JALKAPALLON KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2022

EU-Sopimusvaltiot

1. LUKU: YLEISTÄ 
1. Soveltamisala
2. Eettiset periaatteet
3. Määritelmät 
2. LUKU: KILPAILUTOIMINTAAN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET
4. Jalkapallosäännöt 
5. Kilpailut, sarjat ottelut ja turnaukset
6. Joukkuetoiminnan määräykset 
7. Pisteet ja sijoitukset 
8. Peliasu ja mainokset 
3. LUKU: PELAAJAN ASEMAAN LIITTYVÄT YLEISMÄÄRÄYKSET 
9. Pelaajan sopimus ja lakisääteinen tapaturma- ja eläketurva 
10. Ei EU-pelaaja 
11. Pelipassi ja vakuutusturva
12. Yleiset kansalliset edustusoikeusmääräykset 
13. Kansallinen siirtoaika ja rekisteröinti
14. Naisammattilaispelaajien raskausajan suoja 
4. LUKU: ERITYISET KANSALLISET EDUSTUS- JA PELIOIKEUSMÄÄRÄYKSET 
15. Nuoren pelaajan edustusoikeusmääräykset 
16. Aikuisen pelaajan joukkue 
17. Suomessa kasvatettu pelaaja (SK-Pelaaja) 
18. JKKI-kilpailutoiminnan edustusoikeusmääräykset 
19. Edustusoikeuden muutos ja peliluvan saaminen erityistapauksissa 
20. Sopimuksen purkaminen ja sopimusriidat 
5 LUKU: KORVAUS PELAAJAN KASVATTAMISESTA 
21. Kasvattajaraha
6 LUKU: KANSAINVÄLISET PELAAJASIIRROT JA ULKOMAALAISKIINTIÖ 
22. Kansainväliset pelaajasiirrot 
23. Ulkomaalaiskiintiö 
7 LUKU: EROTUOMARITOIMINTA
24. Erotuomarina toimiminen 
8. LUKU: PELIOIKEUDETON PELAAJA, VASTALAUSEET, VÄLIMIESMENETTELY SIIRTOKORVAUSASIOISSA JA KURINPITOVALTA
25. Pelioikeudeton pelaaja 
26. Vastalauseet 
27. Välimiesmenettely
28. Kurinpitovalta
9 LUKU: KILPAILUTOIMINTAA KOSKEVAT ERILLISMÄÄRÄYKSET 
29. Ylimmät kansalliset sarjat
30. Taloudelliset määräykset
31. Farmisopimussäännöt
32. Yhteistyöseuramääräykset ja yhteisjoukkuemääräykset 
33. Nuorten kilpailuja koskevat erillismääräykset
34. Cup-muotoisten sarjojen erillismääräykset
35. Kaikki Pelaa- ohjelma 
36. Varoituksia ja kentältäpoistoja koskevat määräykset 
37. Edustajamääräykset 
10 LUKU: ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 
38. Sääntöjen julkaiseminen 
39. Valvonta
40. Määräajat 
41. Muuta 

1. LUKU: YLEISTÄ 

1. Soveltamisala

1.1. Suomen Palloliiton hallituksen vuosittain päättämät jalkapallon kilpailumääräykset sisältävät jalkapallon kilpailutoiminnassa noudatettavat yleiset säännöt ja määräykset. Mahdollisissa epäselvissä tapauksissa tulkitaan näitä säännöksiä ottaen huomioon aikaisemmin noudatetut vastaavia sääntöjä koskevat tulkintakäytännöt.

1.2. Palloliiton sääntöjen, näiden kilpailumääräysten, Palloliiton rangaistusmääräysten ja muiden Palloliiton hallituksen tai sen valtuuttaman elimen antamien määräysten ja päätösten alaisia ovat kaikki jalkapallon kilpailutoimintaan osallistuvat jäsenyhteisöt ja niiden toimihenkilöt ja jäsenet sekä ne henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat kirjallisesti tai kilpailunjärjestäjän erikseen määrittämällä tavalla sitoutuneet noudattamaan edellä mainittuja sääntöjä tai lunastaneet Palloliiton peli- tai korttelipassin, tai rekisteröityneet harrastajiksi, sekä ne henkilöt, jotka ovat olleet merkittyinä ottelupöytäkirjassa tai ovat pelanneet tai olleet vaihtopelaajina tai joukkueen taustahenkilönä tai toimineet erotuomareina virallisessa ottelussa.

1.3. Kansainvälinen Jalkapalloliitto (FIFA), Euroopan Jalkapalloliitto (UEFA) ja Palloliitto voivat antaa kilpailuja koskevia erillismääräyksiä.

1.4. Palloliiton hallitus tai sen määräämä elin voi tehdä määräaikaisia muutoksia näihin kilpailumääräyksiin myös pelikauden aikana. 

2. Eettiset periaatteet

2.1. FAIR PLAY -periaatetta korostetaan kaikessa kilpailutoiminnassa. Kilpailuihin osallistuvien on aina pyrittävä urheilullisesti parhaaseen lopputulokseen. 

2.2. Palloliiton ja sen alueiden järjestämässä kilpailutoiminnassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä ja FIFA:n antidopingsäännöstöjä ja –määräyksiä. 

Kilpailumääräysten alaiset henkilöt ovat velvollisia tutustumaan voimassa oleviin antidopingsäännöstöihin ja noudattamaan kulloinkin voimassa olevia antidopingsäännöstöjä.

Kaikki viralliseen kilpailutoimintaan osallistuvat pelaajat ovat dopingtestauksen piirissä kilpailuissa ja kilpailujen ulkopuolella.

Dopingrikkomukset ja niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä ja Palloliiton rangaistusmääräyksissä. 

2.3. Jalkapallotoimijoiksi katsotaan seuran pelaajat, valmentajat, huoltajat, seurajohtoon kuuluvat henkilöt, seuran lääkintähenkilöstö, muut joukkueen kanssa kiinteästi tekemisissä olevat henkilöt sekä erotuomarit ja muut kilpailunjärjestäjän ottelutapahtumaan nimeämät henkilöt. 

Jalkapallotoimijat eivät saa itse tai edustajansa kautta lyödä vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin oman sarjatasonsa, farmijoukkueen sarjatason tai yhteistyöseurajoukkueen sarjatason kilpailutapahtumista. 

Erotuomari ei lisäksi saa itse tai edustajansa kautta lyödä vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin niiden sarjatasojen kohteista, joissa hän on itse kauden aikana osallisena.

Henkilö on esteellinen jalkapallotoimijaksi, jos hän 

• työskentelee peliyhtiön palveluksessa sellaisissa tehtävissä, joissa hän voi vaikuttaa pelikohteiden valintaan, kertoimien laskemiseen tai kohteita koskevaan muuhun päätöksentekoon 
• työskentelee missä tahansa muussa työtehtävässä, jossa työtehtävien ja toimijan rooli voivat aiheuttaa intressiristiriidan
• toimii kiinteässä yhteistyössä vedonlyöntiä harjoittavan ryhmän kanssa.

Jalkapallotoimija on velvollinen ilmoittamaan esteellisyydestään Palloliiton kilpailutoiminnolle. 

Jalkapallotoimijan esteellisyydestä päätetään aina tapauskohtaisesti. Erotuomarien osalta päätöksen tekee Palloliiton erotuomarivaliokunta ja muiden jalkapallotoimijoiden osalta Palloliiton kilpailutyöryhmä. Erotuomarivaliokunta voi pyytää Palloliiton kilpailutyöryhmän lausunnon erotuomarin esteellisyydestä. Palloliiton hallitus voi halutessaan ottaa esteellisyysasian käsittelyyn.

Erotuomarivaliokunnan, kilpailutyöryhmän tai Palloliiton hallituksen esteellisyyspäätöksestä jalkapallotoimija voi valittaa Urheilun Oikeusturvalautakuntaan.   

Esteellisyyspäätöksen noudattamatta jättäminen johtaa kurinpitomenettelyyn. 

2.4. Kilpailutoimintaan osallistuvan seuran on hoidettava taloushallintonsa säädösten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Kilpailutoimintaan osallistuvia seuroja sitovat lisäksi kilpailunjärjestäjän vahvistamat taloudelliset määräykset sekä mahdolliset sarjakohtaiset lisenssimääräykset. 

Myös niissä kilpailuissa, joissa ei ole seuralisenssiä, voidaan seuran joukkue kilpailunjärjestäjän päätöksellä sulkea kulumassa olevan pelikauden kilpailutoiminnasta, mikäli seuralla on maksamatta erääntyneitä edellisen tai aiempien pelikausien toimintaan liittyviä riidattomia maksuja Palloliitolle tai toiminnoista aiemmin vastanneelle piirille. Päätöksen yhteydessä kilpailunjärjestäjä päättää mille sarjatasolle joukkue voi seuraavalla pelikaudella osallistua, jos se maksaa erääntyneet maksut.

Kaikissa Palloliiton ja sen alueiden järjestämissä kilpailuissa voidaan seuran joukkueelle/joukkueille määrätä pistevähennyksiä, mikäli seuralla on maksamatta erääntyneitä kyseisen joukkueen edellisen tai aiempien pelikausien toimintaan liittyviä riidattomia maksuja Palloliitolle tai toiminnoista aiemmin vastanneelle piirille. Päätöksen pistemenetyksestä tekee valtakunnallisissa sarjoissa Palloliiton hallitus ja alueellisissa sarjoissa alueellinen kurinpito- ja vastalauseasioita käsittelevä työryhmä. 

PISTEVÄHENNYSTAULUKKO (€)
• velka 0,01–2.000 -> pistevähennys 3
• velka 2.000,01–5.000 -> pistevähennys 4
• velka 5.000,01–10.000 -> pistevähennys 5
• velka 10.000,01–20.000 -> pistevähennys 6
• velka yli 20.000 -> pistevähennys 7

Velkatarkistukset tehdään ennen kauden alkua ja kerran kauden aikana, viimeistään 30.6.

Mikäli seuralla on maksuja Palloliitolle tai sen entisille piireille, joiden perusta on tarkistushetkeä edeltävää kautta vanhempi, seurauksena on pistevähennys vähintään kaksinkertaisena tai sarjasta sulkeminen kohdan 6.2. mukaisesti.

2.5. Seurat eivät saa kilpailutoiminnassaan ja siihen liittyvässä toiminnassa käyttää lain tai hyvän tavan vastaisia mainoksia.

2.6. Kilpailutoimintaan osallistuvien henkilöiden ja yhteisöjen tulee noudattaa tekemiään sopimuksia.

2.7. On kiellettyä tarjota samaan kilpailuun osallistuvalle seuralle tai sen jalkapallotoimijoille tai sellaiselle muulle taholle etuutta, josta saattaisi koitua hyötyä tarjoajalle.

2.8. Jalkapallotoimijalla on välitön tiedonantovelvollisuus Palloliittoon sellaisista yhteydenotoista, joissa rahaa tai muita etuuksia tarjoamalla tai muulla tavalla pyritään vaikuttamaan ottelun lopputulokseen tai pelitapahtumiin.

2.9. Jalkapallotoimija ei saa antaa seuraa koskevaa tietoa seuran ulkopuoliselle taholle, jos tieto ei ole yleisesti saatavilla tai sitä ei ole tarkoitus saattaa yleisesti saatavaksi ja jos tiedolla on merkitystä vedonlyöntipelaamisen kannalta.  

3. Määritelmät 

Näissä määräyksissä käytettävillä termeillä tarkoitetaan seuraavaa:

3.1. Aikuinen pelaaja: Kaikki muut kuin nuoret pelaajat. 

3.2. Alueellinen kilpailu: Palloliiton hallituksen Palloliiton alueen järjestettäväksi kilpailumääräyksissä osoitettu tai muuten määrätty kilpailu.

3.3. Amatööri: Pelaaja, joka ei ole näiden määritelmien mukaan ammattilainen tai sopimuksellinen amatööri (ks. kohdat 3.4 ja 3.23). 

3.4. Ammattilainen: Pelikauden aikana vähintään 15 vuotta täyttävä pelaaja, joka saa tai tulee saamaan jalkapallon pelaamisesta pelikaudessa yli 2.000 euroa veronalaista tuloa ja joka pelaa miesten kolmessa ylimmässä sarjassa tai naisten kahdessa ylimmässä sarjassa pelaavassa joukkueessa. Veronalaiseksi tuloksi ei tässä kohtaa huomioida erilaisia bonusehtoja ja muita vastaavia tulevaisuudessa selviäviä maksuja.

3.5. Edustusoikeus: 
• Pelaajan oikeus edustaa tiettyä seuraa virallisessa ottelussa edellyttäen, että hänellä on pelioikeus
• Seuran oikeus asettaa ehtoja pelaajan pelioikeudelle toisessa seurassa.

3.6. Edustustehtävä: Osallistuminen kutsuttuna pelaajana maajoukkueen tai Palloliiton alueellisen joukkueen turnaukseen, otteluun, harjoitusleiriin tai niihin verrattavaan tapahtumaan.

3.7. JKKI-ikäluokat: JKKI-ikäluokkiin kuuluvat miehissä pelaajat, jotka täyttävät pelikauden aikana vähintään 35 vuotta ja naisissa pelaajat, jotka täyttävät pelikauden aikana vähintään 30 vuotta.

3.8. Kansainvälinen ottelu: Ottelu, joka pelataan toiseen FIFA:n alaiseen Palloliittoon kuuluvan seuran kanssa. Kansainvälinen ottelu vaatii kilpailumääräysten kohdan 5.5 mukaisen ilmoituksen Palloliittoon. 

3.9. Kilpailu, sarja, lohko, ottelu

• Kilpailu: Kokonaisuus, joka määrittelee ko. kilpailukautena toteutettavan lajikohtaisen kilpailutoiminnan ja kuinka sarjat toteutetaan sekä ratkaistaan sarjojen sijoitukset sekä nousijat ja putoajat. Kilpailun toteutuksesta vastaa kilpailunjärjestäjä.
• Sarja: Kilpailunjärjestäjän määrittelemä tapa jakaa kilpailu tasojen, ikäluokkien ja sukupuolten mukaisesti. Sarjat voidaan toteuttaa sarja-, cup- tai turnausmuotoisina tai näiden yhdistelminä.
• Lohko: Kilpailunjärjestäjä voi jakaa sarjan joukkueet eri lohkoihin esimerkiksi maantieteellisellä tai kilpailullisella perusteella. Lohko voi jakaantua eri vaiheisiin samalla tavalla kuin sarja. Kilpailunjärjestäjä voi antaa saman sarjan eri lohkoihin erillismääräyksiä.
• Ottelu: kahden joukkueen välinen pelitapahtuma.

3.10. Kilpailunjärjestäjä:
Valtakunnallisten virallisten sarjojen kilpailunjärjestäjä on Palloliiton hallitus tai sen määräämä elin. Näiden sääntöjen tarkoittamia valtakunnallisia sarjoja ovat Veikkausliiga, Miesten Suomen Cup karsintoineen, Regions’ Cup, Regions’ Cup Roots, Miesten Ykkönen, Miesten Kakkonen, Kansallinen Liiga, Naisten Suomen Cup karsintoineen, Naisten Ykkönen, Naisten Kakkonen, P20 SM-sarja karsintoineen, P20 Ykkönen, P17 SM-sarja karsintoineen, P17 Ykkönen, T18 SM-sarja karsintoineen, T18 Ykkönen, SPL-nuorten turnaukset sekä JKKI SM-turnaukset.

Muut kilpailut ovat alueellisia kilpailuja. Alueellisten kilpailujen kilpailunjärjestäjä on kunkin alueen kilpailu- ja erotuomaritoiminnan kehitysryhmä, jollei Palloliiton hallitus toisin ole päättänyt. Useamman alueen yhteistyössä järjestämissä sarjoissa Palloliiton pääsihteeri tai hänen määräämänsä henkilö nimeää vastuullisena kilpailunjärjestäjänä toimivan alueen.

3.11. Lisenssihallinto: Seuralisenssin myöntämisestä tai epäämisestä päättävä elin. 

3.12. Nuori pelaaja: Pelikauden aikana enintään 20 vuotta täyttävä henkilö on nuori pelaaja. 11-vuotiaista ja nuoremmista voidaan tarvittaessa käyttää tarkennuksena nimitystä lapset.
 
3.13. Ottelun keskeyttäminen ja lopettaminen (katso myös 6.31)

Ottelun keskeyttäminen: Erotuomarin päätöksellä tapahtuva ottelun tilapäinen keskeyttäminen.
Ottelun lopettaminen: Erotuomarin päätöksellä tapahtuva ottelun pysyvä lopettaminen ennen täyttä aikaa, jonka jälkeen kilpailunjärjestäjä tekee päätöksen jatkotoimenpiteistä.

3.14. Pelaajan pelaaminen ottelussa: Pelaajan katsotaan pelanneen ottelussa, jos hän on pelannut osankin siitä. Otteluissa, joissa käytetään edestakaista vaihto-oikeutta, kaikkien kokoonpanoluetteloon merkittyjen katsotaan pelanneen ottelussa. 

3.15. Pelaajastatus: Virallisissa kilpailuissa pelaajastatuksia on kolmenlaisia: Ammattilainen, sopimuksellinen amatööri tai amatööri. Lisäksi statuksena voi olla ”harraste”. Näiden määritelmät löytyvät aakkosten mukaisesti kohdasta 3.

3.16. Pelikausi: Jalkapallon pelikausi on kalenterivuosi. 

3.17. Pelikielto: Rangaistusmääräysten perusteella määrätyn kurinpitotoimenpiteen tai varoitukset- ja kentältäpoistot -määräysten nojalla määräytyvä este pelaajan osallistumiselle viralliseen otteluun. Pelikieltoon määrätty henkilö ei saa toimia missään joukkueessa virallisiin otteluihin liittyvissä joukkuetehtävissä. Vertaa 3.27 toimitsijakielto.

3.18. Pelilupa: Pelaajan entisen seuran tai kilpailunjärjestäjän antama lupa pelata virallisessa ottelussa.

3.19. Pelioikeus: Pelaajan oikeus osallistua viralliseen otteluun tietyn seuran tietyssä joukkueessa. Jos pelaajalla ei ole pelioikeutta, hän on pelioikeudeton.

3.20. Peli- ja korttelipassi, sekä harrasterekisteröinti sekä erotuomaripassi:

Pelipassi on Palloliiton vuosittain määrittelemä kilpailulisenssi, joka antaa oikeuden pelata virallisissa otteluissa.
Harrasterekisteröinti on Palloliiton vuosittain määrittelemä aikuisten rekisteröinti, joka antaa oikeuden pelata määritellyissä aikuisten harrastesarjoissa.
Korttelipassi on Palloliiton vuosittain määrittelemä lasten ja nuorten harrastelisenssi, joka antaa oikeuden pelata muissa kuin virallisissa otteluissa. Palloliiton alueet määrittävät ne sarjat, joissa voi pelata korttelipassilla.
Erotuomaripassi on Palloliiton vuosittain määrittelemä lisenssi, jolla voi toimia erotuomarina. 

3.21. Pelipassikausi: Pelipassi on voimassa pelipassikauden, joka on pisimmillään 1.1.–31.12. välinen aika.

3.22. Rekisteröinti: Pelaajan edustusoikeuden kirjaaminen uuteen seuraan maksamalla edustusoikeuden rekisteröintimaksu.

3.23. Seuralisenssi: Ehdot, jotka seuran tulee täyttää voidakseen osallistua tiettyyn kilpailuun.

3.24. Siirtokorvaus: Seuran toiselle seuralle maksama korvaus pelaajan pelioikeudesta.

3.25. Sopimuksellinen amatööri

Pelaaja, joka saa jalkapallon pelaamisesta pelikaudessa enintään 2.000 euroa veronalaista tuloa, mutta jolla on näiden määräysten kohdan 9.1 mukaan oltava pelaajasopimus ja joka pelaa miesten kolmessa ylimmässä sarjassa tai naisten kahdessa ylimmässä sarjassa pelaavassa joukkueessa. Veronalaiseksi tuloksi ei tässä kohtaa huomioida erilaisia bonusehtoja ja muita vastaavia tulevaisuudessa selviäviä maksuja.

3.26. Suomessa kasvatettu pelaaja (SK-Pelaaja): Pelaaja, joka on ollut rekisteröityneenä suomalaiseen seuraan yhteensä vähintään kolmen vuoden ajan 12–21-vuotiaana.

3.27. Toimitsijakielto

Rangaistusmääräysten perusteella määrätyn kurinpitotoimenpiteen tai varoitukset- ja kentältäpoistot määräysten nojalla määräytyvä este pelaajan osallistumiselle viralliseen otteluun. Toimitsijakieltoon määrätty henkilö ei saa toimia missään joukkueessa virallisiin otteluihin liittyvissä joukkuetehtävissä, joihin lasketaan myös pelaaminen. Vertaa 3.17 pelikielto.

3.28. Vakuutusturva: Seuraavissa tapauksissa pelaajalla on oltava jalkapallon harjoittelu- ja kilpailutoiminnan kattava vakuutusturva:

• Kaikilla nuorilla pelaajilla
• Veikkausliigan, Kansallisen Liigan, Miesten Ykkösen, ja Naisten Ykkösen, ja Miesten Kakkosen ja Naisten Kakkosen pelaajilla 
• Mikäli pelaaja on urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (24.4.2009/276) piirissä.

Muilla kuin edellä mainituilla aikuisilla pelaajilla vakuutus on vapaaehtoinen, mutta suositeltava.

3.29. Vapaa siirtoaika: Aika, jolloin edellinen seura ei voi rajoittaa sopimuksettoman pelaajan edustusoikeuden tai pelioikeuden muutosta seurasta toiseen.

3.30. Virallinen kilpailu: Palloliiton hallituksen tai sen määräämän tahon järjestämä kilpailu, joka kilpailutavasta päätettäessä määritellään viralliseksi kilpailuksi tai Palloliiton alueen luvalla järjestetty kilpailu, joka luvan myöntämisen yhteydessä määritellään viralliseksi kilpailuksi.

3.31. Virallinen ottelu: Virallisessa kilpailussa pelattava ottelu Suomessa tai ulkomailla.

2. LUKU: KILPAILUTOIMINTAAN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET

4. Jalkapallosäännöt 

4.1. Palloliitto valvoo ylimpänä elimenä, että maassamme noudatetaan International Football Association Boardin (IFAB) vahvistamia ja FIFA:n julkaisemia jalkapallosääntöjä (Laws of the Game) ja päätöksiä sekä Palloliiton antamia ohjeita.

4.2. Virallisissa kilpailuissa saa vain Palloliiton luvalla poiketa FIFA:n ja IFAB:in vahvistamista jalkapallosäännöistä ja päätöksistä sekä Palloliiton antamista ohjeista.

4.3. Lasten ja nuorten kilpailutoiminnassa sovelletaan Palloliiton hallituksen vahvistamaa Kaikki Pelaa -ohjelmaa ja sen perusteella tehtyjä sarjakohtaisia määräyksiä. 

5. Kilpailut, sarjat ottelut ja turnaukset 

5.1. Virallisen kilpailun kilpailutavan vahvistaa Palloliiton hallitus tai sen määräämä elin. Palloliiton hallitus yhteistyössä kilpailunjärjestäjän kanssa vahvistaa myös muut kilpailua koskevat määräykset, kilpailutoimintaan liittyvät maksut sekä maksut kilpailumääräysten rikkomisesta ja pelipassin vaihtamisesta.

5.2. Palloliitto voi sopia kilpailun järjestämisestä seuran tai jäsenseurojensa muodostaman yhteisön kanssa. Mikäli seura osallistuu muun seuran järjestämään nuorille pelaajille tai aikuisille pelaajille suunnattuun kilpailutoimintaan, on seuran oman alueensa kilpailu- ja erotuomaritoiminnan kehitysryhmän niin edellyttäessä, osallistuttava myös Palloliiton tai sen alueen samassa ikäluokassa järjestämään nuorille pelaajille tai aikuisille suunnattuun sarjaan. Ao. sääntö koskee myös sarjan järjestävää seuraa, mikäli sarjaan osallistuu muiden seurojen joukkueita.

5.3. Seura tai muu yhteisö voi järjestää Palloliiton tai alueen luvalla otteluja sekä turnauksia.  Luvan myöntämisen ehtona on, että kilpailunjärjestäjä ja siihen osallistuvat sitoutuvat kirjallisesti tai Palloliiton pelipassin lunastamalla Palloliiton ja alueen sääntöihin ja määräyksiin.

5.4. SM-kilpailuarvon käyttöön on oltava Palloliiton hallituksen lupa.

5.5. Seuran, joka haluaa pelata ottelun toiseen kansalliseen FIFA:n alaiseen Palloliittoon kuuluvan seuran kanssa, on FIFA:n määräysten mukaisesti tehtävä siitä ilmoitus Palloliittoon. Palloliitto voi kieltää seuran osallistumisen otteluun. 

Seuran, joka järjestää kansainvälisen turnauksen tai osallistuu sellaiseen, on noudatettava FIFA:n ja Palloliiton antamia määräyksiä.

5.6. Liitolla tai sen alueella on oikeus kieltää ottelun tai turnauksen järjestäminen. Kielteisestä päätöksestä voidaan valittaa Palloliiton kilpailu- ja erotuomaritoiminnan kehitysryhmälle viikon kuluessa siitä, kun hakija on saanut tiedon päätöksestä.

5.7. Ottelut pelkästään yksityisen hyödyn tavoittelemiseksi ovat sallittuja vain Palloliiton luvalla.

6. Joukkuetoiminnan määräykset 

Sarjapaikka

6.1. Kilpailunjärjestäjä päättää sarjapaikoista, sarjapaikkojen täydennysmenettelystä ja sarjapaikkojen siirrosta.

Mikäli sarjakausi joudutaan keskeyttämään ja päättämään ennen aikaisesti kilpailunjärjestäjästä riippumattomista syistä, päättää Palloliiton hallitus valtakunnallisten sarjojen lopullisista sijoituksista, sarjanousijoista, sarjoista putoajista, Suomen mestarin nimeämisestä, SM-mitalien jakamisesta, mahdollisten palkintorahojen jakamisesta sekä UEFA:n seuraavan kauden seurakilpailujen osallistujista. Alueellisten sarjojen osalta vastaavat päätökset tekevät alueelliset kilpailu- ja erotuomaritoiminnan kehitystyöryhmät.

Kilpailunjärjestäjä päättää seurojen kilpailutoiminnassa käytettävien nimien hyväksyttävyydestä. Nimeä hyväksyttäessä on otettava huomioon muun muassa se, että nimi ei saa olla sekoitettavissa viiden vuoden sisällä konkurssiin menneen seuran nimeen, lyhenteeseen tai vastaavaan. 

6.2. Kun rangaistuksena on ollut rangaistusmääräysten kohdan 3.1.10 mukainen seuraamus, seuralla on oikeus hakea seuraamuksen päättymisen jälkeen kahta sarjaporrasta alempaan sarjaan kuin mistä se on suljettu. Seuran on tehtävä hakemus kilpailunjärjestäjälle 31.10. mennessä, mikäli se haluaa kyseisen sarjapaikan.

6.3. Jos sarjatasolle on vahvistettu seuralisenssijärjestelmä, sarjapaikan saamisen ehtona on kyseisen lisenssin ehtojen täyttäminen.
Palloliiton hallitus vahvistaa kansalliset UEFA:n seuralisenssimääräykset, joiden perusteella seura voi osallistua UEFA:n järjestämiin seurajoukkuekilpailuihin. 

Täydennysmenettely 

6.4. Palloliiton hallitus tai sen määräämä elin päättää vuosittain valtakunnallisten sarjojen täydennysmenettelystä, jolla sarjapaikan luovuttaneen seuran sarjapaikka voidaan täydentää urheilullisen menestyksen perusteella. Täydennys voidaan tehdä 1.3.2022 jälkeen ainoastaan poikkeuksellisissa tilanteissa. Alueiden järjestämissä sarjoissa täydennysmenettelystä päättää alueellinen kilpailu- ja erotuomaritoiminnan kehitysryhmä tai sen valtuuttama henkilö. Alueiden välisissä sarjoissa ko. alueet päättävät täydennysmenettelystä yhdessä. 

Sarjapaikan siirto

6.5. Palloliiton hallitus voi tehdä päätöksen valtakunnallisen aikuisten sarjan sarjapaikan siirrosta seuran joutuessa konkurssiin tai seuran luopuessa tai joutuessa luopumaan muista syistä sarjapaikasta. Palloliiton järjestämissä valtakunnallisissa nuorten sarjoissa päätöksen sarjapaikan siirrosta voi tehdä kilpailutyöryhmä. Alueellisten kilpailujen osalta vastaavan päätöksen tekee alueellinen kilpailu- ja erotuomaritoiminnan kehitysryhmä tai sen valtuuttama henkilö.

Hakemus sarjapaikan siirrosta on toimitettava kilpailunjärjestäjälle viimeistään 30.11. Erittäin painavista syistä Palloliiton hallitus ja nuorten sarjojen osalta kilpailutyöryhmä voivat myöntää pidennystä tähän määräaikaan. Alueellisissa kilpailuissa määräajan pidentämisestä päättää alueellinen kilpailu- ja erotuomaritoiminnan kehitysryhmä tai sen valtuuttama henkilö.

Luovutettava sarjapaikka voidaan siirtää Palloliiton jäsenyhdistykselle, jolla on edellytykset harjoittaa kilpailutoimintaa kyseisellä sarjatasolla. Sarjapaikan vastaanottavalla yhdistyksellä ei voi ennestään olla sarjapaikkaa samalla sarjatasolla kuin luovutettava sarjapaikka. Sarjapaikan luovuttavan yhdistyksen uutta sarjapaikkaa ei voida siirtää sellaiselle sarjatasolle, jossa sarjapaikan luovuttavalla yhdistyksellä on jo ennestään sarjapaikka. Sarjapaikan luovuttanut yhdistys ei voi kolmeen vuoteen nousta tai ilmoittautua sille sarjatasolle, josta se luovutti sarjapaikan. Kilpailunjärjestäjä voi perustellusta syystä poiketa em. rajoituksesta.  

Sarjapaikan uusi haltija ei voi viiteen vuoteen luovuttaa siirrossa saamaansa sarjapaikkaa toiselle seuralle. Mikäli sarjapaikan uudella haltijalla on ollut edellisellä pelikaudella sarjapaikka tai -paikkoja sille tässä yhteydessä myönnettyä sarjatasoa alempana, menettää seura sen tai useammasta paikasta kyseessä ollessa niistä korkeimman sarjatason sarjapaikan, ellei sen säilymiselle ole erityistä kilpailunjärjestäjän hyväksymää perustetta.
Sarjapaikan siirron yhteydessä sarjapaikan saaneeseen seuraan siirtyneet pelaajat eivät saa siirtyä takaisin sarjapaikan luovuttaneeseen seuraan sinä kautena, jota sarjapaikan siirto koski. 

Valtakunnallisten sarjojen osalta Palloliiton hallituksen ja kilpailutyöryhmän sekä alueellisten sarjojen osalta alueellisen kilpailu- ja erotuomaritoiminnan kehitysryhmän tulee ottaa sarjapaikan siirtoon liittyvää päätöstä tehdessään huomioon muun muassa sarjapaikkaa anoneen jäsenyhdistyksen kotipaikka, sarjapaikan edellisen haltijan seuran pelaajien asema, kirjanpito, lakisääteisten maksujen hoitaminen ja sarjapaikkaa anoneen ja sarjapaikan edellisen haltijan määräysvaltaa käyttävät henkilöt ym. vastaavat seikat.

Mikäli kyseessä on konkurssista johtunut sarjapaikan siirto, on päätöstä tehtäessä otettava huomioon konkurssiin johtaneet ja konkurssista ilmenevät tiedossa olevat seikat kokonaisuudessaan. Sarjapaikan siirtoa ei voida hyväksyä ilman erityisen painavia syitä, mikäli sarjapaikka on jo aiemmin siirretty konkurssin takia myöhemmin konkurssin tehneelle seuralle tai yhtiölle.

6.6. Sarjapaikan uuden haltijan tulee antaa kirjallinen sitoumus siitä, että se vastaa ja tulee vastaamaan sarjapaikan edellisen haltijan jalkapallotoiminnasta aiheutuneista riidattomista veloista ja sellaisista veloista, jotka ovat riidanalaisia ja joita koskien velan vahvistava lainvoimainen päätös saadaan vasta sarjapaikan siirron jälkeen. 

Sarjapaikkaa haettaessa tulee antaa joko HT-, KHT- tai JHT- tilintarkastajan laatima ja hakijan allekirjoittama selvitys velkojen ja sitoumusten sekä muiden tiedossa olevien mahdollisten vastuiden määrästä ja laadusta erittelyineen ja hakijan laatima maksusuunnitelma velkojen hoitamiseksi. 

Tällaisiksi veloiksi katsotaan mm. sarjapaikan edellisen haltijan pelaajien, valmentajien, huoltohenkilöstön ja toimihenkilöiden palkat ja palkkiot sekä kulukorvaukset, palkkoihin ja palkkioihin liittyvät lakisääteiset maksut kuten verot, eläkemaksut, sosiaaliturvamaksut, ja vakuutusmaksut ja palkkaturvavelat sekä erotuomarikustannukset, varuste-, lääkintä-, harjoitus-, kenttävuokra- ja matkakulut, pelaajahankintoihin liittyvät maksut sekä mikä tahansa velka Palloliitolle ja/tai toiminnasta aikaisemmin vastanneelle piirille riippumatta siitä, minkä yhdistyksen (esim. tukiyhdistys) vastuulla menot ovat ensisijaisesti olleet.

Sarjapaikan uuden haltijan ei tarvitse vastata sarjapaikan edellisen haltijan sellaisista veloista, 

a) jotka ovat oman pääoman ehtoisia tai niihin verrattavia eriä;
b) jotka eivät olleet tehtäessä päätöstä sarjapaikan siirrosta hakijan tiedossa ja joista velkoja ei ole ilmoittanut Palloliittoon kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun päätös sarjapaikan siirrosta tehtiin. 

6.7. Nuorten sarjojen osalta ao. kilpailunjärjestäjä voi siirtää sarjapaikan, jos sarjapaikan uusi haltija antaa sitoumuksen kohdan 6.6. kolmannen kappaleen mukaisten velkojen hoidosta ja esittää luotettavan selvityksen näiden velkojen määrästä ja maksuaikataulusta. 

Sarjapaikan uuden haltijan ei tällöinkään tarvitse ottaa vastatakseen kohdan 6.6 neljännen kappaleen a- ja b- kohdissa mainittuja velkoja. 

Luopuminen kesken kauden sarjasta 

6.8. Jos seura luopuu sarjasta osallistumisen vahvistamisen jälkeen, seuran joukkue voi osallistua samalle sarjatasolle kilpailunjärjestäjän päätöksellä kolmen vuoden kuluttua luovuttamisesta. Mikäli seura luopuu ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ja ennen sarjapaikan vahvistamista, voi seuran joukkue osallistua samalle sarjatasolle kilpailunjärjestäjän päätöksellä kahden vuoden kuluttua. Kilpailunjärjestäjä voi perustellusta syystä poiketa tästä määräyksestä. 

Seuran siirtyminen pelaamaan alemmalla sarjatasolla

6.9. Seura voidaan hakemuksestaan siirtää pelaamaan haluamalleen alemmalle sarjatasolle, jos sitä voidaan pitää perusteltuna seuran taloudellisen, kilpailullisen tai muun niihin verrattavan syyn takia ja jos alemmalla sarjatasolla on vapaa sarjapaikka. Sarjapaikan siirtoon ei saa liittyä seikkoja, joiden perusteella on aihetta epäillä kyseessä olevan sarjapaikan osto, myynti tai muu siihen verrattava epäasiallinen järjestely. Hakemus on tehtävä vuosittain hakemusta koskevaa pelikautta edeltävänä vuonna 30.11.edeltävän vuoden marraskuun loppuun mennessä kilpailunjärjestäjälle. Erittäin painavista syistä kilpailunjärjestäjä voi myöntää pidennystä näihin määräaikoihin.

Kilpailutoiminnan siirto osakeyhtiölle valtakunnallisissa sarjoissa 

6.10. Valtakunnallisiin sarjoihin osallistuva seura voi Palloliiton hallituksen siirtää kilpailutoimintansa hallinnoinnin Suomessa rekisteröidylle osakeyhtiölle. Siirto tulee tehdä Palloliiton hallituksen hyväksymällä sopimuksella ja siirron hyväksymisen edellytyksenä on, että osakeyhtiö esittää Palloliitolle riittävän selvityksen taloudellisesta kantokyvystään. Hakemus hallinnoinnin siirrosta tulee tehdä lisenssimääräysten alaisissa sarjoissa Palloliiton hallitukselle viimeistään 15.11. edellisenä vuonna, jolloin osakeyhtiö tulee olla merkitty kaupparekisteriin. Muissa sarjoissa, joissa hallinnoinnin siirto on mahdollista, aikaraja on 15.1. Hallinnoinnin siirrosta huolimatta sarjapaikka ja pelaajien edustusoikeudet pysyvät siirtosopimuksessa mainituin ehdoin edelleen yhdistyksellä.

Sopimuksen päätyttyä irtisanomisen, purkamisen, sopimusajan päättymisen tai muun syyn vuoksi sarjapaikan hallinnointi voi siirtyä Palloliiton hallituksen päätöksellä takaisin yhdistykselle, jos se ottaa vastattavaksi yhtiön kilpailu- ja muuhun urheilutoimintaan liittyvät taloudelliset vastuut.

Kilpailutoiminnan hallinnoinnin siirtoa osakeyhtiölle ei voi tehdä muissa kuin valtakunnallisissa aikuisten sarjoissa.

Seuran konkurssi ja yrityssaneeraus

6.11. Jos seura tai yhtiö, jolle seura on siirtänyt kilpailutoiminnan hallinnoinnin, on asetettu konkurssiin, konkurssipesä voi päättää kilpailutoiminnan jatkamisesta pelikauden loppuun. Kilpailutoiminnan jatkaminen edellyttää kuitenkin lisenssihallinnon toimivaltansa puitteissa antamaa hyväksyntää tai kilpailunjärjestäjän hyväksyntää niissä sarjoissa, joissa ei ole seuralisenssijärjestelmää.

Seuran tultua asetetuksi konkurssiin, työsuhteessa olevat pelaajat voivat irtisanoa pelaajasopimuksensa noudattaen työsopimuslain säännöksiä.

Mikäli konkurssihallinto päättää luopua kilpailutoiminnasta tai mikäli konkurssi raukeaa varojen puutteeseen, pelaajien sopimukset katsotaan päättyneiksi ja pelaajat voivat muuttaa edustusoikeutensa uuteen seuraan. Edustusoikeus uuteen seuraan on rekisteröitävä näiden määräysten kohdan 12 mukaisesti.

Yrityssaneeraus ei muodosta estettä osallistua kilpailutoimintaan, ellei sarjatasolle asetetuista seuralisenssi- tai muista määräyksistä muuta johdu.

Joukkueet valtakunnallisissa sarjoissa

6.12. Aikuisten sarjoihin osallistuvan seuran reservijoukkue on oikeutettu nousemaan valtakunnalliseen sarjaan ja pelaamaan siellä seuraavalla kaudella vain sillä edellytyksellä, että joukkue on aloittanut rekisteröitymisen Palloliiton jäsenseuraksi viimeistään 30.11. mennessä. Tämä määräys ei koske Veikkausliigan tai Miesten Ykkösen sekä Kansallisen Liigan joukkueen tai Naisten Ykkösen reservijoukkuetta, joka nousee Miesten tai Naisten Kakkoseen. Tämä määräys ei myöskään koske Kansallisen Liigan joukkueen reservijoukkuetta, joka nousee naisten Ykköseen. 

6.13. Valtakunnallisissa aikuisten sarjoissa ei samalla sarjatasolla voi olla joukkuetta sellaisesta seurasta, 

a) jolla on suoraan tai välillisesti 10 % tai enemmän toisen samalla sarjatasolla pelaavan joukkueen kilpailutoimintaa harjoittavan yhtiön äänivallasta;
b) joka on toisen samalla sarjatasolla pelaavan seuran jäsen; 
c) joka on edustettuna toisen samalla sarjatasolla pelaavan seuran johdossa tai hallinnossa;
d) jonka johtokunnan tai hallituksen jäsen on samalla sarjatasolla pelaavan seuran johtokunnassa, hallituksessa, pelaajana, valmentajana tai muuna taustahenkilönä; 
e) jonka joukkueen pelaaja tai valmentaja tai muu toimihenkilö toimii toisen seuran samalla sarjatasolla pelaavan joukkueen pelaajana, valmentajana tai muuna toimihenkilönä.

Jos on joku muu perusteltu seikka, jonka perusteella kahden samalla sarjatasolla olevan seuran välillä näyttäisi olevan esteellisyyden aiheuttava asia, voi Palloliiton hallitus kieltää kyseisen järjestelyn.

6.14. Palloliiton hallitus päättää niistä toimenpiteistä, joihin ryhdytään, jos tämän kohdan määräyksiä rikotaan.

6.15. Nuorten sarjoissa voi samasta seurasta vain yksi joukkue pelata ylimmässä Palloliiton järjestämässä valtakunnallisessa sarjassa.

6.16. Seuran eri joukkueiden pelaamisesta cup-muotoisessa sarjassa määrätään niitä koskevissa erillismääräyksissä.

Ottelun pelaamista koskevat määräykset

6.17. Kilpailunjärjestäjä määrää otteluiden pelaamisajankohdan. Perustellusta syystä kilpailunjärjestäjällä on oikeus tehdä muutoksia vahvistettuun sarjaohjelmaan tai otteluiden pelaamisajankohtaan. 

6.18. Ottelu voidaan siirtää vain kilpailunjärjestäjän suostumuksella. Kilpailunjärjestäjä voi periä siirrosta maksun siirtoa pyytäneeltä seuralta.

Edustustehtäviin nimeämiset, edustusoikeus maaottelussa ja kansainvälisissä seuraotteluissa

6.19. Edustustehtäviin nimeämisessä noudatetaan näiden määräysten lisäksi FIFA:n määräyksiä.

6.20. Edustustehtäviin nimetty pelaaja on velvollinen noudattamaan saamaansa kutsua.

Pelaaja ei saa, ilman kutsujan lupaa, ilmoitettuna edustustehtävän kestoaikana osallistua pelaajana muun järjestäjän tapahtumaan. Mahdollisesti samanaikaisiksi ajoittuvissa edustustehtävissä noudatetaan seuraavaa järjestystä: 1. Palloliitto, 2. muu.

Jos pelaajan todetaan ilmoitettuna edustustehtävän kestoaikana pelanneen ilman kutsujan lupaa virallisessa seuransa ottelussa, voidaan pelaajan katsoa olleen asianomaisessa ottelussa pelioikeudeton pelaaja.  

6.21. Kotimainen seura, josta on valittu edustustehtävään yksi aikuinen pelaaja tai kaksi samassa joukkueessa pelaavaa nuorta pelaajaa, voi anoa asianomaisen joukkueen kilpailunjärjestäjältä seuran ottelun siirtämistä siten, että ottelun ja edustustehtävän välillä on vähintään kaksi (2) kokonaista kalenterivuorokautta. 

Ottelusiirtoa on anottava välittömästi edustustehtävään nimettyjen pelaajien julkistamisen jälkeen, viimeistään viikko ennen ottelua. Jos nimeäminen edustustehtävään tapahtuu myöhemmin, on siirtoa anottava välittömästi nimeämisen tultua tietoon. 

6.22. Kilpailunjärjestäjä voi siirtää edustustehtäviin nimetyn pelaajan joukkueen sarjaotteluja niin, että pelaaja on kutsujan käytettävissä vähintään kaksi päivää ennen edustustehtävää.

6.23. Maaottelussa voi Suomea edustaa vain Suomen kansalainen. Ystävyysotteluissa voi Suomea edustaa myös pelaaja, joka on laittanut vireille hakemuksen Suomen kansalaisuuden saamiseksi. Pelaajan käyttämiseen ystävyysmaaottelussa vaaditaan aina vastustajajoukkueen suostumus.  Seurojen välisissä kansainvälisissä otteluissa voi suomalaista seuraa edustaa myös ulkomaalainen FIFA:n, UEFA:n ja näiden määräysten mukaisesti.

Luovutukset, kilpailun, sarjan tai ottelun keskeyttäminen ja sarjasta sulkeminen

6.24. Kilpailunjärjestäjä päättää sarjakohtaisesti, sallitaanko sarjassa luovutuksia. Luovuttaneeksi katsotaan joukkue, joka ei saavu otteluun tai saapuu vajaalukuisena tai myöhästyneenä esittämättä pätevää syytä. Joukkuetta kohdanneesta esteestä on viipymättä ilmoitettava kilpailunjärjestäjälle, erotuomarille ja vastustajalle.

Vajaalukuiseksi katsotaan joukkue, jossa ottelun alkamishetkenä ei ole jalkapallosääntöjen tai kilpailunjärjestäjän määrittelemää vähimmäispelaajamäärää.

Joukkue, joka olisi voinut aloittaa ottelun, tuomitaan voittajaksi 3–0.

Hävinneeksi tuomitun joukkueen seuraa voidaan rangaista ja velvoittaa se maksamaan kilpailunjärjestäjän hyväksymät voittajajoukkueen kohtuulliset kulut.

6.25. Keskeyttäneeksi katsotaan joukkue, joka ilman pätevää syytä lopettaa ottelun kesken.

Keskeyttänyt joukkue tuomitaan häviämään ottelu 3–0. Jos joukkue, joka ei ole keskeyttänyt ottelua on keskeytyshetkellä johdossa vähintään kolmella maalilla, jää keskeytyshetken tulos voimaan. 

Keskeyttäneen joukkueen seuraa ja/tai siinä mukana olevien henkilöitä voidaan rangaista.

6.26. Joukkueiden luovutuksia ja keskeytyksiä ei sallita valtakunnallisissa sarjoissa eikä alueellisen kilpailu- ja erotuomaritoiminnan työryhmän erikseen päättämissä alueellisissa sarjoissa.

6.27. Painavista syistä kilpailunjärjestäjä voi kuitenkin määrätä kohdissa 6.24, 6.25 ja 6.26 tarkoitetut ottelut pelattaviksi.

6.28. Jos joukkue keskeyttää ottelun tai se luovutuksen vuoksi tai muusta syystä suljetaan pois sarjasta, jossa keskeytykset ja luovutukset eivät ole sallittuja, sen ottelut mitätöidään ja sen katsotaan jääneen sarjassaan tai lohkossaan viimeiseksi. Jos sarjassa sallitaan luovutuksia, sovelletaan tätä ja seuraavaa (6.29.) kohtaa sen jälkeen, kun sallittu määrä luovutuksia täyttyy.

Jos kyseessä on sarja, josta jakaudutaan kesken kauden jatkosarjoihin, sen eri osat katsotaan erillisiksi sarjoiksi.

Keskeyttänyt, luovuttanut tai sarjasta suljettu joukkue putoaa kilpailunjärjestäjän määräämään sarjaan. 

6.29. Jos keskeyttäminen tai luovuttaminen tapahtuu, kun joukkueella on enää kaksi ottelua jäljellä kyseisessä sarjassa, ei keskeyttäneen tai luovuttaneen joukkueen otteluita mitätöidä ja pelaamattomat ottelut kirjataan vastustajalle luovutettuina otteluina 3–0. paitsi Jos joukkue, joka ei ole keskeyttänyt ottelua, on keskeytyshetkellä johdossa vähintään kolmella maalilla, jää keskeytyshetken tulos voimaan. Keskeyttänyt tai luovuttanut joukkue suljetaan kuitenkin pois sarjasta.  

6.30. Mikäli ottelu keskeytetään joukkueen pelaajamäärän vähentyessä liikaa jalkapallosäännöissä tai muissa määräyksissä mainitulla tavalla, keskeyttämisen aiheuttanut joukkue tuomitaan hävinneeksi 3–0. Jos joukkue, joka ei ole aiheuttanut ottelun keskeytystä, on keskeytyshetkellä johdossa vähintään kolmella maalilla, jää keskeytyshetken tulos voimaan. Asia käsitellään tarvittaessa erikseen asianomaisen kilpailun kurinpitoelimessä. 

6.31. Jos erotuomari ei ole aloittanut tai on keskeyttänyt tai lopettanut ottelun esimerkiksi olosuhde- tai turvallisuussyistä, hän voi esteen poistuttua ja kohtuullisen ajan sisällä määrätä sen pelattavaksi loppuun. Mikäli keskeytettyä ottelua ei pelata loppuun, ottelun mahdollisesta uudelleen pelaamisesta ja siitä, miten se pelataan (esim. koko ottelu vai jäljellä ollut aika), tekee päätöksen kilpailunjärjestäjä. Ottelua ei pelata uudelleen, jos se keskeytykseen johtaneiden tai muiden painavien syiden vuoksi olisi kohtuutonta. Mikäli ottelu pelataan uudelleen, jaetaan uuden ottelun kustannukset ja tuotot joukkueiden kesken tasan. Kustannuksiksi hyväksytään erotuomarikulut, kenttävuokra, järjestyksenvalvonnasta aiheutuneet kulut ja vierasjoukkueen matkakulut 1 euro/kilometri. Kuluista vähennetään ottelun tuotot, kuten lipputulot yms. Katso myös 3.13.

7. Pisteet ja sijoitukset 

7.1. Voittanut joukkue saa kolme pistettä, hävinnyt nolla pistettä sekä ottelun päättyessä tasan kumpikin joukkue yhden pisteen, jollei kilpailunjärjestäjä toisin määrää. Kilpailunjärjestäjä voi kilpailutavasta päättäessään antaa lähtöpisteitä sarjan mahdollisille jatkokierroksille.

7.2. Sarjassa, jossa ei ole käytössä edestakaista vaihto-oikeutta, tasapisteiden sattuessa joukkueiden sijoitus ratkeaa seuraavassa järjestyksessä: 

a) maaliero eli tehtyjen ja päästettyjen maalien erotus;
b) tehtyjen maalien lukumäärä;
c) kaikkien a) ja b) kohdan soveltamisen jälkeen jäljellä olevien tasapisteisiin päätyneiden joukkueiden keskinäisten ottelujen 1) pisteet 2) maaliero, 3) tehdyt maalit;
d) jos c-kohdan soveltamisen jälkeen kahden tai useamman joukkueen kesken ei sijoitusta voida määritellä, ratkaisee näiden joukkueiden keskinäinen ottelu tai ottelut.
Jos d-kohdan soveltamisen jälkeen sarjassa, jossa joukkueet pelaavat toisiaan vastaan saman määrän otteluita koti- ja vieraskentällä ja jossa a-, b- ja c-kohtien soveltamisen jälkeen on kaksi joukkuetta, joiden keskinäisten ottelujen pisteet ja tehdyt maalit ovat samat, ratkaisee se, kumpi joukkueista on tehnyt keskinäisissä otteluissa enemmän maaleja vieraskentällä;
e) arpa.

7.3. Turnauksessa tai sarjassa, jossa on sallittu edestakaiset vaihdot, tasapisteissä ratkaisee sijoituksen:

a) kaikkien tasapisteisiin päätyneiden joukkueiden keskinäisten ottelujen 1) pisteet 2) maaliero 3) tehdyt maalit;
b) tasapisteisiin päätyneiden keskinäinen ottelu tai ottelut;
c) joukkueiden sarjassa tai lohkossa saavuttama 1) maaliero 2) tehdyt maalit;
d) keskinäiset ottelut;
e) arpa.

7.4. Sarjatilanteen perusteella pelataan uusintaottelu vain, jos siitä on annettu erillismääräys asianomaisen sarjan kilpailutavasta päätettäessä. 

8. Peliasu ja mainokset 

8.1. Joukkueiden peliasuista määrätään vuosittain Jalkapallon kilpailutoimintaa koskevissa määräyksissä ja järjestämisohjeissa.

8.2. Kilpailunjärjestäjä voi antaa peliasuista ja mainosten käytöstä erillismääräyksiä.

3. LUKU: PELAAJAN ASEMAAN LIITTYVÄT YLEISMÄÄRÄYKSET

9. Pelaajan sopimus ja lakisääteinen tapaturma- ja eläketurva

9.1. Ammattilaisella ja sopimuksellisella amatöörillä tulee olla aina kirjallinen, Palloliiton hallituksen hyväksymän mallin mukainen pelaajasopimus. Seurat liittävät sopimukset pelaajarekisteriin vuosittain pelaajaa rekisteröitäessä. Pelaajasopimus pitää olla liitettynä rekisteriin ennen pelaajan ensimmäisestä ottelua ko. sarjassa. Pelaajasopimuksen liittämisen rekisteriin laiminlyöntimaksu määritellään Palloliiton erillismaksuissa. 

Vain ammattilaiset ja sopimukselliset amatöörit voivat olla merkittynä kokoonpanoluetteloon Veikkausliigassa, Kansallisessa Liigassa, Miesten Ykkösessä, Naisten Ykkösessä sekä Miesten Kakkosessa sekä näissä sarjoissa pelaavien joukkueiden pelaamissa cup-muotoisissa sarjoissa. Jos pelaajalla ei ole voimassa oleva sopimusta, katsotaan hänet pelioikeudettomaksi.

9.2. Pelaajan sopimuksen päätyttyä sopimuskauden umpeutumisen tai muun syyn vuoksi tai kun vanhaa sopimusta on jäljellä enintään kuusi kuukautta, voi pelaajasta kiinnostunut seura ryhtyä sopimusneuvotteluihin pelaajan kanssa. Ennen sopimusneuvotteluihin ryhtymistä pelaajan kanssa, on seuran ilmoitettava kirjallisesti aikeistaan pelaajan nykyiselle seuralle. Mikäli uusi seura tai pelaaja rikkoo tätä velvoitetta, voidaan asia saattaa kurinpitomenettelyyn.

9.3. Mikäli pelaaja saa pelaamisesta veronalaista tuloa vähintään sen verran kuin urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetussa laissa (24.4.2009/276) määritellään, on seuran järjestettävä kyseisen lain edellyttämä vakuutusturva.

9.4. Seuran tulee lähettää luettelo Palloliittoon kohdassa 3 mainitun lain soveltamisalaan kuuluvista pelaajista ennen pelikauden ensimmäistä virallista ottelua. Mahdolliset muutokset luettelossa tulee ilmoittaa Palloliittoon viikon kuluessa. Palloliitolla on oikeus julkistaa pelaajasopimusten kesto ja seura.

9.5. Mikäli kohdassa kolme mainitun lain edellyttämä vakuutusturva on järjestämättä, voi kilpailunjärjestäjä todeta pelaajan pelioikeudettomaksi, kunnes turva on järjestetty ja muilta osin siirtää asian kurinpitoelimen käsiteltäväksi. 

10. Ei EU-pelaaja

10.1. Ei EU-pelaajaksi lasketaan pelaaja, joka ei ole Euroopan Unionin (EU) tai Euroopan Talousalueen (ETA) jäsenvaltion tai Sveitsin kansalainen.

10.2. Voidakseen pelata Veikkausliigassa, Kansallisessa Liigassa, Miesten Ykkösessä, Naisten Ykkösessä sekä Miesten Kakkosessa sekä näissä sarjoissa pelaavien joukkueiden pelaamissa cup-muotoisissa sarjoissa, pitää Ei EU-pelaajan täyttää seuraavat edellytykset:

a) Pelaajan tai hänen seuransa on esitettävä Palloliitolle oleskelulupapäätös ennen kuin pelaaja voidaan rekisteröidä. Harkinnan mukaan jo hakemus oleskeluluvan saamiseksi voidaan hyväksyä. Mikäli pelaajan sopimus alkaa kolme kuukautta tai vähemmän ennen kauden päättymistä ja kestää enintään kolme kuukautta, hyväksytään oleskeluluvan sijaan myös turistiviisumi tai viisumivapauden mahdollistaessa määräaikaisen työskentelyn hyväksytään viralliset matkustusasiakirjat. Siinäkin tapauksessa vaaditaan b-kohdan mukaista minimitoimeentuloa.

b) Pelaajan on saatava pelaajasopimuksen mukaan veronalaista tuloa KELA:n vuosittain määrittelemän minimitoimeentulon verran (vuonna 2022: 1283 euroa/kuukausi). Mikäli pelaajalle on myönnetty oleskelulupa muun syyn kuin urheilun vuoksi, ei minimipalkkasääntö koske häntä.

11. Pelipassi ja vakuutusturva

11.1. Jokaisella viralliseen kilpailuun osallistuvalla pelaajalla tulee olla voimassa kyseessä olevaan sarjaan oikeuttava pelipassi, aktivoitu jalkapallorooli Palloliiton Pelipaikka-pelaajarekisterijärjestelmässä ja kohdassa 3.28 määritelty vakuutusturva.  Seura on vastuussa pelaajan pakollisen vakuutusturvan järjestämisestä, ellei siitä ole kirjallisesti toisin sovittu. 

11.2. Ilman voimassa olevaa sarjassa vaadittavaa pelipassia pelannut oleva pelaaja katsotaan pelioikeudettomaksi pelaajaksi. 

11.3. Mikäli vakuutusturva on järjestämättä tai jalkapallorooli aktivoimatta, voi kilpailunjärjestäjä todeta pelaajan pelioikeudettomaksi, kunnes turva on järjestetty ja muilta osin siirtää asia kurinpitomenettelyyn.

11.4. Seuralle, joka on peluuttanut pelaajaa ilman pelipassia tai väärällä pelipassilla, voidaan määrätä maksu kilpailumääräysten rikkomisesta. Ensisijaisesti sovelletaan kuitenkin näiden määräysten kohtaa 25.2. 

12. Yleiset kansalliset edustusoikeusmääräykset 

Pelaajan edustusoikeus

12.1. Pelaaja voi osallistua pelaajana viralliseen otteluun vain sen Palloliiton jäsenseuran, jossa hänen edustusoikeutensa on, joukkueessa ellei näistä säännöistä tai erillismääräyksistä muuta johdu. 
12.2. Pelaajan edustusoikeus rekisteröityy ensimmäisen kerran siihen Palloliiton jäsenseuraan, jonka joukkueessa hän pelaa ensimmäisen virallisen ottelunsa, tai jonka pelaajana hän ensimmäisen kerran lunastaa Palloliiton peli-, tai korttelipassin tai rekisteröityy harrastajaksi. 

Ulkomailta tulevaan pelaajaan, joka haluaa rekisteröityä Palloliiton jäsenseuraan, sovelletaan kilpailumääräysten kohdan 23 määräyksiä. 

12.3. Edustusoikeus säilyy, tämän kohtien 12.9. ja 12.10 poikkeuksia lukuun ottamatta, kohdissa 12.1. ja 12.1. mainitussa seurassa niin kauan kunnes se tämän kohdan pykälän määräysten mukaisesti rekisteröidään toiseen seuraan. 

12.4. Pelaajan edustusoikeuden siirto tehdään pelaajarekisterijärjestelmässä. Pelaajan uusi seura aloittaa siirron pyytämällä pelaajan edustusoikeutta vanhalta seuralta. Näiden määräysten kohdassa 13 määritellään ne pelaajan iästä ja asemasta riippuvat ajankohdat, jolloin edustusoikeuden muutos voidaan tehdä.

12.5. Seuran on saatava pyytämänsä edustusoikeus 7 vuorokauden kuluessa pyynnöstä tai siitä, kun pelaaja on täyttänyt kirjallisesti sovitut velvoitteet entistä seuraa kohtaan. Mikäli edustusoikeus on annettu puutteellisena tai myöhästyneenä, voi kilpailunjärjestäjä saattaa asian kurinpitomenettelyyn.

Mikäli oikeudesta edustusoikeuden muutokseen tai velvoitteiden suorittamisesta ei olla yksimielisiä, ratkaisee kiistan valtakunnallisten kilpailujen kohdalla Palloliiton kilpailutoiminto ja alueellisten kilpailujen kohdalla vastaanottavan seuran alueen kilpailutoiminto. Alueellisesta kilpailusta valtakunnalliseen kilpailuun siirtyessä kiistan ratkaisee Palloliiton kilpailutoiminto.  Päätöksestä voidaan valittaa seitsemän vuorokauden kuluessa valtakunnallisten kilpailujen kohdalla Palloliiton kilpailutyöryhmälle ja alueellisten kilpailuiden kohdalla vastaanottavan seuran alueen kilpailu- ja erotuomaritoiminnan kehitystyöryhmälle. Kilpailutyöryhmän päätöksestä voi valittaa seitsemän vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Palloliiton hallitukseen ja alueellisen kilpailu- ja erotuomaritoiminnan työryhmän päätöksestä Palloliiton kilpailutyöryhmälle, joiden päätökset ovat lopullisia. 

Mikäli entinen seura ilman hyväksyttävää syytä kieltäytyy antamasta edustusoikeutta, kilpailunjärjestäjä voi viedä asian kurinpitomenettelyyn. Tällaisessa tapauksessa kilpailunjärjestäjä voi hyväksyä edustusoikeuden siirron.

12.6. Pelaajan edustusoikeus siirtyy uuteen seuraan, kun entinen seura on hyväksynyt siirron ja uusi seura on suorittanut pelaajasiirron loppuun Pelipaikka-järjestelmässä, mahdolliset vaadittavat dokumentit on ladattu järjestelmään ja pelaajastatuksen/iän mukainen edustusoikeuden rekisteröintimaksu on maksettu. 

Siirtopyyntö on tehtävä ennen kohdassa 13 mainittujen siirtoikkunoiden sulkeutumista ja rekisteröintimaksu on maksettava ennen pelaajan ensimmäistä peliä uudessa seurassa.

12.7. Mikäli pelaajan pelaajastatus muutetaan kauden aikana saman seuran sisällä harrastepelaajasta (harrasterekisteröityminen tai korttelipassi) amatööriksi, sopimukselliseksi amatööriksi tai ammattilaiseksi, tai amatööristä sopimukselliseksi amatööriksi tai ammattilaiseksi, tai sopimuksellisesta amatööristä ammattilaiseksi, pitää maksaa uuden pelaajastatuksen mukainen edustusoikeuden rekisteröintimaksu. Mikäli pelaaja on siirtynyt kansainvälisellä siirrolla seuraan, on pelaajastatuksen muutoksen yhteydessä maksettava kansainvälisen siirron mukainen edustusoikeuden rekisteröintimaksu. 

Jos pelaajan edustusoikeus on ollut seurassa jo ennen 16.11. edellisenä kautena, ei seuran sisällä tehtävästä pelaajastatuksen muutoksesta tarvitse maksaa edustusoikeuden rekisteröintimaksua, ellei edustusoikeus seurassa ole katkennut.

12.8. Pelaaja voi ensimmäistä kertaa pelata uuden seuransa joukkueen virallisessa ottelussa aikaisintaan kuudentena päivänä viimeisestä entisessä seurassa pelatusta virallisesta ottelusta edellyttäen, että hänen pelioikeutensa muutoin on kunnossa eikä näistä määräyksistä muuta johdu.

12.9. Tämän kohdan aiemmista määräyksistä poiketen voi sellainen sopimukseton pelaaja, jolla ei edellisellä eikä kuluvalla pelikaudella ole ollut pelipassia, siirtää vapaasti ja ilman edustusoikeuden rekisteröintimaksun suorittamista edustusoikeutensa uuteen seuraan. Rekisteröintiä ei voi kuitenkaan tehdä 2.9. jälkeen. Alueet voivat antaa tästä poikkeuksia omiin kilpailuihinsa. Ulkomailta tulevaan pelaajan osalta sovelletaan kohdan 23 määräyksiä.

12.10. Mikäli pelaajalla on ollut peli- tai korttelipassi ja hän on pelannut samassa seurassa vähintään kahden edellisen pelikauden ajan ilman, että hänen edustusoikeuttaan olisi näiden määräysten mukaisesti rekisteröity seuraan, voi kilpailunjärjestäjä harkintavaltaansa käyttäen päätöksellään vahvistaa pelaajan edustusoikeuden siirtyneen kyseiseen seuraan.

Määräaikainen siirto

12.11. Pelaajan edustusoikeus voidaan siirtää määräajaksi toiseen seuraan seuraavin ehdoin ja kohdassa 12.15 mainituin rajoituksin: 

• Määräaikaisuus alkaa maksupäivästä ja päättyy osapuolien sopimana loppumispäivänä. Määräaikaisen pelaajasiirron kesto on vähintään 15 vuorokautta ja enintään saman vuoden 16.11. saakka. Määräaikainen siirto voi kuitenkin jatkua 16.11. jälkeen jos pelaajan edustamalla joukkueella on saman pelikauden otteluita ko. ajankohdan jälkeen;

• Määräaika ei saa päättyä eikä siirtoa voi keskeyttää 3.9.–15.11. välisenä aikana. Määräaikaista siirtoa ei voi katkaista myöskään 15.11. jälkeen ennen kuin joukkueen, johon pelaaja palaa, kauden viimeinen ottelu on pelattu. Pelaajan siirtyessä Veikkausliigassa tai Ykkösessä pelaavasta joukkueesta määräaikaisella siirrolla, määräaika ei saa päättyä eikä siirtoa voi keskeyttää 13.8.–15.11. välisenä aikana eikä 15.11. jälkeen ennen kuin joukkueen, johon pelaaja palaa, kauden viimeinen ottelu on pelattu. Kuitenkin Veikkausliigasta tai Miesten Ykkösestä siirryttäessä määräaika voidaan katkaista myös välillä 13.8.–2.9., mutta tällöin pelaajalla ei kuitenkaan ole enää pelioikeutta kuluvalla kaudella Veikkausliigassa tai Miesten Ykkösessä missään joukkueessa;

• Kaikki osapuolet, vanha ja uusi seura sekä pelaaja, suostuvat siirtoon;

• Edustusoikeuden rekisteröintimaksu on maksettava ennen pelaajan ensimmäistä peliä uudessa seurassa; 

• Määräaikaisesti siirretyn pelaajan edustusoikeutta ei voi määräajan voimassaoloaikana siirtää kolmanteen seuraan;

• Pelaajan pelaajastatus ei voi muuttua määräaikaisessa siirrossa.

12.12. Määräaikaisella siirrolla voidaan siirtää aikuisten sarjoissa kuitenkin vain enintään kolme pelaajaa alempaan sarjatasoon osallistuvaan joukkueeseen ennen ylemmällä sarjatasolla pelaavan joukkueen kauden ensimmäistä virallista ottelua.

12.13. Pelaajan edustusoikeus palautuu automaattisesti entiseen seuraan määräajan umpeuduttua tai siirron keskeydyttyä.

12.14. Määräaika voidaan keskeyttää pelaajarekisterijärjestelmässä aikaisintaan 15 vuorokauden kuluttua siirrosta. Keskeyttäminen vaatii vanhan ja uuden seuran sekä pelaajan suostumukset.

12.15. Määräaikaisesti siirtyvä pelaaja voi ensimmäistä kertaa pelata uuden seuransa joukkueen virallisessa ottelussa aikaisintaan kuudentena päivänä viimeisestä entisessä seurassa pelatusta virallisesta ottelusta edellyttäen, että hänen pelioikeutensa muutoin on kunnossa eikä näistä määräyksistä muuta johdu. Kun pelaaja määräajan päätyttyä palaa takaisin lähtöseuraan, voi hän pelata siellä aikaisintaan kuudentena päivänä viimeisestä edellisessä seurassa pelatusta virallisesta ottelusta. 

12.16. Määräaikaisesti siirretty pelaaja ei saa pelata omaa emoseuraansa tai tämän farmi- ja/tai yhteistyösopimuksen piirissä olevaa seuraa vastaan virallisessa ottelussa. Tämä kielto koskee sekä varsinaista määräaikaisen lainasopimuksen tehnyttä seuraa, että tämän farmi- ja/tai yhteistyöseurasopimuksen piirissä olevia seuroja. Mikäli seura on menetellyt tämän sääntökohdan vastaisesti, katsotaan sen käyttäneen pelioikeudettomia pelaajia. Tällaisessa tapauksessa asia käsitellään kilpailumääräysten kohdan 25 mukaisesti.

12.17. Kilpailumääräysten kohdan 13.9 määräyksistä huolimatta määräaika Veikkausliigaan ja Miesten Ykköseen voi päättyä myös 21.4.–12.7. välisenä aikana.    

13. Kansallinen siirtoaika ja rekisteröinti

Yleiset siirtoaikaa koskevat määräykset 

13.1. Vapaa siirtoaika, jolloin sopimuksettoman pelaajan on todisteellisesti ilmoitettava seuralleen, että tulee hakemaan edustusoikeuden muutosta toiseen seuraan kohdan 12 mukaisesti on:
a) ammattilaisella 16.11.–2.9. 
b) amatöörillä ja sopimuksellisella amatöörillä 16.11.–27.2.

Niiden pelaajien osalta, jotka pelaavat sarjoissa, joissa pelejä pelataan 16.11 jälkeen, uusi kausi pelaajasiirroissa alkaa vasta sarjan viimeisen ottelun jälkeen.

13.2. Kun sopimukseton pelaaja on täyttänyt kohdan 12.5 mukaiset sovitut velvoitteet entistä seuraansa kohtaan, häneltä ei voida evätä vapaata siirtoa 28.2.–2.9. välisenä aikana sinä vuonna, kun hän täyttää 35 vuotta tai on tätä vanhempi, eikä pelaajalta ennen kuin sinä vuonna, jolloin hän täyttää 12 vuotta.

13.3. Jos pelaajan kirjallinen sopimus seuran kanssa päättyy myöhemmin kuin kohdassa 13.1. b on mainittu, vapaa siirtoaika päättyy 2.9.

13.4. Vapaan siirtoajan osalta pelaajan pelaajastatus (ammattilainen, sopimuksellinen amatööri, amatööri) määrittyy edellisen pelikauden perusteella.

13.5. Vapaan siirtoajan jälkeen pelaaja voi saada pelioikeuden uuteen seuraan viimeistään 2.9. vain entisen seuran suostumuksella. Kilpailunjärjestäjä voi myöntää hakemuksesta poikkeuksen edellä mainittuun 2.9. jälkeen, mikäli kyseessä on nuori pelaaja. 

13.6. Kun pelaaja on täyttänyt kohdan 12.5 mukaiset velvoitteet, vapaa siirtoaika päättyy 2.9. jos hänen edellisellä seurallaan ei ole enää viralliseen kilpailutoimintaan osallistuvaa joukkuetta, jossa pelaaja ikänsä perusteella voisi pelata tai sellaista joukkuetta, jossa pelaamista hänen sopimuksensa koskee.

Rekisteröinti

13.7. Rekisteröinti uuteen seuraan on tehtävä aina ennen pelaajan pelaamaa ensimmäistä virallista ottelua uudessa seurassa. Uuden seuran on aloitettava edustusoikeuden siirto pelaajalle pelaajarekisterijärjestelmässä viimeistään 2.9. 

Mikäli rekisteröinti on kesken 2.9. jälkeen ei rekisteröintiä voi kuitenkaan tehdä, mikäli pelaaja on ollut merkittynä kokoonpanoluetteloon vanhan seuransa ottelussa 2.9. jälkeen.

13.8. Kun pelaaja siirtyy siirtokorvausta vastaan toiseen seuraan pysyvästi tai määräaikaisesti, tulee pelaajan uuden seuran toimittaa Palloliitolle seurojen kesken solmittu kirjallinen siirtosopimus, josta siirtokorvaus käy ilmi. 

Edustusoikeuden siirto Veikkausliigaan ja Miesten Ykköseen

13.9. Edustusoikeus voidaan siirtää Veikkausliigan ja Miesten Ykkösen seuroihin pelikauden aikana ajanjaksoina 27.1. – 20.4 ja 13.7.–12.8. Uuden seuran on pyydettävä edustusoikeutta pelaajarekisterijärjestelmässä aikaisemmasta seurasta edellä mainittujen aikarajojen puitteissa ja rekisteröinti uuteen seuraan on tehtävä viimeistään ennen pelaajan ensimmäistä virallista ottelua uudessa seurassa. Pelaajan edustusoikeus voidaan kuitenkin siirtää Veikkausliigassa tai Miesten Ykkösessä pelaavaan seuraan myös 21.4.–12.7. välisenä aikana, mutta pelaajalla ei kyseisenä ajanjaksona ole pelioikeutta Veikkausliigassa tai Miesten Ykkösessä pelaavassa joukkueessa, vaan ainoastaan seuran alemmilla sarjatasoilla pelaavissa joukkueissa ja nuorten joukkueissa sekä farmisopimusjoukkueessa.

13.10. Edellisen kohdan momentin aikarajat eivät rajoita seurojen farmisopimusosapuolten joukkueiden, yhteistyöseurojen tai yhteisjoukkueiden pelaajien pelioikeutta seuroissa 21.4.–12.7. välisenä aikana. 

13.11. Palloliiton hallitus voi päättää kohdasta 13.9. poikkeavia määräyksiä muiden sarjojen osalta. 

13.12. Palloliiton kilpailutoiminto voi hyväksyä pelaajan edustusoikeuden siirron ammattilaiseksi 21.4.–12.7. välisenä aikana, jos pelaajan entinen seura ja pelaaja esittävät luotettavan kirjallisen selvityksen siitä, että pelaajan ammattilaissopimus aikaisemman seuran kanssa on päättynyt ennen 21.4. ja että hän ei ole pelannut missään seurassa virallisessa ottelussa Suomessa tai ulkomailla 20.4. jälkeen. Tällaisia edustusoikeuden siirtoja voidaan hyväksyä seuraa kohti korkeintaan kaksi ajanjaksolle 21.4.–12.7. 

Seura voi valittaa kilpailutoiminnon kielteisestä päätöksestä Palloliiton kilpailutyöryhmälle seitsemän vuorokauden kuluessa päätöksestä. Kilpailutyöryhmän päätös asiassa on lopullinen. 

Myönteinen päätös voidaan perua Palloliiton kilpailutoiminnon toimesta, jos myöhemmin ilmenee seikkoja, jotka olisivat johtaneet päätöksentekohetkellä epäävään päätökseen. Pelaaja on pelioikeudeton perumispäätöksestä lähtien edellyttäen, että uusi seura ja/tai pelaaja on toiminut asiassa vilpittömässä mielessä. Muussa tapauksessa pelaajan voidaan katsoa olleen pelioikeudeton edellisestä, pelioikeuden myöntäneestä päätöksestä lähtien 12.8. saakka. Tällöin noudatetaan kilpailumääräysten kohtien 24 ja 25 menettelysäännöksiä.  

14. Naisammattilaispelaajien raskausajan suoja 

Naisammattilaispelaajien raskausajan suojaa koskevat FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) -asiakirjassa mainitut ehdot, jollei Suomen kansallinen lainsäädäntö tuota parempaa suojaa.
 
4. LUKU: ERITYISET KANSALLISET EDUSTUS- JA PELIOIKEUSMÄÄRÄYKSET 

15. Nuoren pelaajan edustusoikeusmääräykset 

Nuoren pelaajan joukkue seurassa

15.1. Nuorella pelaajalla on pelioikeus samassa seurassa vain yhdessä joukkueessa/sarjataso. Nuorella pelaajalla on myös pelioikeus seuransa vanhemmissa nuorten joukkueissa sekä kaikissa seuransa aikuisten joukkueissa, kuitenkin vain yhdessä joukkueessa/sarjataso.  

15.2. Nuori pelaaja voi pelata seuran saman nuorten ikäluokan eri sarjatasoilla pelaavissa joukkueissa yhdellä sarjatasolla samana päivänä. Alemman sarjatason ottelussa voi kulloinkin pelata kuitenkin yhteensä enintään neljä ylempien sarjatasojen viimeisissä virallisissa otteluissa pelannutta pelaajaa. Kilpailunjärjestäjä voi alueellisissa kilpailuissa tehdä poikkeuksia tässä kohdassa mainittuun pelaajamäärään.

15.3. Nuori pelaaja, joka 
a) pelaa nuorten sarjassa ylemmän sarjatason joukkueessa 31.5. jälkeen, ei saa enää kevätkierroksella pelata saman seuran tai yhteisjoukkueen samassa ikäluokassa alemmalla sarjatasolla pelaavassa joukkueessa, ellei alemman sarjatason joukkueella ole 31.5. jälkeen pelaamatta vielä enemmän kuin kolme kevätkierroksen ottelua, jolloin ko. pelaajan pelioikeus päättyy alemman sarjatason joukkueen neljänneksi viimeiseen kevätkierroksen otteluun. Tämä kohta on voimassa vain, mikäli alemman sarjatason kevät- ja syyskierrokset katsotaan eri kokonaisuuksiksi. 
b) pelaa nuorten sarjassa ylemmän sarjatason joukkueessa 2.9. jälkeen, ei saa enää syyskierroksella pelata saman seuran tai yhteisjoukkueen samassa ikäluokassa alemmalla sarjatasolla pelaavassa joukkueessa, ellei alemman sarjan joukkueella ole 2.9. jälkeen pelaamatta vielä enemmän kuin kolme syyskierroksen ottelua, jolloin ko. pelaajan pelioikeus päättyy alemman sarjatason joukkueen neljänneksi viimeiseen syyskierroksen otteluun. 

Kilpailunjärjestäjä voi alueellisissa sarjoissa tehdä poikkeuksia a- ja b-kohdissa mainittuihin aikarajoihin/rajoituksiin.

15.4. Nuorella pelaajalla on kohdassa 15.3. mainituin rajoituksin pelioikeus myös 2.9. jälkeen kaikissa niissä seuran aikuisten ja nuorten joukkueissa, joissa hänellä näiden määräysten mukaan on pelioikeus.

15.5. Nuori pelaaja saa pelata vain yhden ottelun päivässä, lukuun ottamatta turnausmuotoisia sarjoja. Kilpailunjärjestäjä voi antaa luvan pelata useampia otteluita päivässä.

15.6. Kaikissa nuorten ikäluokissa ja sarjatasoilla joukkue voi peluuttaa otteluissaan kahta sellaista pelaajaa, jotka ovat syntyneet ko. sarjan ikäluokkaa edeltävän vuoden aikana. Näillä pelaajilla ei ole pelioikeutta muissa nuorten sarjojen joukkueissa, mutta on pelioikeus aikuisten sarjoissa. Joukkueiden tulee ilmoittaa yli-ikäisten pelaajien nimet (enintään 2/joukkue) kilpailunjärjestäjälle ennen kuin pelaajat pelaavat sarjan tai kevät- taikka syyskierroksen ensimmäisen ottelun. SM-karsintasarjoissa ilmoitus tulee tehdä ennen joukkueen neljättä ottelua karsintasarjassa. SM-karsintasarjan jälkeen YI-pelaajat tulee ilmoittaa uudelleen kevätkierrokselle ja kevätkierroksen jälkeen uudelleen syyskierrokselle.

Kevätkierroksella käytettävien YI-pelaajien nimet, enintään kaksi, tulee kuitenkin ilmoittaa kilpailunjärjestäjälle viimeistään 31.5. ja syyskierrokselle viimeistään 2.9. Kilpailunjärjestäjä voi määritellä sarjakohtaisen käsittelymaksun. 

SM-karsintasarjat ja SM-sarjat katsotaan kukin yhdeksi sarjaksi. Joukkueen pelattua puolet SM-sarjan otteluistaan, sillä on oikeus muuttaa YI-pelaajia ilmoittamalla siitä ennen sarjan jälkimmäisen osan alkua kilpailunjärjestäjälle. SM-sarjojen YI-ilmoitukset tulee tehdä viimeistään 2.9.

15.7. Tytöt/naiset saavat pelata poikien joukkueissa. 

Tyttöjoukkueet voivat ilmoittautua poikien sarjoihin. Seuran tyttöjoukkueen pelatessa poikien sarjaa, on seuralla oltava joukkue myös tyttöjoukkueen omassa tyttöjen ikäluokassa. 

11 vastaan 11-poikien sarjoihin osallistuvat tyttöjoukkueen pelaajat voivat olla vuotta vanhempia kuin sarjan ikäluokka. Muissa sarjoissa tyttöjoukkueet osallistuvat oman ikäluokkansa poikien sarjaan. 11 vastaan 11-poikien sarjoissa pelaavissa tyttöjoukkueissa on voimassa yli-ikäisyyssääntöön poikkeus, jonka mukaan yli-ikäinen-pelaaja voi olla kahta vuotta vanhempi kuin sarjan määrittelemä ikä. Muissa sarjoissa on voimassa normaali yli-ikäisyyssääntö. 

Alueet voivat antaa poikkeuksia tähän sääntöön. 

Yksittäiset tytöt voivat pelata poikien joukkueessa vuoden sarjan ikäluokkaa vanhempina ilman, että tätä lasketaan poikajoukkueen poikkeuslupakiintiöön. Poikien sarjassa pelaavat tyttöpelaajat saavat pelata tyttöjen/naisten sarjoissa normaalia pelioikeutta koskevien määräysten sallimalla tavalla. 

Alueet voivat seuran anomuksesta myöntää poikkeusluvan, jolla yksittäinen poika voi pelata tyttöjen joukkueessa. 

Nuoren pelaajan edustusoikeuden muutos 12.8. jälkeen

15.8. Sen estämättä mitä kohdassa 13 määrätään, valtakunnalliseen sarjaan osallistuvan seuran aikuisten joukkueeseen voidaan 13.8.–15.11. välisenä aikana siirtää korkeintaan viiden nuoren, vain alemmalla sarjatasolla tai vain nuorten sarjoissa saman kauden aikana pelanneen toisen seuran pelaajan edustusoikeus. Mikäli joukkueella on 15.11. jälkeen otteluita, voidaan edustusoikeuden siirto tehdä joukkueen kauden viimeiseen otteluun asti.

Rekisteröinti uuteen seuraan on tehtävä ennen pelaajan ensimmäistä virallista ottelua uudessa seurassa. 

Pelaajalla ei ole oikeutta pelata uuden seuran nuorten joukkueessa. Tämän kohdan mukainen edustusoikeuden siirto voidaan tehdä kunkin pelaajan osalta vain kerran 13.8.–15.11. välisenä aikana tai joukkueen kauden viimeiseen otteluun asti.

16. Aikuisen pelaajan joukkue

16.1. Aikuinen pelaaja voi pelata seuransa kaikissa aikuisten joukkueissa, kuitenkin vain yhdessä joukkueessa/sarjataso. 

16.2. Aikuinen pelaaja voi ylemmällä sarjatasolla pelaavassa joukkueessa pelaamansa virallisen ottelun jälkeen kuudentena päivänä pelata joukkueista alemmalla sarjatasolla pelaavan joukkueen ottelussa ja seuraavana päivänä alemmalla sarjatasolla pelatun ottelun jälkeen ylemmän sarjatason joukkueessa. Alemman sarjatason ottelussa voi kulloinkin pelata kuitenkin yhteensä enintään kolme ylempien sarjatasojen joukkueiden viimeisissä otteluissa pelannutta aikuista pelaajaa.

16.3. Aikuinen pelaaja, joka 2.9. jälkeen pelaa ylemmän sarjatason joukkueen ottelussa, ei voi enää samalla pelikaudella pelata alemmalla sarjatasolla pelaavassa joukkueessa. Alemmalla sarjatasolla pelannut pelaaja voi siirtyä ylemmälle sarjatasolle aikarajasta riippumatta, mutta pelattuaan ylemmällä sarjatasolla, ei voi siirtyä takaisin alemmalle sarjatasolle.

16.4. Tässä kohdassa tarkoitetuiksi aikuisten joukkueiksi ei lueta JKKI-ikäluokkien joukkueita.

16.5. Mikäli kysymys on P20-sarjassa pelaavasta YI-pelaajasta, on pelaajalla oikeus pelata seuransa nuorten joukkueessa seuraavana päivänä aikuisten joukkueen pelin jälkeen.

17. Suomessa kasvatettu pelaaja (SK-Pelaaja)

17.1. Tämä kohta koskee seuraavia sarjoja: Kansallinen Liiga, Naisten Ykkönen, Veikkausliiga, Miesten Ykkönen ja Miesten Kakkonen. Sääntö on voimassa myös näiden sarjojen joukkueiden Suomen Cupin otteluissa.

17.2. 2. Ottelupöytäkirjaan merkityistä pelioikeudellisista pelaajista vähintään puolet on oltava SK-pelaajia, joista vähintään neljän on pelattava ottelussa, poikkeuksena on Miesten Kakkonen, jossa vähintään kuuden SK-pelaajan on pelattava ottelussa. Kaikkien ottelupöytäkirjaan merkittyjen pelaajien on oltava pelipaikalla joko kentällä tai teknisellä alueella.

17.3. Mikäli kohdan 2 ehdot eivät täyty, joukkueen katsotaan käyttäneen pelioikeudettomia pelaajia. Tällaisessa tapauksessa asia käsitellään kilpailumääräysten kohdan 25 mukaisesti.

17.4. Erittäin painavista syistä Palloliiton hallitus voi myöntää seuran anomuksesta poikkeusluvan kohtaan 17. 

18. JKKI-kilpailutoiminnan edustusoikeusmääräykset

18.1. Pelaajan JKKI-edustusoikeus ikäluokassa on siinä seurassa, jossa hän pelaa kauden ensimmäisen virallisen kyseisen ikäluokan JKKI-ottelun.

18.2. Pelaaja voi edustaa eri JKKI-ikäluokissa eri seuraa.

18.3. Siirtyminen kauden aikana samassa JKKI-ikäluokassa kahden eri seuran välillä edellyttää kohdan 12 mukaista edustusoikeuden muutosta. 

19. Edustusoikeuden muutos ja peliluvan saaminen erityistapauksissa

19.1. Pelaaja voi hakemuksesta saada edustusoikeuden muutoksen ja peliluvan ja pelioikeuden uuteen seuraan viimeistään 2.9. tai jos kyseessä Veikkausliigan tai Miesten Ykkösen seura, niin viimeistään 12.8. seuraavissa erityistapauksissa:

a) entinen seura, uusi seura ja pelaaja ovat suostuneet kohdan 27 mukaiseen välimiesmenettelyyn;
b) peliluvan evännyt seura lopettaa toimintansa tai poistaa jalkapallon ohjelmastaan;
c) seura eroaa tai erotetaan Palloliiton jäsenyydestä;
d) Kohdassa 6.12. mainituissa tapauksissa tai
e) seura laiminlyö olennaisella tavalla pelaajan palkanmaksun ja muut lainsäädäntöön tai pelaajan ja seuran väliseen kirjalliseen sopimukseen liittyvät velvoitteet.
f) seura ei kykene osallistumaan kilpailuun ja pelaajien siirtyminen pelikauden aikana ennen 3.9. tai jos kyseessä Veikkausliigan tai Miesten Ykkösen seura, niin ennen 13.8. ei näiden määräysten nojalla ole muutoin mahdollista. 

19.2. Päätöksen peliluvan myöntämisestä tekee kohdissa 19.1 b ja c entisen seuran kilpailunjärjestäjä ja kohdissa 19.1 d ja e Palloliiton kilpailutyöryhmä, kun kyseessä on miesten ja naisten kolmessa ylimmässä sarjassa oleva seura. 

Alueellisten kilpailujen osalta vastaavan päätöksen tekee alueellinen kilpailu- ja erotuomaritoiminnan kehitysryhmä tai sen valtuuttama henkilö ja 19.1 f-kohdassa Palloliiton hallitus.

19.3. Kohdassa 19.2. mainittujen elinten päätökset korvaavat normaalin edustusoikeuden muutoksen teon. 

19.4. Jotta hakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi, on se toimitettava päätöksentekoelimelle ennen 3.9. tai jos kyseessä Veikkausliigan tai Miesten Ykkösen seura, niin ennen 13.8.

19.5. Kilpailunjärjestäjä voi hakemuksesta myöntää luvan rekisteröidä 2.9. jälkeen maalivahdin sellaisen maalivahdin tilalle, joka on loukkaantunut tai sairastunut 2.9. jälkeen. Veikkausliigan ja Miesten Ykkösen osalta päivämäärä on 12.8. Rekisteröintilupa koskee vain kansallisia siirtoja.  Kilpailunjärjestäjän asiasta tekemä päätös on lopullinen. 

20. Sopimuksen purkaminen ja sopimusriidat

20.1. Sopimuksen yksipuolinen purkaminen kesken sopimuskauden ei ole mahdollista ilman hyväksyttävää syytä.  Kilpailujärjestelmän vakauden takaamiseksi ei pelaaja saa automaattisesti pelioikeutta uuteen seuraan purkaessaan sopimuksen yksipuolisesti.  

20.2. Jos pelaaja on purkanut sopimuksen ja seura vastustaa sopimuksen purkamista, voi seura tai pelaaja saattaa asian seitsemän vuorokauden kuluessa asiasta tiedon saatuaan Palloliiton kilpailutyöryhmän käsiteltäväksi. Kilpailutyöryhmä päättää siitä, onko pelaajalla oikeus purkaa voimassa oleva sopimus ja voiko pelaaja saada edustusoikeuden uuteen seuraan. 

Kilpailutyöryhmän päätöksestä voi valittaa seitsemän vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Palloliiton hallitukseen.

20.3. Kilpailutyöryhmän tai Palloliiton hallituksen tekemää päätöstä pelaajan edustus- ja pelioikeudesta noudatetaan niin kauan, kunnes lainvoimaisella päätöksellä toisin päätetään.

20.4. Uutta seuraa, joka tekee tai on tehnyt sopimuksen yksipuolisesti sopimuksensa purkaneen pelaajan kanssa, voidaan rangaista kurinpitomenettelyssä.

20.5. Seura ja pelaaja voivat viedä sopimusta koskevat riitansa Urheilun Oikeusturvalautakunnan välimiesmenettelyyn.   

5 LUKU: KORVAUS PELAAJAN KASVATTAMISESTA 

21. Kasvattajaraha

21.1. Palloliiton perustamasta kasvattajarahastosta maksetaan kasvattajarahamääräyksissä määritellyille kasvattajaseuroille korvausta pelaajan harjoittelusta ja kehittymisestä (kasvattajaraha).

Kasvattajarahaston toimintaperiaate on määritelty erillisissä Palloliiton hallituksen hyväksymissä kasvattajarahamääräyksissä.

21.2. Kansainvälisten pelaajasiirtojen yhteydessä maksettavan kasvattajarahan osalta sovelletaan FIFA:n pelaajan asemaa ja siirtoja koskevia määräyksiä sekä UEFA:n määräyksiä. Veikkausliigan ja Miesten Ykkösen seurat kuuluvat FIFA:n kasvattajarahakategorioissa kolmanteen kategoriaan. Muut seurat ovat neljännessä kategoriassa. 

21.3. Pelaajan siirtyessä ulkomailta Suomeen sovelletaan häneen FIFA:n kasvattajarahamääräyksiä ja periaatteita vain, jos pelaaja luokitellaan Suomessa ammattilaiseksi. 

6 LUKU: KANSAINVÄLISET PELAAJASIIRROT JA ULKOMAALAISKIINTIÖ
 
22. Kansainväliset pelaajasiirrot

22.1. Kansainvälisissä pelaajasiirroissa on noudatettava FIFA:n ja asianomaisten liittojen sääntöjä ja määräyksiä.

22.2. Kansainvälinen pelaajasiirto Suomeen voidaan tehdä 27.1.–20.4. ja 13.7.–12.8. välisenä aikana. Kohdassa 22.11 ovat poikkeukset näihin ajanjaksoihin.

22.3. Kansainvälisissä pelaajasiirroissa on käytettävä FIFA:n TMS-järjestelmää. Ammattilaispelaajien siirrot järjestelmään kirjaa aina seura. Amatööripelaajan kansainvälisen siirron voi kirjata myös Palloliitto, jos seuralla ei ole TMS-järjestelmän käyttöoikeutta.

Jotta pelaaja voidaan kuluvana pelikautena rekisteröidä Palloliiton jäsenseuraan, tulee kansainvälistä pelilupaa pyytää ennen 20.4. kello 18.00, jos siirto tapahtuu 27.1.–20.4. välisenä aikana ja ennen 12.8. kello 18.00, jos siirto tapahtuu 13.7.–12.8. välisenä aikana. Kansainvälisen siirron edustusoikeuden rekisteröintimaksu on maksettava viimeistään ennen pelaajan pelaamista uudessa seurassa. Ao. rekisteröintimaksu on joka tapauksessa maksettava kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa kansainvälisen siirtotodistuksen saamisen jälkeen. 

Palloliiton kilpailutoiminto voi hyväksyä pelaajan kansainvälisen edustusoikeuden siirron ammattilaiseksi 21.4.–12.7. välisenä aikana, jos pelaajan entinen seura ja pelaaja esittävät luotettavan kirjallisen selvityksen siitä, että pelaajan ammattilaissopimus aikaisemman seuran kanssa on päättynyt ennen 21.4. ja että hän ei ole pelannut missään seurassa Suomessa tai ulkomailla virallisessa ottelussa 20.4. jälkeen eikä pelaajan aikaisempi liitto vastusta siirtoa. Tällaisia kansainvälisen edustusoikeuden siirtoja voidaan hyväksyä seuraa kohti korkeintaan kaksi ajanjaksolle 21.4.–12.7. 

Seura voi valittaa kilpailutoiminnon kielteisestä päätöksestä Palloliiton kilpailutyöryhmälle seitsemän vuorokauden kuluessa päätöksestä.  Kilpailutyöryhmän päätös asiassa on lopullinen.   

Myönteinen päätös voidaan perua Palloliiton kilpailutoiminnon toimesta, jos myöhemmin ilmenee seikkoja, jotka olisivat johtaneet päätöksentekohetkellä epäävään päätökseen. Pelaaja on pelioikeudeton perumispäätöksestä lähtien edellyttäen, että uusi seura ja/tai pelaaja on toiminut asiassa vilpittömässä mielessä. Muussa tapauksessa pelaajan voidaan katsoa olleen pelioikeudeton edellisestä, pelioikeuden myöntäneestä päätöksestä lähtien 12.8. saakka. Tällöin noudatetaan kilpailumääräysten kohtien 25 ja 26 menettelysäännöksiä.

22.4. Palloliiton jäsenseuraan rekisteröidyn pelaajan oikeus edustaa ulkomaalaista seuraa määräytyy uuden edustusmaan kansallisen Palloliiton määräysten mukaisesti. Siirtoon on saatava Palloliiton ja pelaajan edustusoikeudesta luopuvan jäsenseuran lupa ja lisäksi on noudatettava FIFA:n sääntöjä ja määräyksiä.

22.5. Kun seura pyytää Palloliittoa kysymään pelaajalleen kansainvälistä pelilupaa, tulee seuran antaa Palloliitolle selvitys pelaajan ja seuran välisestä sopimuksesta sekä seurojen välinen sopimus siirrosta.

22.6. Kansainvälistä pelilupaa ei vaadita alle 10-vuotiaalta pelaajalta.

22.7. Pelaaja, jonka kansainvälinen pelilupa on toisessa kansallisessa liitossa, saa pelioikeuden pelata virallisessa ottelussa Suomessa välittömästi, kun hänellä on entisen liittonsa toimittama kansainvälinen pelilupa, hänen pelipassinsa on maksettu, vaadittava vakuutusturva järjestetty ja sarjatason tai pelaajan iän mukainen kansainvälisen edustusoikeuden rekisteröintimaksu on maksettu Palloliiton tilille. 

22.8. Kansainväliset pelaajasiirrot ovat sallittuja vain, jos pelaaja on täyttänyt 18 vuotta.

Seuraavat poikkeukset soveltuvat kohtaan 22.8:

a) Pelaajan vanhemmat muuttavat uuden seuran kotimaahan muista kuin jalkapalloon liittyvistä syistä.
b) Siirto tapahtuu Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen sisällä ja pelaaja on iältään 16–18 vuotta vanha.  
Tässä tapauksessa uuden seuran tulee täyttää seuraavat ehdot:
i) sen tulee taata pelaajalle asianmukainen jalkapallokoulutus ja/tai -valmennus, 
ii) sen tulee taata pelaajalle jalkapallokoulutuksen/valmennuksen lisäksi sellainen akateeminen ja/tai ammatillinen koulutus ja/tai harjoittelu, joka mahdollistaa pelaajalle pelaajauran jälkeen myös toisen, jalkapallosta erillisen, uran, 
iii) sen tulee tehdä kaikki tarpeelliset toimenpiteet varmistuakseen, että pelaajasta huolehditaan parhaalla mahdollisella tavalla (optimaaliset elinolosuhteet isäntäperheessä tai seuran majoituksessa, seuran nimeämä mentori jne.),
iv) sen tulee rekisteröidessään pelaajaa toimittaa asianomaiselle liitolle todisteet siitä, että se noudattaa edellä mainittuja velvoitteita.
c) Pelaaja asuu enintään 50 kilometrin päässä valtionrajasta ja naapurivaltion Palloliiton seura, johon pelaaja haluaa rekisteröityä, sijaitsee myös enintään 50 kilometrin päässä tuosta rajasta. Pelaajan asuinpaikan ja seuran toimiston välimatka saa olla enintään 100 kilometriä. Tällaisissa tapauksissa pelaajan on jatkettava kotona asumista ja molempien liittojen on suostuttava siirtoon.
d) Pelaaja rekisteröityy ensimmäistä kertaa ja on asunut Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään 5 vuotta
e) Pelaaja osallistuu Suomessa vaihto-oppilasohjelmaan
f) Pelaaja on muuttanut Suomeen yksin tai vanhempiensa kanssa humanitäärisistä syistä

Tämän kohdan määräykset koskevat myös pelaajaa, joka ei ole koskaan ollut rekisteröityneenä seuraan ja joka ei ole sen maan, johon hän aikoo rekisteröityä, kansalainen.

Tässä kohdassa tarkoitetut kansainväliset siirrot käsittelee aina FIFA:n Players Status Committee. 

Pelaajan edustusoikeuden rekisteröintimaksu on tämän kohdan tapauksissa pelaajan uuden pelaajastatuksen mukainen kansainvälisen siirron edustusoikeuden rekisteröintimaksu.

22.9. Kohdan 22 edellisistä alakohdista poiketen, voidaan 18 vuotta täyttänyt rekisteröidä amatööriksi tai harrastepelaajaksi ilman kansainvälistä siirtoa, mikäli hän ei ole pelannut virallisia otteluita missään 30 kuukauteen. 
Rekisteröinnissä pitää liittää järjestelmään kirjallinen vakuutus, jossa sekä pelaaja että seura allekirjoituksillaan vakuuttavat, että pelaaja ei ole pelannut 30 kuukauteen virallisia pelejä missään.

Mikäli myöhemmin ilmenee, että pelaaja onkin pelannut viimeisten 30 kuukauden aikana ennen rekisteröintiä virallisia otteluita tai ottelun, voidaan hänen katsoa pelanneen pelioikeudettomana Suomessa ja lisäksi hänen voidaan katsoa harhauttaneen kilpailunjärjestäjää.  

Edellä mainitussa tapauksessa pelaajaa ei voi rekisteröidä ammattilaiseksi tai sopimukselliseksi amatööriksi kahteen vuoteen rekisteröinnistä muuta kuin hakemalla kansainvälistä pelilupaa. 

22.10. Turvapaikanhakija ja turvapaikan hakijana ollut, joka on jo saanut sillä perusteella oleskeluluvan, voidaan rekisteröidä väliaikaisesti uutena pelaajana ilman kansainvälistä pelaajasiirtoa seuraavin ehdoin:

a) Pelaaja ei ole pelannut 30 kuukauteen virallisia pelejä ulkomailla. Pelaaja ja seura vastaavat tämän paikkansa pitävyydestä. Mikäli myöhemmin ilmenee, että pelaaja onkin pelannut viimeisten 30 kuukauden aikana ennen rekisteröintiä virallisia otteluita tai ottelun, voidaan hänen katsoa pelanneen pelioikeudettomana Suomessa ja lisäksi hänen voidaan katsoa harhauttaneen kilpailunjärjestäjää.
b) Pelaaja voidaan rekisteröidä vain amatööriksi tai harrastepelaajaksi, toisin sanoen rekisteröinnin perusteella ei voi pelata Veikkausliigassa, Kansallisessa Liigassa, Miesten ykkösessä, Naisten Ykkösessä tai Miesten Kakkosessa. Tämän sääntökohdan mukaisen rekisteröinnin perusteella ei voi myöskään pelata P20-, P17- tai T18 -SM-sarjoissa, Ykkösissä tai SM-karsinnoissa.
c) Pelaajaa rekisteröidessä uutena pelaajana pitää Pelipaikka-järjestelmään liittää todisteena turvapaikanhakijan statuksesta vastaanottokeskuksesta saatava ID-kortti, jossa on oltava ainakin henkilön kuva, nimi ja kansalaisuus. Mikäli tällaista ei ole saatavilla, voidaan harkinnan perusteella hyväksyä toisenlainenkin viranomaistodistus, josta käy ilmi edellä mainitut asiat.
d) Mikäli pelaajan turvapaikkahakemus hylätään, katsotaan hänet siitä lähtien pelioikeudettomaksi. Ennen päätöksen lainvoimaistumista voi kilpailunjärjestäjä pelaajan/seuran hakemuksesta myöntää pelaajalle väliaikaisen pelioikeuden siihen saakka, kunnes päätös on lainvoimainen. 
e) Mikäli turvapaikanhakijalle myönnetään oleskelulupa, niin pelaajarekisteröinti voidaan muuttaa pysyväksi siten, että aiemmin järjestelmään liitetyn ID-kortin tilalle liitetään kopio passista tai vastaavasta viranomaisen myöntämästä henkilökortista.

22.11. Kohdan 22.2 määräyksistä riippumatta pelaaja voidaan rekisteröidä amatööriksi myös 16.11.–12.7. seuraavien ehtojen täyttyessä:

Pelaaja siirtyy:
a) alueen järjestämään sarjaan osallistuvaan joukkueeseen tai
b) Naisten Kakkosen tai tyttöjen joukkueeseen T18 SM-sarjassa, sen karsinnassa tai T18 Ykkösessä tai
c) poikien joukkueeseen P20 tai P17 SM-sarjassa, näiden karsinnoissa tai näiden Ykkösissä. 

Tämän kohdan mukaan amatööriksi rekisteröity pelaaja ei saa pelata miesten kolmella eikä naisten kahdella ylimmällä sarjatasolla ennen 13.7. 

22.12. Kohdan 22.2 määräyksistä riippumatta pelaaja voidaan rekisteröidä amatööriksi myös 13.8.–2.9. seuraavien ehtojen täyttyessä:

Pelaaja siirtyy:
a) alueen järjestämään sarjaan kilpailuun osallistuvaan joukkueeseen tai
b) Naisten Kakkosen tai tyttöjen joukkueeseen T18 SM-sarjassa, sen karsinnassa tai T18 Ykkösessä tai
c) poikien joukkueeseen P20 tai P17 SM-sarjassa, näiden karsinnoissa tai näiden Ykkösissä.

Kohdassa 22.12 tarkoitettu pelaaja ei saa pelioikeutta toiseen seuraan eikä hänen pelaajastatustaan voi muuttaa saman seuran sisällä kuluvana pelikautena ennen 16.11. eikä sen jälkeenkään ennen kuin sen joukkueen sarjakausi on päättynyt, johon statuksen muutos tehtäisiin.

Valtakunnalliseen poikien tai tyttöjen sarjan joukkueeseen siirtyvä pelaaja ei saa pelata miesten kolmella eikä naisten kahdella ylimmällä sarjatasolla pelaavassa aikuisten joukkueessa ennen 16.11. eikä sen jälkeenkään ennen kuin sen joukkueen sarjakausi on päättynyt, johon statuksen muutos tehtäisiin.

23. Ulkomaalaiskiintiö

23.1. Veikkausliigassa, Miesten Ykkösessä ja Miesten Kakkosessa sekä Kansallisessa Liigassa ja Naisten Ykkösessä pelaavassa joukkueessa voi olla yhdessä ottelussa enintään kolme ulkomaalaista pelaajaa kokoonpanoluettelossa. Alue voi asettaa omia määräyksiä omiin sarjoihinsa.

23.2. Ulkomaalaiskiintiöön ei lasketa pelaajaa, joka ennen kuluvan pelikauden alkua on ollut rekisteröitynä Palloliiton jäsenseurassa vähintään viitenä pelikautena. Määräaikainen ulkomaille tapahtuva siirto ei kumoa pelaajan edustusoikeutta suomalaisessa seurassa määräajan päätyttyä.

23.3. Tämän kohdan määräykset eivät koske UEFA:n jäsenmaiden kansalaisia eivätkä kansalaisia, joiden valtioilla on Euroopan Unionin kanssa sopimus, jolla kielletään työvoiman syrjintä sopimusosapuolten kesken.

23.4. Mikäli enemmän kuin kolme tämän kohdan ulkomaalaista pelaajaa on pelannut samassa ottelussa, katsotaan joukkueen käyttäneen pelioikeudettomia pelaajia. Tällaisessa tapauksessa asia käsitellään näiden määräysten kohdan 25 mukaisesti. 

7 LUKU: EROTUOMARITOIMINTA 

24. Erotuomarina toimiminen

24.1. Erotuomarin on pelikausittain suoritettava Palloliiton tai alueen määräämä kurssi ja kuntotesti. Lisäksi hänellä on oltava voimassa oleva peli- tai erotuomaripassi.   
 
24.2. Erotuomarin toimivaltuuden ja luokittelun vahvistaa Palloliitto tai alue pelikausittain. Erotuomari on vastuussa toiminnastaan Palloliiton hallitukselle.

Henkilöä, joka toimii erotuomarina ilman peli- tai erotuomaripassia, rangaistaan Palloliiton rangaistusmääräysten mukaisesti, ellei kysymyksessä ole kohdassa 24.6. mainittu henkilö.

24.3. Kukin erotuomari on velvollinen toimimaan erotuomaritehtävissä valtakunnallisia tai alueellisia sarjoja koskevien määräysten mukaisesti. Valtakunnallisten sarjojen ottelut ovat ensisijaisia.

24.4. Erotuomari saa Palloliitolle tai alueelle ilmoitettuaan toimia erotuomarina muussa kuin Palloliiton, alueen tai seuran järjestämässä ottelussa tai alueen tai Palloliiton hyväksymässä turnauksessa. Palloliitto tai alue voi kuitenkin kieltää kyseisen toiminnan.

24.5. Kaikissa virallisissa otteluissa on erotuomareina ja avustavina erotuomareina käytettävä Palloliiton tai alueen hyväksymiä erotuomareita tai pelinohjaajia.

Kilpailunjärjestäjä määrää pääsääntöisesti otteluihin erotuomarit ja avustavat erotuomarit sekä päättää siitä, käytetäänkö ottelussa avustavia erotuomareita. 

Kilpailujärjestäjä ja vastaa siitä, että tehtäviin määrätyt eivät ole ottelevien seurojen jäseniä eivätkä erotuomaritoiminnan jääviyssääntöjen perusteella tai muulla tavoin esteellisiä. Jos otteluun asetettu erotuomari on tässä kohdassa ilmoitetulla tavalla esteellinen, on hänen välittömästi ilmoitettava siitä kilpailunjärjestäjälle, joka voi perustelluista syistä myöntää tapauskohtaisia tai toistaiseksi voimassa olevia lievennyksiä esteellisyyteen.

24.6. Erotuomarin on saavuttava riittävän ajoissa ottelupaikalle kilpailunjärjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti tarkastustoimenpiteitä varten. 

Mikäli erotuomari ei ottelun alkamishetkellä ole paikalla, on erotuomariksi valittava pätevin saatavissa oleva erotuomari. Ellei ketään erotuomaria ole saatavissa paikalla, tulee otteluun osallistuvien joukkueiden yhdessä valita erotuomariksi sopivaksi katsomansa henkilö, jonka valinnasta ei voida tehdä vastalausetta. Erotuomariksi valitulla henkilöllä on soveltuvin osin samat oikeudet ja velvollisuudet kuin kilpailunjärjestäjän otteluun määräämällä erotuomarilla. Jos joukkueet eivät pääse erotuomarivalinnasta yksimielisyyteen, ottelu siirretään ja pelataan uutena ajankohtana. 

Jos otteluun määrätyistä erotuomareista on ottelussa paikalla vain osa, he päättävät, kumpi toimii erotuomarina ja kumpi avustavana erotuomarina.  

24.7. Erotuomarin on ilmoitettava ottelun tulostiedot kilpailunjärjestäjän ohjeiden ja määräysten mukaan. 

24.8. Kotijoukkueen on tehtävä ilmoitus erotuomarin poisjäämisestä sekä ilmoitettava tällöin ottelun tulos ja tilastomerkinnät kilpailunjärjestäjälle.

24.9. Tehtävänsä laiminlyönyttä erotuomaria voidaan rangaista Palloliiton rangaistusmääräysten mukaisesti.

24.10. Nämä määräykset koskevat soveltuvin osin myös avustavia erotuomareita ja neljättä erotuomaria. 

8. LUKU: PELIOIKEUDETON PELAAJA, VASTALAUSEET, VÄLIMIESMENETTELY SIIRTOKORVAUSASIOISSA JA KURINPITOVALTA 

25. Pelioikeudeton pelaaja 

25.1. Pelaaja on pelioikeudeton, jos:
• hän on pelikiellossa, toimitsijakiellossa tai kilpailunjärjestäjä on todennut hänet pelioikeudettomaksi tai; 
• häneltä puuttuu edustusoikeus seurassa tai pelioikeus ottelussa eikä hän voi edustaa toista seuraa farmisopimus-, yhteistyöseura- tai yhteisjoukkuemääräysten nojalla tai;
• häntä ei ole merkitty ottelun pöytäkirjaan joukkueen kokoonpanoon tai;
• hänellä ei ole voimassa olevaa sarjassa vaadittavaa pelipassia tai;
• hänellä ei ole entisen seuran tai kilpailunjärjestäjän antamaa pelilupaa tai;
• hänelle on näiden määräysten kohdan 13.12 tai kohdan 22.3 nojalla myönnetty pelilupa, joka on perustunut virheellisiin tietoihin, eikä pelaajan uusi seura ole toiminut asiassa vilpittömässä mielessä.
• seura on rikkonut Kilpailumääräysten kohtia 17 tai 23. Tällöin katsotaan, että vähintään yksi pelaajista on pelioikeudeton.

Myös pelaajan, jolla ei ole vaadittavaa vakuutusturvaa tai jalkapallorooli aktivoimatta, voi kilpailunjärjestäjä katsoa pelioikeudettomaksi.

25.2. Jos joukkue on peluuttanut pelioikeudetonta pelaajaa tai rikkonut kohtaa 12.6, on joukkue kilpailunjärjestäjän päätöksellä tuomittava hävinneeksi. Jos rikkomukseen syyllistynyt joukkue on hävinnyt ottelun vähintään kolmella maalilla, jää saavutettu tulos voimaan. Muussa tapauksessa määrätään tulokseksi häviö 3–0.

25.3. Mikäli molemmat joukkueet ovat peluuttaneet keskinäisessä ottelussaan pelioikeudetonta pelaajaa tai pelaajia tai rikkoneet näiden määräysten kohtaa 12.16, jää ottelun tulos voimaan ja rikkomukset käsitellään kurinpitomenettelyssä rangaistusmääräysten mukaisesti.

25.4. Kilpailunjärjestäjän on annettava kohdassa 25.2 mainittu päätös asiasta kahden viikon kuluessa ottelun pelaamisesta tai vastalauseen jättämisestä. Tästä päätöksestä voi valittaa seitsemän vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista valtakunnallisten kilpailujen osalta Palloliiton vastalauselautakuntaan tai alueen järjestämien kilpailujen osalta alueen kurinpito- ja vastalauseasioita käsittelevälle työryhmälle.  Menettelyssä sovelletaan soveltuvin osin kohdan 26 määräyksiä.

26. Vastalauseet

26.1. Kilpailumääräysten tai muita kilpailutoimintaa koskevien määräysten rikkomuksista voi samaan sarjaan samassa lohkossa osallistuva seura tehdä vastalauseen. Palloliiton pääsihteerin tai hänen määräämänsä henkilön vähintään kolme vuorokautta ennen ottelua tekemistä kirjallisista tulkintapäätöksistä ei voi tehdä vastalausetta.

26.2. Vastalause on lähetettävä kirjallisesti kahden vuorokauden kuluessa ottelusta kilpailunjärjestäjälle. Jos vastalause koskee pelaajan pelioikeutta, se on lähetettävä seitsemän vuorokauden kuluessa ottelusta. Vastalause on tarkoin perusteltava ja siihen tulee liittää kuitti kilpailunjärjestäjän määräämän vastalausemaksun maksamisesta. Vastalausetta ei oteta tutkittavaksi, jos vastalausemaksua ei ole maksettu ajoissa tai jos vastalausetta ei ole riittävästi perusteltu.

Maksu palautetaan, jos vastalause hyväksytään.

26.3. Sille, jota vastalause koskee, on varattava riittävä aika vastineen antamiseen. 

26.4. Vastalause ja vastine toimitetaan pääsääntöisesti sähköpostin välityksellä.

26.5. Vastalauseita pelikentän tai sen varusteiden johdosta ei tutkita, ellei erotuomarille ole tehty niistä ilmoitusta ennen ottelun alkua.

Erotuomarin ottelua koskevat päätökset ovat jalkapallosääntöjen 5. §:n mukaan lopullisia. Tällaisia päätöksiä vastaan tehdyt vastalauseet eivät pääsääntöisesti voi johtaa uusintaotteluun. Kilpailunjärjestäjä voi kuitenkin määrätä uusintaottelun, mikäli erotuomari on tehnyt jalkapallosääntöjen vastaisen ratkaisun.

26.6. Vastalause on käsiteltävä kahden viikon kuluessa sen saapumisesta kilpailunjärjestäjälle. Alueet voivat siirtää asioiden ratkaisemisen Palloliiton toimiston vastalauseita käsittelemään määrätyille henkilöille. Vastalausetta koskevaan päätökseen tyytymätön samaan sarjaan samassa lohkossa osallistuva seura voi valittaa päätöksestä seitsemän vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista valtakunnallisten kilpailujen osalta Palloliiton vastalauselautakuntaan ja alueiden järjestämien kilpailujen osalta alueiden kurinpito- ja vastalauseasioita käsitteleville työryhmille. Valitukseen tulee liittää kuitti Palloliiton määräämän valitusmaksun maksamisesta. Maksu palautetaan, jos valitus hyväksytään.

26.7. Valtakunnallisissa kilpailuissa vastalauselautakunnan ja alueen järjestämissä kilpailuissa alueen kurinpito- ja vastalauseasioita käsittelevän työryhmän vastalauseesta antama päätös on lopullinen. 

27. Välimiesmenettely

27.1. Välimiesmenettelyä voidaan käyttää siirtokorvauksen tason määrittämiseksi.

Välimiesmenettelyn käynnistämiseen vaaditaan luovuttavan ja vastaanottavan seuran sekä pelaajan suostumus.

Välimiesmenettely on käynnistettävä viimeistään 90 vuorokauden kuluessa pelaajan rekisteröinnistä uuteen seuraan. Sen jälkeen ei siirtokorvausta Palloliiton välimiesmenettelyssä voida määrätä.

27.2. Välimiesmenettelyssä sovittelijana toimii välimies. Välimiehen tehtävästä ei makseta palkkiota.

Saatuaan sovintomenettelyn käynnistämistä koskevan pyynnön, Palloliiton pääsihteeri tai hänen määräämänsä henkilö pyytää viivytyksettä kummaltakin seuralta esityksen välimieheksi. Esitys on tehtävä viikon aikana.

Mikäli seurat esittävät välimieheksi samaa henkilöä, määrää Palloliitto hänet tehtävään. Muussa tapauksessa määrää välimiehen Palloliiton pääsihteeri.

Määräyksen saatuaan välimiehen on heti käynnistettävä sovintomenettely ja saatettava se päätökseen mahdollisimman pian, viimeistään 30 vuorokauden kuluessa tehtävän saatuaan. Välimiehen tulee varata myös ao. pelaajalle tilaisuus tulla kuulluksi.

Välimiehen päätös siirtokorvauksen määrästä ja sen maksamisesta on molempia osapuolia sitova. Jos välimiehen päätöstä ei noudateta 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta, voidaan asia saattaa Palloliiton kurinpitovaliokunnan käsittelyyn.

Välimiesmenettelyn kustannukset jaetaan tasan seurojen kesken.

27.3. Määritettäessä pelaajan siirtokorvausta otetaan huomioon erityisesti seuraavat neljä tekijää:
• pelaajan ikä
• pelaajan asema (amatööri tai ammattilainen)
• vanhan seuran kustannukset pelaajasta ja
• siirtokorvausten yleinen taso

27.4. Siirtokorvauksen määrittelyssä noudatetaan ohjeellisesti myös FIFA:n ja UEFA:n antamia ohjeita ja määräyksiä. 

28. Kurinpitovalta 

28.1. Palloliiton rangaistusmääräyksissä mainituissa rikkomuksissa kurinpitovaltaa käyttävät elimet ovat valtakunnallisissa kilpailuissa Seuraparlamentin asettama kurinpitovaliokunta sekä alueiden järjestämissä kilpailuissa Seuraparlamentin asettama alueellinen kurinpito- ja vastalauseasioita käsittelevä työryhmä.

Jos näitä määräyksiä tai muita Palloliiton hallituksen vahvistamia erillismääräyksiä rikotaan, voidaan asiaa saattaa kurinpitovaliokunnan käsittelyyn.

28.2. Palloliiton pääsihteeri tai hänen nimeämänsä henkilöt käyttävät kuitenkin Palloliiton ja alueiden järjestämissä kilpailuissa rankaisuvaltaa Palloliiton rangaistusmääräysten kohdassa 4 mainituissa tapauksissa.  

9 LUKU: KILPAILUTOIMINTAA KOSKEVAT ERILLISMÄÄRÄYKSET 

29. Ylimmät kansalliset sarjat 

29.1. Palloliitto ja ylimpiä kansallisia sarjoja hallinnoivat yhteisöt voivat yhdessä sopia ylimpien kansallisen jalkapallosarjojen ja muiden sarjojen järjestämisestä. Näissä sarjoissa noudatetaan soveltuvin osin näitä kilpailumääräyksiä tai Palloliiton hallituksen hyväksymiä kyseisiä sarjoja koskevia erillismääräyksiä.

29.2. Näillä yhteisöillä voi lisäksi olla omia, sitä koskevia sitovia määräyksiä, jotka eivät saa olla ristiriidassa näiden kilpailumääräysten kanssa. 

30. Taloudelliset määräykset

Seuroja sitovat Palloliiton hallituksen hyväksymät taloudelliset määräykset valtakunnallisiin sarjoihin osallistuville seuroille.  

31. Farmisopimussäännöt

Pelaajien siirtymistä farmisopimuksen osapuolten välillä, joista vähintään toinen osallistuu Palloliiton järjestämään valtakunnalliseen aikuisten sarjaan, säätelee Palloliiton hallituksen hyväksymät farmisopimussäännöt. 

Farmisopimussäännöt, jotka mahdollistavat pelaajien siirtymisen kahden saman alueen eri aikuisten sarjatasolle osallistuvan seuran välillä, vahvistaa kunkin alueen alueellinen kilpailu- ja erotuomaritoiminnan kehitysryhmä.

32. Yhteistyöseuramääräykset ja yhteisjoukkuemääräykset 

Nuorten pelaajien siirtymistä säännellään Palloliiton hallituksen hyväksymissä yhteistyöseuramääräyksissä ja yhteisjoukkuemääräyksissä. 

33. Nuorten kilpailuja koskevat erillismääräykset  

Valtakunnallisista nuorten turnauksista voidaan antaa erillismääräyksiä. 

34. Cup-muotoisten sarjojen erillismääräykset 

Kilpailunjärjestäjä voi antaa näitä sarjoja koskevia erillismääräyksiä. 

35. Kaikki Pelaa- ohjelma

Lasten ja nuorten kilpailutoiminnassa sovelletaan Palloliiton hallituksen vahvistamaa Kaikki Pelaa-ohjelmaa ja sen perusteella tehtyjä sarjakohtaisia määräyksiä. 

36. Varoituksia ja kentältäpoistoja koskevat määräykset  

Varoitusten ja kentältäpoistojen vaikutuksesta pelaajan pelioikeuteen säädetään Palloliiton hallituksen hyväksymissä Varoitukset ja kentältäpoistot -määräyksissä. 

37. Edustajamääräykset

Edustajien toiminnasta säädetään Palloliiton hallituksen hyväksymissä edustajamääräyksissä.  

10 LUKU: ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 

38. Sääntöjen julkaiseminen 

Kilpailutoimintaa koskevat Palloliiton hallituksen vahvistamat määräykset julkaistaan Palloliiton verkkosivuilla osoitteessa palloliitto.fi. Verkkosivuilla julkaistavat versiot ovat virallisia. Eri kieliversioiden ollessa ristiriitaisia on suomenkielinen ensisijainen.     

39. Valvonta

Palloliiton ja sen alueiden toimistojen tulee valvoa näiden kilpailumääräysten ja niiden perusteella annettujen määräysten noudattamista ja käynnistää tarvittaessa kurinpitomenettely tai muuttaa ottelun lopputulos tai määrätä kilpailunjärjestäjän määräämä maksu rikkomuksesta, toimenpiteestä tai laiminlyönnistä. Valvonnan pitää kohdella kaikkia yhdenvertaisesti. 

40. Määräajat

40.1. Mikäli näissä määräyksissä tai kilpailutoimintaa koskevissa erillismääräyksissä mainitun, määräaikaan sidotun toimenpiteen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, saa maksun tai toimenpiteen suorittaa seuraavana arkipäivänä. Edustusoikeuden rekisteröintimaksu on maksettava kuitenkin aina ennen kuin pelaaja pelaa virallisen ottelun.

40.2. Jos näissä määräyksissä on säädetty määräaika päivinä nimetyn päivän jälkeen, jonka kuluessa jokin toimenpide aikaisintaan voidaan tehdä tai on viimeistään tehtävä, niin määräaikaa laskettaessa ei nimettyä päivää lueta määräaikaan. 

41. Muuta

Sellaisista kilpailutoimintaan liittyvistä asioista, joista ei ole mainittu näissä määräyksissä, päättää Palloliiton hallitus tai sen määräämä elin.

Jalkapallon kilpailumääräykset 2021 >>

FOTBOLLENS TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2022

EU-Fördragsslutande stater

KAPITEL 1: ALLMÄNT

1. Tillämpningsområde

1.1. Fotbollens tävlingsbestämmelser som Finlands Bollförbunds styrelse årligen beslutar om innehåller allmänna regler och bestämmelser som ska följas vid fotbollens tävlingsverksamhet. Vid eventuella oklara fall tolkas dessa regler mot bakgrund av tidigare tolkningspraxis för motsvarande regler.

1.2. De som är underställda förbundets regler, dessas tävlingsbestämmelser, förbundets straffbestämmelser och övriga bestämmelser och beslut som givits av Bollförbundets styrelse eller av denna befullmäktigat organ, är alla medlemssammanslutningar som deltar i fotbollens tävlingsverksamhet och deras funktionärer och medlemmar samt de personer och sammanslutningar som skriftligen eller på separat fastställt sätt av tävlingsarrangören förbundit sig att följa ovannämnda regler eller som har löst ut förbundets spel- eller kvarterspass eller som registrerat sig som hobbyspelare, samt de personer som varit antecknade i matchprotokollet eller som har spelat eller som varit bytesspelare eller lagfunktionärer eller fungerat som domare i officiell match.

1.3. Internationella Fotbollsförbundet (FIFA), Europeiska Fotbollsförbundet (UEFA) och Bollförbundet kan besluta om särskilda bestämmelser gällande tävlingar.

1.4. Bollförbundets styrelse eller av denna utsett organ kan göra tidsbundna förändringar i dessa tävlingsbestämmelser även under spelsäsongen.

2. Etiska principer

2.1. FAIR PLAY-principen poängteras i all tävlingsverksamhet. De som deltar i tävlingar skall alltid idrottsligt sträva efter bästa slutresultat.

2.2. I tävlingsverksamhet som arrangeras av förbundet och dess regioner efterföljs Finlands antidopingregelverk och FIFA:s antidopingregelverk och -bestämmelser som är i kraft vid ifrågavarande tidpunkt.

Personer som är underställda tävlingsbestämmelserna är skyldiga att bekanta sig med och följa de ikraftvarande antidopingregelverken.

Alla spelare som deltar i den officiella tävlingsverksamheten omfattas av dopingkontroll vid och utanför tävling.

Dopingförseelser och påföljder som utdöms för dessa är fastställda i de ovannämnda antidopingregelverken och i förbundets straffbestämmelser.

2.3. Som fotbollsfunktionärer räknas föreningens spelare, tränare, materialförvaltare, personer som hör till föreningsledningen, föreningens sjukvårdspersonal, övriga personer som har ett nära samröre med laget samt domare och övriga personer som tävlingsarrangören utsett till matchevenemanget.

Fotbollsfunktionärer får inte själva eller via sina ställföreträdare ingå vadhållning eller på annat sätt delta eller påverka vadhållning ifråga om tävlingar på den egna serienivån, farmlagets serienivå eller samarbetsföreningens serienivå.

Domaren får dessutom inte själv eller via sin ställföreträdare ingå vadhållning eller på andra sätt delta eller påverka vadhållning ifråga om objekt på de serienivåer som domaren deltar i under säsongen.

En person är jävig som fotbollsfunktionär om hen

  • har arbetsuppgifter inom ett spelbolag där hen kan inverka på valet av spelobjekt, uträknandet av odds eller annat beslutsfattande som gäller objekten
  • har vilka andra arbetsuppgifter som helst där arbetsuppgifterna och funktionärsrollen kan skapa intressekonflikter
  • fungerar i nära samarbete med grupp som idkar vadhållning

Fotbollsfunktionärer är skyldiga att meddela förbundets tävlingsfunktioner om sin jävighet.

Beslut om fotbollsfunktionärernas jävighet fattas alltid från fall till fall. För domarnas del fattas beslutet av förbundets domarkommitté och för andra fotbollsfunktionärer av förbundets tävlingsarbetsgrupp. Domarkommittén kan be förbundets tävlingsarbetsgrupp om utlåtande kring domarens jävighet. Bollförbundets styrelse kan behandla jävighetsärendet om den så vill.

Fotbollsfunktionär kan överklaga domarkommitténs, tävlingsarbetsgruppens eller Bollförbundets styrelses beslut om jävighet till Idrottens Rättsskyddsnämnd.

Underlåtenhet att följa beslutet om jävighet leder till disciplinärt förfarande.

2.4. Förening som deltar i tävlingsverksamhet bör sköta sin ekonomiförvaltning i enlighet med stadgar och givna direktiv. Föreningar som deltar i tävlingsverksamheten är dessutom bundna av tävlingsarrangörens fastställda ekonomiska bestämmelser samt eventuella seriespecifika licensbestämmelser.

Även i de tävlingar där ingen föreningslicens krävs kan föreningens lag med tävlingsarrangörens beslut uteslutas från innevarande säsongs tävlingsverksamhet, om föreningen till förbundet inte betalt förfallna obestridliga betalningar för verksamhet under föregående spelsäsong eller tidigare spelsäsonger eller för funktioner till tidigare ansvarigt distrikt. I samband med beslutet beslutar tävlingsarrangören på vilken serienivå laget kan delta följande spelsäsong om det betalar de förfallna avgifterna.

I samtliga tävlingar som arrangeras av förbundet eller dess regioner kan föreningens lag bestraffas med poängavdrag om föreningen till förbundet inte betalat förfallna obestridliga betalningar för ifrågavarande lags verksamhet under föregående spelsäsong eller tidigare spelsäsonger eller för funktioner till tidigare ansvarigt distrikt. Beslut om poängavdrag fattas i nationella serier av Bollförbundets styrelse och i regionala serier av den regionala arbetsgruppen som behandlar disciplin- och protestärenden.

POÄNGAVDRAGSTABELL (€)

• skuld 0,01-2.000 -> poängavdrag 3

• skuld 2.000,01- 5.000 -> poängavdrag 4

• skuld 5.000,01–10.000 -> poängavdrag 5

• skuld 10.000,01–20.000 -> poängavdrag 6

• skuld över 20.000 -> poängavdrag 7

Skuldkontroll görs före säsongsstarten och en gång under säsongen, senast den 30.6.

Om föreningen har betalningar till förbundet eller dess tidigare distrikt som baserar sig på tidigare säsong än tidpunkten för kontrollen, är påföljden minst ett dubbelt poängavdrag eller uteslutande ur serien enligt punkt 6.2.

2.5. Föreningar får i sin tävlingsverksamhet och dithörande verksamhet inte använda reklam som strider mot lagen eller god sed.

2.6. Personer och sammanslutningar som deltar i tävlingsverksamheten bör följa sina uppgjorda avtal.

2.7. Det är förbjudet att till förening som deltar i samma tävling eller till dess fotbollsfunktionär eller annan sådan part erbjuda förmån, som kan vara till nytta för den som erbjuder detta. 

2.8. Fotbollsfunktionärer har omedelbar upplysningsskyldighet till förbundet gällande sådana kontakter där pengar eller andra förmåner erbjuds, eller där man på annat sätt försöker inverka på matchens slutresultat eller matchhändelser.

2.9. Fotbollsfunktionärer får inte vidarebefordra uppgifter gällande föreningen till föreningens utomstående part, om uppgifterna inte är allmänt tillgängliga eller det inte är meningen att dessa skall vara allmänt tillgängliga och om uppgifterna har betydelse med tanke på vadhållningsspel.

3. Definitioner

Med termerna som används i dessa bestämmelser avses följande:

3.1. Seniorspelare:

Alla övriga spelare förutom ungdomsspelare.

3.2. Regional tävling

Tävling som Bollförbundets styrelse tilldelat förbundets regioner att arrangera i enlighet med tävlingsbestämmelserna eller på annat sätt bestämd tävling.

3.3. Amatör:

Spelare som enligt dessa definitioner inte är professionell eller amatör under kontrakt (se punkterna 3.4 och 3.23).

3.4. Professionell:

Spelare som under spelsäsongen fyller minst 15 år och som får eller kommer att få över 2000 euro i skattepliktig inkomst för fotbollsspel under en spelsäsong, och som spelar i lag i de tre högsta herrserierna eller i de två högsta damserierna. Som skattepliktig inkomst beaktas i denna punkt inte olika bonusvillkor och andra motsvarande betalningar som klarnar i framtiden.

3.5. Representationsrätt:

- Spelarens rätt att representera en viss förening i officiell match under förutsättning att spelaren har spelrätt

- Föreningens rätt att ställa villkor på spelarens spelrätt i en annan förening.

3.6. Representationsuppdrag:

Att som inbjuden spelare delta i landslagets eller förbundets regionala lags turnering, match, träningsläger eller med dessa jämförbar händelse.

3.7. Oldboys-åldersklasserna:

Till oldboys-åldersklasserna för herrar hör spelare som under spelsäsongen fyller minst 35 år och för damer de spelare som under spelsäsongen fyller minst 30 år.

3.8. Internationell match:

Match som spelas mot en förening som tillhör ett annat av FIFA:s medlemsförbund. En internationell match kräver en anmälan till Bollförbundet enligt tävlingsbestämmelsernas punkt 5.5.

3.9. Tävling, serie, grupp, match

  • Tävling: Helhet som fastställer den grenmässiga tävlingsverksamhet som ska genomföras under ifrågavarande tävlingssäsong och hur serierna ska genomföras samt hur man avgör placeringar i serierna samt vilka som stiger och vilka som faller. Tävlingsarrangören har ansvar för genomförandet av tävling.
  • Serie: Tävlingsarrangörens fastställda sätt att indela tävling enligt nivåer, åldersklasser och kön. Serierna kan genomföras i serie-, cup- eller turneringsformat eller som en kombination av dessa.
  • Grupp: Tävlingsarrangören kan dela in seriens lag i olika grupper på basen av geografi eller konkurrens. Gruppen kan indelas i olika faser på samma sätt som en serie. Tävlingsarrangören kan fastställa särskilda bestämmelser för olika grupper i samma serie.
  • Match: spelhändelse mellan två lag.

3.10. Tävlingsarrangör:

Tävlingsarrangör för nationella officiella serier är Bollförbundets styrelse eller av denna utsett organ. Nationella serier i enlighet med dessa regler är Tipsligan, Herrarnas Finska Cup och dess kval, Regions’ Cup, Regions’ Cup Roots, Herrarnas Etta, Herrarnas Tvåa, Nationella Ligan, Damernas Finska Cup och dess kval, Damernas Etta, Damernas Tvåa, P20 FM-serien och dess kval, P20 Ettan, P17 FM-serien och dess kval, P17 Ettan, F18 FM-serien och dess kval, F18 Ettan, FBF:s ungdomsturneringar samt Oldboys FM-turneringarna.

Övriga tävlingar är regionala tävlingar. Tävlingsarrangör för de regionala tävlingarna är varje regions utvecklingsgrupp för tävlings- och domarverksamheten, om inte Bollförbundets styrelse annat beslutat. När det gäller serier som arrangeras i samarbete mellan flera regioner är det förbundets generalsekreterare eller av denne utnämnd person som utser vilken region som är ansvarig tävlingsarrangör.

3.11. Licensförvaltning:

Organ som beslutar om beviljande av eller avslag på föreningslicens.

3.12. Ungdomsspelare:

Till ungdomsspelare räknas person som fyller högst 20 år under spelsäsongen. För 11-åringar och yngre kan vid behov användas preciseringen barn.

3.13. Avbrytande och avslutande av match (se även 6.31)

Avbrytande av match: Tillfälligt avbrytande av match som sker på beslut av domare.

Avslutande av match: Bestående avslutande av match före full tid på beslut av domare, varefter tävlingsarrangören fattar beslut om de fortsatta åtgärderna.

3.14. Spelares deltagande i match:

Spelare anses ha deltagit i match om spelaren har spelat en del av den. I matcher där det används byten fram och tillbaka anses alla som antecknats i matchprotokollet ha spelat i matchen.

3.15. Spelarstatus:

I officiella tävlingar finns tre olika spelarstatus: Professionell, amatör under kontrakt eller amatör. Spelarstatusen kan även vara ”hobby”. Definitioner på dessa finns i bokstavsordning i punkt 3.

3.16. Spelsäsong:

Fotbollens spelsäsong är ett kalenderår.

3.17. Spelförbud:

Person i spelförbud får inte inneha några laguppgifter i lagets officiella matcher. Jämför 3.27 funktionärsförbud.

3.18. Speltillstånd:

Tillstånd av spelarens tidigare förening eller tävlingsarrangör att delta i en officiell match.

3.19. Spelrätt:

Spelares rätt att delta i officiell match för ett visst lag i en viss förening.

Om spelaren saknar spelrätt, är hen inte berättigad att spela.

3.20. Spel- och kvarterspass, hobbyregistrering samt domarpass:

Spelpasset är = förbundets årligen fastställda avgiftsbelagda tävlingslicens som berättigar till spel i officiella matcher.

Hobbyregistreringen är = förbundets årligen fastställda registrering för vuxna som berättigar till spel i fastställda hobbyserier för vuxna.

Kvarterspasset är = förbundets årligen fastställda hobbylicens för barn och unga som berättigar till spel i andra än i officiella matcher. Bollförbundets regioner fastställer de serier där man kan spela med kvarterspass.

Domarpasset är förbundets årligen fastställda licens med vilken man kan vara verksam som domare.

3.21. Spelpassäsong:

Spelpasset är i kraft en spelpassäsong som längst kan vara 1.1-31.12.

3.22. Registrering:

Registrering av spelares representationsrätt till den nya föreningen genom att betala registreringsavgiften för representationsrätten.

3.23. Föreningslicens:

Villkor som förening skall uppfylla för att kunna delta i en viss tävling.

3.24. Övergångsersättning:

Ersättning erlagd av en förening till en annan för spelares spelrätt.

3.25. Amatör under kontrakt:

Spelare som för spel under spelsäsongen får högst 2.000 euro i skattepliktig inkomst, men som enligt dessa bestämmelsers punkt 9.1 skall ha spelaravtal och som spelar i ett lag i herrarnas tre högsta serier eller i damernas två högsta serier. Som skattepliktig inkomst beaktas i denna punkt inte olika bonusvillkor och andra motsvarande betalningar som framgår i framtiden.

3.26. I Finland fostrad spelare (FF-Spelare):

Spelare som varit registrerad i finländsk förening i sammanlagt minst tre år som 12–21-åring.

3.27. Funktionärsförbud:

Ett hinder för spelare att delta i officiell match och som bestäms med stöd av straffbestämmelsernas bestämmelser om disciplinär åtgärd eller varningar och utvisningar. Person i funktionärsförbud får inte inneha några laguppgifter i lagets officiella matcher, och hit hör även att spela match. Jämför 3.17 spelförbud.

3.28. Försäkringsskydd:

I följande fall skall spelare ha försäkringsskydd som täcker fotbollens tränings- och tävlingsverksamhet:

- Alla ungdomsspelare

- Spelare i Tipsligan, Nationella Ligan, Herrarnas Etta, Damernas Etta, Herrarnas Tvåa och Damernas Tvåa

- Om spelaren omfattas av lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (24.4.2009/276)

För andra än ovannämnda vuxna spelare är försäkringen frivillig, men rekommenderbar.

3.29. Fri övergångstid:

Tid när den tidigare föreningen inte kan begränsa en kontraktslös spelare att ändra sin representationsrätt eller spelrätt från en förening till en annan.

3.30. Officiell tävling:

Tävling som arrangeras av Bollförbundets styrelse eller av denna utsett organ och som vid fastställande av tävlingsform definieras som officiell tävling, eller tävling arrangerad med tillstånd av förbundets region och som i samband med beviljandet av tillstånd definieras som officiell tävling.

3.31. Officiell match:

Match som spelas i officiell tävling i Finland eller utomlands.

KAPITEL 2: BESTÄMMELSER GÄLLANDE TÄVLINGSVERKSAMHETEN

4. Fotbollsregler

4.1. Förbundet övervakar i egenskap av högsta organ att man i vårt land följer de fotbollsregler (Laws of the game) och beslut som fastställts av International Football Association Board (IFAB) och som publicerats av FIFA samt de direktiv förbundet ger.

4.2. I officiella tävlingar får avvikelser från FIFA:s och IFAB:s fastställda fotbollsregler och beslut samt från förbundets direktiv göras endast med tillstånd av förbundet.

4.3. Inom tävlingsverksamheten för barn och ungdomar tillämpas All Stars-programmet som fastställts av Bollförbundets styrelse och de seriespecifika bestämmelser som gjorts på basen av programmet.

5. Tävlingar, serier, matcher och turneringar

5.1. Tävlingsformen för officiell tävling fastställs av Bollförbundets styrelse eller av denna utsett organ. Bollförbundets styrelse fastställer i samarbete med tävlingsarrangören även övriga bestämmelser ifråga om tävlingen, de avgifter som hör till tävlingsverksamheten samt avgifterna för brott mot tävlingsbestämmelserna och byte av spelpass.

5.2. Förbundet kan komma överens om arrangerande av tävling tillsammans med förening eller med sammanslutning bestående av förbundets medlemsföreningar. Om förening deltar i tävlingsverksamhet som arrangeras av annan förening och som riktar sig till unga eller vuxna spelare skall föreningen, om dess egna regions utvecklingsgrupp för tävlings- och domarverksamhet så kräver, även delta i samma åldersklass i förbundets eller dess regions serie som riktar sig till unga eller vuxna spelare. Ifrågavarande regel gäller även den förening som arrangerar serien om det i serien deltar lag från andra föreningar.

5.3. Förening eller annan sammanslutning kan arrangera matcher och turneringar med förbundets eller regionens tillstånd. Villkoret för beviljande av tillstånd är att tävlingsarrangören och de som deltar i detta skriftligen förbinder sig till förbundets och regionens regler och bestämmelser eller genom att lösa ut förbundets spelpass.

5.4. För anordnande av tävling med FM-status skall man ha tillstånd av Bollförbundets styrelse.

5.5. Förening som vill spela match mot en förening som hör till ett annat nationellt förbund som lyder under FIFA, skall anmäla om detta till förbundet i enlighet med FIFA:s bestämmelser. Förbundet kan förbjuda föreningen att delta i matchen.

Förening som arrangerar internationell turnering eller deltar i en sådan bör följa de bestämmelser som FIFA och förbundet utfärdat.

5.6. Förbundet eller dess region har rätt att förbjuda arrangemang av match eller turnering. Ett nekande beslut kan överklagas till förbundets utvecklingsgrupp för tävlings- och domarverksamhet inom en vecka efter att den sökande erhållit beslutet.

5.7. Matcher för att eftersträva enbart privat vinning är tillåtna endast med förbundets tillstånd.

6. Lagverksamhetsbestämmelser

Serieplats

6.1. Tävlingsarrangören beslutar om serieplatser, serieplatsernas kompletteringsförfarande och överflyttning av serieplatser.

Om en seriesäsong måste avbrytas eller avslutas i förtid på grund av orsaker oberoende av tävlingsarrangören, beslutar Bollförbundets styrelse om de nationella seriernas slutgiltiga placeringar, avancemang, nedflyttningar, utnämnande av finska mästare, utdelning av FM-medaljer, utdelning av eventuella prispengar samt deltagarna i följande säsongs UEFA-föreningstävlingar. I de regionala serierna fattas motsvarande beslut av den regionala utvecklingsgruppen för tävlings- och domarverksamhet.

Tävlingsarrangören beslutar om namnen som föreningarna skall använda i tävlingsverksamheten är acceptabla. Vid godkännande av namn skall bl.a. beaktas att namnet inte ska få förväxlas med namn, förkortning eller motsvarande på en förening som gått i konkurs under de senaste fem åren.

6.2. När straffet är påföljd i enlighet med straffbestämmelsernas punkt 3.1.10, har föreningen rätt att efter att påföljden löpt ut ansöka om serieplats två nivåer lägre ner än varifrån föreningen har uteslutits. Föreningen skall göra en ansökan till tävlingsarrangören senast den 31.10 om den vill ha ifrågavarande serieplats.

6.3. Om det för serienivån har fastställts ett system för föreningslicens, är villkoret för att man skall få serieplats att man uppfyller villkoren i ifrågavarande licens.

Bollförbundets styrelse fastställer UEFA:s nationella föreningslicensbestämmelser på basen av vilka en förening kan delta i UEFA:s föreningslagstävlingar.

Kompletteringsförfarande

6.4. Bollförbundets styrelse eller av denna utsett organ beslutar årligen om kompletteringsförfarande för de nationella serierna, genom vilket en serieplats kan kompletteras på basis av idrottsliga framgångar efter att en förening har givit upp platsen. Komplettering kan göras efter 1.3.2021 endast i undantagsfall. I serier som arrangeras av regionerna fattas beslut om kompletteringsförfarande av den regionala utvecklingsgruppen för tävlings- och domarverksamhet eller av denna utsedd person. I serier mellan olika regioner beslutar ifrågavarande regioner om kompletteringsförfarandet tillsammans.

Överflyttning av serieplats

6.5. Bollförbundets styrelse kan fatta beslut om överflyttning av serieplats i nationell serie för seniorer om föreningen går i konkurs eller om föreningen av andra orsaker ger upp eller tvingas ge upp sin serieplats. Vid nationella ungdomsserier som arrangeras av förbundet kan beslut om överflyttning av serieplats fattas av tävlingsarbetsgruppen. Vid regionala tävlingar fattas motsvarande beslut av den regionala utvecklingsgruppen för tävlings- och domarverksamhet eller av denna befullmäktigad person.

Ansökan om överflyttning av serieplats skall skickas till tävlingsarrangören senast den 30.11. Förlängning av denna tidsfrist kan av synnerligen tungt vägande skäl beviljas av Bollförbundets styrelse, eller tävlingsarbetsgruppen för ungdomsseriernas del. I regionala tävlingar är det den regionala utvecklingsgruppen för tävlings- och domarverksamhet eller av denna befullmäktigad person som beslutar om förlängning av tidsfristen.

Den serieplats som ska överlåtas kan överflyttas till medlemsförening inom förbundet som har förutsättningar att bedriva tävlingsverksamhet på ifrågavarande serienivå. Den förening som tar emot serieplatsen kan inte sedan tidigare ha en serieplats på samma nivå som där serieplatsen som ska överlåtas finns. Föreningen som överlåter serieplatsen kan inte flytta den nya serieplatsen till sådan serienivå där den överlåtande föreningen redan har en serieplats sedan tidigare. Den förening som har överlåtit serieplatsen kan inte på tre år stiga eller anmäla sig till den serienivå varifrån den gav upp serieplatsen. Tävlingsarrangören kan på grundad anledning göra undantag från den ovannämnda begränsningen.

Den nya innehavaren av serieplatsen kan inte överlåta den serieplats som erhållits till annan förening under fem års tid. Om den nya innehavaren av serieplatsen under föregående spelsäsong innehaft serieplats eller -platser på en lägre nivå än vad den nu beviljats, blir föreningen av med den eller om det är frågan om flera platser serieplatsen på den högsta serienivån, om inte tävlingsarrangören har särskild godkänd motivering för att den ska få bibehållas.

I samband med överflyttning av serieplats får de spelare som flyttat över till den förening som fått serieplatsen inte flytta tillbaka till den förening som överlåtit serieplatsen under den säsong som överflyttningen av serieplatsen gällde.

Vid beslutsfattande kring överflyttning av serieplats skall, i nationella serier Bollförbundets styrelse och tävlingsarbetsgruppen och i regionala serier den regionala utvecklingsgruppen för tävlings- och domarverksamhet, beakta bl.a. hemorten för den medlemsförening som ansökt om serieplatsen, spelarnas status i den förening som tidigare innehade serieplatsen, bokföring, skötsel av lagstadgade avgifter och personer som innehar bestämmanderätt i den förening som ansöker om serieplatsen och i den tidigare innehavaren av serieplatsen samt andra motsvarande faktorer.

Om det är frågan om överflyttning av serieplats till följd av konkurs, skall vid beslut beaktas de faktorer som i sin helhet ledde till konkursen och som framkommit om konkursen. Överflyttning av serieplats kan inte godkännas utan synnerligen tungt vägande skäl, om serieplatsen redan tidigare har överflyttats till följd av konkurs till förening eller bolag som senare gjort konkurs.

6.6. Den nya innehavaren av serieplatsen skall ge en skriftlig förbindelse över att den ansvarar eller kommer att ansvara för de obestridliga skulder som orsakats av serieplatsens tidigare innehavares fotbollsverksamhet och för sådana skulder som är omstridda och beträffande vilka ett lagakraftvunnet beslut som bekräftar skulden erhålls först efter att serieplatsen överflyttats.

Vid ansökan om serieplats skall ges en redogörelse kring storleken och kvaliteten på skulderna och förbindelserna samt eventuella ansvar som andra har kännedom om inklusive specifikationer. Redogörelsen skall vara uppgjord av antingen en GR-, CGR- eller OFGR -revisor och vara undertecknad av den sökande. Dessutom skall den sökande uppgöra en betalningsplan för skulderna.

Som dylika skulder räknas bl.a. löner och arvoden till spelarna hos den tidigare innehavaren av serieplatsen, tränarna, servicepersonal och funktionärer samt kostnadsersättningar, löne- och arvodesrelaterade lagstadgade avgifter såsom skatter, pensionsavgifter, socialskyddsavgifter, försäkringsavgifter och lönegarantiskulder samt domarkostnader, utrustnings-, medicin-, tränings-, planhyre- och resekostnader, avgifter för spelaranskaffningar samt vilken skuld som helst till förbundet och/eller till det distrikt som tidigare ansvarat för verksamheten oberoende av vilken förening (t.ex. stödförening) som i första hand haft ansvar för utgifterna.

Den nya innehavaren av serieplatsen behöver inte ansvara för serieplatsens tidigare innehavares sådana skulder,

a) som hör till egetkapitalandelar eller som är jämförbara med dessa;

b) som vid beslutet om överflyttning av serieplatsen inte var kända för den sökande och som borgenären inte meddelat till förbundet inom en månad från den dagen då beslutet om överflyttning av serieplatsen fattades.

6.7. Ifråga om ungdomsserier kan vederbörande tävlingsarrangör överflytta en serieplats, om den nya innehavaren av serieplatsen ger en förbindelse att sköta skulderna enligt tredje stycket i punkt 6.6 och presenterar en tillförlitlig utredning om storleken på dessa skulder och betalningstidtabellen.

Den nya innehavaren av serieplatsen behöver inte då heller inte svara för nämnda skulder i fjärde styckets a- och b-punkter under punkt 6.6.

Walk over från serie under säsongen

6.8. Om en förening ger upp serieplats efter att deltagandet är bekräftat, kan föreningens lag, med tävlingsarrangörens beslut, delta på samma serienivå tre år efter att föreningen gett upp serieplatsen. Om föreningen ger upp serieplatsen efter att anmälningstiden gått ut och före serieplatsen är bekräftad, kan föreningens lag, med tävlingsarrangörens beslut, spela på samma serienivå efter två år. Tävlingsarrangören kan på grundad anledning bevilja undantag från denna bestämmelse.  

Flytt av förening för spel på lägre serienivå

6.9. Förening kan på ansökan flyttas att spela på valfri lägre serienivå, om detta kan anses motiverat till följd av ekonomisk, konkurrensmässig eller annan med dessa jämförbar orsak och om det finns ledig serieplats på en lägre serienivå. Flytten av serieplatsen får inte ha något samband med omständigheter på basen av vilka det finns anledning att misstänka att det är frågan om köp eller försäljning av serieplats eller annat med detta jämförbart osakligt arrangemang. Ansökan skall göras årligen före den 30.11 året före den spelsäsong som ansökan gäller till tävlingsarrangören. Tävlingsarrangören kan av synnerligen tungt vägande skäl bevilja förlängning av dessa bestämda tidsfrister.

Överflyttning av tävlingsverksamhet till aktiebolag i nationella serier

6.10. Förening som deltar i nationella serier kan på tillstånd av Bollförbundets styrelse överflytta förvaltningen av sin tävlingsverksamhet till i Finland registrerat aktiebolag. Överflyttningen skall ske med ett av Bollförbundets styrelse godkänt avtal, och en förutsättning för att överflyttningen skall godkännas är att aktiebolaget uppvisar en tillräcklig redogörelse för förbundet kring bolagets ekonomiska bärkraft. Ansökan om överflyttning av förvaltningen skall i serier som lyder under licensbestämmelserna göras till Bollförbundets styrelse senast 15.11 föregående år, varvid aktiebolaget skall vara upptaget i handelsregistret. I övriga serier där överflyttning av förvaltning är möjlig, är tidsgränsen 15.1. Trots överflyttningen av förvaltningen kvarstår serieplatsen och spelarnas representationsrätter hos föreningen på i övergångsavtalet nämnda villkor.

Då avtalet upphört till följd av uppsägning, hävning, upphörd avtalsperiod eller annan orsak, kan administrationen av serieplatsen på beslut av Bollförbundets styrelse flyttas tillbaka till föreningen om denna tar över ansvaret för bolagets ekonomiska ansvar ifråga om tävlings- och annan idrottsverksamhet.

Överflyttning av tävlingsverksamhets förvaltning till aktiebolag kan inte göras annat än i nationella serier för vuxna.

Förening i konkurs och företagssanering

6.11. Om förening eller bolag dit föreningen har överfört förvaltningen av tävlingsverksamheten har satts i konkurs, kan konkursboet besluta om att tävlingsverksamheten skall fortsätta till spelsäsongens slut. En fortsättning av tävlingsverksamheten förutsätter dock ett godkännande inom ramen för licensförvaltningens befogenheter eller tävlingsarrangörens godkännande i de serier där föreningslicenssystem saknas.

Då förening har försatts i konkurs kan spelare med arbetsförhållande säga upp sina spelaravtal genom att följa bestämmelserna i arbetsavtalslagen.

Ifall konkursförvaltningen beslutar sig för att avstå från tävlingsverksamhet eller ifall konkursen förfaller på grund av bristande medel, anses spelarnas avtal ha upphört och spelarna kan flytta sin representationsrätt till ny förening. Representationsrätten till den nya föreningen skall registreras i enlighet med punkt 12 i dessa bestämmelser.

Företagssanering utgör inget hinder för deltagande i tävlingsverksamhet, om inget annat följer av de uppställda föreningslicens- eller andra bestämmelserna för serienivån.

Lag i nationella serier

6.12. Reservlag för föreningar som deltar i serier för vuxna har rätt att stiga till nationell serie och spela där följande säsong endast under förutsättning att laget har påbörjat registrering som medlemsförening i förbundet senast den 30.11. Denna bestämmelse gäller inte för reservlag till lag i Tipsligan, Herrarnas Etta samt Nationella Ligan eller Damernas Etta, som stiger till Herrarnas eller Damernas Tvåa. Denna bestämmelse gäller inte heller reservlag till lag i Nationella Ligan som stiger till Damernas Etta.

6.13. I nationella tävlingar för vuxna kan det inte på samma serienivå finnas lag från sådan förening

a) som har direkt eller indirekt 10 % eller mer av rösträtten i ett annat bolag som idkar tävlingsverksamhet på samma serienivå;

b) som är medlem i förening som spelar på samma serienivå;

c) som är representerad i ledningen eller förvaltningen hos annan förening som spelar på samma serienivå;

d) vars direktions- eller styrelsemedlem sitter i direktionen, styrelsen, är spelare, tränare eller annan funktionär i förening som spelar på samma serienivå;

e) vars lags spelare eller tränare eller annan funktionär fungerar som spelare, tränare eller annan funktionär i en annan förenings lag som spelar på samma serienivå.

Om det finns någon annan motiverad omständighet som skulle kunna tyda på att det finns något som kan orsaka jäv mellan två föreningar på samma serienivå kan Bollförbundets styrelse förbjuda ifrågavarande arrangemang. 

6.14. Bollförbundets styrelse beslutar om vilka åtgärder som vidtas vid brott mot bestämmelserna i denna punkt.

6.15. I ungdomsserier kan det från samma förening delta endast ett lag i den högsta nationella serien som arrangeras av förbundet.

6.16. Om en förenings olika lags deltagande i serie i cupformat fastställs i seriernas egna särskilda bestämmelser.

Bestämmelser ifråga om spelande av match

6.17. Tävlingsarrangören fastställer matchernas speltidpunkt. Tävlingsarrangören har på grundad anledning rätt att göra ändringar i bekräftat serieprogram eller matchernas speltidpunkt.

6.18. Match kan flyttas endast med tillstånd av tävlingsarrangören. Tävlingsarrangören kan ta ut en avgift för matchflytten av den förening som ber om flytten.

Nomineringar till representationsuppdrag, representationsrätt i landskamp och internationella föreningsmatcher

6.19. Vid nominering till representationsuppdrag följs förutom dessa bestämmelser även FIFA:s bestämmelser.

6.20. Spelare som nominerats till representationsuppdrag är skyldig att anta erhållen kallelse.

Spelaren får inte utan tillstånd av den som bjudit in spelaren delta som spelare i annan arrangörs evenemang, under representationstiden. Vid händelse av eventuellt samtidiga representationsuppdrag följs följande ordning: 1. förbundet, 2. annat.

Om en spelare konstateras ha spelat i officiell match under representationstiden med sin förening utan tillstånd av den som bjudit in spelaren, kan spelaren anses ha varit spelare utan spelrätt i vederbörande match.

6.21. Inhemsk förening varifrån en seniorspelare eller två ungdomsspelare från samma lag utvalts till representationsuppdrag, kan av berörda tävlingsarrangör anhållas om förflyttning av föreningens match, så att det blir minst två (2) hela kalenderdygn mellan matchen och representationsuppdraget.

Anhållan om förflyttning av match bör ske omedelbart efter offentliggörandet av de spelare som nominerats för representationsuppdrag, senast en vecka före match. Om nomineringen för representationsuppdrag sker senare, bör anhållan om förflyttning ske omedelbart efter att nomineringen kommit till kännedom.

6.22. Tävlingsarrangören kan flytta seriematcherna för det lag där den spelare som nominerats till representationsuppdrag spelar så att spelaren är tillgänglig för den som bjudit in spelaren minst två dagar före representationsuppdraget.

6.23. I landskamp kan Finland representeras endast av finska medborgare. I vänskapsmatch kan Finland också representeras av spelare som initierat ansökan om finskt medborgarskap. För att kunna använda spelaren i vänskapslandskamp krävs alltid godkännande av motståndarlaget. I internationella matcher mellan föreningar kan finländsk förening representeras också av utlänningar i enlighet med FIFA:s, UEFA:s och dessa bestämmelser.

Walk over, avbrytande av tävling, serie eller match och uteslutning ur serie

6.24. Tävlingsarrangören bestämmer separat för varje serie om walk over godkänns i serien. Ett lag anses ha gett walk over om det inte anländer till matchen eller anländer med ofullständigt lag eller försenade utan att uppge giltig orsak. Lag som drabbas av förhinder bör utan dröjsmål informera tävlingsarrangören, domaren och motståndaren.

Lag som vid tidpunkten för avspark inte har det minimiantal spelare som fastställs i fotbollsreglerna eller av tävlingsarrangören bedöms som icke fulltaligt.

Det lag som kunde ha börjat matchen döms som segrare med resultatet 3-0.

Det förlorande lagets förening kan bestraffas och dömas att betala av tävlingsarrangören godkända skäliga kostnader till det segrande laget.

6.25. Ett lag anses ha avbrutit om det utan giltig orsak avbryter en match.

Det lag som avbryter match döms som förlorare med resultatet 3-0. Om det lag som inte har avbrutit matchen leder med minst tre mål vid tidpunkten då matchen avbryts står det resultatet ikraft.

Föreningen för det lag som avbrutit matchen och/eller inblandade personer i detta kan bestraffas.

6.26. Lagens walk over och avbrytanden godkänns inte i nationella serier och inte heller i regionala serier som den regionala utvecklingsgruppen för tävlings- och domarverksamhet separat bestämmer över.

6.27. Tävlingsarrangören kan dock av tungt vägande skäl besluta att matcher avsedda i punkterna 6.24, 6.25 och 6.26 skall spelas.

6.28. Om ett lag avbryter en match eller om det på grund av walk over eller annan orsak utesluts ur serie där avbrytanden och w.o. inte är tillåtna, ogiltigförklaras lagets matcher och laget blir sist i sin serie eller grupp. Om walk over är tillåtet i serien tillämpas denna och följande punkt (6.29) efter att antalet tillåtna walk over har uppnåtts.

Om det är fråga om en serie som under säsongen delas in i fortsättningsserier anses dess olika delar vara separata serier.

Lag som avbryter, ger w.o. eller utesluts ur serie faller till den serie som tävlingsarrangören beslutar.

6.29. Om avbrytandet eller w.o. sker då laget har två matcher kvar i ifrågavarande serie, ogiltigförklaras inte matcherna för det lag som avbryter eller ger w.o., och de kvarstående ospelade matcherna registreras som walk over-matcher för motståndaren med resultatet 3-0. Om det lag som inte har avbrutit matchen leder med minst tre mål vid tidpunkten då matchen avbryts, kvarstår det resultatet. Det lag som avbrutit eller gett w.o. utesluts dock ur serien.

6.30. Om en match måste avbrytas till följd av att antalet spelare minskar för mycket på sätt som omnämns i fotbollsreglerna eller övriga bestämmelser, döms det lag som orsakat att matchen avbrutits till en 3-0 förlust. Om det lag som inte orsakat att matchen avbrutits leder med minst tre mål vid tidpunkten då matchen avbryts, kvarstår det resultatet. Vid behov behandlas ärendet separat av vederbörande tävlings disciplinorgan.

6.31. Om domaren inte har startat eller avbrutit eller avslutat matchen t.ex. till följd av förhållande- eller säkerhetsorsaker, kan hen efter att hindret avlägsnats och inom rimlig tid besluta att matchen spelas färdigt. Om avbruten match inte spelas färdigt, fattas beslut om eventuellt omspel av matchen och hur detta görs (t.ex. hela matchen eller kvarvarande tid) av tävlingsarrangören. Matchen spelas inte på nytt om detta på grund av orsakerna till att matchen avbrutits eller av andra vägande orsaker vore orimligt.

Om matchen spelas på nytt delas utgifterna och inkomsterna för den nya matchen jämnt mellan lagen. Som utgifter godkänns domarkostnader, planhyra, kostnader för ordningsövervakning samt bortalagets resekostnader, 1 euro/kilometer. Från kostnaderna dras matchinkomster såsom biljettintäkter etc bort. Se även 3.13.

7. Poäng och placeringar

7.1. Segrande lag får tre poäng, förlorande lag får noll poäng och om matchen slutar oavgjort får vardera lagen en poäng, om inte tävlingsarrangören beslutar annat. Tävlingsarrangören kan vid beslut om tävlingsform ge startpoäng till seriens eventuella fortsättningsomgångar.

7.2. I serie där man inte har rätt att göra byten fram och tillbaka, avgörs lagens placering vid lika poäng enligt följande ordning:

a) målskillnad d.v.s. skillnaden mellan gjorda och insläppta mål;

b) antalet gjorda mål;

c) 1) poäng, 2) målskillnad, 3) antalet gjorda mål i de inbördes matcherna mellan alla lag som stannat på samma poäng, efter tillämpande av punkt a) och b);

d) om det inte går att avgöra ordningsföljden mellan två eller flera lag efter tillämpande av punkt c, avgörs placeringen på basen av inbördes match eller matcher mellan dessa lag;

Om det efter tillämpning av punkt d i serie där lagen spelar lika många matcher mot varandra på hemma- och bortaplan, och där det efter tillämpning av punkterna a, b och c ännu finns två lag som har lika många poäng och gjorda mål från de inbördes matcherna, avgörs placeringen på basen av gjorda mål på bortaplan i de inbördes matcherna.

e) lottdragning

7.3. I turnering eller serie där byten fram och tillbaka är tillåtna avgörs placeringen vid lika många poäng enligt följande principer:

a) 1) poäng, 2) målskillnad, 3) antalet gjorda mål i de inbördes matcherna för alla lag som stannat på samma poäng;

b) inbördes match eller matcher för de lag som stannat på samma poäng;

c) lagens uppnådda 1) målskillnad 2) gjorda mål i serien eller gruppen;

d) inbördes möten;

e) lottdragning.

7.4. Beroende på läget i serien spelas omspelsmatch endast om särskild bestämmelse givits kring detta vid beslut om vederbörande series tävlingsform.

8. Speldräkt och reklam

8.1. Beslut om lagens speldräkter fattas årligen i bestämmelserna och arrangemangsanvisningarna för fotbollens tävlingsverksamhet.

8.2. Tävlingsarrangören kan ge särskilja bestämmelser kring speldräkterna och användningen av reklam.

KAPITEL 3: ALLMÄNNA BESTÄMMELSER KRING SPELARES STATUS

9. Spelaravtal och lagstadgat olycksfalls- och pensionsskydd

9.1. Professionella och amatörer under kontrakt skall alltid ha ett skriftligt spelaravtal i enlighet med modell godkänd av Bollförbundets styrelse. Föreningarna bifogar avtalen till spelarregistret årligen i samband med registrering av spelare. Spelarkontraktet måste vara bifogat till registret före spelarens första match i ifrågavarande serie. Avgift för försummelse av att bifoga spelarkontraktet till registret finns fastställd i förbundets särskilda avgifter.

Endast professionella och amatörer under kontrakt får vara upptagna i laguppställningsförteckningen i Tipsligan, Nationella Ligan, Herrarnas Etta, Damernas Etta samt Herrarnas Tvåa samt då lag från dessa serier spelar i serier i cupformat. Om spelare saknar ikraftvarande avtal anses hen sakna spelrätt.

9.2. När spelares avtal har upphört efter att avtalsperioden löpt ut eller av annan orsak, eller när det är högst sex månader kvar av det gamla avtalet kan förening som är intresserad av spelare inleda avtalsförhandlingar med spelaren. Före inledande av avtalsförhandlingar med spelaren skall föreningen skriftligen meddela spelarens nuvarande förening om detta. Om den nya föreningen eller spelaren bryter mot denna förpliktelse kan ärendet föras vidare till disciplinärt förfarande.

9.3. Om spelare får skattepliktig inkomst för att spela minst så mycket som fastställs i lagen om olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (24.4.2009/276), skall föreningen ordna med det försäkringsskydd som förutsätts enligt berörda lag.

9.4. Föreningen skall till förbundet skicka en förteckning över spelare som den i punkt 3 omnämnda lagen skall tillämpas på före spelsäsongens första officiella match. Eventuella ändringar i förteckningen skall meddelas förbundet inom en vecka. Förbundet har rätt att publicera spelaravtalens varaktighet och förening.

9.5. Om det i lagen fordrade försäkringsskyddet som omnämns i punkt tre inte ordnats, kan tävlingsarrangören besluta att spelaren saknar spelrätt tills skyddet ordnats och till andra delar överflytta ärendet för behandling i disciplinutskottet.

10. Icke EU-spelare

10.1. Som icke EU-spelare räknas spelare som inte är medborgare i medlemsstat inom Europeiska Unionen (EU) eller Europeiska Samarbetsområdet EES eller Schweiz.

10.2. För att kunna spela i Tipsligan, Nationella Ligan, Herrarnas Etta, Damernas Etta samt Herrarnas Tvåa samt i de serier i cupformat som lagen som spelar i dessa serier deltar i, skall icke EU-spelare uppfylla följande villkor:             

a) Spelaren eller dennes förening skall för förbundet uppvisa ett beslut om uppehållstillstånd innan spelaren kan registreras. Enligt övervägande kan redan ansökan om att få uppehållstillstånd godkännas. Om spelaravtalet träder ikraft tre månader eller mindre före säsongens slut och gäller i högst tre månader, godkänns istället för uppehållstillstånd även turistvisum, eller om visumfriheten möjliggör visstidsanställning så godkänns officiella resedokument. Också i detta fall krävs minimiinkomst i enlighet med punkt b.

b) Spelaren skall enligt spelaravtalet få skattepliktig inkomst som motsvarar FPA:s årligen fastställda minimiinkomst (år 2021: 1252 euro/månad). Om spelaren beviljats uppehållstillstånd på andra grunder än idrott gäller inte regeln om minimilön för spelaren.

11. Spelpass och försäkringsskydd

11.1. Varje spelare som deltar i officiell tävling skall ha ett ikraftvarande spelpass som berättigar till spel i ifrågavarande serie, en aktiverad fotbollsroll i förbundets Pelipaikka-spelarregistreringssystem och enligt punkt 3.28 fastställt försäkringsskydd. Föreningen ansvarar för ordnande av spelares obligatoriska försäkringsskydd, om inte annat har skriftligen överenskommits.

11.2. Spelare som spelat utan ikraftvarande spelpass som krävs i serien anses vara spelare utan spelrätt.

11.3. Om försäkringsskyddet inte ordnats eller fotbollsrollen inte aktiverats, kan tävlingsarrangören konstatera att spelaren saknar spelrätt tills skyddet ordnats, och till andra delar överflytta ärendet till disciplinärt förfarande.

11.4. Förening som har använt spelare utan eller med felaktigt spelpass, kan få böter för brott mot tävlingsbestämmelserna. I första hand tillämpas dock punkt 25.2 i dessa bestämmelser.

12. Allmänna nationella representationsbestämmelser

Spelares representationsrätt

12.1. Spelare kan delta som spelare för ett lag i en officiell match endast i den medlemsförening i förbundet där spelaren har sin representationsrätt om inget annat följer av dessa regler eller av de särskilda bestämmelserna.

12.2. Spelarens representationsrätt registreras för första gången i den medlemsförening i förbundet där spelaren spelar sin första officiella match eller som vars spelare hen för första gången löser in förbundets spel- eller kvarterspass eller registrerar sig som hobbyspelare.

För spelare som kommer från utlandet, och som vill registreras i förbundets medlemsförening, tillämpas tävlingsbestämmelsernas bestämmelser i punkt 23.

12.3. Representationsrätten kvarstår, med undantag för undantagen i punkterna 12.9 och 12.10, i den förening som omnämns i punkterna 12.1 och 12.1, tills den enligt bestämmelserna i denna punkt registreras i annan förening.

12.4. Överflyttning av spelarens representationsrätt görs i spelarregistersystemet. Spelarens nya förening påbörjar överflyttningen genom att be om spelarens representationsrätt från den gamla föreningen. I dessa bestämmelsers punkt 13 fastställs de tidpunkter när ändring av representationsrätt kan göras beroende på spelarens ålder och status.

12.5. Föreningen bör få begärda representationsrätt inom 7 dygn efter begäran eller efter att spelaren uppfyllt skriftligen överenskomna förpliktelser gentemot sin tidigare förening. Om representationsrätten har givits bristfällig eller försenad kan tävlingsarrangören ta ärendet till disciplinärt förfarande.

Om man är oense om rätten till ändring av representationsrätt eller utförandet av förpliktelser avgör förbundets tävlingsfunktion tvisten vid nationella tävlingar och mottagande föreningens regionala tävlingsfunktion vid regionala tävlingar. Vid övergång från regional tävling till nationell tävling avgörs tvisten av förbundets tävlingsfunktion. Beslutet kan överklagas inom sju dygn till förbundets tävlingsarbetsgrupp vid nationella tävlingar och till den mottagande föreningens regionala utvecklingsarbetsgrupp för tävlings- och domarverksamheten vid regionala tävlingar. Beslut som fattats av tävlingsarbetsgruppen kan överklagas till Bollförbundets styrelse inom sju dygn efter att beslutet erhållits och beslut som fattats av den regionala arbetsgruppen för tävlings- och domarverksamheten till förbundets tävlingsarbetsgrupp, vars beslut är slutgiltiga.

Om den tidigare föreningen utan godtagbar orsak nekar till att ge representationsrätt, kan tävlingsarrangören ta ärendet till disciplinärt förfarande. I sådant fall kan tävlingsarrangören godkänna överflyttningen av representationsrätten.

12.6. Spelarens representationsrätt övergår till den nya föreningen då den tidigare föreningen godkänt överflyttningen, och den nya föreningen färdigställt överflyttningen i Pelipaikka-systemet, eventuella nödvändiga dokument har laddats upp i systemet och registreringsavgiften enligt spelarens status/ålder är betald.

Övergångsbegäran skall göras innan i punkt 13 nämnda övergångsfönster stängs, och registreringsavgiften skall betalas före spelarens första matchen i den nya föreningen.

12.7. Om spelarens spelarstatus ändras under säsongen inom samma förening från hobbyspelare (hobbyregistrering eller kvarterspass) till amatör, till amatör under kontrakt eller till professionell, eller från amatör till amatör under kontrakt eller till professionell, eller från amatör under kontrakt till professionell skall representationsrättens registreringsavgift erläggas enligt spelarens nya spelarstatus. Om spelaren har flyttat till förening med internationell överflyttning skall i samband med ändringen av statusen erläggas representationsrättens registreringsavgift enligt den internationella överflyttningen.

Om spelarens representationsrätt har funnits i föreningen redan före den 16.11 föregående säsong, behöver man inte betala representationsrättens registreringsavgift för ändring av spelarstatus inom föreningen, om inte representationsrätten i föreningen brutits.

12.8. Spelare kan spela för sin nya förenings lag i officiell match första gången tidigast den sjätte dagen efter den senaste spelade officiella matchen med den tidigare föreningen under förutsättning att spelarens spelrätt i övrigt är i skick och om inget annat följer av dessa bestämmelser.

12.9. Med undantag från denna punkts tidigare bestämmelser kan sådan spelare utan kontrakt, som under föregående och inte heller under pågående spelsäsong haft spelpass, fritt övergå till ny förening och utan att betala registreringsavgift för sin representationsrätt. Registreringen kan dock inte göras efter 2.9. Regionerna kan göra undantag från detta i sina egna tävlingar. För spelare som kommer från utlandet tillämpas bestämmelserna i punkt 23.

12.10. Om en spelare innehavt spel- eller kvarterspass och hen har spelat i samma förening under minst de två senaste spelsäsongerna utan att dennes representationsrätt har registrerats i föreningen i enlighet med dessa bestämmelser, kan tävlingsarrangören efter egen bedömning med beslut bekräfta att spelarens representationsrätt överförts till ifrågavarande förening.

Tidsbunden övergång

12.11. Spelarens representationsrätt kan för begränsad tid flyttas till en annan förening på följande villkor och med i punkt 12.15 omnämnda begränsningar:

– Tidsbegränsningen börjar på betalningsdagen och slutar på det slutdatum som parterna överenskommit om. Längden på den tidsbundna spelarövergången är minst 15 dygn och högst fram till den 16.11 samma år. Den tidsbundna övergången kan dock fortsätta efter 16.11 om det lag som spelaren representerar har matcher under samma spelsäsong efter ifrågavarande datum;

– Tidsbegränsningen får inte sluta och övergången får inte avbrytas under tiden 3.9–15.11. Den tidsbundna övergången kan dock heller inte avbrytas efter 15.11 innan det lag dit spelaren återvänder har spelat sin sista match för säsongen. Då en spelare flyttar med tidsbunden övergång från ett lag som spelar i Tipsligan eller Ettan, kan tidsbegränsningen inte sluta och övergången kan inte avbrytas under tiden 13.8–15.11, och inte efter 15.11 innan det lag dit spelaren återvänder har spelat sin sista match för säsongen. Dock kan tidsbegränsningen avbrytas vid flytt från Tipsligan eller Herrarnas Etta också under tiden 13.8-2.9, men då har spelaren dock inte längre spelrätt i något lag i Tipsligan eller Herrarnas Etta under pågående säsong;

– Alla parter, gamla och nya föreningen samt spelaren, godkänner övergången;

– Registreringsavgiften för representationsrätten skall vara betald före spelarens första match i den nya föreningen;

- Representationsrätten för en spelare med tidsbunden övergång kan under den ikraftvarande tidsbegränsningen inte flyttas till en tredje förening;

- Spelarens spelarstatus kan inte ändra vid tidsbunden övergång.

12.12. Med tidsbunden övergång kan i seniorserierna dock endast högst tre spelare överflyttas till lag som spelar på lägre serienivå innan det lag som spelar på högre serienivå haft sin första officiella match för säsongen.

12.13. Spelarens representationsrätt återgår automatiskt till den föregående föreningen då tidsbegränsningen gått ut eller övergången avbrutits.

12.14. Tidsbegränsningen kan avbrytas i spelarregistersystemet tidigast 15 dygn efter övergången. Avbrytandet kräver godkännande av den gamla och nya föreningen samt av spelaren.

12.15. Spelare som överflyttas med tidsbunden övergång kan spela sin första officiella match för sin nya förenings lag tidigaste på den sjätte dagen efter sin sista officiella match i den tidigare föreningen, förutsatt att spelarens spelrätt annars är i skick och inget annat följer av dessa bestämmelser. När spelarens tidsbundna övergång har gått ut och spelaren återgår till den gamla föreningen, kan spelaren spela där tidigast på den sjätte dagen efter sista spelade officiella matchen i den tidigare föreningen.

12.16. Spelare som överflyttats med tidsbunden övergång får inte spela officiell match mot sin egen moderförening eller mot förening som uppgjort farm- och/eller samarbetsavtal med moderföreningen. Detta förbud gäller både den förening som gjort upp det egentliga tidsbundna låneavtalet och de föreningar som gjort upp farm- och/eller samarbetsavtal med moderföreningen. Om förening har förfarit i strid med denna regelpunkt, anses föreningen ha använt spelare utan spelrätt. I dessa fall behandlas ärendet i enlighet med tävlingsbestämmelsernas punkt 25.

12.17. Trots bestämmelserna i tävlingsbestämmelsernas punkt 13.9 kan tidsbegränsningen till Tipsligan och Herrarnas Etta också gå ut under tiden 21.4–12.7.

13. Nationell övergångstid och registrering

Allmänna bestämmelser ifråga om övergångstid

13.1. Fri övergångstid då kontraktslös spelare bevisligen måste meddela sin förening att hen kommer att anhålla om ändring av representationsrätt till annan förening i enlighet med punkt 12 är:

a) för professionell 16.11–2.9

b) för amatör och amatör under kontrakt 16.11–27.2

För de spelare som spelar i serier där matcher spelas efter 16.11, börjar en ny säsong för spelarövergångarna först efter den sista matchen i serien.

13.2. När spelare utan kontrakt har uppfyllt överenskomna skyldigheter enligt punkt 12.5 mot sin tidigare förening, kan hen inte förhindras fri övergång mellan tiden 28.2–2.9 det år då hen fyller 35 år eller är äldre än detta. Detta gäller även spelare fram till dess att spelaren fyllt 12 år.

13.3. Om spelarens skriftliga avtal med föreningen upphör senare än vad som nämnts i punkt 13.1. b, upphör den fria övergångstiden den 2.9.

13.4. Vid fri övergångstid bestäms spelarstatusen (professionell, amatör under kontrakt, amatör) på basen av föregående spelsäsong.

13.5. Efter den fria övergångstiden kan spelaren få spelrätt till ny förening senast den 2.9. endast med samtycke från den tidigare föreningen. Tävlingsarrangören kan på ansökan bevilja undantag mot ovannämnda efter den 2.9 om det är frågan om en ungdomsspelare.

13.6. När spelaren har uppfyllt skyldigheterna enligt punkt 12.5 upphör den fria övergångstiden den 2.9 om dennes tidigare förening inte längre har något lag som deltar i officiell tävlingsverksamhet, där spelaren på basen av sin ålder skulle kunna spela eller sådant lag där hen enligt avtalet skulle kunna spela.

Registrering

13.7. Registrering till ny förening skall alltid göras innan spelaren spelar sin första officiella match i den nya föreningen. Den nya föreningen skall påbörja överflyttningen av spelarens representationsrätt i spelarregistersystemet senast den 2.9. Om registreringen inte är klar efter den 2.9 kan registreringen dock inte göras, om spelaren varit upptagen på laguppställningsförteckning i match med gamla föreningen efter den 2.9.

13.8. När en spelare övergår till en annan förening permanent eller med tidsbunden övergång mot en övergångsersättning, måste spelarens nya förening till förbundet överlämna ett skriftligt uppgjort övergångsavtal mellan föreningarna där övergångsersättningen framkommer.

Överflyttning av representationsrätt i Tipsligan och Herrarnas Etta

13.9. En spelares representationsrätt kan under spelsäsongen överflyttas till föreningar i Tipsligan och Herrarnas Etta under tidsperioderna 27.1–20.4 och 13.7–12.8. Nya föreningen skall be om representationsrätten via spelarregistersystemet från den tidigare föreningen inom ovannämnda tidsgränser, och registreringen till nya föreningen skall göras senast innan spelarens första officiella match i den nya föreningen. Spelares representationsrätt kan dock överflyttas även under tiden 21.4–12.7 till förening som spelar i Tipsligan eller Herrarnas Etta, men spelaren har under ifrågavarande tidsperiod ingen spelrätt i lag som spelar i Tipsligan eller Herrarnas Etta, utan endast i föreningens lag som spelar på lägre serienivåer och i ungdomslag samt i farmavtalslag.

13.10. Tidsgränserna i föregående punkt begränsar inte spelrätten för spelare i föreningarnas farmavtalsparters lag, samarbetsföreningar eller gemensamma lag under tiden 21.4–12.7.

13.11. Bollförbundets styrelse kan besluta om avvikande bestämmelser från punkt 13.9 i andra serier.

13.12. Förbundets tävlingsfunktion kan godkänna överflyttning av spelares representationsrätt till professionell under tiden 21.4–12.7 om spelarens tidigare förening och spelaren framlägger en tillförlitlig skriftlig utredning över att spelarens proffskontrakt med den tidigare föreningen upphört före den 21.4 och att spelaren inte spelat för någon förening i en officiell match i Finland eller i utlandet efter den 20.4. Högst två dylika överflyttningar av representationsrätt kan godkännas per förening under tiden 21.4–12.7.

Förening kan överklaga nekande beslut av tävlingsfunktionen till förbundets tävlingsarbetsgrupp inom 7 dygn från att beslutet givits. Tävlingsarbetsgruppens beslut är slutgiltigt.

Jakande beslut kan återkallas av förbundets tävlingsfunktion, om det senare framkommer omständigheter som hade gjort att det vid beslutstidpunkten hade blivit nekande beslut. Spelaren är utan spelrätt från det att beslutet återkallades, förutsatt att den nya föreningen och/eller spelaren har handlat i god tro i ärendet. I annat fall kan spelaren anses ha saknat spelrätt från och med den tidpunkt då det jakande beslutet gavs fram till den 12.8. I sådana fall följs tävlingsbestämmelsernas bestämmelser om förfarandet i punkterna 24 och 25.

14. Skydd för kvinnliga professionella spelare under graviditet

Villkoren som gäller skydd för kvinnliga professionella spelare under graviditet och som omnämns i dokumentet FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP), om inte Finlands nationella lagstiftning ger bättre skydd.

KAPITEL 4: SÄRSKILDA NATIONELLA REPRESENTATIONS- OCH SPELRÄTTSBESTÄMMELSER

15. Ungdomsspelares representationsbestämmelser

Ungdomsspelares lag i förening

15.1. Ungdomsspelare har i samma förening spelrätt i endast ett lag/serienivå. Ungdomsspelare har även spelrätt i sin förenings äldre ungdomslag samt i sin förenings alla seniorlag, dock i endast ett lag/serienivå.

15.2. Ungdomsspelare kan under samma dag spela på en serienivå i föreningens lag som spelar på olika serienivåer i samma åldersklass. Vid matcher på lägre serienivå kan dock sammanlagt högst fyra spelare delta som spelat i de övre serienivåernas senaste officiella matcher. Tävlingsarrangören kan vid regionala tävlingar göra undantag för det spelarantal som nämns i denna punkt.

15.3. Ungdomsspelare som

a) spelar i ett lag på högre serienivå i ungdomsserie efter den 31.5 får under våromgången inte längre spela för ett lag i samma förening eller gemensamt lag som spelar i samma åldersklass på lägre serienivå om inte laget på lägre serienivå efter den 31.5 har fler än tre matcher ospelade i våromgången, och då upphör ifrågavarande spelares spelrätt i laget på den lägre serienivån i och med våromgångens fjärde sista match. Denna punkt är ikraft endast om den lägre serienivåns vår- och höstomgångar anses vara skilda helheter.

b) spelar i ett lag på högre serienivå i ungdomsserie efter den 2.9 får under höstomgången inte längre spela för ett lag i samma förening eller gemensamt lag som spelar i samma åldersklass på lägre serienivå om inte laget på lägre serienivå efter den 2.9 har fler än tre matcher ospelade i höstomgången, och då upphör ifrågavarande spelares spelrätt i laget på den lägre serienivån i och med höstomgångens fjärde sista match.

Tävlingsarrangören kan i regionala serier göra undantag mot tidsgränserna/begränsningarna som nämns i punkterna a och b.

15.4. Ungdomsspelare har med i punkt 15.3 nämnda begränsningar spelrätt även efter 2.9 i alla av föreningens senior- och ungdomslag där spelaren enligt dessa bestämmelser har spelrätt. 

15.5. Ungdomsspelare får inte spela mer än en match per dag, med undantag för serier som spelas i turneringsform. Tävlingsarrangören kan ge tillstånd till att spela flera matcher per dag. 

15.6. I alla åldersklasser och serienivåer för ungdomar kan lag i sina matcher använda sig av två sådana spelare som är födda ett år före ifrågavarande series åldersklass. Dessa spelare har inte spelrätt i något annat lag som spelar i ungdomsserier, men de har spelrätt i seniorserier. Lagen skall anmäla namnen på de överåriga spelarna (högst 2/lag) till tävlingsarrangören innan spelarna spelar första matchen i serien eller första matchen i vår- eller höstomgången. I FM-kvalserien skall anmälan göras före lagets fjärde match i kvalserien. Efter FM-kvalserien skall YI-spelarna anmälas på nytt till våromgången och efter våromgången på nytt till höstomgången.

Namnen på de YI-spelare som används under våromgången, högst två stycken, skall dock anmälas till tävlingsarrangören senast den 31.5 och på höstsäsongen senast den 2.9. Tävlingsarrangören kan fastställa en seriespecifik hanteringsavgift.

FM-kvalserierna och FM-serierna anses var och en som en egen serie. Efter att ett lag spelat hälften av sina FM-seriematcher, har det rätt att byta YI-spelare genom att anmäla om detta till tävlingsarrangören före andra halvan av serien har börjat. FM-seriernas YI-anmälningar skall göras senast den 2.9.

15.7. Flickor/damer får spela i pojklag. Flicklag kan anmäla sig till pojkserier. När ett flicklag i föreningen spelar i pojkserie måste föreningen ha ett lag också i flicklagets egen åldersklass.

De flicklagsspelare som delar i pojkarnas 11 mot 11-serier kan vara ett år äldre än seriens åldersklass. I de övriga serierna deltar flicklagen i pojkarnas serie i egen åldersklass. För flicklag som spelar i pojkarnas 11 mot 11-serier finns ett ikraftvarande undantag kring regeln om överåriga enligt vilket en överårig spelare kan vara två år äldre än den för serien fastställda åldern. I övriga serier är den normala regeln för överåriga i kraft.

Regionerna kan bevilja undantag till denna regel.

Enskilda flickor kan spela i pojklag och vara ett år äldre än seriens åldersklass utan att detta räknas in i pojklagets kvot för undantagstillstånd. Flickspelare som spelar i pojkarnas serie får spela i flick-/damserierna enligt bestämmelserna kring normal spelrätt.

Regionerna kan på anhållan av förening bevilja undantagstillstånd med vilket en enskild pojke kan spela i ett flicklag.

Ändring av representationsrätt för ungdomsspelare efter 12.8

15.8. Utan hinder av vad som bestäms i punkt 13, kan representationsrätten för högst fem ungdomsspelare från annan förening som under samma säsong spelat endast på lägre serienivå eller endast i ungdomsserierna under tiden 13.8-15.11 överflyttas till seniorlag som deltar i nationell serie. Om laget har matcher efter den 15.11 kan överflyttning av representationsrätt göras fram till lagets sista match för säsongen.

Registrering till den nya föreningen skall göras innan spelarens första officiella match i den nya föreningen.

Spelaren har inte rätt att spela i den nya föreningens ungdomslag. Ändring av representationsrätt enligt denna punkt kan göras endast en gång per spelare under tiden 13.8-15.11 eller fram till lagets sista match för säsongen.

16. Seniorspelares lag

16.1. Seniorspelare kan spela i sin förenings alla seniorlag, dock endast i ett lag/serienivå.

16.2. Seniorspelare kan spela match med det lag som är på den lägre serienivån på den sjätte dagen efter att ha spelat match med det lag som är på den högre serienivån, och följande dag med laget på den högre serienivån efter att ha spelat match på den lägre nivån. I match på lägre serienivå kan vid ifrågavarande tidpunkt spela dock höst tre seniorspelare som spelat de sista matcherna med lagen på de övre serienivåerna.

16.3. Seniorspelare som efter 2.9 spelar match för ett lag på högre serienivå har inte längre rätt att under resten av spelsäsongen spela för ett lag som spelar på lägre serienivå. En spelare som spelat på en lägre serienivå kan vid vilket tidpunkt som helst flytta till ett lag på en högre serienivå, men efter att ha spelat på den högre serienivån, kan hen inte flytta tillbaka till den lägre serienivån.

16.4. Seniorlag som avses i denna punkt räknas inte som lag i Oldboysklasserna.

16.5. Om det är frågan om en YI-spelare som spelar i P20-serien, har spelaren rätt att spela med sin förenings ungdomslag dagen efter match med ett seniorlag.

17. I Finland fostrad spelare (FF-Spelare)

17.1. Denna punkt gäller följande serier: Damernas Liga, Damernas Etta, Tipsligan, Herrarnas Etta och Herrarnas Tvåa. Denna regel är även i kraft för dessa seriers lag i matcher i Finska Cupen.

17.2. Minst hälften av spelarna med spelrätt som är antecknade i det andra matchprotokollet skall vara FF-spelare, och minst fyra av dessa skall spela i matchen, undantaget är Herrarnas Tvåa där minst sex FF-spelare måste spela i matchen. Alla spelare som är antecknade i matchprotokollet skall vara på spelplatsen, antingen på planen eller på det tekniska området.

17.3. Om villkoren i punkt 2 inte uppfylls, anses laget ha använt spelare utan spelrätt. I sådana fall behandlas ärendet i enlighet med tävlingsbestämmelsernas punkt 25.

17.4. Bollförbundets styrelse kan om synnerligen tungt vägande skäl föreligger på anhållan av föreningen godkänna dispens mot denna punkt.

18. Representationsrättsbestämmelser för Oldboys-tävlingsverksamheten

18.1. Spelarens Oldboys-representationsrätt i åldersklassen är i den förening där hen spelar säsongens första officiella Oldboys-match i berörda åldersklass.

18.2. Spelare kan representera olika föreningar i olika Oldboys-åldersklasser.

18.3. Övergång under säsongen inom samma Oldboys-åldersklass mellan två olika föreningar förutsätter ändring av representationsrätten enligt punkt 12.

19. Ändring av representationsrätt och beviljande av speltillstånd i särskilda fall

19.1 Spelare kan på anhållan få representationsrätten ändrad och speltillstånd och spelrätt i ny förening senast den 2.9, eller om det gäller förening i Tipsligan eller Herrarnas Etta senast den 12.8 i följande särskilda fall:

a) tidigare föreningen, nya föreningen och spelaren har samtyckt till skiljeförfarande enligt punkt 27;

b) förening som vägrat speltillstånd avslutar sin verksamhet eller stryker fotboll från sin verksamhet;

c) förening utträder eller blir avsatt som medlem i förbundet;

d) i fall omnämna i punkt 6.12 eller

e) föreningen försummar på ett väsentligt sätt löneutbetalningar till spelare och andra förpliktelser som hänför sig till lagstiftning eller det skriftliga avtal som uppgjorts mellan spelare och förening.

f) föreningen kan inte delta i tävling och spelarnas övergång under spelsäsongen före den 3.9, eller om det gäller förening i Tipsligan eller Herrarnas Etta, är före den 13.8 inte möjlig på annat sätt med stöd av dessa bestämmelser.

19.2. Beslut om beviljande av speltillstånd görs ifråga om punkterna 19.1 b och c av den tidigare föreningens tävlingsarrangör och ifråga om punkterna 19.1 d och e av förbundets tävlingsarbetsgrupp då det gäller förening som deltar i herrarnas eller damernas tre högsta serier. Ifråga om regionala tävlingar fattas motsvarande beslut av den regionala utvecklingsgruppen för tävlings- och domarverksamhet eller av denna befullmäktigad person och ifråga om punkt 19.1 f Bollförbundets styrelse.

19.3. Beslut av organ nämnda i punkt 19.2 ersätter normal ändring av representationsrätten.

19.4. För att ansökan skall tas för behandling skall den lämnas in till beslutande organ före den 3.9, eller om det gäller förening i Tipsligan eller Herrarnas Etta, före den 13.8.

19.5. Tävlingsarrangör kan på anhållan bevilja tillstånd om att efter 2.9 få registrera målvakt istället för en målvakt som har skadat sig eller insjuknat efter den 2.9. För Tipsligan och Herrarnas Etta är datumet 12.8. Registreringstillståndet gäller endast nationella övergångar. Tävlingsarrangörens beslut är slutgiltigt.

20. Hävande av avtal och avtalstvister

20.1. Ensidigt upphävande av avtal under avtalsperioden är inte möjligt utan godkännbar orsak. För att garantera tävlingssystemets stabilitet får spelare inte automatiskt spelrätt i ny förening när spelaren ensidigt upphäver ett avtal.

20.2. Om en spelare har hävt ett avtal och föreningen motsätter sig detta, kan föreningen eller spelaren inom sju dygn efter att den fått kännedom om hävningen föra ärendet till behandling av förbundets tävlingsarbetsgrupp. Tävlingsarbetsgruppen beslutar om spelaren har rätt att häva ikraftvarande avtal och om spelaren kan få representationsrätt i den nya föreningen.

Tävlingsarbetsgruppens beslut kan överklagas till Bollförbundets styrelse inom sju dygn efter erhållet beslut.

20.3. Tävlingsarbetsgruppens eller Bollförbundets styrelses beslut kring spelares representations- och spelrätt följs så länge tills man med lagakraftvunnet beslut beslutar annat. 

20.4. Den nya förening som håller på att teckna eller som har tecknat avtal med en spelare som ensidigt upphävt sitt avtal kan bestraffas via disciplinärt förfarande.

20.5. Föreningen och spelaren kan föra sina avtalstvister vidare till skiljeförfarande vid Idrottens Rättsskyddsnämnd.

KAPITEL 5: ERSÄTTNING FÖR FOSTRING AV SPELARE

21. Fostrarpeng

21.1. Ur förbundets grundade fostrarfond utbetalas ersättning till i fostrarpengsbestämmelserna definierade fostrarföreningar för spelares träning och utveckling (fostrarpeng).

Fostrarfondens verksamhetsprincip är definierad i separata fostrarpengsbestämmelser godkända av Bollförbundets styrelse.

21.2. För den fostrarpeng som skall utbetalas i samband med internationella spelarövergångar tillämpas FIFA:s bestämmelser för spelares status och övergångar samt UEFA:s bestämmelser. Föreningarna i Tipsligan och Herrarnas Etta hör till den tredje kategorin bland FIFA:s fostrarpengskategorier. Övriga föreningar hör till fjärde kategorin.

21.3. När en spelare flyttar från utlandet till Finland tillämpas FIFA:s fostrarpengsbestämmelser och principer på denne endast om spelaren klassificeras som professionell i Finland.

KAPITEL 6: INTERNATIONELLA SPELARÖVERGÅNGAR OCH UTLÄNNINGSKVOT

22. Internationella spelarövergångar

22.1. Vid internationella spelarövergångar måste regler och bestämmelser givna av FIFA och vederbörande förbund följas.

22.2. Internationell spelarövergång till Finland kan göras under tiden 27.1–20.4 och 13.7–12.8. Undantag för dessa tidsperioder finns i punkt 22.11.

22.3. Vid internationella spelarövergångar skall FIFA:s TMS-system användas. Professionella spelares övergångar förs alltid in i systemet av föreningen. Amatörspelares internationella övergång kan föras in i systemet också av förbundet, om föreningen saknar användarrättigheter till TMS-systemet.

För att en spelare under pågående säsong ska kunna registreras i förbundets medlemsförening, skall internationellt speltillstånd anhållas före 20.4 kl. 18.00 om övergången sker under tiden 27.1–20.4 och före 12.8 kl 18.00 om övergången sker under tiden 13.7–12.8. Representationsrättens registreringsavgift skall vid internationella övergångar betalas senast innan spelaren spelar i den nya föreningen. Ifrågavarande registreringsavgift skall i vilket fall som helst dock betalas senast en månad efter att man erhållit intyg för internationell övergång.

Förbundets tävlingfunktion kan godkänna överflyttning av spelares internationella representationsrätt till professionell spelare under tiden 21.4–12.7 om spelarens tidigare förening och spelaren framlägger en tillförlitlig skriftlig redogörelse över att spelarens proffskontrakt med den tidigare föreningen har upphört före den 21.4 och att spelaren inte spelat i någon förening i Finland eller i någon officiell match i utlandet efter 20.4 och att spelarens tidigare förbund inte motsätter sig övergången. Dylika överflyttningar av internationella representationsrätter kan godkännas för högst två per förening under tiden 21.4–12.7.

Förening kan överklaga nekande beslut av tävlingsfunktionen till förbundets tävlingsarbetsgrupp inom sju dygn från att beslutet givits. Beslut av tävlingsarbetsgruppen är slutgiltigt.

Ett jakande beslut kan återkallas av förbundets tävlingsfunktion, om det senare framkommer omständigheter som vid tidpunkten för beslutet hade lett till att det hade blivit ett nekande beslut. Spelaren saknar spelrätt från det att beslutet återkallas, förutsatt att den nya föreningen och/eller spelaren har handlat i god tro i ärendet. I annat fall kan spelaren anses ha saknat spelrätt från den tidpunkten då det föregående beslutet om beviljande av spelrätt fattats fram till den 12.8. Då följs förfarandereglerna i tävlingsbestämmelsernas punkter 25 och 26.

22.4. Rätten för spelare registrerad i förbundets medlemsförening att representera utländsk förening bestäms i enlighet med det nya representationslandets nationella förbunds bestämmelser. För övergång bör man få tillstånd av förbundet och av den medlemsförening som ger ifrån sig spelarens representationsrätt, och dessutom måste FIFA:s regler och bestämmelser följas.

22.5. Då en förening begär ett internationellt speltillstånd för sin spelare av förbundet, bör föreningen ge förbundet en redogörelse för avtalet mellan spelaren och föreningen samt över övergångsavtalet mellan föreningarna.

22.6. Något internationellt speltillstånd krävs inte för spelare under 10 år.

22.7. Spelare vars internationella speltillstånd finns hos ett annat nationellt förbund får spelrätt att spela i officiell match i Finland omedelbart då denne har fått internationellt speltillstånd från sitt tidigare förbund, dennes spelpass är betalt, erforderligt försäkringsskydd har ordnats och den internationella representationsrättens registreringsavgift enligt serienivå eller enligt spelarens ålder har betalts till förbundets konto.

22.8. Internationella spelarövergångar är tillåtna endast om spelaren fyllt 18 år.

Följande undantag tillämpas i punkt 22.8:

a) Spelarens föräldrar flyttar till den nya föreningens hemland av andra än fotbollsrelaterade orsaker

b) Övergången sker inom Europeiska Unionen eller Europeiska samarbetsområdet och spelaren är 16–18 år gammal.

I detta fall skall den nya föreningen uppfylla följande villkor:

i) föreningen skall garantera spelaren ändamålsenlig fotbollsutbildning och/eller -träning

ii) föreningen skall garantera spelaren förutom fotbollsutbildning/-träning även sådan akademisk och/eller professionell utbildning och/eller träning, som gör det möjligt för spelaren att ha en annan karriär, skild från fotbollen, efter spelarkarriären

iii) föreningen skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa, att spelaren tas om hand på bästa möjliga sätt (optimala levnadsförhållanden i värdfamiljen eller i föreningens inkvartering, mentor utsedd av föreningen o.s.v.)

iv) då föreningen registrerar spelaren skall den skicka bevis till vederbörande förbund om att den följer ovannämnda förpliktelser.

c) Spelaren bor högst 50 km från riksgränsen och den grannstats förbundsförening som spelaren vill registrera sig i är även den belägen högst 50 km från denna gräns. Avståndet mellan spelarens vistelseort och föreningens kansli får vara högst 100 km. I dylika fall måste spelaren fortsätta att bo hemma och bägge förbunden måste godkänna övergången.

d) Spelaren registreras för första gången och har bott i Finland oavbrutet i minst fem år

e) Spelaren deltar i ett program för utbyteselever i Finland

f) Spelaren har flyttat till Finland ensam eller med sina föräldrar av humanitära skäl

Denna punkts bestämmelser gäller även spelare som aldrig varit registrerad i någon förening och som inte är medborgare i det land där hen tänker registrera sig.

I denna punkt avsedda internationella övergångar behandlas alltid av FIFA:s Players Status Committee.

Registreringsavgiften för spelarens representationsrätt är i de fall som avses i denna punkt registreringsavgiften för den internationella övergångens representationsrätt enligt spelarens nya spelarstatus.

22.9. Med undantag från de föregående underpunkterna i punkt 22, kan spelare som fyllt 18 år registreras som amatör eller hobbyspelare utan internationell övergång, så länge spelaren inte har spelat officiella matcher någonstans under de senaste 30 månaderna. I samband med registrering måste ett skriftligt intygande infogas i systemet där både spelaren och föreningen med sina underskrifter intygar att spelaren inte har spelat officiella matcher någonstans under de senaste 30 månaderna.

Om det senare framkommer att spelaren har spelat officiella matcher eller match under de senaste 30 månaderna före registreringen, kan spelaren anses ha spelat utan spelrätt i Finland och dessutom kan spelaren anses ha vilselett tävlingsarrangören.

I ovannämnda fall kan spelaren inte registreras som professionell eller amatör under kontrakt inom två år från registreringen på annat sätt än genom att ansöka om internationellt speltillstånd.

22.10. Asylsökande och person som varit asylsökande, och som redan på grund av detta har fått uppehållstillstånd, kan registreras tillfälligt som ny spelare utan internationell spelarövergång på följande villkor:

a) Spelare har inte spelat officiella matcher utomlands de senaste 30 månaderna. Spelaren och föreningen ansvarar för riktigheten i detta. Om det senare framkommer att spelaren har spelat officiella matcher eller match under de senaste 30 månaderna före registreringen, kan spelaren anses ha spelat utan spelrätt i Finland och dessutom kan spelaren anses ha vilselett tävlingsarrangören.

b) Spelare kan registreras som endast amatör eller hobbyspelare, med andra ord kan spelaren på basen av registreringen inte spela i Tipsligan, Nationella Ligan, Herrarnas Etta, Damernas Etta eller Herrarnas Tvåa. Med registrering enligt denna regelpunkt kan man inte heller spela P20-, P17- eller F18-åldersklassernas FM-serier, Ettor eller FM-kval.

c) Då spelare registreras som ny spelare skall det som bevis på att spelaren har asylsökandestatus till Pelipaikka-systemet bifogas ett ID-kort som fås från asylmottagningen. På ID-kortet skall finnas personens foto, namn och nationalitet. Om något sådant inte är tillgängligt, kan efter övervägande även annat myndighetsbevis godkännas där ovannämnda uppgifter framkommer.

d) Om spelarens asylansökan avslås, anses spelaren därefter sakna spelrätt. Innan beslutet vunnit laga kraft kan tävlingsarrangören på anhållan av spelaren/föreningen bevilja spelaren tillfällig spelrätt tills beslutet vunnit laga kraft.

e) Om asylsökande beviljas uppehållstillstånd, kan spelarregistreringen ändras till permanent genom att man ersätter det ID-kort som tidigare bifogades till registret med en kopia av passet eller motsvarande personkort som beviljats av myndigheterna.

22.11. Oberoende av bestämmelserna i punkt 22.2 kan spelare registreras som amatör även under tiden 16.11–12.7 då följande villkor uppfylls:

Spelare flyttar till:

a) lag som deltar i serie arrangerad av regionen eller

b) Damernas Tvåa eller flicklag som deltar i F18 FM-serien, dess kval eller i F18 Ettan eller

c) pojklag i P20 eller P17 FM-serien, i dessas kval eller i dessas Ettor

Enligt denna punkt får som amatör registrerad spelare inte spela på de tre högsta serienivåerna för herrar och på de två högsta serienivåerna för damer förrän 13.7.

22.12. Oberoende av bestämmelserna i punkt 22.2 kan spelare registreras som amatör även under tiden 13.8–2.9 om följande villkor uppfylls:

Spelare flyttar till:

a) lag som deltar i serie arrangerad av regionen eller

b) till Damernas Tvåa eller flicklag i F18 FM-serien, dess kval eller i F18 Ettan eller

c) pojklag i P20 eller P17 FM-serien, i dessas kval eller i dessas Ettor

I punkt 22.12 avsedd spelare får inte spelrätt i annan förening och dennes spelarstatus kan inte heller ändras inom samma förening under pågående spelsäsong före den 16.11, och inte heller efter detta innan dess lags seriesäsong avslutats dit statusändringen skulle göras.

Spelare som flyttar till lag i nationell pojk- eller flickserie får inte spela i seniorlag på de tre högsta serienivåerna för herrar och på de två högsta serienivåerna för damer före den 16.11 och inte heller efter detta innan dess lags seriesäsong har avslutats dit statusändringen skulle göras.

23. Utlänningskvot

23.1. Lag som spelar i Tipsligan, Herrarnas Etta och Herrarnas Tvåa samt i Nationella Ligan och Damernas Etta får i en match ha högst tre utländska spelare i laguppställningen. Regionen kan ha egna bestämmelser i de egna serierna.

23.2. Till utlänningskvoten räknas inte spelare, som före starten av innevarande spelsäsong varit registrerad under minst fem spelsäsonger i förbundets medlemsförening. Tidsbunden övergång till utlandet upphäver inte spelarens representationsrätt i en finländsk förening efter utgången av den tidsbundna övergången.

23.3. Bestämmelserna i denna punkt gäller inte medborgare i UEFA:s medlemsländer och inte heller medborgare vilkas nationer har avtal med Europeiska Unionen med vilket man förbjuder diskriminering av arbetskraft mellan avtalsparterna.

23.4. Om fler än tre utländska spelare i enlighet med denna punkt har spelat i samma match anses laget ha använt spelare utan spelrätt. I sådana fall behandlas ärendet i enlighet med punkt 25 i dessa tävlingsbestämmelser.

KAPITEL 7: DOMARVERKSAMHET

24. Att vara verksam som domare

24.1. För varje spelsäsong skall domare genomgå kurs fastställd av förbundet eller regionen samt konditionstest. Dessutom måste hen ha ett ikraftvarande spel- eller domarpass.

24.2. Domarens behörighet och klassificering fastställs av förbundet eller regionen för varje spelsäsong. Domaren är ansvarig för sin verksamhet gentemot Bollförbundets styrelse.

Person som är verksam som domare utan spel- eller domarpass bestraffas i enlighet med förbundets straffbestämmelser, om det inte är frågan om person som omnämns i punkt 24.6.

24.3. Varje enskild domare är skyldig att sköta domaruppdragen i enlighet med bestämmelserna för nationella eller regionala serier. De nationella seriernas matcher går i första hand.

24.4. Domare får, efter meddelande till förbundet eller regionen, fungera som domare i annan än av förbundet, regionen eller förening arrangerad match eller i turnering som är godkänd av regionen eller förbundet. Förbundet eller regionen kan dock förbjuda ifrågavarande verksamhet.

24.5. I alla officiella matcher bör man som domare och assisterande domare använda av förbundet eller regionen godkända domare eller spelledare.

Tävlingsarrangören utser i regel domare och assisterande domare till matcherna och beslutar om det skall användas assisterande domare i match.

Tävlingsarrangören ansvarar för att de som utses till uppdragen inte är medlemmar i de föreningar som spelar och att de inte är förhindrade på basen av domarverksamhetens jävighetsregler eller på annat sätt. Om en till match tillsatt domare är förhindrad på ett i denna punkt meddelat, sätt måste denne omedelbart anmäla detta till tävlingsarrangören som på grundade anledningar kan bevilja lindringar i jävet från fall till fall eller som är i kraft tills vidare.

24.6. Domaren måste i enlighet med tävlingsarrangörens anvisningar komma i tillräckligt god tid till matchplatsen för kontrollåtgärder.                                                             

Om domaren inte är på plats vid tidpunkten för avspark bör den mest lämpliga tillgängliga domaren utses till domare. Ifall ingen domare finns tillgänglig bör de deltagande lagen tillsammans välja en lämplig person som domare och mot detta val kan inte inlämnas protest. Den som valts till domare har till tillämpliga delar samma rättigheter och skyldigheter som domare som utses till match av tävlingsarrangör. Om lagen inte kan uppnå enlighet kring valet av domare, flyttas matchen och spelas på ny tidpunkt.

Om endast en del av de domare som utsetts till matchen är på plats, beslutar de vem som fungerar som domare och vem som fungerar som assisterande domare. 

24.7. Domaren är skyldig att meddela matchens resultatuppgifter i enlighet med tävlingsarrangörens direktiv och bestämmelser.

24.8. Hemmalaget är skyldigt att anmäla om domaren uteblivit samt att meddela matchresultat och statistikanteckningar till tävlingsarrangören.

24.9. Domare som försummat sitt uppdrag kan bestraffas i enlighet med förbundets straffbestämmelser.

24.10. Dessa bestämmelser gäller i tillämpliga delar även assisterande domare och fjärde domaren.

Kapitel 8: Spelare utan spelrätt, protester, skiljeförfarande vid ärenden gällande övergångsersättning och disciplinär makt

25. Spelare utan spelrätt

25.1. Spelare saknar spelrätt, om:

– spelaren är i spelförbud, funktionärsförbud eller om tävlingsarrangören konstaterar att spelaren saknar spelrätt eller;

– spelaren saknar representationsrätt i föreningen eller spelrätt i matchen, och denne inte kan representera annan förening med stöd av farmavtals- eller samarbetsföreningsbestämmelserna eller bestämmelserna för gemensamt lag eller;

– spelaren inte är antecknad i laguppställningen i matchprotokollet eller;

– spelaren saknar ikraftvarande spelpass som krävs för serien eller;

– spelaren saknar speltillstånd från tidigare föreningen eller tävlingsarrangören eller;

- spelaren har beviljats speltillstånd med stöd av dessa bestämmelsers punkter 13.12 eller 22.3 och som har baserat sig på felaktiga uppgifter, och spelarens nya förening inte har handlat i god tro.

- föreningen har brutit mot Tävlingsbestämmelsernas punkter 17 eller 23. Då anses minst en spelare sakna spelrätt.

Även spelare som saknar erforderligt försäkringsskydd eller som inte har aktiverat sin fotbollsroll kan anses vara spelare utan spelrätt av tävlingsarrangören.

25.2. Om ett lag har spelat med en spelare utan spelrätt eller har brutit mot punkt 12.6, bör laget med tävlingsarrangörens beslut dömas som förlorare. Om det lag som är skyldigt till förseelsen har förlorat matchen med minst tre mål, kvarstår resultatet. I annat fall fastställs resultatet till förlust 3-0.

25.3. Om båda lagen i sin inbördes match har använt en eller flera spelare utan spelrätt, eller har brutit mot punkt 12.16, kvarstår matchresultatet och förseelserna behandlas via disciplinärt förfarande i enlighet med straffbestämmelserna.

25.4. Tävlingsarrangören bör fatta beslut i ärendet som nämns i punkt 25.2 inom två veckor efter att matchen spelats eller efter att protesten inlämnats. Detta beslut kan överklagas inom 7 dygn efter att beslutet erhållits till förbundets protestutskott när det gäller nationella tävlingar och till arbetsgrupp som behandlar disciplin- och protestärenden när det gäller tävlingar arrangerade av regionen. I förfarandet tillämpas i tillämpliga delar bestämmelserna i punkt 26.

26. Protester

26.1. Protest mot förseelser mot tävlingsreglerna eller andra bestämmelser gällande tävlingsverksamheten kan göras av förening som deltar i samma serie i samma grupp. Protest kan inte framläggas mot skriftliga tolkningsbeslut som fattats senast tre dygn före match av förbundets generalsekreterare eller av denne utsedd person.

26.2. Protest skall skickas skriftligen inom två dygn efter match till tävlingsarrangören. Om protesten gäller spelares spelrätt skall den skickas inom sju dygn efter matchen. Protesten bör motiveras grundligt och till den bör bifogas kvitto på att protestavgiften som bestämts av tävlingsarrangören har betalats. Protesten behandlas inte om protestavgiften inte betalats i tid eller om protesten inte är tillräckligt motiverad.

Avgiften återbetalas om protesten godkänns.

26.3. Till den som protesten gäller skall ges tillräckligt med tid för att avge ett svaromål.

26.4. Protest och svaromål skickas i regel per e-post.

26.5. Protester på grund av spelplan eller dess utrustning granskas inte om man inte före matchstart anmält om dessa åt domare.

Domares beslut ifråga om match är i enlighet med fotbollsreglernas 5 § slutgiltiga. Protester mot dylika beslut kan i regel inte leda till omspelsmatch. Tävlingsarrangören kan dock besluta om omspelsmatch, om domaren har fattat ett beslut som strider mot fotbollsreglerna.

26.6. Protesten bör behandlas inom två veckor efter att den inkommit till tävlingsarrangören. Regionerna kan flytta avgörandet av ärendena till utnämnda personer på förbundets kansli för hantering av protestärenden. Om förening som deltar i samma grupp i samma serie är missnöjd med det beslut som fattats angående protesten, är det möjligt att inom sju dygn efter erhållet beslut överklaga hos förbundets protestutskott när det gäller nationella tävlingar och hos regionernas arbetsgrupper som behandlar disciplin- och protestärenden när det gäller tävling arrangerad av regionerna. Till överklagandet skall bifogas kvitto på betalning av förbundets fastställda avgift för överklagande. Avgiften återbetalas om överklagandet godkänns.

26.7. Beslut som fattats av protestnämnden gällande nationella serier och beslut som fattats av den regionala arbetsgruppen som behandlar disciplin- och protestärenden gällande tävlingar arrangerade av regionen är slutgiltiga.

27. Skiljeförfarande

27.1. Skiljeförfarande kan användas för att bestämma nivå på övergångssumma.

För att sätta igång skiljeförfarande krävs samtycke av den överlåtande och den mottagande föreningen samt spelaren.

Skiljeförfarandet bör inledas senast 90 dygn efter att spelaren registrerats i den nya föreningen. Därefter kan övergångsersättning inte fastställas via förbundets skiljeförfarande.

27.2. Vid skiljeförfarande fungerar en skiljeman som medlare. Till skiljeman utbetalas inget arvode.

Efter att begäran om inledande av skiljeförfarande inkommit ber förbundets generalsekreterare eller av denne utsedd person utan dröjsmål om förslag på skiljeman av båda föreningarna. Förslaget skall ges inom en vecka.

Om föreningarna föreslår samma person som skiljeman, utnämner förbundet personen till uppgiften. I annat fall är det förbundets generalsekreterare som utnämner skiljemannen.

Efter utnämnande bör skiljemannen genast inleda förlikningsförfarandet och få det avslutat så fort som möjligt, senast 30 dygn från att uppdraget erhållits. Skiljemannen bör även reservera möjlighet för ifrågavarande spelare att bli hörd.

Skiljemannens beslut om övergångsersättningens storlek och betalningssätt är bindande för bägge parter. Om skiljemannens beslut inte efterföljs inom 14 dygn efter att beslutet erhållits kan ärendet tas för behandling av förbundets disciplinutskott.

Kostnaderna för skiljeförfarande delas jämnt mellan föreningarna.

27.3. Vid fastställande av spelares övergångsersättning beaktas i synnerhet följande fyra faktorer:

– spelarens ålder

– spelarens status (amatör eller professionell)

– den tidigare föreningens kostnader för spelaren och

– den allmänna nivån på övergångsersättningar

27.4. Vid fastställande av övergångsersättning följs även FIFA:s och UEFA:s direktiv och bestämmelser på ett vägledande sätt.

28. Disciplinär makt

28.1. Organ som utövar disciplinär makt ifråga om de förseelser som omnämns i förbundets straffbestämmelser är i nationella tävlingar det disciplinutskott som Föreningsparlamentet tillsatt och i tävlingar arrangerade av regionerna den regionala arbetsgruppen som behandlar disciplin- och protestärenden och som tillsatts av Föreningsparlamentet.

Vid brott mot dessa bestämmelser eller andra särskilda bestämmelser som Bollförbundets styrelse fastställt, kan ärendet tas för behandling av disciplinutskottet.

28.2. I tävlingar arrangerade av förbundet och regionerna är det dock förbundets generalsekreterare eller av denne utsedda personer som använder sig av bestraffningsrätten i fall som omnämns i punkt 4 i förbundets straffbestämmelser.

KAPITEL 9: SÄRSKILDA BESTÄMMELSER KRING TÄVLINGSVERKSAMHETEN

29. Högsta nationella serierna

29.1. Förbundet och de sammanslutningar som administrerar de högsta nationella serierna kan tillsammans komma överens om arrangerande av de högsta nationella fotbollsserierna och övriga serier. I dessa serier följs i tillämpliga delar dessa tävlingsbestämmelser eller av Bollförbundets styrelse godkända särskilda bestämmelser för ifrågavarande serier.

29.2. Dessa sammanslutningar kan dessutom ha egna, för dem bindande bestämmelser, som inte får stå i konflikt med dessa tävlingsbestämmelser.

30. Ekonomiska bestämmelser

Föreningarna är bundna av de av Bollförbundets styrelse godkända ekonomiska bestämmelserna för föreningar som deltar i de nationella serierna.

31. Farmavtalsregler

Överflyttningen av spelare mellan farmavtalsparter, av vilka minst den ena deltar i nationell serie för vuxna arrangerad av förbundet, regleras av farmavtalsreglerna som Bollförbundets styrelse godkänt.

Farmavtalsreglerna som gör det möjligt för spelare att flytta mellan två föreningar som deltar på olika serienivåer för vuxna inom samma region, bekräftas av vardera regions regionala utvecklingsgrupp för tävlings- och domarverksamhet.

32. Samarbetsföreningsbestämmelser och bestämmelser för gemensamt lag

Ungdomsspelares övergångar regleras i godkända samarbetsföreningsbestämmelserna och i bestämmelserna för gemensamt lag som godkänts av Bollförbundets styrelse.

33. Särskilda bestämmelser för ungdomars tävlingar

Särskilda bestämmelser kan utfärdas för nationella ungdomsturneringar.

34. Särskilda bestämmelser för serier i cupformat

Tävlingsarrangören kan besluta om särskilda bestämmelser ifråga om dessa serier.

35. All Stars-programmet

I tävlingsverksamheten för barn och ungdomar tillämpas det av Bollförbundets styrelse bekräftade All Stars-programmet och de seriespecifika bestämmelser som gjorts på basen av detta.

36. Bestämmelser kring varningar och utvisningar

Varningarnas och utvisningarnas inverkan på spelarens spelrätt regleras i Bestämmelserna för varningar och utvisningar som godkänts av Bollförbundets styrelse.

37. Representantbestämmelser

Representanternas verksamhet regleras i representantbestämmelserna som godkänts av Bollförbundets styrelse.

KAPITEL 10: SÄRSKILDA BESTÄMMELSER

38. Publicering av regler

Bestämmelserna kring tävlingsverksamheten som fastställs av Bollförbundets styrelse publiceras på förbundets internetsidor på adressen palloliitto.fi. De versioner som publiceras på internetsidorna är officiella. Vid motstridigheter mellan språkversionerna är det den finskspråkiga som är den primära.

39. Övervakning

Förbundet och dess regioner skall övervaka att dessa tävlingsbestämmelser och de bestämmelser som utfärdats på basen av dessa följs, och vid behov inleda disciplinärt förfarande eller ändra på matchens slutresultat eller förelägga en avgift som fastställs av tävlingsarrangören för förseelse, åtgärd eller försummelse. Övervakningen måste behandla alla jämlikt.

40. Tidsfrister

40.1. Om förfallodagen för en tidsbunden åtgärd som omnämns i dessa bestämmelser eller i de särskilda bestämmelserna kring tävlingsverksamheten är lördag, söndag eller annan helgdag får avgiften eller åtgärden betalas följande vardag. Representationsrättens registreringsavgift skall dock alltid betalas innan spelaren spelar officiell match.

40.2. Om det i dessa bestämmelser angetts en tidsfrist på ett antal dagar efter en angiven dag inom vilken tid någon åtgärd tidigast kan vidtas eller senast måste vidtas, räknas den angivna dagen inte in i tidsfristen vid beräkning av tidsfristen.

41. Övrigt

Beslut i sådana ärenden kring tävlingsverksamheten som inte har omnämnts i dessa bestämmelser fattas av Bollförbundets styrelse eller av denna tillsatt organ.