1. MÄÄRÄYSTEN JA OHJEIDEN NOUDATTAMINEN 

Nämä määräykset koskevat niitä seuroja ja niiden joukkueita, jotka pelaavat valtakunnallisissa sarjoissa. Valtakunnallisia sarjoja ovat: Veikkausliiga, Miesten Ykkönen, Miesten Kakkonen, Kansallinen Liiga, Naisten Ykkönen, Naisten Kakkonen, P20 SM-sarja ja SM-karsintasarja, P20 Ykkönen, P17 SM-sarja ja SM-karsintasarja, P17 Ykkönen, T18 SM-sarja ja SM-karsintasarja, T18 Ykkönen sekä nuorten SPL-turnaukset ja JKKI SM-turnaukset. Palloliiton järjestämät Cup-muotoiset sarjat ovat näiden määräyksien piirissä niiltä osin, kun ei muuta todeta. Valtakunnallisten kilpailujen järjestäjä on Suomen Palloliitto ry. 

Seura on vastuussa siitä, että ottelussa ja sen järjestelyissä noudatetaan Palloliiton kilpailumääräyksiä ja ko. sarjaa koskevia Palloliiton tai sen alueen antamia erillismääräyksiä. Ylimpiä kansallisia sarjoja hallinnoivat yhteisöt voivat antaa hallinnoimiaan sarjojaan koskevia ohjeita. 

Ottelun erotuomari ja tarkkailija ovat velvollisia ilmoittamaan kilpailumääräysten ja näiden ohjeiden ja määräysten vastaisista rikkomuksista Palloliittoon tai sen alueelle viimeistään ottelun jälkeisenä päivänä kello 12.00 mennessä ottelupöytäkirjaan kirjatussa raportissa sekä tarvittaessa erillisessä kurinpitoraportissa kilpailunjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti. Todetut rikkomukset käsitellään Palloliiton tai sen alueen kurinpitomenettelyssä Palloliiton rangaistusmääräysten mukaisesti.  

2. OTTELUSIIRROT (VALTAKUNNALLISET SARJAT, EI VEIKKAUSLIIGA) 

Ottelusiirto voidaan tehdä vain kilpailunjärjestäjän luvalla. Ottelu voidaan siirtää pakottavista syistä seuraavalla tavalla: 

Ensin on neuvoteltava vastustajan kanssa uudesta ottelupäivästä, jonka jälkeen siirtoa on anottava kilpailunjärjestäjältä. Kilpailunjärjestäjä käsittelee anomuksen ja vahvistaa siirron. Siirtoa anoneelta seuralta peritään jalkapallon erillismaksut -määräyksen mukainen siirtämismaksu. 

Mikäli ottelu siirretään ilman kilpailunjärjestäjän lupaa, veloitetaan veloittaa seuralta jalkapallon erillismaksut -määräyksen mukainen maksu. 
Jos ottelu jää pelaamatta pakottavien syiden takia, kilpailunjärjestäjä määrää uuden pelipäivän ja -paikan. 

3. OTTELUIDEN ALKAMISAJAT 

Alkamisajoista päättää kilpailumääräykset huomioiden kilpailunjärjestäjä. Kilpailunjärjestäjä määrittelee kilpailukohtaisesti alkamisajat otteluohjelmien vahvistamisen yhteydessä. Veikkausliigan otteluista päättää Jalkapalloliiga ry.  

Muita alkamisaikoja koskevia määräyksiä 

- Mikäli kilpailunjärjestäjä ei ole muuta määrännyt, voi kotijoukkue päättää alkamisajasta. 
- Ottelut on pyrittävä järjestämään siten, että vierailevalla joukkueella on mahdollisuus paluuseen ottelupäivänä.
- Ottelut tulee aloittaa arkisin aikaisintaan 17.30 ja lauantaisin ja pyhäpäivinä aikaisintaan kello 11.00. Joukkueet voivat keskenään sopia myös muista alkamisajoista. 
- Joukkueille on varattava tila lämmittelyä varten tuntia ennen ottelun alkua. 
- Ottelut on aloitettava täsmällisesti.
- Joukkueiden ja erotuomariston on oltava pelikentällä viittä (5) minuuttia ennen alkuvihellystä.
- Ilmoitetusta tai määrätystä alkamisajasta voi poiketa vain järjestäjän luvalla.
- Ottelut voidaan pelata tarvittaessa keinovalaistuksessa.

Kilpailunjärjestäjällä on oikeus perustellusta syystä muuttaa alkamisaikoja koskevia määräyksiä. 

4. OTTELUILMOITUS JA TULOSTIEDOTUS 

Kotijoukkueen on viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen ottelua ilmoitettava vierasjoukkueelle, erotuomarille, avustaville erotuomareille ja erotuomaritarkkailijalle/otteludelegaatille otteluaika ja -paikka sekä kaikkien pelaajien peliasujen värit.

Otteluista on ilmoitettava myös kilpailunjärjestäjälle, mikäli tiedot poikkeavat ennen kauden alkua lähetetyistä kaikkia kotiotteluja koskevista tiedoista. 
Vierasjoukkueen tai erotuomarin tulee selvittää ottelun alkamisaika ja pelikenttä kilpailunjärjestäjältä, mikäli ilmoitus on laiminlyöty. Erotuomarin on raportoitava ilmoituksen laiminlyönnistä ottelupöytäkirjassa.

Otteluilmoituksen laiminlyönnistä voidaan rangaista Palloliiton rangaistusmääräysten mukaisesti. Mikäli erotuomari tai avustava erotuomari joutuu itse ottamaan selville alkamisajankohdan ja pelipaikan, hän on oikeutettu laskuttamaan tästä aiheutuneet kohtuulliset kulut kotijoukkueelta. 
Kotijoukkueen on ilmoitettava ottelun tulostiedot kilpailunjärjestäjän antamien ohjeiden mukaan. 

5. KOKOONPANO JA OTTELUPÖYTÄKIRJA

Valtakunnallisissa sarjoissa on määritelty sarjakohtaisesti, koska seuran tulee tehdä TASO-järjestelmään alustava kokoonpanoluettelo pelaajista, joita se tulee käyttämään seuraavassa ottelussaan. Veikkausliigassa, Miesten Ykkösessä, Miesten Kakkosessa, Kansallisessa Liigassa ja Naisten Ykkösessä tämä on tehtävä viimeistään 4 tuntia ennen ottelua ja muissa sarjoissa 2 tuntia ennen ottelua. Tämän alustavan kokoonpanoluettelon tarkoituksena on antaa ennakkotietoa Veikkauksen pelien pelaajille sekä Veikkaus Oy:lle sen kertoimenlaskentaa varten.

Ilmoitetun kokoonpanon ennakkotiedon tulee olla luotettavaa, ja mikäli havaitaan että pyrkimyksenä on ollut antaa harhauttavaa tietoa tietoisesti, kyseinen toimija voidaan asettaa kurinpitomenettelyyn. Pelaajalla on oltava edustusoikeus siinä vaiheessa, kun hänet merkitään kokoonpanoluetteloon. Tähän alustavaan listaan saa perustelluista syistä tehdä pieniä muutoksia sekä aloituskokoonpanoon että vaihtopelaajiin ennen kokoonpanoluettelon luovuttamista erotuomaristolle, mikä tapahtuu Veikkausliigassa, Miesten Ykkösessä, Miesten Kakkosessa, Kansallisessa Liigassa ja Naisten Ykkösessä 75 minuuttia ennen ottelun alkua. Muissa sarjoissa kokoonpano luovutetaan erotuomarille 60 minuuttia ennen ottelun alkua. Kokoonpanoon ei kuitenkaan voi lisätä pelaajaa, jolla ei ole ollut edustusoikeutta, kun alustava kokoonpanoluettelo on täytetty.

Aloituspelaajan vaihtamisen tulee kuitenkin tapahtua alustavasti nimettyjen vaihtopelaajien joukosta, eli alustavan listan ulkopuolelta ei voi asettaa pelaajaa aloituskokoonpanoon. 

Kun kokoonpanoluettelo on luovutettu erotuomaristolle, luetteloon ei voi enää tehdä pelaajien lisäyksiä. Painavista syistä johtuen (esim. sairastuminen tai loukkaantuminen lämmittelyssä) aloituskokoonpanoon merkitty pelaaja voidaan siirtää vaihtopelaajaksi tai taustahenkilöksi, jos luettelossa on tilaa tai poistaa kokonaan kokoonpanosta ja hänen tilalleen voidaan laittaa vaihtopelaajiksi merkitystä pelaajista uusi pelaaja aloituskokoonpanoon. Tämä ennen ottelua tehty vaihdos, ei rasita pelin aikana sallittujen vaihtojen lukumäärää. Loukkaantuneen ja/tai aloituskokoonpanosta poistetun pelaajan tilalle ei voi lisätä tilalle uuttaa pelaajaa, vaikka kokoonpanoluettelossa tähän olisi lukumääräisesti tilaa. 

Kokoonpanoluetteloon merkittyjen joukkueen taustahenkilöiden tulee kaikkien olla Pelipaikka -rekisteriin rekisteröityjä toimijoita (kts. kohta 10). Taustahenkilöitä ei voi lisätä kokoonpanoluetteloon sen jälkeen, kun luettelo on annettu erotuomareille tiedoksi ennen ottelun alkamista. 

6. PELIASUN VÄRIT 

Ottelun erotuomari tarkastaa ennen ottelua joukkueiden peliasut järjestäjän määräämällä tavalla ja päättää tarvittaessa käytettävistä peliasuista. 
Kotijoukkue pelaa omassa peliasussaan, jolloin vierasjoukkueen tulee valita selvästi poikkeava peliasu. Jos kotijoukkueen peliasu poikkeaa ennen kauden alkua kilpailunjärjestäjälle ilmoitetusta, on kotijoukkueen vaihdettava peliasua. 

Koska kotijoukkueen pelipaidassa on usein kaksi ns. pääväriä joko luonnostaan (esimerkiksi raitapaita, hihat eriväriset tms.) tai isojen mainosten takia, vierasjoukkueen tulee valita asunsa väri kotijoukkueen pääväreistä poikkeavasti ja siten, että pelipaidat selvästi eroavat toisistaan.  Valtakunnallisten sarjojen ottelussa kotijoukkueen pelatessa raidallisessa pelipaidassa tulee vierasjoukkueen pelata molemmista raitapaidan väreistä poikkeavassa yksivärisessä tai sellaisissa väreissä, jotka selvästi erottuvat kotijoukkueen peliasusta, elleivät peliasut riittävästi erotu toisistaan. 

Maalivahtien peliasujen värien on erotuttava muiden pelaajien peliasujen väreistä. 

Vierasjoukkueen on varmistettava kotijoukkueen peliasun väri viimeistään kolme (3) vuorokautta ennen ottelua. 

Veikkausliigassa, Kansallisessa Liigassa ja Miesten Ykkösessä myös joukkueiden housujen ja sukkien värin on poikettava toisistaan. Tämä on suositus myös muissa valtakunnallisissa sarjoissa. Miesten Kakkosessa on sukkien värin erotuttava toisistaan. Suositeltavaa on, että myös housujen värit erottuvat. 

Jos lämpöhousuja tai trikoita käytetään, niiden on oltava samanväriset housujen päävärin kanssa. Muissa valtakunnallisissa sarjoissa kuin Veikkausliiga, Kansallinen Liiga, Miesten Ykkönen ja Miesten Kakkonen voidaan käyttää myös mustia lämpöhousuja ja trikoita edellyttäen, että saman joukkueen pelaajat käyttävät samaa väriä. 

7. PELAAJIEN NUMEROINTI 

Jokaisen pelaajan pelipaidan selässä tulee olla selvästi erottuvat vähintään 25 cm korkeat (nuorilla ja naisilla 20 cm) ja 2,5 cm leveät numerot. Joukkueella ei saa olla saman numeroisia pelaajia. Numeroiden tulee olla kokonaislukuja välillä 1 - 99. Numeron selventämiseksi (varsinkin raitapaidoissa) Palloliitto suosittelee, että numeron alla on numeron väristä selvästi erottuva yksivärinen pohja. Epäselvissä tapauksissa seuroja pyydetään ottamaan yhteyttä Palloliiton kilpailutoimintoon. 

8. PELIKENTTÄ JA SEN VARUSTEET 

Kenttiä ja jalkapallohalleja koskevat määräykset löytyvät Palloliiton kotisivulta. 

Valtakunnallisissa sarjamuotoisissa sarjoissa voidaan neljän ensimmäisen ja neljän viimeisen kierroksen aikana ottelu pelata Palloliiton luvalla jalkapallohallissa, mikäli olosuhteet estävät pelaamisen nurmikentällä tai jalkapallonurmella. Kesäkuun 1. päivän jälkeen ja muilla kierroksilla pelaamiselle hiekalla tai hallissa tarvitaan Palloliiton lupa.  Jalkapallonurmen tai jalkapallohallin tulee olla Palloliiton hyväksymä tai sillä tulee olla vuodelle 2022 myönnetty lupa. 

Valtakunnallisten sarjojen nousukarsintaottelut (ei koske alueiden sarjoissa pelaavien joukkueiden keskinäistä nousukarsintaottelua) pelataan nurmikentällä tai jalkapallonurmella, jolle Palloliitto on antanut jatkuvan käyttöhyväksynnän. Palloliiton päätöksellä nousukarsintaottelu voidaan siirtää pelattavaksi tai halliin. Muissa tapauksissa pelaamisesta jalkapallohallissa tulee ottaa yhteys kilpailunjärjestäjään. 

9. EROTUOMARIMÄÄRÄYKSET 
 
Veikkausliiga, Kansallinen Liiga ja Miesten Ykkönen 

Palloliiton keskitetty erotuomaritoiminto määrää erotuomarit ja avustavat erotuomarit sekä erotuomaritarkkailijat/ otteludelegaatit Veikkausliigan, Miesten Ykkösen ja Kansallisen Liigan otteluihin. 

Miesten Kakkonen  

Miesten Kakkosen otteluihin Palloliiton keskitetty erotuomaritoiminto määrää erotuomarit ja kotijoukkueen alue määrää avustavat erotuomarit. Joissakin tapauksissa, Palloliiton keskitetty erotuomaritoiminto voi määrätä myös avustavat erotuomarit. 

Palloliiton keskitetty erotuomaritoiminto määrää erotuomaritarkkailijat ja otteludelegaatit resurssien ja tarpeen mukaan.  

Muut valtakunnalliset sarjat 

Muissa valtakunnallisissa sarjoissa koko erotuomariston määrää kotijoukkueen alue. 

Miesten ja naisten Suomen Cupin sekä Regions’ Cupien otteluista määrätään näiden sarjojen erillismääräyksissä. 

10. TAUSTAHENKILÖIDEN REKISTERÖINTI 

Seurojen toimihenkilöiden ja joukkueiden taustahenkilöiden on rekisteröidyttävä Pelipaikka-rekisteriin. Vain rekisteröidyt henkilöt voidaan merkitä ottelupöytäkirjaan ja vain näillä on oikeus olla teknisellä alueella.   

11. MUITA MÄÄRÄYKSIÄ 

11.1. Pelikello 

Yleisölle ja pelaajille näytettävä julkinen pelikello tulee aina pysäyttää puoliajan virallisella päättymishetkellä, 45 minuutin ja 90 minuutin kohdalla. Kellossa ei saa näyttää erotuomarin antaman lisäajan kulkua.  

Mikäli ottelun varsinainen virallinen peliaika on jokin muu, voimassa on aina sama kielto näyttää lisäajan kulku. 

11.2. Suurnäytön käyttö ottelun aikana 

Ottelun reaaliaikaisen kuvan näyttäminen yleisölle on sallittua.  

Stadionilla, yleisölle näytettävästä kuvassa, ei kuitenkaan saa näyttää toisintoja/hidastuksia/eri kameroiden kuvakulmia tilanteista, joiden näyttämisellä on ilmeinen vaara aiheuttaa provosointia, epäjärjestystä ja/tai väkivaltaa katsomossa ja/tai teknisellä alueella, tai joiden näyttämisellä voidaan kyseenalaista erotuomareiden tekemiä päätöksiä. Tällaisia kiellettyjä toisintojen näyttämisiä ovat esimerkiksi; paitsiotilanteet, taklaukset tai muut väkivaltaiset tapahtumat sekä kannattajaryhmien osoittamat provokaatiot ja/tai solvaukset.   

Mainosten näyttämisessä vallitsee tavanomaiset säännökset, joista mainittakoon alkoholi-, tupakka- ja kansainvälisten vedonlyöntiyhtiöiden täyskielto.  

Mikäli tv:n reaaliaikaista kuva näytetään suurnäytöllä, tulee seuralla olla osoittaa vastuuhenkilö, joka tarvittaessa aina estää kielletyn reaaliaikaisen tv-kuva-aineiston näyttämisen stadionilla.   

Seuran tulee aina ilmoittaa erotuomaristolle, tarkkailijalle ja delegaatille hyvissä ajoin ennen ottelun alkua, mikäli tv-kuvaa tullaan näyttämään ja kuka tarvittaessa vastaa tv-kuvan satunnaisesta ja tilannekohtaisesta estämisestä.  

Mikäli kiellettyä kuvaa näytetään stadionilla sääntöjen vastaisesti, on ottelun delegaatilla/tarkkailijalla oikeus kieltää reaaliaikaisen kuvan näyttäminen välittömästi. 

Vaihtopelaajien suojakatos/penkki ja pelaajien lämmittely ottelun aikana 

Veikkausliigan, Kansallisen Liigan, Miesten Ykkösen, Miesten Kakkosen ja Naisten Ykkösen otteluissa pakollinen katettu vaihtopelaajasuoja/-penkki on sijoitettava tekniselle alueelle keskirajan tuntumaan symmetrisesti keskirajaan nähden mahdollisuuksien mukaan kuuden (6) metrin päähän sivurajasta elleivät kiinteät rakenteet sitä estä. Vaihtopelaajasuojat/-penkit on sijoitettava samalle puolelle pelikenttää. 

Teknisellä alueella saa olla enintään neljätoista henkilöä, joista seitsemän (7) vaihtopelaajaa ja seitsemän (7) nimettyä joukkueen edustajaa (valmentaja, huoltaja, joukkueenjohtaja, lääkäri jne.). Kaikkien teknisellä alueella olevien henkilöiden nimet pitää olla pöytäkirjassa. Henkilöiden on pääsääntöisesti pysyttävä teknisellä alueella, ellei tehtävä edellytä sieltä poistumista väliaikaisesti.  

Vaihtopelaajien lämmittely pelin aikana tapahtuu erotuomarin antamien ohjeiden mukaan. Lähtökohtaisesti kolme vaihtopelaajaa kummastakin joukkueesta voi lämmitellä samaan aikaan. Jos ottelussa sallitaan enemmän kuin kolme vaihtoa, voi erotuomari antaa vaihtoja vastaavan määrän vaihtopelaajia lämmitellä, jos se lämmittelyyn tarkoitettu alue huomioiden on mahdollista. 

11.3. Tekninen alue 

Tekninen alue tulee kaikissa sarjoissa merkitä selvästi vaihtopelaajasuojan/-penkin ympärille Tekninen alue rajoittuu metrin sivuille suojakatoksen takareunasta ulottuen pelikentän suuntaan metrin etäisyydelle sivurajasta.  

Tupakointi, sähkötupakan ja nuuskan käyttö teknisellä alueella on kiellettyä. 

Mobiililaitteiden käyttö teknisellä alueella on sallittua seuraavasti: 

- Kun laitteen käyttö liittyy pelaajan terveydentilan ja kunnon arviointiin 
- Kun laitteen käyttö liittyy kyseisen joukkueen jalkapallotoimintaan 
- Kun laitteen käyttö liittyy tulospalvelupäivitykseen 
- Kun laitetta käyttää pöytäkirjaan merkitty taustahenkilö – ei pelaaja 

Mobiililaitteen tulee olla ns. käsilaite (pieni koko), ja se voi olla myös mikrofoni, korvalaite, älykello, älypuhelin ja/tai ns. tabletti. Tekniselle alueelle pöytäkirjaan merkitty joukkueen taustahenkilö ja/tai pelaaja voidaan poistaa katsomoon, jos tekniselle alueelle tullutta tietoa käytetään sopimattomasti pelitapahtumien jälkitarkistuksiin ja/tai kommentointiin. Audio- ja/tai videolaitteiden käyttö pelaajilla ei ole sallittua missään muodossa kentällä tai teknisellä alueella. 

Mikäli kotijoukkueella on käytössään stadionin kamerajärjestelmän kuvaa tekniselle alueelle, tulee myös vierasjoukkueen tekniselle alueelle järjestää tasavertainen palvelu. Mikäli vierasjoukkueen tekniselle alueelle ei ole osoittaa samantasoista kuvaa, tekniikan käyttö vain kotijoukkueen teknisellä alueella ei ole sallittua.   

Peliaika kaikissa valtakunnallisissa sarjoissa on 2x45 minuuttia.

11.4. Pelaajavaihdot 

Vaihtopelaajien määrä on kaikissa otteluissa seitsemän (7). Vaihtojen määrä vaihtelee sarjoittain seuraavasti: 

- Veikkausliiga 5 
- Miesten Ykkönen 5 
- Miesten Kakkonen 5 
- Kansallinen Liiga 5
- Naisten Ykkönen 5 
- Naisten Kakkonen 7 
- Nuorten sarjat 7 

Jos joukkueella on oikeus viiteen (5) pelaajavaihtoon, saa joukkue käyttää kolme vaihtotapahtumaa (tauoilla tehtyä vaihtoa/tehtyjä vaihtoja ei lasketa tähän kiintiöön). Tästä poiketen, joukkueella on oikeus tehdä kuusi (6) pelaajavaihtoa kokonaisuudessaan, mikäli varsinaisen peliajan jälkeen pelataan vielä jatko-ottelu. Täten joukkueelle muodostuu myös oikeus neljänteen vaihtotapahtumaan.

Nuorten sarjoissa ja Naisten Kakkosessa joukkueella on oikeus kolmeen vaihtotapahtumaan 2. puoliajalla. Useamman pelaajan vaihtaminen samalla tapahtumakerralla on sallittua. Joukkueiden vaihtaessa samanaikaisesti, molemmilta joukkueilta lasketaan vaihtotapahtuma käytetyksi. Huom. Jos joukkueella on vaihtopelaajia käyttämättä, niin maalivahdin loukkaantuessa tämän vaihtaminen on mahdollista, vaikka joukkue olisikin käyttänyt kaikki vaihtotapahtumansa. Mikäli varsinaisen peliajan jälkeen pelataan vielä jatko-ottelu, muodostuu joukkueelle oikeus 2. puoliajalla käyttämättömien vaihtotapahtumien lisäksi yhteen vaihtotapahtumaan.  Tauoilla tehtäviä vaihtoja ei lasketa mukaan vaihtotapahtumakertymään.

Valtakunnallisissa sarjoissa ei sallita edestakaisia vaihtoja. 

Veikkausliigan, Miesten Ykkösen, Miesten Kakkosen, Kansallisen Liigan ja Naisten Ykkösen otteluissa sekä Miesten Suomen Cupin otteluissa kierrokselta kolme lähtien sekä Naisten Suomen Cupin lohkopelivaiheesta lähtien, on numerotaulujen käyttö vaihdoissa pakollista. Myös tauon aikana tehtävissä vaihdoissa käytetään numerotauluja. 

11.5. Pallot 

Valtakunnallisissa sarjoissa on käytettävä FIFA:n hyväksymiä ottelupalloja, jotka täyttävät jalkapallosääntöjen asettamat ehdot. 
Kilpailunjärjestäjällä on oikeus antaa erillisiä määräyksiä pallomerkeistä sarjatasoittain. 

Erotuomarit ovat velvollisia tarkistamaan ennen ottelua pallojen virallisuuden sekä ilmoittamaan määräysten rikkomisesta ottelupöytäkirjassa rankaisutoimenpiteitä varten. 

11.6. Pelipallojen käyttö 

Veikkausliigan, Kansallisen Liigan, Miesten Ykkösen, Miesten Kakkosen ja Naisten Ykkösen otteluissa on käytettävä vähintään viittä palloa ja enintään kahtatoista, joista suosituksena kolmasosan tulee olla uusia. Naisten Kakkosessa sekä nuorten otteluissa sarjoissa edellytetään vähintään kolme palloa. Sarjakohtaisissa manuaaleissa voidaan määrätä suuremmastakin määrästä. 

Kotijoukkue tai muu ottelun järjestäjä on velvollinen järjestämään riittävän määrän pallotyttöjä/-poikia. 
Kotijoukkue tai muu ottelun järjestäjä huolehtii, että varapalloilla ei “harjoitella” ottelun aikana. 

11.7. Säärisuojat ja tukivälineet nilkkatuet 

Säärisuojat ovat pakollisia kaikissa otteluissa. Mikäli pelaajalla ei ole säärisuojia, on erotuomarin määrättävä hänet täydentämään varusteitaan. Säärisuojiksi hyväksytään yleisessä myynnissä olevat säärisuojat.

Pelaajat voivat käyttää erilaisia tukivälineitä (nilkka, polvi, ranne jne.). Tuet on näytettävä erotuomarille ottelukohtaisesti ennen ottelua. Erotuomarilla on oikeus kieltää tuen käyttö, mikäli hän toteaa tuen olevan vaarallinen käytettäväksi. 

11.8. Korujen käyttö 

Kaikenlaisten kellojen, korujen, tai vastaavien (esim. hiuspinnit) käyttö on kielletty. Korujen peittäminen esimerkiksi teippaamalla ei ole hyväksyttävää. Pelaajan on oma-aloitteisesti otettava korut ja vastaavat pois jo ennen pelikentälle menoa. 

11.9. Pelin ohjaaminen 

Joukkueen valmentajalla tai muulla edustajalla on oikeus yksi kerrallaan käydä antamassa hetkellisesti ohjeita sivurajan läheisyydessä teknisellä alueella. 

