Palloliiton säännöt / Stadgar för Bollförbundet

Suomen Palloliitto ry:n säännöt

Palloliiton uudet säännöt, hyväksytty Seurojen kokouksessa 8.8.2020

1 § Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliitto ry, ruotsiksi Finlands Bollförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista nimeä Football Association of Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Näissä säännöissä nimitetään yhdistystä Liitoksi.

2 § Tarkoitus, eettiset periaatteet ja arvot  

1. Liiton tarkoituksena on valtakunnallisena urheilun lajiliittona johtaa, valvoa ja ohjata Suomessa jalkapalloilun ja futsalin kehitystä ja olla jalkapalloilua ja futsalia harrastavien ja Liiton jäsenten sekä Liiton alueiden yhdyssiteenä.

2. Toiminnan perustana ovat Liiton määrittelemät eettiset periaatteet ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

3. Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon asettamia vaatimuksia sekä noudatetaan tasa-arvon periaatetta.

4. Etniseen alkuperään, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, politiikkaan tai muuhun syyhyn perustuva syrjintä on kielletty kaikissa muodoissaan.

5. Liiton arvoja ovat iloisuus, menestys, luotettavuus ja yhteisöllisyys.

3 § Toiminta

1.    Tarkoitustaan Liitto toteuttaa:

a)   johtamalla, edustamalla ja valvomalla ylimpänä elimenä Suomen jalkapallotoimintaa kotimaassa ja ulkomailla, noudattaen niiden kansainvälisten liittojen sääntöjä, ohjeita, määräyksiä sekä eettisiä periaatteita, joihin Liitto kuuluu;

b)    järjestämällä kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja;

c)    järjestämällä seuroille, niiden jäsenille ja muille Liiton toiminnassa ja jalkapallossa ja futsalissa mukana oleville koulutusta;

d)   vahvistamalla kilpailu- ja rangaistusmääräykset, eettiset periaatteet sekä muut kilpailuja koskevat määräykset ja ratkaisemalla niitä koskevat erimielisyydet;

e)   antamalla virikkeitä ja neuvoja jalkapalloharrastuksen laajenemiseksi sekä seurojen toiminnan tehostamiseksi;

f)    toimimalla aloitteellisesti olosuhteiden kehittämiseksi;

g)   valvomalla ylimpänä elimenä, että Suomessa noudatetaan International Football Association Boardin (IFAB) vahvistamia ja kansainvälisen jalkapalloliiton (Fédération Internationale de Football Association, FIFA) julkaisemia jalkapallo- ja futsalsääntöjä (Laws of the Game).

2. Toimintansa tukemiseksi Liitto voi hakea ja vastaanottaa julkista toiminta-avustusta, hankkia varoja julkisin keräyksin ja muin samantapaisin keinoin, harjoittaa toimintaansa liittyvän aineiston myynti- ja palvelutoimintaa, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää arpajaisia sekä hankkia kiinteätä ja muuta omaisuutta ja harjoittaa muuta tarkoitustaan välittömästi palvelevaa ansiotoimintaa.

4 § Päätösvalta ja hallinto

1. Liiton ylintä päätösvaltaa käyttävät Seurojen kokous ja Seurojen kokouksen välisenä aikana Seuraparlamentti.

2. Liiton hallinnosta vastaa hallitus sekä sen alaisuudessa toimitusjohtaja, josta käytetään myös nimitystä pääsihteeri. Lisäksi liitolla voi olla muuta hallinnollista henkilökuntaa.

3. Liiton palveluksessa oleva toimihenkilö ei voi kuulua hallitukseen tai Seuraparlamenttiin tai toimia edustajana Seurojen kokouksessa.

5 § Liiton jäsenyydet ja jäsenvelvoitteet

1. Liitto kuuluu jäsenenä FIFA:an ja Euroopan Jalkapalloliittoon (Union des Associations Européennes de Football, UEFA) sekä voi hallituksen päätöksellä liittyä jäseneksi muihin järjestöihin.

2. Liiton sekä liiton ja sen alueiden toimielinten ja toimihenkilöiden, liiton jäsenten, niiden toimihenkilöiden, pelaajien ja edustajien tulee noudattaa toiminnassaan Liiton sääntöjä ja määräyksiä. Edelleen tässä kohdassa mainittujen tahojen tulee noudattaa toiminnassaan FIFA:n ja UEFA:n sääntöjä, määräyksiä ja päätöksiä, jollei liiton omissa määräyksissä tai säännöissä ole toisin päätetty.

6 § Jäsenyys liitossa

1. Liiton jäseneksi voidaan hyväksyä hallituksen päätöksellä rekisteröitynä yhdistyksenä toimiva seura tai muu oikeushenkilö (molemmat viimeksi mainitut jäljempänä näissä säännöissä: seura), joka sitoutuu noudattamaan liiton sääntöjä, määräyksiä ja päätöksiä sekä FIFA:n ja UEFA:n sääntöjä, määräyksiä ja päätöksiä.

2. Jäsenhakemus on laadittava kirjallisesti. Hakemus ja hakijan säännöt, kuitti     
liittymismaksusta ja jos kysymyksessä on seura, Liiton seuratoiminnasta vastaavan tahon laatima lausunto on lähetettävä hallitukselle.

Päätöksestä annetaan kirjallinen ilmoitus hakijalle. Jos hakemusta ei hyväksytä, palautetaan liittymismaksu hakijalle.

3. Jäsenet suorittavat vuosittain liitolle Seuraparlamentin määräämän jäsenmaksun.

4.  Liiton jäsenet sitoutuvat noudattamaan FIFA:n julkaisemia jalkapallo- ja futsalsääntöjä (Laws of the Game).

5. Liiton jäseneksi hyväksytty seura ei voi olla toisen kansallisen jalkapalloliiton jäsen eikä se saa osallistua kilpailuihin toisen kansallisen liiton alueella ilman liiton, toisen kansallisen liiton ja FIFA:n lupaa.

7 § Alueet

1. Maa jaetaan liiton toimintaa varten alueisiin päämääränä seurojen toimintaedellytysten ja elinvoimaisuuden kehittäminen ja palvelujen parantaminen sekä yhdenmukaistaminen.

2. Aloitteet alueiden rajojen muuttamiseksi on asianomaisessa järjestyksessä esitettävä Seuraparlamentin päätettäväksi.

8 § Jäsenyyden lakkaaminen

1. Seuran jäsenyys liitossa lakkaa, jos seura

a) eroaa tai puretaan tai

b) erotetaan liitosta.

2. Jäsenen, joka haluaa erota Liitosta, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä Seurojen kokouksen tai Seuraparlamentin pöytäkirjaan.

3. Seura voidaan erottaa liitosta, jos se toimii vastoin liiton tarkoitusta, jos se on jättänyt liitolle erääntyneitä maksuja maksamatta, rikkoo liiton sääntöjä, Seurojen kokouksen, Seuraparlamentin tai hallituksen päätöksiä tai sallii jäsenensä syyllistyä sellaiseen menettelyyn tätä rankaisematta taikka jos yhdistyslaissa mainittu erottamisperuste muutoin on olemassa. Lisäksi seura voidaan erottaa, mikäli se muuttaa nimensä sellaiseksi, jota Liitto ei hyväksy.

Erottamisesta päättää hallitus ja päätös siitä annetaan tiedoksi kahden viikon kuluessa erotetuille kirjeitse tai sähköpostilla.

4. Eroavan tai erotetun jäsenen on suoritettava liitolle kuluvan vuoden jäsenmaksu.

9 § Seurojen kokous

Varsinainen Seurojen kokous pidetään joka toinen vuosi huhti-toukokuussa hallituksen kutsusta.

10 § Seurojen kokouksen koollekutsuminen

Ilmoitus Seurojen kokouksesta on julkaistava liiton kotisivuilla kuusi (6) kuukautta ennen kokousta. Kokouskutsu ja kokouksen esityslista on julkaistava liiton kotisivuilla ja lähetettävä sähköpostilla tai pyydettäessä kirjeitse jäsenille vähintään kaksi (2) kuukautta ennen kokousta.

Jäsenten on ilmoitettava kokouksen esityslistalle haluamansa asiat hallitukselle neljä (4) kuukautta ennen Seurojen kokousta.

11 § Edustajat Seurojen kokouksessa

1. Seurat käyttävät päätösvaltaa Seurojen kokouksessa. Hallituksen jäsen ei voi toimia edustajana Seurojen kokouksessa.

2. Jokaista seuraa edustaa yksi edustaja. Kokouksessa läsnä oleva edustaja voi edustaa vain yhtä seuraa, jonka jäsen hänen tulee olla.

Seurojen kokoukseen saavat osallistua ilman puheoikeutta myös ne varsinaisten jäsenten jäsenet, jotka eivät ole kokouksessa valtuutettuina edustajina. Hallitus voi määritellä tarvittaessa ilman valtuutusta osallistuvien seuran edustajien maksimimäärän. Seurojen tulee ilmoittaa valtuuttamansa edustaja sekä muut osallistujat kokoukseen viimeistään 30 vuorokautta ennen kokousta.

Seurat saavat Seurojen kokoukseen ääniä sen perusteella, paljonko seurassa on ollut rekisteröityjä pelaajia Seurojen kokousta edeltävän vuoden joulukuun 31. päivä seuraavasti:

Seura saa kaksi ääntä jokaista alkavaa 100 rekisteröityä pelaajaa kohti 900 rekisteröityyn pelaajaan asti, jonka jälkeen seura saa maksimiäänimäärän eli 20 ääntä jäsenseuraa kohden. Äänimäärät kullekin seuralle määräytyvät seuraavasti:

 • 2 ääntä kun seuralla on 0-100 pelaajaa
 • 4 ääntä kun seuralla on 101-200 pelaajaa
 • 6 ääntä kun seuralla on 201-300 pelaajaa
 • 8 ääntä kun seuralla on 301-400 pelaajaa
 • 10 ääntä kun seuralla on 401-500 pelaajaa
 • 12 ääntä kun seuralla on 501-600 pelaajaa
 • 14 ääntä kun seuralla on 601-700 pelaajaa
 • 16 ääntä kun seuralla on 701-800 pelaajaa
 • 18 ääntä kun seuralla on 801-900 pelaajaa
 • 20 ääntä kun seuralla on 901 tai sitä enemmän pelaajia

Epäselvissä tapauksissa ratkaisee hallitus seuran äänimäärän.

3. Seuran edustajalla tulee olla seuran antama valtakirja, jossa mainitaan seuran sääntöjen määrittelemällä tavalla valitun edustajan ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä nimi.

4. Seurojen edustajien lisäksi Seuraparlamentin ja hallituksen jäsenillä, liiton toimitusjohtajalla ja valiokuntien jäsenillä, työryhmien jäsenillä, Alueparlamentin ja alueellisten kehitysryhmien puheenjohtajilla sekä liiton kunniapuheenjohtajilla, kunniajäsenillä ja ainaisjäsenillä on oikeus olla läsnä Seurojen kokouksessa ja osallistua keskusteluun, mutta ei päätösten tekemiseen.

5. Hallituksella on oikeus kutsua Seurojen kokoukseen sidosryhmien edustajia, joilla on kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

6. Seurojen kokoukseen ja siellä järjestettäviin äänestyksiin voidaan osallistua hallituksen tai Seurojen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

12 § Asiat Seurojen kokouksessa

1. Varsinaisessa Seurojen kokouksessa:

- valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteerit, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kolme (3) ääntenlaskijaa;

- tarkastetaan edustajien valtakirjat;

- todetaan kokouksen laillisuus;

- valitaan tarvittaessa valiokunnat kokousasioiden käsittelyä varten;

- käsitellään hallituksen kertomus liiton toiminnasta ja taloudesta;

- valitaan joka toisessa sääntömääräisessä Seurojen kokouksessa neljäksi (4) vuodeksi hallituksen puheenjohtaja, josta käytetään nimitystä Palloliiton puheenjohtaja. Mikäli puheenjohtajavaalissa on enemmän kuin kaksi ehdokasta, eikä yksikään heistä saa yli 50 % annetuista äänistä, suoritetaan vaalin toinen kierros kahden eniten ääniä saaneen kesken;

- valitaan joka toisessa sääntömääräisessä Seurojen kokouksessa neljäksi (4) vuodeksi hallituksen ensimmäinen (1.) varapuheenjohtaja. Mikäli varapuheenjohtajavaalissa on enemmän kuin kaksi ehdokasta, eikä yksikään heistä saa yli 50 % annetuista äänistä, suoritetaan vaalin toinen kierros kahden eniten ääniä saaneen kesken;

- valitaan jokaisessa sääntömääräisessä Seurojen kokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi Seuraparlamentin varsinaiset jäsenet ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Seuraparlamentin jäseneksi voi tulla valituksi henkilö, jonka seura tai seurat ovat nimenneet ehdolle viimeistään 30 päivää ennen kokousajankohtaa hallitukselle osoittamallaan kirjeellä tai sähköpostitse. Seurojen kokous ei ole sidottu ehdokasasetteluun.

- valitaan joka toisessa sääntömääräisessä Seurojen kokouksessa neljäksi (4) vuodeksi hallituksen esityksestä ehdollepanotoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella Seurojen kokouksessa ja Seuraparlamentissa tehtäviä henkilövalintoja ja esitellä ehdokkaat hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi ja muiksi hallituksen jäseniksi.

- päätetään joka toisessa sääntömääräisessä Seurojen kokouksessa hallituksen esittämästä toimintastrategiasta neljäksi (4) vuodeksi ja suoritetaan kahden vuoden kuluttua päätöksestä sen toteutumisen ja tulosten analyysi sekä

 - päätetään muista Seurojen kokouksen esityslistalla olevista asioista

2.  Sellaisia asioita, joita ei ole esityslistalla, voidaan ottaa kokouksessa käsiteltäväksi, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa edustetusta äänimäärästä sitä kannattaa. Kokouksessa ei kuitenkaan voida käsitellä yhdistyksen sääntöjen muuttamista, kiinteistön luovuttamista, kiinnittämistä tai yhdistyksen kannalta huomattavan omaisuuden luovuttamista, yhdistyksen purkamista tai muuta yhdistyslain 23 §:ssä mainittua asiaa, jos asia ei ole ollut esityslistalla.  

13 § Ylimääräinen Seurojen kokous

1. Ylimääräinen Seurojen kokous pidetään, milloin

a) edellinen Seurojen kokous niin päättää;

b) Seuraparlamentti tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai

c) vähintään yksi kymmenesosa (1/10) Liiton seuroista vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta määrätyn asian käsittelemistä varten

Ylimääräinen Seurojen kokous on pidettävä kolmen (3) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä, ellei hallitus perustellusta syystä siirrä sitä myöhemmäksi, ei kuitenkaan yli kuuden (6) kuukauden päähän vaatimuksen esittämisestä.

2. Kutsu ylimääräiseen Seurojen kokoukseen ja kokouksen esityslista on lähetettävä jäsenille viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

3. Ylimääräisestä Seurojen kokouksesta on muutoin soveltuvin kohdin voimassa, mitä näissä säännöissä varsinaisesta Seurojen kokouksesta on määrätty.

14 § Seuraparlamentti

1. Seuraparlamentin muodostaa Seurojen kokouksen valitsemat varsinaiset jäsenet ja heidän varajäsenensä.

2. Seuraparlamenttiin valitaan edustajat vaalialueilta kullekin vaalialueelle rekisteröityjen seurojen toimesta. Vaalialueiden rajat vahvistaa Seuraparlamentti. Jokaiselta vaalialueelta valitaan edustaja kutakin alkavaa 5000 rekisteröityä pelaajaa kohden vaalia edeltävän vuoden marraskuun 30. päivänä rekisteröityjen pelaajien lukumäärän mukaan.

3. Seuraparlamentin jäsenten ja varajäsenten keskuudessa tulee olla kummankin sukupuolen edustus. 

4. Seuraparlamentti pitää hallituksen kutsusta vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta.

5. Seuraparlamenttiin voidaan valita vain alle 70-vuotias henkilö. Seuraparlamentin jäsen ei voi toimia seuraparlamentin jäsenenä enempää kuin kolme kautta peräkkäin. 

15 § Seuraparlamentin koollekutsuminen

1. Seuraparlamentin kutsuu koolle hallitus lähettämällä kokouskutsun sähköpostitse tai pyydettäessä kirjeitse esityslistoineen Seuraparlamentin jäsenille vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Ylimääräisen kokouksen kutsu on lähetettävä viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

2. Asioista, jotka Seuraparlamentin jäsen, Alueparlamentti tai alueellinen kehitysryhmä tai seura haluaa Seuraparlamentin käsiteltäviksi, on tehtävä esitys hallitukselle kevätkokouksen osalta helmikuun 1. päivään ja syyskokouksen osalta syyskuun 1. päivään mennessä.

16 § Seuraparlamentin kokoukset

1. Seuraparlamentin kevätkokous pidetään maalis-kesäkuussa ja syyskokous loka-joulukuussa.

2. Seuraparlamentin kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet Seuraparlamentin jäsenistä on läsnä.

3. Hallituksen jäsen ei voi kuulua Seuraparlamenttiin, mutta hänellä, kuten myös liiton pääsihteerillä on puheoikeus Seuraparlamentin kokouksissa.

4. Seuraparlamentista hallitukseen valittu jäsen palaa sen Seuraparlamentin jäseneksi tai varajäseneksi, josta hänet valittiin, jos häntä ei valita uudelleen hallituksen jäseneksi.

17 § Asiat Seuraparlamentin kokouksessa

1. Seuraparlamentin kevätkokouksessa:

- valitaan Seuraparlamentin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja Seuraparlamentin jäsenten keskuudesta kahdeksi (2) vuodeksi.;

- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;

- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä niistä toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden hallinto ja tilit antavat aihetta;

- käsitellään liiton vuosikertomus edelliseltä vuodelta

- käsitellään tarvittaessa Seurojen kokoukselle esitettävä liiton toimintastrategia ja annetaan siitä lausunto hallitukselle;

- määrätään liiton liittymis- ja jäsenmaksu sekä rekisteröityjen pelaajien pelipassi- ja rekisteröintimaksut;

- vahvistetaan tarvittaessa Liiton eettiset säännöt ja

- käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.

2. Seuraparlamentin syyskokouksessa:

- valitaan kahdeksi (2) vuodeksi hallituksen jäsenet siten, että puolet jäsenistä on vuosittain erovuorossa;

- valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita;

- valitaan kahdeksi (2) vuodeksi valitusvaliokunnan ja kurinpitovaliokunnan puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja muut jäsenet. Näiden valiokuntien toimikausi alkaa Seuraparlamentin päätöstä seuraavan kalenterivuoden alusta ja kestää sitä seuraavan vuoden loppuun;

- valitaan tarvittaessa alueiden kurinpitoelimet ja muut mahdollisesti tarvittavat alueelliset toimielimet

- vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma;

- vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio;

- käsitellään mahdolliset alueiden rajojen ja Liiton vaalisäännön muutosesitykset;

- päätetään mahdollisista muutoksista rangaistusmääräyksiin sekä valitus- ja kurinpitovaliokunnan johtosääntöihin ja

- käsitellään muut esityslistalla olevat asiat.

18 § Ylimääräinen Seuraparlamentin kokous

Ylimääräinen Seuraparlamentin kokous pidetään, milloin hallitus niin päättää tai vähintään yksi kolmasosa (1/3) Seuraparlamentin jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii määrätyn asian käsittelemistä varten.

19 § Asioiden ratkaiseminen

1. Seurojen kokouksen ja Seuraparlamentin kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli yhdistyslaki tai nämä säännöt eivät toisin määrää. Kuitenkin mikäli Seuraparlamentin puheen- tai varapuheenjohtajajohtajavaalissa on enemmän kuin kaksi ehdokasta, eikä yksikään heistä saa yli 50 % annetuista äänistä, suoritetaan vaalin toinen kierros kahden eniten ääniä saaneen kesken.

2. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

20 § Hallitus

1. Liiton asioita hoitaa hallitus, jonka muodostavat varsinaisen Seurojen kokouksen valitsemat liiton puheenjohtaja ja ensimmäinen (1.) varapuheenjohtaja sekä Seuraparlamentin syyskokouksien valitsemat 6 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan toisen (2.) varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallituksessa tulee olla edustettuna molemmat sukupuolet siten, että vähintään 25 % hallituksesta on naisia tai miehiä. Yksi hallituksen jäsen pyritään valitsemaan Jalkapalloliiga ry:n piiristä.

2. Jos hallituksen jäsen eroaa kesken toimikauden, Seuraparlamentti valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi ajaksi.

3. Hallitukseen voidaan valita vain alle 70-vuotias henkilö.

4. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Jos vähintään kolme (3) jäsentä ilmoitettua asiaa varten sitä vaatii, on hallitus kutsuttava koolle.

5. Seuraparlamentin puheenjohtajalla tai varapuheenjohtajalla on puheenjohtajan kutsusta läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

6. Hallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä vähintään neljä (4) jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

7. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

8. Hallituksen puheenjohtaja tai ensimmäinen (1.) varapuheenjohtaja tai eivät voi toimia hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana enempää kuin kaksi kautta peräkkäin lukuun ottamatta tilannetta, jossa hän on tullut valituksi sellaisen kansainvälisen jalkapallojärjestön toimielimeen, jonka jäsenyys edellyttää puheenjohtaja-asemaa kansallisessa jalkapalloliitossa.

Hallituksen toinen (2.) varapuheenjohtaja tai hallituksen jäsen eivät voi toimia hallituksen jäsenenä enempää kuin kolme kautta peräkkäin lukuun ottamatta tilannetta, jossa hallituksen toinen (2.) varapuheenjohtaja on tullut valituksi sellaisen kansainvälisen jalkapallojärjestön toimielimeen, jonka jäsenyys edellyttää puheenjohtaja-asemaa kansallisessa jalkapalloliitossa. 

21 § Hallituksen tehtävät

Lakia, näitä sääntöjä sekä Seurojen kokouksen ja Seuraparlamentin ohjeita noudattaen hallituksen tehtävänä on:

1. kutsua koolle Seurojen kokouksen ja Seuraparlamentin kokoukset, valmistella niille esitettävät asiat ja panna päätökset täytäntöön;

2. hyväksyä ja erottaa Liiton jäsenet sekä pitää jäsenluetteloa;

3. valvoa ja ohjata alueiden ja seurojen toimintaa ja taloutta vahvistamalla niiden taloudellista asemaa koskevat määräykset;

4. vastata Liiton strategian toimeenpanosta ja sen toteutumisen seurannasta;

5. vahvistaa Liiton organisaatio, jota johtaa toimitusjohtaja;

6. palkata ja erottaa Liiton toimitusjohtaja ja liiton toiminnan hoitamista varten tarvittava muu johtava henkilökunta sekä määrätä heidän tehtävänsä ja palkkauksensa;

7. hoitaa Liiton omaisuutta ja pitää siitä sekä liiton tuloista ja menoista täydellistä kirjanpitoa ja laatia Liiton vuosikertomukset ja toimintasuunnitelmat;

8. päättää kansainvälisestä kilpailutoiminnasta FIFA:n ja UEFA:n periaatteiden mukaisesti;

9. päättää kansallisesta kilpailutoiminnasta, sarjapaikoista ja niiden menettämisestä, kilpailutoiminnan kehittämislinjoista ja kilpailutoimintaan liittyvistä maksuista;

10. tarvittaessa kilpailumääräyksillä asettaa rajoituksia seuroissa pelaavien pelaajien kansallisuuksien tai muiden kuin kansallisesti kasvatettujen pelaajien suhteen edellyttäen, että ne eivät ole EU lainsäädännön vastaisia; 

11. valmistella ja hyväksyä kilpailu- ja muut määräykset sekä tehdä Liiton sääntöjen muutosehdotukset;

12. valvoa, että pelisäännöt ja kilpailutoimintaa koskevat määräykset ovat niiden kansainvälisten liittojen, joihin Suomen Palloliitto kuuluu, sääntöjen mukaiset;

13. määritellä ja hyväksyä seurojen muodostaman ryhmän jalkapalloa koskevat toimivaltuudet, oikeudet ja velvollisuudet;

14. ryhtyä toimenpiteisiin, jos seura tai seuran jäsen tai toiminnassa mukana oleva toimii vastoin Liiton sääntöjä ja määräyksiä, sekä valvoa, että kansainvälisten liittojen seuralle, pelaajalle tai toimihenkilölle määräämät rangaistukset pannaan täytäntöön;

15. ratkaista erimielisyydet, joista asianmukaisessa järjestyksessä on pyydetty Liiton toimenpiteitä;

16. asettaa tarvittavat valiokunnat, lautakunnat ja valtakunnalliset toimielimet sekä hyväksyä niiden johtosäännöt. Näihin ja muihin hallituksen näiden sääntöjen perusteella asettamiin toimielimiin voidaan valita vain alle 70-vuotias henkilö;

17. seurata ja edistää jalkapalloilun kehitystä;

18. päättää Liiton pääsykorttien myöntämisen periaatteista;

19. päättää seuralisenssien ehdoista liiton sarjoihin sekä asettaa seuralisensseistä päättävät seuralisenssikomiteat ja seuralisenssivalituslautakunta ja

20. päättää kansallisen UEFAn seuralisenssin ehdot sekä valita UEFA seuralisensseistä päättävä seuralisenssikomitea ja seuralisenssivalituslautakunta.

