Jalkapallon kilpailutoimintaa koskevat säännöt ja järjestämisohjeet 2021 

1. MÄÄRÄYSTEN JA OHJEIDEN NOUDATTAMINEN 

Nämä määräykset koskevat niitä seuroja ja niiden joukkueita, jotka pelaavat valtakunnallisissa kilpailuissa. Valtakunnallisia kilpailuja ovat: Veikkausliiga, Miesten Ykkönen, Miesten Kakkonen, Kansallinen Liiga, Naisten Ykkönen, Naisten Kakkonen, P20 SM-sarja ja SM-karsintasarja, P20 Ykkönen, P17 SM-sarja ja SM-karsintasarja, P17 Ykkönen, T18 SM-sarja ja SM-karsintasarja sekä T18 Ykkönen. Palloliiton järjestämät Cup-kilpailut ovat näiden määräyksien piirissä niiltä osin, kun ei muuta todeta. Valtakunnallisten kilpailujen järjestäjä on Suomen Palloliitto ry. 

Seura on vastuussa siitä, että ottelussa ja sen järjestelyissä noudatetaan Palloliiton kilpailumääräyksiä ja ko. kilpailua koskevia liiton tai sen alueen antamia erillismääräyksiä. Jalkapalloliiga ry voi antaa omia Veikkausliigaa koskevia ohjeitaan. 

Ottelun erotuomari ja tarkkailija ovat velvollisia ilmoittamaan kilpailumääräysten ja näiden ohjeiden ja määräysten vastaisista rikkomuksista liittoon tai sen alueelle viimeistään ottelun jälkeisenä päivänä kello 12.00 mennessä ottelupöytäkirjaan kirjatussa raportissa sekä tarvittaessa erillisessä kurinpitoraportissa kilpailun järjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti. Todetut rikkomukset käsitellään liiton tai sen alueen kurinpitomenettelyssä Palloliiton rangaistusmääräysten mukaisesti.  

2. OTTELUSIIRROT (VALTAKUNNALLISET KILPAILUT, EI VEIKKAUSLIIGA) 

Ottelusiirto voidaan tehdä vain kilpailun järjestäjän luvalla. Ottelu voidaan siirtää pakottavista syistä seuraavalla tavalla: 

Ensin on neuvoteltava vastustajan kanssa uudesta ottelupäivästä, jonka jälkeen siirtoa on anottava kilpailun järjestäjältä. Kilpailun järjestäjä käsittelee anomuksen ja vahvistaa siirron. Siirtoa anoneelta seuralta peritään jalkapallon erillismaksut -määräyksen mukainen siirtämismaksu. 

Mikäli ottelu siirretään ilman kilpailun järjestäjän lupaa, veloitetaan veloittaa seuralta jalkapallon erillismaksut -määräyksen mukainen maksu. 

Jos ottelu jää pelaamatta pakottavien syiden takia, kilpailun järjestäjä määrää uuden pelipäivän ja -paikan. 

3. OTTELUIDEN ALKAMISAJAT 

Alkamisajoista päättää kilpailumääräykset huomioiden kilpailun järjestäjä. Kilpailun järjestäjä määrittelee kilpailukohtaisesti alkamisajat otteluohjelmien vahvistamisen yhteydessä. Veikkausliigan otteluista päättää Jalkapalloliiga ry. 

Muita alkamisaikoja koskevia määräyksiä 
- Mikäli kilpailun järjestäjä ei ole muuta määrännyt, voi kotijoukkue päättää alkamisajasta. 
- Ottelut on pyrittävä järjestämään siten, että vierailevalla joukkueella on mahdollisuus paluuseen ottelupäivänä.
- Ottelut tulee aloittaa arkisin aikaisintaan 17.30 ja lauantaisin ja pyhäpäivinä aikaisintaan kello 11.00. Joukkueet voivat keskenään sopia myös muista alkamisajoista. 
- Joukkueille on varattava tila lämmittelyä varten tuntia ennen ottelun alkua. 
- Ottelut on aloitettava täsmällisesti.
- Joukkueiden ja erotuomariston on oltava pelikentällä viittä (5) minuuttia ennen alkuvihellystä.
- Ilmoitetusta tai määrätystä alkamisajasta voi poiketa vain järjestäjän luvalla.
- Ottelut voidaan pelata tarvittaessa keinovalaistuksessa.
Kilpailun järjestäjällä on oikeus perustellusta syystä muuttaa alkamisaikoja koskevia määräyksiä. 

4. OTTELUILMOITUS JA TULOSTIEDOTUS 

Kotijoukkueen on viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen ottelua ilmoitettava vierasjoukkueelle, erotuomarille, avustaville erotuomareille ja erotuomaritarkkailijalle/otteludelegaatille otteluaika ja -paikka sekä kaikkien pelaajien peliasujen värit. 

Otteluista on ilmoitettava myös kilpailun järjestäjälle, mikäli tiedot poikkeavat ennen kauden alkua lähetetyistä kaikkia kotiotteluja koskevista tiedoista. 

Vierasjoukkueen tai erotuomarin tulee selvittää ottelun alkamisaika ja pelikenttä kilpailun järjestäjältä, mikäli ilmoitus on laiminlyöty. Erotuomarin on raportoitava ilmoituksen laiminlyönnistä ottelupöytäkirjassa. 

Otteluilmoituksen laiminlyönnistä voidaan rangaista Palloliiton rangaistusmääräysten mukaisesti. 
Mikäli erotuomari tai avustava erotuomari joutuu itse ottamaan selville alkamisajankohdan ja pelipaikan, hän on oikeutettu laskuttamaan tästä aiheutuneet kohtuulliset kulut kotijoukkueelta. 

Kotijoukkueen on ilmoitettava ottelun tulostiedot kilpailun järjestäjän antamien ohjeiden mukaan. 

5. KOKOONPANO JA OTTELUPÖYTÄKIRJA 

Kokoonpanoluettelot 

Valtakunnallisissa kilpailuissa on kilpailukohtaisesti määritelty, koska seuran tulee tehdä TASO-järjestelmään alustava kokoonpanoluettelo pelaajista, joita se tulee käyttämään seuraavassa ottelussaan. Veikkausliigassa, Miesten Ykkösessä, Miesten Kakkosessa, Kansallisessa Liigassa ja Naisten Ykkösessä tämä on tehtävä viimeistään 4 tuntia ennen ottelua ja muissa sarjoissa 2 tuntia ennen ottelua. Tämän alustavan kokoonpanoluettelon tarkoituksena on antaa ennakkotietoa Veikkauksen pelien pelaajille sekä Veikkaus Oy:lle sen kertoimenlaskentaa varten.  

Ilmoitetun kokoonpanon ennakkotiedon tulee olla luotettavaa, ja mikäli havaitaan että pyrkimyksenä on ollut antaa harhauttavaa tietoa tietoisesti, kyseinen toimija voidaan asettaa kurinpitomenettelyyn. Pelaajalla on oltava edustusoikeus siinä vaiheessa, kun hänet merkitään kokoonpanoluetteloon. Tähän alustavaan listaan saa perustelluista syistä tehdä pieniä muutoksia sekä aloituskokoonpanoon että vaihtopelaajiin ennen kokoonpanoluettelon luovuttamista erotuomaristolle, mikä tapahtuu Veikkausliigassa, Miesten Ykkösessä, Miesten Kakkosessa, Kansallisessa Liigassa ja Naisten Ykkösessä 75 minuuttia ennen ottelun alkua. Muissa sarjoissa kokoonpano luovutetaan erotuomarille 60 minuuttia ennen ottelun alkua. Kokoonpanoon ei kuitenkaan voi lisätä pelaajaa, jolla ei ole ollut edustusoikeutta, kun alustava kokoonpanoluettelo on täytetty.

Aloituspelaajan vaihtamisen tulee kuitenkin tapahtua alustavasti nimettyjen vaihtopelaajien joukosta, eli alustavan listan ulkopuolelta ei voi asettaa pelaajaa aloituskokoonpanoon. 

Kun kokoonpanoluettelo on luovutettu erotuomaristolle, luetteloon ei voi enää tehdä pelaajien lisäyksiä. Painavista syistä johtuen (esim. sairastuminen tai loukkaantuminen lämmittelyssä) aloituskokoonpanoon merkitty pelaaja voidaan siirtää vaihtopelaajaksi tai taustahenkilöksi, jos luettelossa on tilaa tai poistaa kokonaan kokoonpanosta ja hänen tilalleen voidaan laittaa vaihtopelaajiksi merkitystä pelaajista uusi pelaaja aloituskokoonpanoon. Tämä ennen ottelua tehty vaihdos, ei rasita pelin aikana sallittujen vaihtojen lukumäärää. Loukkaantuneen ja/tai aloituskokoonpanosta poistetun pelaajan tilalle ei voi lisätä tilalle uuttaa pelaajaa, vaikka kokoonpanoluettelossa tähän olisi lukumääräisesti tilaa. 

Kokoonpanoluetteloon merkittyjen joukkueen taustahenkilöiden tulee kaikkien olla Pelipaikka -rekisteriin rekisteröityjä toimijoita (kts. kohta 10). Taustahenkilöitä ei voi lisätä kokoonpanoluetteloon sen jälkeen, kun luettelo on annettu erotuomareille tiedoksi ennen ottelun alkamista. 

6. PELIASUN VÄRIT 

Ottelun erotuomari tarkastaa ennen ottelua joukkueiden peliasut järjestäjän määräämällä tavalla ja päättää tarvittaessa käytettävistä peliasuista. 

Kotijoukkue pelaa omassa peliasussaan, jolloin vierasjoukkueen tulee valita selvästi poikkeava peliasu. Jos kotijoukkueen peliasu poikkeaa ennen kauden alkua kilpailun järjestäjälle ilmoitetusta, on kotijoukkueen vaihdettava peliasua. 

Koska kotijoukkueen pelipaidassa on usein kaksi ns. pääväriä joko luonnostaan (esimerkiksi raitapaita, hihat eriväriset tms.) tai isojen mainosten takia, vierasjoukkueen tulee valita asunsa väri kotijoukkueen pääväreistä poikkeavasti ja siten, että pelipaidat selvästi eroavat toisistaan.  Valtakunnallisten kilpailuiden ottelussa kotijoukkueen pelatessa raidallisessa pelipaidassa tulee vierasjoukkueen pelata molemmista raitapaidan väreistä poikkeavassa yksivärisessä tai sellaisissa väreissä, jotka selvästi erottuvat kotijoukkueen peliasusta, elleivät peliasut riittävästi erotu toisistaan. 

Maalivahtien peliasujen värien on erotuttava muiden pelaajien peliasujen väreistä. 

Vierasjoukkueen on varmistettava kotijoukkueen peliasun väri viimeistään kolme (3) vuorokautta ennen ottelua. 

Veikkausliigassa, Kansallisessa Liigassa ja Miesten Ykkösessä myös joukkueiden housujen ja sukkien värin on poikettava toisistaan. Tämä on suositus myös muissa valtakunnallisissa kilpailuissa. Miesten Kakkosessa on sukkien värin erotuttava toisistaan. Suositeltavaa on, että myös housujen värit erottuvat. 

Jos lämpöhousuja tai trikoita käytetään, niiden on oltava samanväriset housujen päävärin kanssa. Muissa valtakunnallisissa kilpailuissa kuin Veikkausliiga, Kansallinen Liiga, Miesten Ykkönen ja Miesten Kakkonen voidaan käyttää myös mustia lämpöhousuja ja trikoita edellyttäen, että saman joukkueen pelaajat käyttävät samaa väriä. 

7. PELAAJIEN NUMEROINTI 

Jokaisen pelaajan pelipaidan selässä tulee olla selvästi erottuvat vähintään 25 cm korkeat (nuorilla ja naisilla 20 cm) ja 2,5 cm leveät numerot. Joukkueella ei saa olla saman numeroisia pelaajia. Numeroiden tulee olla kokonaislukuja välillä 1 - 99. Numeron selventämiseksi (varsinkin raitapaidoissa) Palloliitto suosittelee, että numeron alla on numeron väristä selvästi erottuva yksivärinen pohja. Epäselvissä tapauksissa seuroja pyydetään ottamaan yhteyttä Palloliiton kilpailutoimintoon. 

8. PELIKENTTÄ JA SEN VARUSTEET 

Kenttiä ja jalkapallohalleja koskevat määräykset löytyvät Palloliiton kotisivulta. 

Valtakunnallisissa sarjamuotoisissa kilpailuissa voidaan neljän ensimmäisen ja neljän viimeisen kierroksen aikana ottelu pelata Palloliiton luvalla jalkapallohallissa, mikäli olosuhteet estävät pelaamisen nurmikentällä tai jalkapallonurmella. Kesäkuun 1. päivän jälkeen ja muilla kierroksilla pelaamiselle hiekalla tai hallissa tarvitaan Palloliiton lupa.  Jalkapallonurmen tai jalkapallohallin tulee olla Palloliiton hyväksymä tai sillä tulee olla vuodelle 2021 myönnetty lupa. 

Valtakunnallisten sarjojen nousukarsintaottelut (ei koske alueiden sarjoissa pelaavien joukkueiden keskinäistä nousukarsintaottelua) pelataan nurmikentällä tai jalkapallonurmella, jolle Palloliitto on antanut jatkuvan käyttöhyväksynnän. Palloliiton päätöksellä nousukarsintaottelu voidaan siirtää pelattavaksi tai halliin. Muissa tapauksissa pelaamisesta jalkapallohallissa tulee ottaa yhteys kilpailun järjestäjään. 

9. EROTUOMARIMÄÄRÄYKSET 
 
Veikkausliiga, Kansallinen Liiga ja Miesten Ykkönen 

Palloliiton keskitetty erotuomaritoiminto määrää erotuomarit ja avustavat erotuomarit sekä erotuomaritarkkailijat/ otteludelegaatit Veikkausliigan, Miesten Ykkösen ja Kansallisen Liigan otteluihin. 

Miesten Kakkonen  

Miesten Kakkosen otteluihin Palloliiton keskitetty erotuomaritoiminto määrää erotuomarit ja kotijoukkueen alue määrää avustavat erotuomarit. Joissakin tapauksissa, Palloliiton keskitetty erotuomaritoiminto voi määrätä myös avustavat erotuomarit. 

Palloliiton keskitetty erotuomaritoiminto määrää erotuomaritarkkailijat ja otteludelegaatit resurssien ja tarpeen mukaan.  

Muut valtakunnalliset sarjat 

Muissa valtakunnallisissa sarjoissa koko erotuomariston määrää kotijoukkueen alue. 

Suomen Cupin otteluista määrätään erikseen Suomen Cupin erillismääräyksissä. 

10. TAUSTAHENKILÖIDEN REKISTERÖINTI 

Seurojen toimihenkilöiden ja joukkueiden taustahenkilöiden on rekisteröidyttävä Pelipaikka  
-rekisteriin. Vain rekisteröidyt henkilöt voidaan merkitä ottelupöytäkirjaan ja vain näillä on oikeus olla teknisellä alueella.   

11. MUITA MÄÄRÄYKSIÄ 

Pelikello 

Yleisölle ja pelaajille näytettävä julkinen pelikello tulee aina pysäyttää puoliajan virallisella päättymishetkellä, 45 minuutin ja 90 minuutin kohdalla. Kellossa ei saa näyttää erotuomarin antaman lisäajan kulkua.  
Mikäli ottelun varsinainen virallinen peliaika on jokin muu, voimassa on aina sama kielto näyttää lisäajan kulku. 

Suurnäytön käyttö ottelun aikana 

Ottelun reaaliaikaisen kuvan näyttäminen yleisölle on sallittua.  

Stadionilla, yleisölle näytettävästä kuvassa, ei kuitenkaan saa näyttää toisintoja/hidastuksia/eri kameroiden kuvakulmia tilanteista, joiden näyttämisellä on ilmeinen vaara aiheuttaa provosointia, epäjärjestystä ja/tai väkivaltaa katsomossa ja/tai teknisellä alueella, tai joiden näyttämisellä voidaan kyseenalaista erotuomareiden tekemiä päätöksiä. Tällaisia kiellettyjä toisintojen näyttämisiä ovat esimerkiksi; paitsiotilanteet, taklaukset tai muut väkivaltaiset tapahtumat sekä kannattajaryhmien osoittamat provokaatiot ja/tai solvaukset.   

Mainosten näyttämisessä vallitsee tavanomaiset säännökset, joista mainittakoon alkoholi-, tupakka- ja kansainvälisten vedonlyöntiyhtiöiden täyskielto.  

Mikäli tv:n reaaliaikaista kuva näytetään suurnäytöllä, tulee seuralla olla osoittaa vastuuhenkilö, joka tarvittaessa aina estää kielletyn reaaliaikaisen tv-kuva-aineiston näyttämisen stadionilla.   

Seuran tulee aina ilmoittaa erotuomaristolle, tarkkailijalle ja delegaatille hyvissä ajoin ennen ottelun alkua, mikäli tv-kuvaa tullaan näyttämään ja kuka tarvittaessa vastaa tv-kuvan satunnaisesta ja tilannekohtaisesta estämisestä.  

Mikäli kiellettyä kuvaa näytetään stadionilla sääntöjen vastaisesti, on ottelun delegaatilla/tarkkailijalla oikeus kieltää reaaliaikaisen kuvan näyttäminen välittömästi. 

Vaihtopelaajien suojakatos/penkki ja pelaajien lämmittely ottelun aikana 

Veikkausliigan, Kansallisen Liigan, Miesten Ykkösen, Miesten Kakkosen ja Naisten Ykkösen otteluissa pakollinen katettu vaihtopelaajasuoja/-penkki on sijoitettava tekniselle alueelle keskirajan tuntumaan symmetrisesti keskirajaan nähden mahdollisuuksien mukaan kuuden (6) metrin päähän sivurajasta elleivät kiinteät rakenteet sitä estä. Vaihtopelaajasuojat/-penkit on sijoitettava samalle puolelle pelikenttää. 

Teknisellä alueella saa olla enintään neljätoista henkilöä, joista seitsemän (7) vaihtopelaajaa ja seitsemän (7) nimettyä joukkueen edustajaa (valmentaja, huoltaja, joukkueenjohtaja, lääkäri jne.). Kaikkien teknisellä alueella olevien henkilöiden nimet pitää olla pöytäkirjassa. Henkilöiden on pääsääntöisesti pysyttävä teknisellä alueella, ellei tehtävä edellytä sieltä poistumista väliaikaisesti.  

Vaihtopelaajien lämmittely pelin aikana tapahtuu erotuomarin antamien ohjeiden mukaan. Lähtökohtaisesti kolme vaihtopelaajaa kummastakin joukkueesta voi lämmitellä samaan aikaan. Jos ottelussa sallitaan enemmän kuin kolme vaihtoa, voi erotuomari antaa vaihtoja vastaavan määrän vaihtopelaajia lämmitellä, jos se lämmittelyyn tarkoitettu alue huomioiden on mahdollista. 

Tekninen alue 

Tekninen alue tulee kaikissa sarjoissa merkitä selvästi vaihtopelaajasuojan/-penkin ympärille Tekninen alue rajoittuu metrin sivuille suojakatoksen takareunasta ulottuen pelikentän suuntaan metrin etäisyydelle sivurajasta.  

Tupakointi, sähkötupakan ja nuuskan käyttö teknisellä alueella on kiellettyä. 

Mobiililaitteiden käyttö teknisellä alueella on sallittua seuraavasti: 
- Kun laitteen käyttö liittyy pelaajan terveydentilan ja kunnon arviointiin 
- Kun laitteen käyttö liittyy kyseisen joukkueen jalkapallotoimintaan 
- Kun laitteen käyttö liittyy tulospalvelupäivitykseen 
- Kun laitetta käyttää pöytäkirjaan merkitty taustahenkilö – ei pelaaja 

Mobiililaitteen tulee olla ns. käsilaite (pieni koko), ja se voi olla myös mikrofoni, korvalaite, älykello, älypuhelin ja/tai ns. tabletti. Tekniselle alueelle pöytäkirjaan merkitty joukkueen taustahenkilö ja/tai pelaaja voidaan poistaa katsomoon, jos tekniselle alueelle tullutta tietoa käytetään sopimattomasti pelitapahtumien jälkitarkistuksiin ja/tai kommentointiin. Audio- ja/tai videolaitteiden käyttö pelaajilla ei ole sallittua missään muodossa kentällä tai teknisellä alueella. 

Mikäli kotijoukkueella on käytössään stadionin kamerajärjestelmän kuvaa tekniselle alueelle, tulee myös vierasjoukkueen tekniselle alueelle järjestää tasavertainen palvelu. Mikäli vierasjoukkueen tekniselle alueelle ei ole osoittaa samantasoista kuvaa, tekniikan käyttö vain kotijoukkueen teknisellä alueella ei ole sallittua.   

Peliaika kaikissa valtakunnallisissa sarjoissa on 2x45 minuuttia.

Pelaajavaihdot 

Vaihtopelaajien määrä on kaikissa otteluissa seitsemän (7). Vaihtojen määrä vaihtelee sarjoittain seuraavasti: 
- Veikkausliiga  5 
- Miesten Ykkönen  5 
- Miesten Kakkonen  5 
- Kansallinen Liiga  5
- Naisten Ykkönen 5 
- Naisten Kakkonen 7 
- Nuorten sarjat 7 

Jos joukkueella on oikeus viiteen (5) pelaajavaihtoon, saa joukkue käyttää kolme vaihtotapahtumaa (tauolla tehtyä vaihtoa/tehtyjä vaihtoja ei lasketa tähän kiintiöön). Tästä poiketen, joukkueella on oikeus tehdä kuusi (6) pelaajavaihtoa kokonaisuudessaan, mikäli varsinaisen peliajan jälkeen pelataan vielä jatko-ottelu. Täten joukkueelle muodostuu myös oikeus neljänteen vaihtotapahtumaan.

Nuorten sarjoissa ja Naisten Kakkosessa joukkueella on oikeus kolmeen vaihtotapahtumaan 2. puoliajalla. Useamman pelaajan vaihtaminen samalla tapahtumakerralla on sallittua. Joukkueiden vaihtaessa samanaikaisesti, molemmilta joukkueilta lasketaan vaihtotapahtuma käytetyksi. Tauolla tehtäviä vaihtoja ei lasketa mukaan 2. puoliajan vaihtotapahtumakertymään. Huom. Jos joukkueella on vaihtopelaajia käyttämättä, niin maalivahdin loukkaantuessa tämän vaihtaminen on mahdollista, vaikka joukkue olisikin käyttänyt kaikki kolme vaihtotapahtumaansa 2. puoliajalla. 

Valtakunnallisissa sarjoissa ei sallita edestakaisia vaihtoja. 

Veikkausliigan, Miesten Ykkösen, Miesten Kakkosen, Kansallisen Liigan ja Naisten Ykkösen otteluissa sekä Suomen Cupin otteluissa siitä lähtien, kun Ykkösen joukkueet tulevat mukaan, on numerotaulujen käyttö vaihdoissa pakollista. Myös tauon aikana tehtävissä vaihdoissa käytetään vaihtotauluja numerotauluja. 

Pelikentälle palaaminen  

Kentältä poistunut pelaaja voi palata takaisin vain erotuomarin luvalla. 

Pallot 

Valtakunnallisissa kilpailuissa on käytettävä FIFA:n hyväksymiä ottelupalloja, jotka täyttävät jalkapallosääntöjen asettamat ehdot. 

Kilpailunjärjestäjällä on oikeus antaa erillisiä määräyksiä pallomerkeistä sarjatasoittain. 

Erotuomarit ovat velvollisia tarkistamaan ennen ottelua pallojen virallisuuden sekä ilmoittamaan määräysten rikkomisesta ottelupöytäkirjassa rankaisutoimenpiteitä varten. 

Pelipallojen käyttö 

Veikkausliigan, Kansallisen Liigan, Miesten Ykkösen, Miesten Kakkosen ja Naisten Ykkösen sekä Suomen Cupin otteluissa siitä lähtien, kun Kakkosen joukkueet tulevat mukaan, on käytettävä vähintään viittä palloa ja enintään kahtatoista, joista kolmasosan on oltava uusia. Naisten Kakkosessa sekä nuorten otteluissa sarjoissa edellytetään vähintään kolme palloa. Sarjakohtaisissa manuaaleissa voidaan määrätä suuremmastakin määrästä. Erotuomari hyväksyy ja ottaa haltuunsa käytettävät pallot ottelupöytäkirjan vastaanottamisen yhteydessä. 

Kotijoukkue tai muu ottelun järjestäjä on velvollinen järjestämään riittävän määrän pallotyttöjä/-poikia. 

Kotijoukkue tai muu ottelun järjestäjä huolehtii, että varapalloilla ei “harjoitella” ottelun aikana. 

Säärisuojat ja tukivälineet nilkkatuet 

Säärisuojat ovat pakollisia kaikissa otteluissa. Mikäli pelaajalla ei ole säärisuojia, on erotuomarin määrättävä hänet täydentämään varusteitaan. Säärisuojiksi hyväksytään yleisessä myynnissä olevat säärisuojat. 

Pelaajat voivat käyttää erilaisia tukivälineitä (nilkka, polvi, ranne jne.). Tuet on näytettävä erotuomarille ottelukohtaisesti ennen ottelua. Erotuomarilla on oikeus kieltää tuen käyttö, mikäli hän toteaa tuen olevan vaarallinen käytettäväksi. 

Korujen käyttö 

Kaikenlaisten kellojen, korujen, tai vastaavien (esim. hiuspinnit) käyttö on kielletty. Korujen peittäminen esimerkiksi teippaamalla ei ole hyväksyttävää. Pelaajan on oma-aloitteisesti otettava korut ja vastaavat pois jo ennen pelikentälle menoa. 

Pelin ohjaaminen 

Joukkueen valmentajalla tai muulla edustajalla on oikeus yksi kerrallaan käydä antamassa hetkellisesti ohjeita sivurajan läheisyydessä teknisellä alueella. 

Loukkaantuneen pelaajan hoito 

Enintään kahdella joukkueen edustajalla on oikeus tulla loukkaantumistapauksessa kentälle arvioimaan loukkaantumisaste.  Veikkausliigan, Miesten Ykkösen, Kansallisen Liigan, Miesten Kakkosen, P20 SM-karsintasarjan ja P20 SM-sarjan otteluissa on oltava paarit kentän laidalla välitöntä käyttöä varten.  Kotijoukkueen on osoitettava erotuomaristolle ja vierasjoukkueelle paarinkantajat ennen pelin alkua. 

Pelaajaa ei saa hoitaa pelikentällä. Vakavissa loukkaantumistapauksissa hoito pelikentällä on sallittu erotuomarin luvalla. Luvatta kentälle lääkitsemään menevä toimihenkilö voidaan poistaa katsomoon. 

Erotuomari voi antaa huoltohenkilöille luvan tulla kentälle pelaajan siirtämisen turvallisuuden varmistamiseksi. Tällöin loukkaantunut pelaaja on siirrettävä tai hänen on siirryttävä pois kentältä, jonne hän saa palata erotuomarin luvalla aikaisintaan erotuomarin käynnistettyä pelin. 

Käyttäytyminen ottelun jälkeen 

Pelaajien ja joukkueiden edustajien tulee muistaa, että ottelun lopputuloksen juhlinnan pelikentällä, pukuhuoneessa tai muualla pelikentän välittömässä läheisyydessä tulee tapahtua hyviä tapoja noudattaen. Alkoholin nauttiminen tai muu käyttäminen tässä yhteydessä on ehdottomasti kielletty. 

Ottelun erotuomarin ja tarkkailijan tulee raportoida kilpailun järjestäjälle havaitsemistaan rikkeistä. Rikkomukset käsitellään rangaistusmääräysten mukaisesti.

Erotuomarin osallistuminen lehdistötilaisuuteen 

Kotijoukkueen edustaja voi pyytää erotuomaria ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Erotuomari voi kuitenkin itse päättää osallistumisestaan. 

12. MUITA OHJEITA 

Virvokkeet 

On suositeltavaa, että kotijoukkue tarjoaa virvokkeet tuomaristolle ja erotuomaritarkkailijalle ja/tai otteludelegaatille. 

Juoma-astiat 

Juoma-astioita ja/tai vesisankoja saa olla sivurajan ulkopuolella. 

13. DOPING – KIELLETYT/SALLITUT LÄÄKEAINEET 

Kilpailutoiminnassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä (Suomen antidopingsäännöstö) ja FIFA:n antidopingsäännöstöjä ja -määräyksiä.

Kilpailutoimintaan osallistuvat pelaajat ja tukihenkilöt ovat velvollisia tutustumaan voimassa oleviin antidopingsäännöstöihin ja noudattamaan kulloinkin voimassa olevia antidopingsäännöstöjä.

Otteluissa ja harjoituksissa voi SUEK suorittaa ennalta ilmoittamatta doping-testejä. Testeihin tulee osallistua testaajien antamien ohjeiden mukaan. Testeistä kieltäytyminen johtaa rangaistustoimenpiteisiin.

Antidopingtoimintaa koskevaa lisäinformaatiota: www.suek.fi.

BESTÄMMELSER OCH ARRANGERINGSDIREKTIV INOM FOTBOLLENS TÄVLINGSVERKSAMHET 2021 

1. FÖLJA BESTÄMMELSERNA OCH DIREKTIVEN 
 
Dessa bestämmelser gäller för föreningar och deras lag som spelar i nationella tävlingar. Nationella tävlingar är: Veikkausliigan, Herr Ettan, Herr Tvåan, Nationella Ligan, Dam Ettan, Dam tvåan, P20 FM-serien och FM-kvalserien, P20 Ettan, P17 FM-serien och FM-kvalserien, P17 Ettan, F18 FM-serien och FM-kvalserien samt F18 Ettan. Cup-tävlingar som Finlands Bollförbund arrangerar lyder under dessa bestämmelser, så länge inget annat nämns. Finlands Bollförbund rf är arrangör av nationella tävlingar.
 
Föreningen ansvarar för att Bollförbundets tävlingsbestämmelser och förbundets eller berörda regions berörda tävlings särskilda bestämmelser följs vid matcher och arrangemang kring denna. Fotbollsligan kan ge egna direktiv som gäller för Veikkausliigan.
 
Matchens domare och observatör har skyldighet att meddela, om brott mot tävlingsbestämmelserna och mot dessa direktiv och bestämmelser, till förbundet eller berörda region senast följande dag kl. 12.00 i matchprotokollets rapport samt vid behov med en skild disciplinärrapport som görs enligt tävlingsarrangörens direktiv. Konstaterade regelbrott behandlas i förbundets eller berörda regions disciplinförfarande i enlighet med Bollförbundets straffbestämmelser. 
 
2. MATCHFLYTT (nationella tävlingar, ej Veikkausliigan)
 
Matchflytt kan endast göras med tävlingsarrangörens tillstånd. Match kan flyttas av tvingande orsaker enligt följande:
Först skall nytt matchdatum förhandlas med motståndarna, därefter ansöks om flytt av matchen från tävlingsarrangören. Tävlingsarrangören behandlar ansökan och bekräftar matchflytten. Den förening som ansökte om matchflytten debiteras en flyttavgift på 70 euro enligt bestämmelserna om fotbollens särskilda avgifter.
 
Om matchen flyttas utan tävlingsarrangörens tillstånd, debiteras föreningen en avgift, enligt bestämmelserna om fotbollens särskilda avgifter.
 
Om matchen blir ospelad pga. tvingande orsaker, bestämmer tävlingsarrangören ett nytt speldatum och -plats.
 
3. MATCHTIDPUNKT
 
Om matchtidpunkt beslutar, beaktande av tävlingsbestämmelserna, tävlingsarrangören. Tävlingsarrangören definierar tävlingsvis matchstarttiderna i samband vid bekräftande av matchprogrammen. För Veikkausliigans matcher beslutar Fotbollsligan rf.
 
Andra bestämmelser berörande matchstart:
- Om tävlingsarrangören inte har annat bestämt kan hemmalaget bestämma tiden för matchstart.
- Matcherna skall försöka ordnas så att gästande lag har möjlighet att åka hem på matchdagen.
- Matcherna skall starta på vardagar tidigast kl. 17.30 och på lördagar och helgdagar tidigast kl. 11.00. Lagen kan även komma överens om andra tider.
- För lagen skall ordnas ett område för uppvärmning en timme före matchstart.
- Matcherna skall startas punktligt. 
- Lagen och domarna skall vara på spelplanen fem (5) minuter före domaren blåser igång matchen. Från meddelad och bestämd matchstart kan endast avvikas med arrangörens tillstånd. 
- Matcherna kan vid behov spelas i artificiellt ljus.
Föreligger vägande skäl kan tävlingsarrangören göra ändringar i bestämmelserna för matchtidpunkt.
 
4. MEDDELANDE AV MATCH OCH RESULTATANMÄLAN
 
Senast sju (7) dygn före match skall hemmalaget meddela bortalaget, domaren, assisterande domarna och domarobservatören/matchdelegaten om matchtidpunkt och plats samt färgen på samtliga spelares spelkläder.
 
Om matchers uppgifter skiljer sig från det som meddelades innan säsongsstarten, angående alla hemmamatcher, måste tävlingsarrangören bli informerad om dessa förändringar. Bortalaget eller domaren skall själva ta reda på matchtidpunkten och spelplanen av tävlingens arrangör om anmälan har försummats. Domaren skall rapportera försummelsen i matchprotokollet.
 
Försummelse av att meddela om match kan bestraffas i enlighet med Bollförbundets straffbestämmelser.
 
Om domaren eller assisterande domare är tvungen att själv ta reda på matchens starttid och spelplats, har han rätt att fakturera av dessa uppkomna skäliga kostnader av hemmalaget.
 
Hemmalaget skall meddela matchens resultat enligt tävlingsarrangörens angivna direktiv.
 
5. LAGUPPSTÄLLNING OCH MATCHPROTOKOLL
 
Laguppställning
I nationella tävlingar är det bestämt serievis när föreningen skall föra in i Taso-systemet den preliminära laguppställningen på spelare som de kommer att använda i följande match. I Veikkausliigan, Herr Ettan, Herr Tvåan, Nationella Ligan och Dam Ettan är den allmänna regeln senast 4 timmar före match och i andra serier 2 timmar före match. Syftet med denna preliminära laguppställning är att ge förhandsinfo för de som spelar på Veikkausspel samt till Veikkaus Oy för uträkning av odds.
 
Anmälda laguppställningens förhandsinfo skall vara tillförlitlig, och om det visar sig att målet har varit att ge medvetet vilseledande information, kan berörda funktionär ställas inför disciplinärt förfarande. Spelaren skall ha representationsrätt i det skede då spelaren läggs till i laguppställningen. I denna preliminära lista får om det finns grundad anledning göras små ändringar i både startuppställningen och på avbytarna före laguppställningen överlåts till domarna, vilket kan göras i Veikkausliigan, Herr Ettan, Herr Tvåan, Nationella Ligan och Dam Ettan 75 minuter före matchstart. I andra serier skall laguppställningen överlåtas till domarna 60 minuter innan matchstart. Man kan dock inte lägga till spelare i laguppställningen, som saknade representationsrätt då preliminära laguppställningen har ifyllts. Om man byter ut en spelare i startuppställningen skall nya spelaren ha funnits namngiven med som avbytare i den preliminära listan, dvs. spelare som inte fanns med på den preliminära listan kan inte placeras i startuppställningen.
 
Efter att laguppställningen överlåtits till domarna kan inte nya spelare läggas till. Pga. vägande skäl (t.ex. insjuknande, eller skadad under uppvärmningen) kan spelare som är i startuppställningen flyttas till avbytare eller till lagfunktionär om det finns plats på listan eller tas helt bort från laguppställningen och in i stället i startuppställningen för denne kan läggas en spelare som är namngiven som avbytare. Detta byte före match anstränger inte antalet byten som är tillåtna under matchen. Den skadade eller från startuppställningen borttagne spelaren kan inte ersättas i laguppställningen med en ny spelare fast det skulle finnas antalsmässigt utrymme för detta i laguppställningen.       
I laguppställningen skall alla lagfunktionärer som är namngivna vara registrerade funktionärer i Pelipaikka-registret (se punkt 10). Lagfunktionärer kan inte läggas till i laguppställningen efter det att förteckningen överlåtits till domarna före matchstart. 
 
6. SPELDRÄKTENS FÄRG 
 
Matchens domare kontrollerar före matchen båda lagens speldräkter enligt arrangörens bestämda direktiv och beslutar on behov finns vilka speldräkter som används.
 
Hemmalaget spelar i sin speldräkt, varvid bortalaget skall välja en som klart skiljer sig från hemmalagets. Om hemmalagets dräkt skiljer sig från den som meddelades till tävlingsarrangören före säsongen, så är det hemmalaget som skall byta dräkt.
 
Eftersom hemmalagets speltröja oftast har två s.k. huvudfärger (t.ex. randigt, annan färg på ärmarna etc.) eller pga. stora reklamer, skall bortalaget välja dräktens färg som skiljer sig från hemmalagets huvudfärger och så att speldräkterna klart skiljer sig från varandra. Om hemmalaget spelar i randigt i en nationell match skall bortalaget spela i enfärgat som skiljer sig från båda huvudfärgerna i hemmalagets randiga speltröja eller i sådana färger som klart skiljer sig från hemmalagets speldräkt om inte speldräkterna klart skiljer sig från varandra.
 
Färgen på målvakternas speldräkter skall skilja från övriga spelares speldräkter.
 
Bortalaget skall säkerställa färgen på hemmalagets speldräkt senast ter (3) dygn före matchen.
I Veikkausliigan, Nationella Ligan och i Herr Ettan skall färgen på lagens byxor och strumpor skilja sig från varandra. Detta är en rekommendation även i övriga nationella tävlingar. I Herr Tvåan skall färgen på strumporna skilja sig från varandra. Rekommenderas även att färgen på byxorna skiljer sig från varandra.
 
Om värmebyxor eller tights används skall de ha samma färg som shortsens huvudfärg. I andra nationella tävlingar än i Veikkausliigan, Nationella Ligan, Herr Ettan och Herr Tvåan kan även svarta värmebyxor och tights användas förutsatt att samma lags spelare använder samma färg.
 
7. SPELARNAS NUMRERING 
 
På ryggen på varje spelares speltröja skall det finnas klart urskiljbara numror, minst 25 cm höga (för unga och damer 20 cm) och 2,5 cm breda. Laget får inte ha spelare med samma nummer. Numrorna skall vara i heltal mellan 1 - 99.

För att numrorna skall vara tydliga (speciellt vid randiga tröjor) rekommenderar Bollförbundet att man under numrorna har en enfärgad grund som klart skiljer sig från numrornas färg. Vid oklara fall ombes föreningarna ta kontakt med Bollförbundets tävlingsavdelning.

 
8. SPELPLANEN OCH DESS UTRUSTNING
 
Bestämmelser angående Planer och fotbollshallar finns på Bollförbundets hemsida.
 
