Rangaistusmääräykset / Straffbestämmelser

RANGAISTUSMÄÄRÄYKSET 2019

1 § Soveltamisala

Suomen Palloliiton (jäljempänä liitto) rangaistusmääräysten alaisia ovat jäsenseurat ja niiden hallitusten ja johtokuntien ja näiden asettamien elinten jäsenet ja toimihenkilöt sekä jäsenseurojen jäsenet sekä ne henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan näitä määräyksiä tai ovat lunastaneet liiton peli-, harraste- tai korttelipassin sekä ne henkilöt, jotka on merkitty ottelupöytäkirjaan tai ovat pelanneet kyseisessä ottelussa tai ovat ottelussa vaihtopelaajina tai joukkueen toimihenkilöinä.

Suomen Palloliitto ja sen jäsenpiirit ovat rangaistusmääräysten alaisia silloin, kun toimivat otteluiden järjestäjinä.

2 § Rikkomuksen laatu

Rangaista voidaan sitä,

a)           joka rikkoo liiton tai sen jäsenpiirin voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton tai piirin sääntöjen nojalla annetaan;
b)           joka tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan liiton tai piirin hallitusta tai niiden asettamia elimiä;
c)           joka kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa, varsinaisen ottelutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti;
d)           joka kilpailussa tai siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa puuttuu erotuomariston fyysiseen koskemattomuuteen tai syyllistyy erotuomariston uhkaamiseen,
e)           joka tultuaan valituksi liiton tai piirin joukkueeseen ilman pätevää syytä ei osallistu otteluun tai jättää siinä tahallisesti täyttämättä velvollisuutensa pelaajana;
f)            joka syyllistyy dopingrikkomukseen kilpailussa tai kilpailujen ulkopuolella.
g)           joka syyllistyy liiton tai sen jäsenpiirin ja -seuran etua vahingoittavaan toimintaan tai
h)           joka yrittää pelata, pelaa tai ehdottaa pelaamista ennakolta sovittuun lopputulokseen pyrkien tai muulla tavoin manipuloi tai pyrkii manipuloimaan ottelutapahtumia tai laiminlyö tällaista toimintaa  koskevan tiedonantovelvollisuuden liitolle tai seuralle. Jos henkilöä on syytä epäillä syyllistyneen tämän kohdan rikkomiseen, voi kurinpitovaliokunta määrätä hänet väliaikaiseen peli- ja  toimitsijakieltoon. Ennen päätöstä epäillylle on annettava mahdollisuus tulla kuulluksi.
i)            joka syyllistyy pelikentällä tai sen ulkopuolella rasistiseen käytökseen tai laiminlyö liiton sääntöihin ja määräyksiin perustuvan velvollisuuden puuttua tällaiseen käytökseen.

Tämän pykälän d) ja h) ja i) kohdissa mainitut rikkomukset on aina katsottava vakaviksi.

3 § Rangaistuslajit

1.  Rangaistuslajeja ovat

a) varoitus;
b) tiettyjen katsomo-osien sulkeminen joko seuraavissa tai erikseen määrätyissä otteluissa
c) ottelun tai otteluiden määrääminen pelattavaksi muualla kuin kotikentällä
d) ottelun tai otteluiden määrääminen pelattavaksi ilman katsojia;
e) sakko;
f) peli- tai toimitsijakielto joko tietyksi ottelumääräksi, kuitenkin enintään kahdeksan (8) ottelun ajaksi, tai määräajaksi tai 2 § h-kohdan mukaan väliaikaisesti;
g) ottelun mitätöiminen ja mahdollinen uusiminen;
h) joukkueen yhden tai useamman pisteen menettäminen nykyisessä tai tulevassa kilpailussa;
i) joukkueen julistaminen hävinneeksi ottelussa;
j) joukkueen sulkeminen nykyisestä ja/tai tulevasta kilpailusta.

