Kilpailumääräykset / Tävlingsbestämmelser

1. Luku
YLEISTÄ

     1§ Soveltamisala
     2§ Eettiset periaatteet
     3§ Määritelmät
2. Luku
KILPAILUTOIMINTAAN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET

     4§ Jalkapallosäännöt
     5§ Kilpailut, ottelut ja turnaukset
     6§ Joukkuetoiminnan määräykset
     7§ Pisteet ja sijoitukset kilpailussa
     8§ Peliasu ja mainokset
3. Luku
PELAAJAN ASEMAAN LIITTYVÄT YLEISMÄÄRÄYKSET

     9§ Pelaajan sopimus ja lakisääteinen tapaturma- ja eläketurva
     10§ Ei EU-pelaaja
     11§ Pelipassi ja vakuutusturva
     12§ Yleiset kansalliset edustusoikeusmääräykset
     13§ Kansallinen siirtoaika ja rekisteröinti
4. Luku
ERITYISET KANSALLISET EDUSTUS- JA PELIOIKEUSMÄÄRÄYKSET

     14§ Nuoren pelaajan edustusoikeusmääräykset
     15§ Aikuisen pelaajan joukkue
     16§ Suomessa kasvatettu pelaaja (SK-pelaaja)
     17§ JKKI-kilpailutoiminnan edustusoikeusmääräykset
     18§ Edustusoikeuden muutos ja peliluvan saaminen erityistapauksissa
     19§ Sopimuksen purkaminen ja sopimusriidat
5. Luku
KORVAUS PELAAJAN KASVATTAMISESTA

     20§ Kasvattajaraha
6. Luku
KANSAINVÄLISET PELAAJASIIRROT JA ULKOMAALAISKIINTIÖ

     21§ Kansainväliset pelaajasiirrot
     22§ Ulkomaalaiskiintiö
7. Luku
EROTUOMARITOIMINTA

     23§ Erotuomarina toimiminen
8. Luku
PELIOIKEUDETON PELAAJA, VASTALAUSEET, VÄLIMIESMENETTELY SIIRTOKORVAUSASIOISSA JA RANKAISUOIKEUS

     24§ Pelioikeudeton pelaaja
     25§ Vastalauseet
     26§ Välimiesmenettely
     27§ Rankaisuoikeus
9. Luku
KILPAILUTOIMINTAA KOSKEVAT ERILLISMÄÄRÄYKSET

     28§ Jalkapalloliiga
     29§ Taloudelliset määräykset
     30§ Farmisopimussäännöt
     31§ Yhteistyöseuramääräykset ja yhteisjoukkuemääräykset
     32§ Nuorten kilpailuja koskevat erillismääräykset
     33§ Cup-kilpailuiden erillismääräykset
     34§ Futsalin kilpailumääräykset
     35§ Kaikki pelaa -säännöt
     36§ Varoituksia ja kentältäpoistoja koskevat määräykset
     37§ Edustajamääräykset
10. Luku
ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

     38§ Sääntöjen julkaiseminen
     39§ Valvonta
     40§ Määräajat
     41§ Muuta

KILPAILUMÄÄRÄYKSET 2019

1 Luku

Yleis

1 § Soveltamisala

1. Suomen Palloliiton (jäljempänä liitto) liittohallituksen vuosittain päättämät kilpailumääräykset sisältävät jalkapallon kilpailutoiminnassa noudatettavat yleiset säännöt ja määräykset.

2. Liiton sääntöjen, näiden kilpailumääräysten, liiton rangaistusmääräysten ja muiden liittohallituksen tai sen valtuuttaman elimen antamien määräysten ja päätösten alaisia ovat kaikki jalkapallon kilpailutoimintaan osallistuvat jäsenyhteisöt ja niiden toimihenkilöt ja jäsenet sekä ne henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat kirjallisesti tai kilpailun järjestäjän erikseen määrittämällä tavalla sitoutuneet noudattamaan edellä mainittuja sääntöjä tai lunastaneet liiton peli-, harraste- tai korttelipassin sekä ne henkilöt, jotka ovat olleet merkittyinä ottelupöytäkirjassa tai ovat pelanneet tai olleet vaihtopelaajina tai joukkueen taustahenkilönä virallisessa ottelussa.   

3. Kansainvälinen Jalkapalloliitto (FIFA), Euroopan Jalkapalloliitto (UEFA) ja liitto voivat antaa kilpailuja koskevia erillismääräyksiä.

4. Liittohallitus tai sen määräämä elin voi tehdä määräaikaisia muutoksia näihin kilpailumääräyksiin myös pelikauden aikana.
 

2 § Eettiset periaatteet

1. FAIR PLAY -periaatetta korostetaan kaikessa kilpailutoiminnassa. Kilpailuihin osallistuvien on aina pyrittävä urheilullisesti parhaaseen lopputulokseen.

2. Liiton kilpailutoiminnassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä (Suomen antidopingsäännöstö) ja FIFA:n antidopingsäännöstöjä ja – määräyksiä. Liiton tai piirin kilpailutoimintaan osallistuvat pelaajat ja tukihenkilöt ovat velvollisia tutustumaan voimassa oleviin antidopingsäännöstöihin ja noudattamaan kulloinkin voimassa olevia antidopingsäännöstöjä.

Kaikki viralliseen kilpailutoimintaan osallistuvat pelaajat ovat dopingtestauksen piirissä kilpailuissa ja kilpailujen ulkopuolella.

Dopingrikkomukset ja niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä ja liiton rangaistusmääräyksissä.

3. Jalkapallotoimijat eivät saa itse tai edustajansa kautta lyödä vetoa tai muilla tavoin osallistua tai vaikuttaa vedonlyöntiin oman sarjatasonsa, farmijoukkueen sarjatason tai yhteistyöseurajoukkueen sarjatason kilpailutapahtumista.

Jalkapallotoimijoiksi katsotaan seuran pelaajat, valmentajat, huoltajat, seurajohtoon kuuluvat henkilöt, seuran lääkintähenkilöstö, muut joukkueen kanssa kiinteästi tekemisissä olevat henkilöt ja erotuomarit.

Henkilö on esteellinen jalkapallotoimijaksi, jos hän

-     työskentelee peliyhtiön palveluksessa sellaisissa tehtävissä, joissa hän voi vaikuttaa pelikohteiden valintaan, kertoimien laskemiseen tai kohteita koskevaan muuhun päätöksentekoon
-     työskentelee missä tahansa muussa työtehtävässä, jossa työtehtävien ja toimijan rooli voivat aiheuttaa intressiristiriidan
-     toimii kiinteässä yhteistyössä vedonlyöntiä harjoittavan ryhmän kanssa.

Jalkapallotoimija on velvollinen ilmoittamaan esteellisyydestään liiton kilpailuyksikköön.

Jalkapallotoimijan esteellisyydestä päätetään aina tapauskohtaisesti.  Erotuomarien osalta päätöksen tekee liiton erotuomarivaliokunta ja muiden jalkapallotoimijoiden osalta liiton kilpailutyöryhmä. Edellä mainitut tahot voivat tarvittaessa pyytää liiton hallinto-, laki- ja sääntöryhmän lausunnon jalkapallotoimijan esteellisyydestä. Liittohallitus voi halutessaan ottaa esteellisyysasian käsittelyyn.

Erotuomarivaliokunnan, kilpailutyöryhmän tai liittohallituksen esteellisyyspäätöksestä jalkapallotoimija voi valittaa Urheilun Oikeusturvalautakuntaan.  

Esteellisyyspäätöksen noudattamatta jättäminen johtaa kurinpitomenettelyyn.

4. Kilpailutoimintaan osallistuvan seuran on hoidettava taloushallintonsa säädösten ja annettujen ohjeiden mukaisesti. Kilpailutoimintaan osallistuvia seuroja sitovat lisäksi kilpailunjärjestäjän vahvistamat taloudelliset määräykset sekä mahdolliset sarjakohtaiset lisenssimääräykset.

Myös niissä kilpailuissa, joissa ei ole seuralisenssiä, voidaan seuran joukkue kilpailun järjestäjän päätöksellä sulkea kulumassa olevan pelikauden kilpailutoiminnasta, mikäli seuralla on maksamatta erääntyneitä edellisen tai aiempien pelikausien toimintaan liittyviä riidattomia maksuja liitolle tai sen piirille.   Päätöksen yhteydessä kilpailun järjestäjä päättää mille sarjatasolle joukkue voi seuraavalla pelikaudella osallistua, jos se maksaa erääntyneet maksut.

Kaikissa liiton ja piirin alaisissa kilpailuissa voidaan seuran joukkueelle/joukkueille määrätä pistevähennyksiä, mikäli seuralla on maksamatta erääntyneitä kyseisen joukkueen edellisen tai aiempien pelikausien toimintaan liittyviä riidattomia maksuja liitolle tai sen piirille. Päätöksen pistemenetyksestä voi tehdä kilpailusta riippuen joko liittohallitus tai piirihallitus.

PISTEVÄHENNYSTAULUKKO
• velka 1-2.000 -> pistevähennys 3
• velka 2.000,01- 5.000 -> pistevähennys 4
• velka 5.000,01–10.000 -> pistevähennys 5
• velka 10.000,01–20.000 -> pistevähennys 6
• velka yli 20.000 -> pistevähennys 7

Velkatarkistukset tehdään ennen kauden alkua ja kerran kauden aikana, eli 30.6. Tällöin pistevähennykset tehdään saman taulukon mukaisesti.

Mikäli vuonna 2019 seuralla on maksuja liitolle/piireille, joiden perusta on vuodelta 2016 tai aiemmin, niin pistevähennys on vähintään kaksinkertainen tai jopa sarjasta sulkeminen.

5. Seurat eivät saa kilpailutoiminnassaan ja siihen liittyvässä toiminnassa käyttää lain tai hyvän tavan vastaisia mainoksia.

6.  Kilpailutoimintaan osallistuvien henkilöiden ja yhteisöjen tulee noudattaa tekemiään sopimuksia.

7. Kiellettyä on tarjota etuutta samaan kilpailuun osallistuvalle seuralle tai sen jalkapallotoimijoille tai sellaiselle muulle taholle, josta saattaisi koitua hyötyä tarjoajalle.

8.  Jalkapallotoimijalla on välitön tiedonantovelvollisuus liittoon sellaisista yhteydenotoista, joissa rahaa tai muita etuuksia tarjoamalla tai muulla tavalla pyritään vaikuttamaan ottelun lopputulokseen tai pelitapahtumiin.

9.  Jalkapallotoimija ei saa antaa seuraa koskevaa tietoa seuran ulkopuoliselle taholle, jos tieto ei ole yleisesti saatavilla tai sitä ei ole tarkoitus saattaa yleisesti saatavaksi ja jos tiedolla on merkitystä vedonlyöntipelaamisen kannalta.
 

3 § Määritelmät

Näissä määräyksissä käytettävillä termeillä tarkoitetaan seuraavaa:

a) Aikuinen pelaaja:
Kaikki muut pelaajat, paitsi nuoret pelaajat.

b) Amatööri:
Pelaaja, joka ei ole näiden määritelmien mukaan ammattilainen tai sopimuksellinen amatööri (kts. kohdat c ja u).

c) Ammattilainen:
Pelikauden aikana vähintään 15 vuotta täyttävä pelaaja, joka saa tai tulee saamaan jalkapallon pelaamisesta pelikaudessa yli 2.000 euroa veronalaista tuloa, ja joka pelaa miesten kolmessa ylimmässä sarjassa tai naisten kahdessa ylimmässä sarjassa pelaavassa joukkueessa. Veronalaiseksi tuloksi ei tässä kohtaa huomioida erilaisia bonusehtoja ja muita vastaavia tulevaisuudessa selviäviä maksuja.

d) Edustusoikeus:
- Pelaajan oikeus edustaa tiettyä seuraa virallisessa ottelussa edellyttäen, että hänellä on pelioikeus
- Seuran oikeus asettaa ehtoja pelaajan pelioikeudelle toisessa seurassa.

e) Edustustehtävä:
Osallistuminen kutsuttuna pelaajana liiton maajoukkueen, aluejoukkueen tai piirijoukkueen otteluun, harjoitusleiriin tai niihin verrattavaan tapahtumaan.

f) JKKI-ikäluokat:
JKKI-ikäluokkiin kuuluvat miehissä pelaajat, jotka täyttävät pelikauden aikana vähintään 35 vuotta ja naisissa pelaajat, jotka täyttävät pelikauden aikana vähintään 30 vuotta.

g) Kilpailun järjestäjä:
Liiton virallisten kilpailujen osalta kilpailun järjestäjä on liittohallitus tai sen määräämä elin. Piirin virallisten kilpailujen osalta kilpailun järjestäjä on piirihallitus tai sen määräämä elin.

h) Lisenssihallinto:
Seuralisenssin myöntämisestä tai epäämisestä päättävä elin.

i) Nuori pelaaja:
Pelikauden aikana enintään 20 vuotta täyttävä on nuori pelaaja.

j) Pelaajan pelaaminen:
Pelaajan katsotaan pelanneen ottelussa, jos hän on pelannut osankin siitä. Otteluissa, joissa käytetään edestakaista vaihto-oikeutta, kaikkien kokoonpanoluetteloon merkittyjen katsotaan pelanneen ottelussa.

k) Pelaajastatus:
Pelaajastatuksia on kolmenlaisia: Ammattilainen, sopimuksellinen amatööri tai amatööri. Näiden määritelmät löytyvät tästä pykälästä. Pelaajastatuksella on merkitystä esimerkiksi edustusoikeuden rekisteröintimaksun määrässä.

l) Pelikausi:
Kalenterivuosi.

m) Pelikielto:
Rangaistusmääräysten perusteella määrätyn kurinpitotoimenpiteen tai varoitukset- ja kentältäpoistot määräysten nojalla määräytyvä este pelaajan osallistumiselle viralliseen otteluun.

n) Pelilupa:
Pelaajan entisen seuran tai kilpailun järjestäjän antama lupa pelata virallisessa ottelussa.

o) Pelioikeus:
Pelaajan oikeus osallistua viralliseen otteluun tietyn seuran tietyssä joukkueessa.

Jos pelaajalla ei ole pelioikeutta, hän on pelioikeudeton.

p) Peli-, kortteli- ja harrastepassi:
Pelipassi = Liiton vuosittain määrittelemä maksullinen kilpailulisenssi, joka antaa oikeuden pelata virallisissa otteluissa.

Harrastepassi = Liiton vuosittain määrittelemä aikuisten maksullinen harrastelisenssi, joka antaa oikeuden pelata muissa kuin virallisissa otteluissa.

Korttelipassi = Liiton vuosittain määrittelemä nuorten maksullinen harrastelisenssi, joka antaa oikeuden pelata muissa kuin virallisissa otteluissa.

q) Pelipassikausi:
Pelipassi on voimassa pelipassikauden, joka on pisimmillään 1.1. – 31.12. välinen aika.

r) Rekisteröinti:
Pelaajan edustusoikeuden kirjaaminen uuteen seuraan maksamalla edustusoikeuden rekisteröintimaksu.

s) Seuralisenssi:
Ehdot, jotka seuran tulee täyttää voidakseen osallistua tiettyyn kilpailuun.

t) Siirtokorvaus:
Seuran toiselle seuralle maksama korvaus pelaajan pelioikeudesta.

u) Sopimuksellinen amatööri:
Pelaaja, joka saa jalkapallon pelaamisesta pelikaudessa enintään 2.000 euroa veronalaista tuloa, mutta jolla on näiden määräysten 9 §:n 1-kohdan mukaan oltava pelaajasopimus, ja joka pelaa miesten kolmessa ylimmässä sarjassa tai naisten kahdessa ylimmässä sarjassa pelaavassa joukkueessa. Veronalaiseksi tuloksi ei tässä kohtaa huomioida erilaisia bonusehtoja ja muita vastaavia tulevaisuudessa selviäviä maksuja.

v) Suomessa kasvatettu pelaaja (SK-Pelaaja):
Pelaaja, joka on ollut rekisteröityneenä suomalaiseen seuraan yhteensä vähintään kolmen vuoden ajan 12 – 21 -vuotiaana.

w) Toimitsijakielto:
Toimitsijakieltoon määrätty henkilö ei saa toimia virallisiin otteluihin liittyvissä tehtävissä, joihin lasketaan myös pelaaminen.

x) Vakuutusturva:

Seuraavissa tapauksissa pelaajalla on oltava jalkapallon harjoittelu- ja kilpailutoiminnan kattava vakuutusturva:

- kaikilla nuorilla pelaajilla
- Veikkausliigan, Naisten Liigan, miesten ja naisten Ykkösen ja Kakkosen pelaajilla
- mikäli pelaaja on urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain (24.4.2009/276) piirissä.

Muilla kuin edellä mainituilla aikuisilla pelaajilla vakuutus on vapaaehtoinen, mutta suositeltava.

y) Vapaa siirtoaika:
Aika, jolloin edellinen seura ei voi rajoittaa sopimuksettoman pelaajan edustusoikeuden tai pelioikeuden muutosta seurasta toiseen.

z) Virallinen kilpailu:
Liiton tai piirin järjestämä kilpailu, joka kilpailutavasta päätettäessä määritellään viralliseksi kilpailuksi tai liiton tai piirin luvalla järjestetty kilpailu, joka luvan myöntämisen yhteydessä määritellään viralliseksi kilpailuksi.

ä) Virallinen ottelu:
Virallisessa kilpailussa pelattava ottelu Suomessa tai ulkomailla.

2 Luku

Kilpailutoimintaan liittyvät määräykset

4 § Jalkapallosäännöt

1. Liitto valvoo ylimpänä elimenä, että maassamme noudatetaan International Football Association Boardin (IFAB) vahvistamia ja FIFA:n julkaisemia jalkapallosääntöjä (Laws of the Game) ja päätöksiä sekä liiton antamia ohjeita.

2. Virallisissa kilpailuissa saa vain liiton luvalla poiketa FIFA:n ja IFAB:in vahvistamista jalkapallosäännöistä ja päätöksistä sekä liiton antamista ohjeista.

3. Lasten ja nuorten kilpailutoiminnassa noudatetaan liittohallituksen vahvistamaa Kaikki Pelaa -ohjelmaa ja sen sääntöjä.

5 § Kilpailut, ottelut ja turnaukset

1. Liiton virallisen kilpailun kilpailutavan vahvistaa liittohallitus tai sen määräämä elin ja piirin virallisen kilpailun kilpailutavan vahvistaa piirihallitus tai sen määräämä elin. Kilpailun järjestäjä vahvistaa myös muut kilpailua koskevat määräykset, kilpailutoimintaan liittyvät maksut sekä maksut kilpailumääräysten rikkomisesta ja pelipassin vaihtamisesta.

2. Liittohallitus voi päättää piirien kilpailujen kilpailutavasta, siltä osin, kun se koskee liiton kilpailuihin nousemista.

3. Liitto tai piiri voi sopia kilpailun järjestämisestä seuran tai jäsenseurojensa muodostaman yhteisön kanssa. Mikäli seura osallistuu muun seuran järjestämään pelitoimintaan tai sarjamuotoiseen nuorille pelaajille tai aikuisille pelaajille suunnattuun kilpailutoimintaan, on seuran piirin niin edellyttäessä, osallistuttava myös piirin samassa ikäluokassa järjestämään nuorille pelaajille tai aikuisille suunnattuun kilpailutoimintaan. Ao. sääntö koskee myös sarjan järjestävää seuraa, mikäli sarjaan osallistuu muiden seurojen joukkueita.

4. Seura tai muu yhteisö voi järjestää liiton tai tapahtumapaikan piirin luvalla kansallisia otteluja sekä turnauksia.  Luvan myöntämisen ehtona on, että kilpailun järjestäjä ja siihen osallistuvat sitoutuvat kirjallisesti tai liiton pelipassin lunastamalla liiton ja piirin sääntöihin ja määräyksiin. 

5. SM-kilpailuarvon käyttöön on oltava liittohallituksen lupa.

6. Seuran, joka haluaa pelata ottelun toiseen kansalliseen FIFA:n alaiseen liittoon kuuluvan seuran kanssa, on FIFA:n määräysten mukaisesti tehtävä siitä ilmoitus liittoon. Liitto voi kieltää seuran osallistumisen otteluun.

Seuran, joka järjestää kansainvälisen turnauksen tai osallistuu sellaiseen, on noudatettava FIFA:n antamia määräyksiä.

7. Liitolla tai piirillä on oikeus kieltää ottelun tai turnauksen järjestäminen. Piirin kielteisestä päätöksestä voidaan valittaa liittoon viikon kuluessa siitä, kun hakija on saanut tiedon päätöksestä.

8. Ottelut pelkästään yksityisen hyödyn tavoittelemiseksi ovat sallittuja vain liiton luvalla.

6 § Joukkuetoiminnan määräykset

Sarjapaikka

1. Kilpailun järjestäjä päättää sarjapaikoista kilpailuissa, sarjapaikkojen täydennysmenettelystä ja sarjapaikkojen siirrosta.

Kilpailunjärjestäjä päättää seurojen kilpailutoiminnassa käytettävien nimien hyväksyttävyydestä. Nimeä hyväksyttäessä on otettava huomioon muun muassa se, että nimi ei saa olla sekoitettavissa viiden vuoden sisällä konkurssiin menneen seuran nimeen, lyhenteeseen tai vastaavaan.

2. Kun rangaistuksena on ollut rangaistusmääräysten 3 pykälän 1 momentin i-kohdan mukainen seuraamus, seuralla on oikeus hakea seuraamuksen päättymisen jälkeen kahta sarjaporrasta alempaan sarjaan kuin mistä se on suljettu. Seuran on tehtävä hakemus kilpailun järjestäjälle 31.10. mennessä, mikäli se haluaa kyseisen sarjapaikan.

3. Jos sarjatasolle on vahvistettu seuralisenssijärjestelmä, sarjapaikan saamisen ehtona on kyseisen lisenssin ehtojen täyttäminen.

Liittohallitus vahvistaa kansalliset UEFA:n seuralisenssimääräykset, joiden perusteella seura voi osallistua UEFA:n järjestämiin seurajoukkuekilpailuihin.

Täydennysmenettely

4. Liittohallitus tai sen määräämä elin päättää vuosittain liiton kilpailujen täydennysmenettelystä, jolla sarjapaikan luovuttaneen seuran sarjapaikka voidaan täydentää urheilullisen menestyksen perusteella. Täydennys voidaan tehdä 1.3.2019 jälkeen ainoastaan poikkeuksellisissa tilanteissa. Piirin kilpailuissa täydennysmenettelystä päättää piirihallitus tai sen määräämä elin.

Sarjapaikan siirto

5. Liittohallitus voi tehdä päätöksen liiton aikuisten kilpailun sarjapaikan siirrosta seuran joutuessa konkurssiin tai seuran luopuessa tai joutuessa luopumaan muista syistä sarjapaikasta. Liiton nuorten kilpailuissa päätöksen sarjapaikan siirrosta voi tehdä kilpailutyöryhmä.

Piirit voivat antaa omia määräyksiä omien sarjojensa osalta.

Hakemus sarjapaikan siirrosta on toimitettava liittoon viimeistään 30.11. Erittäin painavista syistä liittohallitus ja nuorten kilpailuiden osalta kilpailutyöryhmä voivat myöntää pidennystä tähän määräaikaan.

Sarjapaikka voidaan siirtää liiton jäsenyhdistykselle, jolla on edellytykset harjoittaa kilpailutoimintaa kyseisellä sarjatasolla. Sarjapaikkaa ei voida siirtää sellaiselle sarjatasolle, jossa sarjapaikan luovuttavalla yhdistyksellä on jo ennestään sarjapaikka.

Sarjapaikan luovuttanut yhdistys ei voi kolmeen vuoteen pelata sillä sarjatasolla, josta se luovutti sarjapaikan tai sitä ylemmällä sarjatasolla.

Sarjapaikan uusi haltija ei voi viiteen vuoteen luovuttaa siirrossa saamaansa sarjapaikkaa toiselle seuralle. Mikäli sarjapaikan uudella haltijalla on ollut edellisellä pelikaudella sarjapaikka tai -paikkoja sille tässä yhteydessä myönnettyä sarjatasoa alempana, menettää seura sen tai useammasta paikasta kyseessä ollessa niistä korkeimman sarjatason sarjapaikan, ellei sen säilymiselle ole erityistä kilpailunjärjestäjän hyväksymää perustetta.

Sarjapaikan siirron yhteydessä sarjapaikan saaneeseen seuraan siirtyneet pelaajat eivät saa siirtyä takaisin sarjapaikan luovuttaneeseen seuraan sinä kautena, jota sarjapaikan siirto koski.

Liittohallituksen ja kilpailuvaliokunnan tulee ottaa päätöstä tehdessään huomioon muun muassa sarjapaikkaa anoneen jäsenyhdistyksen kotipaikka, sarjapaikan edellisen haltijan seuran pelaajien asema, kirjanpito, lakisääteisten maksujen hoitaminen ja sarjapaikkaa anoneen ja sarjapaikan edellisen haltijan määräysvaltaa käyttävät henkilöt ym. vastaavat seikat. Ennen päätöksentekoa on kuultava asianosaisia piirejä.

Mikäli kyseessä on konkurssista johtunut sarjapaikan siirto, on päätöstä tehtäessä otettava huomioon konkurssiin johtaneet ja konkurssista ilmenevät tiedossa olevat seikat kokonaisuudessaan. Sarjapaikan siirtoa ei voida hyväksyä ilman erityisen painavia syitä, mikäli sarjapaikka on jo aiemmin siirretty konkurssin takia myöhemmin konkurssin tehneelle seuralle tai yhtiölle.

6. Sarjapaikan uuden haltijan tulee antaa kirjallinen sitoumus siitä, että se vastaa ja tulee vastaamaan sarjapaikan edellisen haltijan jalkapallotoiminnasta aiheutuneista riidattomista veloista ja sellaisista veloista, jotka ovat riidanalaisia ja joita koskien velan vahvistava lainvoimainen päätös saadaan vasta sarjapaikan siirron jälkeen.

Sarjapaikkaa haettaessa tulee antaa KHT- tai HTM-tilintarkastajan laatima ja hakijan allekirjoittama selvitys velkojen ja sitoumusten sekä muiden tiedossa olevien mahdollisten vastuiden määrästä ja laadusta erittelyineen ja hakijan laatima maksusuunnitelma velkojen hoitamiseksi.

Tällaisiksi veloiksi katsotaan mm. sarjapaikan edellisen haltijan pelaajien, valmentajien, huoltohenkilöstön ja toimihenkilöiden palkat ja palkkiot sekä kulukorvaukset, palkkoihin ja palkkioihin liittyvät lakisääteiset maksut kuten verot, erotuomarikustannukset, eläkemaksut, sosiaaliturvamaksut ja vakuutusmaksut, palkkaturvavelat, varuste-, lääkintä-, harjoitus-, kenttävuokra- ja matkakulut, pelaajahankintoihin liittyvät maksut sekä mikä tahansa velka liitolle ja piireille riippumatta siitä, minkä yhdistyksen (esim. tukiyhdistys) vastuulla menot ovat ensisijaisesti olleet.

Sarjapaikan uuden haltijan ei tarvitse vastata sarjapaikan edellisen haltijan sellaisista veloista,

a) jotka ovat oman pääoman ehtoisia tai niihin verrattavia eriä;
b) jotka eivät olleet tehtäessä päätöstä sarjapaikan siirrosta hakijan tiedossa ja joista velkoja ei ole ilmoittanut liittoon kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun päätös sarjapaikan siirrosta tehtiin.

7. Liiton nuorten sarjojen osalta liittohallitus tai liiton kilpailutyöryhmä voi siirtää sarjapaikan, jos sarjapaikan uusi haltija antaa sitoumuksen 6 momentin 3 kohdan velkojen hoidosta ja esittää luotettavan selvityksen näiden velkojen määrästä ja maksuaikataulusta.

Sarjapaikan uuden haltijan ei tällöinkään tarvitse ottaa vastatakseen 6 momentin 4 kappaleen a- ja b- kohdissa mainittuja velkoja.

Luopuminen kesken kauden liiton kilpailuista 

8. Jos seura luopuu liiton aikuisten sarjamuotoisesta kilpailusta 15.2. jälkeen, seuran joukkue voi osallistua samalle sarjatasolle vasta viiden vuoden kuluttua luovuttamisesta. Mikäli seura luopuu ilmoittautumisen jälkeen ja ennen 15.2., voi seuran joukkue osallistua samalle sarjatasolle vasta kahden vuoden kuluttua.

9. Mikäli ilmoitus luopumisesta liiton nuorten sarjoista tehdään yksi kuukausi tai vähemmän aikaa ennen kilpailun alkua tai kesken kauden, niin liiton kilpailutyöryhmä päättää luovuttaneelle seuralle määrättävistä seuraamuksista. Seuran joukkue voidaan esimerkiksi sulkea kyseisen ikäluokan tuolta sarjatasolta enintään kolmeksi vuodeksi.

Seuran siirtyminen pelaamaan alemmalla sarjatasolla

10. Seura voidaan hakemuksestaan siirtää pelaamaan haluamalleen alemmalle sarjatasolle, jos sitä voidaan pitää perusteltuna seuran taloudellisen, kilpailullisen tai muun niihin verrattavan syyn takia ja jos alemmalla sarjatasolla on vapaa sarjapaikka. Sarjapaikan siirtoon ei saa liittyä seikkoja, joiden perusteella on aihetta epäillä kyseessä olevan sarjapaikan osto, myynti tai muu siihen verrattava epäasiallinen järjestely. Hakemus on tehtävä vuosittain pelikautta edeltävän vuoden marraskuun loppuun mennessä. Erittäin painavista syistä kilpailun järjestäjä voi myöntää pidennystä näihin määräaikoihin.

Kilpailutoiminnan siirto osakeyhtiölle liiton kilpailuissa

11. Liiton järjestämiin kilpailuihin osallistuva seura voi liittohallituksen luvalla siirtää kilpailutoimintansa hallinnoinnin Suomessa rekisteröidylle osakeyhtiölle. Siirto tulee tehdä liittohallituksen hyväksymällä sopimuksella ja siirron hyväksymisen edellytyksenä on, että osakeyhtiö esittää liitolle riittävän selvityksen taloudellisesta kantokyvystään. Hakemus hallinnoinnin siirrosta tulee tehdä liittohallitukselle viimeistään 15.1., jolloin osakeyhtiö tulee olla merkitty kaupparekisteriin. Siirrosta huolimatta sarjapaikka ja pelaajien edustusoikeudet pysyvät siirtosopimuksessa mainituin ehdoin edelleen yhdistyksellä.

Sopimuksen päätyttyä irtisanomisen, purkamisen, sopimusajan päättymisen tai muun syyn vuoksi sarjapaikan hallinnointi voi siirtyä liittohallituksen päätöksellä takaisin yhdistykselle, jos se ottaa vastattavaksi yhtiön kilpailu- ja muuhun urheilutoimintaan liittyvät taloudelliset vastuut.

Kilpailutoiminnan hallinnoinnin siirtoa osakeyhtiölle ei voi tehdä muissa kuin liiton aikuisten sarjoissa.

Seuran konkurssi ja yrityssaneeraus

12. Jos seura tai yhtiö, jolle seura on siirtänyt kilpailutoiminnan hallinnoinnin, on asetettu konkurssiin, konkurssipesä voi päättää kilpailutoiminnan jatkamisesta pelikauden loppuun. Kilpailutoiminnan jatkaminen edellyttää kuitenkin lisenssihallinnon toimivaltansa puitteissa antamaa hyväksyntää tai kilpailunjärjestäjän hyväksyntää niissä sarjoissa, joissa ei ole seuralisenssijärjestelmää.

Seuran tultua asetetuksi konkurssiin, työsuhteessa olevat pelaajat voivat irtisanoa pelaajasopimuksensa noudattaen työsopimuslain säännöksiä.

Mikäli konkurssihallinto päättää luopua kilpailutoiminnasta tai mikäli konkurssi raukeaa varojen puutteeseen, pelaajien sopimukset katsotaan päättyneiksi ja pelaajat voivat muuttaa edustusoikeutensa uuteen seuraan. Edustusoikeus uuteen seuraan on rekisteröitävä näiden määräysten 11 §:n mukaisesti.

Yrityssaneeraus ei muodosta estettä osallistua kilpailutoimintaan, ellei sarjatasolle asetetuista seuralisenssi- tai muista määräyksistä muuta johdu.

Joukkueet liiton kilpailussa

13. Liiton aikuisten kilpailuihin osallistuvan seuran reservijoukkue on oikeutettu nousemaan liiton sarjaan ja pelaamaan siellä seuraavalla kaudella vain sillä edellytyksellä, että joukkue on aloittanut rekisteröitymisen liiton jäsenseuraksi viimeistään 30.11. mennessä. Tämä määräys ei koske Veikkausliigan tai miesten ykkösen sekä naisten liigajoukkueen tai naisten Ykkösen reservijoukkuetta, joka nousee miesten tai naisten Kakkoseen. Tämä määräys ei myöskään koske naisten liigajoukkueen reservijoukkuetta, joka nousee naisten Ykköseen.

14. Liiton aikuisten kilpailussa ei samalla sarjatasolla voi olla joukkuetta sellaisesta seurasta,

a) jolla on suoraan tai välillisesti 10 % tai enemmän toisen samalla sarjatasolla pelaavan joukkueen kilpailutoimintaa harjoittavan yhtiön äänivallasta;
b) joka on toisen samalla sarjatasolla pelaavan seuran jäsen;
c) joka on edustettuna toisen samalla sarjatasolla pelaavan seuran johdossa tai hallinnossa;
d) jonka johtokunnan tai hallituksen jäsen on samalla sarjatasolla pelaavan seuran johtokunnassa, hallituksessa, pelaajana, valmentajana tai muuna taustahenkilönä;
e) jonka joukkueen pelaaja tai valmentaja tai muu toimihenkilö toimii toisen seuran samalla sarjatasolla pelaavan joukkueen pelaajana, valmentajana tai muuna toimihenkilönä.

Jos on joku muu perusteltu seikka, jonka perusteella kahden samalla sarjatasolla olevan seuran välillä näyttäisi olevan esteellisyyden aiheuttava asia, voi liittohallitus kieltää kyseisen järjestelyn.

Liittohallitus päättää niistä toimenpiteistä joihin ryhdytään, jos tämän momentin määräyksiä rikotaan.

15. Nuorten kilpailussa voi samasta seurasta vain yksi joukkue pelata ylimmässä liiton sarjamuotoisessa kilpailussa.

16. Seuran eri joukkueiden pelaamisesta cup-kilpailuissa määrätään niitä koskevissa erillismääräyksissä.

Ottelun pelaamista koskevat määräykset

17. Kilpailun järjestäjä määrää otteluiden pelaamisajankohdan. Perustellusta syystä kilpailun järjestäjällä on oikeus tehdä muutoksia vahvistettuun sarjaohjelmaan tai otteluiden pelaamisajankohtaan.

18. Ottelu voidaan siirtää vain kilpailun järjestäjän suostumuksella. Kilpailun järjestäjä voi periä siirrosta maksun siirtoa pyytäneeltä seuralta.

Edustustehtäviin nimeämiset, edustusoikeus maaottelussa ja kansainvälisissä seuraotteluissa

19. Edustustehtäviin nimeämisessä noudatetaan näiden määräysten lisäksi FIFA:n määräyksiä.

20. Edustustehtäviin nimetty pelaaja on velvollinen noudattamaan saamaansa kutsua.

Hän ei saa ilman kutsujan lupaa ilmoitettuna edustustehtävän kestoaikana osallistua pelaajana muun järjestäjän tapahtumaan. Mahdollisesti samanaikaisiksi ajoittuvissa edustustehtävissä noudatetaan seuraavaa järjestystä: 1. liitto, 2. piiri ja 3. muu.

Jos pelaajan todetaan ilmoitettuna edustustehtävän kestoaikana pelanneen ilman kutsujan lupaa virallisessa seuransa ottelussa, voidaan pelaajan katsoa olleen asianomaisessa ottelussa pelioikeudeton pelaaja.

21. Kotimainen seura, josta on valittu edustustehtävään yksi aikuinen pelaaja tai kaksi samassa joukkueessa pelaavaa nuorta pelaajaa, voi anoa asianomaisen joukkueen kilpailun järjestäjältä seuran ottelun siirtämistä siten, että ottelun ja edustustehtävän välillä on vähintään kaksi (2) kokonaista kalenterivuorokautta.

Ottelusiirtoa on anottava välittömästi edustustehtävään nimettyjen pelaajien julkistamisen jälkeen, viimeistään viikko ennen ottelua. Jos nimeäminen edustustehtävään tapahtuu myöhemmin, on siirtoa anottava välittömästi nimeämisen tultua tietoon.

22. Kilpailun järjestäjä voi siirtää edustustehtäviin nimetyn pelaajan joukkueen sarjaotteluja niin, että pelaaja on kutsujan käytettävissä vähintään kaksi päivää ennen edustustehtävää.

23. Maaottelussa voi Suomea edustaa vain Suomen kansalainen. Ystävyysotteluissa voi Suomea edustaa myös pelaaja, joka on laittanut vireille hakemuksen Suomen kansalaisuuden saamiseksi. Pelaajan käyttämiseen ystävyysmaaottelussa vaaditaan aina vastustajajoukkueen suostumus.  Seurojen välisissä kansainvälisissä otteluissa voi suomalaista seuraa edustaa myös ulkomaalainen FIFA:n, UEFA:n ja näiden määräysten mukaisesti.

Luovutukset, kilpailun tai ottelun keskeyttäminen ja sarjasta sulkeminen

24. Luovuttaneeksi katsotaan joukkue, joka ei saavu otteluun tai saapuu vajaalukuisena tai myöhästyneenä esittämättä pätevää syytä. Joukkuetta kohdanneesta esteestä on viipymättä ilmoitettava kilpailun järjestäjälle, erotuomarille ja vastustajalle.

Vajaalukuiseksi katsotaan joukkue, jossa ottelun alkamishetkenä ei ole jalkapallosääntöjen tai kilpailun järjestäjän määrittelemää vähimmäispelaajamäärää.

Joukkue, joka olisi voinut aloittaa ottelun, tuomitaan voittajaksi 3-0.

Hävinneeksi tuomitun joukkueen seuraa voidaan rangaista ja velvoittaa se maksamaan kilpailun järjestäjän hyväksymät voittajajoukkueen kohtuulliset kulut.

25.  Keskeyttäneeksi katsotaan joukkue, joka ilman pätevää syytä lopettaa ottelun kesken.

Keskeyttänyt joukkue tuomitaan häviämään ottelu 3-0. Jos joukkue, joka ei ole keskeyttänyt ottelua on keskeytyshetkellä johdossa vähintään kolmella maalilla, jää keskeytyshetken tulos voimaan.

Keskeyttäneen joukkueen seuraa ja/tai siinä mukana olevien henkilöitä voidaan rangaista.

26. Joukkueiden luovutuksia ja keskeytyksiä ei sallita liiton kilpailuissa eikä piirihallituksen erikseen päättämissä piirin sarjoissa.

27. Painavista syistä kilpailun järjestäjä voi kuitenkin määrätä 24, 25 ja 26 momentissa tarkoitetut ottelut pelattaviksi.

28. Jos joukkue keskeyttää ottelun tai se luovutusten vuoksi tai muusta syystä suljetaan pois kilpailusta, jossa keskeytykset ja luovutukset eivät ole mahdollisia, sen ottelut mitätöidään ja sen katsotaan jääneen sarjassaan tai lohkossaan viimeiseksi.

Jos kyseessä on kilpailu, josta jakaudutaan kesken kauden jatkokilpailuihin, sen eri osat katsotaan erillisiksi kilpailuiksi.

Keskeyttänyt, luovuttanut tai kilpailusta suljettu joukkue putoaa kilpailun järjestäjän määräämään sarjaan.

29. Jos keskeyttäminen tai luovuttaminen tapahtuu, kun joukkueella on enää kaksi ottelua jäljellä kyseisessä kilpailussa, ei keskeyttäneen tai luovuttaneen joukkueen otteluita mitätöidä ja pelaamattomat ottelut kirjataan vastustajalle luovutettuina otteluina 3-0, paitsi jos joukkue, joka ei ole keskeyttänyt ottelua on keskeytyshetkellä johdossa vähintään kolmella maalilla, jää keskeytyshetken tulos voimaan. Keskeyttänyt tai luovuttanut joukkue suljetaan kuitenkin pois kilpailusta. 

30. Jos erotuomari ei ole aloittanut tai on keskeyttänyt tai lopettanut ottelun esimerkiksi olosuhde- tai turvallisuussyistä, hän voi esteen poistuttua ja kohtuullisen ajan sisällä määrätä sen pelattavaksi loppuun. Mikäli keskeytettyä ottelua ei pelata loppuun, ottelun mahdollisesta uudelleen pelaamisesta ja siitä, miten se pelataan (esim. koko ottelu vai jäljellä ollut aika), tekee päätöksen kilpailun järjestäjä. Ottelua ei pelata uudelleen, jos se keskeytykseen johtaneiden tai muiden painavien syiden vuoksi olisi kohtuutonta. Mikäli ottelu pelataan uudelleen, jaetaan uuden ottelun kustannukset ja tuotot joukkueiden kesken tasan. Kustannuksiksi hyväksytään erotuomarikulut, kenttävuokra, järjestyksenvalvonnasta aiheutuneet kulut ja vierasjoukkueen matkakulut 1 euro/kilometri. Kuluista vähennetään ottelun tuotot, kuten lipputulot yms.
 

7 § Pisteet ja sijoitukset kilpailussa

1. Voittanut joukkue saa kolme pistettä, hävinnyt nolla pistettä sekä ottelun päättyessä tasan kumpikin joukkue yhden pisteen, ellei kilpailun järjestäjä toisin määrää. Kilpailun järjestäjä voi kilpailutavasta päättäessään antaa lähtöpisteitä kilpailun jatkokierroksille.

2. Sarjamuotoisessa kilpailussa, jossa ei ole käytössä edestakaista vaihto-oikeutta, tasapisteiden sattuessa joukkueiden sijoitus ratkeaa seuraavassa järjestyksessä:

a) maaliero eli tehtyjen ja päästettyjen maalien erotus;
b) tehtyjen maalien lukumäärä;
c) kaikkien a) ja b) kohdan soveltamisen jälkeen jäljellä olevien tasapisteisiin päätyneiden joukkueiden keskinäisten ottelujen 1) pisteet 2) maaliero, 3) tehdyt maalit;
d) jos c-kohdan soveltamisen jälkeen kahden tai useamman joukkueen kesken ei sijoitusta voida määritellä, ratkaisee näiden joukkueiden keskinäinen ottelu tai ottelut;
e) arpa.

Jos d-kohdan soveltamisen jälkeen sarjassa, jossa joukkueet pelaavat toisiaan vastaan saman määrän otteluita koti- ja vieraskentällä ja jossa a-, b- ja c-kohtien soveltamisen jälkeen on kaksi joukkuetta, joiden keskinäisten ottelujen pisteet ja tehdyt maalit ovat samat, ratkaisee se, kumpi joukkueista on tehnyt keskinäisissä otteluissa enemmän maaleja vieraskentällä.

3. Turnauksessa tai sarjassa, jossa on sallittu edestakaiset vaihdot, tasapisteissä ratkaisee sijoituksen:

a) kaikkien tasapisteisiin päätyneiden joukkueiden keskinäisten ottelujen 1) pisteet 2) maaliero 3) tehdyt maalit;
b) tasapisteisiin päätyneiden keskinäinen ottelu tai ottelut;
c) joukkueiden sarjassa tai lohkossa saavuttama 1) maaliero 2) tehdyt maalit;
d) keskinäiset ottelut;
e) arpa.

4. Sarjatilanteen perusteella pelataan uusintaottelu vain, jos siitä on annettu erillismääräys asianomaisen kilpailun kilpailutavasta päätettäessä.

8 § Peliasu ja mainokset

1. Joukkueiden peliasuista määrätään vuosittain Jalkapallon kilpailutoimintaa koskevissa määräyksissä ja järjestämisohjeissa.

2. Kilpailun järjestäjä voi antaa peliasuista ja mainosten käytöstä erillismääräyksiä.

3 Luku

Pelaajan asemaan liittyvät yleismääräykset

9 § Pelaajan sopimus ja lakisääteinen tapaturma- ja eläketurva

1. Ammattilaisella ja sopimuksellisella amatöörillä tulee olla aina kirjallinen, liittohallituksen hyväksymän mallin mukainen pelaajasopimus. Seurat liittävät sopimukset pelaajarekisteriin vuosittain pelaajaa rekisteröitäessä. Pelaajasopimus pitää olla pelaajan ensimmäisestä pelistä lähtien kaikilla seuran pelaajilla, mukaan lukien nuoret pelaajat.

Vain ammattilaiset ja sopimukselliset amatöörit voivat olla merkittynä kokoonpanoluetteloon miesten kolmessa ylimmässä sarjassa ja naisten kahdessa ylimmässä sarjassa sekä näissä sarjoissa pelaavien joukkueiden pelaamissa cup-kilpailuissa.

2. Pelaajan sopimuksen päätyttyä sopimuskauden umpeutumisen tai muun syyn vuoksi tai kun vanhaa sopimusta on jäljellä enintään kuusi kuukautta, voi pelaajasta kiinnostunut seura ryhtyä sopimusneuvotteluihin pelaajan kanssa. Ennen sopimusneuvotteluihin ryhtymistä pelaajan kanssa, on seuran ilmoitettava kirjallisesti aikeistaan pelaajan nykyiselle seuralle. Mikäli uusi seura tai pelaaja rikkoo tätä velvoitetta, voidaan asia saattaa kurinpitomenettelyyn.

3.  Mikäli pelaaja saa pelaamisesta veronalaista tuloa vähintään sen verran kuin urheilijoiden tapaturma- ja eläketurvasta annetussa laissa (24.4.2009/276) määritellään, on seuran järjestettävä kyseisen lain edellyttämä vakuutusturva.

  4. Seuran tulee lähettää luettelo liittoon lain soveltamisalaan kuuluvista pelaajista ennen pelikauden ensimmäistä virallista ottelua. Mahdolliset muutokset luettelossa tulee ilmoittaa liittoon viikon kuluessa. Liitolla on oikeus julkistaa pelaajasopimusten kesto ja seura.

5. Mikäli lain edellyttämä vakuutusturva on järjestämättä, voi kilpailun järjestäjä todeta pelaajan pelioikeudettomaksi kunnes turva on järjestetty, ja muilta osin siirtää asian kurinpitovaliokunnan käsiteltäväksi.

10 § Ei EU-pelaaja

1. Ei EU-pelaajaksi lasketaan pelaaja, jonka kansalaisuus ei ole EU:n tai ETA:n jäsenvaltion tai Sveitsin.

2. Voidakseen pelata miesten kolmessa ylimmässä ja naisten kahdessa ylimmässä sarjassa sekä näissä sarjoissa pelaavien joukkueiden pelaamissa cup-kilpailuissa, pitää Ei EU-pelaajan täyttää seuraavat edellytykset:

 1. Pelaajan tai hänen seuransa on esitettävä oleskelulupapäätös ennen kuin pelaaja voidaan rekisteröidä. Harkinnan mukaan jo hakemus oleskeluluvan saamiseksi voidaan hyväksyä. Mikäli pelaajan sopimus alkaa kolme kuukautta tai vähemmän ennen kauden päättymistä ja kestää enintään kolme kuukautta, hyväksytään oleskeluluvan sijaan myös turistiviisumi tai viisumivapauden mahdollistaessa määräaikaisen työskentelyn hyväksytään viralliset matkustusasiakirjat. Siinäkin tapauksessa vaaditaan b-kohdan mukaista minimitoimeentuloa.
 2. Pelaajan on saatava pelaajasopimuksen mukaan veronalaista tuloa KELA:n vuosittain määrittelemän minimitoimeentulon verran (vuonna 2019: 1.211 euroa/kuukausi). Mikäli pelaajalle on myönnetty oleskelulupa muun syyn kuin urheilun vuoksi, ei minimipalkkasääntö koske häntä.

3. Voimaantulo: Sääntö astuu voimaan 1.1.2016, mutta koskee sopimuksia, jotka on tehty 1.7.2015 jälkeen. Ennen 1.7.2015 tehdyt sopimukset hyväksytään niiden sopimuskauden loppuun asti sillä ehdolla, että ne on toimitettu Palloliittoon Kilpailumääräysten mukaisesti, viimeistään kuitenkin 30.6.2015.

11 § Pelipassi ja vakuutusturva

1. Jokaisella viralliseen kilpailuun osallistuvalla pelaajalla tulee olla voimassa kyseessä olevaan kilpailuun oikeuttava pelipassi ja 3 §:ssä määritelty vakuutusturva.  Seura on vastuussa pelaajan pakollisen vakuutusturvan järjestämisestä, ellei siitä ole kirjallisesti toisin sovittu.

2. Ilman pelipassia oleva pelaaja katsotaan pelioikeudettomaksi pelaajaksi.

3. Mikäli vakuutusturva on järjestämättä, voi kilpailun järjestäjä todeta pelaajan pelioikeudettomaksi kunnes turva on järjestetty ja muilta osin siirtää asian kurinpitovaliokunnan käsiteltäväksi.

4. Seuralle, joka on peluuttanut pelaajaa ilman pelipassia tai väärällä pelipassilla, voidaan määrätä maksu kilpailumääräysten rikkomisesta. Ensisijaisesti sovelletaan kuitenkin näiden määräysten 24 §:n 2-kohtaa.

12 § Yleiset kansalliset edustusoikeusmääräykset

Pelaajan edustusoikeus

1. Pelaaja voi osallistua pelaajana viralliseen otteluun vain sen liiton jäsenseuran, jossa hänen edustusoikeutensa on, joukkueessa ellei näistä säännöistä tai erillismääräyksistä muuta johdu.

2. Pelaajan edustusoikeus rekisteröityy ensimmäisen kerran siihen liiton jäsenseuraan, jonka joukkueessa hän pelaa ensimmäisen virallisen ottelunsa, tai jonka pelaajana hän ensimmäisen kerran lunastaa liiton pelipassin.

Ulkomailta tulevaan pelaajaan, joka haluaa rekisteröityä liiton jäsenseuraan, sovelletaan kilpailumääräysten 21 §:n määräyksiä.

3. Edustusoikeus säilyy, tämän pykälän 9. ja 10. momenttien poikkeuksia lukuun ottamatta, 1 ja 2 momentissa mainitussa seurassa niin kauan kunnes se tämän pykälän määräysten mukaisesti rekisteröidään toiseen seuraan.

4. Pelaajan edustusoikeuden siirto tehdään pelaajarekisterijärjestelmässä. Pelaajan uusi seura aloittaa siirron pyytämällä pelaajan edustusoikeutta vanhalta seuralta. Näiden määräysten 13 §:ssä määritellään ne pelaajan iästä ja asemasta riippuvat ajankohdat, jolloin pelaajalla on oikeus tällaisen edustusoikeuden muutoksen tekemiseen.

5. Seuran on saatava pyytämänsä edustusoikeus 7 vuorokauden kuluessa pyynnöstä tai siitä, kun pelaaja on täyttänyt kirjallisesti sovitut velvoitteet entistä seuraa kohtaan. Mikäli edustusoikeus on annettu puutteellisena tai myöhästyneenä, voi kilpailun järjestäjä määrätä maksun kilpailumääräysten rikkomisesta ja lisäksi asia voidaan saattaa kurinpitomenettelyyn.

Mikäli oikeudesta edustusoikeuden muutokseen tai velvoitteiden suorittamisesta ei olla yksimielisiä, ratkaisee kiistan entisen seuran piiri. Tämän päätöksestä voidaan valittaa seitsemän päivän kuluessa liiton kilpailutyöryhmälle. Piiri ja liitto voivat keskenään sopia, että kiista siirretään suoraan liiton kilpailutyöryhmälle. käsiteltäväksi.

Mikäli entinen seura ilman hyväksyttävää syytä kieltäytyy antamasta edustusoikeutta, kilpailun järjestäjä voi määrätä maksun kilpailumääräysten rikkomisesta ja lisäksi asia voidaan viedä kurinpitomenettelyyn. Tällaisessa tapauksessa kilpailun järjestäjä voi hyväksyä edustusoikeuden siirron.

6. Pelaajan edustusoikeus siirtyy uuteen seuraan, kun uusi seura on saanut edustusoikeuden entiseltä seuralta ja pelaajastatuksen/iän mukainen edustusoikeuden rekisteröintimaksu on maksettu.

Siirtopyyntö on tehtävä ennen siirtoikkunan sulkeutumista, ja rekisteröintimaksu on maksettava ennen ensimmäistä peliä uudessa seurassa.

Kansainvälisen edustusoikeuden rekisteröintimaksu suoritetaan aina liiton tilille.

7. Mikäli pelaajan pelaajastatus muutetaan kauden aikana saman seuran sisällä harrastepelaajasta (harraste- tai korttelipassi) amatööriksi, sopimukselliseksi amatööriksi tai ammattilaiseksi, tai amatööristä sopimukselliseksi amatööriksi tai ammattilaiseksi, tai sopimuksellisesta amatööristä ammattilaiseksi, pitää maksaa uuden pelaajastatuksen mukainen edustusoikeuden rekisteröintimaksu. Mikäli pelaaja on siirtynyt kansainvälisellä siirrolla seuraan, on pelaajastatuksen muutoksen yhteydessä maksettava kansainvälisen siirron mukainen  edustusoikeuden rekisteröintimaksu.

Jos pelaajan edustusoikeus on ollut seurassa jo ennen 16.11. edellisenä kautena, ei seuran sisällä tehtävästä pelaajastatuksen muutoksesta tarvitse maksaa edustusoikeuden rekisteröintimaksua.

8. Pelaaja voi ensimmäistä kertaa pelata uuden seuransa joukkueen virallisessa ottelussa aikaisintaan kuudentena päivänä viimeisestä entisessä seurassa pelatusta virallisesta ottelusta edellyttäen, että hänen pelioikeutensa muutoin on kunnossa eikä näistä määräyksistä muuta johdu.

9. Tämän pykälän aiemmista määräyksistä poiketen voi sellainen sopimukseton pelaaja, jolla ei edellisellä eikä kuluvalla pelikaudella ole ollut pelipassia, siirtää vapaasti ja ilman edustusoikeuden rekisteröintimaksun suorittamista edustusoikeutensa uuteen seuraan. Rekisteröintiä ei voi kuitenkaan tehdä 2.9. jälkeen. Piirit voivat antaa tästä poikkeuksia omiin kilpailuihinsa. Ulkomailta tulevaan pelaajan osalta sovelletaan 21 §:n määräyksiä.

10. Mikäli pelaajalla on ollut pelipassi, ja hän on pelannut samassa seurassa vähintään kahden edellisen pelikauden ajan ilman, että hänen edustusoikeuttaan olisi näiden määräysten mukaisesti rekisteröity seuraan, voi kilpailun järjestäjä harkintavaltaansa käyttäen päätöksellään vahvistaa pelaajan edustusoikeuden siirtyneen kyseiseen seuraan.

Määräaikainen siirto

11. Pelaajan edustusoikeus voidaan siirtää määräajaksi toiseen seuraan seuraavin ehdoin ja 15 momentissa mainituin rajoituksin:

– Määräaikaisuus alkaa maksupäivästä ja päättyy siihen merkittynä loppumispäivänä ja kestää vähintään 15 vuorokautta ja enintään saman vuoden 16.11. saakka;
– Määräaika ei saa päättyä eikä siirtoa voi keskeyttää 3.9.- 15.11. välisenä aikana. Pelaajan siirtyessä Miesten Liigassa tai Ykkösessä pelaavasta joukkueesta määräaikaisella siirrolla, määräaika ei saa päättyä eikä siirtoa voi keskeyttää 10.8.–15.11. välisenä aikana;
– Kaikki osapuolet, vanha ja uusi seura sekä pelaaja, suostuvat siirtoon;
– Edustusoikeuden rekisteröintimaksu on maksettava ennen pelaajan ensimmäistä peliä uudessa seurassa.
- Määräaikaisesti siirretyn pelaajan edustusoikeutta ei voi määräajan voimassaoloaikana siirtää kolmanteen seuraan.
- Pelaajan pelaajastatus ei voi muuttua määräaikaisessa siirrossa.

12. Määräaikaisella siirrolla voidaan siirtää kuitenkin vain enintään kolme pelaajaa liiton kilpailuun osallistuvasta joukkueesta alemman sarjatason liiton tai piirin kilpailuun osallistuvaan joukkueeseen ennen ylemmällä sarjatasolla pelaavan joukkueen kauden ensimmäistä virallista ottelua.

13. Pelaajan edustusoikeus palautuu automaattisesti entiseen seuraan määräajan umpeuduttua tai siirron keskeydyttyä.

14. Määräaika voidaan keskeyttää pelaajarekisterijärjestelmässä aikaisintaan 15 vuorokauden kuluttua siirrosta. Keskeyttäminen vaatii vanhan ja uuden seuran sekä pelaajan suostumukset.

15.  Määräaikaisesti siirtyvä pelaaja voi ensimmäistä kertaa pelata uuden seuransa joukkueen virallisessa ottelussa aikaisintaan kuudentena päivänä viimeisestä entisessä seurassa pelatusta virallisesta ottelusta edellyttäen, että hänen pelioikeutensa muutoin on kunnossa eikä näistä määräyksistä muuta johdu. Kun pelaaja määräajan päätyttyä palaa takaisin lähtöseuraan, voi hän pelata siellä aikaisintaan kuudentena päivänä viimeisestä edellisessä seurassa pelatusta virallisesta ottelusta.

16. Määräaikaisesti siirretty pelaaja ei saa pelata omaa emoseuraansa tai tämän farmi- ja/tai yhteistyösopimuksen piirissä olevaa seuraa vastaan virallisessa ottelussa. Tämä kielto koskee sekä varsinaista määräaikaisen lainasopimuksen tehnyttä seuraa, että tämän farmi- ja/tai yhteistyöseurasopimuksen piirissä olevia seuroja. Mikäli seura on menetellyt tämän sääntökohdan vastaisesti, katsotaan sen käyttäneen pelioikeudettomia pelaajia. Tällaisessa tapauksessa asia käsitellään kilpailumääräysten 24 §:n mukaisesti.

17. Kilpailumääräysten 13 §:n 8 momentin määräyksistä huolimatta määräaika miesten Liigaan ja Ykköseen voi päättyä myös 11.4.–9.7. välisenä aikana.

13 § Kansallinen siirtoaika ja rekisteröinti

Yleiset siirtoaikaa koskevat määräykset

1. Vapaa siirtoaika, jolloin sopimuksettoman pelaajan on todisteellisesti ilmoitettava seuralleen, että tulee hakemaan edustusoikeuden muutosta toiseen seuraan 12 §:n mukaisesti on:

a) ammattilaisella 16.11.–2.9.

b) amatöörillä ja sopimuksellisella amatöörillä 16.11.–27.2.

2. Kun sopimukseton pelaaja on täyttänyt sovitut velvoitteet entistä seuraansa kohtaan, häneltä ei voida evätä vapaata siirtoa 28.2. – 2.9. välisenä aikana sinä vuonna, kun hän täyttää 35 vuotta tai on tätä vanhempi, eikä pelaajalta ennen kuin sinä vuonna, jolloin hän täyttää 12 vuotta.

3. Jos pelaajan kirjallinen sopimus seuran kanssa päättyy myöhemmin kuin 1 momentin b-kohdassa on mainittu, vapaa siirtoaika päättyy 2.9..

4. Vapaan siirtoajan osalta pelaajan pelaajastatus (ammattilainen, sopimuksellinen amatööri, amatööri) määrittyy edellisen pelikauden perusteella.

5. Vapaan siirtoajan jälkeen pelaaja voi saada pelioikeuden uuteen seuraan viimeistään 2.9. vain entisen seuran suostumuksella. Kilpailun järjestäjä voi myöntää hakemuksesta poikkeuksen edellä mainittuun sääntöön 2.9 jälkeen, mikäli kyseessä on nuori pelaaja.

6. Kun pelaaja on täyttänyt sovitut velvoitteet, vapaa siirto-aika päättyy 2.9., jos hänen edellisellä seurallaan ei ole enää viralliseen kilpailutoimintaan osallistuvaa joukkuetta, jossa pelaaja ikänsä perusteella voisi pelata tai sellaista joukkuetta, jossa pelaamista hänen sopimuksensa koskee.

Rekisteröinti

7. Rekisteröinti uuteen seuraan on tehtävä aina ennen pelaajan pelaamaa ensimmäistä virallista ottelua uudessa seurassa. Uuden seuran on aloitettava edustusoikeuden siirto pelaajalle pelaajarekisterijärjestelmässä viimeistään 2.9. Mikäli rekisteröinti on kesken 2.9 jälkeen ei rekisteröintiä voi kuitenkaan tehdä, mikäli pelaaja on ollut merkittynä kokoonpanoluetteloon vanhan seuransa ottelussa 2.9 jälkeen.

Edustusoikeuden siirto miesten liigaan ja Ykköseen

8. Pelaajan edustusoikeus voidaan siirtää miesten liigan ja Ykkösen seuroihin pelikauden aikana ajanjaksoina 17.1. – 10.4. ja 10.7. – 9.8. Uuden seuran on pyydettävä edustusoikeutta pelaajarekisterijärjestelmässä aikaisemmasta seurasta edellä mainittujen aikarajojen puitteissa ja rekisteröinti uuteen seuraan on tehtävä viimeistään ennen pelaajan ensimmäistä virallista ottelua uudessa seurassa. Pelaajan edustusoikeus voidaan kuitenkin siirtää liigassa tai Ykkösessä pelaavaan seuraan myös 11.4. – 9.7. välisenä aikana, mutta pelaajalla ei kyseisenä ajanjaksona ole pelioikeutta liigassa tai Ykkösessä pelaavassa joukkueessa, vaan ainoastaan seuran alemmilla sarjatasoilla pelaavissa joukkueissa ja nuorten joukkueissa sekä farmisopimusjoukkueessa.

9.  Edellisen momentin aikarajat eivät rajoita seurojen farmisopimusosapuolten joukkueiden, yhteistyöseurojen tai yhteisjoukkueiden pelaajien pelioikeutta seuroissa 11.4. – 9.7. välisenä aikana.

10. Liittohallitus voi päättää 8 momentista poikkeavia määräyksiä muiden kilpailujen osalta.

11. Liiton kilpailutoiminto voi hyväksyä pelaajan edustusoikeuden siirron ammattilaiseksi 11.4. – 9.7. välisenä aikana, jos pelaajan entinen seura ja pelaaja esittävät luotettavan kirjallisen selvityksen siitä, että pelaajan ammattilaissopimus aikaisemman seuran kanssa on päättynyt ennen 11.4. ja että hän ei ole pelannut missään seurassa virallisessa ottelussa Suomessa tai ulkomailla 10.4. jälkeen. Tällaisia edustusoikeuden siirtoja voidaan hyväksyä seuraa kohti korkeintaan kaksi ajanjaksolle 11.4. – 9.7.

Seura voi valittaa kilpailutoiminnon kielteisestä päätöksestä liiton kilpailuvaliokunnalle 7 päivän kuluessa päätöksestä.  Kilpailuvaliokunnan päätös asiassa on lopullinen.

Myönteinen päätös voidaan perua liiton kilpailutoiminnon toimesta, jos myöhemmin ilmenee seikkoja, jotka olisivat johtaneet päätöksentekohetkellä epäävään päätökseen. Pelaaja on pelioikeudeton perumispäätöksestä lähtien edellyttäen, että uusi seura ja/tai pelaaja on toiminut asiassa vilpittömässä mielessä. Muussa tapauksessa pelaajan voidaan katsoa olleen pelioikeudeton edellisestä, pelioikeuden myöntäneestä päätöksestä lähtien 9.7. saakka. Tällöin noudatetaan kilpailumääräysten 24 §:n ja 25 §:n menettelysäännöksiä.

4 Luku

Erityiset kansalliset edustus- ja pelioikeusmääräykset

14 § Nuoren pelaajan edustusoikeusmääräykset

Nuoren pelaajan joukkue seurassa

1. Nuorella pelaajalla on pelioikeus samassa seurassa vain yhdessä joukkueessa / sarjataso. Nuorella pelaajalla on myös pelioikeus seuransa vanhemmissa nuorten joukkueissa sekä kaikissa seuransa aikuisten joukkueissa, kuitenkin vain yhdessä joukkueessa/sarjataso. 

2. Nuori pelaaja voi pelata seuran saman nuorten ikäluokan joukkueessa ylemmällä sarjatasolla pelaavassa joukkueessa pelatun virallisen ottelun jälkeen seuraavana päivänä alemmalla sarjatasolla pelaavan joukkueen ottelussa ja seuraavana päivänä ylemmän sarjatason joukkueessa alemmalla sarjatasolla pelatun ottelun jälkeen. Ylemmällä sarjatasolla pelaavista joukkueista voi kuitenkin siirtyä alempaan joukkueeseen enintään neljä kyseisten joukkueiden edellisessä virallisessa ottelussa pelannutta pelaajaa.

3. Nuori pelaaja, joka

 1. pelaa nuorten sarjassa ylemmän sarjatason joukkueessa 31.5. jälkeen, ei saa enää kevätkierroksella pelata saman seuran tai yhteisjoukkueen samassa ikäluokassa alemmalla sarjatasolla pelaavassa joukkueessa, ellei alemman sarjatason joukkueella ole 31.5. jälkeen pelaamatta vielä enemmän kuin kolme kevätkierroksen ottelua, jolloin ko. pelaajan pelioikeus päättyy alemman sarjatason joukkueen neljänneksi viimeiseen kevätkierroksen otteluun.

Tämä kohta on voimassa vain, mikäli alemman sarjatason kevät- ja syyskierrokset katsotaan eri kilpailuiksi.

 1. pelaa nuorten sarjassa ylemmän sarjatason joukkueessa 2.9. jälkeen, ei saa enää syyskierroksella pelata saman seuran tai yhteisjoukkueen samassa ikäluokassa alemmalla sarjatasolla pelaavassa joukkueessa, ellei alemman sarjan joukkueella ole 2.9. jälkeen pelaamatta vielä enemmän kuin kolme syyskierroksen ottelua, jolloin ko. pelaajan pelioikeus päättyy alemman sarjatason joukkueen neljänneksi viimeiseen syyskierroksen otteluun.  

4. Nuorella pelaajalla on tämän pykälän 3 momentissa mainituin rajoituksin pelioikeus myös 2.9. jälkeen kaikissa niissä seuran aikuisten ja nuorten joukkueissa, joissa hänellä näiden määräysten mukaan on pelioikeus.

5. Nuori pelaaja saa pelata vain yhden ottelun päivässä, lukuun ottamatta turnausmuotoisia kilpailuja. Kilpailun järjestäjä voi antaa luvan pelata useampia otteluita päivässä.

6. Nuorten sarjan joukkue voi peluuttaa otteluissaan kahta sellaista pelaajaa, jotka ovat syntyneet ko. sarjan ikäluokkaa edeltävän vuoden aikana. Näillä ilmoitetuilla pelaajilla ei ole pelioikeutta muissa nuorten sarjojen joukkueissa. Näillä ilmoitetuilla pelaajilla on pelioikeus aikuisten sarjoissa. Yli-ikäisiä pelaajia (YI-pelaaja) voidaan nimetä kaikkiin nuorten sarjoihin ja ikäluokkiin.

Joukkueiden tulee ilmoittaa YI-pelaajien nimet (enintään 2/joukkue) kilpailun järjestäjälle ennen kuin pelaajat pelaavat sarjan tai kevät- taikka syyskierroksen ensimmäisen ottelun. Sm-karsintasarjoissa ilmoitus tulee tehdä ennen joukkueen neljättä ottelua karsintasarjassa.

Kevätkierroksella käytettävien YI-pelaajien nimet, enintään kaksi, tulee ilmoittaa kilpailun järjestäjälle viimeistään 31.5. ja syyskierrokselle viimeistään 2.9. Kilpailun järjestäjä voi määritellä sarjakohtaisen käsittelymaksun.

SM-karsintasarjat katsotaan yhdeksi kilpailuksi. Näiden sarjojen jälkeen pitää ilmoittaa uudestaan YI-pelaajien nimet ennen SM-sarjojen ja Ykkösten alkua. Joukkueen pelattua puolet SM-sarjan otteluistaan, sillä on oikeus muuttaa YI-pelaajia ilmoittamalla siitä ennen sarjan jälkimmäisen osan alkua kilpailun järjestäjälle.

7. Tytöt saavat pelata poikien joukkueissa 17-vuotiaiden ja sitä nuorempien ikäluokissa. Kilpailun järjestäjä voi myöntää painavista syistä poikkeusluvan pelaamiseen vanhemmissa ikäluokissa.

8. Pelaaja voi pelata vain toisessa poikien SM-karsintasarjoista (P20 tai P17) ja vain yhdessä seurassa. Maalivahdit saavat pelata kuitenkin molemmissa ikäluokissa. Kilpailun järjestäjä voi perustellusta syystä myöntää poikkeuksen edellä mainittuun sääntöön.

Nuoren pelaajan edustusoikeuden muutos 9.8. jälkeen

9. Sen estämättä mitä 13 §.ssä määrätään, liiton järjestämään kilpailuun osallistuvan seuran aikuisten joukkueeseen voidaan 10.8.-15.11. välisenä aikana siirtää korkeintaan viiden nuoren, vain alemmalla sarjatasolla saman kauden aikana pelanneen toisen seuran pelaajan edustusoikeus.

Rekisteröinti uuteen seuraan on tehtävä ennen pelaajan ensimmäistä virallista ottelua uudessa seurassa.

Pelaajalla ei ole oikeutta pelata uuden seuran nuorten joukkueessa. Tämän momentin mukainen edustusoikeuden siirto voidaan tehdä kunkin pelaajan osalta vain kerran 10.8.-15.11. välisenä aikana.

15 § Aikuisen pelaajan joukkue

1. Aikuinen pelaaja voi pelata seuransa kaikissa aikuisten joukkueissa, kuitenkin vain yhdessä joukkueessa/sarjataso.

2. Aikuinen pelaaja voi ylemmällä sarjatasolla pelaavassa joukkueessa pelatun virallisen ottelun jälkeen kuudentena päivänä pelata joukkueista alemmalla sarjatasolla pelaavan joukkueen ottelussa ja seuraavana päivänä alemmalla sarjatasolla pelatun ottelun jälkeen ylemmän sarjatason joukkueessa. Ylemmällä sarjatasolla pelaavasta joukkueesta voi kuitenkin siirtyä alempaan joukkueeseen enintään kolme kyseisen joukkueen edellisessä virallisessa ottelussa pelannutta aikuista pelaajaa.

3. Aikuinen pelaaja, joka 2.9. jälkeen pelaa ylemmän sarjatason joukkueen ottelussa, ei voi enää samalla pelikaudella pelata alemmalla sarjatasolla pelaavassa joukkueessa.

4. Tässä pykälässä tarkoitetuiksi aikuisten joukkueiksi ei lueta JKKI-ikäluokkien joukkueita.

16 § Suomessa kasvatettu pelaaja (SK-Pelaaja)

1. Tämä pykälä koskee seuraavia sarjoja: Naisten Liiga, Naisten Ykkönen, Veikkausliiga, Miesten Ykkönen ja Miesten Kakkonen. Sääntö on voimassa myös näiden sarjojen joukkueiden Suomen Cupin otteluissa ja niiden sarjojen joukkueiden, joissa SK-pelaajasääntö on voimassa, Suomen Cupin ja Regions’ Cupin otteluissa.

2. Ottelupöytäkirjaan merkityistä pelioikeudellisista pelaajista vähintään puolet on oltava SK-pelaajia, joista vähintään neljän on pelattava ottelussa, poikkeuksena on Miesten Kakkonen, jossa vähintään kuuden SK-pelaajan on pelattava ottelussa. Kaikkien ottelupöytäkirjaan merkittyjen pelaajien on oltava pelipaikalla joko kentällä tai vaihtopenkillä.

3. Mikäli kohdan 2 ehdot eivät täyty, joukkueen katsotaan käyttäneen pelioikeudettomia pelaajia. Tällaisessa tapauksessa asia käsitellään kilpailumääräysten 24 §:n mukaisesti.

4. Erittäin painavista syistä liittohallitus voi myöntää seuran anomuksesta poikkeusluvan tähän pykälään.

17 § JKKI-kilpailutoiminnan edustusoikeusmääräykset

1. Pelaajan JKKI-edustusoikeus ikäluokassa on siinä seurassa, jossa hän pelaa kauden ensimmäisen virallisen kyseisen ikäluokan JKKI-ottelun.

2. Pelaaja voi edustaa eri JKKI-ikäluokissa eri seuraa.

3. Siirtyminen kauden aikana samassa JKKI-ikäluokassa kahden eri seuran välillä edellyttää 12 §:n mukaista edustusoikeuden muutosta.

18 § Edustusoikeuden muutos ja peliluvan saaminen erityistapauksissa

1. Pelaaja voi saada edustusoikeuden muutoksen ja peliluvan ja pelioikeuden uuteen seuraan viimeistään 2.9. tai jos kyseessä miesten Liigan tai Ykkösen seura, niin viimeistään 9.8. seuraavissa erityistapauksissa:

a) entinen seura, uusi seura ja pelaaja ovat suostuneet 26 §:n mukaiseen välimiesmenettelyyn;
b) peliluvan evännyt seura lopettaa toimintansa tai poistaa jalkapallon ohjelmastaan;
c) seura eroaa tai erotetaan liiton jäsenyydestä;
d) 6 §:n 12 momentissa mainituissa tapauksissa tai
e) seura laiminlyö olennaisella tavalla pelaajan palkanmaksun ja muut lainsäädäntöön tai pelaajan ja seuran väliseen kirjalliseen sopimukseen liittyvät velvoitteet.
f) seura ei kykene osallistumaan kilpailuun ja pelaajien siirtyminen pelikauden aikana ennen 3.9. tai jos kyseessä miesten Liigan tai Ykkösen seura, niin ennen 10.8. ei näiden määräysten nojalla ole muutoin mahdollista.

2. Päätöksen peliluvan myöntämisestä tekee 1 b- ja c-kohdissa entisen seuran kilpailun järjestäjä ja 1 d- ja e-kohdissa liiton kilpailutyöryhmä kun kyseessä on liiton kilpailussa oleva seura tai piiri jos kyseessä on piirin kilpailussa oleva seura ja f) kohdassa liittohallitus.
 

3. Edellä 2 momentissa mainittujen elinten päätökset korvaavat normaalin edustusoikeuden muutoksen teon.

4.  Jotta hakemus voidaan ottaa käsiteltäväksi, on se toimitettava päätöksentekoelimelle ennen 3.9. tai jos kyseessä miesten Liigan tai Ykkösen seura, niin ennen 10.8.

5. Liiton kilpailutoiminto voi myöntää luvan rekisteröidä 2.9. jälkeen maalivahdin liiton kilpailuun osallistuvan seuran joukkueeseen maalivahdin tilalle, joka on loukkaantunut tai sairastunut 2.9. jälkeen. Miesten Liigan ja Ykkösen osalta päivämäärä on 9.8. Rekisteröintilupa koskee vain kansallisia siirtoja.  Kilpailutoiminnon asiasta tekemä päätös on lopullinen.

Piirihallitus tai sen määräämä voi samoin perustein myöntää luvan piirin sarjoihin.

19 § Sopimuksen purkaminen ja sopimusriidat

1. Sopimuksen yksipuolinen purkaminen kesken sopimuskauden ei ole mahdollista ilman hyväksyttävää syytä.  Kilpailujärjestelmän vakauden takaamiseksi ei pelaaja saa automaattisesti pelioikeutta uuteen seuraan purkaessaan sopimuksen yksipuolisesti

2. Jos pelaaja on purkanut sopimuksen ja seura vastustaa sopimuksen purkamista, voi seura tai pelaaja saattaa asian seitsemän päivän kuluessa asiasta tiedon saatuaan liiton kilpailutyöryhmän käsiteltäväksi. kilpailutyöryhmä päättää siitä, onko pelaajalla oikeus purkaa voimassa oleva sopimus ja voiko pelaaja saada edustusoikeuden uuteen seuraan.

Kilpailutyöryhmän päätöksestä voi valittaa 7 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista liittohallitukseen.

 3. Kilpailutyöryhmän tai liittohallituksen tekemää päätöstä pelaajan edustus- ja pelioikeudesta noudatetaan niin kauan, kunnes lainvoimaisella päätöksellä toisin päätetään.

4. Uutta seuraa, joka tekee tai on tehnyt sopimuksen yksipuolisesti sopimuksensa purkaneen pelaajan kanssa, voidaan rangaista kurinpitomenettelyssä.

5. Seura ja pelaaja voivat viedä sopimusta koskevat riitansa Urheilun Oikeusturvalautakunnan välimiesmenettelyyn. 

5 Luku

Korvaus pelaajan kasvattamisesta

20 § Kasvattajaraha

1. Liiton perustamasta kasvattajarahastosta maksetaan kasvattajaseuroille korvausta pelaajan harjoittelusta ja kehittymisestä (kasvattajaraha).

Kasvattajarahaston toimintaperiaate on määritelty erillisissä liittohallituksen hyväksymissä kasvattajarahamääräyksissä.

2. Kansainvälisten pelaajasiirtojen yhteydessä maksettavan kasvattajarahan osalta sovelletaan FIFA:n pelaajan asemaa ja siirtoja koskevia määräyksiä sekä UEFA:n määräyksiä. Miesten Liigan ja Ykkösen seurat kuuluvat FIFA:n kasvattajarahakategorioissa kolmanteen kategoriaan. Muut seurat ovat neljännessä kategoriassa.

3. Pelaajan siirtyessä ulkomailta Suomeen sovelletaan häneen FIFA:n kasvattajarahamääräyksiä ja periaatteita vain, jos pelaaja luokitellaan Suomessa ammattilaiseksi.

6 luku

Kansainväliset pelaajasiirrot ja ulkomaalaiskiintiö

21 § Kansainväliset pelaajasiirrot

1. Kansainvälisissä pelaajasiirroissa on noudatettava FIFA:n ja asianomaisten liittojen sääntöjä ja määräyksiä.

2. Kansainvälinen pelaajasiirto Suomeen voidaan tehdä 17.1. – 10.4. ja 10.7. – 9.8. välisenä aikana. Tämän pykälän 11 momentissa on poikkeukset näihin ajanjaksoihin.

3. Liitto pyytää amatööripelaajan kansainvälistä pelilupaa toisesta kansallisesta liitosta ja vastaavasti antaa toiselle kansalliselle liitolle pyynnöstä amatööripelaajan kansainvälisen peliluvan. Ammattilaisten kansainvälisissä siirroissa on käytettävä FIFA:n TMS- järjestelmää.

Jotta pelaaja voidaan kuluvana pelikautena rekisteröidä liiton jäsenseuraan, tulee kansainvälistä pelilupaa pyytää ennen 10.4. kello 18.00, jos siirto tapahtuu 17.1. – 10.4. välisenä aikana ja ennen 9.8. kello 18.00, jos siirto tapahtuu 10.7. – 9.8. välisenä aikana. Kansainvälisen siirron edustusoikeuden rekisteröintimaksu on maksettava viimeistään ennen pelaajan pelaamista uudessa seurassa. Ao. rekisteröintimaksu on joka tapauksessa maksettava kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa kv-siirtotodistuksen saamisen jälkeen.

Liiton kilpailutoiminto voi hyväksyä pelaajan kansainvälisen edustusoikeuden siirron ammattilaiseksi 11.4. – 9.7. välisenä aikana, jos pelaajan entinen seura ja pelaaja esittävät luotettavan kirjallisen selvityksen siitä, että pelaajan ammattilaissopimus aikaisemman seuran kanssa on päättynyt ennen 11.4. ja että hän ei ole pelannut missään seurassa Suomessa tai ulkomailla virallisessa ottelussa 10.4. jälkeen eikä pelaajan aikaisempi liitto vastusta siirtoa. Tällaisia kansainvälisen edustusoikeuden siirtoja voidaan hyväksyä seuraa kohti korkeintaan kaksi ajanjaksolle 11.4. – 9.7.

Seura voi valittaa kilpailutoiminnon kielteisestä päätöksestä liiton kilpailuvaliokunnalle seitsemän (7) päivän kuluessa päätöksestä.  Kilpailuvaliokunnan päätös asiassa on lopullinen.

Myönteinen päätös voidaan perua liiton kilpailutoiminnon toimesta, jos myöhemmin ilmenee seikkoja, jotka olisivat johtaneet päätöksentekohetkellä epäävään päätökseen. Pelaaja on pelioikeudeton perumispäätöksestä lähtien edellyttäen, että uusi seura ja/tai pelaaja on toiminut asiassa vilpittömässä mielessä. Muussa tapauksessa pelaajan voidaan katsoa olleen pelioikeudeton edellisestä, pelioikeuden myöntäneestä päätöksestä lähtien 6.8. saakka. Tällöin noudatetaan kilpailumääräysten 24 §:n ja 25 §:n menettelysäännöksiä.

4. Liiton jäsenseuraan rekisteröidyn pelaajan oikeus edustaa ulkomaalaista seuraa määräytyy uuden edustusmaan liiton määräysten ja liiton määräysten mukaisesti. Siirtoon on saatava liiton jäsenseuran ja liiton lupa ja lisäksi on noudatettava FIFA:n sääntöjä ja määräyksiä.

5. Kun seura pyytää liittoa kysymään pelaajalleen kansainvälistä pelilupaa, tulee seuran antaa selvitys pelaajan ja seuran välisestä sopimuksesta sekä seurojen välinen sopimus siirrosta.

6. Kansainvälistä pelilupaa ei vaadita alle 10-vuotiaalta pelaajalta.

7. Pelaaja, jonka kansainvälinen pelilupa on toisessa kansallisessa liitossa, saa pelioikeuden pelata virallisessa ottelussa Suomessa välittömästi, kun hänellä on entisen liittonsa toimittama kansainvälinen pelilupa, hänen pelipassinsa on maksettu, vaadittava vakuutusturva järjestetty ja sarjatason tai pelaajan iän mukainen kansainvälisen edustusoikeuden rekisteröintimaksu on maksettu liiton tilille.

8. Kansainväliset pelaajasiirrot ovat sallittuja vain jos pelaaja on täyttänyt 18 vuotta.

Seuraavat kolme poikkeusta soveltuvat tähän sääntöön:

a) Pelaajan vanhemmat muuttavat uuden seuran kotimaahan muista kuin jalkapalloon liittyvistä syistä.
b) Siirto tapahtuu Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen sisällä ja pelaaja on iältään 16–18 vuotta vanha.

Tässä tapauksessa uuden seuran tulee täyttää seuraavat ehdot:

i) sen tulee taata pelaajalle asianmukainen jalkapallokoulutus ja/tai -valmennus
ii) sen tulee taata pelaajalle jalkapallokoulutuksen/valmennuksen lisäksi sellainen akateeminen ja/tai ammatillinen koulutus ja/tai harjoittelu, joka mahdollistaa pelaajalle pelaajauran jälkeen myös toisen, jalkapallosta erillisen, ura
iii) sen tulee tehdä kaikki tarpeelliset toimenpiteet varmistuakseen, että pelaajasta huolehditaan parhaalla mahdollisella tavalla (optimaaliset elinolosuhteet isäntäperheessä tai seuran majoituksessa, seuran nimeämä mentori jne.)
iv) sen tulee rekisteröidessään pelaajaa toimittaa asianomaiselle liitolle todisteet siitä, että se noudattaa edellä mainittuja velvoitteita.

c) Pelaaja asuu enintään 50 kilometrin päässä valtionrajasta ja naapurivaltion liiton seura, johon pelaaja haluaa rekisteröityä, sijaitsee myös enintään 50 kilometrin päässä tuosta rajasta. Pelaajan asuinpaikan ja seuran toimiston välimatka saa olla enintään 100 kilometriä. Tällaisissa tapauksissa pelaajan on jatkettava kotona asumista ja molempien liittojen on suostuttava siirtoon.

Tämän momentin määräykset koskevat myös pelaajaa, joka ei ole koskaan ollut rekisteröityneenä seuraan ja joka ei ole sen maan, johon hän aikoo rekisteröityä, kansalainen.

Tässä momentissa tarkoitetut kansainväliset siirrot käsittelee aina FIFA:n Players Status Committee.

Pelaajan edustusoikeuden rekisteröintimaksu on tämän momentin tapauksissa pelaajan uuden pelaajastatuksen mukainen kansainvälisen siirron edustusoikeuden rekisteröintimaksu.

9.  Tämän pykälän edellisistä kohdista poiketen, voidaan 18 vuotta täyttänyt rekisteröidä amatööriksi tai harrastepelaajaksi ilman kansainvälistä siirtoa, mikäli hän ei ole pelannut virallisia otteluita missään 30 kuukauteen. Rekisteröinnissä pitää liittää järjestelmään kirjallinen vakuutus, jossa sekä pelaaja että seura vakuuttavat, että pelaaja ei ole pelannut 30 kuukauteen virallisia pelejä missään.

Pelaaja ja seura vastaavat tämän paikkansa pitävyydestä. Seuran vastuulla on muun muassa kertoa tämä pelaajalle. Mikäli myöhemmin ilmenee, että pelaaja onkin pelannut viimeisten 30 kuukauden aikana ennen rekisteröintiä virallisia otteluita tai ottelun, voidaan hänen katsoa pelanneen pelioikeudettomana Suomessa ja lisäksi hänen voidaan katsoa harhauttaneen kilpailunjärjestäjää.  

Edellä mainitussa tapauksessa pelaaja ei voi rekisteröityä ammattilaiseksi tai sopimukselliseksi amatööriksi kahteen vuoteen rekisteröinnistä muuta kuin hakemalla kansainvälistä pelilupaa.

10.  Turvapaikanhakija ja turvapaikan hakijana ollut, joka on jo saanut sillä perusteella oleskeluluvan, voidaan rekisteröidä väliaikaisesti uutena pelaajana ilman kansainvälistä pelaajasiirtoa seuraavin ehdoin:

a) Pelaaja ei ole pelannut 30 kuukauteen virallisia pelejä ulkomailla. Pelaaja ja seura vastaavat tämän paikkansa pitävyydestä. Seuran vastuulla on muun muassa kertoa tämä pelaajalle. Mikäli myöhemmin ilmenee, että pelaaja onkin pelannut viimeisten 30 kuukauden aikana ennen rekisteröintiä virallisia otteluita tai ottelun, voidaan hänen katsoa pelanneen pelioikeudettomana Suomessa ja lisäksi hänen voidaan katsoa harhauttaneen kilpailunjärjestäjää.

b) Pelaaja voidaan rekisteröidä vain amatööriksi tai harrastepelaajaksi, toisin sanoen rekisteröinnin perusteella ei voi pelata miesten kolmella ylimmällä tasolla eikä naisten kahdella ylimmällä tasolla. Tämän sääntökohdan mukaisen rekisteröinnin perusteella ei voi myöskään pelata P20, P17 tai T18 sarjojen kahdella ylimmällä tasolla.

c) Pelaajaa rekisteröidessä uutena pelaajana pitää järjestelmään liittää todisteena turvapaikanhakijan statuksesta vastaanottokeskuksesta saatava ID-kortti, jossa on oltava ainakin henkilön kuva, nimi ja kansalaisuus. Mikäli tällaista ei ole saatavilla, voidaan harkinnan perusteella hyväksyä toisenlainenkin viranomaistodistus, josta käy ilmi edellä mainitut asiat.

d) Mikäli pelaajan turvapaikkahakemus hylätään, katsotaan hänet siitä lähtien pelioikeudettomaksi. Ennen päätöksen lainvoimaistumista voidaan painavista syistä hyväksyä pelaajan/seuran hakemuksesta, että hän voi edelleen pysyä pelikelpoisena siihen saakka, kunnes päätös on lainvoimainen.

e) Mikäli turvapaikanhakijalle myönnetään oleskelulupa, niin pelaajarekisteröinti voidaan muuttaa pysyväksi siten, että aiemmin järjestelmään liitetyn ID-kortin tilalle liitetään kopio passista tai vastaavasta viranomaisen myöntämästä henkilökortista.

11. Tämän pykälän 2 momentin määräyksistä riippumatta pelaaja voidaan rekisteröidä amatööriksi myös 16.11. – 9.7. seuraavien ehtojen täyttyessä:

Pelaaja siirtyy:

a) piirin kilpailuun osallistuvaan joukkueeseen tai
b) naisten Kakkosen tai tyttöjen joukkueeseen liiton kilpailussa tai
c) poikien joukkueeseen liiton kilpailussa

Liiton poikien tai tyttöjen kilpailun joukkueeseen siirtyvä pelaaja ei saa pelata seuran miesten sarjassa eikä naisten kahdella ylimmällä sarjatasolla pelaavassa aikuisten joukkueessa ennen 10.7.

12. Tämän pykälän 2 momentin määräyksistä riippumatta pelaaja voidaan rekisteröidä amatööriksi myös 10.8. – 2.9. seuraavien ehtojen täyttyessä:

Pelaaja siirtyy:

a) piirin kilpailuun osallistuvaan joukkueeseen tai
b) Naisten Kakkosen tai tyttöjen joukkueeseen liiton kilpailussa tai
c) poikien joukkueeseen liiton kilpailussa

Tässä momentissa tarkoitettu pelaaja ei saa pelioikeutta toiseen seuraan eikä hänen pelaajastatustaan voi muuttaa saman seuran sisällä kuluvana pelikautena ennen 16.11.

Liiton poikien tai tyttöjen kilpailun joukkueeseen siirtyvä pelaaja ei saa pelata seuran liiton miesten sarjassa eikä naisten kahdella ylimmällä sarjatasolla pelaavassa aikuisten joukkueessa ennen 16.11.

22 § Ulkomaalaiskiintiö

1.  Miesten liigassa ja liiton sarjoissa pelaavassa joukkueessa voi olla yhdessä ottelussa enintään kolme ulkomaalaista pelaajaa kokoonpanoluettelossa. Piiri voi asettaa omia määräyksiä omiin sarjoihinsa.

2. Ulkomaalaiskiintiöön ei lasketa pelaajaa, joka ennen kuluvan pelikauden alkua on ollut rekisteröitynä liiton jäsenseurassa vähintään viitenä pelikautena. Määräaikainen ulkomaille tapahtuva siirto ei kumoa pelaajan edustusoikeutta suomalaisessa seurassa määräajan päätyttyä.

3. Tämän pykälän määräykset eivät koske UEFA:n jäsenmaiden kansalaisia eivätkä kansalaisia joiden valtioilla on Euroopan Unionin kanssa sopimus, jolla kielletään työvoiman syrjintä sopimusosapuolten kesken.

4. Mikäli enemmän kuin kolme tämän pykälän mukaista ulkomaalaista pelaajaa on pelannut samassa ottelussa, katsotaan joukkueen käyttäneen pelioikeudettomia pelaajia. Tällaisessa tapauksessa asia käsitellään näiden määräysten 24 §:n mukaisesti.

7 luku

Erotuomaritoiminta

23 § Erotuomarina toimiminen

1. Erotuomarin on pelikausittain suoritettava liiton tai piirin määräämä kurssi ja kuntotesti sekä lunastettava liiton Pelipassi.

2. Erotuomarin toimivaltuuden vahvistaa liitto tai piiri pelikausittain. Erotuomarit luokitellaan liiton ja piirin käytössä oleviin ja vain piirin käytössä oleviin erotuomareihin. Erotuomari on vastuussa toiminnastaan liitto- tai piirihallitukselle.

Henkilöä, joka toimii erotuomarina ilman erotuomaripassia, rangaistaan liiton rangaistusmääräysten mukaisesti, ellei kysymyksessä ole tämän pykälän 6 momentissa mainittu henkilö tai piirihallituksen erikseen hyväksymä erotuomari.

3. Kukin erotuomari on velvollinen toimimaan erotuomaritehtävissä liiton tai piirin määräysten mukaisesti. Liiton ottelut ovat ensisijaisia.

4. Erotuomari saa liitolle tai piirille ilmoitettuaan toimia erotuomarina muussa kuin liiton, piirin tai seuran järjestämässä ottelussa tai piirin tai liiton hyväksymässä turnauksessa. Liitto tai piiri voi kuitenkin kieltää kyseisen toiminnan.

5. Kaikissa virallisissa otteluissa on erotuomareina ja avustavina erotuomareina käytettävä liiton tai piirin hyväksymiä erotuomareita tai pelinohjaajia.

Kilpailun järjestäjä määrää pääsääntöisesti otteluihin erotuomarit ja avustavat erotuomarit ja vastaa siitä, että tehtäviin määrätyt eivät ole ottelevien seurojen jäseniä tai muutoin esteellisiä, sekä päättää kilpailumääräyksissään käytetäänkö kyseisen sarjan otteluissa avustavia erotuomareita. Jos otteluun asetettu erotuomari on tässä momentissa ilmoitetulla tavalla esteellinen, on hänen välittömästi ilmoitettava siitä kilpailun järjestäjälle. Kilpailun järjestäjä voi myöntää poikkeuksia tästä momentista.

6. Erotuomarin on saavuttava riittävän ajoissa ottelupaikalle kilpailun järjestäjän antamien ohjeiden mukaisesti tarkastustoimenpiteitä varten. Mikäli erotuomari ei ottelun alkamishetkellä ole paikalla, on erotuomariksi valittava pätevin saatavissa oleva erotuomari. Ellei ketään erotuomaria ole paikalla, tulee otteluun osallistuvien joukkueiden valita erotuomariksi sopivaksi katsomansa henkilö, jonka valinnasta ei voida tehdä vastalausetta.

7. Erotuomarin on ilmoitettava ottelun tulostiedot kilpailun järjestäjän ohjeiden ja määräysten mukaan.

8. Kotijoukkueen on tehtävä ilmoitus erotuomarin poisjäämisestä kilpailun järjestäjälle.

9. Tehtävänsä laiminlyönyttä erotuomaria voidaan rangaista liiton rangaistusmääräysten mukaisesti.

10. Nämä määräykset koskevat soveltuvin osin myös avustavia erotuomareita ja neljättä erotuomaria.

8 luku

Pelioikeudeton pelaaja, vastalauseet, välimiesmenettely siirtokorvausasioissa ja rankaisuoikeus

24 § Pelioikeudeton pelaaja

1. Pelaaja on pelioikeudeton, jos:

 • hän on pelikiellossa, toimitsijakiellossa tai kilpailun järjestäjä on todennut hänet pelioikeudettomaksi tai;
 • häneltä puuttuu edustusoikeus seurassa tai pelioikeus ottelussa eikä hän voi edustaa toista seuraa farmisopimus-, yhteistyöseura- tai yhteisjoukkuemääräysten nojalla tai;
 • häntä ei ole merkitty ottelun pelaajaluetteloon tai;
 • hänellä ei ole pelipassia tai;
 •  hänellä ei ole entisen seuran tai kilpailun järjestäjän antamaa pelilupaa tai;
 • hänelle on näiden määräysten 13 §:n 11 momentin tai 21 §:n 3 momentin nojalla myönnetty pelilupa, joka on perustunut virheellisiin tietoihin, eikä pelaajan uusi seura ole toiminut asiassa vilpittömässä mielessä.
 • seura on rikkonut Kilpailumääräysten 16 tai 22 §:iä. Tällöin katsotaan, että vähintään yksi pelaajista on pelioikeudeton.

Myös pelaaja, jolla ei ole vaadittavaa vakuutusturvaa voidaan katsoa pelioikeudettomaksi.

2. Jos joukkue on peluuttanut pelioikeudetonta pelaajaa tai rikkonut näiden määräysten 16 tai 22 §:iä, on joukkue kilpailun järjestäjän päätöksellä tuomittava hävinneeksi. Jos rikkomukseen syyllistynyt joukkue on hävinnyt ottelun vähintään kolmella maalilla, jää saavutettu tulos voimaan. Muussa tapauksessa määrätään tulokseksi häviö 3 - 0.

3. Mikäli molemmat joukkueet ovat peluuttaneet keskinäisessä ottelussaan pelioikeudetonta pelaajaa tai pelaajia tai rikkoneet näiden määräysten 16 tai 22 §:iä, jää ottelun tulos voimaan ja rikkomukset käsitellään kurinpitomenettelyssä rangaistusmääräysten mukaisesti.

4. Kilpailun järjestäjän on annettava 2 momentissa mainittu päätös asiasta kahden viikon kuluessa ottelun pelaamisesta tai vastalauseen jättämisestä. Tästä päätöksestä voi valittaa 7 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista liiton kilpailuissa liiton vastalauselautakunnalle ja piirin kilpailussa piirihallitukselle tai sen määräämälle elimelle.  Menettelyssä sovelletaan soveltuvin osin 25 §:n määräyksiä.

25 § Vastalauseet

1. Kilpailumääräysten tai muita kilpailutoimintaa koskevien määräysten rikkomuksista voi samaan kilpailuun samassa lohkossa osallistuva seura tehdä vastalauseen. Liiton pääsihteerin tai hänen määräämänsä henkilön vähintään kolme vuorokautta ennen ottelua tekemistä kirjallisista tulkintapäätöksistä ei voi tehdä vastalausetta.

2. Vastalause on lähetettävä kirjallisesti kahden vuorokauden kuluessa ottelusta kilpailun järjestäjälle. Jos vastalause koskee pelaajan pelioikeutta, se on lähetettävä seitsemän päivän kuluessa ottelusta. Vastalause on tarkoin perusteltava ja siihen tulee liittää kuitti kilpailun järjestäjän määräämän vastalausemaksun maksamisesta. Vastalausetta ei oteta tutkittavaksi, jos vastalausemaksua ei ole maksettu ajoissa tai jos vastalausetta ei ole riittävästi perusteltu.

Maksu palautetaan, jos vastalause hyväksytään.

3. Sille, jota vastalause koskee, on varattava riittävä aika vastineen antamiseen.

4. Vastalause ja vastine voidaan toimittaa myös faksin tai sähköpostin välityksellä.

5. Vastalauseita pelikentän tai sen varusteiden johdosta ei tutkita, ellei erotuomarille ole tehty niistä ilmoitusta ennen ottelun alkua.

Erotuomarin ottelua koskevat päätökset ovat jalkapallosääntöjen 5 §:n mukaan lopullisia. Tällaisia päätöksiä vastaan tehdyt vastalauseet eivät pääsääntöisesti voi johtaa uusintaotteluun. Kilpailun järjestäjä voi kuitenkin määrätä uusintaottelun, mikäli erotuomari on tehnyt sääntöjen vastaisen ratkaisun.

6. Vastalause on käsiteltävä kahden viikon kuluessa sen saapumisesta liiton kilpailujen osalta liiton toimistossa ja piirin kilpailujen osalta piirihallituksessa tai sen asettamassa elimessä. Vastalausetta koskevaan päätökseen tyytymätön samaan kilpailuun samassa lohkossa osallistuva seura voi valittaa päätöksestä seitsemän vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista liiton vastalauselautakuntaan tai piirihallitukseen. Valitukseen tulee liittää kuitti liiton tai piirin määräämän valitusmaksun maksamisesta. Maksu palautetaan, jos valitus hyväksytään.

7. Liiton kilpailuissa vastalauselautakunnan ja piirin kilpailuissa piirihallituksen vastalauseesta antama päätös on lopullinen.

26 § VÄLIMIESMENETTELY

1. Välimiesmenettelyä voidaan käyttää siirtokorvauksen tason määrittämiseksi.

Välimiesmenettelyn käynnistämiseen vaaditaan luovuttavan ja vastaanottavan seuran sekä pelaajan suostumus.

Välimiesmenettely on käynnistettävä viimeistään 90 vuorokauden kuluessa pelaajan rekisteröinnistä uuteen seuraan. Sen jälkeen ei siirtokorvausta liiton välimiesmenettelyssä voida määrätä.

2. Välimiesmenettelyssä sovittelijana toimii välimies. Välimiehen tehtävästä ei makseta palkkiota.

Saatuaan sovintomenettelyn käynnistämistä koskevan pyynnön, liiton pääsihteeri tai hänen määräämänsä henkilö pyytää viivytyksettä kummaltakin seuralta esityksen välimieheksi. Esitys on tehtävä viikon aikana.

Mikäli seurat esittävät välimieheksi samaa henkilöä, määrää liitto hänet tehtävään. Muussa tapauksessa määrää välimiehen liiton pääsihteeri.

Määräyksen saatuaan välimiehen on heti käynnistettävä sovintomenettely ja saatettava se päätökseen mahdollisimman pian, viimeistään 30 vuorokauden kuluessa tehtävän saatuaan. Välimiehen tulee varata myös ao. pelaajalle tilaisuus tulla kuulluksi.

Välimiehen päätös siirtokorvauksen määrästä ja sen maksamisesta on molempia osapuolia sitova. Jos välimiehen päätöstä ei noudateta 14 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta, voidaan asia saattaa liiton kurinpitovaliokunnan käsittelyyn.

Välimiesmenettelyn kustannukset jaetaan tasan seurojen kesken.

3. Määritettäessä pelaajan siirtokorvausta otetaan huomioon erityisesti seuraavat neljä tekijää:

– pelaajan ikä;
– pelaajan asema (amatööri tai ammattilainen);
– vanhan seuran kustannukset pelaajasta ja
– siirtokorvausten yleinen taso.

4. Siirtokorvauksen määrittelyssä noudatetaan ohjeellisesti myös FIFA:n ja UEFA:n antamia ohjeita ja määräyksiä.

5. Jos siirtokorvauskiistan osapuolina ovat vain piirin kilpailuissa pelaavat, saman piirin jäsenseurat, piirihallitus määrää välimiehen. Piiri voi antaa omia välimiesmenettelyä koskevia määräyksiä sellaiseen välimiesmenettelyyn, jossa piirihallitus määrää välimiehen.

27 § Rankaisuoikeus

1. Liiton rangaistusmääräyksissä mainituissa rikkomuksissa rankaisuvaltaa käyttävät elimet ovat liiton järjestämissä kilpailuissa, mukaan lukien liiga, liiton liittovaltuuston asettama Kurinpitovaliokunta sekä piirien järjestämissä kilpailuissa piirihallitus tai sen asettama elin.

Jos näitä määräyksiä tai liittohallituksen vahvistamia erillismääräyksiä rikotaan, voidaan asiaa saattaa kurinpitovaliokunnan käsittelyyn.

2. Liiton pääsihteeri tai nimeämänsä henkilö käyttää kuitenkin liiton järjestämissä kilpailuissa rankaisuvaltaa liiton rangaistusmääräyksissä mainituissa tapauksissa. Piirit voivat omissa määräyksissään nimetä henkilön, joka käyttää edellä mainittua rankaisuvaltaa piirin järjestämissä kilpailuissa.

9 luku

Kilpailutoimintaa koskevat erillismääräykset

28 § Jalkapalloliiga

1. Liitto ja Jalkapalloliiga ry voivat yhdessä sopia ylimmän kansallisen jalkapallosarjan ja muiden kilpailujen järjestämisestä. Näissä kilpailuissa noudatetaan soveltuvin osin näitä kilpailumääräyksiä tai liittohallituksen hyväksymiä kyseisiä kilpailuja koskevia erillismääräyksiä.

2. Jalkapalloliigalla voi lisäksi olla omia, sitä koskevia sitovia määräyksiä, jotka eivät saa olla ristiriidassa näiden kilpailumääräysten kanssa.

29 § Taloudelliset määräykset

Liiton sarjamuotoisiin kilpailuihin osallistuvia seuroja sitovat liittohallituksen hyväksymät taloudelliset määräykset liiton sarjoihin osallistuville seuroille. Piirihallitus voi asettaa vastaavia määräyksiä piirin kilpailuihin osallistuville seuroille.

30 § FARMISOPIMUSSÄÄNNÖT

Pelaajien siirtymistä farmisopimuksen osapuolten välillä, joista vähintään toinen osallistuu liiton aikuisten kilpailuun, säätelee liittohallituksen hyväksymät farmisopimussäännöt.

Farmisopimussäännöt, jotka mahdollistavat pelaajien siirtymisen kahden saman piirin eri aikuisten sarjatasolle osallistuvan seuran välillä, vahvistaa ko. piirin piirihallitus.

31 § Yhteistyöseuramääräykset ja yhteisjoukkuemääräykset      

Nuorten pelaajien siirtymistä säännellään liittohallituksen hyväksymissä yhteistyöseuramääräyksissä ja yhteisjoukkuemääräyksissä.

32 § Nuorten kilpailuja koskevat erillismääräykset  

33 § Cup-kilpailuiden erillismääräykset

34 § Futsalin kilpailumääräykset

Futsaltoiminnassa sovelletaan ensisijaisesti liittohallituksen hyväksymiä futsalin kilpailumääräyksiä.

35 § Kaikki Pelaa- säännöt

Lasten ja nuorten kilpailutoiminnassa sovelletaan liittohallituksen hyväksymiä Kaikki Pelaa-sääntöjä.

36 § Varoituksia ja kentältäpoistoja koskevat määräykset 

Varoitusten ja kentältäpoistojen vaikutuksesta pelaajan pelioikeuteen säädetään liittohallituksen hyväksymissä Varoitukset ja kentältäpoistot määräyksissä.

37 § Edustajamääräykset

Edustajien toiminnasta säädetään liittohallituksen hyväksymissä edustajamääräyksissä.

10 luku

Erityisiä määräyksiä

38 § Sääntöjen julkaiseminen

Kilpailutoimintaa koskevat liittohallituksen vahvistamat määräykset julkaistaan liiton internet sivuilla.  Liiton internet sivuilla julkaistavat versiot ovat virallisia.

39 § Valvonta

1. Liiton ja piirien toimistojen tulee valvoa näiden kilpailumääräysten ja niiden perusteella annettujen määräysten noudattamista ja käynnistää tarvittaessa kurinpitomenettely tai muuttaa ottelun lopputulos tai määrätä kilpailun järjestäjän määräämä maksu toimenpiteestä tai laiminlyönnistä. Valvonnan pitää kohdella kaikkia yhdenvertaisesti.

40 § Määräajat

1. Mikäli näissä määräyksissä tai kilpailutoimintaa koskevissa erillismääräyksissä mainitun, vastalausemaksun, farmisopimuksen rekisteröintimaksun, valitusmaksun, hakemuksen toimittamispäivä, kansainvälisen siirron pelilupapyynnön tai muun määräaikaan sidotun toimenpiteen määräpäivä on lauantai, sunnuntai tai muu pyhäpäivä, saa maksun tai toimenpiteen suorittaa seuraavana arkipäivänä. Edustusoikeuden rekisteröintimaksu on maksettava kuitenkin aina ennen kuin pelaaja pelaa virallisen ottelun.

2. Jos näissä määräyksissä on säädetty määräaika päivinä nimetyn päivän jälkeen, jonka kuluessa jokin toimenpide aikaisintaan voidaan tehdä tai on viimeistään tehtävä, niin määräaikaa laskettaessa ei nimettyä päivää lueta määräaikaan.

41 § Muuta

Sellaisista kilpailutoimintaan liittyvistä asioista, joista ei ole mainittu näissä määräyksissä, päättää liiton kilpailujen osalta liittohallitus tai sen määräämä elin ja piirin kilpailuissa piirihallitus tai sen määräämä elin.

 

TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2019

Kapitel 1

Allmänt

1 § Tillämpningsområden

1. Finlands Bollförbunds (nedan kallat förbundet) förbundsstyrelses årligen beslutade tävlingsbestämmelser innehåller allmänna regler och bestämmelser som gäller vid fotbollens tävlingsverksamhet.

2. Alla medlemssammanslutningar som deltar i tävlingsverksamheten, samt deras medlemmar och funktionärer, samt de personer och samfund som skriftligen eller på annat av tävlingsarrangören skilt bestämt sätt förbundit sig att, följa nedan nämnda regler eller har löst förbundets spel, hobby- eller kvarterspass samt de personer som varit skrivna i matchprotokollet eller som spelat eller varit avbytare eller fungerat som lagfunktionärer i officiell match lyder under förbundets regler, dessa tävlingsbestämmelser, förbundets straffbestämmelser och övriga av förbundsstyrelsen eller av den befullmäktigade organs givna bestämmelser och beslut.

3. Internationella Fotbollsförbundet (FIFA), Europeiska Fotbollsförbundet (UEFA) och förbundet kan besluta om särskilda bestämmelser gällande tävlingar.

4. Förbundsstyrelsen eller av den utsett organ kan göra tidsbundna förändringar i dessa tävlingsregler även under spelsäsongen.

2 § Etiska grundprinciper

1. FAIR PLAY-principen poängteras i all tävlingsverksamhet. De som deltar i tävling skall alltid idrottsligt sträva efter bästa slutresultat.

2. I förbundets tävlingsverksamhet följs alltid de för tillfället ikraftvarande antidopingregelverk, som fastställts av Finlands Antidopingkommitté ADF rf (Finlands antidopingregelverk) och FIFA:s antidopingregelverk och bestämmelser. Spelare och stödpersoner som deltar i förbundets eller distriktets tävlingsverksamhet, är skyldiga att bekanta sig och följa de ikraftvarande antidopingregelverken.

Alla spelare som deltar i den officiella tävlingsverksamheten omfattas av dopingkontroll vid och utanför tävling.

Dopingförseelser och på dessa utmätta påföljder är bestämda i de ovannämnda antidopingregelverken och i förbundets straffbestämmelser.

3. Fotbollsfunktionärer får inte själva eller via ombud ingå vadhållning eller på annat sätt delta eller påverka vadhållning gällande tävlingar på egna serienivån, farmlagets serienivå eller samarbetsföreningens serienivå.

Som fotbollsfunktionärer räknas föreningens spelare, tränare, lagledare, personer som tillhör föreningsledningen, föreningens sjukvårdspersonal, övriga personer som har ett nära samröre med laget samt domarna.

En person är jävig som fotbollsfunktionär om han/hon

 • -    har arbetsuppgifter inom ett spelbolag där han/hon kan inverka på val av spelobjekt, uträknande av odds eller annat som har med objektens beslut att göra
 • -    har arbetsuppgifter där arbetsuppgifterna och funktionärsrollen kan skapa intressekonflikter
 • -    fungerar i nära samarbete med grupp som idkar vadhållning

Fotbollsfunktionärer är skyldiga att meddela förbundets tävlingsenhet om sin jävighet.

Om fotbollsfunktionärernas jävighet beslutes alltid enskilt. För domarnas del gör beslutet av förbundets domarkommitté och för andra fotbollsfunktionärer av förbundets arbetsgrupp för tävling. Ovan nämnda organ kan vid behov be förbundets förvaltning-, lag- och regelgrupp att ge ett utlåtande om otbollsfunktionärens jävighet. Förbundsstyrelsen kan om den vill behandla jävighetsärendet.

Domarkommitténs, arbetsgruppen för tävling eller förbundsstyrelsens beslut om jävighet för fotbollsfunktionärer kan överklagas till Idrottens Rättsskyddsnämnd.

Om inte beslutet om jävighet efterföljs leder detta till disciplinförfarande.

4. Förening som deltar i tävlingsverksamhet bör ordna sin ekonomiadministration i enlighet med stadgar och rekommendationer. Föreningar som deltar i tävlingsverksamheten förbinds dessutom av tävlingsarrangörens fastställda ekonomiska bestämmelser samt eventuella licensbestämmelser för berörda serienivå.

Även i de tävlingar var ingen förenings licens krävs, kan föreningens lag uteslutas ur pågående säsongs tävlingsverksamhet efter beslut av tävlingsarrangören om föreningen har för berörda lag obetalda förfallna obestridliga betalningar till förbundet eller distriktet som berör föregående eller tidigare spelsäsonger. I samband med beslutet besluter tävlingsarrangören på vilken serienivå laget kan delta följande säsong ifall de förfallna betalningarna är betalda.

I samtliga tävlingar som lyder under förbundet eller distrikten, kan laget/lagen bestraffas med poängförluster, ifall föreningen har förfallna obetalda fakturor till förbundet eller distriktet som hänför sig till förfluten eller pågående säsong gällande laget i fråga. Ett beslut om eventuell poängförlust kan göras, beroende på ansvarig administration, antingen av förbundsstyrelsen eller styrelsen för distriktet.

Poängavdragstabell
• skuld 1-2.000 -> poängavdrag 3
• skuld 2.000,01- 5.000 -> poängavdrag 4
• skuld 5.000,01–10.000 -> poängavdrag 5
• skuld 10.000,01–20.000 -> poängavdrag 6
• skuld över 20.000 -> poängavdrag 7

Skuldkontroll gör före säsongstarten och en gång under säsongen, dvs. 30.6. Poängavdragen görs båda gångerna efter samma tabell.

Om föreningen har år 2019 betalningar till förbundet/distrikten, som härrör sig från 2016 eller tidigare så är poängavdraget minst det dubbla eller t.o.m. uteslutning ur serien.

5. Föreningar får inte i tävlingsverksamheten och till den hörande verksamhet använda reklam som strider mot lagen eller god sed.

6. Personer och sammanslutningar som deltar i tävlingsverksamheten skall följa uppgjorda avtal.

7. Det är förbjudet att erbjuda förmån till förening som deltar i samma tävling eller till fotbollsfunktionär eller annan sådan part, så att det kan vara till fördel för erbjudaren.

8. Fotbollsfunktionärer har omedelbar rapporteringsskyldighet till förbundet gällande sådana förslag, var pengar eller andra förmåner erbjuds, eller på annat sätt, i syfte att inverka på matchens slutresultat eller matchhändelser.

9. Fotbollsfunktionärer får inte vidarebefordra uppgifter gällande föreningen till utomstående part, om uppgifterna inte är allmänheten tillgänglig eller det inte är meningen att dessa skall vara allmänheten tillgängliga och om uppgifterna har inverkan på vadslagning.

3 § Definitioner

I dessa bestämmelser använda termer betyder följande:

a) Senior spelare:
Alla övriga förutom ungdomsspelare.

b) Amatör:
Spelare, som inte är enligt dessa definitioner professionell eller amatör under kontrakt (se punkterna c och u).

c) Professionell:
Spelare, som under berörda år fyller minst 15 år, vilken får eller kommer att få under spelsäsongen för sitt fotbollsspelande skattepliktig inkomst över 2000 euro, och som spelar i lag i herrarnas tre högsta serier eller i de två högsta för damer. Som skattepliktig inkomst räknas inte i denna punkt olika bonusar och andra motsvarande betalningar som klarnar i framtiden.

d) Representationsrätt:
- Spelarens rätt att representera en viss förening i en officiell match med förutsättning att spelaren har spelrätt
- Förenings rätt att ställa villkor på spelarens spelrätt i en annan förening.

e) Representationsuppdrag:
Att delta som inbjuden spelare i förbundets landslags, regionslags eller distriktslagets match, träningsläger eller annan jämförbar händelse.

f) Oldboys-åldersklasserna:
Till oldboys-åldersklasserna för herrar hör spelare som under spelsäsongen fyller minst 35 år och för damer de spelare som under spelsäsongen fyller minst 30 år.

g) Tävlingens arrangör:
I förbundets tävling är tävlingens arrangör förbundsstyrelsen eller av denna utsedd organ. I distriktets tävling är tävlingens arrangör distriktsstyrelsen eller av denna utsedd organ.

h) Licensadministration:
Organ som beslutar om beviljande eller borttagande av föreningslicensen.

i) Ungdomsspelare:
Till ungdomsspelare räknas spelare som fyller högst 20 år under spelsäsongen.

j) Spelarens deltagande:
Spelaren anses ha deltagit i matchen om spelaren har spelat en del av den. I matcher där det används byten fram och tillbaka anses alla som är upptagna på matchprotokollet ha spelat i matchen.

k) Spelarstatus:
Det finns tre olika spelarstatus: Professionell, amatör under kontrakt och amatör. Hur dessa definieras finns i denna paragraf. Spelarstatusen har betydelse t.ex. vid bestämmande av representationsrättens registreringsavgift.

l) Spelsäsong:
Kalenderår.

m) Spelförbud:
Hinder för spelaren för att delta i en officiell match med stöd enligt straffbestämmelserna bestämda disciplinåtgärd eller enligt bestämmelserna för varningar och utvisningar.

n) Speltillstånd:
Tillstånd av spelarens tidigare förening eller av tävlingsarrangören att delta i en officiell match.

o) Spelrätt:
Spelarens rätt att delta i en officiell match för en bestämd förenings bestämda lag.

Om en spelare saknar spelrätt, är spelaren inte spelduglig.

p) Spel, kvarters- och hobbypass:
Spelpass= Förbundets årligen fastställda avgiftsbelagd tävlingslicens, vilken berättigar till spel i officiella matcher.
Hobbypass= Förbundets årligen fastställda avgiftsbelagd hobbylicens för vuxna, vilken berättigar till spel i annat än i officiella matcher.
Kvarterspass= Förbundets årligen fastställda avgiftsbelagd hobbylicens för unga, vilken berättigar till spel i annat än i officiella matcher.

q) Spelpassäsong:
Spelpasset är i kraft en spelpassäsong, vilken är som längst tiden mellan 1.1. - 31.12.

r) Registrering:
Bokföring av spelares representationsrätt till den nya föreningen genom att betala representationsrättens registreringsavgift.

s) Förenings licens:
Krav som föreningen skall uppfylla för att kunna delta i en viss tävling.

t) Övergångsersättning:
Ersättning betalad av förening till annan förening för spelares spelrätt.

u) Amatör under kontrakt:
Spelare, vilken får under spelsäsongen för sitt fotbollsspelande skattepliktig inkomst högst 2000 euro, men som skall ha spelarkontrakt enligt dessa bestämmelsers 9 §:s punkt 1, och som spelar i lag i herrarnas tre högsta serier eller i de två högsta för damer. Som skattepliktig inkomst räknas inte i denna punkt olika bonusar och andra motsvarande betalningar som klarnar i framtiden.

v) I Finland fostrad spelare (FF-Spelare):
Spelare som varit registrerad i finländsk förening i sammanlagt minst tre år som 12 – 21 åring.

w) Funktionärsförbud:
Person i funktionärsförbud får inte delta i uppdrag i officiella matcher, hit hör även att spela match.

x) Försäkringsskydd:
I följande fall skall spelaren ha försäkringsskydd som täcker fotbollens tränings- och tävlingsverksamhet:

- alla ungdomsspelare
- spelare i Tipsligan, Damernas Liga, herrarnas och damernas Ettan och Tvåan
- om spelaren lyder under i lagen fastställt olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (24.4.2009/276)

För andra vuxna spelare än ovan nämnda är försäkringen frivillig, men rekommenderbar.

y) Fri övergångstid:
Tid, när den tidigare föreningen inte kan begränsa en spelare som är utan kontrakt att ändra sin representationsrätt eller spelrätt från en förening till en annan.

z) Officiell tävling:
En av förbundet eller distriktet arrangerad tävling, som då man besluter om tävlingsform, förklaras officiell, eller tävling arrangerad med förbundets eller distriktets lov, som vid beviljandet av tillstånd förklaras officiell tävling.

ä) Officiell match:
Match spelad i officiell tävling i Finland eller utomlands.

Kapitel 2

Bestämmelser gällande tävlingsverksamheten

4 § Fotbollsregler

1. Förbundet övervakar i egenskap av högsta organ att man i vårt land följer de fotbollsregler (Laws of the game) och beslut som fastställts av FIFA och dess underlydande Internationella Rådet (IB) samt de direktiv förbundet ger.

2. I officiella tävlingar får avvikelser från FIFA:s och IB:s godkända fotbollsregler och beslut samt från förbundets direktiv göras endast med lov av förbundet.

3. I barn och ungdoms tävlingsverksamhet iakttas av förbundsstyrelsen godkända "All Stars-program" och dess regler.

5 § Tävlingar, matcher och turneringar

1. Förbundsstyrelsen eller av denna utsett organ fastställer tävlingsformen för förbundets officiella tävling och distriktsstyrelsen eller av denna utsett organ fastställer tävlingsformen för distriktets officiella tävling. Tävlingens arrangör fastställer även övriga bestämmelser gällande tävlingen, avgifter som hör till tävlingsverksamheten samt avgifter för brott mot tävlingsbestämmelserna och avgifter för byte av spelpass.

2. Förbundsstyrelsen kan bestämma om tävlingssättet för distriktens tävlingar för den delen då det berör avancemang till förbundets tävling.

3. Förbundet eller distriktet kan komma överens med förening eller med sammanslutning bestående av förbundets medlemsföreningar om arrangerandet av tävling. Om förening deltar i spelverksamhet eller tävlingsverksamhet i serieform riktad till unga spelare eller vuxna, ordnad av annan förening, skall föreningen om distriktet så kräver, även delta i distriktets tävlingsverksamhet för berörda åldersklass för unga eller vuxna. Ifrågavarande regel gäller även föreningen som ordnar serien, om det deltar lag från andra föreningar i serien.

4. Förening eller annan sammanslutning kan arrangera med det egna förbundets eller händelseplatsens distrikts tillstånd nationella matcher samt turneringar. Villkor för att tillståndet godkänns är att tävlingens arrangör och i denna deltagande förbinder sig skriftligen, eller genom att lösa förbundets spelpass, till förbundets och distriktets regler och bestämmelser.

5. För anordnande av tävling med FM-status skall man ha förbundsstyrelsens godkännande.

6. En förening, som önskar spela match mot ett lag som hör till ett annat FIFA underlydande förbund, skall i enlighet med FIFA:s bestämmelser göra en anmälan om detta till förbundet. Förbundet kan förbjuda föreningen att delta i matchen.

Förening, som arrangerar en internationell turnering eller deltar i en sådan, bör följa de regler FIFA utformat för dessa.

7. Förbundet eller distriktet har rätt att förbjuda arrangemang av match eller turnering. Om distriktet förbjuder arrangemanget kan den som ansökt om tillstånd inom en vecka efter det att beslutet blivit känt, besvära sig hos förbundet.

8. Matcher som enbart skall tillgodose en enskilds intressen är tillåtna endast med förbundets tillstånd.

6 § Lagverksamhetsbestämmelser

Serieplats

1. Tävlingens arrangör bestämmer om serieplatser i tävlingar, om seriernas kompletteringsförfarande och om överflyttning av serieplatser.

Tävlingsarrangören beslutar om namn som föreningarna använder i tävlingsverksamheten är acceptabla. Vid godkännande av namn skall bl.a. det beaktas, att namnet inte kan förväxlas med namn, förkortning eller motsvarande med förening som gått i konkurs de senast fem åren.

2. Om följden av bestraffningen har varit enligt straffbestämmelserna 3 paragraf 1 moments I- stycke, har föreningen rätt att då påföljden har löpt ut ansöka om serieplats två nivåer lägre ner än varifrån föreningen uteslöts. Föreningen skall göra en ansökan till tävlingens arrangör senast 31.10. om man vill ha berörda serieplats.

3. Om det har bestämts en serielicens för serienivån, så skall kraven för berörda serielicens uppfyllas för att man skall få serieplatsen.

Förbundsstyrelsen bekräftar nationella UEFA:s föreningslicensbestämmelser, med vilka föreningen kan delta i UEFA:s föreningslagstävlingar.

Kompletteringsförfarande

4. Förbundsstyrelsen eller av den utsett organ beslutar årligen om seriernas kompletteringsförfarande i förbundets serier, genom vilken serieplatsen efter att en förening har givit upp platsen kan kompletteras på basis av idrottsliga framgångar. Komplettering efter 1.3.2018 kan göras endast om det föreligger synnerliga skäl. I distriktets tävling är det distriktsstyrelsen eller av den utsett organ som beslutar om kompletteringsförfarandet.

Överflyttning av serieplats

5. Förbundsstyrelsen kan fatta beslut om överflyttning av serieplats i förbundets tävling för seniorer om föreningen går i konkurs eller ger upp eller om föreningen av andra orsaker tvingas ge upp sin serieplats. Arbetsgruppen för tävling kan fatta beslut om överflyttning av serieplats i förbundets tävling för juniorer. Distrikten kan uppgöra egna bestämmelser angående egna serier.

Ansökan om överflyttning av serieplatsen skall vara förbundet tillhanda senast 30.11. Förbundsstyrelsen, och arbetsgruppen för tävling för juniorseriernas del, kan av vägande skäl bevilja förlängning av denna bestämda tid.

Serieplatsen kan överflyttas till förbundets medlemsförening, vilken har möjligheten att bedriva tävlingsverksamhet på berörda serienivå. Serieplatsen kan inte överflyttas till en sådan serienivå, var den överlåtande föreningen redan har en serieplats.

Den förening som har överlåtit serieplatsen kan inte på tre år spela på den nivån eller på en högre serienivå varifrån den överlät serieplatsen.

Den nya innehavaren av serieplatsen kan inte överlåta serieplatsen, som man fått vid överflyttningen, till annan förening under fem års tid. Om den nya innehavaren av serieplatsen har haft en serieplats eller flera serieplatser under föregående säsong på en lägre nivå än vilken man nu fått, blir denna serieplats, eller den högsta om det gäller flera serieplatser, inte kvar om det inte finns särskilda av tävlingsarrangören godkända skäl.

Spelarövergångar som skett i samband med överflyttningen av serieplatsen, till föreningen som fått serieplatsen, kan inte återflytta till den förening som överlät serieplatsen under den säsong som överflyttningen av serieplatsen gällde.

Förbundsstyrelsen och tävlingsutskottet skall beakta i sitt beslut bl.a. hemorten för medlemsföreningen som ansökt om serieplatsen, spelarnas status i den tidigare föreningen som hade serieplatsen, bokföring, skötsel av lagstadgade avgifter och personer som har beslutanderätt i den förening som ansöker om serieplatsen och i den tidigare innehavaren av serieplatsen samt andra motsvarande faktorer. Före beslutet tas skall berörda distrikt höras.

Om det gäller överflyttning av serieplatsen pga. konkurs, så skall vid beslut beaktas de faktorer i sin helhet som ledde till konkursen eller som kommit fram i konkursen. Överflyttning av serieplatsen kan inte godkännas utan vägande skäl, om serieplatsen redan tidigare har överflyttats pga. konkurs till förening eller bolag som senare gjort konkurs

6. Den nya innehavaren av serieplatsen skall ge en skriftlig garanti på att den står eller kommer att stå för betalning av de obestridliga skulder den tidigare fotbollsorganisationen orsakat och sådana skulder som är bestridliga och vilkas beslut om laga kraft fås efter att serieplatsen överflyttats.

Vid ansökan om serieplatsen skall ges en förklaring, specificering av storleken och kvaliteten, av skulderna och förpliktelserna samt möjliga besvär som andra har kännedom om. Denna skall vara underskriven av en CGR – eller GRM-revisor och av den som ansöker om serieplatsen. Dessutom skall ansökaren av serieplatsen utforma en betalningsplan för skulderna.

Häri ingår som utgifter exempelvis spelarnas, tränarnas och servicepersonalens löner och arvoden, verksamhetspersonalens löner och arvoden, till löner och arvoden tillhörande lagstadgade avgifter så som skatter, domarkostnader, pensionsavgifter, socialskyddsavgifter och försäkringsavgifter, lönegarantiskulder, utrustnings-, läkar-, tränings-, planhyra- och resekostnader, utgifter i samband med spelaranskaffningar samt skulder till förbund och distrikt oberoende av vilken organisation (t.ex. stödorganisation) som i första hand haft ansvar för utgifterna.

Serieplatsens nya innehavare behöver inte betala den tidigare organisationens sådana skulder,

a) som hör till det egna kapitalets villkorliga rater eller till dessa jämförbara;
b) vilka inte var i kännedom för ansökaren vid överflyttning av serieplatsen och av vilka skulder som inte har anmälts till förbundet inom en månad från den dagen då beslutet gavs om överflyttning av serieplatsen.

7. Angående förbundets ungdomsserier kan förbundsstyrelsen eller förbundets arbetsgrupp för tävling överflytta serieplatsen, om serieplatsens nya innehavare ger en förbindelse att sköta skulderna i 6 mom. 3 stycke och presentera en tillförlitlig utredning om dessa skulders storlek och betalningstidtabell.

Serieplatsens nya innehavare behöver då inte svara för nämnda skulder i 6 mom. 4 styckets punkter a) och b).

Walk over mitt i säsongen i förbundets tävling

8. Om föreningen ger upp serieplatsen i förbundets tävling som är i serieform efter den 15.2, kan föreningens lag spela på samma serienivå först efter fem år. Om föreningen ger upp serieplatsen efter anmälan och före 15.2., kan föreningens lag spela på samma serienivå först efter två år.

9. Ifall anmälan om att ge upp serieplats i förbundets ungdomstävlingar görs en månad eller kortare tid före serien startar eller under pågående säsong, så är det förbundets tävlingsarbetsgrupp för tävling som beslutar om följder för förening som ger upp serieplatsen. Föreningens lag kan t.ex. stängas av från berörda åldersklass berörda serienivå för högst tre år..

Flyttning av förening för spel på en lägre serienivå

10. Förening kan efter dennes ansökan flyttas att spela på av denna önskad lägre serienivå, om detta kan motiveras med orsaker som berör föreningens ekonomi, konkurrenskraft eller andra med dessa jämförbara orsaker och om det på den lägre nivån finns en ledig serieplats. Till flyttning av serieplatsen får inte höra sådana omständigheter att det finns anledning att misstänka köp, försäljning eller annan jämförbar osakligt arrangemang av berörda serieplats. Ansökan skall göras årligen före sista november som är före spelsäsongen. Tävlingens arrangör kan av vägande skäl bevilja förlängning av dessa bestämda tider.

Överflyttning av tävlingsverksamheten till aktiebolag i förbundets tävling

11. Förening som deltar i förbundets tävling kan med lov av förbundsstyrelsen överflytta förvaltningen av sin tävlingsverksamhet till i Finland registrerat aktiebolag. Överflyttningen skall ske på ett av förbundsstyrelsen godkänt avtal och förutsättningen att flyttningen kan godkännas, är att aktiebolaget kan uppvisa för förbundet en tillräcklig förklaring av dess ekonomiska läge. Ansökan om överflyttning av förvaltningen skall göras till förbundsstyrelsen senast 15.1. varvid aktiebolaget skall vara upptaget i handelsregistret. Trots överflyttningen är det föreningen i enlighet med villkoren i överflyttningsavtalet som har serieplatsen och spelarnas representationsrätt.

Då avtalet upphör pga. uppsägning, hävande, avtalsperioden gått ut eller av annan orsak kan administrerandet av serieplatsen flyttas, efter beslut av förbundsstyrelsen, tillbaka förening om denna tar över ansvaret för bolagets ekonomiska ansvar hänförliga till tävlings- och annan idrottsverksamhet.

Överflytta förvaltningen av tävlingsverksamhet till aktiebolag kan inte göras annat än i förbundets serier för vuxna.

Förening i konkurs och företagssanering

12. Om en förening eller bolag till vilket föreningen har överflyttat förvaltningen av tävlingsverksamheten, har satts i konkurs, kan konkursboet besluta om fortsatt tävlingsverksamhet till spelsäsongens slut. Fortsättning av tävlingsverksamheten förutsätter dock ett godkännande av förbundsstyrelsen eller av licensadministration inom dess beslutsbefogenheter eller tävlingsarrangörens godkännande i de serier var föreningslicenssystem saknas.

Då förening har satts i konkurs, kan spelare med arbetsförhållande säga upp sina spelarkontrakt genom att bestämmelserna i arbetsavtalslagen efterföljs.

Om konkursförvaltningen beslutar avstå från tävlingsverksamhet eller om konkursen återgår på grund av bristande tillgångar, anses spelarnas avtal upphöra och spelarna kan flytta sin representationsrätt till nya föreningar. Representationsrätten till den nya föreningen skall bokföras enligt 11 § i dessa bestämmelser.

Företagssanering är inget hinder för deltagande i tävlingsverksamheten, om inte annat framkommer i förenings licens- eller andra bestämmelser för berörda serienivå

Lag i förbundets tävling

13. Reservlag för föreningar som deltar i förbundets tävling för seniorer har rätt att stiga till förbundets serie och spela där följande säsong endast under den förutsättningen att laget har påbörjat registrering som förbundets medlemsförening senast den 30.11. Denna bestämmelse gäller ej för reservlag, till lag i Tipsligan, herrarnas Etta, damernas FM-serie eller damernas Etta, som avancerar till herrarnas eller damernas Tvåa. Denna bestämmelse gäller ej heller för reservlag, till lag i damernas FM-serie som avancerar till damernas Etta.

14. I förbundets tävling för seniorer kan inte på samma serienivå vara lag från förening,

a) som har direkt eller indirekt 10 % eller mer av rösträtten i bolag som utövar tävlingsverksamhet på samma serienivå;
b) som är medlem av annan på samma serienivå spelande förening;
c) som är representerad i annan på samma serienivå spelande förenings ledning eller förvaltning;
d) vilkens medlem av direktionen eller styrelsen är samtidigt medlem i på samma serienivå spelande förenings direktion, styrelse, spelare, tränare eller annan lagfunktionär;
e) vilkens spelare eller tränare eller annan tjänsteman fungerar som spelare, tränare eller annan tjänsteman i annat på samma serienivå spelande lag.

Om det finns annan motiverad omständighet, som ligger till grund för jävighet mellan två på samma serienivå spelande föreningar, kan förbundsstyrelsen förbjuda berörda organisation.

Förbundsstyrelsen beslutar om vilka åtgärder som vidtas om bestämmelserna i detta moment bryts.

15. I ungdomsserier kan från samma förening delta endast ett lag i förbundets högsta tävling som är i serieform.

16. Förenings olika lags deltagande i cup-tävlingarna bestäms i tävlingarnas egna särskilda bestämmelser.

Bestämmelser rörande spelande av match

17. Tävlingsarrangören besluter om matchtidpunkt. Föreligger vägande skäl kan tävlingsarrangören göra ändringar i fastställt serieprogram eller matchtidpunkt.

18. Match kan flyttas endast med tillstånd av tävlingsarrangören. Tävlingsarrangören kan ta ut avgift för flyttande av match av den förening som ber om flyttning.

Nominering till representationsuppdrag, representationsrätt i landskamp och i internationella föreningsmatcher

19. Vid nominering till representationsuppdrag följes förutom dessa bestämmelser även FIFA:s bestämmelser.

20. Spelare som nominerats för representationsuppdrag är skyldig att följa kallelsen.

Spelaren har inte rätt att, utan tillstånd av kallaren, delta som spelare i evenemang anordnade av annan arrangör, under representationstiden. Ifall av samtidiga representationsuppdrag, iakttas följande ordning: 1. förbund, 2. distrikt och 3. annan.

Om en spelare konstateras ha spelat under representationstiden i en officiell match utan tillstånd av kallaren, kan spelaren anses vara spelare utan spelrätt i berörda match.

21. Inhemsk förening, varifrån en senior spelare eller två i samma lag spelande ungdomsspelare valts till representationsuppdrag, kan hos berörda tävlingsarrangör anhålla om förflyttning av match, så att det blir minst två (2) dagar mellan matcherna.

Anhållan om förflyttning av match bör ske omedelbart efter att nomineringen till representationsuppdrag blivit offentlig, senast en vecka före match. Om nomineringen för representationsuppdrag sker senare, bör anhållan om matchförflyttning ske omedelbart efter det att spelarens nominering blivit känd.

22. Tävlingens arrangör kan flytta den för representationsuppdrag nominerade spelarens seriematch så att spelare står till nominerarens disposition minst två dagar innan representationsuppdrag.

23. I en landskamp kan Finland representeras endast av finländsk medborgare. I vänskapslandskamp kan Finland representeras av spelare, som startat ansökan om finländskt medborgarskap. Användande av spelare i vänskapslandskamp kräver alltid motståndarens tillstånd. I internationella matcher mellan klubbar kan en finländsk klubb representeras också av utlänningar i enlighet med FIFA:s och UEFA:s bestämmelser.

Walk over, avbrytning och uteslutning ur serien

24. Om ett lag inte anländer till matchen eller anländer med ofullständigt lag eller försenas utan att förete giltig orsak, anses laget ha gett walk over. Lag som drabbas av försening bör omedelbart informera tävlingens arrangör, domare och motståndare.

Lag som vid tidpunkten för avspark inte i enlighet med fotbollsreglerna eller tävlingsarrangörens bestämmelser har tillräckligt antal spelare bedöms som ofullständigt.

Det lag som anses ha kunnat börja matchen döms som segrare med resultatet 3-0.

Det förlorande lagets förening kan bestraffas och dömas att betala av tävlingsarrangören godkända skäliga kostnader till det segrande laget.

25. Laget anses ha avbrutit, om det utan giltig orsak avbryter matchen.

Det lag som avbryter matchen döms som förlorare med resultatet 3-0. Om laget, som inte har avbrutit matchen leder med minst tre mål vid tidpunkten då matchen avbryts, blir det resultaten ikraft.

Föreningen till det lag som avbrutit matchen och/eller till detta hörande personer kan bestraffas.

26. Walk over eller avbrytning godkänns inte i förbundets tävlingar och inte heller i av distriktsstyrelsen särskilt bestämda distriktsserier.

27. Tävlingens arrangör kan dock av vägande skäl besluta att i 24, 25 och 26 momentet avsedda matcher skall spelas.

28. Om ett lag avbryter en match eller det på grund av walk over eller av andra orsaker utesluts ur tävlingen, i tävlingar var avbrytning och w.o. inte är möjliga, ogiltigförklaras lagets matcher och laget blir sist i serien eller i gruppen.

Om det är fråga om en tävling, som delas mitt under säsong med slutspel bedöms de olika tävlingarna som fristående tävling.

Lag som avbryter, ger w.o. eller utesluts ur serien faller till den serie som tävlingsarrangören beslutar.

29. Om avbrytandet eller givandet av w.o. sker då laget har två matcher kvar i berörda tävling, ogiltigförklaras inte det avbrytande lagets matcher eller matcher för det lag som gett w.o., och de kvarstående ospelade matcherna bokförs till motståndaren som walk over-match med resultat 3-0, utom om laget, som inte har avbrutit matchen leder med minst tre mål vid tidpunkten då matchen avbryts, blir det resultaten ikraft. Det lag som avbröt eller det lag som gav w.o. utesluts dock ur tävlingen.

30. Om domaren inte har startat eller har avbrutit eller avslutat matchen t.ex. pga. orsaker som berör förhållanden eller säkerhet, kan han efter att orsaken avlägsnats och inom rimlig tid besluta att matchen spelas färdig. Om avbruten match inte spelas färdig, görs beslutet om eventuellt omspel av matchen och hur detta görs (t.ex. hela matchen eller kvarvarande tid) av tävlingsarrangören. Omspel görs inte om orsaken för avbrytningen är orimlig. Om matchen spelas på nytt, delas utgifterna och inkomsterna för den nya matchen jämt mellan lagen. Till utgifterna godkänns domarkostnader, planhyra, kostnader för ordningsövervakning, samt bortalagets resekostnader, 1 euro/kilometer. Från kostnaderna dras av matchens inkomster såsom biljettintäkter etc.

7 § Poäng och placering i tävling

1. Segrande lag får tre poäng, förlorande lag får noll poäng och om matchen slutar oavgjort får vardera lagen en poäng, om inte tävlingens arrangör annorlunda bestämt. Tävlingsarrangören kan vid bestämmande av tävlingsform ge startpoäng till fortsättningsserierna.

2. I tävling i serieform, där man inte har rätt att göra byten fram och tillbaka, avgörs lagens placering vid lika poäng enligt följande:

a) målskillnad dvs. skillnaden mellan gjorda och insläppta mål;
b) antalet gjorda mål;
c) alla de lag som efter att punkt a) och b) har beaktats stannar på samma poäng, inbördes matchernas 1) poäng, 2) målskillnad, 3) antalet gjorda mål;
d) om ordningsföljden inte kan avgöras med punkt c) som grund, avgörs placeringen på basen av berörda lags inbördes möten;
e) lottdragning.

Om man efter att ha använt punkt d i serier där lagen spelat mot varandra i lika många hemma som borta matcher och efter att man använt punkterna a, b och c har kvar två lag vilkas inbördes mötens poäng och gjorda mål är lika avgörs placeringen på basen av fler gjorda mål på bortaplan.

3. I turnering och serie, där byten fram och tillbaka är tillåtna, avgörs placeringen vid lika många poäng enligt följande principer:

a) alla de lag som stannar på samma poäng, inbördes matchernas 1) poäng, 2) målskillnad, 3) antalet gjorda mål;
b) inbördes match eller matcher för de lag som slutat på samma poäng;
c) lagens uppnådda 1) målskillnad 2) gjorda mål, i hela serien, turneringen eller gruppen;
d) inbördes möten;
e) lottdragning.

4. Omspelsmatch angående tabellplacering spelas endast om det beslutats i särskilda bestämmelser vid bestämmande av berörda tävlings tävlingsform.

8 § Speldräkt och reklam

1. Om lagens och domarnas speldräkter beslutas årligen i bestämmelserna och arrangemangsanvisningarna för tävlingsverksamheten.

2. Användningen av speldräkt och reklam kan regleras i enlighet med av arrangören givna särskilda bestämmelser.

Kapitel 3

Allmänna bestämmelser rörande spelarens status

9 § Spelarens avtal och lagstadgade olycksfalls- och pensionsskydd

1. Professionella och amatörer under kontrakt skall alltid ha ett skriftligt, i enlighet med av förbundsstyrelsen godkänt spelaravtal. Föreningarna bifogar avtalen till spelarregistret årligen i samband med registrering av spelaren. Spelaren skall ha ett ikraftvarande spelarkontrakt före spelaren spelar sin första match, inklusive unga spelare.

Endast professionella och amatörer under kontrakt får vara upptagna på laguppställningsförteckningen i herrarnas tre högsta serier eller i de två högsta för damer samt i lag från dessa serier då de deltar i cup-tävlingar.

2. När spelarens kontrakt har upphört efter att kontraktsperioden löpt ut eller av annan orsak eller när det är högst sex månader kvar av det gamla kontraktet kan förening som är intresserad av spelare påbörja kontraktsförhandlingar med spelaren. Före startande av kontraktsförhandlingar med spelaren skall föreningen meddela skriftligen gamla föreningen om detta. Om nya föreningen eller spelaren bryter mot denna bestämmelse kan ärendet föras vidare till disciplinförfarande.

3. Om spelaren får, för att spela, skattepliktig inkomst minst som bestäms i lagen olycksfalls- och pensionsskydd för idrottsutövare (24.4.2009/276), skall föreningen ordna i berörda lag fordrade försäkringsskydd.

4. Föreningen skall sända en förteckning över spelare som denna lag tillämpas på till förbundet före spelsäsongens första officiella match. Eventuella ändringar i förteckningen skall meddelas förbundet inom en vecka. Förbundet har rätt att publicera spelaravtalens varaktighet och förening.

5. Om i lagen fordrade försäkringsskyddet inte ordnats, kan tävlingsarrangören besluta att spelaren inte har spelrätt innan skyddet till denna del ordnats och till andra delar överflytta ärendet till behandling i disciplinutskottet.

10 § Icke EU-spelare

1. Till icke EU-spelare räknas spelare, vilkens nationalitet inte är en EU eller ETA medlemsstat eller Schweiz.

2. För att kunna spela i herrarnas tre högsta serier eller i de två högsta för damer samt i dessa serier spelande lags deltagande i cup-tävlingar, skall icke-EU spelare uppfylla följande villkor: 

a) Spelaren eller dennes förening skall uppvisa ett uppehållstillståndsbeslut före spelaren kan registreras. Efter övervägt beslut kan redan ansökan om att få uppehållstillstånd godkännas. Om en spelares kontrakt börjar tre månader eller mindre före slutet av säsongen och kommer att pågå högst i tre månader, godkänns även turistvisum eller om viseringsfrihet möjliggör visstidsanställning så godkänns officiella resedokument istället för uppehållstillstånd. I detta fall krävs även minimiförsörjning enligt punkt b.

b) Spelaren skall få enligt spelarkontraktet skattepliktig inkomst som minst motsvarar FPA.s årligen bestämda gräns för minimiförsörjning (år 2019: 1.211 euro/månad). Om spelaren har fått uppehållstillstånd på andra grunder än idrotten, berör inte minimilönsregeln spelaren.

Ikraftträdande: Regeln träder ikraft den 1.1.2016, men berör avtal som är gjorda efter den 1.7.2015.

Före 1.7.2015 uppgjorda avtal godkänns till slutet av avtalsperioden på det villkor att de är levererade till Bollförbundet i enlighet med Tävlingsbestämmelserna, dock senast den 30.6.2015.

11 § Spelpass och försäkringsskydd

1. Varje spelare som deltar i officiell tävling, skall ha ett för berörda tävling ikraftvarande spelpass och enligt 3§:n bestämt försäkringsskydd. Föreningen ansvarar för ordnandet av spelarens försäkringsskydd, om inte annat har skriftligen överenskommits.

2. Spelare utan spelpass anses vara spelare utan spelrätt.

3. Om försäkringsskyddet inte ordnats, kan tävlingsarrangören besluta att spelaren inte har spelrätt innan skyddet till denna del ordnats och till andra delar överflytta ärendet till behandling i disciplinutskottet.

4. Förening, som har använt spelare utan eller med felaktigt spelpass, kan få böter för brott mot tävlingsbestämmelserna. I första hand används dock bestämmelserna i 24 § punkt 2.

12 § Allmänna nationella representationsbestämmelser

Spelarens representationsrätt

1. En spelare kan delta som spelare för ett lag i en officiell match endast i den medlemsförening i förbundet, i vilken spelaren har sin representationsrätt om inte annat framkommer i dessa regler eller i särskilda bestämmelserna.

2. Spelarens representationsrätt registreras för första gången i den förbundets medlemsförening där spelaren spelar sin första officiella match eller som vilkens spelare spelaren för första gången löser in förbundets spelpass.

På spelare som kommer från utlandet, och som vill registreras i förbundets medlemsförening, tillämpas tävlingsbestämmelsernas 21 §:s bestämmelser.

3. Representationsrätten kvarstår, i den i 1 och 2 momentet nämnda förening, tills den enligt bestämmelserna i denna paragraf registreras i annan förening, med beaktande av undantagen i denna paragrafs 9 och 10 moment.

4. Överflyttning av spelarens representationsrätt görs i spelarregistersystemet. Spelarens nya förening påbörjar övergången genom att be om spelarens representationsrätt från den gamla föreningen. I dessa bestämmelsers 13 § definieras de tidpunkter när spelare beroende på ålder och status har rätt att göra sådan ändring av representationsrätten.

5. Föreningen bör få begärda representationsrätt inom 7 dygn efter att ha begärt detta eller efter det att spelaren uppfyllt skriftligen överenskomna förpliktelser gentemot sin gamla förening. Om representationsrätten har givits bristfällig eller försenat kan tävlingens arrangör bestämma böter för brott mot tävlingsbestämmelserna och dessutom kan ärendet föras vidare till disciplinförfarande.

Om man är oense om rätten till, ändring av representationsrätten eller utförande av förpliktelser avgör den gamla föreningens distrikt tvisten. Mot detta beslut kan överklagas inom sju dagar till förbundets arbetsgrupp för tävling. Distrikten och förbundet kan inbördes komma överens om att behandlingen av tvisten överflyttas direkt till förbundets arbetsgrupp för tävling.

Om tidigare föreningen utan godtagbar orsak nekar att ge representationsrätten, kan tävlingens arrangör bestämma böter för brott mot tävlingsbestämmelserna och dessutom kan ärendet föras vidare till disciplinförfarande. I sådant fall kan tävlingens arrangör godkänna flyttning av representationsrätten.

6. Spelarens representationsrätt övergår till den nya föreningen då nya föreningen fått representationsrätten från tidigare föreningen och då registreringsavgiften enligt spelarens status/ålder är betald.

Övergångsbegäran skall göras före övergångsfönstret stängs, och registreringsavgiften skall betalas före första matchen i den nya föreningen.

Registreringsavgiften för internationell representationsrätt betalas alltid till förbundets konto.

7. Om spelarens spelarstatus ändras under säsongen inom samma förening från hobbyspelare (hobby- eller kvarterspass) till amatör, till amatör under kontrakt eller professionell, eller från amatör till amatör under kontrakt eller till professionell, eller från amatör under kontrakt till professionell skall representationsrättens registreringsavgift enligt spelarens nya spelarstatus betalas. Om spelaren har flyttat till föreningen med en internationell övergång skall i samband med ändringen av statusen betalas internationella övergångens representationsrätts registreringsavgift.

Om spelarens representationsrätt har funnits i föreningen redan före 16.11 föregående säsong, behöver man inte betala representationsrättens registreringsavgift i samband med ändringen av spelarstatus inom föreningen.

8. Spelare kan spela för sin nya förenings lag i officiell match tidigast den sjätte dagen efter att spelaren senast spelat en officiell match, förutsatt att speltillstånd finns och om inte annat framkommer i dessa bestämmelser.

9. Med undantag från denna paragrafs bestämmelser kan spelare utan kontrakt, som inte haft förbundets spelpass under föregående eller pågående spelsäsong fritt övergå till ny förening utan att betala representationsrättens registreringsavgift. Registreringen kan dock inte göras efter 2.9.. Distrikten kan göra undantag från detta i egna tävlingar. För spelare som kommer från utlandet tillämpas 21 §:s bestämmelser.


10. Om en spelare innehavt spelpass och spelaren har spelat i samma förening under minst de två senaste spelsäsongerna utan att dennes representationsrätt har registrerats i föreningen enligt dessa bestämmelser, kan man med tävlingsarrangörens beslut bekräfta att spelarens representationsrätt överförs till berörda förening.

Tidsbunden övergång

11. Spelare kan för begränsad tid få övergå till en annan förening på följande villkor och enligt undantag som nämns i 15 momentet:

– Begränsade tiden börjar på betalningsdagen av representationsintyget och slutar på detta samma skrivna slutdatum och räcker minst 15 dygn och högst till samma års 16.11;
– Begränsade tiden får inte sluta eller övergången kan inte avbrytas under tiden 3.9.– 15.11. Då spelaren flyttar med tidsbunden övergång från lag som spelar i herrarnas Liga och Etta kan inte begränsade tiden sluta eller övergången avbrytas under tiden 10.8-15.11;
– Alla parter, gamla och nya föreningen samt spelaren godkänner övergången;
– Representationsrättens registreringsavgift skall vara betald före spelarens första match i den nya föreningen.
- Representationsrätten för en spelare som är flyttad för en begränsad tid till en förening kan inte under denna tid flyttas till en tredje förening.
- Spelarens spelarstatus kan inte ändra vid tidsbunden övergång.

12. Med tidsbundna övergångar kan dock högst tre spelare överflyttas från lag som deltar i förbundets tävling till lag som spelar på en lägre nivå i förbundets tävling eller distriktets tävling före det högre lagets första officiella match för säsongen.

13. Spelarens representationsrätt återgår automatiskt till den gamla föreningen då den begränsade tiden gått ut eller övergången avbrutits.

14. Den begränsade tiden kan avbrytas i spelarregistersystemet tidigast 15 dygn efter övergången. Avbrytandet kräver godkännande av den gamla och nya föreningen samt av spelaren.

15. Spelare som överflyttas med tidsbunden övergång kan spela sin första officiella match för sin nya förenings lag tidigaste på sjätte dagen efter sin sista officiella match i den tidigare föreningen förutsatt att spelarens spelrätt är i skick och inget annat framkommer i dessa bestämmelser. När spelaren tidsbundna övergången gått ut och spelaren återgår till den gamla föreningen, kan spelaren spela där tidigast på den sjätte dagen efter senast spelad officiell match i den tidigare föreningen.

16. Spelare som överflyttas med tidsbunden övergång får inte spela officiell match mot den ordinarie föreningen eller dennes farm- och/eller förening som ordinarie föreningen ingått samarbetsavtal med. Detta förbud gäller för förening som gjort det egentliga tidsbundna låneavtalet samt dennes farm- och/eller föreningar som denne ingått samarbetsavtal med. Om förening har förfarit i strid med denna artikel, anses denna ha använt spelare utan spelrätt. I dessa fall behandlas ärendet i enlighet med tävlingsbestämmelsernas 24 §.

17. Trots av tävlingsbestämmelsernas 13 §:s 8 moments bestämmelser kan tidsbunden övergång till herrarnas Liga och Ettan även sluta under tiden 11.4. – 9.7.

13 § Nationell övergångstid och registrering

Allmänna bestämmelser angående övergångstid

1. Tiden för fri övergång, då kontraktslös spelare skall bevisligen meddela sin förening att denne kommer att be om ändring av representationsrätt till annan förening enligt 12 § är:

a) för professionell 16.11.–2.9.
b) för amatör och för amatör under kontrakt 16.11.–27.2.

2. När spelare utan kontrakt har uppfyllt överenskomna skyldigheter mot sin tidigare förening, kan man inte förhindra fri övergång mellan tiden 28.2.- 2.9. det år då han fyller 35 år eller är äldre. Detta gäller även spelare som inte fyllt eller fyller 12 år under året.

3. Om spelarens skriftliga kontrakt med föreningen upphör senare är tidpunkten som nämns i 1 momentets b) punkt, slutar tiden för fri övergång 2.9.

4. Angående tiden för fri övergång bestäms spelarens status (professionell, amatör under kontrakt, amatör) beroende på föregående spelsäsong.

5. Efter den fria övergångstiden kan spelaren få spelrätt till ny förening senast de 2.9. endast efter tidigare föreningens godkännande. Tävlingens arrangör kan om starkt vägande skäl föreligger godkänna, efter förenings ansökan, dispens mot ovan nämnda regel efter den 2.9.

6. När spelaren har uppfyllt överenskomna skyldigheter upphör tiden för fri övergång 2.9 om dennes tidigare förening inte har något lag som deltar i officiell tävlingsverksamhet, i vilken spelaren skulle tillhöra enligt ålder eller sådant lag där han skulle spela enligt kontraktet.

Registrering

7. Registrering till nya föreningen skall alltid göras före spelaren spelar sin första officiella match i den nya föreningen. Nya föreningen skall påbörja överflyttningen av spelarens representationsrätt i spelarregistersystemet senast 2.9. Om registreringen inte är klar efter den 2.9 kan inte registreringen göras klar, om spelaren har varit upptagen på laguppställningsförteckning i gamla föreningens match efter den 2.9.

Överflyttning av representationsrätten i herrarnas liga och Ettan

8. En spelares representationsrätt kan under spelsäsongen överflyttas till föreningar i herrarnas liga och Ettan under tidsperioderna 17.1. – 10.4. och 10.7. – 9.8. Nya föreningen skall be om representationsrätten via spelarregistersystemet från tidigare föreningen inom tidigare nämnda tidsperioder och registreringen till nya föreningen skall göras senast före spelaren spelar sin första officiella match i den nya föreningen. Spelares representationsrätt kan dock överflyttas även under tiden 11.4. - 9.7. till förening som spelar i ligan eller Ettan, men spelaren har ingen spelrätt under berörda tid i lag som spelar i ligan eller Ettan, utan endast i föreningens lag på en lägre nivå eller i farmavtalslaget eller i föreningens ungdomslag.

9. Tidsbegränsningarna som nämns i föregående moment begränsar inte spelrätten för spelare under tiden 11.4. -9.7. som berörs av föreningarnas farmavtal, samarbetsföreningsavtal eller avtalet för gemensamt lag.

10. Förbundsstyrelsen kan besluta om avvikande bestämmelser från 8 momentet i andra tävlingar.

11. Förbundets tävlingsavdelning kan godkänna överflyttning av spelares representationsrätt till professionell, under tiden 11.4. - 9.7. om spelarens före detta förening och spelaren framlägger en trovärdig skriftlig utredning över att spelarens kontrakt för professionella med den tidigare föreningen upphört före 11.4. och att spelaren inte spelat i någon förening i en officiell match i Finland eller i utlandet efter 10.4. Representationsrättens överflyttningar av detta slag kan godkännas högst två per förening under tiden 11.4. - 9.7.

Förening kan överklaga tävlingsavdelningen nekade beslut till förbundets arbetsgrupp för tävling inom 7 dagar från att beslutet givits. Beslutet av arbetsgruppen för tävling är slutgiltigt.

Jakande beslut kan återkallas av förbundets tävlingsavdelning, om det senare framkommer omständigheter som hade gjort att det vid beslutstidpunkten hade blivit nekande beslut. Spelaren är utan spelrätt från det då beslutet återkallades förutsatt, att nya föreningen och/eller spelaren har agerat med uppriktigt avseende i frågan. I annat fall kan spelaren anses ha varit utan spelrätt från den tidpunkten då jakande beslut gavs till 9.7. I sådana fall följs tävlingsbestämmelsernas 24§:s och 25 §:s stadganden om förfarandet.

Kapitel 4

Särskilda nationella representations- och spelrättsbestämmelser

14 § Ungdomsspelares representationsbestämmelser

Ungdomsspelares lag i föreningen

1. Ungdomsspelare har även spelrätt i föreningens äldre åldersklassers ungdomslag samt i egna föreningens alla seniorlag, dock endast i ett lag/serienivå.

2. Ungdomsspelare kan spela, i föreningens andra lag i samma åldersklass, på den lägre nivån följande dag efter att ha spelat officiell match med det lag som är på den högre nivån och följande dag på den högre nivån efter att ha spelat officiell match på den lägre nivån. Dock kan sammanlagt högst 4 spelare som spelat senaste officiella match för lag på högre nivå flyttas att spela match på den lägre nivån.

3. Ungdomsspelare, som spelar match

 1. a)       för föreningens det lag som är på den högre nivån i ungdomsserie efter den 31.5 har inte rätt att under resten av vårsäsongen spela för samma förenings, eller gemensamt lag, det lag som spelar på den lägre nivån i samma åldersklass, om inte det lag som spelar på den lägre nivån har efter den 31.5 fler än tre matcher ospelade på vårsäsongen, i så fall slutar den berörda spelares spelrätt i det lag på den lägre nivån efter lagets fjärde sista match på vårsäsongen.

  Denna punkt är ikraft endast om den lägre seriens vår- och höstsäsong anses som skilda tävlingar.

 1. b)       för föreningens det lag som är på den högre nivån i ungdomsserie efter den 2.9 har inte rätt att under resten av höstsäsongen spela för samma förenings, eller gemensamt lag, det lag som spelar på den lägre nivån i samma åldersklass, om inte det lag som spelar på den lägre nivån har efter den 2.9 fler än tre matcher ospelade på höstsäsongen, i så fall slutar den berörda spelares spelrätt i det lag på den lägre nivån efter lagets fjärde sista match på höstsäsongen.

4. Ungdomsspelare har spelrätt, med begränsningar som nämns i 3 momentet, även efter 2.9. i alla föreningens vuxen och ungdomslag i vilka spelaren har spelrätt enligt dessa bestämmelser.

5. Ungdomsspelare får inte spela fler än en match per dag, utom i tävlingar som spelas i turneringsform. Tävlingsarrangören kan av vägande skäl bevilja undantag att spela flera matcher per dag.

6. Lag i ungdomsserie kan använda sig av två spelare som är födda ett år före berörda åldersklass. Dessa anmälda spelare har inte spelrätt i något annat lag som spelar i ungdomsserier. Dessa anmälda spelare har spelrätt i serier för vuxna. Överåriga spelare (YI-spelare) kan namnges till alla ungdomsserier och åldersklasser.

Lagen skall anmäla namnet på YI-spelarna (högst 2/lag) till tävlingsarrangören före spelarna spelar sin första match i serien eller första match på vår- eller höstomgången. I FM-kvalserien skall anmälan göras före lagets fjärde match i kvalserien.

ÖÅ-spelarna som används på vår-omgången, högst två stycken, skall anmälas till tävlingsarrangören senast 31.5. och på höstsäsongen senast 2.9. Tävlingens arrangör kan bestämma en hanteringsavgift.

FM-kvalserierna anses som en tävling. Efter dessa tävlingar skall YI-spelarnas namn anmälas på nytt före starten av FM-serierna och Ettorna. Efter att laget spelat hälften av sina FM-seriematcher, har laget rätt att ändra YI-spelare genom att anmäla om detta till tävlingens arrangör före andra halvan av serien har börjat.

7. Flickor får spela i pojklag i P17 och yngre åldersklasser. Tävlingens arrangör kan av vägande skäl bevilja undantag att spela i äldre åldersklasser.

8. En spelare kan spela endast i ena av pojkarnas FM-kvalserier (P20 eller P17) och endast i en förening. Målvakter får dock spela i båda åldersklasserna. Tävlingens arrangör kan om starkt vägande skäl föreligger bevilja dispens mot denna regel.

Ändring av representationsrätten för ungdomsspelare efter 9.8

9. Utan hinder av vad som bestäms i 13 §:n kan till seniorlag som deltar i förbundsserie under tiden 10.8-15.11 högst 5 ungdomsspelare representationsrätt överflyttas, vilka endast har spelat under pågående säsong på en lägre nivå.

Registrering till den nya föreningen skall göras innan spelarens första officiella match i den nya föreningen.


Spelaren har inte rätt att spela i den nya föreningens ungdomslag. Denna ändring av representationsrätten kan endast göras en gång per spelare under tiden 10.8-15.11.

15 § Senior spelares lag

1. Senior spelar kan spela i egna föreningens alla seniorlag, dock endast i ett lag/serienivå.

2. Seniorspelare kan spela match med det lag som är på den lägre nivån på den sjätte dagen efter att ha spelat match med det lag som är på den högre nivån och följande dag på den högre nivån efter att ha spelat match på den lägre nivån. Dock kan högst 3 vuxna spelare som spelat senaste officiella match för laget på högre nivån flyttas att spela match på den lägre nivån.

3. Senior spelare, som spelar match efter 2.9. för det lag som är på den högre nivån har inte rätt att under resten av spelsäsongen spela för det lag som spelar på den lägre nivån.

4. Till seniorlag som nämns i denna paragraf räknas inte lag i Oldboysklasser.

16 § I Finland fostrad spelare (FF-Spelare)

1. Denna paragraf gäller följande serier: Damernas Liga, Damernas Ettan, Tipsligan, Herrarnas Ettan och Herrarnas Tvåan. Denna regel är även i kraft i Finlands Cups matcher för dessa seriers lag samt även i kraft i Finlands Cup och Regions cup för de lag som spelar i sådana serier var denna regel är i kraft.

2. Minst hälften av spelarna med spelrätt som är antecknade i matchprotokollet skall vara FF-spelare, varav minst fyra skall spela i matchen, undantag är Herrarnas Tvåa, var minst sex FF-spelare skall spela i matchen. Alla spelare som är antecknade i matchprotokollen skall vara på spelarenan, endera på plan eller på avbytarbänken.

3. Om villkoren i punkt 2 inte fylls, anses laget ha använt spelare utan spelrätt. I sådana fall behandlas ärendet enligt tävlingsbestämmelsernas 24 §.

4. Förbundsstyrelsen kan om starkt vägande skäl föreligger godkänna, efter förenings ansökan, dispens mot denna paragraf.

17 § Oldboys-tävlingsverksamhetens representationsrättsbestämmelser

1. Spelarens Oldboys-representationsrätt i åldersklassen är i den förening var spelaren spelar säsongens första officiella Oldboys-match i berörda åldersklass.

2. Spelare kan representera olika föreningar i olika Oldboys-åldersklasser.

3. Överflyttning under säsongen inom samma Oldboys-åldersklass mellan två olika föreningar kräver ändring av representationsrätten enligt § 12.

18 § Ändring av representationsrätten och beviljandet av speltillstånd i särskilda fall

1. Spelare kan få ändring av representationsrätten och speltillstånd och spelrätt i ny förening senast 2.9 eller om det gäller förening i Herrarnas Liga eller Ettan, senast 9.8 i följande särskilda fall:

a) tidigare föreningen, nya föreningen och spelaren har samtyckt till skiljemannaförfarande enligt § 26;
b) förening som vägrat speltillståndet slutar sin verksamhet eller stryker fotboll från sin verksamhet;
c) förening utträder eller blivit avsatt som medlem i förbundet;
d) i 6 § 12 momentet nämnda händelser eller
e) föreningen försummar väsentligt spelarens löneutbetalningar och andra lagstiftliga ålägganden eller försummar ålägganden i mellan spelaren och förening uppgjort skriftligt avtal.
f) föreningen kan inte delta i tävling och spelarnas överflyttning under spelsäsongen före 3.9 eller om det gäller förening i Herrarnas Liga eller Ettan, före 10.8 inte är möjligt på annat sätt utifrån dessa bestämmelser

2. Beslut om speltillstånd beviljas, i punkterna 1 b- och c- av den tävlingsarrangör var den tidigare föreningen deltog och i punkterna 1 d- och e- av förbundets arbetsgrupp för tävling då det gäller förening som deltar i förbundets tävling eller distriktet om det gäller förening i distriktets tävling och i punkt f) förbundsstyrelsen.

3. Beslut av organ i 2 tidigare nämnda moment ersätter normal ändring av representationsrätten.

4. För att ansökan skall kunna behandlas skall den lämnas in till beslutande organ före 3.9. eller om det gäller förening i Herrarnas Liga eller Ettan, före 10.8.

5. Förbundets tävlingsavdelning kan godkänna registrering av målvakt efter 2.9 till förenings lag som spelar i förbundets tävling istället för målvakt, som har skadats eller insjuknat efter den 2.9. För herrarnas Liga och Etta är gällande datum 9.8. Registreringstillståndet gäller endast nationella övergångar. Tävlingsavdelnings beslut är slutgiltigt.

Distriktsstyrelsen eller av denna utsedd kan med samma motiveringar godkänna tillstånd i distriktets serier.

19 § Hävande av avtal och avtalstvister

1. Ensidigt upphävande av avtal under avtalsperioden är inte möjligt utan godkännbar orsak. För att garantera tävlingssystemets trovärdighet får inte spelaren automatiskt spelrätt i ny förening efter att spelaren ensidigt upphävt avtalet.

2. Om spelaren har hävt avtalet och föreningen motsätter sig detta, kan föreningen eller spelaren inom sju dagar efter att den fått kännedom om hävandet föra ärendet till behandling i förbundets arbetsgrupp för tävling. Arbetsgruppen för tävling beslutar, om spelaren har rätt att häva i ikraftvarande kontrakt och om spelaren kan få representationsrätt i den nya föreningen. Arbetsgruppen för tävlings beslut kan överklagas inom sju dagar efter tillkännagivande till förbundsstyrelsen.

3. Arbetsgruppen för tävlings eller förbundsstyrelsens beslut angående spelarens representations- och spelrätt iakttas så länge tills lagakraftvunnet beslut annat besluter.

4. Ny förening, som håller på eller har gjort avtal med en spelare som ensidigt upphävt avtalet, kan bestraffas i disciplinförfarande.

5. Föreningen och spelaren kan föra vidare tvister angående avtalet till Idrottens Rättsskyddsnämnds skiljemannaförfarande.

Kapitel 5

Ersättning för fostring av spelare

20 § Fostringspeng

1. Ur den av förbundet grundade fostrarfonden utbetalas till fostrarföreningarna ersättning för unga spelares träning och utveckling (fostringspeng).

Fostrarfondens verksamhetsprincip är definierad i separata av förbundsstyrelsen godkända fostringspengs-bestämmelser.

2. För utbetalning av fostringspeng vid internationella övergångar tillämpas FIFA:s bestämmelser angående spelarens status och övergång samt UEFA:s bestämmelser. Föreningarna i Herrarnas Liga och Ettan hör till tredje kategorin i FIFA:s fostringspengskategori. Övriga föreningar hör till fjärde kategorin.

3. När spelaren flyttar från utlandet till Finland tillämpas på denne FIFA:s fostringspengs-bestämmelser och principer, endast om spelaren klassificeras i Finland som professionell.

Kapitel 6

Internationella spelarövergångar och utlänningskvot

21 § Internationella spelarövergångar

1. Vid internationella spelarövergångar måste man följa regler och bestämmelser givna av FIFA och berörda förbund.

2. Internationella spelarövergångar till Finland kan göras under tiden 17.1.- 10.4. och 10.7. - 9.8. I denna paragrafs 11 moment finns undantag för dessa tidsperioder.

3. Förbundet anhåller om amatörspelares internationella speltillstånd från det andra nationella förbundet och på motsvarande sätt ger förbundet internationellt speltillstånd till amatörspelare efter ansökan från annat nationellt förbund. För internationellt spelarövergångar för professionella skall FIFA:s TMS- system användas.

Så att en spelare under pågående säsong kan registreras i förbundets medlemsförening, skall internationellt speltillstånd anhållas före 10.4. kl 18.00 om övergången sker under tiden 17.1.- 10.4. och före 9.8. kl 18.00 om övergången sker under tiden 10.7. – 9.8. Representationsrättens registreringsavgift vid internationella övergångar skall betalas senast före spelaren spelar i den nya föreningen. Ifrågavarande registreringsavgift skall i vilket fall dock betalas senast en månad efter att man erhållit intyg för internationell övergång.

Förbundets tävlingsavdelning kan godkänna överflyttning av professionell spelares internationella representationsrätt, under tiden 11.4. – 9.7. förutsatt att, spelarens före detta förening och spelaren, framlägger en trovärdig skriftlig utredning över att, spelarens kontrakt för professionell med den tidigare föreningen upphört före 11.4, pga. att avtalsperioden upphört och att spelaren inte spelat i någon förening i en officiell match i Finland eller i utlandet efter 10.4. och att inte spelarens tidigare förbund motsätter sig övergången. Överflyttning av internationella representationsrätter av detta slag kan godkännas högst två per förening under tiden 10.7. – 9.8.

Förening kan överklaga tävlingsavdelningens nekade beslut till förbundets tävlingsutskott inom sju (7) dagar från att beslutet givits. Tävlingsutskottets beslut är slutgiltigt.

Jakande beslut kan återkallas av förbundets tävlingsavdelning, om det senare framkommer omständigheter som hade gjort att det vid beslutstidpunkten hade blivit nekande beslut. Spelaren är utan spelrätt från det då beslutet återkallades förutsatt, att nya föreningen och/eller spelaren har agerat med uppriktigt avseende i frågan. I annat fall kan spelaren anses ha varit utan spelrätt från den tidpunkten då jakande beslut gavs till 6.8. I sådana fall följs tävlingsbestämmelsernas 24§:s och 25 §:s stadganden om förfarandet.

4. Spelares, som är registrerad i förbundets medlemsförening, rätt att representera utländsk förening är beroende av det nya representationslandets förbunds bestämmelser och förbundets bestämmelser. För övergång bör man få tillstånd av förbundets medlemsförening och av förbundet och dessutom måste FIFA:s regler och bestämmelser följas.

5. Då förening av förbundet begär ett internationellt speltillstånd för spelare, bör föreningen ge informationen och klarläggande om kontraktet som finns mellan spelare och förening samt avtalet mellan föreningarna angående övergången.

6. Internationellt speltillstånd krävs inte för spelare under 10 år.

7. Spelare, vilkens internationella speltillstånd är hos ett annat nationellt förbund får representationsrätt att spela i officiella matcher i Finland omedelbart då denne har, fått internationellt speltillstånd från sitt förra förbund, dennes spelpass är betald, erforderligt försäkringsskydd ordnat och internationella representationsrättens registreringsavgift enligt serienivå eller enligt spelarens ålder är betald till förbundets konto.

8. Internationella spelarövergångar är tillåtna endast om spelaren fyllt 18 år.

Följande tre undantag tillämpas i denna regel:

 1. a) Spelarens föräldrar flyttar till nya föreningens hemland av andra än till fotbollen relaterade orsaker
 2. b) Överflyttningen sker inom Europeiska Unionen eller europeiska ekonomiska samarbetsområdet och spelaren är 16-18 år gammal.

  I detta fall skall nya föreningen uppfylla följande villkor:

 1. i)      föreningen skall garantera spelaren saklig fotbollsutbildning och/eller –träning
 2. ii)     föreningen skall garantera spelaren förutom fotbollsutbildningen/träningen även sådan akademisk och/eller professionell utbildning och/eller träning, vilken möjliggör för spelaren en annan karriär efter spelarkarriären som är skilt från fotbollen
 3. iii)    föreningen skall göra alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa, att spelaren tas om hand på bästa sätt (optimalt levnadsförhållande i värdfamiljen eller i föreningens inkvartering, mentor namngett av föreningen osv.)
 4. iv)    föreningen skall då den registrerar spelaren uppföra bevis till vederbörande förbund om att den följer ovan nämnda förpliktelser
 5. c) Spelaren bor högst 50 km från riksgränsen och grannlandets förbunds förening i vilken spelaren vill registreras är även den belägen högst 50 km från denna gräns. Avståndet mellan spelarens vistelseort och föreningens kansli får vara högst 100 km. I sådana fall skall spelaren fortsätta att bo hemma och båda förbunden skall godkänna överflyttningen.

Detta moments bestämmelser gäller även för spelare som inte har varit registrerad i någon förening och som inte är dess lands medborgare var spelaren skall registreras.

I detta moment nämnda internationella övergångar behandlas alltid av FIFA:s Players Status Committee.

Spelarens registreringsavgift är för fall i detta moment alltid internationella övergångars representationsrätts registreringsavgift enligt spelarens nya spelarstatus.

9. Undantaget från de föregående punkterna i denna paragraf, kan spelare som fyllt 18 år registreras som amatör eller hobbyspelare utan internationell övergång, om spelaren inte har spelat i officiella matcher någonstans under de senaste 30 månaderna. Vid registrering måste ett skriftligt intygande infogas i systemet, var både spelaren och föreningen intygar att spelaren inte har spelat i officiella matcher någonstans under de senaste 30 månaderna.

Spelaren och föreningen ansvara för riktigheten i detta. Föreningens ansvarar bland annat för att tala om detta för spelaren. Om det senare visar sig att spelaren har spelat officiella matcher eller match under de senaste 30 månaderna före registreringen, kan spelaren anses ha spelat utan spelrätt i Finland och dessutom kan spelaren anses ha vilselett tävlingsarrangören.

I ovan nämnda fall kan spelaren inte registreras som professionell eller amatör under kontrakt inom två år från registreringen utan internationell spelövergång.

10. Asylsökande och person sov varit asylsökande, och som redan på grund av har fått uppehållstillstånd, kan registreras tillfälligt som ny spelare utan internationell spelarövergång på följande villkor:

a) Spelaren har inte spelat officiella matcher utomlands de senaste 30 månaderna. Spelaren och föreningen ansvara för riktigheten i detta. Föreningens ansvar är att bl.a. berätta om detta för spelaren. Om det senare visar sig, att spelaren har spelat officiella matcher eller match de senaste 30 månaderna före registreringen, kan spelaren anses ha spelat utan spelrätt i Finland och dessutom kan spelaren anses ha vilselett tävlingsarrangören.
b) Spelaren kan endast registreras som amatör eller hobbyspelare, dvs. på grund av registreringen kan spelaren inte spela i herrarnas tre högsta serier eller i de två högsta för damer. Med registrering enligt denna regelpunkt kan man inte heller spela på de två högsta nivåerna i P20, P17 eller T18.
c) Då spelaren registreras som ny spelare skall det till registret bifogas, som bevis på att spelaren har asylsökandestatus, kopia av ID-kortet som fås från flyktingförläggningen. ID-kortet skall innehålla personfoto, namn och nationalitet. Om detta inte är tillgängligt, kan efter övervägt beslut även annat myndighetsbevis, var tidigare nämnda uppgifter framkommer, godkännas.
d) Om spelarens asylansökan avslås, anses spelaren därefter sakna spelrätt. Före beslutet vunnit laga kraft kan om vägande skäl förekommer godkännas spelarens/föreningens ansökan, att spelaren kan ha spelrätt tills dess att beslutet har vunnit laga kraft.
e) Om asylsökande beviljas uppehållstillstånd, kan spelarregistreringen ändras till permanent genom att det till registret tidigare bifogade ID-kortet ersätts med kopia av passet eller annat av myndighet beviljat personbevis.

11. Oberoende av bestämmelserna i denna paragrafs 2 moment kan spelaren registreras även under tiden 16.11 – 9.7. efter att följande krav uppfylls:

Spelaren flyttar:
a) till lag som deltar i distriktets tävling eller
b) till Tvåans damlag eller flicklag som deltar i förbundets tävling eller
c) till pojklag som spelar i förbundets serie

Spelare som flyttar till pojk eller flicklag som deltar i förbundets serie kan inte spela i föreningens herrseniorlag och inte heller i ett damseniorlag som spelar på de två högsta nivåerna före den 10.7.

12. Oberoende av bestämmelserna i denna paragrafs 2 moment kan spelaren registreras som amatör även under tiden 10.8 – 2.9. efter att följande krav uppfylls:

Spelaren flyttar:
a) till lag som deltar i distriktets tävling eller
b) till Tvåans damlag eller flicklag som deltar i förbundets tävling eller
c) till pojklag som spelar i förbundets serie

I detta moment menad spelare kan inte få spelrätt i annan förening, dessutom kan inte spelarens spelarstatus ändras inom föreningen, under pågående spelsäsong före den 16.11.

Spelare som flyttar till pojk eller flicklag som deltar i förbundets serie kan inte spela i föreningens herrseniorlag och inte heller i ett damseniorlag som spelar på de två högsta nivåerna före den 16.11.

22 § Utlänningskvot

1. I lag som spelar i Herrarnas liga och i förbundets serier får i en match finnas högst tre utländska spelare i laguppställningen. Distriktet kan ha egna bestämmelser i egna serier.

2. Till utlänningskvoten räknas inte en spelare, som före starten av innevarande spelsäsong har varit registrerad under minst fem spelsäsonger i förbundets medlemsförening. Tidsbunden övergång till utlandet upphäver inte spelarens representationsrätt i en finsk förening efter utgången av den tidsbundna övergången.

3. Detta moments bestämmelser gäller inte UEFA:s medlemsländers medborgare eller medborgare vilkas nationer har avtal med Europeiska Unionen med vilket man förbjuder diskriminering av arbetskraften mellan avtalsparterna.

4. Om fler än tre utländska spelare, i enlighet med denna paragraf, har spelat i samma match anses laget ha använt spelare utan spelrätt. I sådana fall behandlas ärendet enligt tävlingsbestämmelsernas 24 §.

Domarverksamhet

23 § Att verka som domare

1. Domare skall spelsäsongsvis genomgå av förbundet eller distriktet bestämt kurs och konditionstest samt inlösa förbundets spelpass.

2. Domarens verksamhetsbefogenheter bestäms spelsäsongsvis av förbundet eller distriktet. Domarna klassificeras på ett sätt som gör att de står till förfogande för förbundet och distriktet eller endast för distriktet. Domaren är ansvarig för sin verksamhet gentemot förbunds- eller distriktsstyrelsen.

En person, som fungerar som domare utan domarpass, bestraffas enligt förbundets straffbestämmelser om det inte är frågan om en person som nämns i denna paragrafs 6 moment eller av distriktsstyrelsen separat godkänd domare.

3. Varje enskild domare är skyldig att medverka i domaruppdrag i enlighet med bestämmelser från förbundet eller distrikt. Förbundets serie går i första hand.

4. Domare får, om han eller hon meddelar förbundet eller distriktet, delta som domare i andra än av förbundet, distriktet eller förening arrangerad match eller i turnerings som är godkänd av distriktet eller förbundet. Förbundet eller distriktet kan dock förbjuda ovan nämnda verksamhet.

5. I alla officiella matcher bör man använda av förbundet eller distriktet godkända domare eller assisterande domare eller spelledare.

Tävlingsarrangören utser i regel till matcherna domare och assisterande domare och ansvarar för att de utsedda inte är medlemmar i respektive förening eller på annat sätt jäviga samt beslutar om man i berörda series matcher bör använda assisterande domare. Om en utsedd domare konstaterar att han är jävig enligt detta moment skall denne omedelbart anmäla detta till tävlingsarrangören. Tävlingens arrangör kan bevilja undantag från detta moment.

6. Enligt tävlingsarrangörens anvisningar är domaren skyldig att komma i tillräckligt god tid till matcharenan för kontrollåtgärder. Om domaren inte är på plats vid avsparkstidpunkten bör den mest lämpliga domare utses till domare. Ifall ingen domare är på plats bör de deltagande lagen välja den mest lämpliga personen och mot valet kan inte inlämnas protest.

7. Domaren är skyldig att meddela resultatuppgifter i enlighet med tävlingsarrangörens direktiv och bestämmelser.

8. Hemmalaget är skyldigt att informera tävlingsarrangören om domaren uteblivit.

9. Domare som försummat sitt uppdrag kan bestraffas i enlighet med förbundets straffbestämmelser.

10. Dessa bestämmelser berör i tillämpad form även assisterande domare och fjärde domare.

Kapitel 8

Spelare utan spelrätt, protester, skiljemannaförfarande vid ärenden gällande övergångsersättningen och straffrättighet

24 § Spelare utan spelrätt

1. Spelare saknar spelrätt, om:

– spelaren har spelförbud, funktionärsförbud eller om tävlingsarrangören konstaterar att spelaren saknar spelrätt eller;
– spelaren saknar representationsrätt i föreningen eller spelrätt i matchen och denne kan inte representera annan förening utifrån farmavtals- eller samarbetsföreningsbestämmelserna eller bestämmelserna för gemensamt lag eller;
– spelaren inte är antecknad i matchens laguppställningsförteckning eller;
– spelaren saknar spelpass eller;
– spelaren saknar tidigare föreningens eller tävlingsarrangörens givna speltillstånd eller;
- spelaren har beviljats speltillstånd utifrån dessa bestämmelsers 13 § 11 momentet eller 21 §:s 3 moment, vilket har grundats på felaktig information och spelarens nya förening har inte agerat uppriktigt.
- föreningen har brutit mot Tävlingsbestämmelsernas 16 eller 22 §. Då anses minst en spelare vara spelare utan spelrätt.

Även spelare som saknar fordrade försäkringsskyddet kan anses vara spelare utan spelrätt.

2. Om ett lag använt en representationsoduglig spelare (spelaren har spelat) eller brutit mot dessa bestämmelsers 16 eller 22 §, bör laget med tävlingsarrangörens beslut dömas som förlorare. Om laget som är skyldigt till regelbrottet har förlorat matchen med minst tre mål blir resultatet i kraft. I annat fall bestäms resultatet till förlust 3-0.

3. Om båda lagen har använt representationsodugliga spelare, eller brutit mot dessa bestämmelsers 15 eller 22 §, blir resultatet ikraft och regelbrottet behandlas i disciplinförfarande i enlighet med straffbestämmelserna.

4. Tävlingsarrangören bör fatta beslut i ärendet som nämns i 2 momentet inom två veckor efter att matchen spelats eller inom två veckor efter att protesten inlämnats. Mot detta beslut kan överklagas inom 7 dagar efter att beslutet kommit till kännedom till förbundets protestutskott om det gäller förbundets tävling och till distriktsstyrelsen eller till av den utsätt organ då det gäller distriktets tävling. I förfarandet tillämpas i tillämpliga delar 25 §:s bestämmelser.

25 § Protester

1. Protest, för brott mot tävlingsreglerna eller andra bestämmelser gällande tävlingsverksamheten, kan göras av förening som deltar i samma tävlings samma zon.
Mot skriftligt tolkningsbeslut som gjorts av förbundets verkställande direktör eller av honom utsedd person senast tre dagar före match kan inte protesteras.

2. Protest skall göras skriftligen inom två dygn efter matchen. Om protesten rör spelares spelrätt skall protesten sändas inom sju dagar efter matchen. Protesten bör grundligt motiveras och samtidigt bör man till tävlingsarrangören bifoga kvitto på att protestavgiften, av tävlingsarrangören bestämd, är betald. Protesten behandlas inte om protestavgiften betalats försenat eller om protesten inte är tillräckligt ingående motiverad.

Avgiften återbetalas om protesten godkänns.

3. Till den som protesten berör skall ges tillräckligt med tid för att bemöta den.

4. Protesten och bemötandet kan även sändas per fax eller e-post.

5. Protester rörande spelplan eller dess utrustning behandlas inte om man inte före matchstart anmält saken åt domare.

I enlighet med fotbollsreglernas 5 § är domarens beslut och tolkningar av spelreglerna slutliga. Protester som görs mot sådana tolkningsbeslut kan inte i regel leda till omspel. Tävlingens arrangör kan dock bestämma omspel, om domaren har gjort ett beslut som strider mot reglerna.

6. Protesten bör behandlas av förbundets kansli, då det gäller förbundets tävling, inom två veckor efter att den anlänt till förbundet eller av distriktsstyrelsen eller av den utsett organ, då det gäller distriktets tävling, inom samma tidsrymd. Om förening som deltar i samma tävlings samma zon är missnöjd med det beslut som fattats angående protesten är det möjligt att inom sju dygn, efter erhållandet av beslutet, överklaga hos förbundets protestutskott eller hos distriktsstyrelsen. Till överklagandet skall bifogas kvitto på av förbundet eller distriktet fastställda överklagningsavgift. Avgiften returneras om överklagandet godkänns.

7. Beslut gällande förbundets tävlingar som fattats av förbundets protestutskott eller i av distriktsstyrelsen fattade beslut gällande distriktsserie är slutliga.

26 § Skiljemannaförfarande

1. Skiljemannaförfarande kan användas för att bestämma nivån för övergångssumman.

För att sätta igång skiljemannaförfarande krävs att den givande och mottagande föreningen samt spelare har givit lov därtill.

Skiljemannaförfarandet bör inledas senast 90 dygn efter det att spelaren registrerats i nya föreningen. Därefter kan inte övergångssumma via förbundets skiljemannaförfarande åberopas.

2. I skiljemannaförfarandet fungerar en skiljeman. Till skiljeman betalas ingen lön.

Efter att ha fått en begäran som godkänner inledande av skiljemannaförfarande, ber förbundets verkställande direktör eller av honom utsedd person omedelbart om förslag till skiljeman av båda föreningarna. Förslaget skall göras inom en vecka.

Ifall båda föreningarna föreslår samma person till skiljeman, utser förbundet personen till uppgiften. I annat fall utnämner förbundets verkställande direktör skiljemannen.

Efter att ha blivit utnämnd bör skiljemannen genast börja med förlikningsförfarandet och fortast möjligt avsluta det, dock senast 30 dygn från det att förlikningsförfrågan kommit till förbundet. Skiljemannen bör även reservera möjlighet för berörda spelare att bli hörd.

Skiljemannens beslut om övergångssummans storlek och betalningssätt är bindande för bägge parter. Ifall skiljemannens beslut inte efterföljs, inom 14 dygn efter det att skiljemannens beslut kommit till kännedom kan ärendet föras till förbundets disciplinutskott.

Kostnaderna för förlikningsförfarandet delas jämnt mellan föreningarna.

3. Då man bestämmer spelarens övergångsersättning, tar man speciellt i beaktande följande fyra faktorer:

– spelarens ålder;
– spelarens status (amatör eller professionell);
– den tidigare föreningens kostnader för spelaren och
– den allmänna nivån på övergångsersättning.

4. I fråga om bestämmande av övergångsersättning följs även FIFA:s och UEFA:s direktiv och bestämmelser angående övergångsersättning.

5. Om parterna i tvisten om övergången deltar endast i distriktets tävling, samma distrikts medlemsföreningar, bestämmer distriktsstyrelsen skiljeman. Distriktet kan ge egna bestämmelser angående skiljemannaförfarande i ett sådant fall där distriktsstyrelsen tillsätter skiljeman.

27 § Straffrättighet

1. I tävlingar ordnade av förbundet och Fotbollsligan rf har av förbundsfullmäktige tillsatta disciplinkommittén bestraffningsrätten vid brott mot förbundets straffbestämmelser. I tävling ordnad av distriktet har bestraffningsrätten distriktsstyrelsen eller an den tillsatt organ.

Om man bryter mot dessa bestämmelser eller av förbundsstyrelsen givna särskilda bestämmelser kan det leda till behandling i disciplinutskottet.

2. I tävling ordnad av förbundet är det dock förbundets verkställande direktör eller av honom utsedd person som använder sig av bestraffningsrätten då det berör i förbundets straffbestämmelser nämnda fall. Distriktet kan i egna bestämmelser utnämna en person som har ovanstående bestraffningsrätt i distriktets tävling.

Kapitel 9

Särskilda bestämmelser angående tävlingsverksamheten

28 § Fotbollsligan

1. Förbundet och Fotbollsligan rf kan tillsammans komma överens om arrangerandet av den högsta nationella fotbollsserien och övriga tävlingar. I dessa tävlingar följs i tillämpliga delar dessa tävlingsbestämmelser eller av förbundsstyrelsen godkända särskilda bestämmelser för berörda tävlingar.

2. Fotbollsligan kan ytterligare ha sina egna, för den bindande bestämmelser, som dock inte kan stå i strid med dessa tävlingsbestämmelser.

29 § Ekonomiska bestämmelser

Föreningar som deltar i förbundets tävling förbinds av förbundsstyrelsens godkända: Ekonomiska bestämmelser för föreningar som deltar i förbundets serier. Distriktsstyrelsen kan ha egna motsvarande bestämmelser för föreningar som deltar i distriktets egna serier.

30 § Farmavtalsregler

Spelarnas överflyttning mellan parterna i farmavtalet, av vilka minst den ena parten deltar i förbundets tävling för vuxna, regleras i av förbundsstyrelsen godkända farmavtalsregler.

Farmavtalsreglerna, som möjliggör att spelare kan flytta mellan samma distrikts två lag för vuxna som spelar på olika serienivåer i distriktet, bekräftas av berörda distrikts distriktsstyrelse.

31 § Samarbetsföreningsbestämmelser och bestämmelserna för gemensamt lag

Ungdomsspelares överflyttning regleras i av förbundsstyrelsen godkända samarbetsföreningsbestämmelserna och i bestämmelserna för gemensamt lag.

32 § Särskilda bestämmelser angående ungdomars tävlingar

33 § Cup-tävlingarnas särskilda bestämmelser

34 § Tävlingsbestämmelser för futsal

I futsalverksamheten tillämpas i första hand av förbundsstyrelsen godkända tävlingsbestämmelser för futsal.

35 § All Stars-regler

I barn och ungdoms tävlingsverksamhet tillämpas av förbundsstyrelsen godkända All Stars-regler.

36 § Bestämmelser för varningar och utvisningar

Varningarnas och utvisningarnas inverkan på spelarens spelrätt regleras i av förbundsstyrelsen godkända bestämmelserna för varningar och utvisningar.

37 § Representantbestämmelser

Representanternas verksamhet regleras i av förbundsstyrelsen godkända bestämmelserna för representanter.

Kapitel 10

Special bestämmelser

38 § Publicering av regler

Till tävlingsverksamheten hörande av förbundsstyrelsen fastställda bestämmelser publiceras på förbundets internetsidor. Versionerna som publiceras på förbundets internetsidor är officiella.

39 § Övervakning

1. Förbundets och distriktens kansli skall övervaka att dessa tävlingsregler och med dess stöd givna bestämmelser följs samt vid behov initiera disciplinförfarande eller ändra på matchens slutresultat eller bestämma av tävlingsarrangören fastslagna böter pga. åtgärden eller försummelsen. Övervakningen skall behandla alla jämlikt.

40 § Tidsfrister

1. Om i dessa bestämmelser eller i särskilda bestämmelser angående tävlingsverksamheten nämnda protestavgifts, farmavtalets registreringsavgifts eller överklagningsavgifts förfallodag och förfallodag för ansökans inlämningsdags, internationell övergångs speltillstånds förfrågan eller annan utsatt tid är lördag, söndag eller annan helgdag får avgiften betalas följande vardag. Representationsrättens registreringsavgift skall dock betalas före spelaren spelar en officiell match.

2. Är tid bestämd i visst antal dagar efter angiven dag, inom vilken en åtgärd tidigast kan göras eller senast skall göras, skall denna dag inte medräknas.

41 § Övrigt

Till tävlingsverksamhet hörande delar som inte har nämnts i dessa bestämmelser beslutar förbundsstyrelsen eller av den tillsatt organ då det berör förbundets tävlingar och distriktsstyrelsen eller av denna tillsatt organ då det gäller distriktets tävlingar.