Eettiset suositukset

Amatööritason aikuisten ja nuorten pelaajien seurasiirtoihin liittyvät eettiset ohjeet

SPL:n Itä-Suomen piiri suosittaa kaikkien seurojen ottavan käyttöön alla esitellyt toimintatavat liittyen amatööritason aikuisten sekä kaikkien nuorten pelaajien siirtymiseen seurasta toiseen.

Ohjeet on syytä viestittää kaikille seuran toimijoille, sillä yksittäisen ihmisenkin (valmentaja, joukkueenjohtaja tai joku muu) tarkoituksellisesti tai epähuomiossa tekemät ohjeista poikkeavat yhteydenotot ymmärretään yleisesti seuran toimintatavaksi (ja kuvaavat seuran vastuullisuutta).

Alle 13-vuotiaat

A. Yksikään seura ei lähde aktiivisesti houkuttelemaan tämän ikäistä pelaajaa siirtymään seurasta toiseen.

B. Jos pelaajan ja hänen vanhempiensa taholta otetaan yhteyttä uuteen seuraan ja ilmaistaan siirtymishalukkuus, on henkilön, johon yhteyttä otetaan (tai seuran edustajan) välittömästi ilmoitettava yhteydenotosta vanhan seuran edustajalle. Syy siirtymishalun syntymiselle pitää pyrkiä selvittämään ja kertomaan vanhalle seuralle.

C. Jos pelaaja esim. muuttaa asuinpaikkakuntaa, on pelaajan vanhan joukkueen edustajan mahdollisuuksien mukaan pyrittävä selvittämään ja esittelemään pelaajalle ja hänen vanhemmilleen uudella paikkakunnalla toimivat seurat ja niiden yhteyshenkilöt jalkapalloharrastuksen jatkamisen varmistamiseksi.

13-vuotiaat ja vanhemmat pelaajat

A. Pääsääntöisesti toisen seuran pelaajia ei houkutella seuran vaihtamiseen, vaan kaikki siirtymisaloitteet tulisi olla pelaajan (ja hänen vanhempiensa) omaan siirtymishaluun tai vanhan seuran valmennuspäällikön tms. siirtymissuositukseen (=pelaajan kehittyminen) pohjautuvia.

B. Jos uusi seura joissain tapauksissa toimii siirtymisajatuksen käynnistäjänä, on seuran edustajan ennen siirtoprosessin käynnistymistä oltava ehdottomasti ensimmäiseksi yhteydessä vanhan seuran valmennuspäällikköön, puheenjohtajaan tai vastaavaan seuratason toimihenkilöön!

C. Pääsääntöisesti sellaisen pelaajan, joka on täyttänyt velvoitteensa (ja jonka sopimus ei sisällä taloudellisia etuisuuksia) siirtymistä toiseen seuraan ei tulisi vaikeuttaa missään vaiheessa pelikautta, jos siirtymisajatus on pelaajalähtöinen ja/tai uusi joukkue tarjoaa yksiselitteisesti pelaajan kehittymistä paremmin tukevaa toimintaa. Vanhalla seuralla on kuitenkin vapaan siirtoajan ulkopuolisissa (16 – 34-vuotiaat) siirroissa halutessaan oikeus korvaukseen, joka kattaa vähintään seuran ko. kaudella pelaajaan sijoittamat varat (esim. lisenssi, varusteet, piirileiritys yms.).

D. Määräysten mukaan seura ei voi estää sellaista sopimuksetonta pelaajaa, joka kuluvana vuonna on 15-vuotias tai sitä nuorempi eikä pelaajaa, joka on 35-vuotias tai sitä vanhempi siirtymään toiseen seuraan ajalla 1.1. – 31.8., jos pelaaja on täyttänyt kaikki velvoitteensa vanhaa seuraa kohtaan.

Toimenpidejärjestys kaikkien tällaisten seurasiirtojen yhteydessä:

1. Seuratason toimijoiden keskinäinen yhteydenpito
- Siirron käynnistäjän toteaminen / selvittäminen
- Siirtymisen taustalla olevien näkökohtien selvittäminen
- Mahdollisen siirron aikatauluista sopiminen

2. Vanhan ja uuden joukkueen vastuuvalmentajan sekä pelaajan välinen yhteinen keskustelu, jossa tulee selvittää ainakin:
- Onko siirtyminen välttämätöntä – olisiko esim. Kaksoisedustus mahdollista ?
- Onko ajankohta siirrolle oikea? Tehdäänkö siirto määräaikaisena vai rajoituksetta ?
- Tukeeko siirtyminen pelaajaa ja hänen kehittymistään (taso, peliaika yms.) ?
- Mitä mahdollinen siirtyminen vaikuttaa esim. koulunkäyntiin, työhön yms. asioihin ?
- Kuinka uuden joukkueen toiminta vaikuttaa harjoitus-ja pelimatkoihin?
- Mikä vaikutus uuteen seuraan siirtymisellä on pelaajan sosiaaliseen ympäristöön (kaverit, vapaa-aika, muut harrastukset jne.) ?

3. Pelaajan (ja nuoren pelaajan vanhempien) sekä uuden valmentajan (+ seuratason toimija) välinen keskustelu
- Uuden joukkueen esittely (taustat, pelaajat, olosuhteet, sarjataso yms.)
- Toimintatapojen esittely (harjoittelu, pelaaminen, joukkuesäännöt yms.)
- Vastuiden ja velvoitteiden esittely (maksut, varusteet, talkoot yms.)

4. Pelaajan ja vanhan seuran yhteydenpito
- Ovatko pelaajan velvoitteet vanhaa seuraa kohtaan kunnossa (maksut, varusteet yms.)?

5. Edustustodistus ja siirron rekisteröinti allekirjoitukset, rekisteröintimaksujen suorittaminen (uusi seura) ja todistuksen toimittaminen kilpailun järjestäjälle (uusi seura)

6. Siirtoon liittyneiden asioiden (esim. peliaika) ja pelaajan kehityksen toteutumisen seuranta
- uusi valmentaja >< vanha valmentaja yhteistyö ja yhteydenpito (kuluva pelikausi)
Näitä ohjeita tulee noudattaa sovelletusti myös silloin kun puheena on koko joukkueen siirtyminen seurasta toiseen.

Siirtoon liittyvien asiakokonaisuuksien selvittämiseksi kannattaa tarvittaessa käyttää apuna ao. osa-alueen asiantuntijoita (esim. pelaajakehitys = piirin nuorisopäällikkö, koulunkäynti = opettajat jne.).

Edustusoikeuden muuttamiseen liittyviin määräyksiin ja erilaisiin siirtoaikoihin liittyvissä asioissa on aina epäselvissä tapauksissa oltava yhteydessä piiritoimistoon.
Määräysten mukaisia aikarajoja on ehdottomasti noudatettava.

Nämä ohjeet on hyväksytty noudatettavaksi piirihallituksen kokouksessa 26.02.2007 ja niitä odotetaan noudatettavan hyväksymispäivän jälkeisissä edustusoikeuden muutostilanteissa.