21. valitsee muut mahdollisesti tarvittavat alueelliset toimielimet

22 § Ehdollepanotoimikunta

Ehdollepanotoimikunnan tehtävänä on valmistella Seurojen kokouksessa ja Seuraparlamentissa tehtäviä hallituksen jäsenten valintoja. Puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi voi tulla valituksi henkilö, jonka ehdollepanotoimikunta on asettanut ehdolle tai jonka seura tai seurat ovat nimenneet ehdolle viimeistään 45 päivää ennen kokousajankohtaa ehdollepanotoimikunnalle osoittamallaan kirjeellä tai sähköpostitse. Seurojen kokous tai Seuraparlamentti eivät ole sidottuja ehdollepanotoimikunnan ehdotukseen.

Ehdollepanotoimikunnan tulee laatia perusteltu ehdotus, joka toimitetaan jäsenille kokousaineiston mukana. Esityksen tulee sisältää selvitys kunkin ehdokkaan soveltuvuudesta kyseessä olevaan tehtävään. Ehdollepanotoimikunta ei voi esittää omia jäseniään valittavaksi Liiton hallitukseen, puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi. Ehdollepanotoimikunnan toimikausi on nelivuotinen. Ehdollepanotoimikunta koostuu puheenjohtajasta, neljästä jäsenestä sekä kahdesta varajäsenestä. Ehdollepanotoimikunta valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Ehdollepanotoimikunnan jäsenten ja varajäsenten keskuudessa tulee olla kummankin sukupuolen edustus.   

23 § Riitaisuuksien ratkaiseminen

1. Liiton, siihen kuuluvien seurojen, seurojen jäsenten tai pelaajien välillä syntyneet jalkapalloa koskevat riitaisuudet, ratkaistaan välimiesmenettelyssä ellei muista määräyksistä, riidan osapuolten keskinäisestä sopimuksesta tai voimassa olevasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Hallitus tai sen määräämä elin määrää välimiesoikeuden kokoonpanon, elleivät osapuolet sovi siitä keskenään.

Riitaisuuksien ratkaisua varten hallitus voi myös nimetä pysyvän välityselimen, jonka muodostavat puheenjohtaja ja kolme jäsentä. Puheenjohtajan tulee olla oikeustieteellisen tutkinnon suorittanut henkilö. Välityselimen jäsenet eivät saa olla Seuraparlamentin, hallituksen, kurinpitovaliokunnan tai valitusvaliokunnan jäseniä eivätkä liiton palveluksessa olevia.

Liiton ollessa riidan osapuolena keskuskauppakamari määrää välimiesoikeuden kokoonpanon, jos siitä ei päästä sopimukseen.

2. Liiton tai seuran jäsen tai toiminnassa mukana oleva voi valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä mainitun edellytyksin Liiton elinten tekemistä valittajaan kohdistuneista päätöksistä.

3. FIFA:n ja UEFAn kurinpitoelimet ratkaisevat kaikki urheiluun liittyvät FIFA:n ja UEFA:n asioita koskevat kiistat, jotka syntyvät FIFA:n tai UEFA:n ja niiden jäsenliittojen, niiden seurojen, pelaajien tai seurojen toimihenkilöiden välillä.

FIFA:n ja UEFA:n sääntöjen perusteella Lausannessa toimiva Urheilun pysyvä kansainvälinen välitystuomioistuin (CAS) ratkaisee kaikki siviilioikeudelliset taloudellisen luonteen omaavat FIFAn ja UEFAn asioita koskevat kiistat, jotka syntyvät FIFAn tai UEFAn ja niiden jäsenliittojen, niiden seurojen, pelaajien ja seurojen toimihenkilöiden sekä niiden itsensä välillä. CAS toimii joko tavallisena välitystuomioistuimena tai valituselimenä.

Edellä mainittujen elinten päätökset ovat lopullisia.

Liitto vastaa siitä, että Liiton toimielimet ja toimihenkilöt, liiton jäsenet, niiden toimihenkilöt, pelaajat ja pelaaja-agentit noudattavat CAS:in päätöksiä.

24 § Kurinpitoelimet

1.    Liiton kurinpitovaltaa käyttäviä elimiä ovat:

a) kurinpitovaliokunta;

b) valitusvaliokunta;

c) liiton toimitusjohtaja tai nimeämänsä henkilö liiton rangaistusmääräyksissä mainituissa asioissa ja

d) seuralisenssikomiteat ja seuralisenssivalituslautakunta seuralisenssimääräyksissä mainituissa asioissa.

e) alueelliset kurinpitotehtäviin nimitetyt toimijat Liiton kurinpitomääräyksissä mainituissa asioissa.

2.    Kurinpitovaliokunnan, valitusvaliokunnan, alueiden kurinpitoelimien sekä liiton toimitusjohtajan tai hänen nimeämänsä henkilön toimivallasta ja rangaistuslajeista säädetään Seuraparlamentin hyväksymissä rangaistusmääräyksissä. Seuralisenssikomiteoiden ja seuralisenssivalituslautakunnan toimivallasta, kokoonpanosta ja toiminnasta säädetään hallituksen hyväksymissä seuralisenssimääräyksissä.

3.    Kurinpitovaltaa käyttävät elimet ovat toiminnassaan ja päätöksenteossaan itsenäisiä ja riippumattomia liiton muista elimistä

4.    Kurinpitovaliokunta ja valitusvaliokunta koostuvat puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja enintään 5 muusta jäsenestä. Valiokunnissa on molempien sukupuolien edustus.

5.     Valitusvaliokunta toimii valituselimenä rangaistusmääräyksissä mainittujen elinten päätöksiin.

6.    Kurinpitovaliokunnan ja valitusvaliokunnan puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla on oltava oikeustieteellinen tutkinto. Valiokunnan jäsenten tulee olla toiminnassaan ehdottoman puolueettomia. Jäsenen tulee pidättyä sellaisen asian käsittelystä, jossa hänen puolueettomuutensa vaarantuu. Valiokunnan jäsenet eivät saa olla hallituksen jäseniä eivätkä Liiton henkilöstöä.

7.    Valiokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Äänten mennessä tasan päätökseksi tulee rangaistulle edullisempi kanta.  Varapuheenjohtaja toimii valiokunnan kokouksen puheenjohtajana varsinaisen puheenjohtajan ollessa estyneenä.

8.    Jos valiokunnan jäsen eroaa tai on estynyt toimimaan valiokunnan jäsenenä, Seuraparlamentti valitsee hänen tilalleen uuden henkilön.

25 § Nimenkirjoitus

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toimitusjohtaja kaksi yhdessä tai joku heistä sen toimihenkilön kanssa, jolle hallitus on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden.

26 § Tilit ja tilintarkastus

1. Liiton tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

2. Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä liiton vuosikertomuksen, pöytäkirjojen ja muiden asiakirjojen ohella tilintarkastajille maaliskuun 15. päivään mennessä.

3. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa maaliskuun 31. päivään mennessä.

27 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamista ja liiton purkamista koskeva päätös on tehtävä Seurojen kokouksessa. Päätös tulee voimaan, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa edustettuna olevasta äänimäärästä.

28 § Liiton purkaminen

Mikäli Liitto puretaan, luovutetaan sen varat sellaisen rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön taikka muun yhteisön tai laitoksen toiminnan tukemiseen, joka suorittaa lähinnä samaa työtä, mitä Liitto on tehnyt.

29 § Jäsenten velvollisuudet

Liiton seura on velvollinen pitämään tiliä tuloistaan ja menoistaan, pöytäkirjaa kokouksistaan sekä jäsenluetteloa. Seura on velvollinen antamaan pyydettäessä nämä asiakirjat hallituksen tarkastettavaksi.

30 § Jäsenseurojen muodostama ryhmä

Liiton jäsenseurojen muodostama ryhmä voi toimia jalkapalloilussa vain Liiton luvalla ja alaisuudessa. Sellaisen ryhmän säännöt ja määräykset on alistettava liiton hyväksyttäväksi.

31 § Palkitseminen

1. Liiton tarkoituksen toteuttamista erittäin ansiokkaasti edistänyt henkilö voidaan Seurojen kokouksen päätöksellä kutsua liiton kunniapuheenjohtajaksi tai Seuraparlamentin päätöksellä kunniajäseneksi tai ainaisjäseneksi. Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja ainaisjäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta eikä äänioikeutta.

2. Hallitus voi myöntää ansioituneille henkilöille liiton kultaisen, tai hopeisen tai pronssisen ansiomerkin. Lisäksi hallitus voi antaa liiton tarkoitusta ansiokkaasti toteuttaneelle henkilölle tai yhteisölle liiton kullatun, hopeoidun tai pronssisen ansiolevykkeen.

32 § Muut määräykset

Laskettaessa Seuraparlamentin jäsenten, hallituksen puheenjohtajien tai hallituksen jäsenten enimmäiskausien määrää ei sääntömääräisestä täydestä toimikaudesta poikkeavan mittaisia lyhyempiä toimikausia lasketa mukaan toimikausien enimmäismäärää laskettaessa.

Muutoin noudatetaan yhdistyslain säännöksiä.

33 § Voimaantulosäännökset

Nämä säännöt tulevat voimaan, kun ne on hyväksytty Seurojen kokouksessa.

Näiden sääntöjen tultua voimaan ensinnä pidettävän Seuraparlamentin tehtävänä on valita uusi hallitus näiden sääntöjen mukaan, jolloin aiemmin valittu hallitus jättää tehtävänsä. Samalla Seuraparlamentti ratkaisee arvalla uuden hallituksen jäsenten erovuoroisuuden.

Stadgar för Finlands Bollförbund rf

1 § Föreningens namn

Föreningens namn är Suomen Palloliitto ry, på svenska Finlands Bollförbund rf. I internationella sammanhang kan det inofficiella namnet Football Association of Finland användas. Föreningens hemort är Helsingfors. I dessa stadgar benämns föreningen som Förbundet.

2 § Syfte, etiska principer och värderingar  

1. Förbundets syfte är att som nationellt grenförbund leda, övervaka och styra utvecklingen av finländsk fotboll och futsal och utgöra en förenande länk mellan dem som utövar fotboll och futsal, Förbundets medlemmar och Förbundets regioner.

2. Grunden för verksamheten är att uppfylla de etiska principer som Förbundet har fastställt och idrottens principer om rent spel samt motarbeta användning av dopningsmedel.

3. I verksamheten respekteras de krav som omgivningen och miljön ställer samt iakttas principen om jämlikhet.

4. Alla former av diskriminering på grund av etniskt ursprung, kön, språk, religion, politik eller något annat skäl är förbjuden.

5. Förbundets värderingar är glädje, framgång, tillförlitlighet och gemenskap.

3 § Verksamhet

1. Förbundet fullföljer sitt syfte genom att

a) leda, representera och som högsta organ övervaka den finländska fotbollsverksamheten i hemlandet och utlandet samt följa reglerna, direktiven, bestämmelserna och de etiska principerna i de internationella förbund som Förbundet hör till

b) anordna nationella och internationella tävlingar

c) anordna utbildning för föreningarna, deras medlemmar och andra som deltar i Förbundets verksamhet och i fotboll och futsal

d) fastställa tävlings- och straffbestämmelser, etiska principer och övriga tävlingsbestämmelser samt avgöra meningsskiljaktigheter gällande dem

e) ge uppslag och råd för att öka intresset för fotboll och stärka föreningarnas verksamhet

f) ta initiativ för att utveckla förhållandena för utövarna

g) som högsta organ i Finland övervaka att de fotbolls- och futsalregler (Laws of the Game) som fastställs av International Football Association Board (IFAB) och publiceras av internationella fotbollsförbundet (Fédération Internationale de Football Association, FIFA) följs i Finland.

2. För att stödja sin verksamhet kan Förbundet ansöka om och ta emot offentliga verksamhetsbidrag, skaffa medel genom offentliga insamlingar och andra jämförbara metoder, bedriva försäljnings- och serviceverksamhet med material som berör verksamheten, ta emot donationer och testamenten, ordna lotterier samt skaffa fast och annan egendom och bedriva annan förvärvsverksamhet som direkt ansluter sig till Förbundets syfte.

4 § Beslutanderätt och förvaltning

1. Förbundets högsta beslutanderätt utövas av Föreningsmötet och under tiden mellan Föreningsmötena av Föreningsparlamentet.

2. Förbundets förvaltning sköts av styrelsen samt under dess ledning av den verkställande direktören, som även kan benämnas generalsekreterare, och övrig personal.

3. En person som är anställd av Förbundet kan inte tillhöra styrelsen eller Föreningsparlamentet eller delta som representant vid Föreningsmötet.

5 § Förbundets medlemskap och medlemsförpliktelser

1. Förbundet är medlem i FIFA och Europeiska Fotbollsförbundet (Union des Associations Européennes de Football, UEFA) och kan genom beslut av styrelsen ansluta sig till andra organisationer.

2. Förbundet samt Förbundets och dess regioners organ och funktionärer, Förbundets medlemmar, deras funktionärer, spelarna och spelaragenterna ska i sin verksamhet följa Förbundets regler och bestämmelser. Därtill ska de parter som nämnts i den här punkten följa FIFA:s och UEFA:s regler, bestämmelser och beslut, om inte annat beslutats i Förbundets egna bestämmelser eller regler.

6 § Medlemskap i Förbundet

1. Till medlem i Förbundet kan genom styrelsens beslut antas en som registrerad förening verkande förening eller annan juridisk person (båda sistnämnda benämns härefter förening i dessa stadgar) som förbinder sig att iaktta Förbundets regler, bestämmelser och beslut samt FIFA:s och UEFA:s regler, bestämmelser och beslut.

2. Ansökan om medlemskap görs skriftligt. Ansökan och den sökandes stadgar, kvitto över anslutningsavgiften och, om det är fråga om en förening, ett utlåtande från den enhet inom Förbundet som ansvarar för föreningsverksamheten ska sändas till styrelsen.

Beslutet sänds skriftligt till den sökande. Om ansökan inte godkänns återbetalas anslutningsavgiften till den sökande.

3. Medlemmarna betalar årligen till Förbundet den medlemsavgift som fastställs av Föreningsparlamentet.

4. Förbundsmedlemmarna förbinder sig att följa de fotbolls- och futsalregler (Laws of the Game) som publiceras av FIFA.

5. En förening som antagits som medlem i Förbundet får inte vara medlem i ett annat nationellt fotbollsförbund och får inte delta i tävlingar inom ett annat nationellt förbunds territorium utan tillstånd av Förbundet, det andra nationella förbundet och FIFA.

7 § Regioner

1. För Förbundets verksamhet indelas landet i regioner i syfte att utveckla föreningarnas verksamhetsförutsättningar och livskraft samt förbättra och förenhetliga servicen.

2. Initiativ om att ändra regiongränserna ska i vederbörlig ordning framläggas för Föreningsparlamentet, som beslutar om detta.

8 § Upphörande av medlemskap

1. En förenings medlemskap i Förbundet upphör om föreningen

a) utträder eller upplöses eller

b) utesluts ur Förbundet.

2. En medlem som önskar utträda ur Förbundet ska göra en skriftlig anmälan till styrelsen eller dess ordförande eller meddela det i Föreningsmötets eller Föreningsparlamentets protokoll.

3. En förening kan uteslutas ur Förbundet om den verkar mot Förbundets syfte, om den låtit bli att betala sina förfallna avgifter till Förbundet, om den bryter mot Förbundets stadgar, Föreningsmötets, Föreningsparlamentets eller styrelsens beslut eller om den tillåter någon av sina medlemmar att göra sig skyldig till ett sådant förfarande utan bestraffning eller om någon av de grunder för uteslutning som anges i föreningslagen i övrigt föreligger. Därtill kan en förening uteslutas om den ändrar sitt namn till ett sådant namn som Förbundet inte godkänner.

Beslut om uteslutning fattas av styrelsen och beslutet delges den uteslutna inom två veckor per brev eller e-post.

4. En medlem som utträder eller utesluts ska betala medlemsavgiften för innevarande år till Förbundet.

9 § Föreningsmöte

Ordinarie Föreningsmöte hålls vartannat år i april-maj på kallelse av styrelsen.

10 § Kallelse till Föreningsmöte

Ett meddelande om Föreningsmöte ska publiceras på Förbundets webbplats sex (6) månader före mötet. Möteskallelsen och föredragningslistan ska publiceras på Förbundets webbplats och sändas per e-post, eller på begäran per brev, till medlemmarna senast två (2) månader före mötet.

Medlemmarna ska meddela styrelsen fyra (4) månader före Föreningsmötet om de ärenden som de vill ska tas upp på mötets föredragningslista.

11 § Representanter på Föreningsmöte

1. Föreningarna använder sin beslutanderätt på Föreningsmötet. Styrelsemedlemmar kan inte fungera som representanter på Föreningsmötet.

2. Varje förening representeras av en person. En representant som deltar i mötet kan representera endast en (1) förening, som representanten ska vara medlem i.

Ordinarie medlemmars medlemmar som inte är befullmäktigade representanter på mötet kan delta i Föreningsmötet, men saknar yttranderätt. Vid behov kan styrelsen fastställa ett maximiantal för antalet icke-befullmäktigade föreningsrepresentanter. Föreningarna ska anmäla sin befullmäktigade representant och övriga mötesdeltagare senast 30 dygn före mötet.

Föreningarna får två grundröster. Därtill får föreningarna tilläggsröster på Föreningsmötet enligt antalet registrerade spelare i föreningen den 31 december föregående år enligt följande:

Föreningen får två tilläggsröster för varje påbörjat hundratal registrerade spelare upp till 900 registrerade spelare, vilket ger föreningen det maximala antalet röster, det vill säga 20 röster per medlemsförening. Antalet röster per förening fastställs enligt följande:

 • 2 röster när föreningen har 1–100 spelare
 • 4 röster när föreningen har 101–200 spelare
 • 6 röster när föreningen har 201–300 spelare
 • 8 röster när föreningen har 301–400 spelare
 • 10 röster när föreningen har 401–500 spelare
 • 12 röster när föreningen har 501–600 spelare
 • 14 röster när föreningen har 601–700 spelare
 • 16 röster när föreningen har 701–800 spelare
 • 18 röster när föreningen har 801–900 spelare
 • 20 röster när föreningen har 901 eller flera spelare

I oklara fall avgör styrelsen föreningens röstantal.

3. Föreningens representant ska ha en av föreningen utfärdad fullmakt av vilken framgår namnet på den representant och dennas personliga suppleant som föreningen har utsett på det sätt som fastställs i föreningens stadgar.

4. Utöver föreningarnas representanter har även Föreningsparlamentets och styrelsens medlemmar, Förbundets verkställande direktör och utskottsmedlemmar, arbetsgruppernas medlemmar, Regionparlamentets och de regionala utvecklingsgruppernas ordförande samt Förbundets hedersordförande, hedersmedlemmar och ständiga medlemmar rätt att närvara vid Föreningsmötet och delta i diskussionen men inte att delta i beslutsfattandet.

5. Styrelsen har rätt att till Föreningsmötet bjuda in representanter från sina intressegrupper, och dessa representanter har yttranderätt men inte rösträtt.

6. På Föreningsmötet och de omröstningar som hålls där är det, om styrelsen eller Föreningsmötet så beslutar, möjligt att delta även per post, via en datatrafikförbindelse eller med hjälp av något annat tekniskt hjälpmedel under mötet eller på förhand.

12 § Ärenden på Föreningsmöte

1. Vid ordinarie Föreningsmöte

– väljs mötets ordförande, sekreterare, två (2) protokolljusterare och tre (3) rösträknare

– granskas representanternas fullmakter

– konstateras mötets laglighet

– väljs vid behov utskott för behandling av mötets ärenden

– behandlas styrelsens redogörelse över Förbundets verksamhet och ekonomi

– väljs för fyra (4) år styrelsens ordförande, som benämns Bollförbundets ordförande. Om fler än två kandidater ställer upp i ordförandevalet och ingen av dem får mer än 50 procent av de avgivna rösterna, genomförs valets andra omgång mellan de två som fått flest röster.

– väljs för fyra (4) år styrelsens första (1:a) viceordförande. Om fler än två kandidater ställer upp i viceordförandevalet och ingen av dem får mer än 50 procent av de avgivna rösterna, genomförs valets andra omgång mellan de två som fått flest röster.

– väljs för två (2) år Föreningsparlamentets ordinarie medlemmar och deras personliga suppleanter. Till medlem i Föreningsparlamentet kan väljas en person som en eller flera föreningar har nominerat i ett brev till styrelsen senast 30 dagar före mötestidpunkten. Föreningsmötet är inte bundet till kandidatnomineringen.

– väljs för fyra (4) år på styrelsens förslag en valberedningskommitté, vars uppgift är att förbereda de personval som ska göras vid Föreningsmötet och Föreningsparlamentet och att lägga fram kandidater till styrelsens ordförande, viceordförande och övriga styrelsemedlemmar.

– fattas beslut angående den av styrelsen framlagda verksamhetsstrategin för fyra (4) år och utförs en analys av verkställandet och resultaten av strategin två år efter beslutet och

– beslutas om övriga ärenden på Föreningsmötets föredragningslista.

2. Ärenden som inte finns upptagna på föredragningslistan kan upptas till behandling på mötet om minst tre fjärdedelar (3/4) av det vid mötet representerade antalet röster understöder det. På mötet kan dock inte följande ärenden behandlas om de inte finns på föredragningslistan: ändringar i föreningens stadgar, överlåtande eller intecknande av fastighet eller överlåtande av för föreningen ansenlig förmögenhet, upplösande av föreningen eller annat som nämns i 23 § i föreningslagen.  

13 § Extra Föreningsmöte

1. Extra Föreningsmöte hålls då

a) föregående Föreningsmöte så beslutar

b) Föreningsparlamentet eller styrelsen anser det vara nödvändigt eller

c) minst en tiondel (1/10) av Förbundets föreningar skriftligen hos styrelsen så yrkar för behandling av ett bestämt ärende.

Extra Föreningsmöte ska hållas inom tre (3) månader från det att yrkandet framställts, om inte styrelsen av vägande skäl skjuter fram det till en senare tidpunkt, dock inte senare än sex (6) månader från det att yrkandet framställts. 

2. Kallelsen till extra Föreningsmöte och mötets föredragningslista ska sändas till medlemmarna senast trettio (30) dagar före mötet. 

3. För extra Föreningsmöte gäller i tillämpliga delar i övrigt vad i dessa stadgar är bestämt om ordinarie Föreningsmöte.

14 § Föreningsparlamentet

1. Föreningsparlamentet utgörs av de ordinarie medlemmar och deras suppleanter som invalts av Föreningsmötet.

2. Representanterna till Föreningsparlamentet utses inom varje valregion av de registrerade föreningarna i valregionen. Valregionernas gränser fastställs av Föreningsparlamentet. Från varje valregion väljs utöver en basrepresentant en tilläggsrepresentant för varje påbörjat femtusental registrerade spelare enligt antalet registrerade spelare den 31 december föregående år.

3. Bland Föreningsparlamentets medlemmar och deras suppleanter ska det finnas representanter för båda könen. 

4. Föreningsparlamentet håller årligen på kallelse av styrelsen två (2) ordinarie möten.

5. Till Föreningsparlamentet kan endast väljas personer som är under 70 år. Samma person kan inte vara medlem i Föreningsparlamentet längre än tre perioder i följd. 

15 § Sammankallande av Föreningsparlamentet

1. Föreningsparlamentet sammankallas av styrelsen som sänder en möteskallelse inklusive föredragningslista per e-post, eller på begäran per brev, till Föreningsparlamentets medlemmar senast fjorton (14) dagar före mötet. Kallelse till extra möte ska sändas senast trettio (30) dagar efter det att yrkandet framställts.

2. Ärenden som en av Föreningsparlamentets medlemmar, Regionparlamentet eller en regional utvecklingsgrupp eller en förening vill att Föreningsparlamentet ska ta upp till behandling ska för vårmötets del framställas till styrelsen senast den 1 februari och för höstmötets del senast den 1 september.

16 § Föreningsparlamentets möten

1. Föreningsparlamentets vårmöte hålls i mars–maj och höstmöte i oktober–december.

2. Föreningsparlamentets möte är beslutsfört, när förutom ordföranden eller viceordföranden minst hälften av Föreningsparlamentets medlemmar är närvarande.

3. En styrelsemedlem kan inte höra till Föreningsparlamentet men har liksom Förbundets generalsekreterare yttranderätt på Föreningsparlamentets möten.

4. En medlem som har valts till styrelsen från Föreningsparlamentet återvänder som medlem eller suppleant till det Föreningsparlament som han eller hon valdes från, om han eller hon inte återväljs till styrelsen.

17 § Ärenden på Föreningsparlamentets möte

1. Vid Föreningsparlamentets vårmöte:

 • väljs Föreningsparlamentets ordförande och viceordförande bland Föreningsparlamentets medlemmar för två (2) år
 • framläggs styrelsens årsberättelse jämte räkenskaper och revisorernas utlåtande om dessa
 • beslutas om fastställande av bokslutet
 • beslutas om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga samt om de åtgärder som föregående års förvaltning och räkenskaper föranleder
 • behandlas vid behov Förbundets strategi, som ska presenteras för Föreningsmötet, och ges ett utlåtande om den till styrelsen
 • fastställs storleken på Förbundets anslutnings- och medlemsavgift samt spelpass- och registreringsavgifterna för registrerade spelare
 • fastställs vid behov Förbundets etiska regler och
 • behandlas övriga ärenden på föredragningslistan.

2. Vid Föreningsparlamentets höstmöte

 • väljs för två (2) år styrelsemedlemmar så att hälften av medlemmarna årligen står i tur att avgå
 • väljs två (2) revisorer och två (2) revisorssuppleanter av vilka åtminstone den ena revisorn och dennas suppleant ska vara CGR-revisorer
 • väljs för två (2) år besvärsutskottets och disciplinutskottets ordförande, viceordförande och övriga medlemmar.

Dessa utskotts mandatperiod börjar vid ingången av det kalenderår som inleds efter Föreningsparlamentets beslut och pågår till slutet av följande år.

 • väljs vid behov regionala disciplinutskott och eventuella övriga regionala organ
 • fastställs verksamhetsplanen för nästa verksamhetsår
 • fastställs budgeten för nästa verksamhetsår
 • behandlas eventuella ändringar av regiongränserna och förslag till ändringar i Förbundets valstadga
 • beslutas om eventuella ändringar i straffbestämmelserna samt besvärsutskottets och disciplinutskottets instruktioner och
 • behandlas övriga ärenden på föredragningslistan.

18 § Extra Föreningsparlamentsmöte

Föreningsparlamentet håller extra möte då styrelsen så beslutar eller då minst en tredjedel (1/3) av Föreningsparlamentets medlemmar skriftligen hos styrelsen så yrkar för behandling av ett bestämt ärende.

19 § Avgörande av ärenden

1. Vid Föreningsmötets och Föreningsparlamentets möten avgörs ärenden genom enkel röstmajoritet om inte föreningslagen eller dessa stadgar föreskriver något annat.

2. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst, vid val lotten.

20 § Styrelsen

1. Förbundets angelägenheter sköts av styrelsen, som består av ordförande och första (1:a) viceordförande, vilka väljs av det ordinarie Föreningsmötet, samt 8 medlemmar, som väljs av Föreningsparlamentens höstmöte.  Styrelsen utser inom sig en andra (2:a) viceordförande för ett år åt gången. Bland styrelsemedlemmarna ska det finnas representanter för båda könen.

2. Om en styrelsemedlem avgår mitt under sin mandatperiod, väljer Föreningsparlamentet en ny medlem för den återstående mandatperioden.

3. Till styrelsen kan endast väljas personer som är under 70 år.

4. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Om minst fyra (4) medlemmar så yrkar för ett bestämt ärende, ska styrelsen sammankallas.

5. Föreningsparlamentets ordförande eller viceordförande har på kallelse av ordföranden närvaro- och yttranderätt på styrelsens möten.

6. Styrelsen är beslutsför då minst sex (6) medlemmar är närvarande, av vilka en är ordföranden eller vid ordförandens förhinder viceordföranden.

7. Ärenden avgörs genom enkel röstmajoritet. Vid lika röstetal avgör mötesordförandens röst, vid val lotten.

8. Styrelsens ordförande eller första (1:a) viceordförande eller andra (2:a) viceordförande kan inte fungera som styrelsens ordförande eller viceordförande längre än två perioder i följd, med undantag för en situation där han eller hon har valts till ett sådant organ inom ett internationellt fotbollsförbund för vilket det krävs att personen är ordförande i det nationella fotbollsförbundet.

Styrelsens andra (2:a) viceordförande eller en styrelsemedlem kan inte fungera som styrelsemedlem längre än tre perioder i följd.

21 § Styrelsens uppgifter

Med iakttagande av lag, dessa stadgar samt av Föreningsmötet och Föreningsparlamentet utfärdade direktiv är styrelsens uppgift att

1. sammankalla Föreningsmötet och Föreningsparlamentets möten, bereda ärenden som ska föreläggas dessa och verkställa besluten

2. anta och utesluta medlemmar i Förbundet samt föra medlemsmatrikel

3. övervaka och styra regionernas och föreningarnas verksamhet och ekonomi genom att fastställa bestämmelser som rör deras ekonomiska ställning

4. ansvara för verkställandet av Förbundets strategi och uppföljningen av hur den genomförs

5. fastställa Förbundets organisation, som leds av den verkställande direktören

6. anställa och avskeda Förbundets verkställande direktör och övrig personal i ledande ställning som behövs för att sköta Förbundets verksamhet samt besluta om deras uppgifter och löner

7. förvalta Förbundets egendom samt hålla en fullständig bokföring över Förbundets inkomster och utgifter och uppgöra Förbundets årsberättelser och verksamhetsplaner

8. besluta om den internationella tävlingsverksamheten i enlighet med FIFA:s och UEFA:s principer

9. besluta om den nationella tävlingsverksamheten, serieplatser och förlorande av serieplatser, tävlingsverksamhetens utvecklingslinjer och avgifter som gäller tävlingsverksamheten

10. vid behov med tävlingsbestämmelser införa begränsningar för föreningsspelarnas nationaliteter eller för spelare som inte är fostrade i Finland, förutsatt att bestämmelserna inte bryter mot EU:s lagstiftning

11. bereda och godkänna tävlingsbestämmelser och andra bestämmelser samt ge förslag till ändringar i Förbundets stadgar

12. övervaka att spelreglerna och tävlingsbestämmelserna överensstämmer med reglerna i de internationella förbund till vilka Finlands Bollförbund hör

13. fastställa och godkänna befogenheter, rättigheter och skyldigheter inom fotbollen för den grupp som bildas av föreningarna

14. vidta åtgärder, om en förening eller föreningsmedlem eller andra medverkande bryter mot Förbundets regler och bestämmelser, samt se till att de straff som internationella förbund bestämt för en förening, spelare eller funktionär verkställs

15. avgöra meningsskiljaktigheter som Förbundet i vederbörlig ordning ombetts ingripa i

16. tillsätta erforderliga utskott, nämnder och nationella organ samt godkänna instruktionerna för dessa

17. följa och främja fotbollens utveckling

18. besluta om principerna för beviljande av Förbundets inträdeskort

19. besluta om villkoren för föreningslicenserna för Förbundets serier samt tillsätta de föreningslicenskommittéer och den föreningslicensbesvärsnämnd som beslutar om serielicenserna och

20. besluta om villkoren för UEFA:s nationella föreningslicens samt utse den föreningslicenskommitté och den föreningslicensbesvärsnämnd som beslutar om UEFA:s föreningslicenser

21. utse eventuella övriga regionala organ

22 § Valberedningskommitté

Valberedningskommitténs uppgift är att förbereda de val av styrelsemedlemmar som ska göras vid Föreningsmötet och Föreningsparlamentet. Till ordförande eller viceordförande kan väljas en person som en eller flera föreningar har nominerat i ett brev till valberedningskommittén senast 45 dagar före mötestidpunkten. Föreningsmötet eller Föreningsparlamentet är inte bundna till valberedningskommitténs förslag.

Valberedningskommittén ska utarbeta ett motiverat förslag som sänds till medlemmarna med möteshandlingarna. Förslaget ska innehålla en utredning om varje kandidats lämplighet för uppdraget. Valberedningskommittén kan inte föreslå att dess egna medlemmar väljs till Förbundets styrelse, till ordförande eller till viceordförande. Valberedningskommitténs mandatperiod är fyra år. Valberedningskommittén består av en ordförande, fyra medlemmar och två suppleanter. Valberedningskommittén väljer en ordförande inom sig. Bland valberedningskommitténs medlemmar och deras suppleanter ska det finnas representanter för båda könen.

23 § Avgörande av meningsskiljaktigheter

1. Meningsskiljaktigheter rörande fotboll, vilka uppstått mellan Förbundet, till Förbundet hörande föreningar, föreningsmedlemmar eller spelare, avgörs genom ett skiljemannaförfarande, om inte annat följer av andra bestämmelser, inbördes avtal mellan de inblandade parterna eller gällande lagstiftning.

Styrelsen eller det organ som den fastställt utser en skiljenämnd, om parterna inte kan nå en överenskommelse.

För lösning av meningsskiljaktigheter kan styrelsen också utse ett permanent förlikningsorgan, som består av en ordförande och tre medlemmar. Ordföranden ska ha avlagt examen i juridik. Förlikningsorganets medlemmar får inte vara medlemmar i Föreningsparlamentet, styrelsen, disciplinutskottet eller besvärsutskottet och inte heller vara anställda av Förbundet.

Då Förbundet är delaktigt i meningsskiljaktigheten utses skiljenämndens medlemmar av Centralhandelskammaren, om parterna inte kan nå en överenskommelse.

2. En medlem i Förbundet eller i en förening eller en annan medverkande kan, med anledning av beslut som något av Förbundets organ fattat mot dem, besvära sig hos idrottens rättsskyddsnämnd på de villkor som anges i dess stadgar.

3. FIFA:s och UEFA:s disciplinorgan avgör alla idrottsrelaterade tvister som gäller FIFA:s och UEFA:s ärenden och som uppstår mellan FIFA eller UEFA och deras medlemsförbund, dessas föreningar, spelare eller föreningsfunktionärer.

Enligt FIFA:s och UEFA:s stadgar avgör Idrottens internationella skiljedomstol (CAS) i Lausanne alla civilrättsliga tvister av ekonomisk karaktär gällande FIFA:s och UEFA:s ärenden som uppstår mellan FIFA eller UEFA och deras medlemsförbund, dessas föreningar, spelare och föreningsfunktionärer samt tvister dem emellan. CAS fungerar antingen som en vanlig skiljedomstol eller som ett besvärsorgan.

Ovannämnda organs beslut är slutgiltiga.

Förbundet ansvarar för att Förbundets organ och funktionärer, Förbundets medlemmar, deras funktionärer, spelare och spelaragenter följer CAS:s beslut.

24 § Disciplinorgan

1. De organ som utövar den disciplinära makten inom Förbundet är

a) disciplinutskottet

b) besvärsutskottet

c) Förbundets verkställande direktör eller av hen utnämnd person i de ärenden som nämns i Förbundets straffbestämmelser

d) föreningslicenskommittéerna och föreningslicensbesvärsnämnden i ärenden som nämns i föreningslicensbestämmelserna och

e) regionala aktörer som utnämnts för disciplinära uppgifter i ärenden som nämns i Förbundets disciplinbestämmelser.

2. I straffbestämmelserna, som godkänns av Föreningsparlamentet, fastställs typerna av straff och befogenheterna för disciplinutskottet, besvärsutskottet, regionernas disciplinorgan samt Förbundets verkställande direktör eller en av verkställande direktören utnämnd person. Föreningslicenskommittéernas och föreningslicensbesvärsnämndens befogenheter, sammansättning och verksamhet regleras i de föreningslicensbestämmelser som godkänts av styrelsen.

3. De organ som utövar disciplinär makt är i sin verksamhet och sitt beslutsfattande självständiga och oberoende av Förbundets övriga organ.

4. Disciplinutskottet och besvärsutskottet består av ordförande, viceordförande och högst fem (5) övriga medlemmar. I utskotten ska båda könen vara representerade.

5. Besvärsutskottet verkar som besvärsorgan för beslut av de organ som nämns i straffbestämmelserna.

6. Disciplinutskottets och besvärsutskottets ordförande och viceordförande ska ha avlagt examen i juridik. Utskottsmedlemmarna ska i sin verksamhet vara totalt opartiska. En medlem ska avstå från att behandla ett ärende där medlemmens opartiskhet kan ifrågasättas. Utskottens medlemmar får inte vara medlemmar av styrelsen och inte heller vara anställda av Förbundet.

7. Utskottet är beslutsfört då ordföranden eller viceordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Vid lika röstetal väljs det alternativ som är fördelaktigare för den person som ska bestraffas. Viceordföranden fungerar som ordförande för utskottets möten om den ordinarie ordföranden är förhindrad att delta.

8. Om en utskottsmedlem avgår eller är förhindrad att fungera som medlem i utskottet, utser Föreningsparlamentet en ny medlem.

25 § Namnteckning

Förbundets namn tecknas av Förbundets ordförande, viceordförande eller verkställande direktör, två av dem tillsammans eller någon av dem jämte den funktionär som styrelsen berättigat att teckna föreningens namn.

26 § Räkenskaper och revision

1. Förbundets räkenskaps- och verksamhetsår är ett kalenderår.

2. Förbundets räkenskaper avslutas kalenderårsvis och de ska inlämnas till revisorerna senast den 15 mars tillsammans med Förbundets årsberättelse, mötesprotokoll och övriga handlingar.

3. Revisorerna ska avge sitt utlåtande senast den 31 mars.

27 § Ändring av stadgarna

Beslut om ändring av dessa stadgar och om upplösning av Förbundet ska fattas vid ordinarie Föreningsmöte. Beslutet träder i kraft om det understöds av minst tre fjärdedelar (3/4) av det vid mötet representerade antalet röster.

28 § Upplösning av Förbundet

Om Förbundet upplöses, överlåts Förbundets medel för stödjande av sådan registrerad förenings eller stiftelses eller annan sammanslutnings eller institutions verksamhet som utför närmast samma arbete som Förbundet utfört.

29 § Medlemmarnas skyldigheter

Förbundets föreningar är skyldiga att föra bok över sina inkomster och utgifter samt föra mötesprotokoll och medlemsmatrikel. Föreningarna är skyldiga att på begäran ge dessa handlingar till styrelsen för kontroll.

30 § Grupp bildad av medlemsföreningar

En grupp bildad av föreningar som är medlemmar i Förbundet kan verka inom fotbollen endast med Förbundets tillstånd och endast underlydande Förbundet. En sådan grupps stadgar och bestämmelser ska underkastas Förbundets godkännande.

31 § Premiering

1. En person som särskilt förtjänstfullt främjat förverkligandet av Förbundets syfte kan genom beslut av Föreningsmötet kallas till Förbundets hedersordförande eller genom beslut av Föreningsparlamentet till hedersmedlem eller ständig medlem. Hedersordförande, hedersmedlemmar och ständiga medlemmar är befriade från medlemsavgiften och har ingen rösträtt.

2. Styrelsen kan tilldela en person, som gjort sig förtjänt därav, Förbundets förtjänsttecken i guld eller silver. Dessutom kan styrelsen tilldela en person eller förening som förtjänstfullt främjat förverkligandet av Förbundets syfte Förbundets förtjänstplakett i guld, silver eller brons.

32 § Övriga bestämmelser

I övrigt iakttas bestämmelserna i föreningslagen.

33 § Ikraftträdande

Dessa stadgar träder i kraft när de har godkänts av föreningsregistret.

När dessa stadgar har trätt i kraft hålls det första Föreningsmötet i april–maj 2020. Till dess sköts Föreningsparlamentets uppgift av det förbundsfullmäktige som är utsett den 1 januari 2018.

När dessa stadgar har trätt i kraft är det första Föreningsmötets uppgift att utse medlemmar i Föreningsparlamentet samt ordförande och första (1:a) viceordförande enligt dessa stadgar, varvid de tidigare valda medlemmarna i förbundsfullmäktige samt Förbundets ordförande och viceordförande lämnar sina uppgifter.

När dessa stadgar har trätt i kraft är det första Föreningsparlamentets uppgift att på förslag av styrelsen utse en valberedningskommitté, som fungerar tills Föreningsmötet har utsett en ny valberedningskommitté.