Piirin poikkeusluvat

Piirin poikkeusluvat

Kaksoisedustus- sekä yli- ja ali-ikäisyysluvat
Piiri voi myöntää yli-ikäisyyslupia nuorten joukkueisiin sekä KKI-sarjoihin ali-ikäisyyslupia. Myönnetty lupa tarkoittaa myös, ettei ao. joukkue voi saada kilpailullista hyötyä eli pelata piirin mitaleista.

Piirin erityismääräykset ja tulkintaohjeet
Joukkueet voivat peluuttaa pelaajia joko
1) kilpailumääräysten 14§:n mukaan (edellä olevan ns ”karenssisäännön”) tai

2) näiden poikkeuslupien määräysten mukaisesti.

Piirillä on oikeus myöntää nuorten sarjoissa yksittäisen pelaajan edun perusteella poikkeuslupia, joita ovat:
    - kaksoisedustus kahden eri seuran välillä
    - yli-ikäisyyslupa
    - piirin yhteistyöseurasopimuksen mukaiset pelaajasiirrot.

Poikkeuslupa myönnetään aina määräajaksi joko yhdeksi pelikaudeksi (1.1. - 31.12.) kerrallaan tai vain kevät- tai syyskierrosta koskevaksi. Lupia ei voi muuttaa kesken kevät- tai syyskierroksen; sen sijaan lupia voidaan täydentää tai muuttaa kevätkierroksen jälkeen syksyn sarjojen osalta silloin, kun ne muodostavat omat erilliset kokonaisuutensa. Vastaavalla tavalla lupa myönnetään futsalissa kaudeksi kerrallaan.

Miten poikkeuslupaa haetaan?
Ennen poikkeuslupien hakemista tulee tarkoin perehtyä
-       yksittäisten pelaajien niiden käytöstä saamaan hyötyyn verrattuna
-       niiden käytöstä aiheutuviin joukkuetta koskeviin rajoituksiin
sekä pelaajien peluuttamisessa saman ikäluokan joukkueissa, vanhemman ikäluokan joukkueissa että aikuisten sarjoissa.
Kaikki anomukset tehdään seuran vastuuhenkilöiden koordinoimina joko erillisellä lomakkeella tai sähköpostiviestillä. Anomuksissa tulee olla seuran valmennus- / junioripäällikön tai vastaavan lausunto, muuten anomuksia ei käsitellä. Määräyksen tarkoituksena on varmistaa, että seuran vastuuhenkilöt ovat tietoisia kokonaisuudesta ja että joukkueiden toiminta on kiinteä osa seuran kokonaisuutta. Lisäksi poikkeusluvista on pitänyt keskustella joukkueen pelisääntökeskusteluissa.

Kaikissa anomuksissa tulee olla:
-       nimettynä seura, joukkue, sarjataso, pelaaja(t), joita anomus koskee
-       perusteet luvalle, miten lupa palvelee yksittäisen pelaajan etua
-       seuran puolto / lausunto.

Myönnetyt luvat löytyvät kilpailuhallintajärjestelmästä (TASO:sta) eikä niistä lähetetä erillistä ilmoitusta kuin tapauksissa, joita ei hyväksytä tai joista vaaditaan lisäselvitystä. Myönnetyt poikkeusluvat näkyvät sekä joukkueiden pelaajaluetteloissa että ottelupöytäkirjoissa seuraavasti:
-       K* = kaksoisedustus kahdessa eri seurassa tai
-       Y = yli-ikäisyyslupa.

Poikkeuslupien reunaehdot ja rajoitukset
Lupien tarkoituksena ei ole kilpailullisen menestyksen lisääminen, mistä johtuen alemmalla sarjatasolla pelaavalle joukkueelle voidaan asettaa rajoitteita eikä joukkue voi pelata piirin mitaleista.
Jalkapalloon myönnetyt poikkeusluvat eivät ole automaattisesti voimassa futsalissa ja vastaavasti futsaliin myönnetyt luvat eivät ole voimassa jalkapallossa.

Rangaistusmääräykset
Määräysten rikkominen voi johtaa luvan peruuttamiseen ja rikkoneen joukkueen seuralle voidaan määrätä maksu kilpailumääräysten rikkomisesta ja/tai joukkueen ottelu/t voidaan kilpailun järjestäjän päätöksellä tuomita sääntöjä rikkoneen joukkueen tappioksi (jalkapallossa 3 – 0 ja futsalissa 5 – 0).

Kaksoisedustusluvat
Vain kahden seuran välisiä kaksoisedustuslupia tarvitsee anoa. Seuran sisäisiä kaksoisedustuksia ei enää tunneta, vaan mennään kilpailumääräysten mukaan, johon on tehty alla oleva lievennys. 

14 § Nuoren pelaajan edustusoikeusmääräykset
Nuoren pelaajan joukkue seurassa
1. Nuorella pelaajalla on pelioikeus myös seuransa vanhemmissa nuorten joukkueissa sekä kaikissa seuransa aikuisten joukkueissa, kuitenkin vain yhdessä joukkueessa/sarjataso.
2. Nuori pelaaja voi pelata seuran saman nuorten ikäluokan joukkueessa ylemmällä sarjatasolla pelaavassa joukkueessa pelatun virallisen ottelun jälkeen seuraavana päivänä alemmalla sarjatasolla pelaavan joukkueen ottelussa ja seuraavana päivänä ylemmän sarjatason joukkueessa alemmalla sarjatasolla pelatun ottelun jälkeen. Ylemmällä sarjatasolla pelaavista joukkueista voi kuitenkin siirtyä alempaan joukkueeseen enintään neljä kyseisten joukkueiden edellisessä virallisessa ottelussa pelannutta pelaajaa.
3. Nuori pelaaja, joka a) pelaa nuorten sarjassa ylemmän sarjatason joukkueessa 31.5. jälkeen, ei saa enää kevätkierroksella pelata saman seuran tai yhteisjoukkueen samassa ikäluokassa alemmalla sarjatasolla pelaavassa joukkueessa, ellei alemman sarjatason joukkueella ole 31.5. jälkeen pelaamatta vielä enemmän kuin kolme kevätkierroksen ottelua, jolloin ko. pelaajan pelioikeus päättyy alemman sarjatason joukkueen neljänneksi viimeiseen kevätkierroksen otteluun. Tämä kohta on voimassa vain, mikäli alemman sarjatason kevät- ja syyskierrokset katsotaan eri kilpailuiksi. b) pelaa nuorten sarjassa ylemmän sarjatason joukkueessa 2.9. jälkeen, ei saa enää syyskierroksella pelata saman seuran tai yhteisjoukkueen samassa ikäluokassa alemmalla sarjatasolla pelaavassa joukkueessa, ellei alemman sarjan joukkueella ole 2.9. jälkeen pelaamatta vielä enemmän kuin kolme syyskierroksen ottelua, jolloin ko. pelaajan pelioikeus päättyy alemman sarjatason joukkueen neljänneksi viimeiseen syyskierroksen otteluun.
Helsingin ja Uudenmaan piirien päätös: Piirisarjoissa eivät 31.5. ja 2.9. takarajarajoitukset ole voimassa ja 8v8 -peleissä ylempää tulevien pelaajien määrä on kolme.
4. Nuorella pelaajalla on tämän pykälän 3 momentissa mainituin rajoituksin pelioikeus myös 2.9. jälkeen kaikissa niissä seuran aikuisten ja nuorten joukkueissa, joissa hänellä näiden määräysten mukaan on pelioikeus.
5. Nuori pelaaja saa pelata vain yhden ottelun päivässä, lukuun ottamatta turnausmuotoisia kilpailuja. Kilpailun järjestäjä voi antaa luvan pelata useampia otteluita päivässä.
6. Nuorten sarjan joukkue voi peluuttaa otteluissaan kahta sellaista pelaajaa, jotka ovat syntyneet ko. sarjan ikäluokkaa edeltävän vuoden aikana. Näillä ilmoitetuilla pelaajilla ei ole pelioikeutta muissa nuorten sarjojen joukkueissa. Yli-ikäisiä pelaajia (YI-pelaaja) voidaan nimetä kaikkiin nuorten sarjoihin ja ikäluokkiin. Joukkueiden tulee ilmoittaa YI-pelaajien nimet kilpailun järjestäjälle ennen kuin pelaavat sarjan ensimmäisen ottelun. Kevätkierroksella käytettävien YI-pelaajien nimet, enintään kaksi, tulee ilmoittaa kilpailun järjestäjälle viimeistään 31.5. ja syyskierrokselle viimeistään 2.9. Kilpailun järjestäjä voi määritellä sarjakohtaisen käsittelymaksun. SM-karsintasarjat katsotaan yhdeksi kilpailuksi. Näiden sarjojen jälkeen pitää ilmoittaa uudestaan YIpelaajien nimet ennen SM-sarjojen ja Ykkösten alkua. Joukkueen pelattua puolet SM-sarjan otteluistaan, sillä on oikeus muuttaa YI-pelaajia ilmoittamalla siitä kilpailun järjestäjälle.
7. Tytöt saavat pelata poikien joukkueissa C-15 ja sitä nuoremmissa ikäluokissa. Kilpailun järjestäjä voi myöntää painavista syistä poikkeusluvan pelaamiseen vanhemmissa ikäluokissa.

Yli-ikäisyyssäännön tulkinta; piirin poikkeusluvat
Valtakunnalliseen sääntöjen harmonisointiin liittyen kilpailusääntöihin, -määräyksiin ja –ohjeisiin on tehty muutoksia kaudelle 2017. Muutoksilla on pyritty huomioimaan seuroilta ja joukkueilta tullut palaute sekä esitykset ja ennen kaikkea yhdenmukaistamaan sääntöjä koko suomalaisessa jalkapalloperheessä. Näiden muutosten myötä muun muassa yli-ikäisyyssääntö muuttuu siten, että seurojen ja joukkueiden harkintavaltaa ja vastuuta peluuttaa pelaajia eri joukkueissa lisätään.
Kilpailuvaliokunta linjasi yli-ikäisyyslupien käyttöä seuraavasti:̵
- pääperiaate säilyy samana kuin ennenkin eli yksittäisille pelaajille etsitään oikeantasoisia joukkueita – eikä joukkueelle vahvistuksia̵
- joissain tapauksissa on ymmärrettävää, että joukkue tarvitsee yli-ikäisiä pelaajia pystyäkseen jatkamaan toimintaansa – tällöin joukkueelle haetaan pelaajia (näiden pitäisi olla poikkeustapauksia)
- yli-ikäinen pelaaja saa pelata vain siinä nuorten joukkueessa, johon lupa on myönnetty (esimerkiksi P15 Kakkonen => ei saa pelata oman / saman / vanhemman ikäluokan joukkueissa) – siis vain ja ainoastaan yhdessä joukkueessa. Tämän lisäksi yli-ikäinen pelaaja saa pelata aikuisten joukkueissa.
- kilpasarjoissa (esimerkiksi ELL ja Alue) ja sarjoissa (esimerkiksi Ykkönen), joista noustaan kilpasarjoihin saa olla korkeintaan kaksi (2) yli-ikäistä pelaajaa
- muihin sarjoihin (esimerkiksi Kakkonen) on perustelluista syistä mahdollista saada useampikin lupa, jotka pitää anoa kilpailuvaliokunnalta
- yli-ikäisten pelaajien käyttäminen ei aiheuta nousu- tai muitakaan rajoitteita
- tapauksessa, jossa joukkue on nousemassa sarjasta, jossa yli-ikäisten määrää ei ole rajoitettu ja joukkue on käyttänyt useampaa kuin kahta yli-ikäistä pelaajaa; ja joukkue nousee sarjaan, jossa yli-ikäisyyslupien määrä on rajoitettu kahteen, tulee joukkueen päättää ottaako se nousupaikan vastaan ja samalla vähentää yli-ikäisten määrän kahteen vai jatkaako se nykyisellä sarjatasolla käyttäen useampaa yli-ikäistä pelaajaa
- yli-ikäiset pelaajat ovat joukkueidensa täysivaltaisia jäseniä
- yli-ikäiset saavat pelata joukkueessaan kuten muutkin pelaajat (kahden yli-ikäisen pelaajan samanaikainen pelaamisrajoite poistuu; jos kilpailuvaliokunta on myöntänyt kolme, neljä, lupaa, niin vaikka kaikki saavat olla samaan aikaan kentällä).
- kevätkierroksella yli-ikäisyysluvat on anottava viimeistään 31.5. ja syyskierroksella 2.9. mennessä. Yli-ikäisyysluvalla pelaavia pelaajia voi vaihtaa kesken kevät- tai syyskierroksen aikana vain erittäin painavista syistä – vaihtaminen edellyttää luvan anomista ja kilpailuvaliokunnan hyväksymisen. Yli-ikäisyysluvalla pelaavia pelaajia voi vaihtaa kevät- ja syyskierroksen välissä lupaprosessin edellyttämällä tavalla.

Ennen joukkueen ensimmäistä ottelua kuitenkin viimeistään 15.4. tai syksyllä 15.7. mennessä anotut luvat ovat maksuttomia – sarjan alettua käsittelystä peritään 15,00€ käsittelymaksu/pelaaja riippumatta siitä myönnetäänkö lupa vai ei.

Tämä sääntömuutos tarkoituksena on antaa joukkueille ja seuroille huomattavasti enemmän mahdollisuuksia, toimintavapautta ja päätösvaltaa peluuttaa pelaajiaan eri joukkueissa, mutta lisää samalla myös vastuuta reilun pelin hengen noudattamisessa ja pelaajien rasituksen säätelyssä.