Uusimaa - KKI 55 7v7: Ottelut

KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
KelA KelA - FCD FCD
KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
KelA KelA - FCD FCD
KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
FCD FCD - I-HK I-HK
8.5. 21:00
KKI 55 7v7
15.5. 19:00
KKI 55 7v7
22.5. 19:00
KKI 55 7v7
22.5. 21:00
KKI 55 7v7
5.6. 20:00
KKI 55 7v7
7.6. 18:15
KKI 55 7v7
I-HK I-HK - FCD FCD
12.6. 19:00
KKI 55 7v7
18.6. 20:00
KKI 55 7v7
19.6. 19:30
KKI 55 7v7
14.8. 20:00
KKI 55 7v7
FCD FCD - KelA KelA
14.8. 21:00
KKI 55 7v7
16.8. 18:15
KKI 55 7v7
21.8. 21:00
KKI 55 7v7
28.8. 19:25
KKI 55 7v7
FCD FCD - I-HK I-HK
28.8. 21:00
KKI 55 7v7
4.9. 20:00
KKI 55 7v7
11.9. 20:00
KKI 55 7v7
11.9. 21:00
KKI 55 7v7
25.9. 20:00

Jaa: