FUTSALIN KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2021-22

Sisällysluettelo: 
 
1. luku Yleistä
1 § Soveltamisala 2
2 § Eettiset periaatteet 2
3 § Määritelmät 3
 
2. luku Kilpailutoimintaan liittyvät määräykset
4 § Futsalsäännöt 6
5 § Kilpailu, ottelut ja turnaukset 6
6 § Joukkuetoiminnan määräykset 7
7 § Pisteet ja sijoitukset kilpailuissa 12
8 § Peliasu ja mainokset 13
 
3. luku Pelaajan asemaan liittyvät yleismääräykset
9 § Pelaajan sopimus ja lakisääteinen tapaturma- ja eläketurva 13
10 § Ei EU-pelaaja 13
11 § Pelipassi ja vakuutusturva 14
12 § Yleiset kansalliset edustusoikeusmääräykset 14
13 § Kansallinen siirtoaika ja rekisteröinti 16
 
4. luku Erityiset kansalliset edustusoikeusmääräykset
14 § Nuoren pelaajan edustusoikeusmääräykset 17
15 § Aikuisen pelaajan joukkue 17
16 § FKKI-kilpailutoiminnan edustusoikeusmääräykset 18
17 § Edustusoikeuden muutos ja peliluvan saaminen erityistapauksissa 18
18 § Sopimuksen purkaminen ja sopimusriidat 18
 
5. luku Kansainväliset pelaajasiirrot ja ulkomaalaiskiintiö
19 § Kansainväliset pelaajasiirrot 19
20 § Ulkomaalaiskiintiö 21
 
6. luku Erotuomaritoiminta
21 § Erotuomarina toimiminen 21
22 § Toimitsijat 22
 
7. luku Pelioikeudeton pelaaja, vastalauseet, välimiesmenettely ja rankaisuoikeus
23 § Pelioikeudeton pelaaja 22
24 § Vastalauseet 23
25 § Välimiesmenettely 24
26 § Rankaisuoikeus 24
 
8. luku Kilpailutoimintaa koskevat erillismääräykset
27 § Futsal-liigaseurat ry 25
28 § Taloudelliset määräykset 25
29 § Farmisopimussäännöt 25
30 § Yhteistyöseuramääräykset ja yhteisjoukkuemääräykset 25
31 § Nuorten kilpailuja koskevat erillismääräykset 25
32 § Futsal Cupin erillismääräykset 25
33 § Kaikki Pelaa -säännöt 25
34 § Varoituksia ja kentältäpoistoja koskevat määräykset 25
35 § Edustajamääräykset 26
 
9. luku Erityisiä määräyksiä
36 § Sääntöjen julkaiseminen 25
37 § Valvonta 26
38 § Määräajat 26
39 § Muuta 26
 

1. luku - Yleistä

1 § Soveltamisala
 
1. Suomen Palloliiton hallituksen vuosittain päättämät futsalin kilpailumääräykset sisältävät futsalin kilpailutoiminnassa noudatettavat yleiset säännöt ja määräykset. Mahdollisissa epäselvissä tapauksissa tulkitaan näitä säännöksiä ottaen huomioon aikaisemmin noudatetut vastaavia sääntöjä koskevat tulkintakäytännöt.
 
2. Palloliiton sääntöjen, näiden kilpailumääräysten, Palloliiton rangaistusmääräysten ja muiden Palloliiton hallituksen tai sen valtuuttaman elimen antamien määräysten ja päätösten alaisia ovat kaikki futsalin kilpailutoimintaan osallistuvat jäsenyhteisöt ja niiden toimihenkilöt ja jäsenet sekä ne henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat kirjallisesti tai kilpailun järjestäjän erikseen määrittämällä tavalla sitoutuneet noudattamaan edellä mainittuja sääntöjä tai lunastaneet Palloliiton peli-, harraste- tai korttelipassin sekä ne henkilöt, jotka ovat olleet merkittyinä ottelupöytäkirjassa tai ovat pelanneet tai olleet vaihtopelaajina tai joukkueen taustahenkilönä virallisessa ottelussa.
 
3. Kansainvälinen Jalkapalloliitto (FIFA), Euroopan Jalkapalloliitto (UEFA) ja Palloliitto voivat antaa kilpailuja koskevia erillismääräyksiä.
 
4. Palloliiton hallitus tai sen määräämä elin voi tehdä määräaikaisia muutoksia näihin kilpailumääräyksiin myös pelikauden aikana.
 
2 § Eettiset periaatteet
 
1. FAIR PLAY -periaatetta korostetaan kaikessa kilpailutoiminnassa. Kilpailuihin osallistuvien on aina pyrittävä urheilullisesti parhaaseen lopputulokseen. 
 
2. Palloliiton ja sen alueiden järjestämässä kilpailutoiminnassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä (Suomen antidopingsäännöstö) ja FIFA:n antidopingsäännöstöjä ja -määräyksiä. 
 
Kilpailumääräysten alaiset henkilöt ovat velvollisia tutustumaan voimassa oleviin antidopingsäännöstöihin ja noudattamaan kulloinkin voimassa olevia antidopingsäännöstöjä.
 
Kaikki viralliseen kilpailutoimintaan osallistuvat pelaajat ovat dopingtestauksen piirissä kilpailuissa ja kilpailujen ulkopuolella.
 
Dopingrikkomukset ja niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä ja Palloliiton rangaistusmääräyksissä.
 
3. Futsaltoimijat eivät saa itse tai edustajansa kautta lyödä vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin oman sarjatasonsa, farmijoukkueen sarjatason tai yhteistyöseurajoukkueen sarjatason kilpailutapahtumista.
 
Futsaltoimijoiksi katsotaan seuran pelaajat, valmentajat, huoltajat, seurajohtoon kuuluvat henkilöt, seuran lääkintähenkilöstö, muut joukkueen kanssa kiinteästi tekemisissä olevat henkilöt, erotuomarit ja muut kilpailunjärjestäjän ottelutapahtumaan nimeämät henkilöt. Henkilö on esteellinen futsaltoimijaksi, jos hän 
- työskentelee peliyhtiön palveluksessa sellaisissa tehtävissä, joissa hän voi vaikuttaa pelikohteiden valintaan, kertoimien laskemiseen tai kohteita koskevaan muuhun päätöksentekoon
- työskentelee missä tahansa muussa työtehtävässä, jossa työtehtävien ja toimijan rooli voivat aiheuttaa intressiristiriidan
- toimii kiinteässä yhteistyössä vedonlyöntiä harjoittavan ryhmän kanssa
 
Futsaltoimija on velvollinen ilmoittamaan esteellisyydestään Palloliiton kilpailutoimintoon. 
 
Futsaltoimijan esteellisyydestä päätetään aina tapauskohtaisesti. Erotuomarien osalta päätöksen tekee Palloliiton erotuomarivaliokunta ja muiden futsaltoimijoiden osalta Palloliiton futsaltyöryhmä. Edellä mainitut tahot voivat tarvittaessa pyytää Palloliiton kilpailutyöryhmän lausunnon futsaltoimijan esteellisyydestä. Palloliiton hallitus voi halutessaan ottaa esteellisyysasian käsittelyyn. 
 
Erotuomarivaliokunnan, futsaltyöryhmän tai Palloliiton hallituksen esteellisyyspäätöksestä futsaltoimija voi valittaa Urheilun Oikeusturvalautakuntaan.
 
Esteellisyyspäätöksen noudattamatta jättäminen johtaa kurinpitomenettelyyn.
 
4. Kilpailutoimintaan osallistuvan seuran on hoidettava taloushallintonsa säädösten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Kilpailutoimintaan osallistuvia seuroja sitovat lisäksi kilpailunjärjestäjän vahvistamat taloudelliset määräykset sekä mahdolliset sarjakohtaiset lisenssimääräykset. 
 
Myös niissä kilpailuissa, joissa ei ole seuralisenssiä, voidaan seuran joukkue kilpailun järjestäjän päätöksellä sulkea kulumassa olevan pelikauden kilpailutoiminnasta, mikäli seuralla on maksamatta erääntyneitä edellisen tai aiempien pelikausien toimintaan liittyviä riidattomia maksuja Palloliitolle tai toiminnoista aiemmin vastanneelle piirille.  Päätöksen yhteydessä kilpailun järjestäjä päättää, mille sarjatasolle joukkue voi seuraavalla pelikaudella osallistua, jos se maksaa erääntyneet maksut.
 
Kaikissa Palloliiton ja sen alueiden järjestämissä kilpailuissa voidaan seuran joukkueelle/joukkueille määrätä pistevähennyksiä, mikäli seuralla on maksamatta erääntyneitä kyseisen joukkueen edellisen tai aiempien pelikausien toimintaan liittyviä riidattomia maksuja Palloliitolle tai toiminnoista aiemmin vastanneelle piirille. Päätöksen pistemenetyksestä voi tehdä Palloliiton hallitus tai alueellinen kurinpito- ja vastalauseasioita käsittelevä työryhmä. 
 
PISTEVÄHENNYSTAULUKKO (€)
- velka 0,00 - 1000,00 -> pistevähennys 3   
- velka 1000,01 - 2.500,00 -> pistevähennys 4
- velka 2.500,01– 5.000,00 -> pistevähennys 5
- velka 5.000,01– 10.000,00 -> pistevähennys 6
- velka yli 10.000 -> pistevähennys 7
 
Velkatarkistukset tehdään ennen kauden alkua, viimeistään 1.10. ja kerran kauden aikana, viimeistään 31.1. Tällöin pistevähennykset tehdään saman taulukon mukaisesti.
 
Mikäli kaudella 2021–22 seuralla on maksuja Palloliitolle / piireille, joiden perusta on kaudelta 2018–2019 tai aiemmin, niin pistevähennys on vähintään kaksinkertainen tai jopa sarjasta sulkeminen 6 § 2:n mukaisesti. 
 
5. Seurat eivät saa kilpailutoiminnassaan ja siihen liittyvässä toiminnassa käyttää lain tai hyvän tavan vastaisia mainoksia.
 
6. Kilpailutoimintaan osallistuvien henkilöiden ja yhteisöjen tulee noudattaa tekemiään sopimuksia.
 
7. Kiellettyä on tarjota etuutta samaan kilpailuun osallistuvalle seuralle tai sen futsaltoimijalle tai sellaiselle muulle taholle, josta saattaisi koitua hyötyä tarjoajalle.
 
8. Futsaltoimijalla on välitön tiedonantovelvollisuus Palloliittoon sellaisista yhteydenotoista, joissa rahaa tai muita etuuksia tarjoamalla tai muulla tavalla pyritään vaikuttamaan ottelun lopputulokseen tai pelitapahtumiin.
 
9. Futsaltoimija ei saa antaa seuraa koskevaa tietoa seuran ulkopuoliselle taholle, jos tieto ei ole yleisesti saatavilla tai sitä ei ole tarkoitus saattaa yleisesti saatavaksi ja jos tiedolla on merkitystä vedonlyöntipelaamisen kannalta.
 
3 § Määritelmät
 
Näissä määräyksissä käytettävillä termeillä tarkoitetaan seuraavaa:
 
1. Aikuinen pelaaja:
Kaikki muut pelaajat paitsi nuoret pelaajat
 
2. Alueellinen kilpailu:
Palloliiton hallituksen Palloliiton alueen järjestettäväksi kilpailumääräyksissä osoitettu tai muuten määrätty kilpailu 
 
3. Amatööri:
Pelaaja, joka ei ole näiden määritelmien mukaan ammattilainen. (kts. kohta 4)
 
4. Ammattilainen:
Pelikauden aikana vähintään 15 vuotta täyttävä pelaaja, joka saa tai tulee saamaan futsalin pelaamisesta pelikaudessa yli 2000 euroa veronalaista tuloa ja joka pelaa miesten kahdessa ylimmässä sarjassa tai naisten ylimmässä sarjassa pelaavassa joukkueessa. Veronalaiseksi tuloksi ei tässä kohtaa huomioida erilaisia bonusehtoja ja muita vastaavia tulevaisuudessa selviäviä maksuja.
 
5. Edustusoikeus:
- Pelaajan oikeus edustaa tiettyä seuraa virallisessa ottelussa edellyttäen, että hänellä on pelioikeus.
- Seuran oikeus asettaa ehtoja pelaajan pelioikeudelle toisessa seurassa.
 
6. Edustustehtävä:
Osallistuminen kutsuttuna pelaajana Palloliiton maajoukkueen tai aluejoukkueen otteluun, harjoitusleiriin tai niihin verrattavaan tapahtumaan.
 
7. Ikäluokat pelikaudella 2021–2022:
Nuorten ikäluokkia ovat:
- P20 2002 syntyneet (pojat)
- P19 2003–2004 syntyneet (pojat)
- T18 20043–2006 syntyneet (tytöt)
- P17 2005–2006 syntyneet (pojat)
- P/T15 2007 syntyneet
- P/T14 2008 syntyneet
- P/T13 2009 syntyneet
- P/T12 20010 syntyneet
- P/T11 2011 syntyneet
- P/T10 2012 syntyneet
- P/T9 2013 syntyneet
- P/T8 2014 syntyneet
- P/T7 2015 ja sen jälkeen syntyneet
 
Pelaaja saa pelata niissä ikäluokissa, joihin hän ikänsä puolesta sopii. Yläikäraja määräytyy siitä, kuinka monta ikävuotta pelaaja täyttää kyseisen pelikauden jälkimmäisen kalenterivuoden aikana.
 
Juniorisarjoissa ikäluokkamäärityksissä noudatetaan futsalkautta seuraavan jalkapallokauden ikäluokkia.
 
Alueellisissa kilpailuissa voidaan muodostaan yhden ikäluokan sisällä useamman ikäluokan kilpailuja (esim. P16 ja P17).
 
8. FKKI-ikäluokat:
FKKI-ikäluokkiin kuuluvat miehissä pelaajat, jotka täyttävät pelikauden jälkimmäisen vuoden aikana vähintään 35 vuotta ja naisissa pelaajat, jotka täyttävät pelikauden jälkimmäisen vuoden aikana vähintään 30 vuotta.
 
9. Kansainvälinen ottelu
Ottelu, joka pelataan toiseen FIFA:n alaiseen liittoon kuuluvan seuran kanssa. Kansainvälinen ottelu vaatii kilpailumääräysten 5 § 5:n mukaisen ilmoituksen Palloliittoon.
 
10. Kilpailun järjestäjä:
Palloliiton virallisten kilpailujen osalta kilpailun järjestäjä on Palloliiton hallitus tai sen määräämä elin. Näiden sääntöjen tarkoittamia Palloliiton järjestämiä valtakunnallisia kilpailuja/sarjoja ovat Miesten Futsal-Liiga, Miesten Futsal-Ykkönen, Naisten Futsal-Liiga, Naisten Futsal-Ykkönen, P19 Futsal-Liiga, P17 Futsal-Liiga ja T18 T15 ja P15 SM-lopputurnaukset sekä FKKI-ikäluokkien SM-lopputurnaukset.
 
Muut kilpailut ovat alueellisia kilpailuja. Alueellisten kilpailujen osalta kunkin alueen kilpailu- ja erotuomaritoiminnan kehitysryhmä on kilpailujen järjestäjä, jollei Palloliiton hallitus toisin ole päättänyt. Useamman alueen yhteistyönä järjestettävien alueiden järjestämien kilpailujen osalta Palloliiton pääsihteeri tai hänen määräämänsä henkilö nimeää kilpailun vastuullisena järjestäjänä toimivan alueen. 
 
11. Laji: 
Palloliiton rekisterijärjestelmässä toimijalla oleva pakollinen merkintä, jolla toimija tunnistetaan joko futsalin tai jalkapallon toimijaksi. 
 
12. Lisenssihallinto:
Seuralisenssin myöntämisestä tai epäämisestä päättävä elin.
 
13. Nuori pelaaja:
Pelikauden jälkimmäisen kalenterivuoden aikana enintään 20 vuotta täyttävä henkilö on nuori pelaaja.
 
14. Pelaajan pelaaminen:
Pelaajan katsotaan pelanneen ottelussa, jos hänet on merkitty ottelupöytäkirjaan paitsi niissä tapauksissa, jotka on mainittu ko. sarjaan liittyvässä muussa ohjeistossa. .
 
15. Pelaajastatus:
Pelaajastatuksia on kahdenlaisia: ammattilainen tai amatööri. Näiden määritelmät löytyvät tästä pykälästä. Pelaajastatuksella on merkitystä esimerkiksi edustusoikeuden rekisteröintimaksun määrässä.
 
16. Pelikausi:
1.7.–30.6.
 
17. Pelikielto:
Rangaistusmääräysten perusteella määrätyn kurinpitotoimenpiteen tai ”Futsalkilpailujen varoitukset- ja kentältäpoistot” -määräysten nojalla määräytyvä este pelaajan osallistumiselle viralliseen otteluun.
 
18. Pelilupa:
Pelaajan entisen seuran tai kilpailun järjestäjän antama lupa pelata virallisessa ottelussa.
 
19. Pelioikeus:
Pelaajan oikeus osallistua viralliseen otteluun tietyn seuran tietyssä joukkueessa. Jos pelaajalla ei ole pelioikeutta, hän on pelioikeudeton.
 
20. Peli- ja korttelipassi sekä harrasterekisteröinti:
- Pelipassi = Palloliiton vuosittain määrittelemä kilpailulisenssi, joka antaa oikeuden pelata virallisissa futsalotteluissa.
- Harrasterekisteröinti = Palloliiton vuosittain määrittelemä aikuisten rekisteröinti, joka antaa oikeuden pelata määritellyissä aikuisten harrastesarjoissa.
- Korttelipassi = Palloliiton vuosittain määrittelemä nuorten harrastelisenssi, joka antaa oikeuden pelata muissa kuin virallisissa otteluissa.
 
21. Pelipassikausi:
Pelipassi on voimassa pelipassikauden, joka on pisimmillään 1.1.–31.12. välinen aika.
 
22. Rekisteröinti:
Pelaajan edustusoikeuden kirjaaminen uuteen seuraan maksamalla edustusoikeuden rekisteröintimaksu.
 
23. Seuralisenssi:
Ehdot, jotka seuran tulee täyttää voidakseen osallistua tiettyyn kilpailuun.
 
24. Siirtokorvaus:
Seuran toiselle seuralle maksama korvaus pelaajan pelioikeudesta.
 
25. Toimitsijakielto
Toimitsijakieltoon määrätty henkilö ei saa toimia virallisiin otteluihin liittyvissä tehtävissä, joihin lasketaan myös pelaaminen. Peli- tai toimitsijakiellossa olevalla henkilöllä on kuitenkin oikeus toimia kilpailumääräysten 22 §:ssä mainitulla tavalla ottelun pöytäkirjanpitäjänä tai ajanottajana, ellei kilpailunjärjestäjä muuta päätä.
 
26. Vakuutusturva:
Seuraavissa tapauksissa pelaajalla on oltava futsalin harjoittelu- ja kilpailutoiminnan kattava vakuutusturva:
- kaikilla nuorilla pelaajilla
- Miesten Futsal-Liigan, Miesten Futsal-Ykkösen, Naisten Futsal-Liigan ja Naisten Futsal-Ykkösen pelaajilla
- mikäli pelaaja on urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (24.4.2009/276) piirissä.
Muilla kuin edellä mainituilla aikuisilla pelaajilla vakuutus on vapaaehtoinen, mutta suositeltava.
 
27. Vapaa siirtoaika:
Aika, jolloin edellinen seura ei voi rajoittaa sopimuksettoman pelaajan edustusoikeuden tai pelioikeuden muutosta seurasta toiseen.
 
28. Virallinen kilpailu:
Palloliiton hallituksen määräämän tahon järjestämä kilpailu, joka kilpailutavasta päätettäessä määritellään viralliseksi kilpailuksi tai Palloliiton tai sen alueen luvalla järjestetty kilpailu, joka luvan myöntämisen yhteydessä määritellään viralliseksi kilpailuksi.
 
29. Virallinen ottelu:
Virallisessa kilpailussa pelattava ottelu Suomessa tai ulkomailla.
 

2. luku - Kilpailutoimintaan liittyvät määräykset

4 § Futsalsäännöt
1. Palloliitto valvoo ylimpänä elimenä, että maassamme noudatetaan FIFA:n futsalsääntöjä (Futsal - Laws of the Game) ja päätöksiä sekä Palloliiton antamia ohjeita.
2. Virallisissa kilpailuissa saa vain Palloliiton luvalla poiketa FIFA:n futsalsäännöistä ja päätöksistä sekä Palloliiton antamista ohjeista.
3. Lasten ja nuorten kilpailutoiminnassa sovelletaan Palloliiton hallituksen vahvistamaa Kaikki Pelaa – ohjelmaa ja sen perusteella annettuja sääntöjä ja määräyksiä.
 
5 § Kilpailut, ottelut ja turnaukset 
 
1. Virallisen kilpailun kilpailutavan vahvistaa Palloliiton hallitus tai sen määräämä elin. Palloliiton hallitus yhdessä kilpailun järjestäjän kanssa vahvistaa myös muut kilpailua koskevat määräykset, kilpailutoimintaan liittyvät maksut sekä maksut kilpailumääräysten rikkomisesta ja pelipassin vaihtamisesta.
 
2. Palloliitto voi sopia kilpailun järjestämisestä seuran tai jäsenseurojensa muodostaman yhteisön kanssa.  Mikäli seura osallistuu muun seuran järjestämään pelitoimintaan tai sarjamuotoiseen nuorille pelaajille tai aikuisille pelaajille suunnattuun kilpailutoimintaan, on seuran oman alueensa kilpailu- ja erotuomaritoiminnan kehitysryhmän niin edellyttäessä, osallistuttava myös Palloliiton tai sen alueen samassa ikäluokassa järjestämään nuorille pelaajille tai aikuisille suunnattuun kilpailutoimintaan.  Ao. sääntö koskee myös sarjan järjestävää seuraa, mikäli sarjaan osallistuu muiden seurojen joukkueita.
 
3. Seura tai muu yhteisö voi järjestää Palloliiton tai sen alueen luvalla kansallisia otteluja sekä turnauksia.  Luvan myöntämisen ehtona on, että kilpailun järjestäjä ja siihen osallistuvat sitoutuvat kirjallisesti tai Palloliiton pelipassin lunastamalla Palloliiton ja sen alueen sääntöihin ja määräyksiin.
 
4. SM-kilpailuarvon käyttöön on oltava Palloliiton hallituksen lupa.
 
5. Seuran, joka haluaa pelata ottelun toiseen kansalliseen FIFA:n alaiseen liittoon kuuluvan seuran kanssa, on FIFA:n määräysten mukaisesti tehtävä siitä ilmoitus Palloliittoon. Palloliitto voi kieltää seuran osallistumisen otteluun.
 
Seuran, joka järjestää kansainvälisen turnauksen tai osallistuu sellaiseen, on noudatettava FIFA:n antamia määräyksiä.
 
6. Palloliitolla tai sen alueella on oikeus kieltää ottelun tai turnauksen järjestäminen.  Alueen kielteisestä päätöksestä voidaan valittaa Palloliiton futsaltyöryhmälle viikon kuluessa siitä, kun hakija on saanut tiedon päätöksestä. 
 
7. Ottelut pelkästään yksityisen hyödyn tavoittelemiseksi ovat sallittuja vain Palloliiton luvalla.
 
6 § Joukkuetoiminnan määräykset
 
Sarjapaikka
 
1. Kilpailun järjestäjä päättää sarjapaikoista kilpailuissa, sarjapaikkojen täydennysmenettelystä ja sarjapaikkojen siirrosta.
 
Mikäli sarjakausi joudutaan keskeyttämään ja päättämään ennen aikaisesti kilpailun järjestäjästä riippumattomista syistä, päättää Palloliiton hallitus valtakunnallisten sarjojen lopullisista sijoituksista, sarjanousijoista, sarjoista putoajista, Suomen mestarin nimeämisestä, SM-mitalien jakamisesta, mahdollisten palkintorahojen jakamisesta sekä UEFA:n seuraavan kauden seurakilpailujen osallistujista. Alueellisten sarjojen osalta vastaavat päätökset tekevät alueelliset kilpailu- ja erotuomaritoiminnan työryhmät.
 
Kilpailunjärjestäjä päättää seurojen kilpailutoiminnassa käytettävien nimien hyväksyttävyydestä. Nimeä hyväksyttäessä on otettava huomioon muun muassa se, että nimi ei saa olla sekoitettavissa viiden vuoden sisällä konkurssiin menneen seuran nimeen, lyhenteeseen tai vastaavaan.
 
2. Kun rangaistuksena on ollut rangaistusmääräysten 3 §  1  j-kohdan mukainen seuraamus, seuralla on oikeus hakea seuraamuksen päättymisen jälkeen kahta sarjaporrasta alempaan sarjaan kuin mistä se on suljettu. Seuran on tehtävä hakemus kilpailun järjestäjälle 31.3. mennessä, mikäli se haluaa kyseisen sarjapaikan.
 
3. Jos sarjatasolle on vahvistettu seuralisenssijärjestelmä, sarjapaikan saamisen ehtona on kyseisen lisenssin ehtojen täyttäminen.
 
Täydennysmenettely
 
4. Palloliiton futsaltyöryhmä päättää vuosittain Palloliiton järjestämien valtakunnallisten kilpailujen täydennysmenettelystä, jolla sarjapaikan luovuttaneen seuran sarjapaikka voidaan täydentää urheilullisen menestyksen perusteella.  Täydennys voidaan tehdä 1.8. jälkeen ainoastaan poikkeuksellisissa tilanteissa.  Alueiden järjestämissä kilpailuissa täydennysmenettelystä päättää alueellinen kilpailu- ja erotuomaritoiminnan kehitysryhmä tai sen valtuuttama henkilö. Alueiden välisissä kilpailuissa ko. alueet päättävät täydennysmenettelystä yhdessä. 
 
Sarjapaikan siirto
 
5. Palloliiton futsaltyöryhmä voi tehdä päätöksen Palloliiton järjestämän valtakunnallisen kilpailun sarjapaikan siirrosta seuran joutuessa konkurssiin tai seuran luopuessa tai joutuessa luopumaan muista syistä sarjapaikasta. Alueellisten kilpailujen osalta vastaavan päätöksen tekee alueellinen kilpailu- ja erotuomaritoiminnan kehitysryhmä tai sen valtuuttama henkilö. 
 
Hakemus sarjapaikan siirrosta on toimitettava Palloliittoon viimeistään 31.5. Erittäin painavista syistä Palloliiton futsaltyöryhmä voi myöntää pidennystä tähän määräaikaan.
 
Sarjapaikka voidaan siirtää Palloliiton jäsenyhdistykselle, jolla on edellytykset harjoittaa kilpailutoimintaa kyseisellä sarjatasolla. Sarjapaikkaa ei voida siirtää sellaiselle sarjatasolle, jossa sarjapaikan luovuttavalla yhdistyksellä on jo ennestään sarjapaikka.
 
Sarjapaikan luovuttanut yhdistys ei voi kolmeen vuoteen pelata sillä sarjatasolla, josta se luovutti sarjapaikan tai sitä ylemmällä sarjatasolla. Kilpailun järjestäjä voi perustellusta syystä poiketa em. aikarajasta.
 
Sarjapaikan uusi haltija ei voi viiteen vuoteen luovuttaa siirrossa saamaansa sarjapaikkaa toiselle seuralle.  Mikäli sarjapaikan uudella haltijalla on ollut edellisellä pelikaudella sarjapaikka tai -paikkoja sille tässä yhteydessä myönnettyä sarjatasoa alempana, menettää seura sen tai useammasta paikasta kyseessä ollessa niistä korkeimman sarjatason sarjapaikan, ellei sen säilymiselle ole erityistä kilpailun järjestäjän hyväksymää perustetta.
 
Sarjapaikan siirron yhteydessä sarjapaikan saaneeseen seuraan siirtyneet pelaajat eivät saa siirtyä takaisin sarjapaikan luovuttaneeseen seuraan sinä kautena, jota sarjapaikan siirto koski.
 
Palloliiton järjestämien valtakunnallisten kilpailujen osalta Palloliiton futsaltyöryhmän sekä alueellisten kilpailujen osalta alueellisen kilpailu- ja erotuomaritoiminnan kehitysryhmän  tulee ottaa päätöstä tehdessään huomioon muun muassa sarjapaikkaa anoneen jäsenyhdistyksen kotipaikka, sarjapaikan edellisen haltijan seuran pelaajien asema, kirjanpito, lakisääteisten maksujen hoitaminen ja sarjapaikkaa anoneen ja sarjapaikan edellisen haltijan määräysvaltaa käyttävät henkilöt ym. vastaavat seikat. 
 
Mikäli kyseessä on konkurssista johtunut sarjapaikan siirto, on päätöstä tehtäessä otettava huomioon konkurssiin johtaneet ja konkurssista ilmenevät tiedossa olevat seikat kokonaisuudessaan. Sarjapaikan siirtoa ei voida hyväksyä ilman erityisen painavia syitä, mikäli sarjapaikka on jo aiemmin siirretty konkurssin takia myöhemmin konkurssin tehneelle seuralle tai yhtiölle.
 
6. Sarjapaikan uuden haltijan tulee antaa kirjallinen sitoumus siitä, että se vastaa ja tulee vastaamaan sarjapaikan edellisen haltijan futsaltoiminnasta aiheutuneista riidattomista veloista ja sellaisista veloista, jotka ovat riidanalaisia ja joita koskien velan vahvistava lainvoimainen päätös saadaan vasta sarjapaikan siirron jälkeen.
 
Sarjapaikkaa haettaessa tulee antaa HT-, KHT- tai JHT- tilintarkastajan laatima ja hakijan allekirjoittama selvitys velkojen ja sitoumusten sekä muiden tiedossa olevien mahdollisten vastuiden määrästä ja laadusta erittelyineen ja hakijan laatima maksusuunnitelma velkojen hoitamiseksi.
 
Tällaisiksi veloiksi katsotaan mm. sarjapaikan edellisen haltijan pelaajien, valmentajien, huoltohenkilöstön ja toimihenkilöiden palkat ja palkkiot sekä kulukorvaukset, palkkoihin ja palkkioihin liittyvät lakisääteiset maksut kuten verot, erotuomarikustannukset, eläkemaksut, sosiaaliturvamaksut ja vakuutusmaksut, palkkaturvavelat, varuste-, lääkintä-, harjoitus-, kenttävuokra- ja matkakulut, pelaajahankintoihin liittyvät maksut sekä mikä tahansa velka Palloliitolle ja aiemmin toiminnasta vastanneille piireille riippumatta siitä, minkä yhdistyksen (esim. tukiyhdistys) vastuulla menot ovat ensisijaisesti olleet.
 
Sarjapaikan uuden haltijan ei tarvitse vastata sarjapaikan edellisen haltijan sellaisista veloista, 
a) jotka ovat oman pääoman ehtoisia tai niihin verrattavia eriä;
b) jotka eivät olleet tehtäessä päätöstä sarjapaikan siirrosta hakijan tiedossa ja joista velkoja ei ole ilmoittanut Palloliittoon kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun päätös sarjapaikan siirrosta tehtiin.
 
7. Palloliiton järjestämien valtakunnallisten nuorten sarjojen osalta futsaltyöryhmä voi siirtää sarjapaikan, jos sarjapaikan uusi haltija antaa sitoumuksen 6 momentin 3 kohdan velkojen hoidosta ja esittää luotettavan selvityksen näiden velkojen määrästä ja maksuaikataulusta.
 
Alueellisten kilpailujen osalta vastaavan päätöksen tekee alueellinen kilpailu- ja erotuomaritoiminnan kehitysryhmä tai sen valtuuttama henkilö.
 
Sarjapaikan uuden haltijan ei tällöinkään tarvitse ottaa vastatakseen 6 momentin 4 kappaleen a- ja b-kohdissa mainittuja velkoja.
 
Luopuminen kesken kauden Palloliiton kilpailuista  
 
8. Jos seura luopuu Palloliiton järjestämästä valtakunnallisesta aikuisten sarjamuotoisesta kilpailusta 31.7 jälkeen, seuran joukkue voi osallistua samalle sarjatasolle kolmen vuoden kuluttua luovuttamisesta.
Mikäli seura luopuu ilmoittautumisen jälkeen ja ennen 1.8., voi seuran joukkue osallistua kilpailun järjestäjän päätöksellä samalle sarjatasolle kahden vuoden kuluttua.  Kilpailun järjestäjä voi perustellusta syystä poiketa em. kahden vuoden aikarajasta.
 
Seuran siirtyminen pelaamaan alemmalla sarjatasolla
 
9. Seura voidaan hakemuksestaan siirtää pelaamaan haluamalleen alemmalle sarjatasolle, jos sitä voidaan pitää perusteltuna seuran taloudellisen, kilpailullisen tai muun niihin verrattavan syyn takia ja jos alemmalla sarjatasolla on vapaa sarjapaikka. Sarjapaikan siirtoon ei saa liittyä seikkoja, joiden perusteella on aihetta epäillä kyseessä olevan sarjapaikan osto, myynti tai muu siihen verrattava epäasiallinen järjestely. Hakemus siirrosta on tehtävä pelikautta edeltävän toukokuun loppuun mennessä. Erittäin painavista syistä kilpailun järjestäjä voi myöntää pidennystä tähän määräaikaan.
 
Kilpailutoiminnan siirto osakeyhtiölle Palloliiton kilpailuissa
 
10. Palloliiton järjestämiin valtakunnallisiin kilpailuihin osallistuva seura voi Palloliiton hallituksen luvalla siirtää kilpailutoimintansa hallinnoinnin Suomessa rekisteröidylle osakeyhtiölle. Siirto tulee tehdä Palloliiton hallituksen hyväksymällä sopimuksella ja siirron hyväksymisen edellytyksenä on, että osakeyhtiö esittää Palloliitolle riittävän selvityksen taloudellisesta kantokyvystään. Hakemus hallinnoinnin siirrosta tulee tehdä Palloliiton hallitukselle viimeistään 31.7. jolloin osakeyhtiö tulee olla merkitty kaupparekisteriin. Siirrosta huolimatta sarjapaikka ja pelaajien edustusoikeudet pysyvät siirtosopimuksessa mainituin ehdoin edelleen yhdistyksellä. 
 
Sopimuksen päätyttyä irtisanomisen, purkamisen, sopimusajan päättymisen tai muun syyn vuoksi sarjapaikan hallinnointi voi siirtyä Palloliiton hallituksen päätöksellä takaisin yhdistykselle, jos se ottaa vastattavaksi yhtiön kilpailu- ja muuhun urheilutoimintaan liittyvät taloudelliset vastuut.
 
Kilpailutoiminnan hallinnoinnin siirtoa osakeyhtiölle ei voi tehdä muissa kuin valtakunnallisissa aikuisten sarjoissa.
 
Seuran konkurssi ja yrityssaneeraus
 
11. Jos seura tai yhtiö, jolle seura on siirtänyt kilpailutoiminnan hallinnoinnin, on asetettu konkurssiin, konkurssipesä voi päättää kilpailutoiminnan jatkamisesta pelikauden loppuun. Kilpailutoiminnan jatkaminen edellyttää kuitenkin lisenssihallinnon toimivaltansa puitteissa antamaa hyväksyntää tai kilpailunjärjestäjän hyväksyntää niissä sarjoissa, joissa ei ole seuralisenssijärjestelmää.
 
Seuran tultua asetetuksi konkurssiin työsuhteessa olevat pelaajat voivat irtisanoa pelaajasopimuksensa noudattaen työsopimuslain säännöksiä.
 
Mikäli konkurssihallinto päättää luopua kilpailutoiminnasta tai mikäli konkurssi raukeaa varojen puutteeseen, pelaajien sopimukset katsotaan päättyneiksi ja pelaajat voivat muuttaa edustusoikeutensa uuteen seuraan. Edustusoikeus uuteen seuraan on rekisteröitävä näiden määräysten 12 §:n mukaisesti.
 
Yrityssaneeraus ei muodosta estettä osallistua kilpailutoimintaan, ellei sarjatasolle asetetuista seuralisenssi- tai muista määräyksistä muuta johdu.
 
Joukkueet valtakunnallisessa kilpailussa
 
12 Aikuisten valtakunnallisissa futsalsarjoissa (Miesten Futsal-Liigassa, Miesten Futsal-Ykkösessä, Naisten Futsal-Liigassa ja Naisten Futsal-Ykkösessä) seuralla voi olla samalla sarjatasolla vain yksi joukkue. Reservijoukkue on oikeutettu nousemaan edustusjoukkueen kanssa samalle sarjatasolle ja pelaamaan siellä seuraavalla kaudella vain sillä edellytyksellä, että joukkue on aloittanut rekisteröitymisen Palloliiton jäsenseuraksi viimeistään 31.5. mennessä. Sama sääntö koskee myös tilannetta, jossa seuran ylemmällä sarjatasolla pelaava joukkue putoaa samalle sarjatasolle kuin reservijoukkue. 
 
13. Valtakunnallisissa kilpailussa ei samalla sarjatasolla voi olla joukkuetta sellaisesta seurasta,
a) jolla on suoraan tai välillisesti 10 % tai enemmän toisen samalla sarjatasolla pelaavan joukkueen kilpailutoimintaa harjoittavan yhtiön äänivallasta;
b) joka on toisen samalla sarjatasolla pelaavan seuran jäsen;
c) joka on edustettuna toisen samalla sarjatasolla pelaavan seuran johdossa tai hallinnossa;
d) jonka johtokunnan tai hallituksen jäsen on samalla sarjatasolla pelaavan seuran johtokunnassa tai hallituksessa, pelaajana, valmentajana tai muuna taustahenkilönä;
e) jonka joukkueen pelaaja tai valmentaja tai muu toimihenkilö toimii toisen seuran samalla sarjatasolla pelaavan joukkueen pelaajana, valmentajana tai muuna toimihenkilönä.
 
Jos on joku muu perusteltu seikka, jonka perusteella kahden samalla sarjatasolla olevan seuran välillä näyttäisi olevan esteellisyyden aiheuttava asia, voi Palloliiton hallitus kieltää kyseisen järjestelyn.
 
Palloliiton hallitus päättää niistä toimenpiteistä, joihin ryhdytään, jos tämän momentin määräyksiä rikotaan.
 
14. Nuorten kilpailussa voi samasta seurasta vain yksi joukkue pelata ylimmässä Palloliiton sarjamuotoisessa kilpailussa, jollei Palloliiton futsaltyöryhmä jotain muuta erikseen päätä. 
 
15. Seuran eri joukkueiden pelaamisesta cup -kilpailuissa määrätään niitä koskevissa erillismääräyksissä.
 
Ottelun pelaamista koskevat määräykset
 
16. Kilpailun järjestäjä määrää otteluiden pelaamisajankohdan. Perustellusta syystä kilpailun järjestäjällä on oikeus tehdä muutoksia vahvistettuun sarjaohjelmaan tai otteluiden pelaamisajankohtaan.
 
17. Ottelu voidaan siirtää vain kilpailun järjestäjän suostumuksella. Kilpailun järjestäjä voi periä siirrosta maksun siirtoa pyytäneeltä seuralta.
 
Edustustehtäviin nimeämiset, edustusoikeus maaottelussa ja kansainvälisissä seuraotteluissa
 
18. Edustustehtäviin nimeämisessä noudatetaan näiden määräysten lisäksi FIFA:n määräyksiä.
 
19. Edustustehtäviin nimetty pelaaja on velvollinen noudattamaan saamaansa kutsua.
 
Hän ei saa ilman kutsujan lupaa ilmoitettuna edustustehtävän kestoaikana osallistua pelaajana muun järjestäjän tapahtumaan. Mahdollisesti samanaikaisiksi ajoittuvissa edustustehtävissä noudatetaan seuraavaa järjestystä: 1. Palloliitto, 2. muu.
 
Jos pelaajan todetaan ilmoitettuna edustustehtävän kestoaikana pelanneen ilman kutsujan lupaa virallisessa seuransa ottelussa, voidaan pelaajan katsoa olleen asianomaisessa ottelussa pelioikeudeton pelaaja.
 
20. Kotimainen seura, josta on valittu edustustehtävään yksi aikuinen pelaaja tai kaksi samassa joukkueessa pelaavaa nuorta pelaajaa, voi anoa asianomaisen joukkueen kilpailun järjestäjältä seuran ottelun siirtämistä siten, että ottelun ja edustustehtävän välillä on vähintään yksi (1) kalenterivuorokausi. 
 
Ottelusiirtoa on anottava välittömästi edustustehtävään nimettyjen pelaajien julkistamisen jälkeen, viimeistään viikko ennen ottelua. Jos nimeäminen edustustehtävään tapahtuu myöhemmin, on siirtoa anottava välittömästi nimeämisen tultua tietoon.
 
21. Kilpailun järjestäjä voi siirtää edustustehtäviin nimetyn pelaajan joukkueen sarjaotteluja niin, että pelaaja on kutsujan käytettävissä vähintään kaksi päivää ennen edustustehtävää.
 
22. Maaottelussa voi Suomea edustaa vain Suomen kansalainen. Ystävyysotteluissa voi Suomea edustaa myös pelaaja, joka on laittanut vireille hakemuksen Suomen kansalaisuuden saamiseksi. Pelaajan käyttämiseen ystävyysmaaottelussa vaaditaan aina vastustajajoukkueen suostumus. Seurojen välisissä kansainvälisissä otteluissa voi suomalaista seuraa edustaa myös ulkomaalainen FIFA:n, UEFA:n ja näiden määräysten mukaisesti.
 
Luovutukset, kilpailun tai ottelun keskeyttäminen ja sarjasta sulkeminen
 
23. Kilpailun järjestäjä päättää sarjakohtaisesti, sallitaanko sarjassa luovutuksia. Luovuttaneeksi katsotaan joukkue, joka ei saavu otteluun tai saapuu vajaalukuisena tai myöhästyneenä esittämättä pätevää syytä. Joukkuetta kohdanneesta esteestä on viipymättä ilmoitettava kilpailun järjestäjälle, erotuomarille ja vastustajalle.
 
Vajaalukuiseksi katsotaan joukkue, jossa ottelun alkamishetkenä ei ole futsalsääntöjen tai kilpailun järjestäjän määrittelemää vähimmäispelaajamäärää.
 
Joukkue, joka olisi voinut aloittaa ottelun, tuomitaan voittajaksi 5–0.
 
Hävinneeksi tuomitun joukkueen seuraa voidaan rangaista ja velvoittaa se maksamaan kilpailun järjestäjän hyväksymät voittajajoukkueen kohtuulliset kulut
 
24. Keskeyttäneeksi katsotaan joukkue, joka ilman pätevää syytä lopettaa ottelun kesken.
 
Keskeyttänyt joukkue tuomitaan häviämään ottelu 5–0. Jos joukkue, joka ei ole keskeyttänyt ottelua, on keskeytyshetkellä johdossa vähintään viidellä maalilla, jää keskeytyshetken tulos voimaan. 
 
Keskeyttäneen joukkueen seuraa ja/tai siinä mukana olevia toimihenkilöitä voidaan rangaista.
 
25. Joukkueiden luovutuksia ja keskeytyksiä ei sallita valtakunnallisissa kilpailuissa, eikä alueellisen kilpailu- ja erotuomaritoiminnan työryhmän erikseen päättämissä alueellisissa kilpailuissa.
 
26. Painavista syistä kilpailun järjestäjä voi kuitenkin määrätä 23, 24 ja 25 momentissa tarkoitetut ottelut pelattaviksi.
 
27. Jos joukkue keskeyttää ottelun tai se luovutusten vuoksi tai muusta syystä suljetaan pois kilpailusta, jossa keskeytykset ja luovutukset eivät ole mahdollisia, sen ottelut mitätöidään ja sen katsotaan jääneen sarjassaan tai lohkossaan viimeiseksi. Jos kilpailussa sallitaan luovutuksia, sovelletaan tätä ja seuraavaa (28.) momenttia sen jälkeen, kun sallittu määrä luovutuksia täyttyy.
 
Jos kyseessä on kilpailu, josta jakaudutaan kesken kauden jatkokilpailuihin, sen eri osat katsotaan erillisiksi kilpailuiksi.
 
Keskeyttänyt, luovuttanut tai kilpailusta suljettu joukkue putoaa kilpailun järjestäjän määräämään sarjaan. 
 
28. Jos keskeyttäminen tai luovuttaminen tapahtuu, kun joukkueella on enää kaksi ottelua jäljellä kyseisessä kilpailussa, ei keskeyttäneen tai luovuttaneen joukkueen otteluita mitätöidä ja pelaamattomat ottelut kirjataan vastustajalle luovutettuina otteluina 5–0, paitsi jos joukkue, joka ei ole keskeyttänyt ottelua on keskeytyshetkellä johdossa vähintään viidellä maalilla, jää keskeytyshetken tulos voimaan. Keskeyttänyt tai luovuttanut joukkue suljetaan kuitenkin pois kilpailusta.
 
29. Mikäli ottelu keskeytetään joukkueen pelaajamäärän vähentyessä kahteen futsalsäännöissä mainitulla tavalla, keskeyttämisen aiheuttanut joukkue tuomitaan hävinneeksi 5–0. Jos joukkue, joka ei ole aiheuttanut ottelun keskeytystä, on keskeytyshetkellä johdossa vähintään viidellä maalilla, jää keskeytyshetken tulos voimaan. Asia käsitellään tarvittaessa erikseen asianomaisen kilpailun kurinpitoelimessä.
 
30. Jos erotuomari ei ole aloittanut tai on keskeyttänyt tai lopettanut ottelun esimerkiksi olosuhde- tai turvallisuussyistä, hän voi esteen poistuttua ja kohtuullisen ajan sisällä määrätä sen pelattavaksi loppuun. Mikäli keskeytettyä ottelua ei pelata loppuun, ottelun mahdollisesta uudelleen pelaamisesta ja siitä, miten se pelataan (esim. koko ottelu tai jäljellä oleva aika) tekee päätöksen kilpailun järjestäjä.
 
Ottelua ei pelata uudelleen, jos se keskeytykseen johtaneiden tai muiden painavien syiden vuoksi olisi kohtuutonta. Mikäli ottelua jatketaan myöhemmin tai se pelataan uudelleen, jaetaan uuden ottelun kustannukset ja tuotot joukkueiden kesken tasan.  Kustannuksiksi hyväksytään erotuomarikulut, kenttävuokra, järjestyksenvalvonnasta aiheutuneet kulut ja vierasjoukkueen matkakulut 1 euro/kilometri. Kuluista vähennetään ottelun tuotot, kuten lipputulot yms.
 
7 § Pisteet ja sijoitukset kilpailussa
 
1. Voittanut joukkue saa kolme pistettä, hävinnyt nolla pistettä sekä ottelun päättyessä tasan kumpikin joukkue yhden pisteen, ellei kilpailun järjestäjä toisin määrää. Kilpailun järjestäjä voi kilpailutavasta päättäessään antaa lähtöpisteitä kilpailun jatkokierroksille.
 
2. Sarjamuotoisessa kilpailussa, ellei kilpailun järjestäjä toisin määrää, tasapisteiden sattuessa joukkueiden sijoitus ratkeaa seuraavassa järjestyksessä:
a) maaliero eli tehtyjen ja päästettyjen maalien erotus;
b) tehtyjen maalien lukumäärä;
c) kaikkien a- ja b-kohtien soveltamisen jälkeen jäljellä olevien tasapisteisiin päätyneiden joukkueiden keskinäisten ottelujen:
1) pisteet
2) maaliero
3) tehdyt maalit;
d) jos c-kohdan soveltamisen jälkeen kahden tai useamman joukkueen kesken ei sijoitusta voida määritellä, ratkaisee näiden joukkueiden keskinäinen ottelu tai ottelut;
 
Jos d-kohdan soveltamisen jälkeen sarjassa, jossa joukkueet pelaavat toisiaan vastaan saman määrän otteluita koti- ja vieraskentällä ja jossa a-, b- ja c-kohtien soveltamisen jälkeen on kaksi joukkuetta, joiden keskinäisten ottelujen pisteet ja tehdyt maalit ovat samat, ratkaisee se, kumpi joukkueista on tehnyt enemmän maaleja vieraskentällä;
e) arpa
 
3. Turnauksessa tasapisteissä, ellei kilpailun järjestäjä toisin määrää, ratkaisee sijoituksen: 
a) kaikkien tasapisteisiin päätyneiden joukkueiden keskinäisten ottelujen
1) pisteet
2) maaliero
3) tehdyt maalit;
b) tasapisteisiin päätyneiden keskinäinen ottelu tai ottelut;
c) joukkueiden sarjassa tai lohkossa saavuttama 
1) maaliero
2) tehdyt maalit;
d) keskinäiset ottelut;
e) arpa.
 
4. Sarjatilanteen perusteella pelataan uusintaottelu vain, jos siitä on annettu erillismääräys asianomaisen kilpailun kilpailutavasta päätettäessä.
 
8 § Peliasu ja mainokset
 
1. Joukkueiden ja erotuomariston peliasuista määrätään vuosittain futsalin kilpailutoimintaa koskevissa määräyksissä ja järjestämisohjeissa.
2. Kilpailun järjestäjä voi antaa peliasuista ja mainosten käytöstä erillismääräyksiä.
 

3. luku - Pelaajan asemaan liittyvät yleismääräykset

9 § Pelaajan sopimus ja lakisääteinen tapaturma- ja eläketurva
 
1. Ammattilaisella tulee olla aina kirjallinen, Palloliiton hallituksen hyväksymän mallin mukainen pelaajasopimus. Seurat liittävät sopimuksen pelaajarekisteriin vuosittain pelaajaa rekisteröitäessä. Pelaajasopimus pitää olla liitettynä rekisteriin ennen pelaajan ensimmäisestä ottelua ko. sarjassa. Pelaajasopimuksen liittämisen rekisteriin laiminlyöntimaksu määritellään Palloliiton erillismaksuissa.
 
 
2. Pelaajan sopimuksen päätyttyä sopimuskauden umpeutumisen tai muun syyn vuoksi tai kun vanhaa sopimusta on jäljellä enintään kuusi kuukautta, voi pelaajasta kiinnostunut seura ryhtyä sopimusneuvotteluihin pelaajan kanssa. Ennen sopimusneuvotteluihin ryhtymistä pelaajan kanssa on seuran ilmoitettava kirjallisesti pelaajan nykyiselle seuralle. Mikäli uusi seura tai pelaaja rikkoo tätä velvoitetta, voidaan asia saattaa kurinpitomenettelyyn. 
 
3.Mikäli pelaaja saa pelaamisesta veronalaista tuloa vähintään sen verran kuin urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetussa laissa (24.4.2009/276) määritellään, on seuran järjestettävä kyseisen lain edellyttämä vakuutusturva.
 
4.Seuran tulee lähettää luettelo Palloliittoon lain soveltamisalaan kuuluvista pelaajista ennen pelikauden ensimmäistä virallista ottelua. Mahdolliset muutokset luettelossa tulee ilmoittaa Palloliittoon viikon kuluessa. Palloliitolla on oikeus julkistaa pelaajasopimusten kesto ja seura.
 
5. Mikäli lain edellyttämä vakuutusturva on järjestämättä, voi kilpailun järjestäjä todeta pelaajan pelioikeudettomaksi, kunnes turva on järjestetty, ja muilta osin siirtää asian kurinpitoelimen käsiteltäväksi.
 
10 § Ei EU-pelaaja
 
1. Ei EU-pelaajaksi lasketaan pelaaja, joka ei ole Euroopan Unionin (EU) tai Euroopan Talousalueen (ETA) jäsenvaltion tai Sveitsin kansalainen
 
2. Voidakseen pelata miesten kahdessa ylimmässä ja naisten ylimmässä sarjassa sekä näissä sarjoissa pelaavien joukkueiden pelaamissa cup -kilpailuissa, pitää Ei EU-pelaajan täyttää seuraavat edellytykset:
a) Pelaajan tai hänen seuransa on esitettävä oleskelulupapäätös ennen kuin pelaaja voidaan rekisteröidä. Harkinnan mukaan jo hakemus oleskeluluvan saamiseksi voidaan hyväksyä. Mikäli pelaajan sopimus alkaa kolme kuukautta tai vähemmän ennen kauden päättymistä ja kestää enintään kolme kuukautta, hyväksytään oleskeluluvan sijaan myös turistiviisumi tai viisumivapauden mahdollistaessa määräaikaisen työskentelyn hyväksytään viralliset matkustusasiakirjat. Siinäkin tapauksessa vaaditaan b-kohdan mukaista minimitoimeentuloa.
b) pelaajan on saatava pelaajasopimuksen mukaan veronalaista tuloa KELA:n vuosittain määrittelemän minimitoimeentulon verran (vuonna 2021: 1252 €/kuukausi). Mikäli pelaajalle on myönnetty oleskelulupa muun syyn kuin urheilun vuoksi, ei minimipalkkasääntö koske häntä.
 
11 § Pelipassi ja vakuutusturva 
 
1. Jokaisella viralliseen futsalkilpailuun osallistuvalla pelaajalla tulee olla voimassa kyseessä olevaan kilpailuun oikeuttava futsalpelipassi, aktivoitu futsalrooli Palloliiton Pelipaikka -pelaajarekisterijärjestelmässä ja 3 §:ssä määritelty vakuutusturva 
 
Seura on vastuussa pelaajan pakollisen vakuutusturvan järjestämisestä, ellei siitä ole kirjallisesti toisin sovittu. Miesten Futsal-Liigan, Miesten Futsal-Ykkösen ja Naisten Futsal-Liigan sekä Naisten Futsal-Ykkösen aikuisella pelaajalla tulee olla kilpailukaudella vakuutusturva, joka on vähintään pelipassi V11:n (vuonna 2021) tasoinen ja nuorella pelaajalla pelipassi ja vakuutus ikäluokkansa mukaan. 
 
2. Ilman oikeaa pelipassia pelannut pelaaja katsotaan pelioikeudettomaksi pelaajaksi.
 
3. Mikäli vakuutusturva on järjestämättä, voi kilpailun järjestäjä todeta pelaajan pelioikeudettomaksi, kunnes turva on järjestetty ja muilta osin siirtää asianko. sarjan kurinpitoelimen käsiteltäväksi. 
 
4. Seuralle, joka on peluuttanut pelaajaa ilman pelipassia tai väärällä pelipassilla, voidaan määrätä maksu kilpailumääräysten rikkomisesta. Ensisijaisesti sovelletaan kuitenkin näiden määräysten 23 §:n 2-kohtaa.
 
12 § Yleiset kansalliset edustusoikeusmääräykset
 
Pelaajan edustusoikeus
 
1. Pelaaja voi osallistua pelaajana viralliseen otteluun vain sen liiton jäsenseuran, jossa hänen edustusoikeutensa on, joukkueessa ellei näistä säännöistä tai erillismääräyksistä muuta johdu.
 
2. Pelaajan futsalin edustusoikeus rekisteröityy ensimmäisen kerran liiton jäsenseuraan, jonka joukkueessa hän pelaa ensimmäisen virallisen futsalottelunsa tai jonka pelaajana hän ensimmäisen kerran lunastaa peli-, tai korttelipassin tai rekisteröityy harrastajaksi
 
Ulkomailta tulevaan pelaajaan, joka haluaa rekisteröityä Palloliiton jäsenseuraan, sovelletaan kilpailumääräysten 19 §:n määräyksiä. 
 
3. Edustusoikeus säilyy, tämän pykälän 9. ja 10. momenttien poikkeuksia lukuun ottamatta, 1 ja 2 momentissa mainitussa seurassa niin kauan, kunnes se tämän pykälän määräysten mukaisesti rekisteröidään toiseen seuraan.
 
4. Pelaajan edustusoikeuden siirto tehdään pelaajarekisterijärjestelmässä. Pelaajan uusi seura aloittaa siirron pyytämällä pelaajan edustusoikeutta vanhalta seuralta. Näiden määräysten 13 §:ssä määritellään ne pelaajan iästä ja asemasta riippuvat ajankohdat, jolloin pelaajalla on oikeus tällaisen edustusoikeuden muutoksen tekemiseen.
 
5. Seuran on saatava pyytämänsä edustusoikeus 7 vuorokauden kuluessa pyynnöstä tai siitä, kun pelaaja on täyttänyt kirjallisesti sovitut velvoitteet entistä seuraa kohtaan. Mikäli edustusoikeus on annettu puutteellisena tai myöhästyneenä, voi kilpailun järjestäjä määrätä maksun kilpailumääräysten rikkomisesta ja lisäksi asia voidaan saattaa kurinpitomenettelyyn.
 
Mikäli oikeudesta edustusoikeuden muutokseen tai velvoitteiden suorittamisesta ei olla yksimielisiä, ratkaisee kiistan Palloliiton kilpailutoiminto ja alueellisten kilpailujen kohdalla vastaanottavan seuran alueen kilpailutoiminto. 
 
Näiden elinten päätöksistä voidaan valittaa seitsemän päivän kuluessa liiton futsaltyöryhmälle. Futsaltyöryhmän päätöksestä voi valittaa 7 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Palloliiton hallitukseen.
 
Mikäli entinen seura ilman hyväksyttävää syytä kieltäytyy antamasta edustusoikeutta, kilpailun järjestäjä voi viedä asian kurinpitomenettelyyn. Tällaisessa tapauksessa kilpailun järjestäjä voi hyväksyä edustusoikeuden siirron.
 
6. Pelaajan edustusoikeus siirtyy uuteen seuraan, kun entinen seura on hyväksynyt siirron ja uusi seura on suorittanut pelaajasiirron loppuun Pelipaikka-järjestelmässä ja pelaajastatuksen/iän mukainen edustusoikeuden rekisteröintimaksu tai kansainvälinen edustusoikeuden rekisteröintimaksu on maksettu. 
 
Siirtopyyntö on tehtävä ennen siirtoikkunan sulkeutumista, ja rekisteröintimaksu on maksettava ennen ensimmäistä peliä uudessa seurassa.
 
7. Mikäli pelaajan pelaajastatus muutetaan kauden aikana saman seuran sisällä harrastepelaajasta (harraste- tai korttelipassi) amatööriksi tai ammattilaiseksi tai amatööristä ammattilaiseksi pitää maksaa uuden pelaajastatuksen mukainen edustusoikeuden rekisteröintimaksu.  Mikäli pelaaja on siirtynyt kansainvälisellä siirrolla seuraan, on pelaajastatuksen muutoksen yhteydessä maksettava kansainvälisen siirron mukainen edustusoikeuden rekisteröintimaksu.  
 
Jos pelaajan edustusoikeus on ollut seurassa jo ennen 1.7. edellisenä kautena ja on jatkunut yhtäjaksoisesti, ei seuran sisällä tehtävästä pelaajastatuksen muutoksesta tarvitse maksaa edustusoikeuden rekisteröintimaksua.
 
8. Pelaaja voi ensimmäistä kertaa pelata uuden seuransa joukkueen virallisessa ottelussa aikaisintaan kuudentena päivänä viimeisestä entisessä seurassa pelatusta virallisesta ottelusta edellyttäen, että hänen pelioikeutensa muutoin on kunnossa eikä näistä määräyksistä muuta johdu.
 
9. Tämän pykälän aiemmista määräyksistä poiketen voi sellainen sopimukseton pelaaja, jolla ei edellisellä eikä kuluvalla pelikaudella ole ollut aktiivisena futsalin lajimerkintää, siirtää vapaasti ja ilman edustusoikeuden rekisteröintimaksun suorittamista edustusoikeutensa uuteen seuraan. Rekisteröintiä ei voi kuitenkaan tehdä 15.2. jälkeen. Ulkomailta tulevan pelaajan osalta sovelletaan 19 §:n määräyksiä.
 
10. Mikäli pelaajalla on ollut futsalpeli-, tai korttelipassi ja hän on pelannut samassa seurassa vähintään kahden edellisen pelikauden ajan ilman, että hänen edustusoikeuttaan olisi näiden määräysten mukaisesti rekisteröity seuraan, voi kilpailun järjestäjä harkintavaltaansa käyttäen päätöksellään vahvistaa pelaajan edustusoikeuden siirtyneen kyseiseen seuraan.
 
Määräaikainen siirto
 
11. Pelaajan edustusoikeus voidaan siirtää määräajaksi toiseen seuraan seuraavin ehdoin ja 15 momentissa mainituin rajoituksin: 
- määräaikaisuus alkaa maksupäivästä ja päättyy siihen merkittynä loppumispäivänä ja kestää vähintään 10 vuorokautta ja enintään 1.7. saakka;
- määräaika ei saa päättyä eikä siirtoa voi keskeyttää 16.2.–30.6. välisenä aikana; 
- kaikki osapuolet, vanha ja uusi seura sekä pelaaja, suostuvat siirtoon;
- edustusoikeuden rekisteröintimaksu on maksettava ennen pelaajan ensimmäistä peliä uudessa seurassa
- määräaikaisesti siirretyn pelaajan edustusoikeutta ei voi määräajan voimassaoloaikana siirtää kolmanteen seuraan
- pelaajan pelaajastatus ei voi muuttua määräaikaisessa siirrossa
 
12. Määräaikaisella siirrolla voidaan siirtää kuitenkin vain enintään kolme pelaajaa Palloliiton järjestämään valtakunnalliseen kilpailuun osallistuvasta joukkueesta alemman sarjatason kilpailuun osallistuvaan joukkueeseen ennen ylemmällä sarjatasolla pelaavan joukkueen kauden ensimmäistä virallista ottelua.
 
13. Pelaajan edustusoikeus palautuu automaattisesti entiseen seuraan määräajan umpeuduttua tai siirron keskeydyttyä.
 
14. Määräaika voidaan keskeyttää pelaajarekisterijärjestelmässä aikaisintaan 10 vuorokauden kuluttua siirrosta. Keskeyttäminen vaatii vanhan ja uuden seuran sekä pelaajan suostumukset.  
 
15. Määräaikaisesti siirtyvä pelaaja voi ensimmäistä kertaa pelata uuden seuransa joukkueen virallisessa ottelussa aikaisintaan kuudentena päivänä viimeisestä entisessä seurassa pelatusta virallisesta ottelusta edellyttäen, että hänen pelioikeutensa muutoin on kunnossa eikä näistä määräyksistä muuta johdu. Kun pelaaja määräajan päätyttyä palaa takaisin lähtöseuraan, hän voi pelata siellä aikaisintaan kuudentena päivänä viimeisestä edellisessä seurassa pelatusta virallisesta ottelusta.
 
16. Määräaikaisesti siirretty pelaaja ei saa pelata omaa emoseuraansa tai tämän farmi- ja/tai yhteistyösopimuksen piirissä olevaa seuraa vastaan virallisessa ottelussa.  Tämä kielto koskee sekä varsinaista määräaikaisen lainasopimuksen tehnyttä seuraa että tämän farmi- ja/tai yhteistyöseurasopimuksen piirissä olevia seuroja.  Mikäli seura on menetellyt tämän sääntökohdan vastaisesti, katsotaan sen käyttäneen pelioikeudettomia pelaajia. Tällaisessa tapauksessa asia käsitellään kilpailumääräysten 23 §:n mukaisesti.
 
13 § Kansallinen siirtoaika ja rekisteröinti
 
Yleiset siirtoaikaa koskevat määräykset 
 
1. Vapaa siirtoaika, jolloin sopimuksettoman pelaajan on todisteellisesti ilmoitettava seuralleen, että tulee hakemaan edustusoikeuden muutosta toiseen seuraan 12 §:n mukaisesti:
a) ammattilaisella 1.7.–15.2.
b) amatöörillä 1.7.–31.8.
 
2. Kun sopimukseton pelaaja on täyttänyt 12 § 5:n mukaiset velvoitteet entistä seuraansa kohtaan, häneltä ei voida evätä vapaata siirtoa 1.9.–15.2. välisenä aikana sillä kaudella, jolloin hän täyttää 35 vuotta tai on tätä vanhempi, eikä ennen kuin kaudella, jolloin hän täyttää 12 vuotta.
 
3. Jos pelaajan kirjallinen sopimus päättyy myöhemmin, kuin 1 momentin b-kohdassa on mainittu, vapaa siirtoaika päättyy 15.2.
 
4. Vapaan siirtoajan osalta pelaajan pelaajastatus (ammattilainen, amatööri) määrittyy edellisen pelikauden perusteella.
 
5. Vapaan siirtoajan jälkeen pelaaja voi saada pelioikeuden uuteen seuraan viimeistään 15.2. vain entisen seuran suostumuksella. Kilpailun järjestäjä voi myöntää hakemuksesta poikkeuksen edellä mainittuun sääntöön 15.2. jälkeen, mikäli kyseessä on nuori pelaaja.
 
6. Kun pelaaja on täyttänyt 12 § 5:n mukaiset velvoitteet, vapaa siirtoaika päättyy 15.2., jos hänen edellisellä seurallaan ei ole enää viralliseen kilpailutoimintaan osallistuvaa joukkuetta, jossa pelaaja ikänsä perusteella voisi pelata tai sellaista joukkuetta, jossa pelaamista hänen sopimuksensa koskee.  
 
Rekisteröinti
 
 7. Rekisteröinti uuteen seuraan on tehtävä aina ennen pelaajan pelaamaa ensimmäistä virallista ottelua uudessa seurassa. 
 
Uuden seuran on aloitettava edustusoikeuden siirto pelaajalle pelaajarekisterijärjestelmässä viimeistään 15.2. Mikäli rekisteröinti on kesken 15.2. jälkeen, ei rekisteröintiä voi kuitenkaan tehdä, mikäli pelaaja on ollut merkittynä kokoonpanoluetteloon vanhan seuransa ottelussa 15.2. jälkeen.
 
8. Kun pelaaja siirtyy siirtokorvausta vastaan toiseen seuraan pysyvästi tai määräaikaisesti, tulee pelaajan uuden seuran toimittaa Palloliitolle seurojen kesken solmittu kirjallinen siirtosopimus, josta siirtokorvaus käy ilmi. 
 

4. luku - Erityiset kansalliset edustusoikeusmääräykset

14 § Nuoren pelaajan edustusoikeusmääräykset 
 
Nuoren pelaajan joukkue seurassa
 
1. Pelaajalla on pelioikeus vain yhdessä ikäluokan joukkueessa/sarjataso. Nuorella pelaajalla on pelioikeus myös seuransa vanhemmissa nuorten joukkueissa sekä kaikissa seuransa aikuisten joukkueessa, kuitenkin vain yhdessä joukkueessa/sarjataso.
 
2. Nuori pelaaja voi pelata seuran saman nuorten ikäluokan eri sarjatasoilla pelaavissa joukkueissa yhdellä sarjatasolla per päivä. Ylemmällä sarjatasolla pelaavista joukkueista voi kuitenkin siirtyä alempaan joukkueeseen enintään kolme ylemmän sarjatason joukkueiden edellisessä virallisessa ottelussa kokoonpanossa ollutta pelaajaa. Kilpailun järjestäjä voi alueellisissa kilpailuissa tehdä poikkeuksia tässä momentissa mainittuun pelaajamäärään.
 
3. Nuorella pelaajalla on pelioikeus myös 15.2. jälkeen kaikissa niissä seuran aikuisten ja nuorten joukkueissa, joissa hänellä näiden määräysten mukaan on pelioikeus.
 
4 Joukkue voi ilmoittaa kaikkiin nuorten sarjoihin ja ikäluokkiin yhden sellaisen pelaajan, joka on syntynyt ko. sarjan ikäluokkaa edeltävän vuoden aikana. P19- ja P20- joukkueisiin voi ilmoittaa kaksi yli-ikäistä pelaajaa, joilla kummallakin on pelioikeus kaikissa ao. joukkueen otteluissa.  Alueellisissa sarjoissa voi lisäksi hakea yli-ikäisyyslupia futsalin poikkeusluvat- määräyksen mukaisesti. 
 
Yli-ikäiseksi ilmoitetulla pelaajalla ei ole pelioikeutta muissa nuorten sarjojen joukkueissa, mutta pelaajalla on pelioikeus aikuisten sarjoissa. 
 
Joukkueiden tulee ilmoittaa YI-pelaajiensa nimi kilpailun järjestäjälle ennen kuin pelaaja pelaa ensimmäisen ottelunsa ko. joukkueessa, kuitenkin viimeistään 31.1.
 
5. Tytöt saavat pelata poikien joukkueissa P17- ja sitä nuoremmissa ikäluokissa. Kilpailun järjestäjä voi myöntää painavista syistä poikkeusluvan pelaamiseen vanhemmissa ikäluokissa.
 
Nuoren pelaajan edustusoikeuden muutos 15.2. jälkeen
 
6. Sen estämättä mitä 13 §:ssä määrätään, Palloliiton järjestämään kilpailuun osallistuvan seuran aikuisten joukkueeseen voidaan 16.2.–30.6. välisenä aikana siirtää korkeintaan viiden nuoren, vain alemmalla sarjatasolla saman kauden aikana pelanneen toisen seuran pelaajan edustusoikeus. 
 
Rekisteröinti uuteen seuraan on tehtävä ennen pelaajan ensimmäistä virallista ottelua uudessa seurassa. 
 
Pelaajalla ei ole oikeutta pelata uuden seuran nuorten joukkueessa. Tämän momentin mukainen edustusoikeuden siirto voidaan tehdä kunkin pelaajan osalta vain kerran 16.2.–30.6. välisenä aikana.
 
15 § Aikuisen pelaajan joukkue
 
1. Aikuinen pelaaja voi pelata seuransa kaikissa aikuisten joukkueissa, kuitenkin vain yhdessä joukkueessa/sarjataso.
 
2. Aikuinen pelaaja voi ylemmällä sarjatasolla pelaavassa joukkueessa pelatun virallisen ottelun jälkeen kuudentena päivänä pelata alemmalla sarjatasolla pelaavan joukkueen ottelussa ja seuraavana päivänä alemmalla sarjatasolla pelatun ottelun jälkeen ylemmän sarjatason joukkueessa. Alemman sarjatason ottelussa voi kulloinkin pelata kuitenkin yhteensä enintään kolme ylempien sarjatasojen joukkueiden viimeisissä otteluissa kokoonpanossa ollutta aikuista pelaajaa 
 
3. Aikuinen pelaaja, joka 15.2. jälkeen pelaa ylemmän sarjatason joukkueen ottelussa, ei voi enää samalla pelikaudella pelata alemmalla sarjatasolla pelaavassa joukkueessa. Alemmalla sarjatasolla pelannut pelaaja voi siirtyä ylemmälle sarjatasolle aikarajasta riippumatta, mutta pelattuaan ylemmällä sarjatasolla, ei voi siirtyä takasin alemmalle sarjatasolle.
 
4. Tässä pykälässä tarkoitetuiksi aikuisten joukkueiksi ei lueta FKKI-ikäluokkien joukkueita.
 
5. Mikäli kysymys on P20-sarjassa pelaavasta YI-pelaajasta, on pelaajalla oikeus pelata seuransa nuorten joukkueessa seuraavana päivänä aikuisten joukkueen pelin jälkeen.
 
16 § FKKI-kilpailutoiminnan edustusoikeusmääräykset
 
1. Pelaajan FKKI-edustusoikeus ikäluokassa on siinä seurassa, jossa hän pelaa kauden ensimmäisen virallisen kyseisen ikäluokan FKKI-ottelun.
 
2. Pelaaja voi edustaa eri FKKI-ikäluokissa eri seuraa.
 
3. Siirtyminen samassa FKKI-ikäluokassa kahden eri seuran välillä edellyttää 12 §:n mukaista edustusoikeuden muutosta.
 
17 § Edustusoikeuden muutos ja peliluvan saaminen erityistapauksissa
 
1. Pelaaja voi saada edustusoikeuden muutoksen ja peliluvan ja pelioikeuden uuteen seuraan viimeistään 15.2. seuraavissa erityistapauksissa:
a) entinen seura, uusi seura ja pelaaja ovat suostuneet 25 §:n mukaiseen välimiesmenettelyyn;
b) peliluvan evännyt seura lopettaa toimintansa tai poistaa futsalin ohjelmastaan;
c) seura eroaa tai erotetaan Palloliiton jäsenyydestä;
d) 6 §:n 11 momentissa mainituissa tapauksissa tai; 
e) seura laiminlyö olennaisella tavalla pelaajan palkanmaksun ja muut lainsäädäntöön tai pelaajan ja seuran väliseen kirjalliseen sopimukseen liittyvät velvoitteet.
f) seura ei kykene osallistumaan kilpailuun ja pelaajien siirtyminen pelikauden aikana ennen 16.2. ei näiden määräysten nojalla ole muutoin mahdollista.
 
2. Päätöksen peliluvan myöntämisestä tekee 1 b- ja c-kohdissa entisen seuran kilpailun järjestäjä ja 1 d- ja e-kohdissa Palloliiton futsaltyöryhmä, kun kyseessä on kahdessa ylimmässä sarjassa pelaava seura. 
Alueellisten kilpailujen osalta vastaavan päätöksen tekee alueellinen kilpailu- ja erotuomaritoiminnan kehitysryhmä tai sen valtuuttama henkilö ja f-kohdassa Palloliiton hallitus.
 
3. Edellä 2 momentissa mainittujen elinten päätökset korvaavat normaalin edustusoikeuden muutoksen teon.
 
4. Jotta hakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi, on se toimitettava päätöksentekoelimelle ennen 15.2.
 
5. Kilpailun järjestäjä voi myöntää luvan rekisteröidä 15.2. jälkeen maalivahdin sellaisen maalivahdin tilalle, joka on loukkaantunut tai sairastunut 15.2. jälkeen. Rekisteröintilupa koskee vain kansallisia siirtoja. Kilpailun järjestäjän asiasta tekemä päätös on lopullinen.
 
18 § Sopimuksen purkaminen ja sopimusriidat
 
1. Sopimuksen yksipuolinen purkaminen kesken sopimuskauden ei ole mahdollista ilman hyväksyttävää syytä. Kilpailujärjestelmän vakauden takaamiseksi ei pelaaja saa automaattisesti pelioikeutta uuteen seuraan purkaessaan sopimuksen yksipuolisesti.
 
2. Jos pelaaja on purkanut sopimuksen ja seura vastustaa sopimuksen purkamista, voi seura saattaa asian seitsemän päivän kuluessa asiasta tiedon saatuaan Palloliiton futsaltyöryhmän käsiteltäväksi. Palloliiton futsaltyöryhmä päättää siitä, onko pelaajalla oikeus purkaa voimassa oleva sopimus ja voiko pelaaja saada edustusoikeuden uuteen seuraan.  Futsaltyöryhmän päätöksestä voi valittaa 7 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Palloliiton hallitukseen.
 
3. Futsaltyöryhmän tai Palloliiton hallituksen tekemää päätöstä pelaajan edustus- ja pelioikeudesta noudatetaan niin kauan, kunnes lainvoimaisella päätöksellä toisin päätetään.
 
4. Uutta seuraa, joka tekee tai on tehnyt sopimuksen yksipuolisesti sopimuksensa purkaneen pelaajan kanssa, voidaan rangaista kurinpitomenettelyssä.
 
5. Seura ja pelaaja voivat viedä sopimusta koskevat riitansa Urheilun Oikeusturvalautakunnan välimiesmenettelyyn.
 

5. luku - Kansainväliset pelaajasiirrot ja ulkomaalaiskiintiö

19 § Kansainväliset pelaajasiirrot
 
1. Kansainvälisissä pelaajasiirroissa on noudatettava FIFA:n ja asianomaisten liittojen sääntöjä ja määräyksiä.
 
2. Kansainvälinen pelaajasiirto Suomeen voidaan tehdä 1.7.–15.2. välisenä aikana.
 
3. Palloliitto pyytää kansainvälistä pelilupaa toisesta kansallisesta liitosta ja vastaavasti antaa toiselle kansalliselle liitolle pyynnöstä pelaajan kansainvälisen peliluvan.
 
Jotta pelaaja voidaan kuluvana pelikautena rekisteröidä Palloliiton jäsenseuraan, tulee kansainvälistä pelilupaa pyytää viimeistään 15.2.   Kansainvälisen siirron edustusoikeuden rekisteröintimaksu on maksettava viimeistään ennen pelaajan pelaamista uudessa seurassa. Ao. rekisteröintimaksu on joka tapauksessa maksettava kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa kansainvälisen-siirtotodistuksen saamisen jälkeen. 
 
4. Palloliiton jäsenseuraan rekisteröidyn pelaajan oikeus edustaa ulkomaalaista seuraa määräytyy uuden edustusmaan liiton määräysten ja liiton määräysten mukaisesti. Siirtoon on saatava Palloliiton jäsenseuran ja Palloliiton lupa ja lisäksi on noudatettava FIFA:n sääntöjä ja määräyksiä.
 
5. Kun seura pyytää Palloliittoa kysymään pelaajalleen kansainvälistä pelilupaa, tulee seuran vaadittaessa antaa selvitys pelaajan ja seuran välisestä sopimuksesta sekä seurojen välinen sopimus siirrosta.
 
6. Kansainvälistä pelilupaa ei vaadita alle 10-vuotiaalta pelaajalta.
 
7. Pelaaja, jonka kansainvälinen pelilupa on toisessa kansallisessa liitossa, saa pelioikeuden pelata virallisessa ottelussa Suomessa välittömästi, kun hänellä on entisen liittonsa toimittama kansainvälinen pelilupa, hänen pelipassinsa on maksettu, vaadittava vakuutusturva järjestetty ja sarjatason tai pelaajan iän mukainen kansainvälisen edustusoikeuden rekisteröintimaksu on maksettu Palloliiton tilille.
 
8. Kansanväliset pelaajasiirrot ovat sallittuja vain, jos pelaaja on täyttänyt 18 vuotta.
 
Seuraavat poikkeukset soveltuvat tähän sääntöön:
a) Pelaajan vanhemmat muuttavat uuden seuran kotimaahan muista kuin futsaliin liittyvistä syistä
b) Siirto tapahtuu Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen sisällä ja pelaaja on iältään 16–18 vuotta vanha. 
 
Tässä tapauksessa uuden seuran tulee täyttää seuraavat ehdot:
I) sen tulee taata pelaajalle asianmukainen futsalkoulutus ja/tai -valmennus 
II) sen tulee taata pelaajalle futsalkoulutuksen/valmennuksen lisäksi sellainen akateeminen ja/tai ammatillinen koulutus ja/tai harjoittelu, joka mahdollistaa pelaajalle pelaajauran jälkeen myös toisen, futsalista erillisen, uran
III) sen tulee tehdä kaikki tarpeelliset toimenpiteet varmistuakseen, että pelaajasta huolehditaan parhaalla mahdollisella tavalla (optimaaliset elinolosuhteet isäntäperheessä tai seuran majoituksessa, seuran nimeämä mentori jne.)
IV) sen tulee rekisteröidessään pelaajaa toimittaa asianomaiselle liitolle todisteet siitä, että se noudattaa edellä mainittuja velvoitteita.
 
c) Pelaaja asuu enintään 50 kilometrin päässä valtionrajasta ja naapurivaltion liiton seura, johon pelaaja haluaa rekisteröityä, sijaitsee myös enintään 50 kilometrin päässä tuosta rajasta. Pelaajan asuinpaikan ja seuran toimiston välimatka saa olla enintään 100 kilometriä. Tällaisissa tapauksissa pelaajan on jatkettava kotona asumista ja molempien liittojen on suostuttava siirtoon.
d) Pelaaja rekisteröityy ensimmäistä kertaa ja on asunut Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään 5 vuotta
e) Pelaaja osallistuu Suomessa vaihto-oppilasohjelmaan
f) Pelaaja on muuttanut Suomeen yksin tai vanhempiensa kanssa humanitäärisistä syistä
 
Tämän momentin määräykset koskevat myös pelaajaa, joka ei ole koskaan ollut rekisteröityneenä seuraan ja joka ei ole sen maan, johon hän aikoo rekisteröityä, kansalainen.
 
Tässä momentissa tarkoitetut kansainväliset siirrot käsittelee aina FIFA:n Players Status Committee. 
 
Pelaajan edustusoikeuden rekisteröintimaksu on tämän momentin tapauksissa pelaajan uuden pelaajastatuksen mukainen kansainvälisen siirron edustusoikeuden rekisteröintimaksu.
 
9.  Tämän pykälän edellisistä kohdista poiketen, voidaan 18 vuotta täyttänyt rekisteröidä amatööriksi tai harrastepelaajaksi ilman kansainvälistä siirtoa, mikäli hän ei ole pelannut virallisia otteluita missään 30 kuukauteen. Rekisteröinnissä pitää liittää järjestelmään kirjallinen vakuutus, jossa sekä pelaaja että seura vakuuttavat, että pelaaja ei ole pelannut 30 kuukauteen virallisia pelejä missään.
 
Mikäli myöhemmin ilmenee, että pelaaja onkin pelannut viimeisten 30 kuukauden aikana ennen rekisteröintiä virallisia otteluita tai ottelun, voidaan hänen katsoa pelanneen pelioikeudettomana Suomessa ja lisäksi hänen voidaan katsoa harhauttaneen kilpailunjärjestäjää.  
 
Edellä mainitussa tapauksessa pelaaja ei voi rekisteröityä ammattilaiseksi kahteen vuoteen rekisteröinnistä muuta kuin hakemalla kansainvälistä pelilupaa.
 
10. Turvapaikanhakija ja turvapaikan hakijana ollut, joka on jo saanut sillä perusteella oleskeluluvan, voidaan rekisteröidä väliaikaisesti uutena pelaajana ilman kansainvälistä pelaajasiirtoa seuraavin ehdoin: 
 
a) Pelaaja ei ole pelannut 30 kuukauteen virallisia pelejä ulkomailla. Pelaaja ja seura vastaavat tämän
paikkansa pitävyydestä. Mikäli myöhemmin ilmenee, että pelaaja onkin pelannut viimeisten 30 kuukauden aikana ennen rekisteröintiä virallisia otteluita tai ottelun, voidaan hänen katsoa pelanneen pelioikeudettomana Suomessa ja lisäksi hänen voidaan katsoa harhauttaneen kilpailunjärjestäjää.
b) Pelaaja voidaan rekisteröidä vain amatööriksi tai harrastepelaajaksi, toisin sanoen rekisteröinnin
perusteella ei voi pelata miesten eikä naisten kahdella ylimmällä tasolla.
c) Pelaajaa rekisteröidessä uutena pelaajana pitää pelaajan pitää järjestelmään liittää todisteena turvapaikanhakijan statuksesta vastaanottokeskuksesta saatava ID-kortti, jossa on oltava ainakin henkilön kuva, nimi ja kansalaisuus. Mikäli tällaista ei ole saatavilla, voidaan harkinnan perusteella hyväksyä toisenlainenkin viranomaistodistus, josta käy ilmi edellä mainitut asiat.
d) Mikäli pelaajan turvapaikkahakemus hylätään, katsotaan hänet siitä lähtien pelioikeudettomaksi.
Ennen päätöksen lainvoimaistumista voidaan painavista syistä hyväksyä pelaajan/seuran
hakemuksesta, että hän voi edelleen pysyä pelikelpoisena siihen saakka, kunnes päätös on
lainvoimainen.
e) Mikäli turvapaikanhakijalle myönnetään oleskelulupa, niin pelaajarekisteröinti voidaan muuttaa
pysyväksi siten, että aiemmin järjestelmään liitetyn ID-kortin tilalle liitetään kopio passista tai
vastaavasta viranomaisen myöntämästä henkilökortista.
 
20 § Ulkomaalaiskiintiö
 
1. Palloliiton järjestämissä valtakunnallisissa sarjoissa pelaavassa aikuisten joukkueessa voi olla yhdessä ottelussa kolme ulkomaalaista pelaajaa kokoonpanoluettelossa. Alue voi asettaa omia määräyksiä omiin sarjoihinsa. 
 
2. Ulkomaalaiskiintiöön ei lasketa pelaajaa, joka ennen kuluvan pelikauden alkua on ollut rekisteröitynä Palloliiton jäsenseurassa vähintään viitenä pelikautena. Määräaikainen ulkomaille tapahtuva siirto ei kumoa pelaajan edustusoikeutta suomalaisessa seurassa määräajan päätyttyä.
 
3. Tämän pykälän määräykset eivät koske UEFA:n jäsenmaiden kansalaisia, eikä kansalaisia, joiden valtioilla on Euroopan Unionin kanssa sopimus, jolla kielletään työvoiman syrjintä sopimusosapuolten kesken.
 
4. Mikäli enemmän kuin kolme tämän pykälän mukaista ulkomaalaista pelaajaa on pelannut samassa ottelussa, katsotaan joukkueen käyttäneen pelioikeudettomia pelaajia.  Tällaisessa tapauksessa asia käsitellään näiden määräysten 23 §:n mukaisesti.
 

6. luku - Erotuomaritoiminta

21 § Erotuomarina toimiminen
 
1. Erotuomarin on pelikausittain suoritettava hyväksyttävästi Palloliiton tai alueen määräämä kurssi koulutus ja mahdollinen kuntotesti. Lisäksi hänellä on oltava voimassa oleva peli- tai erotuomaripassi.
 
2. Erotuomarin toimivaltuuden ja luokittelun vahvistaa Palloliitto tai alue pelikausittain. Erotuomari on vastuussa toiminnastaan Palloliiton hallitukselle. Henkilöä, joka toimii erotuomarina ilman peli- tai erotuomaripassia, rangaistaan Palloliiton rangaistusmääräysten mukaisesti, ellei kysymyksessä ole tämän pykälän 6 momentissa mainittu henkilö.
 
3. Kukin erotuomari on velvollinen toimimaan erotuomaritehtävissä Palloliiton tai alueen määräysten mukaisesti. Palloliiton ottelut ovat ensisijaisia.
 
4. Erotuomari saa Palloliitolle tai alueelle ilmoitettuaan toimia erotuomarina muussa kuin Palloliiton, alueen tai seuran järjestämässä ottelussa tai alueen tai Palloliiton hyväksymässä turnauksessa. Palloliitto tai alue voi kuitenkin kieltää kyseisen toiminnan.
 
5. Kaikissa virallisissa otteluissa on erotuomareina käytettävä Palloliiton tai sen alueen hyväksymiä erotuomareita tai pelinohjaajia.
 
Kilpailun järjestäjä määrää pääsääntöisesti otteluihin erotuomarit ja päättää siitä, käytetäänkö kyseisen sarjan otteluissa kahta erotuomaria. 
 
Kilpailun järjestäjä vastaa siitä, että tehtäviin määrätyt erotuomarit eivät ole ottelevien seurojen jäseniä eivätkä erotuomaritoiminnan jääviyssääntöjen perusteella tai muulla tavoin esteellisiä. Jos otteluun asetettu erotuomari on tässä momentissa tarkoitetulla tavalla esteellinen, on hänen välittömästi ilmoitettava siitä kilpailun järjestäjälle, joka voi perustelluista syistä myöntää tapauskohtaisia tai toistaiseksi voimassa olevia lievennyksiä esteellisyyteen.  
 
6. Erotuomarin on saavuttava riittävän ajoissa ottelupaikalle kilpailun järjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti tarkastustoimenpiteitä varten. Mikäli erotuomari ei ottelun alkamishetkellä ole paikalla, on erotuomariksi valittava pätevin saatavissa oleva erotuomari. Ellei ketään erotuomaria ole paikalla, tulee otteluun osallistuvien joukkueiden valita erotuomariksi sopivaksi katsomansa henkilö, jonka valinnasta ei voida tehdä vastalausetta.
 
7. Erotuomarin on ilmoitettava ottelun tulostiedot kilpailun järjestäjän ohjeiden ja määräysten mukaan. 
 
8. Kotijoukkueen on tehtävä ilmoitus erotuomarin poisjäämisestä kilpailun järjestäjälle.
 
9. Tehtävänsä laiminlyönyttä erotuomaria voidaan rangaista Palloliiton rangaistusmääräysten mukaisesti.
 
10. Nämä määräykset koskevat soveltuvin osin myös Futsalsääntöjen mukaista 3. erotuomaria ja ajanottajaa.
 
22 § Toimitsijat 
 
1. Kaikissa virallisissa otteluissa tulee ottelun toimitsijoina olla pöytäkirjanpitäjä ja ajanottaja. Jos erillismääräyksissä ei toisin määrätä, toimitsijat nimeää järjestävä seura, joka myös kouluttaa toimitsijat tehtäviinsä.
 
2. Pöytäkirjanpitäjän tehtävänä on toimia kilpailun järjestäjän ohjeiden mukaan sekä kirjata ottelun aikana erotuomariston toimitsijoille informoimat ottelutapahtumat. Erotuomari täyttää ottelupöytäkirjan näiden tietojen ja omien muistiinpanojensa perusteella ja toimii kilpailun järjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti.
 
3. Toimitsijoiden tehtävänä on huolehtia ajanotosta sekä tulostaulusta kilpailun järjestäjän antamien ohjeiden mukaan.
 
4. Kilpailun järjestäjä voi määrätä otteluun futsalsääntöjen mahdollistaman kolmannen erotuomarin, jonka toimivaltuudet säätävät futsalsäännöt.
 

7. luku - Pelioikeudeton pelaaja, vastalauseet, välimiesmenettely ja rankaisuoikeus

23 § Pelioikeudeton pelaaja
 
1. Pelaaja on pelioikeudeton, jos: 
- hän on peli- tai toimitsijakiellossa tai kilpailun järjestäjä on todennut hänet pelioikeudettomaksi tai;
- häneltä puuttuu futsalin edustusoikeus seurassa eikä hän voi edustaa toista seuraa farmisopimus-, yhteistyöseura- tai yhteisjoukkuemääräysten nojalla tai; 
- häneltä puuttuu pelioikeus ko. ottelussa
- häntä ei ole merkitty ottelun pelaajaluetteloon tai;
- hänellä ei ole futsalpelipassia tai;
- hänelle ei ole merkitty Pelipaikka -pelaajarekisterijärjestelmässä aktiivista futsalroolia tai
- hänellä ei ole entisen seuran tai kilpailun järjestäjän antamaa pelilupaa tai;
- seura on rikkonut Futsalkilpailumääräysten 20 §:ä. Tällöin katsotaan, että vähintään yksi pelaajista on pelioikeudeton.
 
Myös pelaajan, jolla ei ole vaadittavaa vakuutusturvaa, voi kilpailunjärjestäjä voidaan katsoa pelioikeudettomaksi. 
 
2. Jos joukkue on peluuttanut pelioikeudetonta pelaajaa tai rikkonut näiden määräysten 20 §:ä, on joukkue kilpailun järjestäjän päätöksellä tuomittava hävinneeksi. Jos rikkomukseen syyllistynyt joukkue on hävinnyt ottelun vähintään viidellä maalilla, jää saavutettu tulos voimaan. Muussa tapauksessa määrätään tulokseksi häviö 5–0. 
 
3. Mikäli molemmat joukkueet ovat peluuttaneet keskinäisessä ottelussaan pelioikeudetonta pelaajaa tai pelaajia tai rikkoneet näiden määräysten 20 §:ä, jää ottelun tulos voimaan ja rikkomukset käsitellään kurinpitomenettelyssä rangaistusmääräysten mukaisesti.
 
4. Kilpailun järjestäjän on annettava 2 momentissa mainittu päätös asiasta kahden viikon kuluessa ottelun pelaamisesta tai vastalauseen jättämisestä.  Tästä päätöksestä voi valittaa 7 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Palloliiton järjestämien valtakunnallisten kilpailujen osalta Palloliiton vastalauselautakunnalle tai alueen järjestämien kilpailujen osalta alueen kurinpito- ja vastalauseasioita käsittelevälle työryhmälle.  Menettelyssä sovelletaan soveltuvin osin 24 §:n määräyksiä.
 
24 § Vastalauseet
 
1. Kilpailumääräysten tai muiden kilpailutoimintaa koskevien määräysten rikkomuksista voi samaan kilpailuun samassa lohkossa osallistuva seura tehdä vastalauseen.
Palloliiton pääsihteerin tai hänen määräämänsä henkilön vähintään kolme vuorokautta ennen ottelua tekemistä kirjallisista tulkintapäätöksistä ei voi tehdä vastalausetta.
 
2. Vastalause on lähetettävä kirjallisesti kahden vuorokauden kuluessa ottelusta kilpailun järjestäjälle. Jos vastalause koskee pelaajan pelioikeutta, se on lähetettävä seitsemän päivän kuluessa ottelusta. Vastalause on tarkoin perusteltava ja siihen tulee liittää sitoumus maksun suorittamisesta. kuitti kilpailun järjestäjän määräämän vastalausemaksun maksamisesta. Vastalausetta ei oteta tutkittavaksi, jos vastalausemaksua ei ole maksettu ajoissa tai jos vastalausetta ei ole riittävästi perusteltu. Maksu palautetaan, jos vastalause hyväksytään.
 
Miesten ja Naisten Futsal-Liigan pudotuspeleissä, Miesten Futsal-Liigan ja Miesten Futsal-Ykkösen välisissä sekä Naisten Futsal-Liigan ja Naisten Futsal-Ykkösen välisissä karsintaotteluissa vastalause on tehtävä 24 tunnin kuluessa ottelun päättymisestä.  Näissä tapauksissa vastalause tutkitaan ja käsitellään nopeutetussa menettelyssä. Palloliiton toimiston asiassa tekemä ratkaisu on lopullinen eikä siitä voi valittaa vastalauselautakuntaan.
 
3. Sille, jota vastalause koskee, on varattava riittävä aika vastineen antamiseen.
 
4. Vastalause ja vastine voidaan toimittaa myös sähköpostin välityksellä. 
 
5. Vastalauseita pelikentän tai sen varusteiden johdosta ei tutkita, ellei erotuomarille ole tehty niistä ilmoitusta ennen ottelun alkua.
 
Erotuomarin ottelua koskevat päätökset ovat futsalsääntöjen 5 §:n mukaan lopullisia. Tällaisia päätöksiä vastaan tehdyt vastalauseet eivät pääsääntöisesti voi johtaa uusintaotteluun. Kilpailun järjestäjä voi kuitenkin määrätä uusintaottelun, mikäli erotuomari on tehnyt futsalsääntöjen vastaisen ratkaisun. 
 
Jos ottelu määrätään pelattavaksi uudelleen, ottelun kaikki tilasto- ja rekisterimerkinnät (maalit, syötöt, varoitukset, kentältäpoistot) poistetaan.  Uudelleen pelattavaksi määrätyssä ottelussa joukkueiden on pelattava samalla kokoonpanolla kuin mitä se pelasi alkuperäisessä ottelussa. Törkeimmissä rikkomuksissa pelaaja voidaan kuitenkin määrätä pelikieltoon, joka voi koskea myös uusintaottelua.  Pelikieltoon määrätty pelaaja voidaan vaihtaa toiseen pelaajaan.
 
Loukkaantunut pelaaja voidaan vaihtaa kilpailun järjestäjän luvalla toiseen pelaajaan, jos pelaajalla on esittää loukkaantumisesta lääkärintodistus.
 
6. Vastalause on käsiteltävä kahden viikon kuluessa sen saapumisesta kilpailun järjestäjälle Alueet voivat siirtää asioiden ratkaisemisen liiton toimiston vastalauseita käsittelemään määrätyille henkilöille.  Vastalausetta koskevaan päätökseen tyytymätön samaan kilpailuun samassa lohkossa osallistuva seura voi valittaa päätöksestä seitsemän vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista valtakunnallisten kilpailujen osalta Palloliiton vastalauselautakuntaan tai alueen järjestämien kilpailujen osalta alueen kurinpito- ja vastalauseasioita käsittelevälle työryhmälle. Valitukseen tulee liittää kuitti Palloliiton määräämän valitusmaksun maksamisesta. Maksu palautetaan, jos valitus hyväksytään. 
 
7. Valtakunnallisissa kilpailuissa vastalauselautakunnan ja alueen järjestämissä kilpailuissa alueen kurinpito- ja vastalauseasioita käsittelevän työryhmän vastalauseesta antama päätös on lopullinen.
 
25 § Välimiesmenettely
 
1. Välimiesmenettelyä voidaan käyttää siirtokorvauksen tason määrittämiseksi.
- Välimiesmenettelyn käynnistämiseen vaaditaan luovuttavan ja vastaanottavan seuran sekä pelaajan suostumus.
- Välimiesmenettely on käynnistettävä viimeistään 90 vuorokauden kuluessa pelaajan kirjaamisesta uuteen seuraan. Sen jälkeen ei siirtokorvausta Palloliiton välimiesmenettelyssä voida määrätä.
 
2. Välimiesmenettelyssä sovittelijana toimii välimies. Välimiehen tehtävästä ei makseta palkkiota.
 
Saatuaan sovintomenettelyn käynnistämistä koskevan pyynnön, Palloliiton pääsihteeri tai hänen määräämänsä henkilö pyytää viivytyksettä kummaltakin seuralta esityksen välimieheksi. Esitys on tehtävä viikon aikana.
 
Mikäli seurat esittävät välimieheksi samaa henkilöä, määrää Palloliitto hänet tehtävään. Muussa tapauksessa määrää välimiehen Palloliiton pääsihteeri.
 
Määräyksen saatuaan välimiehen on heti käynnistettävä sovintomenettely ja saatettava se päätökseen mahdollisimman pian, viimeistään 30 vuorokauden kuluessa tehtävän saatuaan. Välimiehen tulee varata myös ao. pelaajalle tilaisuus tulla kuulluksi.
 
Välimiehen päätös siirtokorvauksen määrästä ja sen maksamisesta on molempia osapuolia sitova. Jos välimiehen päätöstä ei noudateta 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta, voidaan asia saattaa Palloliiton kurinpitovaliokunnan käsittelyyn.
 
Välimiesmenettelyn kustannukset jaetaan tasan seurojen kesken.
 
3. Määritettäessä pelaajan siirtokorvausta otetaan huomioon erityisesti seuraavat neljä tekijää:
- pelaajan ikä;
- pelaajan asema (amatööri tai ammattilainen);
- vanhan seuran kustannukset pelaajasta ja
- siirtokorvausten yleinen taso.
 
4. Siirtokorvauksen määrittelyssä noudatetaan ohjeellisesti myös FIFA:n ja UEFA:n antamia ohjeita ja määräyksiä.
 
26 § Rankaisuoikeus
 
1. Palloliiton rangaistusmääräyksissä mainituissa rikkomuksissa rankaisuvaltaa käyttävät elimet ovat valtakunnallisissa kilpailuissa Seuraparlamentin asettama kurinpitovaliokunta sekä alueen järjestämissä kilpailuissa seuraparlamentin asettama alueellinen kurinpito- ja vastalauseasioita käsittelevä työryhmä. Jos näitä määräyksiä tai Palloliiton hallituksen antamia erillismääräyksiä rikotaan, voidaan asiaa saattaa kurinpitovaliokunnan käsittelyyn.
 
2. Palloliiton pääsihteeri tai hänen nimeämänsä henkilöt käyttävät kuitenkin Palloliiton ja alueiden järjestämissä kilpailuissa rankaisuvaltaa liiton rangaistusmääräysten 4 §:ssä mainituissa tapauksissa.
 

8 Luku - Kilpailutoimintaa koskevat erillismääräykset

27 § Futsal-liigaseurat ry
 
1. Palloliitto ja Futsal-liigaseurat ry voivat yhdessä sopia kilpailujen/turnausten järjestämisestä.  Näissä kilpailuissa/turnauksissa noudatetaan soveltuvin osin näitä kilpailumääräyksiä tai Palloliiton hallituksen hyväksymiä kyseisiä kilpailuja koskevia erillismääräyksiä.
 
2. Futsal-liigaseurat ry:llä voi lisäksi olla omia, sitä koskevia sitovia määräyksiä, jotka eivät saa olla ristiriidassa Palloliiton antamien sääntöjen, määräysten ja ohjeiden kanssa. 
 
28 § Taloudelliset määräykset
 
Valtakunnallisiin sarjoihin osallistuvia seuroja sitovat Palloliiton hallituksen hyväksymät taloudelliset määräykset. 
 
29 § Farmisopimussäännöt
 
Pelaajien siirtymistä farmisopimuksen osapuolten välillä, säätelevät Palloliiton hallituksen hyväksymät futsalin farmisopimussäännöt.
 
30 § Yhteistyöseuramääräykset ja yhteisjoukkuemääräykset
 
Nuorten pelaajien siirtymistä säännellään Palloliiton hallituksen hyväksymissä futsalin yhteistyöseura- ja yhteisjoukkuemääräyksissä.
 
31 § Nuorten kilpailuja koskevat erillismääräykset
 
Palloliiton järjestämistä nuorten turnauksista voidaan antaa erillismääräyksiä. 
 
32 § Futsal Cupin erillismääräykset
 
Futsal Cupia koskevat omat Palloliiton hallituksen hyväksymät erillismääräykset.
 
33 § Kaikki Pelaa- säännöt
 
Lasten ja nuorten kilpailutoiminnassa sovelletaan Palloliiton hallituksen hyväksymiä Kaikki Pelaa-sääntöjä ja niiden pohjalta tehtyjä sarjakohtaisia määräyksiä.
 
34 § Varoituksia ja kentältäpoistoja koskevat määräykset 
 
Varoitusten ja kentältäpoistojen vaikutuksesta pelaajan pelioikeuteen säädetään Palloliiton hallituksen hyväksymissä Futsalin varoitukset ja kentältäpoistot -määräyksissä.
 
35 § Edustajamääräykset
 
Edustajien toiminnasta säädetään Palloliiton hallituksen hyväksymissä edustajamääräyksissä.
 

9 Luku - Erityisiä määräyksiä

36 § Sääntöjen julkaiseminen
 
Kilpailutoimintaa koskevat Palloliiton hallituksen vahvistamat määräykset julkaistaan Palloliiton verkkosivuilla osoitteessa palloliitto.fi. Verkkosivuilla julkaistavat versiot ovat virallisia. Eri kieliversioiden ollessa ristiriitaisia on suomenkielinen ensisijainen. 
 
37 § Valvonta
 
Palloliiton ja alueiden toimistojen tulee valvoa näiden kilpailumääräysten ja niiden perusteella annettujen määräysten noudattamista ja käynnistää tarvittaessa kurinpitomenettely tai muuttaa ottelun lopputulos tai määrätä kilpailun järjestäjän määräämä maksu toimenpiteestä tai laiminlyönnistä.  Valvonnan pitää kohdella kaikkia yhdenvertaisesti.
 
38 § Määräajat
 
1.Mikäli näissä määräyksissä tai futsalkilpailutoimintaa koskevissa erillismääräyksissä ja järjestämisohjeissa määräaikaan sidotun toimenpiteen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, saa maksun tai toimenpiteen suorittaa seuraavana arkipäivänä. Edustusoikeuden rekisteröintimaksu on maksettava kuitenkin aina ennen kuin pelaaja pelaa virallisen ottelun.
 
2. Jos näissä määräyksissä on säädetty määräaika päivinä nimetyn päivän jälkeen, jonka kuluessa jokin toimenpide aikaisintaan voidaan tehdä tai on viimeistään tehtävä, niin määräaikaa laskettaessa ei nimettyä päivää lueta määräaikaan.
 
39 § Muuta
 
1. Sellaisista kilpailutoimintaan liittyvistä asioista, joista ei ole mainittu näissä määräyksissä, päättää Palloliiton hallitus tai sen määräämä elin.