Itä-Suomi - JKKI/45 7v7: Tulokset

JKKI/45 7v7 2019

JKKI/45 7v7
PuPa PuPa 7 - 2 ToU ToU
21.9.2019 klo 13:30
JKKI/45 7v7
HuPa HuPa 3 - 3 OuPa OuPa
21.9.2019 klo 13:30
JKKI/45 7v7
ToU ToU 4 - 6 OuPa OuPa
21.9.2019 klo 12:15
JKKI/45 7v7
PuPa PuPa 4 - 3 HuPa HuPa
21.9.2019 klo 12:15
JKKI/45 7v7
OuPa OuPa 2 - 9 PuPa PuPa
21.9.2019 klo 11:00
JKKI/45 7v7
HuPa HuPa 4 - 1 ToU ToU
21.9.2019 klo 11:00
JKKI/45 7v7
ToU ToU 1 - 3 PuPa PuPa
17.8.2019 klo 12:30
JKKI/45 7v7
OuPa OuPa 1 - 2 HuPa HuPa
17.8.2019 klo 12:30
JKKI/45 7v7
OuPa OuPa 1 - 3 ToU ToU
17.8.2019 klo 11:00
JKKI/45 7v7
HuPa HuPa 2 - 6 PuPa PuPa
17.8.2019 klo 11:00
JKKI/45 7v7
PuPa PuPa 12 - 1 OuPa OuPa
15.6.2019 klo 12:30
JKKI/45 7v7
ToU ToU 0 - 1 HuPa HuPa
15.6.2019 klo 12:30
JKKI/45 7v7
PuPa PuPa 8 - 3 ToU ToU
15.6.2019 klo 11:00
JKKI/45 7v7
HuPa HuPa 7 - 1 OuPa OuPa
15.6.2019 klo 11:00
JKKI/45 7v7
ToU ToU 3 - 2 OuPa OuPa
19.5.2019 klo 18:30
JKKI/45 7v7
PuPa PuPa 7 - 0 HuPa HuPa
19.5.2019 klo 18:30
JKKI/45 7v7
OuPa OuPa 0 - 9 PuPa PuPa
19.5.2019 klo 17:00
JKKI/45 7v7
HuPa HuPa 4 - 1 ToU ToU
19.5.2019 klo 17:00

Jaa: