Itä-Suomi

SUOMEN PALLOLIITON ITÄ-SUOMEN PIIRI RY:N SÄÄNNÖT

1 § Yhdistyksen nimi
1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Itä-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Kuopio.
2. Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään piiriksi. Piiri on Suomen Palloliitto ry:n – Finlands Bollförbund r.f.:n jäsen ja toimii sen määräämällä alueella.
3. Suomen Palloliitto ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto.

2 § Tarkoitus
1. Piirin tarkoituksena on johtaa, valvoa ja ohjata alueellaan jalkapallon ja futsalin kehitystä yhteistyössä liiton kanssa ja toimia jäsenseurojensa yhdyssiteenä.
2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.
3. Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon asettamia vaatimuksia sekä tasa-arvon toteutumista.

3 § Toiminta
1. Tarkoitustaan piiri toteuttaa liiton ohjeita noudattaen mm.:
- antamalla virikkeitä ja neuvoja jalkapallo- ja futsalharrastuksen laajenemiseksi ja kehittämiseksi
- edistämällä reilun pelin hengessä ruumiillista ja henkistä kasvua alueensa jalkapalloilijoiden ja futsalin pelaajien keskuudessa
- tekemällä aloitteita ja antamalla neuvoja jäsenseurojen työn tehostamiseksi ja uusien seurojen perustamiseksi;
- järjestämällä alueellaan kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja sekä harrastus-, koulu- ja työpaikkajalkapalloiluun ja futsaliin liittyvää toimintaa sekä yleistä terveysliikuntaa;
- järjestämällä urheilu- ja liikuntatilaisuuksia
- järjestämällä valmentajien, ohjaajien, erotuomarien ja muiden seuratoimijoiden   koulutusta ja valmennusta
- pitämällä piiritoimistoa
- toimimalla aloitteellisesti olosuhteiden kehittämiseksi

2. Piiri voi omistaa irtainta ja kiinteää omaisuutta, välittää jäsenilleen urheiluvälineitä ja –varusteita, kustantaa alan julkaisuja, järjestää juhla- ja huvitilaisuuksia sekä harjoittaa muuta sellaista ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy piirin tarkoituksen toteuttamiseen.

4 § Jäsenyys,  jäsenen oikeudet ja velvollisuudet
1. Piirin jäseneksi voidaan ottaa sen alueella toimiva liittoon kuuluva rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, jonka piirihallitus hyväksyy jäseneksi.
2. Jäsenestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.
3. Jäsenet suorittavat piirille piirikokouksen määräämän vuotuisen palvelumaksun, kilpailu- ja osanottomaksut sekä muut piirihallituksen päättämät maksut
toimintaan osallistumisensa mukaisesti
4. Seuran tulee toiminnassa noudattaa näiden sääntöjen ja niiden pohjalta annettujen piirin ohjeiden ja määräysten lisäksi liiton sekä Kansainvälisen Jalkapalloliiton (FIFA) ja Euroopan Jalkapalloliiton (UEFA) sääntöjä ja määräyksiä.
5. Seuran tulee toiminnassaan noudattaa Suomen lainsäädäntöä sekä hoitaa hallintoaan ja talouttaan lakien, asetusten sekä piirin ja liiton antamien ohjeiden mukaisesti.
6. Seuralla on oikeus esittää edustajansa nimettäväksi näiden sääntöjen mukaisiin piirin päätöksentekoelimiin sekä osallistua edustajiensa kautta valtakirjalla piirin yleisiin kokouksiin

5 § Jäsenyyden lakkaaminen, seuran erottaminen tai toiminnasta sulkeminen
1. Seuran jäsenyys piirissä lakkaa piirihallituksen päätöksellä
     - jos seura pyytää eroaa tai erotetaan
     - jos seura piirin rajojen muuttamisen johdosta joutuu toisen liittoon kuuluvan piirin alueelle tai
     - jos seura on jättänyt piirin erääntyneen palvelumaksun tai erääntyneitä kilpailu- ja osallistumismaksuja maksamatta edelliseltä vuodelta
2. Seura, jonka todetaan rikkoneen pykälän 4. kohtien 4-5. mukaisia määräyksiä, voidaan erottaa piirihallituksen päätöksellä piirin jäsenyydestä
     - tällaisessa tapauksessa seuralle tulee varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöksen tekemistä
     - seuralla on oikeus valittaa erottamispäätöksestä piirikokoukselle ilmoittamalla siitä piirihallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista
3. Piirihallitus voi sulkea seuran joukkueet piirin kuluvan vuoden toiminnasta, jos seura ei huomautuksista huolimatta suorita piirille tai liitolle seuran toimintaan liittyviä erääntyneitä pykälässä 4. kohdassa 3. tarkoitettuja kilpailu-, osallistumis- tai muita maksuja.
4. Pykälän 4. määräysten rikkomisesta voidaan seuraan ja sen nimissä toimivaan joukkueeseen tai toimihenkilöön soveltaa myös liiton voimassa olevien kilpailu- ja rangaistusmääräysten mukaisia toimenpiteitä.

6 § Piirikokoukset
1. Piirin ylintä päätösvaltaa käyttävät keväällä maaliskuun loppuun mennessä ja syksyllä marraskuun loppuun mennessä pidettävät piirikokoukset.
2. Ylimääräinen piirikokous pidetään
     a) kun edellinen piirikokous niin päättää
     b) kun piirihallitus katsoo sen tarpeelliseksi
     c) jos vähintään kymmenesosa (1/10) piirin äänioikeutetuista seuroista vaatii sitä kirjallisesti piirihallitukselta määrätyn asian käsittelemistä varten. Tällöin ylimääräinen piirikokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

7 § Piirikokousten koollekutsuminen
1. Kutsu varsinaisiin piirikokouksiin ja ylimääräiseen piirikokoukseen lähetetään seuroille kirjallisesti viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta. Kirjalliseksi kutsuksi katsotaan myös sähköpostitse seuran ilmoittamaan osoitteeseen toimitettu kutsu. Kutsuun on liitettävä kokouksen esityslista.
2. Ylimääräisestä piirikokouksesta on soveltuvin kohdin voimassa, mitä näissä säännöissä on määrätty varsinaisesta piirikokouksesta.
3. Asiat, jotka seurat haluavat saada otetuiksi piirikokouksen esityslistalle, on ilmoitettava piirihallitukselle kevätkokousta varten tammikuun loppuun mennessä ja syyskokousta varten syyskuun loppuun mennessä.

8 § Edustus piirikokouksissa
1. Piirikokouksissa saavat olla edustettuina jäsenvelvollisuutensa täyttäneet piirin jäsenseurat.  Jokaisella erääntyneen palvelumaksunsa maksaneella seuralla on yksi (1) perusääni. 
Seurat saavat perusäänen lisäksi piirikokoukseen lisä-ääniä piirikokousta edeltävän syyskuun 30. päivän tilanteen mukaan rekisteröityjen pelaajiensa määrän perusteella seuraavasti:
lisä-äänet:
     1   lisä-ääntä, kun rekisteröityjä on                        1 –   50
     2   lisä-ääntä, kun rekisteröityjä on                      51 – 100
     3   lisä-ääntä, kun rekisteröityjä on                    101 – 150  
     4   lisä-ääntä, kun rekisteröityjä on                    151 – 200  
     5   lisä-ääntä, kun rekisteröityjä on                    201 – 300
     6   lisä-ääntä, kun rekisteröityjä on                    301 – 400  
     7   lisä-ääntä, kun rekisteröityjä on                    401 – 500  
     8   lisä-ääntä, kun rekisteröityjä on                    501 – 600
     9   lisä-ääntä, kun rekisteröityjä on                    601 tai enemmän          
2. Seuralla voi olla enintään kymmenen (10) ääntä.  Epäselvissä tapauksissa seuran äänimäärän ratkaisee piirihallitus.
3. Edustajalla (-jilla) pitää olla seuran antama yhteinen valtakirja, jossa mainitaan edustajan (-jien) nimi (-et) ja heidän äänimääränsä.
4. Seuralla on oikeus lähettää yksi (1) edustaja kutakin ääntä kohden.  Sama henkilö voi edustaa vain yhtä seuraa.
5. Piirihallituksen jäsenillä, piirihallituksen asettamien valiokuntien/työryhmien jäsenillä, piirin kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenillä sekä liittohallituksen, liittovaltuuston ja liiton valiokuntien  jäsenillä on kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
6. Piirihallituksella on oikeus kutsua piirikokoukseen sidosryhmien edustajia, joilla on kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta
7. Piirikokouksissa ei ole etäosallistumismahdollisuutta, ellei piirihallitus jonkin yksittäisen käsiteltävän asian kohdalla toisin päätä.  Tällaisessa tapauksessa etäosallistuminen on mahdollista kokouksen aikana tai ennen kokousta tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.
Etäosallistumismahdollisuudesta sekä käytettävästä tekniikasta on mainittava kokouskutsussa.

9 § Piirikokousasiat
1. Kevätkokouksessa
     a) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
     b) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
     c) tarkastetaan edustajien valtakirjat
     d) käsitellään piirin edellisen vuoden vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös.
     e) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle ja muille tili-velvollisille.
     f) todetaan tarvittaessa piirin edustajamäärä liittokokouksessa ja valitaan sen mukaisesti liittokokoukseen piirin edustajat ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet sekä
     g) päätetään esityslistalla olevista muista asioista.
2. Syyskokouksessa
     a) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
     b) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
     c) tarkastetaan edustajien valtakirjat
     d) valitaan joka toinen vuosi piirin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kahdeksi vuodeksi kerrallaan sekä vuosittain piirihallituksen varsinaiset jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä erovuoroisten tilalle kahdeksi vuodeksi kerrallaan
     e) valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja hänelle yksi (1) varatilintarkastaja. Tili- ja varatilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö.
     f) määrätään seuraavan vuoden palvelumaksu
     g) vahvistetaan piirin seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
     h) vahvistetaan piirin talousarvio seuraavalle vuodelle
     i) mikäli asiaa ei ole kevätkokouksessa käsitelty, todetaan tarvittaessa piirin edustajamäärä liittokokouksessa ja valitaan sen mukaisesti liittokokoukseen piirin edustajat ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet sekä
     j) päätetään esityslistalla olevista muista asioista.
3. Sellaisia asioita, joita ei ole esityslistalla, voidaan ottaa kokouksessa käsiteltäväksi ja päätettäväksi, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa edustetusta äänimäärästä sitä kannattaa, ei kuitenkaan asioita, joita mainitaan yhdistyslain 23 §:n 1 momentissa.

10 § Asioiden ratkaiseminen
1. Piirikokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli yhdistyslaissa tai näissä säännöissä ei toisin määrätä.
2. Jollei piirikokous voi valittavista sopia, suoritetaan piirin puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, piirihallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali enemmistö-vaalilla.  Samalla tavalla suoritetaan piirin liittokokousedustajien ja heidän varajäsenten vaali, mikäli valittavista ei voida sopia.
3. Äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa.
4. Kullakin äänellä seura saa äänestää vain yhtä ehdokasta.

11 § Piirihallitus
1. Piirin asioita hoitaa piirin syyskokouksessa valittu piirihallitus, jonka muodostavat kahdeksi vuodeksi valittavat piirin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä seitsemän (7) muuta varsinaista jäsentä – varsinaisille jäsenille valitaan henkilö-kohtaiset varajäsenet.  Muista varsinaisista jäsenistä varajäsenineen on erovuorossa vuosittain puolet.
2. Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Jos vähintään kolme (3) jäsentä ilmoitettua asiaa varten sitä vaatii, on piirihallitus kutsuttava koolle.
3. Piirihallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) jäsentä.
4. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.
5. Piirihallitus voi valita keskuudestaan työvaliokunnan hoitamaan asioita, joita piirihallitus sille tehtäväksi antaa sekä valmistelemaan piirihallituksessa käsiteltävät asiat.
6. Piirihallituksen jäsenten ja varajäsenten keskuudessa tulee olla kummankin sukupuolen edustus, mikäli se vain on mahdollista.
7. Piirihallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa kattavasti koko piirin alueen seuroja.

12 § Piirihallituksen tehtävät
Lakia, näitä sääntöjä, liiton ja piirikokouksen antamia ohjeita noudattaen piirihallituksen tulee:
     1) kutsua koolle piirikokoukset, valmistella niille esitettävät asiat ja panna niiden päätökset täytäntöön
     2) antaa liittohallitukselle lausunto liittoon pyrkivistä uusista jäsenistä, hyväksyä piirin jäsenet ja pitää jäsenluetteloa
     3) suorittaa liiton piireille antamat tehtävät sekä toimia yhdyssiteenä liittohallituksen ja piirin seurojen välillä
     4) ottaa ja erottaa piirin henkilökunta
     5) hoitaa piirin omaisuutta ja pitää siitä sekä piirin tuloista ja menoista täydellistä kirjanpitoa
     6) laatia piirin vuosikertomus ja lähettää jäljennös siitä sekä tilikertomuksesta ja piirikokousten pöytäkirjoista liitteineen liittohallitukselle viimeistään kahden viikon kuluessa piirikokouksesta
     7) laatia piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio ja lähettää niistä jäljennös liittoon kahden viikon kuluessa piirikokouksesta
     8) päättää piirin kilpailutoiminnasta
     9) ratkaista piirin jäsenten väliset erimielisyydet ja käyttää sille kuuluvaa rankaisuoikeutta sekä
     10) asettaa tarvittavat valiokunnat/työryhmät ja määrätä niiden tehtävät
      11) laatia piirin ansiomerkkien ja pöytästandardin jakoperusteet, myöntää ansiomerkit ja standaarit sekä pitää luetteloa niistä ja muista myönnetyistä huomionosoituksista

13 § Nimenkirjoitus
Piirin nimen kirjoittavat piirin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sen toimihenkilön kanssa, jolle piirihallitus on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden.  Piirihallitus voi myöntää toimihenkilölle nimenkirjoitus-oikeuden myös yksin.

14 § Tilit ja tilintarkastus
1. Piirin tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.
2. Piirin tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä piirin vuosikertomuksen, pöytäkirjojen ja muiden asiakirjojen ohella tilintarkastajille helmikuun loppuun mennessä.
3. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen piirin kevätkokousta.

15 § Sääntöjen muuttaminen
1. Näiden sääntöjen muuttamista ja piirin purkamista koskeva päätös on tehtävä varsinaisessa piirikokouksessa.
2. Päätös tulee hyväksytyksi, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Liittohallituksen on hyväksyttävä sääntömuutos ennen sen voimaantuloa.

16 § Piirin purkaminen
1. Piirin purkamisesta on tehtävä päätös edellä 15 §:ssä säädetyssä järjestyksessä
2. Mikäli piiri puretaan, luovutetaan sen varat liitolle ellei liitto toisin päätä.
3. Jos liittoa ei ole olemassa, jaetaan varat jalkapalloilun ja futsalin edistämiseksi piirin jäsenten kesken käyttämällä suhdelukuina niitä äänimääriä, jotka jäsenillä oli siinä varsinaisessa piirikokouksessa, joka pidettiin viimeksi vuotta ennen kuin purkamispäätös varsinaisessa piirikokouksessa tehtiin.

17 §  Huomionosoitukset
1. Piirin tarkoituksen toteuttamista erittäin ansiokkaasti edistänyt henkilö voidaan piirikokouksen päätöksellä kutsua piirin kunniapuheenjohtajaksi taikka kunniajäseneksi.
Kunniapuheenjohtajia voi olla samanaikaisesti vain yksi (1) ja kunniajäseniä vastaavasti kolme (3).
2. Piirihallitus voi myöntää ansioituneelle henkilölle piirin ansiomerkin sekä pöytästandardin.  Pöytästandardi voidaan myöntää myös yhteisölle.
3. Piirihallitus voi huomioida jalkapallossa tai futsalissa hyvin menestynyttä seuraa tai henkilöä myös muulla huomionosoituksella.  Vastaavalla tavalla voidaan huomioida myös merkkipäiväänsä viettävää seuraa, henkilöä tai yhteisöä.

18 § Erinäisiä määräyksiä
Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Säännöt on hyväksytty
- Itä-Suomen piirin kevätkokouksessa 29.03.2011
- Palloliiton liittohallituksessa 16.05.2011
- yhdistysrekisterissä 14.02.2012