I nationella tävlingar som spelas i serieform kan match som är under de fyra första eller fyra sista omgångarna spelas med Bollförbundets tillstånd i fotbollshall om förhållandena hindrar att man spelar på gräs eller fotbollsgräs. Efter 1 juni och under övriga omgångar behövs Bollförbundets tillstånd att spela i hall. Fotbollsgräs eller fotbollshall skall ha Bollförbundets godkännande eller så skall den ha tillstånd för år 2020.
 
Nationella kvalmatcher (berör inte inbördes kvalmatch för lag som spelar i regioners serier) spelas på gräs eller fotbollsgräs vilket Bollförbundet har godkänt för fortsatt användning. Genom Bollförbundets beslut kan kvalmatch flyttas att spelas i hall. I övriga fall skall tävlingsarrangören kontaktas om man skall spela i hall.
 
9. DOMARTILLSÄTTNINGAR 
 
Veikkausliigan, Nationella Ligan och Herr Ettan 
Bollförbundets centrerade domarfunktion tillsätter domare, assisterande domare samt domarobservatör/matchdelegat till Veikkausliigans, Herr Ettans och Nationella Ligans matcher. 
 
Herr Tvåan 
 
Till Herr Tvåans matcher tillsätter Bollförbundets centrerade domarfunktion domare och hemmalagets region tillsätter assisterande domare. I vissa fall, kan Bollförbundets centrerade domarfunktion även tillsätta assisterande domare.
 
Domarobservatörer och matchdelegater tillsätts av Bollförbundets centrerade domarfunktion enligt resurser och behov. 
 
I övriga nationella serier 
 
I övriga nationella serier tillsätts hela domartrion av hemmalagets region.
 
För Finlands Cups matcher bestäms skilt i Finlands Cups särskilda bestämmelser.
 
10. REGISTRERING AV LAGFUNKTIONÄRER
Föreningens funktionärer och lagets funktionärer skall registreras i Pelipaikka-registret. Endast registrerade personer kan upptas i matchprotokollet och endas de som är i laguppställningen har rätt att vara inom det tekniska området.
 
11. ÖVRIGA BESTÄMMELSER 
 
Matchklocka
 
Den offentliga matchklockan som visas för publiken och spelarna skall alltid stoppas vid halvlekens officiella sluttid, vid 45 minuter och vid 90 minuter. På klockan får inte visas löpande den av domaren givna tilläggstid.
Om den officiella speltiden är någon annan, är det alltid förbjudet att visa fortgången av tilläggstiden.
 
Användning av bildskärm under match
 
Det är tillåtet att visa matchen till publiken i realtid.
 
På stadion, bilden som visas för publiken, får man dock inte visa repriser/slowmotion/olika kamerors bildvinklar på situationer, som genom att de visas kan leda till allvarlig risk för provokation, oordning och/eller våldsamheter på läktaren och/eller inom det tekniska området, eller som kan leda till att domarnas gjorda beslut kan ifrågasättas. Sådana förbjudna visningar av repriser innefattar exempelvis; offside-situationer, tacklingar eller andra våldsamma händelser samt supportergruppernas uppvisade provokationer och/eller skymfande.
 
Vid visning av reklam gäller gängse bestämmelser, som nämnas kan alkohol-, tobaks- och internationella vadslagningsbolags totalförbud.   
 
Om tv:s bild i realtid visas på bildskärm, skall föreningen ha en ansvarsperson som vid behov alltid stoppar förbjudet bildmaterial som visas i realtid på stadion.
 
Föreningen skall alltid meddela domarna, domarobservatören och matchdelegaten i god tid före matchstart att man kommer att visa tv-bild och vem som vid behov ansvarar för att stoppa tv-bilden slumpvis och situationsvis.
 
Om förbjudet bildmaterial visas på stadion emot bestämmelserna, har matchens domarobservatör/ matchdelegat rätt att omedelbart förbjuda visning av bild i realtid.
 
Bytesspelarnas skyddstak/bänk och spelarnas uppvärmning under match 
 
I Veikkausliigans, Nationella Ligans, Herr Ettans, Herr Tvåans och Dam Ettans matcher skall det obligatoriska övertäckta bytesspelarskyddet/-bänken placeras i det tekniska området, invid mittlinjen symmetriskt sätt från denna sex (6) meter ifrån sidolinjen om inte fasta byggnationer hindrar detta. Bytesspelarskydden/-bänkarna skall placeras på samma sida av spelplanen.
 
I det tekniska området får finnas högst fjorton personer, varav sju (7) bytesspelare och sju (7) namngivna lagrepresentanter (tränare, fysiol., lagledare, läkare osv.). Alla personer som befinner sig i det tekniska området skall vara namngivna i matchprotokollet. Personerna skall som regel hållas inom det tekniska området, om inte uppgiften kräver att man avlägsnar sig tillfälligt.
 
Uppvärmning för bytesspelarna sker på domarens angivna sätt. Man kan utgå ifrån att tre bytesspelare från båda lagen kan värma upp samtidigt. I matcher var fler än tre byten är tillåtet, kan domaren tillåta att så många spelare kan värma upp som antalet byten tillåter, om det är möjligt på det för uppvärmning avsedda området.
 
Tekniskt område
 
Det tekniska området skall i alla serier tydligt märkas ut runt bytesspelarskyddet/-bänken. Tekniska området begränsa sig så att det stäcker sig en meter i sidled från den bakre kanten av det övertäckta skyddet och sträcker sig mot spelplanen till en meter från sidolinjen.
Rökning, användning av elektroniska cigaretter och användning av snus på tekniska området är förbjudet.
Användning av mobila enheter inom det tekniska området är tillåtet enligt följande:
- Då användning av enheterna gäller utvärdering av spelarnas hälsotillstånd och kondition
- Då användning av enheterna gäller berörda lags fotbollsverksamhet
- Då användning av enheterna gäller resultatserviceuppdatering
- Då enheten används av funktionär som är upptagen i matchprotokollet- ej spelare
 
Mobila enheten skall vara en s.k. handenhet (liten storlek), och den kan även vara en mikrofon, öron enhet, smartklocka, smarttelefon och/eller s.k. tablett. Lagets funktionär som är införd i matchprotokollet på tekniska området och/eller spelare kan avlägsnas till läktaren, om uppgifterna som kommit till tekniska området används opassande vid efterkontroll och/eller kommentering av matchsituationer. Spelarna får inte i nån form använda audio- och/eller videoenheter på planen eller på tekniska området.
 
Om hemmalaget har tillgång till stadions kamerasystems bilder på det tekniska området, skall det även till bortalagets tekniska område ordnas likvärdig service. Om man inte kan erbjuda likvärdiga bilder till bortalagets tekniska område, kan inte tekniken användas enbart på hemmalagets tekniska område.
 
Speltiden i alla nationella serier är 2x45 minuter.
 