11.10. Loukkaantuneen pelaajan hoito 

Enintään kahdella joukkueen edustajalla on oikeus tulla loukkaantumistapauksessa kentälle arvioimaan loukkaantumisaste.  Veikkausliigan, Miesten Ykkösen, Kansallisen Liigan, Miesten Kakkosen, P20 SM-karsintasarjan ja P20 SM-sarjan otteluissa on oltava paarit kentän laidalla välitöntä käyttöä varten.

Kotijoukkueen on osoitettava erotuomaristolle ja vierasjoukkueelle paarinkantajat ennen pelin alkua. 

Pelaajaa ei saa hoitaa pelikentällä. Hoito pelikentällä on sallittu erotuomarin luvalla. 

Erotuomari voi antaa huoltohenkilöille luvan tulla kentälle pelaajan siirtämisen turvallisuuden varmistamiseksi. Tällöin loukkaantunut pelaaja on siirrettävä tai hänen on siirryttävä pois kentältä, elleivät jalkapallosäännöt määrää muuta. 

11.11. Käyttäytyminen ottelun jälkeen 

Pelaajien ja joukkueiden edustajien tulee muistaa, että ottelun lopputuloksen juhlinnan pelikentällä, pukuhuoneessa tai muualla pelikentän välittömässä läheisyydessä tulee tapahtua hyviä tapoja noudattaen. Alkoholin nauttiminen tai muu käyttäminen tässä yhteydessä on ehdottomasti kielletty.

Ottelun erotuomarin ja tarkkailijan tulee raportoida kilpailunjärjestäjälle havaitsemistaan rikkeistä. Rikkomukset käsitellään rangaistusmääräysten mukaisesti.

11.12. Erotuomarin osallistuminen lehdistötilaisuuteen 

Kotijoukkueen edustaja voi pyytää erotuomaria ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Erotuomari voi kuitenkin itse päättää osallistumisestaan. 

12. MUITA OHJEITA 

12.1. Virvokkeet 

On suositeltavaa, että kotijoukkue tarjoaa virvokkeet tuomaristolle ja erotuomaritarkkailijalle ja/tai otteludelegaatille. 

12.2. Juoma-astiat 

Juoma-astioita ja/tai vesisankoja saa olla sivurajan ulkopuolella. 

13. DOPING – KIELLETYT/SALLITUT LÄÄKEAINEET 

Kilpailutoiminnassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä ja FIFA:n antidopingsäännöstöjä ja -määräyksiä.

Kilpailutoimintaan osallistuvat pelaajat ja tukihenkilöt ovat velvollisia tutustumaan voimassa oleviin antidopingsäännöstöihin ja noudattamaan kulloinkin voimassa olevia antidopingsäännöstöjä.

Otteluissa ja harjoituksissa voi SUEK suorittaa ennalta ilmoittamatta doping-testejä. Testeihin tulee osallistua testaajien antamien ohjeiden mukaan. Testeistä kieltäytyminen johtaa rangaistustoimenpiteisiin.

Antidopingtoimintaa koskevaa lisäinformaatiota: www.suek.fi.

BESTÄMMELSER OCH ARRANGERINGSDIREKTIV INOM FOTBOLLENS TÄVLINGSVERKSAMHET 2022

1. FÖLJANDE AV BESTÄMMELSER OCH DIREKTIV

Dessa bestämmelser gäller de föreningar och deras lag som spelar i nationella serier. Nationella serier är: Tipsligan, Herrarnas Etta, Herrarnas Tvåa, Nationella Ligan, Damernas Etta, Damernas Tvåa, P20 FM-serien och FM-kvalserien, P20 Ettan, P17 FM-serien och FM-kvalserien, P17 Ettan, F18 FM-serien och FM-kvalserien, F18 Ettan samt ungdomarnas FBF-turneringar och JKKI FM-turneringar. Serier i Cupformat som Finlands Bollförbund arrangerar lyder under dessa bestämmelser, så länge inget annat nämns. Finlands Bollförbund rf är arrangör av nationella tävlingar.

Föreningen ansvarar för att man vid match och dess arrangemang följer Bollförbundets tävlingsbestämmelser och särskilda bestämmelser som getts för ifrågavarande serie av Bollförbundet eller den berörda regionen. 

Matchens domare och observatör är skyldiga att meddela om förseelser mot tävlingsbestämmelserna och deras direktiv och bestämmelser till Bollförbundet eller den berörda regionen senast kl. 12.00 följande dag efter match i matchprotokollets rapport samt vid behov i separat disciplinrapport i enlighet med tävlingsarrangörens direktiv. Konstaterade förseelser behandlas i Bollförbundets eller berörda regions disciplinförfarande i enlighet med Bollförbundets straffbestämmelser. 

2. MATCHFLYTTER (nationella serier, inte Tipsligan)

Matchflytt kan endast göras med tävlingsarrangörens tillstånd. Match kan flyttas av tvingande orsaker enligt följande:

Först skall nytt matchdatum förhandlas med motståndarna, därefter ansöks om matchflytt av tävlingsarrangören. Tävlingsarrangören behandlar ansökan och bekräftar matchflytten. Den förening som ansökt om matchflytt debiteras för en flyttavgift enligt bestämmelserna om fotbollens särskilda avgifter.

Om matchen flyttas utan tävlingsarrangörens tillstånd, debiteras föreningen för en avgift enligt bestämmelserna om fotbollens särskilda avgifter.

Om matchen lämnar ospelad till följd av tvingande orsaker, bestämmer tävlingsarrangören ett nytt speldatum och ny spelplats.

3. MATCHTIDPUNKTER

Tävlingsarrangören besluter om matchtidpunkt, med beaktande av tävlingsbestämmelserna. Tävlingsarrangören fastställer matchtidpunkterna för varje tävling i samband med bekräftande av matchprogrammen. Tipsligans matcher bestäms av Fotbollsligan rf.

Andra bestämmelser ifråga om matchtidpunkter 

- Om tävlingsarrangören inte bestämt annat, kan hemmalaget bestämma matchtidpunkt.
- Matcherna skall försöka ordnas så att gästande lag har möjlighet att åka hem på matchdagen. 
- Matcherna skall starta tidigast kl. 17.30 på vardagar och tidigast kl. 11.00 på lördagar och helgdagar. Lagen kan också sinsemellan komma överens om andra tider.
- För lagen skall reserveras ett område för uppvärmning en timme före matchstart.
- Matcherna skall startas punktligt. 
- Lagen och domarna skall vara på spelplanen fem (5) minuter före matchen blåses igång. 
- Från meddelad eller bestämd matchtidpunkt kan avvikas endast med arrangörens tillstånd. 
- Matcherna kan vid behov spelas med artificiell belysning.

Vid grundad anledning har tävlingsarrangören rätt att göra ändringar i bestämmelserna för matchtidpunkt.

4. MATCH- OCH RESULTATANMÄLAN

Hemmalaget skall senast sju (7) dygn före match meddela bortalaget, domaren, assisterande domarna och domarobservatören/matchdelegaten om matchtidpunkt och -plats samt färgen på samtliga spelares spelkläder.

Matcharrangören måste också informeras om matcherna ifall uppgifterna avviker från de uppgifter som meddelats före säsongsstarten ifråga om alla hemmamatcher. 

Om anmälan har försummats bör bortalaget eller domaren ta reda på matchtidpunkt och spelplan av tävlingsarrangören. Domaren skall rapportera försummelsen i matchprotokollet.

Försummelse av matchanmälan kan bestraffas i enlighet med Bollförbundets straffbestämmelser. Ifall domare eller assisterande domare är tvungen att själv ta reda på matchtidpunkt och spelplats, har hen rätt att fakturera hemmalaget för skäliga kostnader som uppkommit av detta.

Hemmalaget skall meddela matchresultatet i enlighet med tävlingsarrangörens direktiv.

5. LAGUPPSTÄLLNING OCH MATCHPROTOKOLL

I nationella serier är det serievis bestämt när föreningen skall föra in den preliminära laguppställningen på spelare som de kommer att använda i följande match i Taso-systemet. I Tipsligan, Herrarnas Etta, Herrarnas Tvåa, Nationella Ligan och Damernas Etta måste detta göras senast 4 timmar före match och i andra serier 2 timmar före match. Syftet med denna preliminära laguppställning är att ge förhandsinfo till dem som spelar Veikkausspel samt till Veikkaus Ab för uträkning av odds.

Den anmälda laguppställningens förhandsinfo skall vara tillförlitlig, och om det visar sig att målet har varit att medvetet ge vilseledande information, kan berörd funktionär ställas inför disciplinärt förfarande. Spelaren skall ha representationsrätt i det skede då hen läggs till i laguppställningen. I denna preliminära lista får man vid grundad anledning göra små ändringar i både startuppställningen och bland avbytarna, innan laguppställningen överlåts till domarna, vilket i Tipsligan, Herrarnas Etta, Herrarnas Tvåa, Nationella Ligan och Damernas Etta görs 75 minuter före matchstart. I andra serier skall laguppställningen överlåtas till domarna 60 minuter före matchstart. I laguppställningen kan man dock inte lägga till spelare som saknar representationsrätt efter att den preliminära laguppställningen har fyllts i. 

Om man byter ut en spelare i startuppställningen, skall nya spelaren dock ha funnits namngiven som avbytare i den preliminära listan, d.v.s. spelare som saknas på den preliminära listan kan inte placeras i startuppställningen. 

Efter att laguppställningen överlåtits till domarna kan inte nya spelare läggas till listan. Spelare som antecknats i startuppställningen kan till följd av tungt vägande skäl (t.ex. insjuknande eller skadad under uppvärmningen) flyttas till avbytare eller lagfunktionär om det finns plats på listan, eller helt tas bort från laguppställningen, och i stället för denne kan man i startuppställningen lägga en spelare som är antecknad som avbytare. Detta byte före match påverkar inte antalet byten som är tillåtna under matchen. Man kan inte lägga till en ny spelare istället för den skadade eller den från startuppställningen borttagne spelaren, även om det i laguppställningen antalsmässigt skulle finnas utrymme för detta.
  
Alla lagfunktionärer som är namngivna i laguppställningen skall vara registrerade funktionärer i Pelipaikka-registret (se punkt 10). Lagfunktionärer kan inte läggas till i laguppställningen efter att förteckningen överlåtits till domarna före matchstart. 

6. FÄRG PÅ SPELDRÄKTEN 

Matchens domare kontrollerar båda lagens speldräkter före match enligt arrangörens bestämda sätt och besluter vid behov om vilka speldräkter som ska används.

Hemmalaget spelar i sin egen speldräkt, och då skall bortalaget välja en speldräkt som klart skiljer sig från hemmalagets. Om hemmalagets speldräkt avviker från den som meddelades till tävlingsarrangören före säsongen, måste hemmalaget byta dräkt.

Eftersom hemmalagets spelskjorta oftast har två s.k. huvudfärger antingen av sig självt (t.ex. randigt, annan färg på ärmarna el.dyl.) eller p.g.a. stora reklamer, skall bortalaget välja en dräktfärg som skiljer sig från hemmalagets huvudfärger och så att spelskjortorna tydligt skiljer sig från varandra. Om hemmalaget spelar i randig spelskjorta i nationella serier, skall bortalaget spela i enfärgat som skiljer sig från båda huvudfärgerna i hemmalagets randiga spelskjorta eller i sådana färger som klart skiljer sig från hemmalagets speldräkt om speldräkterna inte tydligt skiljer sig från varandra.

Färgen på målvakternas speldräkter skall skilja sig från färgen på övriga spelares speldräkter.

Bortalaget skall försäkra sig om färgen på hemmalagets speldräkt senast tre (3) dygn före match.

I Tipsligan, Nationella Ligan och i Herrarnas Etta skall också färgen på lagens byxor och strumpor skilja sig från varandra. Detta är en rekommendation även i övriga nationella serier. I Herrarnas Tvåa skall färgen på strumporna skilja sig från varandra. Rekommendationen är även att färgen på byxorna skiljer sig från varandra.

Om värmebyxor eller trikåer används skall de ha samma färg som shortsens huvudfärg. I andra nationella serier än Tipsligan, Nationella Ligan, Herrarnas Etta och Herrarnas Tvåa kan även svarta värmebyxor och trikåer användas, förutsatt att spelarna i samma lag använder samma färg.

7. SPELARNAS NUMRERING 

På ryggen på varje spelares speltröja skall det finnas klart urskiljbara siffror som är minst 25 cm höga (för unga och damer 20 cm) och 2,5 cm breda. Laget får inte ha spelare med samma nummer. Numrorna skall vara heltal mellan 1 och 99. För att siffrorna skall vara tydliga (speciellt på randiga tröjor), rekommenderar Bollförbundet att man under siffrorna har en enfärgad grund som klart skiljer sig från siffrornas färg. Vid oklara fall ombedes föreningarna ta kontakt med Bollförbundets tävlingsavdelning.

8. SPELPLANEN OCH DESS UTRUSTNING

Bestämmelser angående planer och fotbollshallar finns på Bollförbundets hemsida.
 
I nationella serier som spelas i serieformat kan match under de fyra första eller fyra sista omgångarna med Bollförbundets tillstånd spelas i fotbollshall om förhållandena hindrar att man spelar på gräs eller fotbollsgräs. För att spela på grus eller i hall efter den 1 juni och under övriga omgångar behövs tillstånd av Bollförbundet. Fotbollsgräs eller fotbollshall skall vara godkänd av Bollförbundet eller så skall den ha tillstånd för år 2022.

Nationella seriers kvalmatcher för avancemang (gäller inte inbördes kvalmatcher för avancemang för lag som spelar i regionerna serier) spelas på gräs eller fotbollsgräs som Bollförbundet har godkänt för fortsatt användning. Med Bollförbundets beslut kan kvalmatch för avancemang flyttas för att spelas i hall. I övriga fall skall tävlingsarrangören kontaktas om man skall spela i hall.

9. DOMARTILLSÄTTNINGAR 

Tipsligan, Nationella Ligan och Herrarnas Etta 

Bollförbundets centraliserade domarfunktion tillsätter domare, assisterande domare samt domarobservatörer/matchdelegater till matcherna i Tipsligan, Herrarnas Etta och Nationella Ligan. 

Herrarnas Tvåa 

Till matcherna i Herrarnas Tvåa tillsätter Bollförbundets centraliserade domarfunktion domare och hemmalagets region tillsätter assisterande domare. I vissa fall kan Bollförbundets centraliserade domarfunktion även tillsätta assisterande domare.

Domarobservatörer och matchdelegater tillsätts av Bollförbundets centraliserade domarfunktion enligt resurser och behov. 

Övriga nationella serier 

I övriga nationella serier tillsätts hela domartrion av hemmalagets region.

För matcherna i herrarnas och damernas Finska Cup och i Regions’ Cup sker tillsättningen enligt de särskilda bestämmelserna för dessa serier.

10. REGISTRERING AV LAGFUNKTIONÄRER

Föreningens funktionärer och lagens funktionärer måste registreras i Pelipaikka-registret. Endast registrerade personer kan antecknas i matchprotokollet och endast dessa har rätt att vara inom det tekniska området.

11. ÖVRIGA BESTÄMMELSER 

11.1. Matchklocka

Den offentliga matchklocka som visas för publiken och spelarna skall alltid stoppas vid halvlekens officiella sluttid, vid 45 minuter och vid 90 minuter. På klockan får inte visas den tilläggstid som anges av domaren.

Om den egentliga officiella speltiden är någon annan, är det alltid förbjudet att visa tilläggstiden.

11.2. Användning av storbildsskärm under match

Det är tillåtet att visa match i realtid för publiken.

På den bild som visas för publiken på stadion får man dock inte visa repriser/slow-motion-bilder/bildvinklar från olika kameror på situationer som kan leda till allvarlig risk för provokation, oordning och/eller våldsamheter på läktaren och/eller inom det tekniska området om de visas, eller som kan leda till ifrågasättande av domarbeslut om de visas. Dylika förbjudna visningar av repriser innefattar exempelvis; offside-situationer, tacklingar eller andra våldsamma händelser samt provokationer och/eller skymfande av supportergrupper.

Vid visning av reklam gäller gängse bestämmelser, av vilka alkohol-, tobaks- och internationella vadslagningsbolags totalförbud kan nämnas.   

Om tv:ns realtidsbild visas på storbildskärm, skall föreningen ha en ansvarsperson som vid behov alltid stoppar visande av förbjudet tv-bildmaterial som visas i realtid på stadion.

Föreningen skall alltid meddela domare, domarobservatör och matchdelegat i god tid före matchstart ifall man kommer att visa tv-bild och vem som vid behov ansvarar för att tillfälligt och situationsspecifikt stoppa tv-bilden.

Om förbjudet bildmaterial visas på stadion på ett sätt som strider mot bestämmelserna, har matchens domarobservatör/matchdelegat rätt att omedelbart förbjuda visning av bild i realtid.

Bytesspelarnas skyddstak/bänk och spelarnas uppvärmning under match 

I matcherna i Tipsligan, Nationella Ligan, Herrarnas Ettan, Herrarnas Tvåa och Damernas Etta skall det obligatoriska övertäckta skyddet/bänken för bytesspelarna placeras inom det tekniska området, invid mittlinjen symmetriskt i förhållande till denna sex (6) meter ifrån sidolinjen om inte fasta konstruktioner förhindrar detta. Skydden/-bänkarna för bytesspelarna skall placeras på samma sida av spelplanen.

Inom det tekniska området får finnas högst fjorton personer, av vilka sju (7) är bytesspelare och sju (7) är namngivna lagrepresentanter (tränare, materialförvaltare, lagledare, läkare osv.). Alla personer som befinner sig i det tekniska området skall vara namngivna i matchprotokollet. Personerna skall som regel hållas inom det tekniska området, om inte uppgiften kräver att man tillfälligt avlägsnar sig.

Bytesspelarnas uppvärmning under match sker i enlighet med domarens direktiv. Utgångspunkten är att tre bytesspelare från vardera lagen kan värma upp samtidigt. I matcher där fler än tre byten är tillåtna, kan domaren tillåta att så många spelare kan värma upp som antalet byten tillåter, om detta är möjligt på det för uppvärmning avsedda området.

11.3. Tekniskt område

Det tekniska området skall i alla serier tydligt märkas ut runt skyddet/-bänken för bytesspelarna. Det tekniska området begränsas så att det sträcker sig en meter i sidled från den bakre kanten av det övertäckta skyddet och sträcker sig mot spelplanen till en meter från sidolinjen.

Rökning, användning av e-cigarett och snus på tekniska området är förbjudet.

Användning av mobila enheter inom det tekniska området är tillåtet enligt följande:

  • Då användning av enheten gäller utvärdering av spelares hälsotillstånd och kondition
  • Då användning av enheten gäller ifrågavarande lags fotbollsverksamhet
  • Då användning av enheten gäller uppdatering av resultatservice
  • Då enheten används av funktionär som är antecknad i matchprotokollet - inte spelare

Den mobila enheten skall vara en s.k. handenhet (liten storlek), och den kan även vara en mikrofon, hörlur, smartklocka, smarttelefon och/eller en s.k. tablett. Lagfunktionär och/eller spelare som är antecknad i matchprotokollet på tekniska området kan avvisas till läktaren om information som kommit till det tekniska området används på ett olämpligt sätt vid efterkontroll och/eller kommentering av matchhändelser. Spelarna får inte i någon form använda sig av audio- och/eller videoenheter på planen eller på det tekniska området.

Om hemmalaget har tillgång till bild från stadions kamerasystem till det tekniska området, skall det även till bortalagets tekniska område ordnas likvärdig service. Om man inte kan erbjuda likvärdiga bilder till bortalagets tekniska område, är användning av tekniken på enbart hemmalagets tekniska område inte tillåten.

Speltiden i alla nationella serier är 2x45 minuter.

11.4. Spelarbyten

Antalet avbytare är sju (7) i alla matcher. Antalet spelarbyten varierar per serie enligt följande:

- Tipsligan 5
- Herrarnas Etta 5
- Herrarnas Tvåa 5
- Nationella Ligan 5
- Damernas Etta 5
- Damernas Tvåa 7
- Ungdomsserier 7

Om laget har rätt till fem (5) spelarbyten, får laget använda sig av tre bytestillfällen (byten gjorda i halvtid räknas inte till denna kvot). Ett undantag för detta är om det efter ordinarie speltid ännu skall spelas förlängning. Då har lagen rätt att göra sex (6) spelarbyten och vid fyra olika bytestillfällen. 

I ungdomsserier och i Damernas Tvåa har laget rätt till tre bytestillfällen i andra halvleken. Byte av flera spelare vid samma bytestillfälle är tillåtet. Om båda lagen byter samtidigt, räknas det som att båda lagen använt ett bytestillfälle. Obs. Om laget har bytesspelare kvar så kan man byta målvakt om denna skadar sig även om man redan använt sig av alla bytestillfällen. Om det efter ordinarie speltid ännu skall spelas förlängning, har laget rätt till ännu ett bytestillfälle utöver de bytestillfällen som inte använts under andra halvlek. Bytes som sker i halvtid räknas inte med i kvoten för bytestillfällen.

I Nationella serier tillåts inga byten fram och tillbaka.

I matcher i Tipsligan, Herrarnas Etta, Herrarnas Tvåa, Nationella Ligan och Damernas Etta samt i matcher i herrarnas Finska Cup från och med omgång tre och i damernas Finska Cup från och med gruppspelsfasen är användning av nummertavlor obligatorisk i samband med byten. Även vid byten som sker i halvtid skall nummertavlor användas.

11.5. Bollar

I nationella serier skall matchbollar godkända av FIFA användas och de ska uppfylla de villkor som fastställts i fotbollsreglerna. 
Tävlingsarrangören har rätt att ge särskilda bestämmelser kring bollmärken per serienivå. 

Domarna är skyldiga att före match kontrollera att bollarna är officiella samt att meddela om brott mot bestämmelserna i matchprotokollet för straffåtgärder.

11.6. Användning av matchbollar

I matcher i Tipsligan, Herrarnas Etta, Herrarnas Tvåa, Nationella Ligan och Damernas Etta skall minst fem bollar och högst tolv bollar användas, av vilka en tredjedel rekommenderas vara nya. I Damernas Tvåa och i ungdomsmatcher krävs minst tre bollar. I seriespecifika manualer kan det bestämmas om ett större antal. 

Hemmalaget eller annan matcharrangör är skyldiga att ordna med tillräckligt många bollflickor/-pojkar.

Hemmalaget eller annan matcharrangör ansvarar för att ingen ”tränar” med reservbollarna under matchen.

11.7. Benskydd och stödutrustning 

Benskydd är obligatoriska i alla matcher. Om spelare saknar benskydd, skall domare beordra spelaren att komplettera sin utrustning. Som benskydd godkänns benskydd som är i allmän försäljning.

Spelarna kan använda stödutrustning av olika slag (vrist, knä, handled o.s.v.). Stöden måste varje match visas för domaren före matchen. Domaren har rätt att förbjuda användningen av stödet, ifall hen anser att stödet kan vara farligt att använda. 

11.8. Användning av smycken

All användning av klockor, smycken eller motsvarande (t.ex. hårspännen) är förbjudet. Att täcka över smycken med t.ex. tejp är inte godkänt. Spelaren skall på eget initiativ ta bort smycken och motsvarande innan hen går ut på spelplanen.

11.9. Leda spelet

Lagets tränare eller annan representant har rätt att en i taget gå till närheten av sidolinjen inom det tekniska området för att ge tillfälliga direktiv. 

11.10. Vård av skadad spelare

Högst två av lagets representanter har rätt att komma in på planen för att vid skada kontrollera skadegraden. Vid matcher i Tipsligan, Herrarnas Etta, Nationella Ligan, Herrarnas Tvåa, P20 FM-kvalserien och P20 FM-serien skall det finnas bår vid sidan av planen för omedelbar användning. Hemmalaget måste peka ut bårbärarna för domarna och bortalaget innan matchen börjar.

Spelare får inte vårdas på spelplanen. Vård på spelplanen är tillåtet med domarens tillstånd. 

Domare kan ge servicepersonal tillstånd att komma in på planen för att flytta spelare så att dennes säkerhet kan tryggas. I detta fall skall den skadade spelaren flyttas eller själv förflytta sig bort från spelplanen om inte fotbollsreglerna bestämmer annat.

11.11. Uppträdande efter match

Spelarna och lagets representanter skall komma ihåg att firande av slutresultat på spelplanen, i omklädningsrummet eller på annat ställe i omedelbar närhet av spelplanen skall ske i enlighet med god sed. Avnjutande eller annan användning av alkohol i detta sammanhang är strängt förbjudet.

Matchens domare och observatör skall rapportera överträdelser som de uppmärksammat till tävlingsarrangören. Överträdelserna behandlas i enlighet med straffbestämmelserna. 

11.12. Domarens deltagande i presskonferens 

Hemmalagets representant kan be domare att delta i presskonferens efter match. Domaren kan dock själv besluta om sitt deltagande.

12. ÖVRIGA DIREKTIV

12.1. Förfriskningar

Rekommendationen är att hemmalaget erbjuder förfriskningar till domarna och domarobservatören och/eller matchdelegaten.

12.2. Dryckeskärl
 
Dryckeskärl och/eller vattenhinkar får placeras utanför sidolinjen.

13. DOPING – FÖRBJUDNA/TILLÅTNA LÄKEMEDEL 

Inom tävlingsverksamheten efterföljs de i ikraftvarande antidopingreglerna i Finland och FIFA:s antidopingregler och -bestämmelser. 
Spelare och stödpersoner som deltar i tävlingsverksamheten är skyldiga att bekanta sig med de ikraftvarande antidopingreglerna och att efterfölja ikraftvarande antidopingregler. 

I samband med matcher och träningar kan FCEI göra på förhand oanmälda dopingtester. Deltagande i testerna sker enligt testarens instruktioner. Vägran att delta i dopingtester leder till straffåtgärder.
 
Tilläggsinformation om antidopingverksamheten: www.suek.fi/sv.