Dopingrikkomuksissa noudatetaan kulloinkin voimassaolevia antidopingsäännöstöjä ja niissä mainittuja rangaistuksia. Lisäksi rankaisuvaltaa käyttävä elin voi määrätä seuralle tämän momentin a)-d) ja f)-i) kohdissa määrätyn seuraamuksen, jos seuran joukkue kuuluu ADT:n testauspooliin ja seura rikkoo velvoitteen antaa olinpaikkatietojaan. Aloite seuraamuksen määräämiselle on tultava aina ADT:lta.
                           
2. Dopingrikkomukseen syyllistynyt urheilija tai urheilijan tukihenkilö voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon seuralleen ja liitolle sekä kansainväliselle liitolle.

3. Sakko on maksettava kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista uhalla, että sakotettu voidaan sulkea kilpailutoiminnasta.

4. Ottelun tai otteluiden määrääminen pelattavaksi muualla kuin kotikentällä voidaan määrätä rangaistukseksi vain, mikäli on kysymys järjestävän seuran huomattavasta laiminlyönnistä.

5. Määräaikainen ja väliaikainen peli- tai toimitsijakielto on voimassa kaikissa liiton ja piirin kilpailuissa.

6. Toimitsijakieltoon määrätty henkilö ei saa toimia virallisiin otteluihin liittyvissä tehtävissä, joihin lasketaan myös pelaaminen. Toimitsijakiellossa oleva henkilö ei saa olla missään tekemisissä joukkueen kanssa ottelun yhteydessä. Kielto astuu voimaan siitä, kun joukkue saapuu ottelupaikalle, kuitenkin viimeistään 120 minuuttia ennen ottelun alkua. Hän ei saa olla pukuhuoneessa eikä sen lähettyvillä. Hän ei saa myöskään osallistua ottelun jälkeiseen lehdistötilaisuuteen. Toimitsijakiellossa olevalla henkilöllä on oikeus istua ottelun aikana katsomossa, mutta kaikenlainen pelin ohjaaminen tai joukkueen kanssa yhteydessä oleminen on kiellettyä.

Seura on vastuussa toimitsijakiellon noudattamisesta. Toimitsijakiellon rikkomisesta voidaan rangaista seuraa ja antaa toimitsijakieltoon määrätylle henkilölle lisärangaistus.

7. Eri rangaistuslajeja voidaan määrätä samanaikaisesti.

8. Jos jokin muu valtakunnallinen urheilujärjestö on rangaissut henkilöä vähintään kuuden (6) kuukauden kilpailu- tai toimitsijakiellolla, voidaan hänet tuomita rangaistukseen näiden sääntöjen perusteella.

4 § Rankaisuoikeus

1. Rankaisuvaltaa käyttävät elimet ovat näissä säännöissä mainituissa rikkomuksissa liiton ja Jalkapalloliiga ry:n toiminnan osalta Suomen Palloliiton liittovaltuuston asettama kurinpitovaliokunta ja kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja yksin erikseen määrätyissä asioissa sekä piirien toiminnan osalta piirihallitus tai sen asettama elin. Kurinpitovaliokunnan puheenjohtajalla on yksin toimivalta vain, mikäli liiton pääsihteeri Palloliiton sääntöjen mukaisesti hänet tehtävään nimeää.

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja voi käyttää yksin rankaisuvaltaa Veikkausliigassa ja liiton järjestämissä kilpailuissa seuraavissa tapauksissa:

a) kun rangaistuksena on näiden määräysten 3 §:n 1 momentin a-kohdassa tai 3 §:ssä mainitusta dopingrikkomuksesta määrättävä varoitus
b) kun kyseessä on näiden määräysten 3 §:n 1 momentin f) kohdassa mainittu pelikielto tai toimitsijakielto enintään kolmen (3) ottelun ajaksi
c) kun kyseessä on näiden määräysten 3 §:n 1 momentin e-kohdan mukainen sakko, kuitenkin enintään 2.000 euroa.

Piirit voivat omissa määräyksissään nimetä henkilön, joka käyttää edellä mainittua rankaisuvaltaa piirin järjestämissä kilpailuissa. Dopingrikkomuksessa varoituksen määrää kuitenkin aina kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja tai kurinpitovaliokunta.

