Uusimaa

SUOMEN PALLOLIITON UUDENMAAN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry ja sen
kotipaikka on Vantaan kaupunki.
Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään piiriksi. Piiri on Suomen
Palloliitto ry - Finlands Bollförbund rf:n jäsen ja toimii sen
määräämällä alueella.Suomen Palloliitto ry. - Finlands Bollförbund
rf:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto.

2 § Tarkoitus

Piirin tarkoituksena on kehittää ja ohjata alueellaan jalkapalloilua,
edistää reilun pelin henkeä sekä olla jäsentensä yhdyssiteenä.

3 § Toimintamuodot

Edellisessä pykälässä mainittua tarkoitustaan piiri toteuttaa liiton
ohjeita noudattaen:
1) tekemällä aloitteita ja antamalla neuvoja seurojen perustamiseksi
ja jo toimivien työn tehostamiseksi,
2) järjestämällä alueellaan kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja sekä
harrastus-, koulu- ja työpaikkajalkapalloiluun liittyvää toimintaa,
3) järjestämällä valmentajien, pelaajien, erotuomareiden ja
toimihenkilöiden ym. koulutusta ja valmennusta.

Piiri voi omistaa irtainta ja kiinteätä omaisuutta, välittää jäsenilleen
urheiluvälineitä ja varusteita, kustantaa julkaisuja sekä harjoittaa
muuta sellaista ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen
tarkoituksen toteuttamiseen.

4 § Piirin jäsenet

Piirin jäseneksi voidaan ottaa sen alueella toimiva liittoon kuuluva
rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, jonka
piirihallitus jäseneksi hyväksyy.

Jäsenet suorittavat piirille sen syyskokouksen määräämän
jäsenmaksun.

5 § Jäsenyyden lakkaaminen

Jäsenyys piirissä lakkaa
1) kun jäsen eroaa tai erotetaan liitosta,
2) jos jäsen piirin rajojen muuttumisen johdosta joutuu toisen liittoon
kuuluvan piirin alueelle tai
3) jos jäsen on jättänyt piirin jäsenmaksut maksamatta kahden (2)
edellisen vuoden ajalta.

6 § Huomionosoitukset

Henkilö, joka erittäin ansiokkaasti on edistänyt piirin tarkoituksen
toteuttamista, voidaan piirikokouksen päätöksellä kutsua piirin
kunniapuheenjohtajaksi taikka kunnia- tai ainaisjäseneksi. Heiltä ei
peritä jäsenmaksua.

Piirihallitus voi myöntää ansioituneelle henkilölle piirin kultaisen tai
hopeisen ansiomerkin tai kultaisen, hopeisen tai pronssisen
ansiolevykkeen. Ansiolevyke voidaan myöntää myös yhteisölle.

7 § Piirikokoukset

Päätäntävalta piirissä on piirikokouksella. Varsinaisia piirikokouksia
pidetään vuosittain kaksi, kevät- ja syyskokous. Kevätkokous
pidetään 31.3. mennessä ja syyskokous 1.10. - 15.11. välisenä
aikana.

Ylimääräinen piirikokous pidetään, milloin edellinen piirikokous on niin
päättänyt, kun piirihallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin
vähintään kolmannes (1/3) piirin jäsenistä määrätyn asian
käsittelemistä varten sitä kirjallisesti vaatii piirihallitukselta.

Ylimääräinen piirikokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa
vaatimuksen esittämisestä.

8 § Kevät ja syyskokoukset

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan
tarkastajaa ja yhdestä kolmeen (1-3) ääntenlaskijaa, 
2) todetaan kokouksen laillisuus,
3) tarkastetaan edustajien valtakirjat,
4) käsitellään piirin edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja
tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös,
5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle ja
muille tilivelvollisille,
6) todetaan tarvittaessa piirin edustajamäärä liiton varsinaisessa
liittokokouksessa ja valitaan sen mukaisesti liittokokoukseen piirin
edustajat ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä, sekä
7) päätetään esityslistalla olevista muista asioista.
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan
tarkastajaa ja yhdestä kolmeen (1-3) ääntenlaskijaa,
2) todetaan kokouksen laillisuus,
tarkastetaan edustajien valtakirjat,
valitaan tarvittaessa piirin puheenjohtaja,
valitaan tarvittaessa piirin varapuheenjohtaja,
valitaan piirihallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset
varajäsenensä erovuoroisten tilalle,
7) valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä,
8) määrätään jäsenmaksun suuruus,
9) vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma,
10) vahvistetaan piirin talousarvio seuraavalle vuodelle, sekä
11) päätetään esityslistalla olevista muista asioista.
Sellaisia asioita, joita ei ole esityslistalla, voidaan ottaa kokouksessa
käsiteltäväksi ja päätettäväksi, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) 
kokouksessa annetuista äänistä sitä kannattaa, ei kuitenkaan asioita,
jotka mainitaan yhdistyslain 23 §:n 1 momentissa.
9 § Edustus piirikokouksissa

Piirikokouksissa saavat olla edustettuina jäsenvelvollisuutensa
täyttäneet piirin jäsenet. Jokaisella jäsenellä on kaksi (2) perusääntä.
Jäsenet saavat perusmäärän lisäksi piirikokoukseen lisä-ääniä
edellisen vuoden aikana rekisteröityjen pelaajien/ erotuomareiden
perusteella:

LISÄ-ÄÄNET
 2 lisä-ääntä, kun rekisteröityjä on 1 - 50
 4 lisä-ääntä, kun rekisteröityjä on 51 - 100
 6 lisä-ääntä, kun rekisteröityjä on 101 - 150
 7 lisä-ääntä, kun rekisteröityjä on 151 - 200
 8 lisä-ääntä, kun rekisteröityjä on 201 - 300
 9 lisä-ääntä, kun rekisteröityjä on 301 - 400
10 lisä-ääntä, kun rekisteröityjä on 401 - 500
11 lisä-ääntä, kun rekisteröityjä on 501 - 700,

ja sen jälkeen yksi (1) lisä-ääni kutakin alkavaa 200 rekisteröityä
kohden.

Epäselvissä tapauksissa jäsenen äänimäärän ratkaisee piirihallitus.
Edustajilla pitää olla jäsenen hallituksen antama yhteinen valtakirja,
jossa mainitaan edustajien nimet ja heidän äänimääränsä.
Jäsenellä on oikeus lähettää yksi (1) edustaja kutakin ääntä kohden.

Edustaja voi edustaa valtakirjalla vain yhtä piirin jäsentä.

Piirihallituksen asettamien valiokuntien jäsenillä sekä
kunniapuheenjohtajalla, kunnia- ja ainaisjäsenellä on oikeus olla
piirikokouksessa läsnä ja osallistua keskusteluun, mutta ei päätösten
tekemiseen. 

10 § Päätöksentekojärjestys

Piirikokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä,
mikäli yhdistyslaissa tai näissä säännöissä ei toisin määrätä.Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa. Henkilövaaleissa käytetään aina suhteellista
vaalitapaa.

11 § Suhteellinen vaali

Piirikokouksen henkilövaalissa käytetään suhteellista vaalitapaa
seuraavasti:
Ehdokaslistoja käyttäen siten, että kukin ääni annetaan jollekin
ehdokaslistassa olevalle ehdokkaalle, jolloin kullakin ehdokaslistalla
eniten ääniä saanut saa vertausluvukseen ehdokaslistan saaman koko
äänimäärän, toisena oleva puolet äänimäärästä, kolmantena oleva
yhden kolmasosan äänimäärästä ja niin edelleen. Valituksi tulevat
määräytyvät ehdokkaiden vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä.

Suhteellinen vaali toimitetaan suljetuin lipuin. Tasatulos
henkilövaaleissa ratkaistaan arvalla.

12 § Kutsu piirikokouksiin

Kutsu varsinaisiin piirikokouksiin ja ylimääräiseen piirikokoukseen
lähetetään jäsenille kirjallisesti viimeistään kolmekymmentä (30)
päivää ennen kokousta. Kutsuun on liitettävä kokouksen esityslista.

Ylimääräisestä piirikokouksesta on soveltuvin kohdin voimassa, mitä
näissä säännöissä varsinaisesta piirikokouksesta on määrätty.

Asiat, joita jäsenet haluavat saada otetuiksi piirikokouksen
esityslistalle, on ilmoitettava piirihallitukselle kevätkokousta varten
1.1. mennessä ja syyskokousta varten 1.9. mennessä

13 § Piirihallitus

Piirin asioita hoitaa piirihallitus, jonka muodostavat piirin
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kahdeksan (8) muuta
varsinaista jäsentä. Viimeksi mainituille valitaan henkilökohtaiset
varajäsenet. 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan piirin syyskokouksessa
kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Piirihallituksen muut
varsinaiset jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen valitaan piirin
syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että
vuosittain eroaa varsinaisista jäsenistä ja varajäsenistä neljä.

Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Piirihallitus on
kutsuttava koolle myös, mikäli vähintään kolme (3) jäsentä sitä vaatii
ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Piirihallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään viisi (5) jäsentä on kokouksessa
läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa
kuitenkin arpa.

14 § Piirihallituksen tehtävät

Lakia, näitä sääntöjä ja piirikokouksen antamia ohjeita noudattaen
piirihallituksen tulee:
1) kutsua koolle piirikokoukset, valmistella niille esitettävät asiat ja
panna niiden päätökset täytäntöön,
2) antaa liittohallitukselle lausuntonsa liittoon pyrkivistä uusista
jäsenistä, hyväksyä piirin jäsenet ja pitää jäsenluetteloa,
3) suorittaa liiton piireille antamat tehtävät sekä toimia yhdyssiteenä
liittohallituksen ja piirin jäsenten välillä,
4) ottaa ja erottaa piirin henkilökunta sekä määrätä heidän
palkkauksensa,
5) hoitaa piirin juoksevat asiat,
6) hoitaa piirin omaisuutta ja pitää siitä sekä piirin tuloista ja
menoista täydellistä kirjanpitoa,
7) laatia piirin toimintakertomus ja lähettää jäljennös siitä sekä
tilikertomuksesta ja piirikokousten pöytäkirjoista liittohallitukselle
viimeistään viikon kuluessa piirikokouksesta, 
8) järjestää kilpailutoiminta piirikokouksen ohjeiden mukaisesti,
9) ratkaista piirin jäsenten väliset erimielisyydet ja käyttää sille
kuuluvaa rankaisuoikeutta,
10) asettaa tarvittavat valiokunnat.
15 § Piirin nimen kirjoittaminen

Piirin nimen kirjoittavat piirin puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä piirijohtajan tai sen taikka
niiden toimihenkilöiden kanssa, joille piirihallitus on myöntänyt
nimenkirjoitusoikeuden.

16 § Tilit ja tilintarkastus

Piirin tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

Piirin tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä piirin
toimintakertomuksen, pöytäkirjojen ja muiden asiakirjojen ohella
tilintarkastajille tilivuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä.
Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa
ennen kevätkokousta.

17 § Piirin sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamista koskeva päätös on tehtävä
varsinaisessa piirikokouksessa.Päätös tulee hyväksytyksi, jos sitä kannattaa vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.

Sääntömuutos on liittohallituksen hyväksyttävä ennen voimaantuloa.
18 § Piirin purkaminen

Piirin purkamisesta on tehtävä päätös edellä 17 §:ssä säädetyssä
järjestyksessä.

Piirin purkautuessa luovutetaan piirin varat liitolle.

Jos liittoa ei ole olemassa, jaetaan varat jalkapalloilun edistämiseksi
piirin jäsenten kesken käyttämällä suhdelukuina äänimääriä, jotka
jäsenillä oli siinä varsinaisessa piirikokouksessa, joka pidettiin viimeksi 
vuotta ennen kuin purkamispäätös varsinaisessa piirikokouksessa
tehtiin.

19 § Erinäisiä määräyksiä

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.