Spelarbyten
 
Antalet avbytare är sju (7) i alla matcher. Spelarbyten varierar enligt följande:
- Veikkausliigan 5
- Herr Ettan 5
- Herr Tvåan 5
- Nationella Ligan 5
- Dam Ettan 5
- Dam Tvåan 7
- Ungdomsserier 7
 
Om laget har rätt att utföra fem (5) spelarbyten, får laget använda sig av tre bytestillfällen (byten gjorda i halvtid räknas inte till denna kvot). Ett undantag för detta är om det efter ordinarie speltid ännu skall spelas förlängning, då har lagen rätt att göra sex (6) spelarbyten och vid fyra olika bytestillfällen. 
 
I ungdomsserier och i Dam tvåan har laget rätt till tre bytestillfällen i 2 halvlek. Byte av flera spelare vid samma bytestillfälle är tillåtet. Om båda lagen byter samtidigt, räknas det som att båda lagen använt ett bytestillfälle. Byten som sker under halvtid räknas inte in i kvoten för andra halvleks bytestillfällen. Obs. Om laget har kvar bytesspelare så kan man byta målvakt om denna skadar sig fast man redan använt alla tre bytestillfällen under andra halvlek.
 
I Nationella serier tillåts inga byten fram och tillbaka.
 
I Veikkausliigans, Herr Ettans, Herr Tvåans, Nationella Ligans och Dam Ettans matcher samt i Finlands Cups matcher då Ettans lag kommer med är användning av nummertavlor obligatoriskt i samband med byten. Även vid byten som sker under halvtid skall nummertavlor användas.
 
Åter in på spelplanen 
 
Spelare som avlägsnat sig från spelplanen kan beträda denna igen med domarens tillstånd.
 
Bollar
 
I nationella tävlingar, skall användas av FIFA:s godkända matchbollar, vilka uppfyller i fotbollsreglernas fastställda villkor. Tävlingsarrangören har rätt att ge särskilda bestämmelser angående bollmärke per serie. Domarna är skyldiga att före matchen kontrollera att bollarna är officiella samt meddela om brott mot bestämmelserna i matchprotokollet för straffåtgärder.
 
Användning av spelbollar
 
I Veikkausliigan, Herr Ettan, Herr Tvåan, Nationella Ligan och Dam Ettan samt Finlands Cup från den omgången då Tvåans lag kommer med, skall minst fem bollar och högst tolv bollar användas av vilka en tredjedel skall vara nya. I Dam Tvåan och i ungdomsmatcher krävs minst tre bollar. I manualerna serievis kan det bestämmas om ett större antal. Domaren godkänner och tar vara på de bollar som skall användas i samband med då de tar emot matchprotokollet.
 
Hemmalaget eller övrig matcharrangör är skyldigt att ordna med tillräcklig många bollflickor/-pojkar.
 
Hemmalaget eller övrig matcharrangör ansvarar att ingen ”tränar” med reservbollarna under matchen.
 
Benskydd och stödande utrustning.
 
Benskydd är obligatoriska i alla matcher. Om spelaren saknar benskydd, skall domare beordra spelaren att komplettera sin utrustning. Som benskydd godkänns benskydd som är i allmän försäljning.
 
Spelarna kan använda stödande utrustning av olika slag (vrist, knä, handled osv). Stöden måste matchvis visas för domaren. Domaren har rätt att förbjuda användningen av stödet, om domaren anser att stödet kan vara farligt att använda. 
 
Användning av smycken
 
All användning av klockor, smycken eller motsvarande (t.ex. hårspännen) är förbjudet. Att täcka över tex genom att tejpa över smycken är inte godkänt. Spelaren skall på eget initiativ ta bort smycken och motsvarande innan spelaren går in på spelplanen.
 
Leda spelet
 
Lagets tränare eller annan representant har rätt att en i taget gå till närheten av sidolinjen inom tekniska området för att ge tillfälliga direktiv. 
 
Vård av skadad spelare
 
Högst två av lagets representanter har rätt att komma in på planen för att vid skada kontrollera skadegraden. Vid matcher i Veikkausliigan, Herr Ettan, Nationella Ligan, Herr Tvåan, P20 FM-kvalserie och P20 FM-serie skall det finnas en bår vid sidan av planen för omedelbar användning. Hemmalaget skall visa domarna och bortalaget bårbärarna före matchen börjar.
 
Spelaren får inte vårdas på planen. Vid svår skada är vård av denna tillåtet med domarens tillstånd. Lagfunktionär som kommer in på utan tillstånd för att vårda spelare kan utvisas till läktaren.
 
Domaren kan ge servicepersonal, tillstånd att komma in på planen för att flytta spelare så att dennas säkerhet tryggas. I detta fall skall den skadade spelaren flyttas, eller själv flytta sig, bort från spelplanen och till vilken spelaren kan återgå efter tillstånd av domaren dock tidigast efter att domaren har startat spelet.
 
Uppträda efter matchen
 
Spelarna och lagets representanter skall komma ihåg att firande av slutresultatet på spelplanen, i omklädningsrummet eller på annat ställe i omedelbar närhet till spelplanen skall ske i enlighet med god sed. Dricka alkohol eller någon annan användning i detta sammanhang, är stängt förbjudet.
 
Matchens domare och observatör skall rapportera överträdelser som de uppmärksammat till tävlingsarrangören. Överträdelserna behandlas enligt straffbestämmelserna.
 
Domarens deltagande i presskonferensen 
 
Hemmalagets representant kan be domaren att delta i presskonferensen efter matchen. Domaren kan dock själv besluta om sitt deltagande.
 
12. ÖVRIGA DIREKTIV
 
Förfriskningar
 
Rekommenderas att hemmalaget ger förfriskningar till domarna och/eller domarobservatören/matchdelegaten.
 
Dryckes-förpackningar
 
Dryckes-förpackningar och/eller vattenhinkar får placeras utanför sidolinjen.
 
13. DOPING – FÖRBJUDNA/TILLÅTNA LÄKEMEDEL 
 
Inom tävlingsverksamheten efterföljs de i ikraftvarande antidopingreglerna som av, Finlands centrum för etik FCEI rf:s är fastställda (Finlands antidopingregler) och FIFA:s antidopingregler och bestämmelser. 
 
Spelare och funktionärer som deltar i förbundets tävlingsverksamhet är skyliga att bekanta sig med de ikraftvarande antidopingreglerna och att efterfölja ikraftvarande antidopingregler. 
I samband med matcher och träningar kan FCEI göra oanmälda doping-kontroller. Deltagande i kontrollen enligt testarens instruktioner. Vägran att delta i dopingkontroll leder till disciplinförfarande.
 
Tilläggsinformation om antidopingverksamheten: www.suek.fi.