Takaisin
18.3.2019 klo 11.43

Keski-Pohjanmaan piirin kevätkokous 13.3.2019 / Mellersta-Österbottens distrikts vårmöte 13.3.2019

Jaa:

Paikka: piirin toimisto, Kokkola
Aika: 13.3.2019 klo 18.00

1 § Piirin puheenjohtaja Kari Koskela avasi kokouksen klo 18.00. Aluksi hän kertoi Seurojen Palloliitto -uudistuksesta.
2 § Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Koskela ja sihteeriksi Kari Mars. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Marko Palonen ja Hans-Erik Sund jotka toimivat myös ääntenlaskijoina.
3 § Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4 § Tarkastettiin edustajien valtakirjat. Todettiin että paikalla oli 7 seuraa ja ääniä yhteensä 39.
5 § Käsiteltiin vuoden 2018 toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistettiin tilinpäätös.
6 § Päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle ja muille tilivelvollisille.
7 § SPL:n Keski-Pohjanmaan piiri ry:n purkautuminen. Päätettiin että piirin purkautuminen päätetään ylimääräisessä vuosikokouksessa, mikä kutsutaan koolle syys-lokakuussa 2019. Päätettiin antaa piirihallitukselle valtuudet neuvotella liikkeenluovutussopimus Palloliiton kanssa päätökseen sekä allekirjoittaa kyseinen sopimus.
8 § Puheenjohtaja Kari Koskela kiitti seurojen edustajia ja päätti kokouksen klo 19.25.

------

Plats: distriktets kontor, Karleby
Tid: 13.3.2019 kl. 18.00

1 § Distriktets ordförande Kari Koskela öppnade mötet kl. 18.00. I början av mötet berättade han om Seurojen Palloliitto.
2 § Till mötets ordförande valdes Kari Koskela och till sekreterare Kari Mars. Till protokolljusterare valdes Pekka Kuusela och Jouko Vierimaa som också fungerar som rösträknare.
3 § Mötets laglighet och beslutförhet konstaterades.
4 § Mötesdeltagarnas fullmakter granskades. Konstaterades att på plats fanns 8 föreningar, som hade 50 röster.
5 § Distriktets verksamhetsberättelse 2018, bokslut och revisorernas utlåtande behandlades samt bokslutet fastställdes.
6 § Beslutades om ansvarsfrihet för distriktstyrelsen och för de ovriga ansvarspersoner.
7 § Ordförande Kari Koskela tackade föreningar och klubbade av mötet kl. 19.05.