2. Muussa kilpailutoiminnassa ja ystävyysotteluissa rankaisuvaltaa käyttää sen piirin, jonka alueella ottelu pelataan, piirihallitus tai sen asettama elin, joka voi myös siirtää asian käsittelyn liiton kurinpitokäsittelyyn.

3. Asia tulee aina siirtää liiton kurinpitokäsittelyyn, mikäli rikkomukseen syyllistynyt on toiseen piiriin kuuluvan seuran pelaaja tai toimitsija. Kuitenkin piirien yhteisesti järjestämien kilpailujen kurinpitoasioiden käsittelystä sovitaan järjestävien piirien kesken.

5 § Ilmoitus rikkomuksesta

1. Virallisen raportin ottelutapahtumista voi tehdä vain ottelun erotuomarit, tarkkailija, delegaatti tai kurinpitovaliokunnan tai sen puheenjohtajan erikseen hyväksymä puolueeton henkilö.

2. Muu kuin 5.1 §:ssä mainittu henkilö voi tehdä tarkoin yksilöidyn ilmoituksen rikkomuksesta ja se on toimitettava kirjallisesti asianomaiselle rankaisuelimelle viikon kuluessa rikkomuksesta tai siitä, kun se on tullut ilmi. Edellä mainittu ilmoitus voidaan tehdä kirjeitse, faksilla tai sähköpostilla. Tällainen ilmoitus voidaan käsitellä asianomaisessa rankaisuelimessä ainoastaan painavista syistä.

3. Mikäli asian käsittely ei kuulu raportin tai ilmoituksen vastaanottaneelle elimelle, sen on toimitettava asiakirjat välittömästi oikealle elimelle.

4. Painavista syistä voidaan asianomaisen rankaisuelimen tietoon tulleet rikkomukset käsitellä, vaikka niistä ei olekaan tehty ilmoitusta tai raporttia.

6 § Asianosaisen kuuleminen

1. Raportin tai rikkomusilmoituksen johdosta on asianosaisilta välittömästi pyydettävä vastine. Kirjallinen vastine on toimitettava viikon kuluessa vastinepyynnön uhalla, että asia voidaan ratkaista ilman sitä. Vastine voidaan tehdä kirjeitse, faksilla tai sähköpostilla. Vastine voidaan pyytää asianomaisen seuran välityksellä.

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja voi kiireellisissä tapauksissa vaatia, että vastine on annettava 24 tunnin kuluessa siitä, kun asianosainen sai tiedon raportista tai vastaavasta, jonka perusteella rangaistus voidaan määrätä.

Piirin asettaman henkilön toimiessa rankaisuelimenä 4 §:n 1 momentissa mainituissa tapauksissa, on vastine annettava 24 tunnin kuluessa siitä, kun asianosainen sai tiedon raportista tai vastaavasta, jonka perusteella pelikielto voidaan määrätä.

2. Rankaisuelin tai kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja voi määrätä vastinepyynnön yhteydessä rikkomuksesta epäillyn peli- tai toimitsijakieltoon, kunnes asia on käsitelty

3. Rankaisuelin tai kurinpitovaliokunnan puheenjohtaja voi harkintansa mukaan hankkia lisäselvityksiä tai kutsua asianosaisen henkilökohtaisesti kuultavaksi.

4. Vastinepyynnön yhteydessä toimitetut raportit ja muut selvitykset on tarkoitettu ainoastaan asianosaisten tiedoksi

7 § Päätös rangaistuksesta

1. Asiasta on lähetettävä asianosaiselle tai hänen seuralleen ja 8 §:n 4 ja 5 momenteissa tarkoitetussa tapauksessa mainitulle muulle asianosaiselle päätös todisteellisesti kolmen (3) päivän kuluessa päätöksen antamisesta, mikäli rangaistulla tai muulla asianosaisella on valitusoikeus.

Päätöksestä ilmoitetaan lisäksi välittömästi rangaistulle tai hänen seuralleen faksilla tai sähköpostilla tai 4 momentissa määrätyllä tavalla.

Kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan tai piirin nimeämän henkilön määrätessä pelikiellon on päätös annettava ja ilmoitettava viimeistään viikon kuluessa siitä kun seura tai pelaaja on toimittanut 6 §:ssä mainitun vastineen. Poikkeuksellisessa tilanteessa määräaika voidaan ylittää.

2. Piiriä, seuraa tai niiden elimiä tai jäseniä koskeva päätös on toimitettava asianosaiselle liittoon ilmoitetulla osoitteella tai asianomaisen elimen puheenjohtajalle tai sihteerille.

3. Päätökseen on liitettävä valitusosoitus.

4. Päätös voidaan lisäksi ilmoittaa suullisesti asianosaiselle tai hänen seuransa edustajalle.

8 § Valitusoikeus

1. Piirin nimeämän henkilön päätöksestä on oikeus valittaa piirihallitukselle tai sen asettamalle elimelle.

2. Rangaistulla on oikeus valittaa liiton kurinpitovaliokunnan, kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan ja piirihallituksen tai sen asettaman elimen päätöksestä liittovaltuuston asettamalle valitusvaliokunnalle ainoastaan, jos päätöksessä on määrätty näiden määräysten 3 §:n 1 momentin

- b-, c- tai d-kohdan mukainen rangaistus;
- e-kohdan mukaan seuran osalta liittohallituksen vuosittain päättämän sarjakohtaisen summan (vuonna 2019: liiga 1700 euroa, Ykkönen 1000 euroa, muut sarjat 700 euroa) ylittävä sakko tai henkilön osalta 337 euron ylittävä sakko;
- f-kohdan nojalla peli- tai toimitsijakielto kahdeksi (2) kuukaudeksi tai sitä pitemmäksi määräajaksi;
- g-, h-, i-, ja j-kohtien mukainen rangaistus tai
- 3 §:n 6 momentin mukainen rangaistus, jos seuraamukseksi määrätty 3 §:n 1 momentin e- ja f-kohtien mukainen yhteisrangaistus ja jompikumpi seuraamuksista on yli puolet siitä seuraamuksesta, joka yksinään tuomittuna oikeuttaisi tekemään valituksen tai
- 2 §:n h-kohdan mukainen väliaikainen pelikielto.

3. Niistä kurinpitovaliokunnan tai piirihallituksen tai sen asettaman elimen päätöksistä, joista ei voi valittaa Palloliiton valitusvaliokuntaan, voi rangaistu valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä mainituin edellytyksin.

4. Seuraavissa tapauksissa muulla asianosaisella on oikeus valittaa liiton valitusvaliokunnalle:

- pelaajalla tai erotuomarilla, kun häneen on kohdistettu väkivaltaista tai epäurheilijamaista käyttäytymistä;

- seuralla tai piirillä, kun niihin on kohdistettu näiden määräysten 2 §:n g-kohdassa tarkoitettua toimintaa.

5. Seuralla, jonka etuja tai oikeuksia on loukattu näiden määräysten 2 §:n a – tai h – kohdissa esitetyllä tavalla, on oikeus valittaa liiton valitusvaliokuntaan kurinpitovaliokunnan, kurinpitovaliokunnan puheenjohtajan, piirihallituksen tai sen asettaman elimen päätöksestä seuraamuksen osalta.

9 § Valitusmenettely

1. Valitus on toimitettava kirjallisesti valituksen käsittelevälle elimelle viikon kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus voidaan toimittaa myös faksin tai sähköpostin välityksellä.

2. Mikäli valittaja on ollut pätevästä syystä estynyt tekemästä valitusta viikon kuluessa, voi valitusvaliokunta anomuksesta, joka on tehtävä viipymättä esteen lakattua, harkintansa mukaan myöntää valittajalle uuden enintään viikon pituisen määräajan.

3. Valitusvaliokunta voi erityisen painavasta syystä ja määräajoista riippumatta poistaa rankaisuvaltaa käyttäneen elimen päätöksen tapahtuneen menettelyvirheen tai säännösten väärän soveltamisen takia sekä tarvittaessa palauttaa asian sen uudelleen käsiteltäväksi.

4. Tämän pykälän 2 ja 3 momenttia ei sovelleta silloin, kun valitusta käsittelee kurinpitovaliokunta.

10 § Päätös valituksesta

1. Valitusvaliokunnan kurinpitotoimia koskevasta päätöksestä voidaan valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan.

2. Päätös valituksesta on lähetettävä valittajalle kuten 7 §:ssä määrätään rangaistulle lähetettävästä päätöksestä.

11 § Rangaistusluettelo

Rankaisuelimen on pidettävä luetteloa rikkomusilmoituksista, rangaistuksista ja valituksista sekä niiden aiheutta­mista toimenpiteistä.

12 § Rangaistuksen täytäntöönpano

Määrätty rangaistus pannaan täytäntöön, vaikka siitä valitetaankin valitusvaliokunnalle. Tämä voi kuitenkin määrätä rangaistuksen täytäntöönpanon keskeytettäväksi jo ennen valituksen ratkaisemista.

13 § Rangaistuksen raukeaminen

Valitusvaliokunta voi erityisen painavista syistä määrätä rangaistuksen raukeamaan, jos peli- tai toimitsijakieltoon määräämisestä on kulunut vähintään kaksi (2) vuotta.

14 § Jalkapalloliiga

Näitä rangaistusmääräyksiä sovelletaan myös Jalkapalloliigan järjestämissä kilpailuissa.
 

STRAFFBESTÄMMELSER 2019

1 § Tillämpningsområde

Finlands Bollförbunds (nedan kallat förbundet) medlemsföreningar samt deras styrelser och direktioner och av dem tillsatta organs medlemmar och funktionärer samt medlemsföreningarnas medlemmar, samt de personer och samfund som skriftligen förbundit sig att följa nedan nämnda bestämmelser eller har löst förbundets spel-, hobby- eller kvarterspass, samt de personer, vilka är antecknade i matchprotokollet, eller som spelat i matchen, eller som medverkat i matchen som bytesspelare eller som varit lagets funktionärer lyder under dessa straffbestämmelser. 

Finlands Bollförbund och dess medlemsdistrikt lyder under dessa straffbestämmelser när de fungerar som arrangör av matcher.

2 § Regelbrottets art

Bestraffas kan den,

a) som bryter mot förbundets eller dess medlemsdistrikts i kraft varande regler, bestämmelser eller beslut, som avgivits med stöd av förbundets eller distriktets regler;
b) som avsiktligt vilseleder eller försöker att avsiktligt vilseleda förbundets eller distriktets styrelse eller av dem utsedda organ;
c) som i tävling, till den ansluten träningsverksamhet, utanför ett egentligt matchtillfälle eller på grund av beslut som fattats om tävlingen eller annars uppträder osportsligt eller lagstridigt;
d) som i tävling och därtill hörande träningsverksamhet kränker domarnas fysiska immunitet eller som gör sig skyldig till hot av domare;
e) som har nominerats till förbundets eller distriktets lag och utan giltig orsak uteblir från matchen eller avsiktligt låter bli att uppfylla sina förpliktelser som spelare;
f) som gör sig skyldig till dopingförseelser i tävling och utanför tävlingar;
g) som deltar i verksamhet som skadar förbundet eller dess medlemsdistrikt och -föreningar eller
h) som försöker spela, spelar eller föreslår att spela så att ett på förhand överenskommet resultat uppnås eller på annat sätt manipulerar eller försöker manipulera matchtillfället eller försummar sin rapporteringsskyldighet till förbundet gällande sådan verksamhet. Om det finns misstanke att en person bryter mot denna punkts bestämmelse kan disciplinutskottet försätta personen i tillfälligt spel- och funktionärsförbud. Innan beslut fattas skall den misstänkte ges möjlighet att bli hörd.
i) som gör sig skyldig till rasistiskt uppträdande på eller vid sidan av planen eller försummar skyldigheten enligt förbundets regler och bestämmelser att ingripa i dylikt uppträdande.

Brotten som nämns i denna paragrafs d) och h) och i) punkter skall alltid anses grova.

3 § Straffalternativ

1. Straffalternativ är

a) varning;
b) stängning av vissa läktarsektioner i följande eller skilt bestämda matcher;
c) match eller matcher döms att spelas på annan plats än hemmaplanen;
d) match eller matcher döms att spelas utan åskådare;
e) böter;
f) spel- eller funktionärsförbud, antingen för ett bestämt antal matcher dock för högst åtta (8) matcher eller för en bestämd tid eller enligt 2 § h-punkt till tillfälligt spel- eller funktionärsförbud;
g) ogiltigförklarande av match och eventuellt omspel;
h) förlust av ett eller fler poäng i nuvarande eller kommande tävling;
i) förklarande som förlorare i matchen;
j) uteslutning ur nuvarande och/eller kommande tävling och

Vid dopingförseelser följs ikraftvarande antidopingregler och i dessa nämnda bestraffningar.

Dessutom kan det organ som har bestraffningsrätten fastställa följder för föreningen enligt detta moments a)-d) och f)-i), om föreningens lag hör till ADK:s testningspool och föreningen bryter mot skyldigheten att uppge vistelseort. Initiativ till att bestämma följden skall alltid komma från ADK.

2. Idrottare eller idrottarens stödperson som gjort sig skyldig till dopingförseelse kan bli skyldig att ersätta skadan som dopingförseelsen har orsakat föreningen och förbundet samt internationella förbundet.

3. Böter skall betalas inom en månad efter beslutets delgivning, med hot om att den bötfällda kan avstängas från tävlingsverksamhet.

4. Att match eller matcher skall spelas på annan plats än på hemmaplanen kan utdömas som bestraffning endast då det är frågan om den arrangerande föreningens ansenliga försummelse.

5. Tidsbestämt och tillfälligt tävlings- eller funktionärsförbud är i kraft i alla förbunds och distriktstävlingar.

6. Person som dömts till funktionärsförbud får inte delta i uppgifter som har att göra med officiella matcher, till detta hör även att spela. Person i funktionärsförbud får inte ha någonting att göra med laget i samband med match. Förbudet träder ikraft då laget anländer till matchen, dock senast 120 min före matchstart. Personen får inte vara i omklädningsrummet eller i dess närhet. Personen får inte heller delta i presstillfället efter matchen. Person i funktionärsförbud har rätt att sitta i läktaren under matchen, men allehanda ledning av spelet eller kontakt med laget är förbjudet.

7. Olika bestraffningsalternativ kan ges samtidigt.

8. Om något annat Riksidrottsförbund har straffat en person med minst sex (6) månaders tävlings- eller funktionärsförbud, kan han dömas till bestraffning med stöd av dessa regler.

4 § Bestraffningsrätt

1. Bestraffningsrätten för i dessa regler nämnda regelbrott, har då det gäller förbundets och Fotbollsligan r.f:s verksamhet det av Finlands Bollförbunds förbundsfullmäktige utsedda disciplinutskottet och disciplinutskottets ordförande ensam i skilt bestämda ärenden samt då det gäller distriktens verksamhet distriktsstyrelsen eller av den utsett organ. Disciplinutskottets ordförande är exklusivt behörig endast om förbundets generalsekreterare i enlighet med Bollförbundets regler utsett denne.

Disciplinutskottets ordförande kan ensam ha bestraffningsrätten i Veikkausligan och i förbundets tävlingar i följande fall:

a) då bestraffningen är varning enligt dessa bestämmelsers 3 § 1 moments a-stycke eller varning för dopingförseelse enligt 3 §
b) då det är frågan om spel- eller funktionärsförbud i högst tre (3) matcher enligt dessa bestämmelsers 3 § 1 moment punkt f).
c) då det är frågan böter, dock högst 2.000 euro, enligt dessa bestämmelsers 3 § 1 moment punkt e).

Distrikten kan i sina egna bestämmelser utse en person som använder nämnda bestraffningsrätt gällande distriktets tävlingar. Det är dock alltid disciplinutskottets ordförande eller disciplinutskottet som ger varning vid dopingförseelse.

