Takaisin
9.5.2019 klo 15.05

HJK:n Obilorille neljän ottelun lisäpelikielto

Jaa:

Palloliiton kurinpitovaliokunta on käsitellyt Veikkausliigan ottelussa FC Inter – HJK 29.4.2019 ilmenneen rangaistusmääräysten rikkomuksen.

Tapauksessa on kyse HJK:n pelaajan Faith Friday Obilorin sääntöjenvastaisesta taklauksesta saamasta suorasta kentältäpoistosta sekä sitä seuranneista tapahtumista.

Suomen Palloliiton rangaistusmääräysten 4 §:n 1 kohdan mukaan kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja voi käyttää yksin rankaisuvaltaa Veikkausliigassa ja liiton järjestämissä kilpailuissa, kun rangaistuksena on varoitus, peli- tai toimitsijakielto enintään kolmen ottelun ajaksi tai enintään 2.000 euron määräinen sakko.

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja on katsonut olevan mahdollista, että asiassa annetaan ratkaisu, joka ei ole puheenjohtajan yllä kuvatun toimivallan piirissä. Näin ollen, ja asian laadun vuoksi, puheenjohtaja on siirtänyt asian kurinpitovaliokunnan ratkaistavaksi.

Asiassa on kysymys siitä, onko Obilor käyttäytynyt väkivaltaisesti eli epäurheilijamaisesti vastustajan pelaajia kohtaan siten kuin erotuomarin ja erotuomaritarkkailijan raporteissa on kuvattu.

Obilor on myöntänyt taklanneensa vastustajaa pelitilanteessa erotuomarin ja erotuomaritarkkailijan raporteissa kuvatulla tavalla. Taklaus on myös havaittavissa ottelutallenteelta.

Vastineessaan Obilor on tuonut esille yrittäneensä taklaustilanteessa tavoitella palloa eikä satuttaa pelaajaa. Kurinpitovaliokunta ei yhdy Obilorin näkemykseen, vaan katsoo asiassa esitetyn selvityksen perusteella, että Obilor on yrittänyt vahingoittaa vastustajaansa. Hän on ottanut vauhtia tilanteeseen tullessaan ja osunut vastustajaan molemmat jalat ilmassa. Obilor on taklannut vastustajaansa vähintäänkin ilmeisen välinpitämättömästi siitä mahdollisesti vastustajalle aiheutuvista seurauksista välittämättä. Obilorin taklauksen suunta, vauhti, tapa ja voimakkuus huomioon ottaen Obilorin on täytynyt pitää menettelynsä varsin todennäköisenä seurauksena vastustajan loukkaantumista (todennäköisyystahallisuus).

Erotuomarin ja erotuomaritarkkailijan raporteilla sekä ottelutallenteella on lisäksi näytetty, että välittömästi erotuomarin vihellettyä pilliin taklaustilanteen jälkeen, Obilor on työntänyt voimakkaasti vastustajan toista pelaajaa. Toinen Obilorin käsistä on osunut vastustajan pelaajaa leukaan ja toinen rintaan. Obilor on todennut tilanteessa olevan kyse itsesuojelusta ja että hän nosti kädet ylös suojatakseen itseään.

Urheilun oikeusturvalautakunta on todennut erotuomariraportteihin liittyen, että erotuomariraporttia voidaan lähtökohtaisesti pitää luotettavana, mutta raportin luotettavuus voidaan asiallisin perustein riitauttaa (ks. mm Urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisut 14/2009, 1/2014 ja 32/2015). Erotuomariraportin luotettavuuden horjuttaminen on Urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä edellyttänyt yleensä ulkopuolisten henkilöiden kertomuksia kurinpitotoimien kohteena olevan henkilön oman kertomuksen lisäksi.

Asiassa ei ole esitetty ulkopuolisten henkilöiden kertomuksia tai muuta selvitystä, jotka antaisivat aiheen epäillä ottelutallenteen sekä erotuomarin ja erotuomaritarkkailijan raporttien luotettavuutta niitä yhdessä arvioiden. Erotuomarin kertomuksen uskottavuutta lisää se, että hän on ollut aivan Obilorin lähellä kyseisissä tilanteissa ja nähnyt molemmat tilanteet hyvin. Kurinpitovaliokunta ei pidä uskottavana Obilorin kertomusta itsesuojelusta, sillä paikalle tulleen vastustajan kädet eivät tilanteessa nousseet yli vyötärön tason. Kuitenkin toinen Obilorin käsistä on osunut vastustajaa niinkin korkealle kuin leukaan. Näin ollen asiassa on näytetty, että Obilor on menetellyt vastustajan pelaajaa kohtaan erotuomarin ja erotuomaritarkkailijan raporteissa kuvatulla tavalla myös taklauksen jälkeisessä tilanteessa.

Kurinpitovaliokunta katsoo, että Obilorin edellä kuvattua väkivaltaista menettelyä vastustajan pelaajia kohtaan on pidettävä rangaistusmääräysten 2 §:n 1 momentin c) kohdassa kiellettynä epäurheilijamaisena käytöksenä, josta voidaan määrätä rangaistus. Kurinpitovaliokunnan on näin ollen harkittava, tuleeko Obilorin menettelystä määrätä lisärangaistus kentältäpoistosta seuranneen automaattisen kahden ottelun pelikiellon lisäksi, ja jos tulee, mikä on rangaistuksen määrä. Obilorin vastineessaan esittämät seikat voidaan ottaa huomioon rangaistuksen mittaamisessa.

Urheilun kurinpidossa voidaan käyttää lähtökohtana rikosoikeuden yleisiä oppeja mitattaessa kurinpitoseuraamuksia. Yleisiä rikosoikeudellisia rangaistuksen mittaamisperiaatteita ovat mm. suhteellisuus- ja yhdenvertaisuusperiaatteet.

Suhteellisuusperiaate tarkoittaa sitä, että rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikkomuksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikkomuksesta ilmenevään tekijän muuhun syyllisyyteen. Rangaistuksen ankaruuden ja teon törkeyden välillä tulee siten vallita oikeudenmukainen suhde.

Yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan samanlaisia tapauksia tulee kohdella samalla tavalla ja erilaisia eri tavalla. Kurinpitoelimen on rangaistusta mitatessaan kiinnitettävä erityistä huomiota rangaistuskäytännön yhtenäisyyteen.

Obilorin tapauksessa on arvioitava, onko hänen tarkastelun kohteena oleva menettely ollut ennen kentältäpoistoa ja/tai sen jälkeen niin moitittavaa, että kentältäpoisto ja siitä seurannut kahden ottelun automaattinen pelikielto eivät ole riittäviä seuraamuksia Obilorin menettelyn moitittavuuteen nähden. Lisärangaistuksen määrääminen edellyttää tavanomaista kentältäpoistoon johtavaa menettelyä moitittavampaa tekoa.

Obilorin suoraan kentältäpoistoon johtanut menettely on johtunut raa’asta pelistä eli vastustajaan kohdistetusta voimakkaasta taklauksesta. Erotuomarin ja erotuomaritarkkailijan raporteista ja ottelutallenteelta ilmenee, että Obilorin taklaus on ollut erityisen vaarallinen, sillä Obilor on tullut tilanteeseen huomattavalla vauhdilla ja molemmat jalat ilmassa. Erotuomarin ja erotuomaritarkkailijan raporttien mukaan Obilor on käyttänyt tilanteessa selkeästi kohtuutonta vauhtia ja voimaa. Obilor on myöntänyt kyseisen taklauksen laadun. Kyseessä on erittäin vakava rikkomus myös siitä syystä, että Obilorin menettelyssä on selvästi ollut kyse vastustajan pelaajaan kohdistuneesta vahingoittamisyrityksestä. Isku on osunut vastustajan pelaajaa polven alapuolelle ja aiheuttanut suuren haavan eikä loukkaantunut pelaaja ole tämän jälkeen pystynyt enää jatkamaan peliä.

Erotuomarin vihellettyä pelin poikki taklauksen seurauksena, on erotuomari juuri ollut näyttämässä punaista korttia, kun Obilor on välittömästi uudelleen syyllistynyt väkivaltaiseen käytökseen vastustajan toista pelaajaa kohtaan. Obilor on voimakkaasti tönäissyt vastustajan pelaajaa rintaan, ja Obilorin toinen käsi on osunut vastustajan pelaajaa leukaan. Erotuomarin ja erotuomaritarkkailijan raporttien mukaan Obilor on käyttänyt tässäkin tilanteessa kohtuutonta voimaa. Obilor ei ole saanut ottelussa lainkaan rangaistusta kyseisestä lyönnistään. Erotuomari on raportissaan lisäksi todennut, että vaikka Obilorin molemmat kädet olisivat osuneet vastustajan pelaajaa pelkästään rintaan, olisi tämäkin ollut suoran punaisen kortin arvoinen rikkomus jo itsessään. Kurinpitovaliokunta toteaa, että kun isku osuu kasvoihin, on kyse aina erityisen vakavasta rikkomuksesta.

Obilor on edellä esitetyin tavoin syyllistynyt kahteen harkittuun ja väkivaltaiseen tekoon, mitä on kokonaisuutena arvioiden pidettävä erittäin vakavana jalkapallon sääntöjen rikkomuksena sekä urheiluhengen vastaisena menettelynä. Obilorin vastineesta ei ole myöskään tullut ilmi, että hän olisi pyytänyt tekoaan anteeksi vastineessaan esitetyn lisäksi suoraan niiltä pelaajilta, joihin hänen väkivaltainen käytöksensä on kohdistunut.

Asiaa kokonaisuutena arvioiden kurinpitovaliokunta katsoo, ettei kahden ottelun automaattinen pelikielto ole riittävä seuraamus Obilorin menettelystä. Kurinpitovaliokunta katsoo neljän ottelun lisäpelikiellon aikaisemman ratkaisukäytännön mukaiseksi ja oikeasuhtaiseksi rangaistukseksi Obilorin kahden väkivallanteon moitittavuuteen nähden.

Päätöslauselmassa kurinpitovaliokunta määrää HJK:n pelaaja Faith Friday Obilorille lisäpelikieltoa neljä (4) ottelua kentältäpoistosta seuranneen kahden ottelun pelikiellon lisäksi.

Obilor saa hakea muutosta tähän ratkaisuun valittamalla kirjallisesti Urheilun oikeusturvalautakunnalle sen säännöissä mainituin edellytyksin 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaannista.