SPL Helsingin piirin säännöt

SUOMEN PALLOLIITON HELSINGIN PIIRI – FINLANDS BOLLFÖRBUNDS HELSINGFORS DISTRIKT RY:N SÄÄNNÖT

Hyväksytty piirikokouksessa 26.3.2013, vahvistettu yhdistysrekisteriin 26.11.2013

1 § Yhdistyksen nimi

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Helsingin piiri - Finlands Bollförbunds Helsingfors distrikt ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2. Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään piiriksi. Piiri on Suomen Palloliitto ry – Finlands Bollförbund r.f.:n jäsen ja toimii sen määräämällä alueella.

3. Suomen Palloliitto ry:stä käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto.

2 § Tarkoitus

1. Piirin tarkoituksena on johtaa, valvoa ja ohjata alueellaan jalkapallon ja futsalin kehitystä yhteistyössä liiton kanssa, palvella jäsenistöään ja toimia jäsenseurojensa yhdyssiteenä.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

3. Toiminnassa kunnioitetaan ympäristön ja luonnon asettamia vaatimuksia sekä tasa-arvon toteutumista.

3 § Toiminta

1. Tarkoitustaan piiri toteuttaa liiton ohjeita noudattaen mm.:

- antamalla virikkeitä ja neuvoja jalkapallo- ja futsalharrastuksen laajenemiseksi

- edistämällä reilun pelin hengessä ruumiillista ja henkistä kasvua alueensa jalkapalloilijoiden ja futsalin pelaajien keskuudessa

- tekemällä aloitteita ja antamalla neuvoja jäsenseurojen työn kehittämiseksi ja uusien seurojen perustamiseksi;

- järjestämällä alueellaan kansallisia ja kansainvälisiä kilpailuja, harrastus-, koulu- ja työpaikkajalkapalloon ja futsaliin liittyvää toimintaa sekä yleistä terveysliikuntaa;

- järjestämällä valmentajien, ohjaajien, pelaajien, erotuomareiden ja muiden seuratoimijoiden koulutusta ja valmennusta

- toimimalla aloitteellisesti olosuhteiden kehittämiseksi

- järjestämällä urheilu- ja liikuntatilaisuuksia

- pitämällä piiritoimistoa

2. Piiri voi omistaa irtainta ja kiinteätä omaisuutta, välittää ja vuokrata jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä, -laitteita ja -varusteita, kustantaa alan julkaisuja sekä harjoittaa muuta sellaista ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen.

4 § Jäsenyys sekä jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

1. Piirin jäseneksi voidaan ottaa sen alueella toimiva liittoon kuuluva rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, jonka piirihallitus hyväksyy jäseneksi.

2. Jäsenestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

3. Seura, sen nimissä toimivat joukkueet ja toimihenkilöt ovat oikeutettuja osallistumaan siihen valitsemaansa toimintaan, jota piiri näiden sääntöjen 3 §:n mukaisesti järjestää.

4. Seuralla on oikeus esittää edustajaansa nimettäväksi näiden sääntöjen mukaisiin piirin päätöksentekoelimiin sekä osallistua edustajiensa kautta valtakirjalla piirin yleisiin kokouksiin.

5. Seuran tulee toiminnassaan noudattaa näiden sääntöjen ja niiden pohjalta annettujen piirin ohjeiden ja määräysten lisäksi liiton sekä Kansainvälisen jalkapalloliiton (FIFA) ja Euroopan jalkapalloliiton (UEFA) sääntöjä ja määräyksiä.

6. Seurat suorittavat piirille syyskokouksen vuosittain määräämän seuran jäsenmaksun sekä piirihallituksen päättämät toiminnan mukaiset kilpailu-, osallistumis- ja muut maksut.

7. Seuran tulee toiminnassaan noudattaa Suomen lainsäädäntöä sekä hoitaa hallintoaan ja talouttaan lakien, asetusten sekä piirin ja liiton antamien ohjeiden mukaisesti.

5 § Seuran erottaminen, toiminnasta sulkeminen tai jäsenyyden lakkaaminen

1. Seura, jonka todetaan rikkoneen pykälän 4. kohtien 5. – 7. mukaisia määräyksiä, voidaan erottaa piirihallituksen päätöksellä piirin jäsenyydestä

- tällaisessa tapauksessa seuralle tulee varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen erottamispäätöksen tekemistä

- seuralla on oikeus valittaa erottamispäätöksestä piirikokoukselle ilmoittamalla siitä piirihallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.

2. Piirihallitus voi sulkea seuran joukkueet kuluvan sarjakauden toiminnasta, jos seura ei huomautuksista huolimatta suorita piirille tai liitolle seuran toimintaan liittyviä erääntyneitä ja riidattomia, edellä pykälän 4. kohdassa 6. tarkoitettuja kilpailu- tai osallistumismaksuja.

- tällaisessa tapauksessa seuralle on varattava vähintään neljätoista (14) vuorokautta aikaa velvoitteiden suorittamiseen ennen päätöksen voimaan astumista

- joukkueen tai joukkueiden toiminnan jatkuessa seuraavalla sarjakaudella, määräytyy sen sarjataso liiton kilpailumääräysten mukaisesti, ellei piirihallitus päätöstä tehdessään muuta päätä

3. Pykälän 4. määräysten rikkomisesta voidaan seuraa ja sen nimissä toimivaa joukkuetta tai toimihenkilöä rangaista vaihtoehtoisesti myös liiton voimassa olevien kilpailu- ja rangaistusmääräysten mukaisesti

4. Seuran jäsenyys piirissä lakkaa piirihallituksen päätöksellä ilman muita toimenpiteitä

- jos seura eroaa tai erotetaan liitosta

- jos seura piirin rajojen muuttumisen johdosta joutuu toisen liittoon kuuluvan piirin alueelle tai

- jos seura on jättänyt jäsenmaksun suorittamatta kahdelta (2) edelliseltä vuodelta

6 § Piirikokoukset

1. Piirin päätösvaltaa käyttävät piirikokoukset. Varsinaisia piirikokouksia pidetään kaksi kertaa vuodessa: keväällä maaliskuun loppuun mennessä pidettävä kevätkokous ja syksyllä marraskuun loppuun mennessä pidettävä syyskokous.

2. Ylimääräinen piirikokous pidetään

a) kun piirikokous niin päättää

b) kun piirihallitus katsoo sen tarpeelliseksi

c) jos vähintään kymmenesosa (1/10) piirin seuroista vaatii sitä kirjallisesti piirihallitukselta määrätyn asian käsittelemistä varten. Tällöin ylimääräinen piirikokous on pidettävä kahden (2) kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

7 § Piirikokousten koollekutsuminen

1. Kutsu varsinaisiin piirikokouksiin ja ylimääräiseen piirikokoukseen lähetetään piirin jäsenille kirjallisesti viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta. Kirjalliseksi kutsuksi katsotaan myös sähköpostitse toimitettu kutsu. Kutsuun on liitettävä kokouksen esityslista.

2. Ylimääräisestä piirikokouksesta on soveltuvin kohdin voimassa, mitä näissä säännöissä on määrätty varsinaisesta piirikokouksesta.

3. Asiat, jotka seurat haluavat saada otetuiksi piirikokouksen esityslistalle, on ilmoitettava piirihallitukselle kevätkokousta varten tammikuun loppuun mennessä ja syyskokousta varten syyskuun loppuun mennessä.

8 § Edustus piirikokouksissa

1. Jäsenmaksunsa maksaneella seuralla on kaksi (2) perusääntä. Seurat saavat perusäänten lisäksi piirikokoukseen lisä-ääniä piirikokousta edeltävän vuoden joulukuun 31. päivän tilanteen mukaan kevätkokoukseen ja piirikokousvuoden elokuun 31. päivän mukaan syyskokoukseen rekisteröityjen pelaajiensa määrän perusteella seuraavasti:

LISÄ-ÄÄNET
 1 lisä-ääni, kun rekisteröityjen pelaajien määrä on 51 – 100
 2 lisä-ääntä, kun rekisteröityjen pelaajien määrä on 101 – 150
 3 lisä-ääntä, kun rekisteröityjen pelaajien määrä on 151 – 200
 4 lisä-ääntä, kun rekisteröityjen pelaajien määrä on 201 – 250
 5 lisä-ääntä, kun rekisteröityjen pelaajien määrä on 251 – 300
 6 lisä-ääntä, kun rekisteröityjen pelaajien määrä on 301 – 400
 7 lisä-ääntä, kun rekisteröityjen pelaajien määrä on 401 – 500
 8 lisä-ääntä, kun rekisteröityjen pelaajien määrä on 501 – 600
 9 lisä-ääntä, kun rekisteröityjen pelaajien määrä on 601 – 700
10 lisä-ääntä, kun rekisteröityjen pelaajien määrä on 701 – 900
11 lisä-ääntä, kun rekisteröityjen pelaajien määrä on 901 – 1100
12 lisä-ääntä, kun rekisteröityjen pelaajien määrä on 1101 – 1300
13 lisä-ääntä, kun rekisteröityjen pelaajien määrä on 1301 – 1500
14 lisä-ääntä, kun rekisteröityjen pelaajien määrä on 1501 – 1800
15 lisä-ääntä, kun rekisteröityjen pelaajien määrä on 1801 – 2100
16 lisä-ääntä, kun rekisteröityjen pelaajien määrä on 2101 – 2400
17 lisä-ääntä, kun rekisteröityjen pelaajien määrä on 2401 –

Tässä pykälässä tarkoitettuun rekisteröityjen pelaajien määrään luetaan mukaan myös rekisteröidyt erotuomarit.

