Uusimaa - KKI 55 7v7: Ottelut

KKI 55 7v7
6.5. 21:00
KKI 55 7v7
FCD FCD - I-HK I-HK
8.5. 21:00
KKI 55 7v7
10.5. 19:15
KKI 55 7v7
14.5. 21:00
KKI 55 7v7
15.5. 20:00
KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
21.5. 20:00
KKI 55 7v7
22.5. 19:00
KKI 55 7v7
22.5. 19:30
KKI 55 7v7
27.5. 20:00
KKI 55 7v7
KelA KelA - FCD FCD
28.5. 20:00
KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
7.6. 18:15
KKI 55 7v7
10.6. 20:00
KKI 55 7v7
I-HK I-HK - FCD FCD
12.6. 19:00
KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
18.6. 20:00
KKI 55 7v7
19.6. 19:05
KKI 55 7v7
19.6. 19:30
KKI 55 7v7
5.8. 20:00
KKI 55 7v7
5.8. 21:00
KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
14.8. 19:00
KKI 55 7v7
FCD FCD - KelA KelA
14.8. 21:00
KKI 55 7v7
16.8. 18:15
KKI 55 7v7
19.8. 19:30
KKI 55 7v7
21.8. 20:00
KKI 55 7v7
21.8. 21:00
KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
FCD FCD - I-HK I-HK
28.8. 21:00
KKI 55 7v7
28.8. 21:00
KKI 55 7v7
2.9. 18:30
KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
11.9. 18:45
KKI 55 7v7
11.9. 19:00
KKI 55 7v7
11.9. 21:00
KKI 55 7v7
KelA KelA - FCD FCD
16.9. 18:00
KKI 55 7v7
16.9. 21:00
KKI 55 7v7
KKI 55 7v7
25.9. 19:00
KKI 55 7v7
26.9. 20:15
KKI 55 7v7

Jaa: