Länsi-Suomi

Suomen Palloliiton Länsi-Suomen piiri ry:n säännöt

1 §        Yhdistyksen nimi

1.   Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Länsi-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Turku.
2.   Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään piiriksi. Piiri on Suomen Palloliitto ry – Finlands Bollförbund rf:n jäsen ja toimii sen määräämällä alueella.
3.   Suomen Palloliitto ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto.

2 §        Tarkoitus

1.   Piirin tarkoituksena on johtaa, valvoa ja ohjata alueellaan jalkapallon ja futsalin kehitystä yhteistyössä liiton ja muiden lajiorganisaatioiden kanssa ja toimia jäsenseurojensa yhdyssiteenä.
2.   Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä ottelutapahtumien manipuloinnin ja dopingaineiden käytön vastustaminen.
3.   Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon asettamia vaatimuksia sekä tasa-arvon toteutumista.

3 §        Toiminta

1.   Tarkoitustaan piiri toteuttaa liiton ohjeita noudattaen mm.:

 • antamalla virikkeitä ja neuvoja jalkapallo- ja futsalharrastuksen laajenemiseksi

 • edistämällä reilun pelin hengessä ruumiillista ja henkistä kasvua, tasa-arvoa ja monikulttuurisuutta alueensa jalkapalloilijoiden ja futsalin pelaajien keskuudessa

 • kouluttamalla ja valistamalla toiminnassa mukana olevia keinoista dopingin ja ottelutapahtumien manipuloinnin estämiseksi

 • tekemällä aloitteita ja antamalla neuvoja seurojen perustamiseksi

 • tukemalla jäsenseurojen pelaaja- ja seurakehitystä

 • järjestämällä yksin tai yhdessä liiton ja/tai muiden piirien kanssa kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja, harrastus-, koulu- ja työpaikkajalkapalloiluun ja -futsaliin liittyvää toimintaa sekä yleistä terveysliikuntaa

 • järjestämällä yksin tai yhdessä muiden organisaatioiden kanssa valmentajien, ohjaajien, pelaajien, erotuomareiden ja muiden seuratoimijoiden koulutusta ja valmennusta

 • toimimalla aloitteellisesti olosuhteiden kehittämiseksi

 • järjestämällä urheilu- ja liikuntatilaisuuksia

 • tuottamalla jäsenistölleen toimisto- ja hallintopalveluja

 • pitämällä piiritoimistoa.

2.   Piiri voi omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta, välittää ja vuokrata jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä, -laitteita ja -varusteita, kustantaa alan julkaisuja, järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää arpajaisia tai rahankeräyksiä sekä harjoittaa muuta sellaista ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen.

4 §        Jäsenyys ja jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

1.   Piirin jäseneksi voidaan ottaa sen alueella toimiva rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, jonka piirihallitus hyväksyy jäseneksi ja jonka erääntyneet ja riidattomat
maksut Suomen Palloliiton Satakunnan piiri ry:lle ja Suomen Palloliiton Turun piiri ry:lle on maksettu.
2.   Jäsenestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
3.   Seura ja sen nimissä toimivat joukkueet ja toimihenkilöt ovat oikeutettuja osallistumaan siihen valitsemaansa toimintaan, jota piiri näiden sääntöjen 3 §:n mukaisesti järjestää.
4.   Seuralla on oikeus esittää edustajaansa nimettäväksi näiden sääntöjen mukaisiin piirin päätöksentekoelimiin sekä osallistua edustajiensa kautta valtakirjalla piirin yleisiin kokouksiin.
5.   Seuran tulee toiminnassaan noudattaa näiden sääntöjen ja niiden pohjalta annettujen piirin ohjeiden ja määräysten lisäksi liiton sekä Kansainvälisen jalkapalloliiton (FIFA) ja Euroopan jalkapalloliiton (UEFA) sääntöjä ja määräyksiä.
6.   Jäsenet suorittavat piirille syyskokouksen vuosittain määräämän seuran jäsenmaksun sekä toimintansa mukaiset piirihallituksen vahvistamat kilpailu-, osallistumis- ja muut maksut.
7.   Seuran tulee toiminnassaan noudattaa Suomen lainsäädäntöä sekä hoitaa hallintoaan ja talouttaan lakien, asetusten sekä piirin ja liiton antamien ohjeiden mukaisesti.
8.   Seura, jonka todetaan rikkoneen tämän pykälän kohtien 5.-7. mukaisia määräyksiä, voidaan erottaa piirihallituksen päätöksellä piirin jäsenyydestä. Tällaisessa tapauksessa seuralle tulee varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöksen tekemistä.
9.   Piirihallitus voi sulkea seuran ja/tai sen nimissä toimivan joukkueen kuluvan sarjakauden toiminnasta, jos seura ei huomautuksista huolimatta suorita piirille tai liitolle ao. joukkueen toimintaan liittyviä erääntyneitä ja riidattomia, edellä tämän pykälän 6. kohdassa tarkoitettuja kilpailu- ja osallistumismaksuja. Tällaisessa tapauksessa seuralle on varattava vähintään neljätoista (14) vuorokautta aikaa velvoitteiden suorittamiseen ennen päätöksen voimaan astumista. Jos joukkueen toiminta jatkuu seuraavalla sarjakaudella, määräytyy sen sarjataso liiton kilpailumääräysten mukaisesti, ellei piirihallitus sulkemispäätöstä tehdessään muuta päätä.
10. Tämän pykälän määräysten rikkomisesta voidaan seuraa ja sen nimissä toimivaa joukkuetta tai toimihenkilöä rangaista myös liiton voimassa olevien kilpailu- tai rangaistusmääräysten mukaisesti.

5 §        Jäsenyyden lakkaaminen ja jäsenyydestä eroaminen

1.   Seuran jäsenyys piirissä lakkaa piirihallituksen päätöksellä ilman muita toimenpiteitä, jos
a) seura erotetaan liitosta
b) seura piirin rajojen muuttumisen johdosta joutuu toisen liittoon kuuluvan piirin alueelle.
2.   Seura voi erota piiristä ilmoittamalla siitä kirjallisesti piirihallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä piirin kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
3.   Piirihallitus katsoo seuran eronneen jäsenyydestä, jos seura on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa suorittamatta edelliseltä ja kuluvalta vuodelta.

6 §        Piirikokoukset

1.   Piirin päätösvaltaa käyttävät keväällä huhtikuun loppuun mennessä ja syksyllä marraskuun loppuun mennessä pidettävät piirikokoukset.
2.   Ylimääräinen piirikokous pidetään
a) kun edellinen piirikokous niin päättää
b) kun piirihallitus katsoo sen tarpeelliseksi
c) jos vähintään viidennes (1/5) piirin jäsenseuroista vaatii sitä kirjallisesti piirihallitukselta määrätyn asian käsittelemistä varten. Tällöin ylimääräinen piirikokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

7 §        Piirikokousten koollekutsuminen

1.   Kutsu varsinaisiin piirikokouksiin ja ylimääräiseen piirikokoukseen lähetetään jäsenille kirjallisesti viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta. Kirjalliseksi kutsuksi katsotaan myös liiton rekisteriin kirjattuun tai muuhun seuran ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen toimitettu kutsu. Kutsuun on liitettävä kokouksen esityslista.
2.   Ylimääräisestä piirikokouksesta on soveltuvin kohdin voimassa, mitä näissä säännöissä on määrätty varsinaisesta piirikokouksesta.
3.   Asiat, jotka jäsenet haluavat saada otetuiksi piirikokouksen esityslistalle, on ilmoitettava piirihallitukselle kevätkokousta varten helmikuun loppuun mennessä ja syyskokousta varten syyskuun loppuun mennessä.

8 §        Edustus piirikokouksissa

1.   Seuralla on kokouksessa kaksi (2) perusääntä. Piirille erääntyneen jäsenmaksunsa laiminlyöneellä seuralla ei ole äänioikeutta kokouksessa, mikäli laiminlyönnin kesto on enemmän kuin kuukausi eräpäivästä.

Seurat saavat perusäänten lisäksi piirikokoukseen lisä-ääniä kyseessä olevan vuoden syyskokoukseen ja seuraavan vuoden kevätkokoukseen lokakuun 31. päivän tilanteen mukaan seuraan rekisteröityjen pelaajien ja erotuomarien määrän perusteella seuraavasti:

LISÄ-ÄÄNET
1 lisä-ääni, kun pelipassin maksaneita jäseniä on 51 – 100
2 lisä-ääntä, kun pelipassin maksaneita jäseniä on 101 – 150
3 lisä-ääntä, kun pelipassin maksaneita jäseniä on 151 – 200
4 lisä-ääntä, kun pelipassin maksaneita jäseniä on 201 – 300
5 lisä-ääntä, kun pelipassin maksaneita jäseniä on 301 – 500
6 lisä-ääntä, kun pelipassin maksaneita jäseniä on 501 – 800
7 lisä-ääntä, kun pelipassin maksaneita jäseniä on 801 – 1200
8 lisä-ääntä, kun pelipassin maksaneita jäseniä on 1201 –

Epäselvissä tapauksissa seuran äänimäärän ratkaisee piirihallitus.

2.   Seuralla on oikeus lähettää kokoukseen yksi (1) edustaja kutakin ääntä kohden. Edustajalla (edustajilla) pitää olla seuran antama yhteinen valtakirja, jossa mainitaan edustajan nimi (edustajien nimet) ja seuran äänimäärä. Kukin henkilö voi edustaa vain yhtä seuraa.
3.   Piirihallituksen jäsenillä, piirihallituksen asettamien valiokuntien tai työryhmien jäsenillä, piirin kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä, liittohallituksen, liittovaltuuston ja liiton valiokuntien jäsenillä sekä liiton kunnia- ja ainaisjäsenillä on kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
4.   Mikäli edellä 3. kohdassa mainittu henkilö toimii myös jonkun seuran virallisena äänioikeutettuna edustajana, on hänellä kokouksessa valtakirjan mukainen äänioikeus.
5.   Piirihallituksella on oikeus kutsua piirikokoukseen sidosryhmien edustajia, joilla on kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
6.   Piirikokouksissa ei ole etäosallistumismahdollisuutta, ellei piirihallitus jonkin yksittäisen käsiteltävän asian kohdalla toisin päätä. Tällaisessa tapauksessa etäosallistuminen on mahdollista vain kokouksen aikana ja siitä sekä käytettävästä tekniikasta on mainittava kokouskutsussa.

9 §        Piirikokousasiat

1.   Kevätkokouksessa
a) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
b) todetaan kokouksen laillisuus
c) tarkastetaan edustajien valtakirjat ja todetaan kokouksessa edustettuna olevat äänimäärät
d) käsitellään piirin edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
e) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle ja muille tilivelvollisille
f) mikäli asiaa ei ole syyskokouksessa käsitelty, todetaan tarvittaessa piirin edustajamäärä seuraavassa liiton liittokokouksessa ja valitaan sen mukaisesti liittokokoukseen piirin edustajat ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Liittokokousedustajia tulee valita entisten Suomen Palloliiton Satakunnan piirin ja Suomen Palloliiton Turun piirin toimialueilta molemmista.
g) päätetään mahdollisen ehdollepanotoimikunnan nimeämisestä
h) päätetään esityslistalla olevista muista asioista.

2.   Syyskokouksessa
a) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
b) todetaan kokouksen laillisuus
c) tarkastetaan edustajien valtakirjat ja todetaan kokouksessa edustettuna olevat äänimäärät
d) valitaan erovuorossa olevien tilalle kahdeksi vuodeksi piirin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Toisen, puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan, tulee, mikäli mahdollista, edustaa entisen Suomen Palloliiton Satakunnan piirin ja toisen, mikäli mahdollista, entisen Suomen Palloliiton Turun piirin toimialueen seuraa.
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikausi alkaa välittömästi piirikokouksen päätöksen jälkeen.
Sama henkilö voi toimia korkeintaan kolme kautta peräkkäin puheenjohtajana ja/tai varapuheenjohtajana.
e) valitaan erovuoroisten tilalle kahdeksi vuodeksi piirihallituksen varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosittain neljä (4) jäsentä kahdeksi vuodeksi.
Piirihallituksen jäsenten tulee edustaa kumpaakin sukupuolta.
Ensimmäistä kertaa näiden sääntöjen voimassa ollessa valitaan kahdeksan (8) piirihallituksen jäsentä ja heistä puolet arvotaan piirihallituksen jäseniksi yhdeksi vuodeksi.
Piirihallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi alkaa välittömästi piirikokouksen päätöksen jälkeen.
Piirihallituksen jäsenistä ja varajäsenistä kolmen (3) tulee, mikäli mahdollista, edustaa entisen Suomen Palloliiton Satakunnan piirin toimialueen seuroja ja viiden (5), mikäli mahdollista, entisen Suomen Palloliiton Turun piirin toimialueen seuroja.
f) valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja hänelle yksi (1) varatilintarkastaja. Varatilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö
g) määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksu
h) päätetään luottamushenkilöille mahdollisesti maksettavista palkkioista
i) vahvistetaan piirin seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
j) vahvistetaan piirin talousarvio seuraavalle vuodelle
k) todetaan tarvittaessa piirin edustajamäärä seuraavassa liiton liittokokouksessa ja valitaan sen mukaisesti piirin edustajat ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.
Liittokokousedustajia tulee valita entisten Suomen Palloliiton Satakunnan piirin ja Suomen Palloliiton Turun piirin toimialueilta molemmista
l) päätetään mahdollisen ehdollepanotoimikunnan nimeämisestä
m) päätetään esityslistalla olevista muista asioista.

3.   Sellaisia asioita, joita ei ole esityslistalla, voidaan ottaa kokouksessa käsiteltäväksi ja päätettäväksi, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa edustetusta äänimäärästä sitä kannattaa, ei kuitenkaan asioita, joita mainitaan yhdistyslain 23 §:n 1 momentissa.

10 §        Asioiden ratkaiseminen

1.   Piirikokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli yhdistyslaissa tai näissä säännöissä ei toisin määrätä.
2.   Piirin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali ratkaistaan samassa vaalissa käyttämällä enemmistövaalia, jossa yhdellä äänellä voi äänestää vain yhtä yksittäistä ehdokasta. Vaali suoritetaan, jollei valittavista voida sopia.
Piirihallituksen jäsenten ja heidän varajäsentensä sekä piirin liittokokousedustajien ja heidän varahenkilöidensä vaalit toimitetaan käyttäen enemmistövaalia, jossa yhdellä äänellä voi äänestää vain yhtä yksittäistä ehdokasta. Vaali suoritetaan, jollei valittavista voida sopia.
3.   Äänien mennessä tasan, ratkaisee arpa.

11 §      Piirihallitus

1.   Piirin asioita hoitaa piirin syyskokouksessa valittu piirihallitus, jonka muodostavat piirin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sekä kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä. Viimeksi mainituille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Varsinaisista jäsenistä ja henkilökohtaisista varajäsenistä on erovuorossa joka toinen vuosi neljä (4) ja joka toinen vuosi neljä (4). Hallituksessa on oltava kummankin sukupuolen edustus.
2.   Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Jos vähintään kolme (3) jäsentä ilmoitettua asiaa varten sitä vaatii, on piirihallitus kutsuttava koolle.
3.   Piirihallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä tai varajäsenistä.
4.   Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.
5.   Piirihallitus voi valita keskuudestaan työvaliokunnan valmistelemaan piirihallituksessa käsiteltäviä asioita ja hoitamaan asioita, jotka piirihallitus sille tehtäväksi antaa.

12 §      Piirihallituksen tehtävät

Lakia, näitä sääntöjä, liiton ja piirikokouksen antamia ohjeita noudattaen piirihallituksen tulee:

1.   Kutsua koolle piirikokoukset, valmistella niille esitettävät asiat ja panna niiden päätökset täytäntöön.
2.   Antaa liittohallitukselle lausunto liittoon pyrkivistä uusista jäsenistä, hyväksyä piirin seurat ja pitää jäsenluetteloa.
3.   Suorittaa liiton piirille antamat tehtävät sekä toimia yhdyssiteenä liiton, muiden lajiorganisaatioiden ja piirin seurojen välillä.
4.   Palkata ja erottaa piirijohtaja ja piirin toiminnan hoitamista varten tarvittava muu johtava henkilökunta.
5.   Hoitaa piirin omaisuutta, päättää sen ostamisesta ja myymisestä ja pitää omaisuudesta sekä piirin tuloista ja menoista täydellistä kirjanpitoa.
6.   Laatia vuosittain piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio ja lähettää pyydettäessä niistä jäljennös liittohallitukselle.
7.   Laatia piirin toimintakertomus ja lähettää pyydettäessä jäljennös siitä sekä tilikertomuksesta liitteineen liittohallitukselle.
8.   Päättää piirin kilpailutoiminnasta.
9.   Asettaa tarvittavat kurinpitoelimet.
10. Asettaa tarpeelliseksi katsomansa piirin valiokunnat ja työryhmät, määrätä niiden tehtävät ja nimetä niiden jäsenet sekä piirin edustajat muiden piirien kanssa yhteisesti perustettaviin valiokuntiin ja työryhmiin.
11. Laatia piirin ansiomerkkien ja -levykkeiden sekä muiden huomionosoitusten jakosäännöt ja päättää niiden myöntämisestä.

13§       Urheilun oikeusturvalautakunta

Piiri ja sen jäsenet sitoutuvat urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja noudattamaan sen antamia päätöksiä.
Piirin tekemistä päätöksistä voidaan valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan lautakunnan toimivallan puitteissa. Valitusmenettelyssä sovelletaan urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjä.

14 §      Nimenkirjoitus
Piirin nimen kirjoittavat piirin puheenjohtaja tai piirijohtaja, kumpikin yksin, sekä varapuheenjohtaja yhdessä sen toimihenkilön kanssa, jolle piirihallitus on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden.

15 §      Tilit ja tilintarkastus

1.   Piirin tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.
2.   Piirin tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä piirin toimintakertomuksen, pöytäkirjojen ja muiden asiakirjojen ohella tilintarkastajalle maaliskuun loppuun mennessä.
3.   Tilintarkastajan on annettava lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen piirin kevätkokousta.

16 §      Sääntöjen muuttaminen

1.   Näiden sääntöjen muuttamista tai piirin purkamista koskeva päätös on tehtävä varsinaisessa piirikokouksessa. Asian esilläolo on ilmettävä kokouskutsusta ja esitys uusiksi säännöiksi on toimitettava jäsenistölle kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
2.   Päätös tulee hyväksytyksi, jos sitä on kannattanut kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.

17 §      Piirin purkaminen

1.   Piirin purkamisesta on tehtävä päätös edellä 16 §:ssä säädetyssä järjestyksessä.
2.   Mikäli piiri puretaan, siirretään jäljellä olevat piirin varat Jalkapallo-Säätiön erilliseen sidottuun rahastoon käytettäväksi entisen Suomen Palloliiton Länsi-Suomen piirin alueen jalkapallo- ja futsaltoiminnan kehittämiseen.

18 §      Huomionosoitukset

1.   Henkilö, joka on erittäin ansiokkaasti edistänyt piirin tarkoituksen toteutumista, voidaan piirikokouksen päätöksellä kutsua piirin kunniapuheenjohtajaksi tai piirin kunniajäseneksi. Heiltä ei peritä jäsenmaksua.
Piirin kunniajäseneksi voidaan kutsua myös piirihallituksen päätöksellä. Kunniapuheenjohtajan ja -jäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajia voi piirillä olla yhtäaikaisesti korkeintaan kaksi (2).
2.   Piirihallitus voi myöntää ansioituneelle henkilölle piirin kultaisen tai hopeisen ansiomerkin. Lisäksi piiri voi myöntää ansioituneelle tai merkkipäiväänsä viettävälle henkilölle tai yhteisölle piirin kultaisen, hopeisen tai pronssisen ansiolevykkeen tai muun huomionosoituksen.
3.   Suomen Palloliiton Satakunnan piiri ry:n ja Suomen Palloliiton Turun piiri ry:n myöntämät huomionosoitukset säilyvät ja ne huomioidaan piirin huomionosoituksia myönnettäessä.
4.   Myönnetyistä huomionosoituksista pidetään luetteloa.

19 §      Muut määräykset

Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.