Epäselvissä tapauksissa äänimäärän ratkaisee piirikokous.

2. Edustajalla (edustajilla) pitää olla seuran antama yhteinen valtakirja, jossa mainitaan edustajan (edustajien) nimi (nimet) ja heidän äänimääränsä. Sama edustaja saa edustaa vain yhtä seuraa.

3. Seuralla on oikeus lähettää piirikokoukseen yksi (1) edustaja kutakin ääntä kohden.

4. Piirihallituksen jäsenillä, piirihallituksen asettamien valiokuntien jäsenillä, piirin kunniapuheenjohtajilla ja kunniajäsenillä on kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

5. Mikäli edellä 4. kohdassa mainittu henkilö toimii myös jonkun seuran virallisena edustajana, on hänellä kokouksessa valtakirjan mukainen äänioikeus.

6. Piirihallituksella on oikeus kutsua piirikokoukseen sidosryhmien edustajia, joilla on kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

7. Piirikokouksissa ei ole etäosallistumismahdollisuutta, ellei piirihallitus jonkin yksittäisen käsiteltävän asian kohdalla toisin päätä. Tällaisessa tapauksessa etäosallistuminen on mahdollista vain kokouksen aikana ja siitä sekä käytettävästä tekniikasta on mainittava kokouskutsussa.

9 § Piirikokousasiat

1. Kevätkokouksessa

a) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

b) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

c) tarkastetaan edustajien valtakirjat

d) käsitellään piirin edellisen vuoden vuosikertomus, tilit ja tilintarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös

e) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä piirihallitukselle ja muille tilivelvollisille

f) todetaan tarvittaessa piirin edustajamäärä liittokokouksessa ja valitaan sen mukaisesti liittokokoukseen piirin edustajat ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä sekä

g) päätetään esityslistalla olevista muista asioista.

2. Syyskokouksessa

a) valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.

b) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

c) tarkastetaan edustajien valtakirjat

d) valitaan erovuoroisten tilalle piirin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kahdeksi vuodeksi kerrallaan

e) valitaan piirihallituksen muut jäsenet erovuoroisten (3 jäsentä) tilalle kahdeksi vuodeksi kerrallaan

f) valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja hänelle yksi (1) varatilintarkastaja. Varatilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö.

g) määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksut

h) vahvistetaan piirin seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

i) vahvistetaan piirin talousarvio seuraavalle vuodelle

j) mikäli asiaa ei ole kevätkokouksessa käsitelty, todetaan tarvittaessa piirin edustajamäärä liittokokouksessa ja valitaan sen mukaisesti liittokokoukseen piirin edustajat ja heidän henkilökohtaiset varamiehensä sekä

k) päätetään esityslistalla olevista muista asioista.

3. Sellaisia asioita, joita ei ole esityslistalla, voidaan ottaa kokouksessa käsiteltäväksi ja päätettäväksi, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa edustetusta äänimäärästä sitä kannattaa, ei kuitenkaan asioita, joita mainitaan yhdistyslain 23 §:n 1 momentissa.

10 § Asioiden ratkaiseminen

1. Piirikokouksissa asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli yhdistyslaissa tai näissä säännöissä ei toisin määrätä.

2. Piirin puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali ratkaistaan enemmistövaalilla ja äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

3. Mikäli valittavista ei voida sopia, toimitetaan piirihallituksen muiden jäsenten sekä piirin liittokokousedustajien ja heidän varamiestensä vaali käyttäen enemmistövaalitapaa.

4. Äänten mennessä tasan, ratkaisee arpa.

11 § Piirihallitus

1. Piirin asioita hoitaa piirin syyskokouksessa valittu piirihallitus, jonka muodostavat piirin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kuusi (6) muuta jäsentä. Jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Piirihallituksessa on oltava kummankin sukupuolen edustus.

2. Piirihallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Jos vähintään kaksi (2) jäsentä ilmoitettua asiaa varten sitä vaatii, on piirihallitus kutsuttava koolle.

3. Piirihallitus on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä vähintään viisi jäsentä, joista yhden on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

4. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

5. Piirihallitus voi valita keskuudestaan työvaliokunnan valmistelemaan piirihallituksessa käsiteltäviä asioita tai hoitamaan asioita, jotka piirihallitus sille tehtäväksi antaa.

12 § Piirihallituksen tehtävät

Lakia, näitä sääntöjä, liiton ja piirikokouksen antamia ohjeita noudattaen piirihallituksen tulee:

1. kutsua koolle piirikokoukset, valmistella niille esitettävät asiat ja panna niiden päätökset täytäntöön

2. antaa liittohallitukselle lausunto liittoon pyrkivistä uusista jäsenistä, hyväksyä piirin seurat ja pitää jäsenluetteloa

3. suorittaa liiton piireille antamat tehtävät sekä toimia yhdyssiteenä liittohallituksen ja piirin seurojen välillä

4. ottaa ja erottaa piirin henkilökunta

5. hoitaa piirin omaisuutta ja pitää siitä sekä piirin tuloista ja menoista täydellistä kirjanpitoa

6. laatia piirin vuosikertomus ja lähettää pyydettäessä jäljennös siitä sekä tilikertomuksesta ja piirikokousten pöytäkirjoista liitteineen liittohallitukselle viimeistään kahden viikon kuluttua piirin kevätkokouksesta

7. laatia piirin toimintasuunnitelma ja talousarvio ja lähettää niistä pyydettäessä jäljennös liittoon

8. päättää piirin kilpailutoiminnasta

9. käyttää sille kuuluvaa rankaisuoikeutta näiden sääntöjen pykälän 5 mukaisesti

10. asettaa tarvittavat valiokunnat ja työryhmät ja määrätä niiden tehtävät

11. laatia piirin ansiomerkkien ja pöytästandaarin jakosäännöt, myöntää ansiomerkit ja standaarit sekä pitää luetteloa niistä ja muista myönnetyistä huomionosoituksista

13 § Nimenkirjoitus

Piirin nimen kirjoittavat piirin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sen toimihenkilön kanssa, jolle piirihallitus on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden. Piirihallitus voi myöntää toimihenkilölle nimenkirjoitusoikeuden myös yksin.

14 § Tilit ja tilintarkastus

1. Piirin tili- ja toimintavuosi on kalenterivuosi.

2. Piirin tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä piirin toimintakertomuksen, pöytäkirjojen ja muiden asiakirjojen ohella tilintarkastajille helmikuun loppuun mennessä.

3. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen piirin kevätkokousta.

15 § Sääntöjen muuttaminen

1. Näiden sääntöjen muuttamista tai piirin purkamista koskeva päätös on tehtävä varsinaisessa piirikokouksessa.

2. päätös tulee hyväksytyksi, jos sitä on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä. Liittohallituksen on hyväksyttävä sääntömuutos ennen sen voimaantuloa.

16 § Piirin purkaminen

1. Piirin purkamisesta on tehtävä päätös edellä 15§:ssä säädetyssä järjestyksessä

2. Mikäli piiri puretaan, luovutetaan sen varat liitolle.

3. Jos liittoa ei ole olemassa, jaetaan varat jalkapallon ja futsalin edistämiseksi piirin seurojen kesken käyttämällä suhdelukuina äänimääriä, jotka seuroilla oli siinä varsinaisessa piirikokouksessa, joka pidettiin viimeksi vuotta ennen kuin purkamispäätös varsinaisessa piirikokouksessa tehtiin.

17 § Huomionosoitukset

1. Henkilö, joka on erittäin ansiokkaasti edistänyt piirin tarkoituksen toteutumista, voidaan piirikokouksen päätöksellä kutsua piirin kunniapuheenjohtajaksi tai piirin kunniajäseneksi. Näillä nimityksillä ei ole yhteyttä näiden sääntöjen 4. pykälän mukaiseen piirin jäsenyyteen.

Piirillä voi olla enintään kaksi elossa olevaa kunniapuheenjohtajaa ja 12 elossa olevaa kunniajäsentä, jotka yhdessä muodostavat piirin kunniatoimikunnan.

2. Piirihallitus voi myöntää ansioituneille henkilöille piirin kultaisen tai hopeisen ansiomerkin. Lisäksi piirihallitus voi myöntää piirin tarkoituksen toteutumista ansiokkaasti edistäneelle henkilölle tai yhteisölle piirin kullatun, hopeoidun tai pronssisen ansiolevykkeen.

18 § Erinäisiä määräyksiä

Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä