SUOMEN PALLOLIITON EDUSTAJAMÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2022

Mikäli pelaaja tai seura käyttää sopimusneuvotteluissaan edustajaa, on edustajasta toimitettava Palloliitolle sääntöjenmukainen edustajailmoitus sekä edustussopimus.

OHJEET JA LOMAKKEET

1. EDUSTAJAN REKISTERÖINTIOHJE:

Intermediary registration process guide in English >>

Rekisteröityminen tapahtuu sähköpostitse. Sähköpostiviestiin kirjataan seuraavat tiedot:

- Edustajan nimi
- Edustajailmoitus liitteenä
- Edustajan henkilöllisyyden todistus (Passi/id-kortti) liitteenä
- Kuitti rekisteröintimaksusta liitteenä

Liiketapahtumien yhteydessä tulee toimittaa sähköpostitse:
- Edustussopimus liitteenä

Rekisteröintisähköposti lähetetään osoitteeseen [email protected]. Kun rekisteröinti on hyväksytty, edustajalle lähetetään vahvistussähköposti.

2. EDUSTAJAILMOITUSLOMAKKEET:

 

3. EDUSTUSSOPIMUSPOHJA:

Edustajan ja pelaajan tai seuran välillä on tehtävä edustussopimus. Edustussopimuksen tulee sisältää vähintään edustusmääräyksissä määritellyt asiat. Sopimuksen teossa voidaan käyttää Suomen Palloliiton edustussopimuspohjaa.

- Edustussopimuspohja >>

4. MAKSUJEN ILMOITTAMISOHJE:

Kaikki edustajalle maksetut korvaukset ja maksut tulee ilmoittaa Suomen Palloliitolle. Palloliitto julkaisee kaikkien rekisteröityjen edustajien nimet ja liiketapahtumat, joihin nämä ovat osallistuneet. Lisäksi julkaistaan kalenterivuosittain tiedot edustajille maksettujen korvausten ja maksujen kokonaissummista sekä edustajalle seurojen maksamat maksut seurakohtaisesti eriteltynä.

5. EDUSTAJAN REKISTERÖINTIMAKSU:

Rekisteröintimaksu on 100 € ja rekisteröinti on voimassa kalenterivuoden loppuun. Maksu maksetaan Palloliiton tilille FI75 5789 5420 0050 63. SWIFT-osoite OKOYFIHH. Maksuun viestiksi teksti: "Edustajan rekisteröinti" +edustajan nimi.

6. REKISTERÖIDYT EDUSTAJAT / REGISTERED INTERMEDIARIES

 

EDUSTAJAMÄÄRÄYKSET

7. EDUSTAJAMÄÄRÄYKSET

7.1. MÄÄRITELMÄT

Alaikäinen: Pelaaja, joka ei ole vielä täyttänyt 18 vuotta.

Bruttotulo: Pelaajan seuralta saama korvaus veronalaista tuloa ennen veroja ja ilman mahdollisia bonuksia.

Edustaja: Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka joko ilmaiseksi tai maksua vastaan edustaa neuvotteluissa pelaajia ja/tai seuroja pelaajasopimuksia solmittaessa tai edustaa seuroja siirtosopimuksia solmittaessa.

Edustajailmoitus: Edustajamääräysten liitteiden 1 ja 2 mukainen allekirjoitettu ilmoitus edustajana toimimisesta.

Edustussopimus: Edustajan ja pelaajan tai seuran välinen sopimus.

FIFA: Kansainvälinen jalkapalloliitto, Fédération Internationale de Football Association.

Kansallinen liitto / liitto: FIFA:n alainen ja tunnustama kansallinen jalkapalloliitto.

Liiketapahtuma: Sopimusneuvottelu, jonka perusteella osapuolten välille syntyy kohdan 7.1 mukainen sopimus.

Maanosaliitto: FIFA:n alaisten, samaan maanosaan kuuluvien kansallisten liittojen muodostama liitto.

Pelaajasiirto: Pelaajan edustusoikeuden kirjaaminen uuteen seuraan.

Seura: Yhdistys tai yhteisö, joka on suorasti tai epäsuorasti Palloliiton tai muun kansallisen jalkapalloliiton alainen.

Palloliitto: Suomen Palloliitto.

Ulkomainen seura: seura tai yhdistys, joka kuuluu muuhun kansalliseen jalkapalloliittoon kuin Palloliittoon.

HUOM.: Luonnollisiin henkilöihin viittaavat termit koskevat molempia sukupuolia sekä oikeushenkilöitä. Kaikki yksikkömuodossa olevat termit viittaavat myös monikkoon ja päinvastoin.

7.2. YLEISET PERIAATTEET

7.2.1. Nämä määräykset koskevat edustajan palveluiden käyttöä pelaajien ja seurojen toimesta:

a) solmittaessa sopimusta pelaajan ja seuran välillä, tai
b) solmittaessa siirtosopimusta kahden seuran välillä

7.2.2. Pelaajilla ja seuroilla on oikeus käyttää edustajan palveluita työ- tai siirtosopimusta solmittaessa.

7.2.3. Pelaajien ja seurojen tulee noudattaa asiaankuuluvaa huolellisuutta edustajien valinta- ja palkkausprosessin aikana. Tässä yhteydessä se tarkoittaa sitä, että pelaajien ja seurojen tulee varmistaa asianmukaisella huolellisuudella, että edustajat allekirjoittavat edustajailmoituksen sekä osapuolien välisen edustussopimuksen.

7.2.4. Aina kun edustaja osallistuu sopimusneuvotteluihin, jonka perusteella osapuolten välille syntyy kohdan 7.2.1 mukainen sopimus, hänet on rekisteröitävä kohdan 8 mukaisesti. Rekisteröinnin lisäksi Palloliitolle on toimitettava edustussopimus Palloliiton määräysten mukaisesti.

7.2.5. Pelaajat tai seurat eivät saa palkata FIFA Statutes -sääntöjen Definitions -osion kohdan 13 mukaisia toimijoita edustajikseen.

7.2.6. Näissä Palloliiton edustajamääräyksissä esitetyt määräykset eivät vaikuta käsiteltävän pelaaja- tai siirtosopimuksen kelpoisuuteen.

8. EDUSTAJIEN REKISTERÖINTI

8.1. Palloliitto rekisteröi edustajat myöhemmin näissä määräyksissä kuvatulla tavalla. Palloliitto voi myöhemmin ilmoittaa muutoksista rekisteröinnissä, rekisteröintimaksuissa tai tietojen julkaisemisessa.

8.2. Rekisteröityminen tapahtuu toimittamalla edustajailmoitus ja maksamalla rekisteröintimaksu. Edustajan tulee rekisteröityä tai olla rekisteröitynyt aina kun hän osallistuu henkilökohtaisesti johonkin liiketapahtumaan. Edustajan palveluita käyttävä pelaaja ja/tai seura vastaavat yhdessä edustajan kanssa liitteiden 1 tai 2 mukaisen edustajailmoituksen toimittamisesta Palloliitolle.

8.3. Edustajan rekisteröinnin yhteydessä peritään Palloliiton tilille suoritettava 100 euron vuosittainen rekisteröintimaksu. Kuitti rekisteröintimaksun maksutapahtumasta on toimitettava Palloliitolle rekisteröinnin yhteydessä. Edustajan rekisteröinti on voimassa kalenterivuoden loppuun saakka.

8.4. Kun pelaaja tekee pelaajasopimuksen Palloliiton alaisen seuran kanssa kohdan 7.2.1 a mukaisesti, tulee edustajaa käyttäneen pelaajan tai edustajan toimittaa Palloliitolle kohdan 2 mukainen edustajailmoitus ja edustajasopimus liiketapahtumassa pelaajaa avustaneesta edustajasta. Tämä koskee myös uudelleen neuvotellessa pelaajasopimuksia.

8.5. a) Kun Palloliiton alainen seura tekee pelaajasopimuksen pelaajan kanssa tai siirtosopimuksen toisen seuran kanssa pelaajan siirtymisestä seuraan kohdan 7.2.1 b mukaisesti, tulee edustajaa käyttäneen seuran tai edustajan toimittaa Palloliitolle kohdan kohtien 2 ja 3 edustajailmoitus ja edustussopimus liiketapahtumassa seuraa avustaneesta edustajasta.

b) Kun Palloliiton alainen seura tekee edustajan avustuksella siirtosopimuksen pelaajan siirtymisestä ulkomaiseen seuraan kohdan 7.2.1 b mukaisesti, tulee Palloliiton alaisen seuran toimittaa pelaajan uuden seuran kansalliselle liitolle edustajailmoitus sekä mahdolliset muut ulkomaisen seuran kansallisen liiton vaatimat dokumentit liiketapahtumassa seuraa avustaneesta edustajasta. Lisäksi seuran tulee toimittaa kopio edustajailmoituksesta myös Palloliitolle. Tästä edustajailmoituksen kopiosta Palloliitto ei peri maksua.

c) Kun ulkomainen seura tekee siirtosopimuksen pelaajan siirrosta Palloliiton alaiseen seuraan kohdan 7.2.1 b mukaisesti, tulee ulkomaisen seuran toimittaa Palloliitolle edustajailmoitus ja edustussopimus edustajasta, joka avusti seuraa liiketapahtumassa.

8.6. Pelaajien, seurojen tai edustajien tulee toimittaa edustajailmoitus Palloliitolle aina, kun kyseessä on jokin näiden määräysten kohdan 7.2.1 mukainen toiminta. Mikäli asianmukainen edustajailmoitus on aiemmin tehty kuluvalle kalenterivuodelle hyväksytysti ja jos näihin tietoihin ei ole tullut muutoksia, uutta edustajailmoitusta ei tarvita (ks. kohta 8.3). Lisäksi pelaaja, seura tai edustaja ovat Palloliiton niin vaatiessa velvoitettuja toimittamaan lisädokumentteja edustajan soveltuvuuden varmistamiseksi.

9. REKISTERÖINNIN EDELLYTYKSET

9.1. Palloliitolle yllä esitetyn kohdan 8 mukaisesti toimitettujen tietojen lisäksi edustajan maineen on oltava moitteeton.

9.2. Mikäli kyseinen edustaja on oikeushenkilö, tulee oikeushenkilöä kyseisen liiketapahtuman tapauksessa edustavien henkilöiden maine olla moitteeton.

9.3. Pelaajan tai seuran palveluksessa toimiessaan edustajalla ei saa olla sellaisia sopimussuhteita liigojen, liittojen, maanosaliittojen tai FIFA:n kanssa, että niistä voisi seurata eturistiriitoja. Edustajat eivät saa suorasti tai epäsuorasti vihjata, että heidän toimintaansa liittyisi tällainen sopimussuhde liigojen, liittojen, maanosaliittojen tai FIFA:n kanssa.

9.4. Edustussopimus, jonka edustaja solmii pelaajan tai seuran kanssa (ks. kohta 10) tulee toimittaa Palloliitolle edustajaa rekisteröitäessä.

10. EDUSTUSSOPIMUS

10.1. Edustussopimusta solmittaessa voidaan käyttää Palloliiton edustussopimusmallia.

10.2. Seurojen ja pelaajien tulee erikseen mainita asiaa koskevassa edustussopimuksessa, mikä on asiakkaan ja edustajan välisen oikeudellisen suhteen luonne - esim. palvelun ostaminen, konsultointi näiden määräysten kohdan 7.2.1 puitteissa, työsuhde tai jokin muu oikeudellinen suhde.

10.3. Pelaajan tai seuran ja edustajan välille syntyvän oikeudellisen suhteen keskeiset piirteet tulee merkitä ylös kirjallisesti ennen kuin edustaja aloittaa toimintansa. Edustussopimuksen tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

- osapuolten nimet,
- palveluiden laajuus,
- oikeudellisen suhteen kesto,
- edustajan saama korvaus,
- yleiset maksuehdot,
- päättymispäivä,
- irtisanomisehdot,
- osapuolten allekirjoitukset.

Jos pelaaja on alaikäinen, hänen laillisen holhoojansa tulee myös allekirjoittaa edustussopimus.

11. ILMOITTAMINEN JA JULKAISEMINEN

11.1. Pelaajien, seurojen tai edustajien tulee ilmoittaa Palloliitolle (ks. kohta 8) yksityiskohtaiset tiedot kaikista edustajalle suoritetuista ja suoritettavista maksuista ja korvauksista, maksun tai korvauksen tyypistä riippumatta. Lisäksi pelaajien, seurojen tai edustajien tulee pyydettäessä toimittaa liigojen, liittojen, maanosaliittojen tai FIFA:n toimivaltaisille elimille kaikki näihin määräyksiin liittyvät sopimukset ja asiakirjat (lukuun ottamatta edustussopimusta, jonka toimittaminen on pakollista kohdan 9 mukaan) niiden tutkimuksia varten. Pelaajien ja/tai seurojen tulee tehdä edustajan kanssa sopimus, jotta varmistetaan, ettei yllä mainittujen tietojen ja asiakirjojen luovutukselle ole estettä.

11.2. Edustajailmoitus ja edustussopimus tulee toimittaa Palloliitolle pelaajaa rekisteröitäessä. Seurojen ja pelaajien tulee huolehtia siitä, että edustajan avustuksella solmitussa siirto- tai pelaajasopimuksessa on kyseisen edustajan nimi ja allekirjoitus. Mikäli pelaaja tai seura ei ole käyttänyt sopimusneuvotteluissa edustajan palveluita, tulee asia mainita erikseen liiketapahtumaan liittyvissä asiakirjoissa.

11.3. Palloliitto julkaisee vuosittain viimeistään maaliskuun loppuun mennessä virallisilla internet-sivuillaan edelliseltä raportointikaudelta.

- kaikkien niiden edustajien nimet, jotka liitto on rekisteröinyt sekä kaikki ne yksittäiset liiketapahtumat, joissa edustajat ovat olleet osallisina

- edustajille kaikkien pelaajien todellisuudessa maksamien korvausten ja maksujen muodostamat kokonaissummat

- edustajille seurojen todellisuudessa maksamien korvausten ja maksujen muodostamat kokonaissummat seurakohtaisesti

11.4. Palloliitto voi asettaa rekisteröityneiden pelaajien ja seurojen saataville tietoja liiketapahtumista, joissa näitä määräyksiä on rikottu, kun tiedot liittyvät suoraan kyseiseen rikkomukseen.

12. MAKSUT EDUSTAJILLE

12.1. Pelaajan nimissä toimimaan palkatun edustajan saama korvaus tulee laskea pelaajan sopimuksen koko keston aikana ansaitsemien bruttotulojen pohjalta.

12.2. Edustajan palveluita käyttävän seuran tulee maksaa edustajalle kertakorvaus, jonka määrä sovitaan ennen kyseessä olevan liiketapahtuman toteutumista. Maksu voidaan sopia suoritettavaksi myös osamaksuna, jos siitä sovitaan erikseen kirjallisesti.

12.3. Asiaa koskevat kansalliset määräykset sekä kaikki kansainvälisten ja kansallisten lakien velvoittavat säännökset huomioiden pelaajat ja seurat voivat noudattaa seuraavia, suosituksiksi tarkoitettuja viitearvoja:

a) Liiketapahtumaa kohden pelaajan nimissä toimimaan palkatun edustajan kokonaiskorvauksen ei tulisi ylittää kolmea prosenttia (3 %) pelaajan bruttotuloista kyseisen pelaajasopimuksen koko keston ajalta.

b) Pelaajan ja seuran välistä sopimusta solmittaessa seuran nimissä toimimaan palkatun edustajan kokonaiskorvauksen ei tulisi ylittää kolmea prosenttia (3 %) pelaajan lopullisista bruttotuloista neuvoteltavan pelaajasopimuksen koko keston ajalta.

c) Pelaajan siirtosopimusta solmittaessa seuran nimissä toimimaan palkatun edustajan kokonaiskorvauksen ei tulisi ylittää kolmea prosenttia (3 %) kyseisen pelaajan siirtosopimukseen liittyvästä lopullisesta siirtomaksusta.

12.4. Seurojen tulee varmistaa, että seuran toiselle seuralle suorittamia maksuja, jotka liittyvät pelaajasiirtoon, kuten siirtokorvauksia, harjoittelukorvauksia tai solidaarisuusmaksuja, ei makseta edustajille eikä edustajien toimesta. Tämä kattaa myös, muun muassa, osuuden omistamisen siirtomaksuista tai pelaajan tulevasta siirtoarvosta. Myös saamisoikeuden siirtäminen on kielletty.

12.5. Kohtien 12.6 sekä 13 mukaisesti kaikkien edustajien palkkioiden maksujen tulee tapahtua ainoastaan edustajan asiakkaalta edustajalle.

12.6. Kun kyseessä oleva liiketapahtuma on toteutunut, pelaaja voi seuran suostumuksella antaa kirjallisen suostumuksen sille, että seura maksaa edustajalle pelaajan puolesta. Pelaajan puolesta suoritettavan maksun tulee vastata pelaajan ja edustajan välille sovittuja maksuehtoja.

12.7. FIFA Statutes -sääntöjen Definitions -osion kohdan 13 määritelmän mukaiset toimijat toimitsijat eivät saa vastaanottaa edustajalta mitään maksuja, jotka liittyvät edustajalle liiketapahtumasta maksettuihin palkkioihin tai osaan niistä. Tätä määräystä rikkoviin toimitsijoihin toimijoihin kohdistetaan kurinpitotoimia.

12.8. Pelaajat ja/tai seurat, jotka käyttävät edustajaa pelaaja- ja/tai siirtosopimuksen neuvottelussa eivät saa maksaa edustajalle minkäänlaista palkkiota, mikäli kyseessä oleva pelaaja on FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players -määräysten Definitions -osion kohdassa 11. määritelty alaikäinen pelaaja.

13. ETURISTIRIIDAT

13.1. Ennen edustajan palkkaamista pelaajien ja/tai seurojen tulee pyrkiä asianmukaisella huolellisuudella varmistumaan siitä, että tilanteeseen ei liity tai ole syytä arvella liittyvän eturistiriitoja niin seurojen, pelaajien kuin edustajienkaan kannalta.

13.2. Eturistiriitaa ei katsota olevan, jos edustaja ilmoittaa kirjallisesti kaikki todelliset tai mahdolliset eturistiriidat, joita hänellä saattaa olla yhden tai useamman liiketapahtumaan, edustussopimukseen tai yhteisiin etuihin liittyvän osapuolen kanssa, ja jos hän hankkii kaikkien osapuolien kirjallisen suostumuksen ennen kyseisten neuvottelujen alkua.

13.3. Jos pelaaja ja seura haluavat käyttää saman edustajan palveluita saman liiketapahtuman yhteydessä kohdassa 13.2 esitetyissä olosuhteissa, pelaajan ja seuran tulee antaa kirjallinen suostumuksensa ennen kyseisten neuvottelujen alkua ja vahvistaa kirjallisesti, mikä osapuoli (pelaaja ja/tai seura) maksaa edustajan palkkion. Osapuolten tulee ilmoittaa Palloliitolle kaikista tällaisista sopimuksista sekä toimittaa kaikki edellä mainitut asiakirjat Palloliitolle rekisteröintiprosessin aikana (ks. kohdat 8 ja 9 yllä).

14. RANGAISTUKSET

14.1. Näihin edustajamääräyksiin tai Palloliiton muihin omiin sääntöihin ja määräyksiin kohdistuvat rikkomukset käsitellään Palloliiton rangaistusmääräysten mukaisesti.

14.2. Palloliiton kieltäydyttyä rekisteröimästä edustajaa voi pelaaja, seura tai edustaja tehdä valituksen asiasta. Tämä valitus tulee tehdä Palloliiton valtakunnalliselle kilpailutoiminnan kehitysryhmälle viikon kuluessa siitä, kun Palloliitto on ilmoittanut päätöksestään edustajalle.

14.3. Palloliitto julkaisee ja ilmoittaa FIFA:lle tiedot kaikista edustajiin kohdistuneista rangaistuksista. Tämän jälkeen FIFA:n Disciplinary Committee päättää, tuleeko rangaistus voimaan maailmanlaajuisesti FIFA Disciplinary Code -sääntöjen mukaisesti.

15. SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

15.1. Nämä määräykset tulevat voimaan 1.7.2015 ja korvaavat Palloliiton pelaaja-agenttimääräykset sekä FIFA Player's Agents Regulations -pelaaja-agenttimääräykset, joita on viimeksi päivitetty 29.10.2007. Edustajamääräysten vuonna 2021 tehdyt päivitykset tulevat voimaan 1.1.2022.

15.2. Näiden säännösten voimaantulon yhteydessä vanha pelaaja-agenttilisenssijärjestelmä hylätään. Kaikkien olemassa olevien lisenssien voimassaolo päättyy välittömästi ja lisenssit palautuvat Palloliitolle.

15.3. Mikäli nämä määräykset ovat kiistanalaisia FIFA:n edustajamääräysten kanssa, käytetään FIFA:n määräyksiä.

Edustajamääräykset 2021 >>

FINLANDS BOLLFÖRBUNDS FÖRMEDLARBESTÄMMELSER OCH ANVISNINGAR 2022

Om spelare eller förening använder förmedlare i sina avtalsförhandlingar måste regelenligt förmedlarintyg och förmedlaravtal om förmedlaren skickas till Bollförbundet. 

ANVISNINGAR OCH BLANKETTER

1. REGISTRERINGSANVISNING FÖR FÖRMEDLARE: 
 
Intermediary registration process guide in English >>
 
Registreringen sker per e-post. Följande uppgifter skrivs in i e-postmeddelandet: 
- Förmedlarens namn
- Förmedlarintyg som bilaga
- Intyg över förmedlarens identitet (Pass/id-kort) som bilaga
- Kvitto över registreringsavgift som bilaga
 
I samband med transaktionerna skall per e-post skickas:
-  Förmedlaravtal som bilaga 
 
E-posten för registrering skickas till adressen [email protected]. När registreringen är godkänd skickas en bekräftelse per e-post till förmedlaren.

2. BLANKETTER FÖR FÖRMEDLARINTYG:  

 

3. BOTTEN FÖR FÖRMEDLARAVTAL: 

Mellan förmedlare och spelare eller förening måste ett förmedlaravtal uppgöras. Förmedlaravtalet skall omfatta minst de punkter som fastställts i förmedlarbestämmelserna. Vid uppgörandet av avtalet kan Finlands Bollförbunds botten för förmedlaravtal användas. 

- Botten för förmedlaravtal >>

4. INSTRUKTION FÖR MEDDELANDE OM BETALNINGAR: 

Alla ersättningar och betalningar som utbetalats till förmedlare skall meddelas till Finlands Bollförbund. Bollförbundet publicerar namnet på alla registrerade förmedlare och de transaktioner som dessa deltagit i. Dessutom publiceras varje kalenderår uppgifter om totalsummorna för de ersättningar och betalningar som betalats till förmedlarna samt de betalningar som föreningarna betalat till förmedlare uppdelat per förening. 
 
5. REGISTRERINGSAVGIFT FÖR FÖRMEDLARE: 

Registreringsavgiften är 100 € och registreringen är i kraft till kalenderårets slut. Avgiften betalas till Bollförbundets konto FI75 5789 5420 0050 63. SWIFT-adress OKOYFIHH. Texten: "Registrering av förmedlare" +förmedlarens namn som meddelande på betalningen.

6. REGISTRERADE FÖRMEDLARE / REGISTERED INTERMEDIARIES 

 

FÖRMEDLARBESTÄMMELSER

7. FÖRMEDLARBESTÄMMELSER

7.1. DEFINITIONER

Minderårig: Spelare som ännu inte fyllt 18 år. 
 
Bruttoinkomst: Skattepliktig inkomst som spelare får i ersättning av förening före skatter och utan eventuella bonus. 
 
Förmedlare: Fysisk eller juridisk person som vid förhandlingar antingen gratis eller mot betalning representerar spelare och/eller föreningar vid ingående av spelaravtal eller representerar föreningar vid ingående av övergångsavtal. 
 
Förmedlarintyg: Undertecknat intyg i enlighet med förmedlarbestämmelsernas bilagor 1 och 2 om att verka som förmedlare. 
 
Förmedlaravtal: Avtal mellan förmedlare och spelare eller förening. 
 
FIFA: Internationella fotbollsförbundet, Fédération Internationale de Football Association. 
 
Nationellt förbund / förbund: Nationellt fotbollsförbund som är underställt och erkänt av FIFA. 
 
Transaktion: Avtalsförhandling på basen av vilken ett avtal i enlighet med punkt 7.1 uppstår mellan parter. 
 
Kontinentalförbund: Förbund som utgörs av FIFA-underställda nationella förbund som hör till samma kontinent. 
 
Spelarövergång: Inskrivning av spelares representationsrätt till ny förening. 
 
Förening: Förening eller sammanslutning som är direkt eller indirekt underställd Bollförbundet eller ett annat nationellt fotbollsförbund.
 
Bollförbundet: Finlands Bollförbund. 
 
Utländsk förening: klubb eller förening som hör till annat nationellt fotbollsförbund än Bollförbundet. 
 
OBS.: Termer som hänvisar till naturliga personer gäller bägge könen samt juridiska personer. Alla termer i entalsform syftar också på flertal och vice versa. 
 
7.2. ALLMÄNNA PRINCIPER
 
7.2.1. Dessa bestämmelser gäller spelares och föreningars användning av förmedlares tjänster: 

a) vid ingående av avtal mellan spelare och förening, eller
b) vid ingående av övergångsavtal mellan två föreningar 
 
7.2.2. Spelare och föreningar har rätt att använda förmedlares tjänster vid ingående av arbets- eller övergångsavtal. 
 
7.2.3. Spelare och föreningar skall iaktta tillbörlig aktsamhet under processen med att välja och anställa förmedlare. I detta sammanhang innebär detta att spelarna och föreningarna med tillbörlig aktsamhet skall säkerställa att förmedlaren undertecknar förmedlarintyget samt förmedlaravtalet mellan parterna. 
 
7.2.4. Alltid när en förmedlare deltar i avtalsförhandlingar, på basen av vilka det uppstår ett avtal mellan parter i enlighet med punkt 7.2.1, måste hen registrera sig i enlighet med punkt 8. Utöver registreringen måste till Bollförbundet skickas förmedlaravtal i enlighet med Bollförbundets bestämmelser. 
 
7.2.5. Spelare eller föreningar får som förmedlare inte anställa aktörer i enlighet med punkt 13 under Definitions-delen i FIFA Statutes-reglerna. 
 
7.2.6. De framförda bestämmelserna i dessa Bollförbundets förmedlarbestämmelser påverkar inte giltigheten av det spelar- eller övergångsavtal som skall behandlas. 
 
8. REGISTRERING AV FÖRMEDLARE
 
8.1. Bollförbundet registrerar förmedlare enligt vad som senare beskrivs i dessa bestämmelser. Bollförbundet kan senare meddela om ändringar i registreringen, registreringsavgifterna eller i offentliggörandet av uppgifterna.  
 
8.2. Registreringen sker genom att skicka in förmedlarintyget och betala registreringsavgiften. Förmedlaren skall alltid registrera sig eller vara registrerad när hen personligen deltar i någon transaktion. Spelare och/eller förening som använder sig av förmedlare ansvarar tillsammans med förmedlaren för att förmedlarintyget i enlighet med bilagorna 1 eller 2 skickas till Bollförbundet.                                                                            

8.3. I samband med registreringen av förmedlare debiteras en årlig registreringsavgift på 100 euro som skall betalas till Bollförbundets konto. Kvitto över registreringsavgiftens betalningstransaktion skall skickas till Bollförbundet i samband med registreringen. Registreringen av förmedlare är i kraft fram till slutet av kalenderåret. 
 
8.4. När en spelare uppgör ett spelaravtal med förening underställd Bollförbundet i enlighet med punkt 7.2.1 a, skall den spelare som använt förmedlare eller förmedlaren själv skicka förmedlarintyg och förmedlaravtal i enlighet med punkt 2 om den förmedlare som biträtt spelaren vid transaktionen till Bollförbundet. Detta gäller även vid omförhandling av spelaravtal.  
 
8.5. a) När förening underställd Bollförbundet uppgör ett spelaravtal med en spelare eller ett övergångsavtal med en annan förening om spelarövergång till föreningen i enlighet med punkt 7.2.1 b, skall den förening som använt förmedlare eller förmedlaren själv skicka förmedlarintyg och förmedlaravtal i enlighet med punkterna 2 och 3 om den förmedlare som biträtt föreningen vid transaktionen till Bollförbundet.  

b) När förening underställd Bollförbundet med biträdande av förmedlare tecknar ett övergångsavtal om spelarövergång till utländsk förening i enlighet med punkt 7.2.1 b, skall föreningen underställd Bollförbundet till spelarens nya förenings nationella förbund skicka förmedlarintyg samt eventuella övriga dokument som den utländska föreningens nationella förbund kräver om den förmedlare som biträtt föreningen vid transaktionen. Dessutom skall föreningen skicka en kopia på förmedlarintyget också till Bollförbundet. För denna kopia av förmedlarintyget uppbär Bollförbundet ingen avgift. 

c) När en utländsk förening tecknar ett övergångsavtal om spelarövergång till en förening underställd Bollförbundet i enlighet med punkt 7.2.1 b, skall den utländska föreningen skicka ett förmedlarintyg och ett förmedlaravtal om den förmedlare som biträdde föreningen vid transaktionen till Bollförbundet. 
 
8.6. Spelare, föreningar eller förmedlare skall till Bollförbundet alltid skicka ett förmedlarintyg när det är frågan om verksamhet i enlighet med punkt 7.2.1 i dessa bestämmelser. Ifall ett adekvat förmedlarintyg tidigare har godkänts för innevarande kalenderår och det inte skett några förändringar i dessa uppgifter behövs inget nytt förmedlarintyg (se punkt 8.3). Dessutom är spelare, förening eller förmedlare, om Bollförbundet så kräver, skyldiga att skicka tilläggsdokument för att bekräfta förmedlarens lämplighet. 
 
9. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR REGISTRERING
 
9.1. Utöver de uppgifter som skickats till Bollförbundet i enlighet med punkt 8 måste förmedlaren ha ett oklanderligt rykte. 
 
9.2. Ifall ifrågavarande förmedlare är en juridisk person skall de personer som representerar den juridiska personen vid ifrågavarande transaktion ha ett oklanderligt rykte. 
 
9.3. När förmedlare är anställd av spelare eller förening får hen inte ha sådana avtalsförhållanden med ligor, förbund, kontinentalförbund eller FIFA att det kan föranleda intressekonflikter av dessa. Förmedlarna får inte direkt eller indirekt antyda att deras verksamhet skulle innebära sådant här avtalsförhållande med ligor, förbund, kontinentalförbund eller FIFA. 
 
9.4. Det förmedlaravtal som förmedlare ingår med spelare eller förening (se punkt 10) skall skickas till Bollförbundet vid registrering av förmedlare.  
 
10. FÖRMEDLARAVTAL 
 
10.1. Vid ingående av förmedlaravtal kan Bollförbundets modell för förmedlaravtal användas. 
 
10.2. I det förmedlaravtal som ärendet gäller skall föreningarna och spelarna separat nämna karaktären på det rättsliga förhållandet mellan kunden och förmedlaren - t.ex. köp av tjänst, konsultation inom ramen för punkt 7.2.1 i dessa bestämmelser, arbetsförhållande eller något annat rättsligt förhållande.  
 
10.3. De centrala dragen som uppstår i det rättsliga förhållandet mellan spelare eller förening och förmedlare skall skriftligen antecknas, innan förmedlaren påbörjar sin verksamhet. Förmedlaravtalet skall innehålla minst följande uppgifter: 

- parternas namn,
- tjänsternas omfattning,
- längden på det rättsliga förhållandet,
- ersättningen till förmedlaren,
- allmänna betalningsvillkor,
- slutdatum,
- uppsägningsvillkor,
- parternas underskrifter. 
 
Om spelaren är minderårig skall även dennes laglige förmyndare underteckna förmedlaravtalet. 
 
11. INFORMATION OCH OFFENTLIGGÖRANDE 
 
11.1. Spelarna, föreningarna eller förmedlarna skall till Bollförbundet meddela (se punkt 8) detaljerade uppgifter om alla betalningar och ersättningar som betalats och som skall betalas till förmedlaren, oavsett typ av betalning eller ersättning. Dessutom skall spelarna, föreningarna eller förmedlarna på begäran skicka alla avtal och dokument som hör till dessa bestämmelser till ligornas, förbundens, kontinentalförbundens eller FIFA:s behöriga organ (med undantag för förmedlaravtal som är obligatoriskt att skicka enligt punkt 9) för deras utredningar. Spelarna och/eller föreningarna skall göra upp ett avtal med förmedlaren för att säkerställa att det inte finnas några hinder för överlämnande av ovannämnda uppgifter och dokument. 
 
11.2. Vid registrering av spelare skall förmedlarintyg och förmedlaravtal skickas till Bollförbundet. Föreningarna och spelarna skall se till att det i det övergångs- eller spelaravtal som ingåtts med biträdande av förmedlare finns ifrågavarande förmedlares namn och underskrift. Ifall spelare eller förening inte använt förmedlarens tjänster i avtalsförhandlingarna, skall detta nämnas separat i dokumenten kring transaktionen. 
 
11.3. Senast i slutet av mars offentliggör Bollförbundet årligen från den föregående rapporteringsperioden på sina officiella internetsidor. 
- namnen på alla de förmedlare som förbundet har registrerat samt alla de enskilda transaktioner där förmedlarna har varit delaktiga
- det totala beloppet ersättningar och betalningar som alla spelare de facto betalat till förmedlarna 
- det totala beloppet ersättningar och betalningar som föreningarna de facto betalat till förmedlarna per förening 
  
11.4. Bollförbundet kan ge registrerade spelare och föreningar tillgång till information om de transaktioner där brott mot dessa bestämmelser skett när informationen anknyter direkt till ifrågavarande förseelse. 
 
12. BETALNINGAR TILL FÖRMEDLARE 
 
12.1. Ersättningen till den förmedlare som anställts för att verka för spelarens räkning skall räknas ut på basen av spelarens intjänade bruttoinkomster under hela avtalstiden. 
 
12.2. Förening som använder förmedlares tjänster skall till förmedlaren betala en engångsersättning, vars belopp överenskoms före ifrågavarande transaktion äger rum. Det går också att komma överens om att avgiften skall betalas i form av delbetalning, om man separat kommer överens om detta skriftligen. 

12.3. Med beaktande av de nationella bestämmelser gällande ärendet samt alla förpliktande stadganden i internationella och nationella lagar kan spelarna och föreningarna följa följande referensvärden som är avsedda som rekommendationer: 

a) Den totala ersättningen till förmedlare som anställts för att verka för en spelares räkning vid en transaktion får inte överstiga tre procent (3 %) av spelarens bruttoinkomster under hela den tid som ifrågavarande spelaravtal är i kraft. 

b) Vid ingående av avtal mellan spelare och förening får den totala ersättningen till förmedlare som anställts för att verka för föreningens räkning inte överstiga tre procent (3 %) av spelarens slutliga bruttoinkomster under hela den tid som gäller det spelaravtal man förhandlar om. 

c) Vid ingående av övergångsavtal för spelare får den totala ersättningen till förmedlare som anställts för att verka för föreningens räkning inte överstiga tre procent (3 %) av den slutliga övergångssumman som anknyter till ifrågavarande spelares övergångsavtal. 
 
12.4. Föreningarna skall säkerställa att de betalningar som föreningen gör till andra föreningar och som hör till spelarövergångar, såsom övergångsersättningar, träningsersättningar eller solidaritetsbetalningar, inte skall betalas till förmedlarna och inte heller av förmedlarna. Detta inkluderar även, bland annat, en del av avgifterna för överföring av ägande eller av spelarens kommande överföringsvärde. Även överföring av fordringsrätt är förbjudet. 
 
12.5. I enlighet med punkterna 12.6 och 13 skall betalningen av alla förmedlares arvoden ske endast från förmedlarens kund till förmedlaren. 
 
12.6. När ifrågavarande transaktion har ägt rum kan spelaren med föreningens godkännande ge ett skriftligt tillstånd om att föreningen betalar för spelarens räkning till förmedlaren. Den avgift som skall betalas för spelaren skall motsvara överenskomna betalningsvillkor mellan spelare och förmedlare. 
 
12.7. Aktörer i enlighet med punkt 13 under Definitions-delen i FIFA Statutes-reglerna får av förmedlare inte ta emot några betalningar som härrör till de arvoden eller en del av dem som utbetalats till förmedlare för transaktion. Mot aktörer som bryter mot denna bestämmelse riktas disciplinära åtgärder. 
 
12.8. Spelare och/eller föreningar som använder förmedlare vid förhandlingar kring spelar- och/eller övergångsavtal får inte betala något slags arvode till förmedlaren, ifall ifrågavarande spelare är en minderårig spelare enligt punkt 11 under Definitions-delen i FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players-bestämmelserna.
 
13. INTRESSEKONFLIKTER
 
13.1. Innan förmedlare anställs skall spelarna och/eller föreningarna sträva efter att med tillbörlig aktsamhet försäkra sig om att det inte finns eller finns skäl att förmoda några intressekonflikter i situationen för såväl föreningarna, spelarna som förmedlarna. 
 
13.2. Någon intressekonflikt anses inte finnas om förmedlaren skriftligen meddelar alla verkliga eller eventuella intressekonflikter som hen kan ha med en eller flera parter ifråga om transaktionen, förmedlaravtalet eller gemensamma intressen, och om hen skaffar skriftligt tillstånd av alla parter innan ifrågavarande förhandlingar inleds. 
 
13.3. Ifall spelare och förening vill använda samma förmedlares tjänster i samband med samma transaktion vid förhållanden framförda i punkt 13.2, skall spelare och förening ge sitt skriftliga tillstånd innan ifrågavarande förhandlingar inleds och skriftligen bekräfta vilken part (spelare och/eller förening) som betalar förmedlarens arvode. Parterna skall till Bollförbundet meddela alla dylika avtal samt skicka alla ovannämnda dokument till Bollförbundet under registreringsprocessen (se punkterna 8 och 9 ovan). 
 
14. STRAFF
 
14.1. Förseelser som riktar sig mot dessa förmedlarbestämmelser eller Bollförbundets andra egna regler och bestämmelser behandlas i enlighet med Bollförbundets straffbestämmelser. 
 
14.2. Ifall Bollförbundet vägrar att registrera en förmedlare kan spelare, förening eller förmedlare överklaga ärendet. Detta överklagande skall göras till Bollförbundets riksomfattande utvecklingsgrupp för tävlingsverksamhet inom en vecka efter att Bollförbundet delgett sitt beslut till förmedlaren. 
 
14.3. Bollförbundet offentliggör och meddelar till FIFA uppgifter om alla straff som riktats mot förmedlare. Efter detta beslutar FIFA:s Disciplinary Committee om straffet stiger i kraft globalt i enlighet med FIFA Disciplinary Code-reglerna. 
 
15. ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
 
15.1. Dessa bestämmelser stiger i kraft den 1.7.2015 och ersätter Bollförbundets spelar-agentbestämmelser samt FIFA Player's Agents Regulations-spelar-agentbestämmelser, som senast uppdaterats den 29.10.2007. Förmedlarbestämmelsernas uppdateringar från år 2021 stiger i kraft den 1.1.2022. 
 
15.2. I samband med ikraftträdandet av dessa stadganden förkastas det gamla spelar-agentlicenssystemet. Alla befintliga licensers giltighet upphör omedelbart och licenserna återgår till Bollförbundet. 
 
15.3. Ifall dessa bestämmelser strider mot FIFA:s förmedlarbestämmelser, används FIFA:s bestämmelser.