2. Vid annan tävlingsverksamhet och vid vänskapsmatcher har det distriktets distriktsstyrelse eller av den utsett organ bestraffningsrätten, inom vars område matchen spelas. Dessa kan överföra ärendets behandling till förbundets disciplinhandläggning.

3. Ärendet bör alltid överföras till förbundets disciplinhandläggning om den som är skyldig till regelbrottet är en till ett annat distrikt hörande förenings spelare eller funktionär. Då distrikten ordnar gemensamma tävlingar kan distrikten överenskomma hur disciplinfall avgörs.

5 § Anmälan om regelbrott

1. Officiell rapport om matchtillfället kan endast göras av matchens domare, domarobservatör, matchdelegat eller annan oberoende person som är enskilt godkänd av disciplinutskottet eller dess ordförande.

2. Annan än i 5.1 § nämnd person kan göra en noggrann individuell anmälan om regelbrott och denna skall sändas skriftligen till vederbörande strafforgan inom en vecka från regelbrottet eller från det att det har kommit i dagen. Ovan nämnda anmälan kan skickas per brev, fax eller e-post. Sådan anmälan kan behandlas i vederbörande strafforgan endast om vägande skäl föreligger.

3. Om behandlingen av ärendet inte hör till det organ som anmälan eller rapporten har gjorts till, skall det organet omedelbart sända handlingarna till rätt organ.

4. Om vägande skäl föreligger kan vederbörande organ behandla ett ärende som kommit dem till känna, trots att ingen anmälan eller rapport har gjorts.

6 § Hörande av part

1. På grund av rapport eller anmälan om regelbrott skall av parten omedelbart begäras ett svaromål. Det skriftliga svaromålet skall avges inom en vecka från tillkännagivandet, med hot om att saken annars kan avgöras utan det. Svaromålet kan ges per brev, fax eller e-post. Svaromålet kan begäras via parts förening.

Disciplinutskottets ordförande kan i brådskande ärenden kräva att svaromålet ges inom 24 timmar efter att vederbörande fick kännedom om rapporten eller motsvarande enligt vilket spelförbud kan bestämmas.

Om av distriktet utsedd person fungerar som bestraffningsorgan i fall enligt 4 § 1 moment, skall svaromålet ges inom 24 timmar efter att vederbörande fick kännedom om rapporten eller motsvarande enligt vilket spelförbud kan bestämmas.

2. Bestraffningsorganen eller disciplinutskottets ordförande kan i samband med begäran om svaromål stadga om spel- eller funktionärsförbud för den misstänkte, tills ärendet är behandlat.

3. Bestraffningsorganen eller disciplinutskottets ordförande kan i enlighet med eget övervägande skaffa tilläggsutredningar eller kalla parten till personligt förhör.

4. I samband med svaromålet sända rapporter och andra utredningar är endast ämnade till kännedom för inblandade.

7 § Beslut om bestraffning

1. Beslutet skall sändas till part eller dennes förening och i fall som avses i 8 § 4 och 5 momenten till nämnda part, om dessa har rätt att överklaga, på bevisbart sätt inom tre (3) dagar efter att beslutet fattats.

Beslutet meddelas omedelbart till den bestraffade eller dennes förening per fax eller e-post eller enligt moment 4. 

Om bestraffningen bestämts av disciplinutskottets ordförande eller av distriktet utsedd person skall beslutet ges och meddelas senast inom en vecka efter att föreningen eller spelaren har sänt svaromålet enligt 6 §. I undantagsfall kan tidsfristen överskridas.

2. Beslut som berör distrikt, förening eller deras organ eller medlemmar skall sändas till de berörda till den adress som meddelats förbundet eller till det berörda organets ordförande eller sekreterare.

3. Till beslutet skall bifogas en besvärsundervisning.

4. Beslutet kan därtill meddelas muntligt till parten eller hans förening.

8 § Besvärsrätt

1. Om beslutet fattats av distriktet utnämnd person har man rätt att besvära sig till distriktsstyrelsen eller till organ utsett av denna.

2. Den bestraffade har rätt att besvära sig över beslut, som fattats av förbundets disciplinutskott, disciplinutskottets ordförande och distriktsstyrelsen eller av den utsett organ, till av förbundsfullmäktige utsett besvärsutskott endast om beslutet stöder sig på dessa bestämmelsers 3 § 1 moment och gäller

- bestraffning enligt punkt b), c) eller d);

- enligt punkt e) för en förening då bötessumman överstiger det av förbundsstyrelsen årligen fastställda serieberoende beloppet (år 2019: liga 1700 euro, Ettan 1000 euro, övriga serier 700 euro) eller för en person då bötessumman överstiger 337 euro;

- med stöd av punkt f) dömts till spel- eller funktionärsförbud i två (2) månader eller längre tidsbestämd tid;

- bestraffning enligt punkterna g), h), i) och j) eller

- bestraffning enligt 3 § moment 6 sker ifall sambestraffning enligt 3 § moment 1 punkterna e) och f) är påföljden och om någondera av påföljderna är över hälften av den påföljd som enskilt dömd skulle berättiga till besvär eller

- enligt 2 § h-punkt till tillfälligt spelförbud

3. Beslut som tagits av disciplinutskottet eller av distriktsstyrelsen eller av den utsett organ och mot vilka man inte kan besvära sig till Bollförbundets besvärsutskott, kan bestraffade besvära sig till idrottens rättssäkerhetsutskott i enlighet med dess bestämmelser.

4. I följande fall har annan part rätt att överklaga till förbundets besvärsutskott, när inget straff har utdelats efter handlande riktat mot denna:

- spelare eller domare, när det har riktats en våldshandling eller osportsligt uppträdande mot honom;

- förening eller distrikt, när det mot dessa har riktats handling enligt dessa bestämmelsers 2 § punkt g och

5. Förening, vars intressen och rättigheter har blivit kränkta enligt dessa bestämmelsers 2 § punkt a eller h, har rätt att besvära sig till förbundets besvärsutskott mot följden av disciplinutskottets, disciplinutskottets ordförandes beslut eller av distriktsstyrelsens eller av den utsett organs beslut.

9 § Besvärsförfarande

1. Besväret skall inom en vecka efter tillkännagivandet skriftligen tillställas det organ som behandlar besväret. Besväret kan även sändas per fax eller e-post.

2. Om den som besvärar sig av giltiga orsaker har varit förhindrad att framställa sitt besvär inom en vecka, kan besvärsutskottet på begäran, som skall göras omedelbart efter att hindret upphört, efter eget övervägande ge besvärandet en ny besvärstid på högst en vecka.

3. Besvärsutskottet kan, om tungt vägande skäl föreligger upphäva bestraffande organs beslut om detta har fattats på felaktiga grunder eller om reglerna har tillämpats fel. Besvärsutskottet kan vid behov återremittera ärendet till ny behandling.

4. Denna paragrafs 2 och 3 moment tillämpas ej om besväret behandlas av disciplinutskottet.

10 § Beslut om besvär

1. Man kan besvära sig över besvärsutskottets disciplinåtgärder till idrottens rättssäkerhetsutskott.

2. Beslutet över besväret skall sändas till den som besvärat sig i enlighet med vad som bestäms i 7 § om sändande av beslut till den bestraffade.

11 § Strafförteckning

Bestraffningsorganen skall upprätthålla en förteckning över regelbrottsanmälningar, bestraffningar och besvär samt över åtgärder som vidtagits.

12 § Verkställande av bestraffning

Bestämd bestraffning verkställs, fastän ett besvär har inlämnats till besvärsutskottet. Besvärsutskottet kan dock beordra att verkställandet av bestraffningen avbryts redan före besväret har avgjorts.

13 § Upphävande av bestraffning

Besvärsutskottet kan, om tungt vägande skäl föreligger, besluta att bestraffning upphävs, om det har förflutit minst två (2) år sedan beslut om spel- eller funktionärsförbud fattats.

14 § Fotbollsligan

Dessa straffbestämmelser tillämpas även i tävlingar som arrangeras av Fotbollsligan