansallisen Liigan ja miesten Kakkosen otteluihin liitto määrää erotuomarit ja kotijoukkueen alue määrää avustavat erotuomarit.  Joissakin tapauksissa, erityisesti Kansallisessa Liigassa, liitosta voidaan määrätä myös avustavat erotuomarit. 

Erotuomaritarkkailijat ja otteludelegaatit määrää liitto resurssien ja tarpeen mukaan.  

Muut liiton sarjat 

Muissa liiton sarjoissa koko erotuomariston määrää kotijoukkueen alue. 

Suomen Cupin otteluista määrätään erikseen Suomen Cupin erillismääräyksissä. 

Seurojen toimihenkilöiden ja joukkueiden taustahenkilöiden on rekisteröidyttävä Pelipaikka  

-rekisteriin. Vain rekisteröidyt henkilöt voidaan merkitä ottelupöytäkirjaan ja vain näillä on oikeus olla teknisellä alueella.   

Pelikello 

Yleisölle ja pelaajille näytettävä julkinen pelikello tulee aina pysäyttää puoliajan virallisella päättymishetkellä, 45 minuutin ja 90 minuutin kohdalla. Kellossa ei saa näyttää erotuomarin antaman lisäajan kulkua.  

Mikäli ottelun varsinainen virallinen peliaika on jokin muu, esim. junioripelissä 2 x 40 minuuttia, voimassa on aina sama kielto näyttää lisäajan kulku. 

Suurnäytön käyttö ottelun aikana 

Ottelun reaaliaikaisen kuvan näyttäminen yleisölle on sallittua.  

Stadionilla, yleisölle näytettävästä kuvassa, ei kuitenkaan saa näyttää toisintoja/hidastuksia/eri kameroiden kuvakulmia tilanteista, joiden näyttämisellä on ilmeinen vaara aiheuttaa provosointia, epäjärjestystä ja/tai väkivaltaa katsomossa ja/tai teknisellä alueella, tai joiden näyttämisellä voidaan kyseenalaista erotuomareiden tekemiä päätöksiä. Tällaisia kiellettyjä toisintojen näyttämisiä ovat esimerkiksi; paitsiotilanteet, taklaukset tai muut väkivaltaiset tapahtumat sekä kannattajaryhmien osoittamat provokaatiot ja/tai solvaukset.   

Mainosten näyttämisessä vallitsee tavanomaiset säännökset, joista mainittakoon alkoholi-, tupakka- ja kansainvälisten vedonlyöntiyhtiöiden täyskielto.  

Mikäli tv:n reaaliaikaista kuva näytetään suurnäytöllä, tulee seuralla olla osoittaa vastuuhenkilö, joka tarvittaessa aina estää kielletyn reaaliaikaisen tv-kuva-aineiston näyttämisen stadionilla.   

Seuran tulee aina ilmoittaa erotuomaristolle, tarkkailijalle ja delegaatille hyvissä ajoin ennen ottelun alkua, mikäli tv-kuvaa tullaan näyttämään ja kuka tarvittaessa vastaa tv-kuvan satunnaisesta ja tilannekohtaisesta estämisestä.  

Mikäli kiellettyä kuvaa näytetään stadionilla sääntöjen vastaisesti, on ottelun delegaatilla/tarkkailijalla oikeus kieltää reaaliaikaisen kuvan näyttäminen välittömästi. 

Vaihtopelaajien suojakatos/penkki ja pelaajien lämmittely ottelun aikana 

Veikkausliigan, Kansallisen Liigan, Ykkösen ja Kakkosen otteluissa pakollinen katettu vaihtopelaajasuoja/-penkki on sijoitettava keskirajan tuntumaan symmetrisesti keskirajaan nähden mahdollisuuksien mukaan kuuden (6) metrin päähän sivurajasta elleivät kiinteät rakenteet sitä estä. Vaihtopelaajasuojat/-penkit on sijoitettava samalle puolelle pelikenttää. 

Vaihtopelaajasuojassa tai -penkillä saa olla enintään neljätoista henkilöä, joista seitsemän (7) vaihtopelaajaa ja seitsemän (7) nimettyä joukkueen edustajaa (valmentaja, huoltaja, joukkueenjohtaja, lääkäri jne.). Kaikkien vaihtopelaajasuojassa olevien henkilöiden nimet pitää olla pöytäkirjassa. Henkilöiden on pääsääntöisesti pysyttävä teknisellä alueella, ellei tehtävä edellytä sieltä poistumista väliaikaisesti.  

Vaihtopelaajien lämmittely pelin aikana tapahtuu erotuomarin antamien ohjeiden mukaan. Lähtökohtaisesti kolme vaihtopelaajaa kummastakin joukkueesta voi lämmitellä samaan aikaan. Kun ottelussa sallitaan enemmän kuin kolme vaihtoa, voi erotuomari antaa vaihtoja vastaavan määrän vaihtopelaajia lämmitellä, jos se lämmittelyyn tarkoitettu alue huomioiden on mahdollista. 

Tekninen alue 

Veikkausliigan, Kansallisen Liigan, Miesten Ykkösen, Miesten Kakkosen, Naisten Ykkösen ja P20, P17 sekä T18 SM-karsinta- sekä SM-sarjassa tulee tekninen alue merkitä selvästi vaihtopelaajasuojan/-penkin ympärille. Tekninen alue rajoittuu metrin sivuille suojakatoksen takareunasta ulottuen pelikentän suuntaan metrin etäisyydelle sivurajasta.  

Tupakointi, sähkötupakan ja nuuskan käyttö teknisellä alueella on kiellettyä. 

Mobiililaitteiden käyttö teknisellä alueella on sallittua seuraavasti: 

 Kun laitteen käyttö liittyy pelaajan terveydentilan ja kunnon arviointiin 

 Kun laitteen käyttö liittyy kyseisen joukkueen jalkapallotoimintaan 

 Kun laitteen käyttö liittyy tulospalvelupäivitykseen 

 Kun laitetta käyttää pöytäkirjaan merkitty taustahenkilö – ei pelaaja 

Mobiililaitteen tulee olla ns. käsilaite (pieni koko), ja se voi olla myös mikrofoni, korvalaite, älykello, älypuhelin ja/tai ns. tabletti. Tekniselle alueelle pöytäkirjaan merkitty joukkueen taustahenkilö ja/tai pelaaja voidaan poistaa katsomoon, jos tekniselle alueelle tullutta tietoa käytetään sopimattomasti pelitapahtumien jälkitarkistuksiin ja/tai kommentointiin. Audio- ja/tai videolaitteiden käyttö pelaajilla ei ole sallittua missään muodossa kentällä tai teknisellä alueella. 

Mikäli kotijoukkueella on käytössään stadionin kamerajärjestelmän kuvaa tekniselle alueelle, tulee myös vierasjoukkueen tekniselle alueelle järjestää tasavertainen palvelu. Mikäli vierasjoukkueen tekniselle alueelle ei ole osoittaa samantasoista kuvaa, tekniikan käyttö vain kotijoukkueen teknisellä alueella ei ole sallittua.   

Peliajat liiton sarjoissa 

Aikuiset 2 X 45 minuuttia 

P20 2 X 45 minuuttia 

P17 ja T18 2 X 45 minuuttia 

Pelaajavaihdot 

Vaihtopelaajien määrä on kaikissa otteluissa seitsemän (7). Vaihtojen määrä vaihtelee sarjoittain seuraavasti: 

LIIGA 3 

MYKKÖNEN 3 

MKAKKONEN 3 

KANSALLINEN LIIGA 3  

NYKKÖNEN 5 

NKAKKONEN 7 

P20 SM JA SM-K. 7 

LIITON MUUT JUNIORISARJAT 7 

P20 ja P17 sekä T18 SM-sarjassa ja SM-karsintasarjassa, näiden sarjojen ykkösissä ja naisten kakkosessa joukkueella on oikeus kolmeen vaihtotapahtumaan 2. puoliajalla. Useamman pelaajan vaihtaminen samalla tapahtumakerralla on sallittua. Joukkueiden vaihtaessa samanaikaisesti, molemmilta joukkueilta lasketaan vaihtotapahtuma käytetyksi. Tauolla tehtäviä vaihtoja ei lasketa mukaan 2. puoliajan vaihtotapahtumakertymään. Huom. Jos joukkueella on vaihtopelaajia käyttämättä, niin maalivahdin loukkaantuessa tämän vaihtaminen on mahdollista, vaikka joukkue olisikin käyttänyt kaikki kolme vaihtotapahtumaansa 2. puoliajalla. 

Liiton sarjoissa ei sallita edestakaisia vaihtoja. 

Veikkausliigan, Ykkösen, Kakkosen, Kansallisen Liigan ja naisten Ykkösen otteluissa sekä Suomen Cupin otteluissa siitä lähtien kun Ykkösen joukkueet tulevat mukaan numerotaulujen käyttö on vaihdoissa pakollinen. Myös tauon aikana tehtävissä vaihdoissa käytetään vaihtotauluja. 

Pelikentälle palaaminen  

Kentältä poistunut pelaaja voi palata takaisin vain erotuomarin luvalla. 

Pallot 

Liiton kilpailuissa, eli Veikkausliigan, Ykkösen, Kakkosen, P20, P17, T18 sarjojen sekä Kansallisen Liigan, Ykkösen ja Kakkosen sekä liiton järjestämien cup-kilpailujen otteluissa, on käytettävä FIFA:n hyväksymiä ottelupalloja, jotka täyttävät jalkapallosääntöjen asettamat ehdot. 

Kilpailunjärjestäjällä on oikeus antaa erillisiä määräyksiä pallomerkeistä sarjatasoittain. 

Erotuomarit ovat velvollisia tarkistamaan ennen ottelua pallojen virallisuuden sekä ilmoittamaan määräysten rikkomisesta ottelupöytäkirjassa rankaisutoimenpiteitä varten. 

Pelipallojen käyttö 

Veikkausliigan, Kansallisen Liigan, Ykkösen, Kakkosen ja naisten Ykkösen sekä Suomen Cupin otteluissa siitä lähtien, kun Kakkosen joukkueet tulevat mukaan, on käytettävä vähintään viittä palloa ja enintään kahtatoista, joista kolmasosan on oltava uusia. Nuorten sarjoissa edellytetään vähintään kolme palloa. Sarjakohtaisissa manuaaleissa voidaan määrätä suuremmastakin määrästä. Erotuomari hyväksyy ja ottaa haltuunsa käytettävät pallot ottelupöytäkirjan vastaanottamisen yhteydessä. 

Kotijoukkue on velvollinen järjestämään riittävän määrän pallotyttöjä/-poikia. 

Järjestäjä huolehtii, että varapalloilla ei “harjoitella” ottelun aikana. 

Säärisuojat ja nilkkatuet 

Säärisuojat ovat pakollisia kaikissa otteluissa. Mikäli pelaajalla ei ole säärisuojia, on erotuomarin määrättävä hänet täydentämään varusteitaan. Säärisuojiksi hyväksytään yleisessä myynnissä olevat säärisuojat. 

Pelaajat voivat käyttää nilkkatukia. Jos tuet ovat erotuomarin mielestä vaaralliset, niiden on oltava sukkien peittämät. 

Polvituet 

Ottelukohtaisesti erotuomarilla on oikeus kieltää polvituen käyttö, mikäli hän toteaa tuen olevan vaarallinen käytettäväksi. 

Korujen käyttö 

Kaikenlaisten korujen käyttö on kielletty. Korujen peittäminen esimerkiksi teippaamalla ei ole hyväksyttävää. Pelaajan on oma-aloitteisesti otettava pois jo ennen pelikentälle menoa kantasormukset, ranneketjut ja hiuspinnit, rannekellot sekä korva- ja muut korut.  

Pelin ohjaaminen 

Joukkueen valmentajalla tai muulla edustajalla on oikeus yksi kerrallaan käydä antamassa hetkellisesti ohjeita sivurajan läheisyydessä teknisellä alueella. 

Loukkaantuneen pelaajan hoito 

Enintään kahdella joukkueen edustajalla on oikeus tulla loukkaantumistapauksessa kentälle arvioimaan loukkaantumisaste.  Veikkausliigan, Ykkösen, Kansallisen Liigan, Kakkosen, P20 SM-karsintasarjan ja P20 SM-sarjan otteluissa on oltava paarit kentän laidalla välitöntä käyttöä varten.  Kotijoukkueen on osoitettava erotuomaristolle ja vierasjoukkueelle paarinkantajat ennen pelin alkua. 

Pelaajaa ei saa hoitaa pelikentällä. Vakavissa loukkaantumistapauksissa hoito pelikentällä on sallittu erotuomarin luvalla. Luvatta kentälle lääkitsemään menevä toimihenkilö voidaan poistaa katsomoon. 

Erotuomari voi antaa huoltohenkilöille luvan tulla kentälle pelaajan siirtämisen turvallisuuden varmistamiseksi. Tällöin loukkaantunut pelaaja on siirrettävä tai hänen on siirryttävä kentältä, jonne hän saa palata erotuomarin luvalla aikaisintaan erotuomarin käynnistettyä pelin. 

Käyttäytyminen ottelun jälkeen 

Pelaajien ja joukkueiden edustajien tulee muistaa, että ottelun lopputuloksen juhlinnan pelikentällä, pukuhuoneessa tai muualla pelikentän välittömässä läheisyydessä tulee tapahtua hyviä tapoja noudattaen. Alkoholin nauttiminen tai muu käyttäminen tässä yhteydessä on ehdottomasti kielletty. 

Ottelun erotuomarin ja tarkkailijan tulee raportoida liittoon havaitsemistaan rikkeistä. Rikkomukset käsitellään liiton kurinpitovaliokunnassa. 

Erotuomarin osallistuminen lehdistötilaisuuteen 

Kotijoukkueen edustaja voi pyytää erotuomaria ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Erotuomari voi kuitenkin itse päättää osallistumisestaan. 

Virvokkeet 

On suositeltavaa, että kotijoukkue tarjoaa virvokkeet tuomaristolle ja erotuomaritarkkailijalle/otteludelegaatille. 

Juoma-astiat 

Juoma-astioita ja/tai vesisankoja saa olla sivurajan ulkopuolella. 

Palloliiton liittohallitus on hyväksynyt kansallisen antidopingtoimikunnan vahvistaman dopingin käytön kieltävän säännöstön.  Liitto ja seurat sekä pelaajat pelipassin lunastettuaan ovat sitoutuneet näiden sääntöjen noudattamiseen. Otteluissa ja harjoituksissa voidaan antidopingtoimikunnan edustajien toimesta suorittaa ennalta ilmoittamatta doping-testejä. Testeihin tulee osallistua testaajien antamien ohjeiden mukaan. Testeistä kieltäytyminen johtaa rangaistustoimenpiteisiin. Antidopingtoimintaa koskevaa lisäinformaatiota löydät osoitteesta: www.suek.fi 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BESTÄMMELSER OCH ARRANGERINGSDIREKTIV INOM FOTBOLLENS TÄVLINGSVERKSAMHET 2020

1. FÖLJA BESTÄMMELSERNA OCH DIREKTIVEN
Föreningen ansvarar för att Bollförbundets tävlingsbestämmelser och förbundets eller berörda regions berörda tävlings särskilda bestämmelser följs vid matcher och arrangemang kring denna. Fotbollsligan kan ge egna direktiv som gäller för Veikkausliigan.

Matchens domare och observatör har skyldighet att meddela, om brott mot tävlingsbestämmelserna och mot dessa direktiv och bestämmelser, till förbundet eller berörda region senast följande dag kl. 12.00 i matchprotokollets rapport eller vid behov en skild tilläggsrapport.

Konstaterade regelbrott behandlas i förbundets eller berörda regions disciplinförfarande i enlighet med Bollförbundets straffbestämmelser.

2. MATCHFLYTT (förbundets tävlingar, ej Veikkausliiga)
Matchflytt kan endast göras med förbundets tillstånd. Match kan flyttas av tvingande orsaker enligt följande:
Först skall nytt matchdatum förhandlas med motståndarna, därefter ansöks om flytt av matchen från förbundet. Förbundet behandlar ansökan och bekräftar matchflytten. Den förening som ansökte om matchflytten debiteras en flyttavgift på 70 euro.

Om matchen flyttas utan förbundets tillstånd, debiteras föreningen 260 euro.
Om matchen blir ospelad pga. tvingande orsaker, bestämmer förbundet ett nytt speldatum och -plats.

3. MATCHTIDPUNKT
Om matchtidpunkt beslutar, beaktande av tävlingsbestämmelserna, förbundet eller berörda region. Förbundet definierar tävlingsvis matchstarttiderna i samband vid bekräftande av matchprogrammen. För Veikkausliigans matcher beslutar Fotbollsligan.

Andra bestämmelser berörande matchstart
Om förbundet inte har annat bestämt kan hemmalaget bestämma tiden för matchstart.
Matcherna skall försöka ordnas så att gästande lag har möjlighet att åka hem på matchdagen. Matcherna skall starta på vardagar tidigast kl. 17.30 och på lördagar och helgdagar tidigast kl. 11.00. Lagen kan även komma överens om andra tider

För lagen skall ordnas ett område för uppvärmning en timme före matchstart.Matcherna skall startas punktligt. Lagen och domarna skall vara på spelplanen fem (5) minuter före domaren blåser igång matchen. Från meddelad och bestämd matchstart kan endast avvikas med arrangörens tillstånd.

Matcherna kan vid behov spelas i artificiellt ljus.

Föreligger vägande skäl kan Förbundet göra ändringar i bestämmelserna för matchtidpunkt.

4. MEDDELANDE AV MATCH OCH RESULTATANMÄLAN
Senast sju (7) dygn före match skall hemmalaget meddela bortalaget, domaren, assisterande domarna och domarobservatören/matchdelegaten om matchtidpunkt och plats samt färgen på samtliga spelares spelkläder.

Om de matcher som hör till förbundets resultatservice skall även meddelas till Bollförbundet, om uppgifterna skiljer sig från det, då alla uppgifter om hemmamatcher meddelades förbundet före säsongstarten.Bortalaget eller domaren skall själva ta reda på matchtidpunkten och spelplanen av tävlingens arrangör om anmälan har försummats. Domaren skall rapportera försummelsen i matchprotokollet.

Försummelse av att meddela om match kan bestraffas i enlighet med förbundets straffbestämmelser.

Om domaren eller assisterande domare är tvungen att själv ta reda på matchens starttid och spelplats, har han rätt att fakturera av dessa uppkomna skäliga kostnader av hemmalaget.

Hemmalaget skall meddela matchens resultat enligt tävlingsarrangörens angivna direktiv.

5. LAGUPPSTÄLLNING OCH MATCHPROTOKOLL
I förbundets tävlingar är det bestämt serievis när föreningen skall föra in i Taso-systemet den preliminära laguppställningen på spelare som de kommer att använda i följande match. I Veikkausliigan och i förbundets huvudserier är den allmänna regeln senast 4 timmar före match (och i andra matcher 2 timmar före match). Syftet med denna preliminära laguppställning är att ge förhandsinfo för de som spelar på Veikkausspel samt till Veikkaus Oy för uträkning av odds.

Anmälda laguppställningens förhandsinfo skall vara tillförlitlig, och om det visar sig att målet har varit att ge medvetet vilseledande information, kan berörda funktionär ställas inför disciplinärt förfarande. Spelaren skall ha representationsrätt i det skede då spelaren läggs till i laguppställningen. I denna preliminära lista får om det finns grundad anledning göras små ändringar i både startuppställningen och på avbytarna före laguppställningen överlåts till domarna, vilket görs 75 minuter före matchstart. Man kan dock inte lägga till spelare i laguppställningen, som saknade representationsrätt då preliminära laguppställningen har ifyllts. Om man byter ut en spelare i startuppställningen skall nya spelaren ha funnits namngiven med som avbytare i den preliminära listan, dvs. spelare som inte fanns med på den preliminära listan kan inte placeras i startuppställningen.

Efter att laguppställningen överlåtits till domarna kan inte nya spelare läggas till. Pga. vägande skäl (t.ex. insjuknande, eller skadad under uppvärmningen) kan spelare som är i startuppställningen flyttas till avbytare eller till lagfunktionär om det finns plats på listan eller tas helt bort från laguppställningen och in i stället i startuppställningen för denne kan läggas en spelare som är namngiven som avbytare. Detta byte före match anstränger inte antalet byten som är tillåtna under matchen. Den skadade eller från startuppställningen borttagne spelaren kan inte ersättas i laguppställningen med en ny spelare fast det skulle finnas antalsmässigt utrymme för detta i laguppställningen.      

Från och med säsongen 2017 skall alla lagfunktionärer som är namngivna i laguppställningen vara registrerade funktionärer i Pelipaikka-registret (se punkt 10). Lagfunktionärer kan inte läggas till i laguppställningen efter det att förteckningen överlåtits till domarna 75 minuter före matchstart.

6. SPELDRÄKTENS FÄRG
Matchens domare kontrollerar före matchen båda lagens speldräkter enligt arrangörens bestämda direktiv och beslutar on behov finns vilka speldräkter som används.

Hemmalaget spelar i sin speldräkt, varvid bortalaget skall välja en som klart skiljer sig från hemmalagets. Om hemmalagets dräkt skiljer sig från den som meddelades till Bollförbundet före säsongen, så är det hemmalaget som skall byta och inte bortalaget.

Eftersom hemmalagets speltröja oftast har två s.k. huvudfärger (t.ex. randigt, annan färg på ärmarna etc.) eller pga. stora reklamer, skall bortalaget välja dräktens färg som skiljer sig från hemmalagets huvudfärger och så att speldräkterna klart skiljer sig från varandra. Om hemmalaget spelar i randigt i förbundets match skall bortalaget spela i enfärgat som skiljer sig från båda huvudfärgerna i hemmalagets randiga speltröja eller i sådana färger som klart skiljer sig från hemmalagets speldräkt om inte speldräkterna klart skiljer sig från varandra.

Färgen på målvakternas speldräkter skall skilja från övriga spelares speldräkter.

Bortalaget skall säkerställa färgen på hemmalagets speldräkt senast ter (3) dygn före matchen.

I Veikkausliigan, Nationella Ligan och i Ettan skall färgen på lagens byxor och strumpor skilja sig från varandra. Detta är en rekommendation även i övriga förbundets tävlingar. I Tvåan skall färgen på strumporna skilja sig från varandra. Rekommenderas även att färgen på byxorna skiljer sig från varandra.

Om värmebyxor eller tights används skall de ha samma färg som shortsens huvudfärg. I andra förbundets tävlingar än i Veikkausliigan, Nationella Ligan, Herrarnas Etta och Tvåa kan även svarta värmebyxor och tights användas förutsatt att samma lags spelare använder samma färg.

7. SPELARNAS NUMRERING
På ryggen på varje spelares speltröja skall det finnas klart urskiljbara numror, minst 25 cm höga (för unga och damer 20 cm) och 2,5 cm breda. Laget får inte ha spelare med samma nummer. Numrorna skall vara i heltal mellan 1 - 99. För att numrorna skall vara tydliga (speciellt vid randiga tröjor) rekommenderar förbundet att man under numrorna har en enfärgad grund som klart skiljer sig från numrornas färg. Vid oklara fall ombes föreningarna ta kontakt med Bollförbundets tävlingsavdelning.

8. SPELPLANEN OCH DESS UTRUSTNING
Bestämmelser angående Planer och fotbollshallar finns på förbundets hemsida.

I förbundets tävlingar som spelas i serieform kan match som är under de fyra första eller fyra sista omgångarna spelas med förbundets tillstånd på grus eller i fotbollshall om förhållandena hindrar att man spelar på gräs eller fotbollsgräs. Efter 1 juni och under övriga omgångar behövs förbundets tillstånd att spela på grus eller i hall. Grusplan, fotbollsgräs eller fotbollshall skall ha Bollförbundets godkännande eller så skall den ha tillstånd för år 2020.

Förbundets kvalmatcher (berör inte inbördes kvalmatch för lag som spelar i regionens serie) spelas på gräs eller fotbollsgräs vilket Bollförbundet har godkänt för fortsatt användning. Genom Bollförbundets beslut kan kvalmatch flyttas att spelas på annat underlag eller hall. I övriga fall skall Förbundet kontaktas om man skall spela på grus, fotbollsgräs eller i hall.

9. DOMARTILLSÄTTNINGAR

Veikkausliiga och Ettan
Till Veikkausliigan och Ettan tillsätter förbundet domare och assisterande domare samt domarobservatör/matchdelegat.

Nationella Ligan och herrarnas Tvåa
Till Nationella Ligan och herrarnas Tvåa tillsätter förbundet domare och hemmalagets region tillsätter assisterande domare. I vissa fall, särskilt i Nationella Ligan kan förbundet även tillsätta assisterande domare.
Domarobservatörer och matchdelegater tillsätts av förbundet enligt resurser och behov.

I övriga förbundets serier
I övriga förbundets serier tillsätts hela domartrion av hemmalagets region.

För Finlands Cups matcher bestäms skilt i Finlands Cups särskilda bestämmelser.

10. REGISTRERING AV LAGFUNKTIONÄRER
Föreningens funktionärer och lagets funktionärer skall registreras i Pelipaikka-registret. Endast registrerade personer kan upptas i matchprotokollet och endas de som är i laguppställningen har rätt att vara inom det tekniska området.

11. ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Matchklocka
Den offentliga matchklockan som visas för publiken och spelarna skall alltid stoppas vid halvlekens officiella sluttid, vid 45 minuter och vid 90 minuter. På klockan får inte visas löpande den av domaren givna tilläggstid.

Om den officiella speltiden är någon annan, tex i juniormatcher 2x 40 minuter, är det alltid förbjudet att visa fortgången av tilläggstiden.

Användning av bildskärm under match
Det är tillåtet att visa matchen till publiken i realtid.

På stadion, bilden som visas för publiken, får man dock inte visa repriser/slowmotion/olika kamerors bildvinklar på situationer, som genom att de visas kan leda till allvarlig risk för provokation, oordning och/eller våldsamheter på läktaren och/eller inom det tekniska området, eller som kan leda till att domarnas gjorda beslut kan ifrågasättas. Sådana förbjudna visningar av repriser innefattar exempelvis; offside-situationer, tacklingar eller andra våldsamma händelser samt supportergruppernas uppvisade provokationer och/eller skymfande.

Vid visning av reklam gäller gängse bestämmelser, som nämnas kan alkohol-, tobaks- och internationella vadslagningsbolags totalförbud.  

Om tv:s bild i realtid visas på bildskärm, skall föreningen ha en ansvarsperson som vid behov alltid stoppar förbjudet bildmaterial som visas i realtid på stadion.

Föreningen skall alltid meddela domarna, domarobservatören och matchdelegaten i god tid före matchstart att man kommer att visa tv-bild och vem som vid behov ansvarar för att stoppa tv-bilden slumpvis och situationsvis.

Om förbjudet bildmaterial visas på stadion emot bestämmelserna, har matchens domarobservatör/ matchdelegat rätt att omedelbart förbjuda visning av bild i realtid.

Bytesspelarnas skyddstak/bänk och spelarnas uppvärmning under match
I Veikkausliigans, Nationella Ligans, Ettans och Tvåans matcher skall det obligatoriska övertäckta bytesspelarskyddet/-bänken placeras invid mittlinjen symmetriskt sätt från denna sex (6) meter ifrån sidolinjen om inte fasta byggnationer hindrar detta. Bytesspelarskydden/-bänkarna skall placeras på samma sida av spelplanen.
I bytesspelarskyddet eller på –bänken får finnas högst fjorton personer, varav sju (7) bytesspelare och sju (7) namngivna lagrepresentanter (tränare, fysiol., lagledare, läkare osv.). Alla personer som befinner sig i bytesspelarskyddet skall vara namngivna i matchprotokollet. Personerna skall som regel hållas inom det tekniska området, om inte uppgiften kräver att man avlägsnar sig tillfälligt.
Uppvärmning för bytesspelarna sker på domarens angivna sätt.

Man kan utgå ifrån att tre bytesspelare från båda lagen kan värma upp samtidigt. I matcher var fler än tre byten är tillåtet, kan domaren tillåta att så många spelare kan värma upp som antalet byten tillåter, om det är möjligt på det för uppvärmning avsedda området.

Tekniskt område
I Veikkausliigan, Nationella Ligan, Herrarnas Ettan, Herrarnas Tvåan, Damernas Ettan och P20, P17 samt T18 FM-kval samt FM-serie skall tekniska området klart märkas ut runt bytesspelarskyddet/-bänken. Tekniska området begränsa sig så att det stäcker sig en meter i sidled från den bakre kanten av det övertäckta skyddet och sträcker sig mot spelplanen till en meter från sidolinjen.

Rökning, användning av elektroniska cigaretter och användning av snus på tekniska området är förbjudet.

Användning av mobila enheter inom det tekniska området är tillåtet enligt följande:

  • Då användning av enheterna gäller utvärdering av spelarnas hälsotillstånd och kondition
  • Då användning av enheterna gäller berörda lags fotbollsverksamhet
  • Då användning av enheterna gäller resultatserviceuppdatering
  • Då enheten används av funktionär som är upptagen i matchprotokollet- ej spelare

Mobila enheten skall vara en s.k. handenhet (liten storlek), och den kan även vara en mikrofon, öron enhet, smartklocka, smarttelefon och/eller s.k. tablett. Lagets funktionär som är införd i matchprotokollet på tekniska området och/eller spelare kan avlägsnas till läktaren, om uppgifterna som kommit till tekniska området används opassande vid efterkontroll och/eller kommentering av matchsituationer. Spelarna får inte i nån form använda audio- och/eller videoenheter på planen eller på tekniska området.

Om hemmalaget har tillgång till stadions kamerasystems bilder på det tekniska området, skall det även till bortalagets tekniska område ordnas likvärdig service. Om man inte kan erbjuda likvärdiga bilder till bortalagets tekniska område, kan inte tekniken användas enbart på hemmalagets tekniska område.

Speltider i förbundets serier
Vuxna                                 2 X 45 minuter
P20                                     2 X 45 minuter
P17 och T18                       2 X 45 minuter

Spelarbyten
Antalet avbytare är sju (7) i alla matcher. Spelarbyten varierar enligt följande:
LIGAN                                                      3
ETTAN                                                     3
TVÅAN                                                     3
Nationella LIGAN                                     3
Dam ETTAN                                            5
Dam TVÅAN                                            7
P20 FM OCH FM-KVAL                          7
FÖRBUNDETS ÖVRIGA JUN. SERIER 7

I P20 och P17 samt T18 FM-serie och FM-kvalserie, dessa seriers div I och i damernas tvåa har laget rätt till tre bytestillfällen i 2 halvlek. Byte av flera spelare vid samma bytestillfälle är tillåtet. Om båda lagen byter samtidigt, räknas det som att båda lagen använt ett bytestillfälle. Byten som sker under halvtid räknas inte in i kvoten för andra halvleks bytestillfällen. Obs. Om laget har kvar bytesspelare så kan man byta målvakt om denna skadar sig fast man redan använt alla tre bytestillfällen under andra halvlek.

I förbundets serier tillåts inga byten fram och tillbaka.

I Veikkausliigans, Ettans och Tvåans, Nationella Ligans och damernas Ettans matcher samt i Finlands Cups matcher då Ettans lag kommer med är användning av nummertavlor obligatoriskt i samband vid byten. Även vid byten som sker under halvtid skall nummertavlor användas.

Spelrätt i A- och B-pojkarnas FM-kvalserie
Spelaren kan endast spela i endera FM-kvalserien (A eller B) och endast i en förening. Målvakter får dock spela i båda åldersklasserna.

Åter in på spelplanen
Spelare som avlägsnat sig från spelplanen kan beträda denna igen med domarens tillstånd.

Bollar
I förbundets serier, vilka innefattar Veikkausliigan, Ettan, Tvåan, P20, P17, T18 samt Nationella Ligan, Ettan, Tvåan samt i förbundets ordnade cup-tävlingars matcher, skall användas av FIFA:s godkända matchbollar, vilka uppfyller i fotbollsreglerna fastställda villkor
Tävlingsarrangören har rätt att ge särskilda bestämmelser angående bollmärke per serie.

Domarna är skyldiga att före matchen kontrollera att bollarna är officiella samt meddela om brott mot bestämmelserna i matchprotokollet för straffåtgärder.

Användning av spelbollar
I Veikkausliigan, Nationella Ligan, Ettan, Tvåan och damernas Ettan samt Finland Cup från den omgången då Tvåans lag kommer med, skall minst fem bollar och högst tolv bollar användas av vilka en tredjedel skall vara nya. I ungdomsserierna krävs minst tre bollar. I manualerna serievis kan det bestämmas om ett större antal. Domaren godkänner och tar vara på de bollar som skall användas i samband med då de tar emot matchprotokollet.
Hemmalaget är skyldigt att ordna med tillräcklig många bollflickor/-pojkar.
Arrangören ansvarar att ingen ”tränar” med reservbollarna under matchen.

Benskydd och vriststöd
Benskydd är obligatoriska i alla matcher. Om spelaren saknar benskydd, skall domare beordra spelaren att komplettera sin utrustning. Som benskydd godkänns benskydd som är i allmän försäljning.

Spelarna kan använda vriststöd. Om vriststöden enligt domaren är farliga, skall dessa täckas av strumporna.

Knästöd
Domaren har rätt att matchvis förbjuda användning av knästöd, om domaren anser att stödet inte är säkert för användning.

Användning av smycken
All användning av smycken är förbjudet. Att täcka över tex genom att tejpa över smycken är inte godkänt. Spelaren skall på eget initiativ ta bort klackringar, armband och hårnålar, klockor samt örhängen och andra smycken.

Leda spelet
Lagets tränare eller annan representant har rätt att en i taget gå till närheten av sidolinjen inom tekniska området för att ge tillfälliga direktiv.

Vård av skadad spelare
Högst två av lagets representanter har rätt att komma in på planen för att vid skada kontrollera skadegraden. Vid matcher i Veikkausliigan, Ettan, Nationella Ligan, Tvåan, P20 FM-kvalserie och P20 FM-serie skall det finnas en bår vid sidan av planen för omedelbar användning. Hemmalaget skall visa domarna och bortalaget bårbärarna före matchen börjar.

Spelaren får inte vårdas på planen. Vid svår skada är vård av denna tillåtet med domarens tillstånd. Lagfunktionär som kommer in på utan tillstånd för att vårda spelare kan utvisas till läktaren.

Domaren kan ge servicepersonal, tillstånd att komma in på planen för att flytta spelare så att dennas säkerhet tryggas. I detta fall skall den skadade spelaren flyttas, eller själv flytta sig, från spelplanen och till vilken spelaren kan återgå efter tillstånd av domaren dock tidigast efter att domaren har startat spelet.

Uppträda efter matchen
Spelarna och lagets representanter skall komma ihåg att firande av slutresultatet på spelplanen, i omklädningsrummet eller på annat ställe i omedelbar närhet till spelplanen skall ske i enlighet med god sed. Dricka alkohol eller någon annan användning i detta sammanhang, är stängt förbjudet.

Matchens domare och observatör skall rapportera överträdelser som de uppmärksammat till förbundet. Överträdelserna behandlas i förbundets disciplinutskott.

Domarens deltagande i presskonferensen
Hemmalagets representant kan be domaren att delta i presskonferensen efter matchen. Domaren kan dock själv besluta om sitt deltagande.

12. ÖVRIGA DIREKTIV

Förfriskningar
Rekommenderas att hemmalaget ger förfriskningar till domarna och domarobservatören/matchdelegaten.

Dryckes-förpackningar
Dryckes-förpackningar och/eller vattenhinkar får placeras utanför sidolinjen.

13. DOPING – FÖRBJUDNA/TILLÅTNA LÄKEMEDEL
Bollförbundets förbundsstyrelse har godkänt nationella antidopingkommitténs fastställda antidopingregelverk. Förbundet och föreningarna samt spelarna då de har köpt spelpasset har förbundit sig att följa dessa regler. I samband med matcher och träningar kan antidoping-kommitténs representant göra oanmälda doping-kontroller. Deltagande i kontrollen enligt testarens instruktioner. Vägran att delta i dopingkontroll leder till disciplinförfarande.
Tilläggsinformation om antidopingverksamheten finns på adressen: www.suek.fi