Kaakkois-Suomen piirin säännöt

SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY - rekisterinumero: 168.681

PIIRIN SÄÄNNÖT
Hyväksytty piirin sääntömääräisessä syyskokouksessa 28.11.2015
Hyväksytty Suomen Palloliiton liittohallituksen kokouksessa 14.12.2015
Hyväksytty PRH:n Yhdistysrekisterissä 26.4.2016

 
SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi
1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta.
2. Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään piiriksi. Piiri on Suomen Palloliitto ry – Finlands Bollförbund rf:n jäsen ja toimii sen määräämällä alueella.
3. Suomen Palloliitto ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto.

2 § Tarkoitus
1. Piirin tarkoituksena on johtaa, valvoa ja ohjata alueellaan jalkapallon ja futsalin kehitystä yhteistyössä liiton ja muiden lajiorganisaatioiden kanssa ja toimia jäsenseurojensa yhdyssiteenä.
2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.
3. Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon asettamia vaatimuksia sekä tasa-arvon toteutumista.

3 § Toiminta
1. Tarkoitustaan piiri toteuttaa liiton ohjeita noudattaen mm.:
- antamalla virikkeitä ja neuvoja jalkapallo- ja futsal -harrastuksen laajenemiseksi
- edistämällä reilun pelin hengessä ruumiillista ja henkistä kasvua, tasa-arvoa ja monikulttuurisuutta alueensa jalkapalloilijoiden ja futsalin pelaajien keskuudessa
- tekemällä aloitteita ja antamalla neuvoja seurojen perustamiseksi ja jo toimivien seurojen toiminnan kehittämiseksi
- tukemalla jäsenseurojen pelaajakehitystä
- järjestämällä yksin tai yhdessä liiton ja/tai muiden piirien kanssa kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja, harrastus-, koulu- ja työpaikkajalkapalloiluun ja futsaliin liittyvää toimintaa sekä yleistä terveysliikuntaa
- järjestämällä yksin tai yhdessä muiden organisaatioiden kanssa valmentajien, ohjaajien, pelaajien, erotuomareiden ja muiden seuratoimijoiden koulutusta ja valmennusta
- toimimalla aloitteellisesti olosuhteiden kehittämiseksi
- järjestämällä urheilu- ja liikuntatilaisuuksia
- tuottamalla jäsenistölleen toimisto- ja hallintopalveluja
- pitämällä piiritoimistoa.

2. Piiri voi omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta, välittää ja vuokrata jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä, – laitteita ja – varusteita, kustantaa alan julkaisuja, järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia sekä harjoittaa muuta sellaista ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen.

4 § Jäsenyys ja jäsenen oikeudet ja velvollisuudet
1. Piirin jäseneksi voidaan ottaa sen alueella toimiva liittoon kuuluva rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, jonka piirihallitus hyväksyy jäseneksi.
2. Jäsenestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
3. Seura, sen nimissä toimivat joukkueet ja toimihenkilöt ovat oikeutettuja osallistumaan siihen valitsemaansa toimintaan, jota piiri näiden sääntöjen 3 §:n mukaisesti järjestää.
4. Seuralla on oikeus esittää edustajaansa nimettäväksi näiden sääntöjen mukaisiin piirin päätöksentekoelimiin sekä osallistua edustajiensa kautta valtakirjalla piirin yleisiin kokouksiin.
5. Seuran tulee toiminnassaan noudattaa näiden sääntöjen ja niiden pohjalta annettujen piirin ohjeiden ja määräysten lisäksi liiton sekä Kansainvälisen jalkapalloliiton (FIFA) ja Euroopan jalkapalloliiton (UEFA) sääntöjä ja määräyksiä.
6. Jäsenet suorittavat piirille syyskokouksen vuosittain määräämän seuran jäsenmaksun sekä toimintansa mukaiset piirihallituksen vahvistamat kilpailu-, osallistumis- ja muut maksut.
7. Seuran tulee toiminnassaan noudattaa Suomen lainsäädäntöä sekä hoitaa hallintoaan ja talouttaan lakien, asetusten sekä piirin ja liiton antamien ohjeiden mukaisesti.
8. Seura, jonka todetaan rikkoneen tämän pykälän kohtien 5.-7. mukaisia määräyksiä, voidaan erottaa piirihallituksen päätöksellä piirin jäsenyydestä.
- tällaisessa tapauksessa seuralle tulee varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöksen tekemistä
- seuralla on oikeus valittaa erottamispäätöksestä piirin yleiskokoukselle ilmoittamalla siitä piirihallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Piirin yleisen kokouksen on käsiteltävä seuran valitus kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun valitus on toimitettu piirihallitukselle.
9. Piirihallitus voi sulkea seuran ja/tai sen nimissä toimivan joukkueen kuluvan sarjakauden toiminnasta, jos seura ei huomautuksista huolimatta suorita piirille tai liitolle ao. joukkueen toimintaan liittyviä erääntyneitä ja riidattomia, edellä tämän pykälän 6. kohdassa tarkoitettuja kilpailu- tai osallistumismaksuja.
- tällaisessa tapauksessa seuralle on varattava vähintään neljätoista (14) vuorokautta aikaa velvoitteiden suorittamiseen ennen päätöksen voimaan astumista
- jos joukkueen toiminta jatkuu seuraavalla sarjakaudella, määräytyy sen sarjataso liiton kilpailumääräysten mukaisesti, ellei piirihallitus sulkemispäätöstä tehdessään muuta päätä.
10. Tämän pykälän määräysten rikkomisesta voidaan seuraa ja sen nimissä toimivaa joukkuetta tai toimihenkilöä rangaista myös liiton voimassa olevien kilpailu- tai rangaistusmääräysten mukaisesti.

5 § Jäsenyyden lakkaaminen ja jäsenyydestä eroaminen
1. Seuran jäsenyys piirissä lakkaa
- jos seura kirjallisesti pyytää eroa jäsenyydestä
- jos seura eroaa tai erotetaan liitosta
- jos seura piirin rajojen muuttumisen johdosta joutuu toisen liittoon kuuluvan piirin alueelle.
2. Piirihallitus katsoo seuran eronneen jäsenyydestä, jos seura on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa suorittamatta edelliseltä ja kuluvalta vuodelta.

6 § Piirikokoukset
1. Piirin päätösvaltaa käyttävät keväällä maaliskuun loppuun mennessä ja syksyllä marraskuun loppuun mennessä pidettävät piirikokoukset.
2. Ylimääräinen piirikokous pidetään
- kun edellinen piirikokous niin päättää
- kun piirihallitus katsoo sen tarpeelliseksi
- jos vähintään viidennes (1/5) piirin seuroista vaatii sitä kirjallisesti piirihallitukselta määrätyn asian käsittelemistä varten. Tällöin ylimääräinen piirikokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

 7 § Piirikokousten koolle kutsuminen
1. Kutsu varsinaisiin piirikokouksiin ja ylimääräiseen piirikokoukseen lähetetään seuroille kirjallisesti viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta. Kirjalliseksi kutsuksi katsotaan myös liiton rekisteriin kirjattuun tai muuhun seuran ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen toimitettu kutsu. Kutsuun on liitettävä kokouksen esityslista.
2. Ylimääräisestä piirikokouksesta on soveltuvin kohdin voimassa, mitä näissä säännöissä on määrätty varsinaisesta piirikokouksesta.
3. Asiat, jotka seurat haluavat saada otetuiksi piirikokouksen esityslistalle, on ilmoitettava kirjallisesti piirihallitukselle kevätkokousta varten tammikuun loppuun mennessä ja syyskokousta varten syyskuun loppuun mennessä.

8 § Edustus piirikokouksissa
1. Piirikokouksissa saavat olla edustettuina jäsenvelvollisuutensa täyttäneet piirin seurat.
Jokaisella seuralla on kaksi (2) perusääntä.
Perusäänien lisäksi seurat saavat piirikokoukseen lisä-ääniä seuraan rekisteröidyistä pelaajista seuraavan taulukon mukaisesti:
- 1 lisä-ääni, kun rekisteröityjen pelaajien määrä on     41 – 80
- 2 lisä-ääntä, kun rekisteröityjen pelaajien määrä on     81 – 120
- 3 lisä-ääntä, kun rekisteröityjen pelaajien määrä on     121 – 160
- 4 lisä-ääntä, kun rekisteröityjen pelaajien määrä on     161 – 200
- 5 lisä-ääntä, kun rekisteröityjen pelaajien määrä on     201 – 300
- 6 lisä-ääntä, kun rekisteröityjen pelaajien määrä on     301 – 400
- 7 lisä-ääntä, kun rekisteröityjen pelaajien määrä on     401 – 500
- 8 lisä-ääntä, kun rekisteröityjen pelaajien määrä on     501 tai enemmän
Tässä pykälässä tarkoitettuun pelaajamäärään luetaan mukaan myös rekisteröidyt erotuomarit.
Pelaajien määrän tarkastusajankohta on kevätkokouksen osalta edellisen kalenterivuoden viimeinen päivä ja syyskokouksen osalta ao. piirikokousvuoden syyskuun 30. päivä.
Epäselvissä tapauksissa seuran äänimäärän ratkaisee piirihallitus.
2. Seuralla on oikeus lähettää kokoukseen yksi (1) edustaja kutakin ääntä kohden. Edustajalla (edustajilla) pitää olla seuran antama yhteinen valtakirja, jossa mainitaan edustajan nimi (edustajien nimet) ja seuran äänimäärä. Kukin henkilö voi edustaa vain yhtä seuraa.
3. Kaikilla seuran edustajilla on kokouksessa puheoikeus, mutta seuran äänioikeuttaa kokouksessa käyttää yksi valtakirjaan erikseen merkitty edustaja.
4. Piirihallituksen jäsenillä, piirihallituksen asettamien valiokuntien tai työryhmien jäsenillä, piirin kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä sekä liiton liittohallituksen, liittovaltuuston ja liiton valiokuntien jäsenillä on piirikokouksissa puhe- mutta ei äänioikeutta.
5. Mikäli edellä 4. kohdassa mainittu henkilö toimii myös jonkun seuran virallisena äänioikeutettuna edustajana, on hänellä kokouksessa valtakirjan mukainen äänioikeus.
6. Piirihallituksella on oikeus kutsua piirikokoukseen sidosryhmien edustajia, joilla on kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
7. Piirikokouksissa ei ole etäosallistumismahdollisuutta, ellei piirihallitus jonkin yksittäisen käsiteltävän asian kohdalla toisin päätä. Tällaisessa tapauksessa etäosallistuminen on mahdollista vain kokouksen aikana ja siitä sekä käytettävästä tekniikasta on mainittava kokouskutsussa.

9 § Piirikokousasiat

1. Kevätkokouksessa
a. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
b. Todetaan kokouksen laillisuus
c. Tarkastetaan edustajien valtakirjat ja todetaan kokouksessa edustettuna olevat äänimäärät
d. Käsitellään piirin edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja tilintarkastajan lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
e. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle ja muille tilivelvollisille
f.  Mikäli asiaa ei ole syyskokouksessa käsitelty, todetaan tarvittaessa piirin edustajamäärä seuraavassa liiton liittokokouksessa ja valitaan sen mukaisesti liittokokoukseen piirin edustajat ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä
g. Päätetään esityslistalla olevista muista asioista
h. Päätetään mahdollisen ehdollepanotoimikunnan nimeämisestä.

2. Syyskokouksessa
a. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) äänten laskijaa
b. Todetaan kokouksen laillisuus
c. Tarkastetaan edustajien valtakirjat ja todetaan kokouksessa edustettuna olevat äänimäärät
d. Valitaan erovuorossa olevien tilalle kahdeksi vuodeksi piirin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla erovuorossa eri vuosina ja ensimmäistä kertaa näiden sääntöjen voimassa ollessa valitaan varapuheenjohtaja vain vuodeksi
e. Valitaan erovuoroisten tilalle kahdeksi vuodeksi piirihallituksen varsinaiset jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Piirihallituksen jäsenten tulee edustaa kumpaakin sukupuolta
f.  Valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja hänelle yksi (1) varatilintarkastaja. Varatilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö
g. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksut
h. Päätetään luottamushenkilöille mahdollisesti maksettavista palkkioista
i.  Vahvistetaan piirin seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
j.  Vahvistetaan piirin talousarvio seuraavalle vuodelle sekä
k. Todetaan tarvittaessa piirin edustajamäärä seuraavassa liiton liittokokouksessa ja valitaan sen mukaisesti piirin edustajat ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä ao. kokoukseen
l.  Päätetään esityslistalla olevista muista asioista.

3. Sellaisia asioita, joita ei ole esityslistalla, voidaan ottaa kokouksessa käsiteltäväksi ja päätettäväksi, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa edustetusta äänimäärästä sitä kannattaa – ei kuitenkaan asioita, joita mainitaan yhdistyslain 23§:n 1. momentissa.

10 § Asioiden ratkaiseminen
1. Piirikokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli yhdistyslaissa tai näissä säännöissä ei toisin määrätä.
2. Piirin puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajavaalissa käytetään yksinkertaista enemmistövaalia, jossa äänestyslippuun merkitty ehdokas saa hyväkseen seuran äänimäärän verran ääniä.
3. Henkilövaaleissa, jossa avoimia paikkoja on useampia, käytetään yksinkertaista enemmistövaalia, jossa äänestyslippuun kirjoitetaan korkeintaan avoimia paikkoja vastaava määrä nimiä, jotka kaikki saavat hyväkseen seuran äänimäärän verran ääniä.
4. Vaalit suoritetaan, mikäli valinnoista ei voida sopia.
5. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan, ratkaisee valinnan arpa.

11 § Piirihallitus
1. Piirin asioita hoitaa piirin syyskokouksessa valittu piirihallitus, jonka muodostavat piirin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kahdeksan (8) kahdeksi vuodeksi valittavaa varsinaista jäsentä. Viimeksi mainituille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet. Piirihallituksen varsinaisista jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään on vuosittain erovuorossa neljä (4).
2. Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Piirihallitus on kutsuttava koolle myös, mikäli vähintään kolme (3) sen jäsentä sitä vaatii ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
3. Piirihallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä.
4. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.
5. Piirihallitus voi valita keskuudestaan työvaliokunnan valmistelemaan piirihallituksessa käsiteltäviä asioita ja hoitamaan asioita, joita piirihallitus sille tehtäväksi antaa.  

12 § Piirihallituksen tehtävät
Lakia, näitä sääntöjä, liiton ja piirikokouksen antamia ohjeita noudattaen piirihallituksen tulee:
1. Kutsua koolle piirikokoukset, valmistella niille esitettävät asiat ja panna niiden päätökset täytäntöön
2. Antaa liittohallitukselle lausunto liittoon pyrkivistä uusista jäsenistä, hyväksyä piirin seurat ja pitää jäsenluetteloa
3. Suorittaa liiton piirille antamat tehtävät sekä toimia yhdyssiteenä liiton, muiden lajiorganisaatioiden ja piirin seurojen välillä
4. Ottaa ja erottaa piirin henkilökunta sekä määrätä heidän palkkauksensa
5. Hoitaa piirin omaisuutta ja pitää siitä sekä piirin tuloista ja menoista täydellistä kirjanpitoa
6. Laatia vuosittain piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio ja lähettää pyydettäessä niistä jäljennös liittoon
7. Laatia piirin toimintakertomus ja lähettää pyydettäessä jäljennös siitä sekä tilikertomuksesta liitteineen liittohallitukselle
8. Päättää piirin kilpailutoiminnasta
9. Ratkaista piirin seurojen väliset erimielisyydet ja käyttää näiden sääntöjen 4§:n ja liiton kilpailu- ja rangaistusmääräysten mukaista rankaisuoikeutta sekä
10. Asettaa tarpeelliseksi katsomansa piirin valiokunnat/työryhmät, ja määrätä niiden tehtävät ja nimetä niiden jäsenet sekä piirin edustajat muiden piirien kanssa yhteisesti perustettaviin valiokuntiin ja työryhmiin
11. Laatia piirin ansiomerkkien ja pöytästandaarin jakosäännöt ja päättää niiden myöntämisestä

13 § Nimenkirjoitus
Piirin nimen kirjoittavat piirin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sen toimihenkilön kanssa, jolle piirihallitus on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden.

14 § Tilit ja tilintarkastus
1. Piirin tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi
2. Piirin tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä piirin toimintakertomuksen, pöytäkirjojen ja muiden asiakirjojen ohella tilintarkastajalle helmikuun loppuun mennessä
3. Tilintarkastajan on annettava lausuntonsa maaliskuun 15. päivään mennessä, kuitenkin vähintään kaksi (2) viikkoa ennen piirin kevätkokousta.

15 § Sääntöjen muuttaminen
1. Näiden sääntöjen muuttamista tai piirin purkamista koskeva päätös on tehtävä varsinaisessa piirikokouksessa. Asian esilläolo on ilmettävä kokouskutsusta ja esitys uusiksi säännöiksi on toimitettava jäsenistölle kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.
2. Päätös tulee hyväksytyksi, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä. Liittohallituksen on hyväksyttävä sääntömuutos ennen sen voimaantuloa.

16 § Piirin purkaminen
1. Piirin purkamisesta on tehtävä päätös edellä 15§:ssä säädetyssä järjestyksessä.
2. Mikäli piiri puretaan, luovutetaan sen varat liitolle.
3. Jos liittoa ei ole olemassa, jaetaan varat jalkapallon ja futsalin edistämiseksi piirin seurojen kesken käyttämällä suhdelukuina niitä äänimääriä, jotka seuroilla oli edellisen kalenterivuoden vastaavassa varsinaisessa piirikokouksessa.

17 § Huomionosoitukset
1. Piirin tarkoituksen toteuttamista erittäin ansiokkaasti edistänyt henkilö voidaan piirikokouksen päätöksellä kutsua piirin kunniapuheenjohtajaksi tai piirin kunnia-jäseneksi. Kunniapuheenjohtajan ja -jäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajia voi piirillä olla yhtäaikaisesti korkeintaan yksi (1). Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
2. Piiri voi myöntää ansioituneelle henkilölle piirin kultaisen tai hopeisen ansiomerkin tai piirin pöytästandaarin. Standaari voidaan myöntää myös yhteisölle.
3. Piiri voi muistaa jalkapallossa tai futsalissa hyvin menestynyttä seuraa tai henkilöä myös muulla huomionosoituksella kuin ansiomerkillä tai pöytästandaarilla. Vastaavalla tavalla voidaan muistaa myös merkkipäiväänsä viettävää seuraa, henkilöä tai yhteisöä.
4. Myönnetyistä huomionosoituksista pidetään luetteloa.

18 § Erinäisiä määräyksiä
Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.