Ohjeita katsojille / Information till publiken

Arvoisa Katsoja, tervetuloa viihtyisään ja turvalliseen jalkapallo-otteluun!

Tutustumalla näihin ohjeisiin ja noudattamalla niitä varmistat omasi ja muiden katsojien viihtymisen ottelutapahtumassa.

1. Jalkapallo-ottelu on kokoontumislain mukaan yleisötilaisuus, jonka järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaa ottelun järjestäjä. 

2. Jalkapallo-ottelun järjestäjä vastaa pelaajien, joukkueiden taustahenkilöiden, erotuomariston, katsojien, toimitsijoiden sekä median edustajien turvallisuudesta. 

3. Jalkapallo-ottelun järjestäjällä on vastuuvakuutus ottelutapahtumalle. 

4. Ottelutapahtuman turvallisuuden ja viihtyvyyden vuoksi sisääntuloporteilla suoritetaan turvatarkastuksia, joista on tiedotettu ennakkoon Jalkapalloliigan ja seurojen nettisivuilla, porteille asetetuissa ohjetauluissa sekä pääsylipuissa. 

5. Jalkapallo-otteluun ei saa Suomen lain eikä Palloliiton jalkapallo-otteluiden turvallisuusmääräysten mukaan tuoda vaarallisia esineitä, aineita tai päihteitä kuten
- alkoholia, huumeita tms.
- ampuma-, terä- tai lyömäaseita 
- räjähdysaineita, räjähteitä, ilotulitteita, soihtuja tai savuja  
- rasistisia, poliittisia tai muuten loukkaavia julisteita tai banderolleja 
- muita sellaisia esineitä (esim. kaikenlaiset pullot) tai aineita, joilla voidaan uhata  toisen henkeä tai terveyttä taikka joilla voidaan aiheuttaa vaaraa ottelutapahtuman järjestykselle ja turvallisuudelle 

6. Jalkapallo-otteluun ei saa päästää henkilöä,
- joka on häiritsevästi päihtynyt 
- jonka voidaan olettaa muutoin aiheuttavan häiriötä tai vaarantavan turvallisuutta tai jonka hallusta sisääntulotarkastusten yhteydessä tavataan kohdassa 5. mainittuja esineitä tai aineita 
- jonka aikaisemman käytöksen perusteella on syytä epäillä vaarantavan ottelutapahtuman järjestystä ja turvallisuutta

7. Kaikenlainen rasismi tai rasistinen käyttäytyminen samoin kuin herjaava, loukkaava taikka selkeästi epäasiallinen huutelu on kiellettyä. 

8. Kaikenlaisten esineiden heittäminen katsomoista kentälle on kiellettyä. 

9. Kentällemeno katsomoista ilman asianmukaista lupaa on ottelutapahtuman aikana kiellettyä. 

10. Näiden ohjeiden laiminlyönti taikka noudattamatta jättäminen voi estää sisäänpääsyn tai johtaa ottelutapahtumasta poistamiseen.

Välkommen till en trivsam och trygg fotbollsmatch!

Ärade Publik,

Genom att bekanta Dig med dessa anvisningar och följa dem, garanterar du din egen och andra åskådarnas trivsel på matchtillfällen.

1. Fotbollsmatch är enligt lagen om sammankomster en offentlig tillställning, var tillställningens arrangör är ansvarig för ordning och säkerhet. 

2. Arrangörerna i en Fotbollsmatch ansvarar för spelarnas, laglednings, domarnas, publikens, funktionärernas och medias säkerhet. 

3. Arrangören i en fotbollsmatch har en ansvarsförsäkring för matchtillfället. 

4. För att försäkra trivsel och säkerhet i ett matchtillfälle, ordnas det vid ingången Säkerhetskontroll, som har informerats på förhand på Fotbollsligans och föreningarnas internetsidor, anvisningarna vid porten och inträdesbiljetterna. 

5. Enligt finska lagen och Bollförbundets säkerhetsbestämmelser är det förbjudet att hämta farliga föremål, ämnen eller berusningsmedel, som
- alkohol, narkotika e.d.
- skjutvapen, egg- eller tillhyggen
- sprängmedel, sprängladdning, fyrverkerier, facklor eller rökgranater
- rasistiska, politiska, eller andra kränkande affischer eller banderoller
- andra sådana föremål (till exempel alla flaskor) eller medel med vilka man kan hota annan persons liv eller hälsa eller med vilka man kan orsaka fara för matchtillfällets ordning och säkerhet 

6. Till fotbollsmatch skall vägras inträde person,
- som är störande påverkad
- som kan annars anses förorsaka störning eller innebära en risk för säkerheten eller som innehar vid insläppskontrollen föremål eller medel som nämns i punkt 5
- som på grund av sitt tidigare uppförande kan misstänkas komma att äventyra ordningen och säkerheten vid matchtillfället

7. Alla slag av rasism eller rasistiskt uppträdande samt hädande, förolämpande eller tydligt osakligt ropande är förbjudet. 

8. Kastandet av allt slags föremål från läktaren till planen är förbjudet. 

9. Tillträde till planen från läktaren utan behörigt tillstånd är förbjudet. 

10. Om dessa anvisningar försummas eller inte följs kan det leda till avlägsnande från matchtillfället.