SUOMEN PALLOLIITON EDUSTAJAMÄÄRÄYKSET 2021

Mikäli pelaaja tai seura käyttää sopimusneuvotteluissaan edustajaa, on edustajasta toimitettava Palloliitolle sääntöjenmukainen edustajailmoitus sekä edustussopimus.  
 
EDUSTAJAN REKISTERÖINTI: 
 
 
Rekisteröityminen tapahtuu sähköpostitse. Sähköpostiviestiin kirjataan seuraavat tiedot: 
- Edustajan nimi
- Edustajailmoitus liitteenä
- Edustajan henkilöllisyyden todistus (Passi/id-kortti) liitteenä
- Kuitti rekisteröintimaksusta liitteenä
 
Liiketapahtumien yhteydessä tulee toimittaa sähköpostitse:
-  Edustussopimus liitteenä 
 
Rekisteröintisähköposti lähetetään osoitteeseen [email protected] . Kun rekisteröinti on hyväksytty, edustajalle lähetetään vahvistussähköposti. 
 
EDUSTAJAILMOITUS:  
 
EDUSTUSSOPIMUS: 
Edustajan ja pelaajan tai seuran välillä on tehtävä edustussopimus. Edustussopimuksen tulee sisältää vähintään edustusmääräyksissä määritellyt asiat. Sopimuksen teossa voidaan käyttää Suomen Palloliiton edustussopimuspohjaa. 
 
MAKSUJEN ILMOITTAMINEN: 
Kaikki edustajalle maksetut korvaukset ja maksut tulee ilmoittaa Suomen Palloliitolle. SPL julkaisee kaikkien rekisteröityjen edustajien nimet ja liiketapahtumat, joihin nämä ovat osallistuneet. Lisäksi julkaistaan kalenterivuosittain tiedot edustajille maksettujen korvausten ja maksujen kokonaissummista sekä edustajalle seurojen maksamat maksut seurakohtaisesti eriteltynä. 
 
EDUSTAJAN REKISTERÖINTIMAKSU: 
Rekisteröintimaksu on 100 € ja rekisteröinti on voimassa kalenterivuoden loppuun. Maksu maksetaan SPL:n tilille FI75 5789 5420 0050 63. SWIFT-osoite OKOYFIHH. Maksuun viestiksi teksti: "Edustajan rekisteröinti" +edustajan nimi. 
 
REKISTERÖIDYT EDUSTAJAT / REGISTERED INTERMEDIARIES 
 

EDUSTAJAMÄÄRÄYKSET 

1 § – MÄÄRITELMÄT 

Alaikäinen: Pelaaja, joka ei ole vielä täyttänyt 18 vuotta. 
 
Bruttotulo: Pelaajan seuralta saama korvaus veronalaista tuloa ennen veroja ja ilman mahdollisia bonuksia. 
 
Edustaja: Luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka joko ilmaiseksi tai maksua vastaan edustaa neuvotteluissa pelaajia ja/tai seuroja pelaajasopimuksia solmittaessa tai edustaa seuroja siirtosopimuksia solmittaessa. 
 
Edustajailmoitus: Edustajamääräysten liitteiden 1 ja 2 mukainen allekirjoitettu ilmoitus edustajana toimimisesta. 
 
Edustussopimus: Edustajan ja pelaajan tai seuran välinen sopimus. 
 
FIFA: Kansainvälinen jalkapalloliitto, Fédération Internationale de Football Association. 
 
Kansallinen liitto / liitto: FIFA:n alainen ja tunnustama kansallinen jalkapalloliitto. 
 
Liiketapahtuma: Sopimusneuvottelu, jonka perusteella osapuolten välille syntyy 2 § kohdan 1 mukainen sopimus. 
 
Maanosaliitto: FIFA:n alaisten, samaan maanosaan kuuluvien kansallisten liittojen muodostama liitto. 
 
Pelaajasiirto: Pelaajan edustusoikeuden kirjaaminen uuteen seuraan. 
 
Seura: Yhdistys tai yhteisö, joka on suorasti tai epäsuorasti SPL:n tai muun kansallisen jalkapalloliiton alainen. 
 
SPL: Suomen Palloliitto. 
 
Ulkomainen seura: seura tai yhdistys, joka kuuluu muuhun kansalliseen jalkapalloliittoon kuin SPL:ään. 
 
HUOM.: Luonnollisiin henkilöihin viittaavat termit koskevat molempia sukupuolia sekä oikeushenkilöitä. Kaikki yksikkömuodossa olevat termit viittaavat myös monikkoon ja päinvastoin. 
 
2 § – YLEISET PERIAATTEET 
 
1. Nämä määräykset koskevat edustajan palveluiden käyttöä pelaajien ja seurojen toimesta: 
a) solmittaessa sopimusta pelaajan ja seuran välillä, tai
b) solmittaessa siirtosopimusta kahden seuran välillä 
 
2. Pelaajilla ja seuroilla on oikeus käyttää edustajan palveluita työ- tai siirtosopimusta solmittaessa. 
 
3. Pelaajien ja seurojen tulee noudattaa asiaankuuluvaa huolellisuutta edustajien valinta- ja palkkausprosessin aikana. Tässä yhteydessä se tarkoittaa sitä, että pelaajien ja seurojen tulee varmistaa asianmukaisella huolellisuudella, että edustajat allekirjoittavat edustajailmoituksen sekä osapuolien välisen edustussopimuksen. 
 
4. Aina kun edustaja osallistuu sopimusneuvotteluihin, jonka perusteella osapuolten välille syntyy 2 § 1 mukainen sopimus, hänet on rekisteröitävä 3 § mukaisesti. Rekisteröinnin lisäksi SPL:lle on toimitettava edustussopimus SPL:n määräysten mukaisesti. 
 
5. Pelaajat tai seurat eivät saa palkata FIFA Statutes -sääntöjen Definitions -osion kohdan 13 mukaisia toimijoita edustajikseen. 
 
6. Näissä SPL:n edustajamääräyksissä esitetyt määräykset eivät vaikuta käsiteltävän pelaaja- tai siirtosopimuksen kelpoisuuteen. 
 
3 § – EDUSTAJIEN REKISTERÖINTI 
 
1. SPL rekisteröi edustajat myöhemmin näissä määräyksissä kuvatulla tavalla. SPL voi myöhemmin ilmoittaa muutoksista rekisteröinnissä, rekisteröintimaksuissa tai tietojen julkaisemisessa. 
 
2. Rekisteröityminen tapahtuu toimittamalla edustajailmoitus ja maksamalla rekisteröintimaksu. Edustajan tulee rekisteröityä tai olla rekisteröitynyt aina kun hän osallistuu henkilökohtaisesti johonkin liiketapahtumaan. Edustajan palveluita käyttävä pelaaja ja/tai seura vastaavat yhdessä edustajan kanssa liitteiden 1 tai 2 mukaisen edustajailmoituksen toimittamisesta SPL:lle.                                                                            
 
3. Edustajan rekisteröinnin yhteydessä peritään SPL:n tilille suoritettava 100 euron vuosittainen rekisteröintimaksu. Kuitti rekisteröintimaksun maksutapahtumasta on toimitettava SPL:lle rekisteröinnin yhteydessä. Edustajan rekisteröinti on voimassa kalenterivuoden loppuun saakka. 
 
4. Kun pelaaja tekee pelaajasopimuksen SPL:n alaisen seuran kanssa 2 § kohdan a) mukaisesti, tulee edustajaa käyttäneen pelaajan tai edustajan toimittaa SPL:lle liitteen 1 mukainen edustajailmoitus ja edustajasopimus liiketapahtumassa pelaajaa avustaneesta edustajasta. Tämä koskee myös uudelleen neuvotellessa pelaajasopimuksia.  
 
5. a) Kun SPL:n alainen seura tekee pelaajasopimuksen pelaajan kanssa tai siirtosopimuksen toisen seuran kanssa pelaajan siirtymisestä seuraan 2 § kohdan 1 b) mukaisesti, tulee edustajaa käyttäneen seuran tai edustajan toimittaa SPL:lle liitteen 2 mukainen edustajailmoitus ja edustussopimus liiketapahtumassa seuraa avustaneesta edustajasta. 
    b) Kun SPL:n alainen seura tekee edustajan avustuksella siirtosopimuksen pelaajan siirtymisestä ulkomaiseen seuraan 2 § kohdan 1 b) mukaisesti, tulee SPL:n alaisen seuran toimittaa pelaajan uuden seuran kansalliselle liitolle edustajailmoitus sekä mahdolliset muut ulkomaisen seuran kansallisen liiton vaatimat dokumentit liiketapahtumassa seuraa avustaneesta edustajasta.  Lisäksi seuran tulee toimittaa kopio edustajailmoituksesta myös SPL:lle. Tästä edustajailmoituksen kopiosta SPL ei peri maksua. 
    c) Kun ulkomainen seura tekee siirtosopimuksen pelaajan siirrosta SPL:n alaiseen seuraan 2 § kohdan 1 b) mukaisesti, tulee ulkomaisen seuran toimittaa SPL:lle edustajailmoitus ja edustussopimus edustajasta, joka avusti seuraa liiketapahtumassa. 
 
6. Pelaajien, seurojen tai edustajien tulee toimittaa edustajailmoitus SPL:lle aina, kun kyseessä on jokin näiden määräysten 2 § kohdan 1 mukainen toiminta. Mikäli asianmukainen edustajailmoitus on aiemmin tehty kuluvalle kalenterivuodelle hyväksytysti ja jos näihin tietoihin ei ole tullut muutoksia, uutta edustajailmoitusta ei tarvita (kts. 3 §, kohta 3). Lisäksi pelaaja, seura tai edustaja ovat SPL:n niin vaatiessa velvoitettuja toimittamaan lisädokumentteja edustajan soveltuvuuden varmistamiseksi. 
 
4 § – REKISTERÖINNIN EDELLYTYKSET 
 
1. SPL:lle yllä esitetyn 3 § mukaisesti toimitettujen tietojen lisäksi edustajan maineen on oltava moitteeton. 
 
2. Mikäli kyseinen edustaja on oikeushenkilö, tulee oikeushenkilöä kyseisen liiketapahtuman tapauksessa edustavien henkilöiden maine olla moitteeton. 
 
3. Pelaajan tai seuran palveluksessa toimiessaan edustajalla ei saa olla sellaisia sopimussuhteita liigojen, liittojen, maanosaliittojen tai FIFA:n kanssa, että niistä voisi seurata eturistiriitoja. Edustajat eivät saa suorasti tai epäsuorasti vihjata, että heidän toimintaansa liittyisi tällainen sopimussuhde liigojen, liittojen, maanosaliittojen tai FIFA:n kanssa. 
 
4. Edustussopimus, jonka edustaja solmii pelaajan tai seuran kanssa (kts. 5 §) tulee toimittaa SPL:lle edustajaa rekisteröitäessä.  
 
5 § – EDUSTUSSOPIMUS 
 
1. Edustussopimusta solmittaessa voidaan käyttää SPL:n edustussopimusmallia. 
 
2. Seurojen ja pelaajien tulee erikseen mainita asiaa koskevassa edustussopimuksessa, mikä on asiakkaan ja edustajan välisen oikeudellisen suhteen luonne - esim. palvelun ostaminen, konsultointi näiden määräysten 2 § kohdan 1 puitteissa, työsuhde tai jokin muu oikeudellinen suhde. 
 
3. Pelaajan tai seuran ja edustajan välille syntyvän oikeudellisen suhteen keskeiset piirteet tulee merkitä ylös kirjallisesti ennen kuin edustaja aloittaa toimintansa. Edustussopimuksen tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot: 
- osapuolten nimet,
- palveluiden laajuus,
- oikeudellisen suhteen kesto,
- edustajan saama korvaus,
- yleiset maksuehdot,
- päättymispäivä,
- irtisanomisehdot,
- osapuolten allekirjoitukset. 
 
Jos pelaaja on alaikäinen, hänen laillisen holhoojansa tulee myös allekirjoittaa edustussopimus. 
 
6 § – ILMOITTAMINEN JA JULKAISEMINEN 
 
1. Pelaajien, seurojen tai edustajien tulee ilmoittaa SPL:lle (kts. 3 §, kohdat 2, 4 ja 5) yksityiskohtaiset tiedot kaikista edustajalle suoritetuista ja suoritettavista maksuista ja korvauksista, maksun tai korvauksen tyypistä riippumatta. Lisäksi pelaajien, seurojen tai edustajien tulee pyydettäessä toimittaa liigojen, liittojen, maanosaliittojen tai FIFA:n toimivaltaisille elimille kaikki näihin määräyksiin liittyvät sopimukset ja asiakirjat (lukuun ottamatta edustussopimusta, jonka toimittaminen on pakollista 4 § kohdan 5 mukaan) niiden tutkimuksia varten. Pelaajien ja/tai seurojen tulee tehdä edustajan kanssa sopimus, jotta varmistetaan, ettei yllä mainittujen tietojen ja asiakirjojen luovutukselle ole estettä. 
 
2. Edustajailmoitus ja edustussopimus tulee toimittaa SPL:lle pelaajaa rekisteröitäessä. Seurojen ja pelaajien tulee huolehtia siitä, että edustajan avustuksella solmitussa siirto- tai pelaajasopimuksessa on kyseisen edustajan nimi ja allekirjoitus. Mikäli pelaaja tai seura ei ole käyttänyt sopimusneuvotteluissa edustajan palveluita, tulee asia mainita erikseen liiketapahtumaan liittyvissä asiakirjoissa. 
 
3. SPL julkaisee vuosittain viimeistään maaliskuun loppuun mennessä virallisilla internet-sivuillaan edelliseltä raportointikaudelta. 
- kaikkien niiden edustajien nimet, jotka liitto on rekisteröinyt sekä kaikki ne yksittäiset liiketapahtumat, joissa edustajat ovat olleet osallisina
- edustajille kaikkien pelaajien todellisuudessa maksamien korvausten ja maksujen muodostamat kokonaissummat
- edustajille seurojen todellisuudessa maksamien korvausten ja maksujen muodostamat kokonaissummat seurakohtaisesti 
 
4. SPL voi asettaa rekisteröityneiden pelaajien ja seurojen saataville tietoja liiketapahtumista, joissa näitä määräyksiä on rikottu, kun tiedot liittyvät suoraan kyseiseen rikkomukseen. 
 
7 § – MAKSUT EDUSTAJILLE 
 
1. Pelaajan nimissä toimimaan palkatun edustajan saama korvaus tulee laskea pelaajan sopimuksen koko keston aikana ansaitsemien bruttotulojen pohjalta. 
 
2. Edustajan palveluita käyttävän seuran tulee maksaa edustajalle kertakorvaus, jonka määrä sovitaan ennen kyseessä olevan liiketapahtuman toteutumista. Maksu voidaan sopia suoritettavaksi myös osamaksuna, jos siitä sovitaan erikseen kirjallisesti. 
 
3. Asiaa koskevat kansalliset määräykset sekä kaikki kansainvälisten ja kansallisten lakien velvoittavat säännökset huomioiden pelaajat ja seurat voivat noudattaa seuraavia, suosituksiksi tarkoitettuja viitearvoja: 
a)       Liiketapahtumaa kohden pelaajan nimissä toimimaan palkatun edustajan kokonaiskorvauksen ei tulisi ylittää kolmea prosenttia (3 %) pelaajan bruttotuloista kyseisen pelaajasopimuksen koko keston ajalta. 
b)       Pelaajan ja seuran välistä sopimusta solmittaessa seuran nimissä toimimaan palkatun edustajan kokonaiskorvauksen ei tulisi ylittää kolmea prosenttia (3 %) pelaajan lopullisista bruttotuloista neuvoteltavan pelaajasopimuksen koko keston ajalta. 
c)       Pelaajan siirtosopimusta solmittaessa seuran nimissä toimimaan palkatun edustajan kokonaiskorvauksen ei tulisi ylittää kolmea prosenttia (3 %) kyseisen pelaajan siirtosopimukseen liittyvästä lopullisesta siirtomaksusta. 
 
4. Seurojen tulee varmistaa, että seuran toiselle seuralle suorittamia maksuja, jotka liittyvät pelaajasiirtoon, kuten siirtokorvauksia, harjoittelukorvauksia tai solidaarisuusmaksuja, ei makseta edustajille eikä edustajien toimesta. Tämä kattaa myös, muun muassa, osuuden omistamisen siirtomaksuista tai pelaajan tulevasta siirtoarvosta. Myös saamisoikeuden siirtäminen on kielletty. 
 
5. 7 § kohdan 6 sekä 8 § mukaisesti kaikkien edustajien palkkioiden maksujen tulee tapahtua ainoastaan edustajan asiakkaalta edustajalle. 
 
6. Kun kyseessä oleva liiketapahtuma on toteutunut, pelaaja voi seuran suostumuksella antaa kirjallisen suostumuksen sille, että seura maksaa edustajalle pelaajan puolesta. Pelaajan puolesta suoritettavan maksun tulee vastata pelaajan ja edustajan välille sovittuja maksuehtoja. 
 
7. FIFA Statutes -sääntöjen Definitions -osion kohdan 13 määritelmän mukaiset toimijat toimitsijat eivät saa vastaanottaa edustajalta mitään maksuja, jotka liittyvät edustajalle liiketapahtumasta maksettuihin palkkioihin tai osaan niistä. Tätä määräystä rikkoviin toimitsijoihin  toimijoihin kohdistetaan rangaistustoimenpiteitä. 
 
8. Pelaajat ja/tai seurat, jotka käyttävät edustajaa pelaaja- ja/tai siirtosopimuksen neuvottelussa eivät saa maksaa edustajalle minkäänlaista palkkiota, mikäli kyseessä oleva pelaaja on FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players -määräysten Definitions -osion kohdassa 11. määritelty alaikäinen pelaaja.
 
8 § - ETURISTIRIIDAT 
 
1. Ennen edustajan palkkaamista pelaajien ja/tai seurojen tulee pyrkiä asianmukaisella huolellisuudella varmistumaan siitä, että tilanteeseen ei liity tai ole syytä arvella liittyvän eturistiriitoja niin seurojen, pelaajien kuin edustajienkaan kannalta. 
 
2. Eturistiriitaa ei katsota olevan, jos edustaja ilmoittaa kirjallisesti kaikki todelliset tai mahdolliset eturistiriidat, joita hänellä saattaa olla yhden tai useamman liiketapahtumaan, edustussopimukseen tai yhteisiin etuihin liittyvän osapuolen kanssa, ja jos hän hankkii kaikkien osapuolien kirjallisen suostumuksen ennen kyseisten neuvottelujen alkua. 
 
3. Jos pelaaja ja seura haluavat käyttää saman edustajan palveluita saman liiketapahtuman yhteydessä kohdassa 2 esitetyissä olosuhteissa, pelaajan ja seuran tulee antaa kirjallinen suostumuksensa ennen kyseisten neuvottelujen alkua ja vahvistaa kirjallisesti, mikä osapuoli (pelaaja ja/tai seura) maksaa edustajan palkkion. Osapuolten tulee ilmoittaa SPL:lle kaikista tällaisista sopimuksista sekä toimittaa kaikki edellä mainitut asiakirjat SPL:lle rekisteröintiprosessin aikana (kts. 3 § ja 4 § yllä). 
 
9 § – RANGAISTUKSET
 
1. Näihin edustajamääräyksiin tai SPL:n muihin omiin sääntöihin ja määräyksiin kohdistuvat rikkomukset käsitellään SPL:n rangaistusmääräysten mukaisesti. 
 
2. SPL:n kieltäydyttyä rekisteröimästä edustajaa voi pelaaja, seura tai edustaja tehdä valituksen asiasta. Tämä valitus tulee tehdä SPL:n kilpailutyöryhmälle valiokunnalle viikon kuluessa siitä, kun SPL on ilmoittanut päätöksestään edustajalle. 
 
3. SPL julkaisee ja ilmoittaa FIFA:lle tiedot kaikista edustajiin kohdistuneista rangaistuksista. Tämän jälkeen FIFA:n Disciplinary Committee päättää, tuleeko rangaistus voimaan maailmanlaajuisesti FIFA Disciplinary Code -sääntöjen mukaisesti. 
 
10 § – SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET 
 
1. Nämä määräykset tulevat voimaan 1.7.2015 ja korvaavat SPL:n pelaaja-agenttimääräykset sekä FIFA Player's Agents Regulations -pelaaja-agenttimääräykset, joita on viimeksi päivitetty 29.10.2007. Edustajamääräysten vuonna 2020 tehdyt päivitykset tulevat voimaan 1.1.2021. 
 
2. Näiden säännösten voimaantulon yhteydessä vanha pelaaja-agenttilisenssijärjestelmä hylätään. Kaikkien olemassa olevien lisenssien voimassaolo päättyy välittömästi ja lisenssit palautuvat SPL:lle. 
 
3. Mikäli nämä määräykset ovat kiistanalaisia FIFA:n edustajamääräysten kanssa, käytetään FIFA:n määräyksiä.